Agenda - Raadsvergadering 8 juli 2019

Locatie: raadzaal gemeentehuis
Aanvang: 14.00 uur

Onderwerp

1. Opening

2. Mededelingen

3. Vaststellen agenda

4. Insprekers

5. Inlichtingen college

6. Schriftelijke vragen

7. Lijst met ingekomen stukken

8. Vragenuur

9. Interpellaties

10. Rondvraag

11. Algemene Beschouwingen

12. Voorjaarsnota 2019

13. Ambitienota 2020-2023

14. Jaarverslag en jaarrekening 2018

15. Sluiting

Download alle vergaderdocumenten