Agenda - Raadsvergadering 24 juni 2019

Locatie: raadzaal gemeentehuis
Aanvang: 19:30 uur

Onderwerp

1. Opening

2. Mededelingen

3. Vaststellen agenda

4. Insprekers

5. Vaststellen besluitenlijst van 27 mei 2019

6. Inlichtingen college

7. Schriftelijke vragen

8. Lijst met ingekomen stukken

9. Lijst met openstaande toezeggingen

10. Vragenuur

11. Interpellaties

12. Rondvraag

13. Vaststellen Beleidsplan Integrale Schuldhulpverlening 2019-2022

14. Vaststellen bestemmingsplan "Musselkanaal, Sluisstrat 137 en 138"

15. Fusie Stichting Openbare Bibliotheken Stadskanaal en Biblionet

16. Concept jaarrekening 2018 Wedeka Bedrijven

17. Concept begroting 2020 Wedeka Bedrijven

18. Jaarverslag en jaarrekening 2018 en Ontwerpbegroting 2020 van de Gemeenschappelijke Regeling Publieke Gezondheid en Zorg (GRPG&Z)

19. Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Publieke Gezondheid en Zorg

20. Jaarrekening 2018 en ontwerpbegroting 2020 Omgevingsdienst Groningen

21. Jaarstukken 2018, actualisatie begroting 2019 en concept beleidsbegroting 2020 Veiligheidsregio Groningen

21a. Benoeming leden en ambtelijk secretaris rekenkamercommissie

21b. Motie evenementenbeleid

22. Sluiting

Download alle vergaderdocumenten