Agenda - Raadsvergadering 27 mei 2019

Locatie: raadzaal gemeentehuis
Aanvang: 19:30 uur

Onderwerp

1. Opening

2. Mededelingen

3. Vaststellen agenda.pdf

4. Insprekers.pdf

5. Vaststellen besluitenlijst van 15 april 2019

6. Inlichtingen college

7. Schriftelijke vragen

8. Lijst met ingekomen stukken

9. Lijst met openstaande toezeggingen en moties

10. Vragenuur

11. Interpellaties

12. Rondvraag

13. Ontwerp verklaring van geen bedenkingen "Onstwedde, Alteveer en Mussel, Barkelazwet, Zonnepark Alteveer

14. Vaststellen Beleidsplan Integrale Schuldhulpverlening 2019

15. 1e Begrotingswijziging 2019 en Algemeen Financieel Kader 2020 en volgende jaren Wedeka Bedrijven

16. Aanpassing exploitatie Schoolkade Musselkanaal

17. Verklaring van geen bedenkingen, "Landelijk gebied, 1e Barlageweg 13

18. Zienswijze conceptbegroting 2020 SOZOG

19. Aanwijzen accountant

20. Vaststellen Verordening rechtspositie raads- en commissieleden gemeente Stadskanaal 2019

21. Jaarstukken 2018 en begroting 2020 Publiek Vervoer

22. Wijziging gemeenschappelijke regeling Publiek Vervoer

23. Sluiting

Download alle vergaderdocumentenGa naar transcript