Agenda - Raadsvergadering 23 november 2020

Deze vergadering zal online worden gehouden en kan worden bekeken op het YouTube-kanaal van de gemeente via https://youtu.be/RAJEbakgEHw.
19:30 uur

Onderwerp

1. Opening

2. Mededelingen

3. Vaststellen agenda

4. Insprekers

5. Vaststellen besluitenlijst van 19 oktober 2020

6. Inlichtingen college

7. Schriftelijke vragen

8. Lijst met ingekomen stukken

9. Vaststellen lijst met openstaande toezeggingen en moties

10. Vragenuur

11. Interpellaties

12. Rondvraag

13. Verordening BIZ

14. Najaarsnota 2020

15. Begrotingsstukken Veiligheidsregio Groningen (VRG)

16. Werkgeversvereniging Samenwerkende Veiligheidsregio (VRG)

17. Sluiting

Download alle vergaderdocumenten