Agenda - Raadsvergadering 3 februari 2020

Raadszaal
19:30 uur

Onderwerp

1. Opening

2. Mededelingen

3. Vaststellen agenda

4. Onderzoek geloofsbrieven en be√ędiging raadslid

5. Insprekers

6. Vaststellen besluitenlijst van 16 december 2019

7. Inlichtingen college

8. Schriftelijke vragen

9. Lijst met ingekomen stukken

10. Vaststellen lijst met openstaande toezeggingen en moties

11. Vragenuur

12. Interpellaties

13. Rondvraag

14. Vaststellen facetbestemmingsplan Bedrijvenpark Zuid-Groningen, geluidszone

15. Herbenoeming leden Raad van Toezicht Scholengroep OPRON

16. Wijziging verordening onroerendezaakbelasting 2020

17. Wijziging Verordening op de gemeentelijke rekenkamercommissie

18. Sluiting

Download alle vergaderdocumenten