Agenda - Raadscommissie 17 juni 2019

Locatie: raadzaal gemeentehuis
Aanvang: 19:30 uur

Onderwerp

1. Opening

2. Mededelingen

3. Vaststellen agenda

4. Vaststellen verkort verslag van 13 mei 2019

5. Insprekers

6. Bespreken concept Ambitienota 2020-2023

7. Rondvraag

8. Sluiting

Download alle vergaderdocumenten