Agenda - Raadsvergadering 14 oktober 2019

Raadzaal
19:30 uur

Onderwerp

1. Opening

2. Mededelingen

3. Vaststellen agenda

4. Be√ędiging voorzitter rekenkamercommissie

5. Insprekers

6. Vaststellen besluitenlijst van 23 september 2019

7. Inlichtingen college

8. Schriftelijke vragen

9. Lijst met ingekomen stukken

10. Lijst met openstaande toezeggingen en moties

11. Vragenuur

12. Interpellaties

13. Rondvraag

14. Wijziging verordening rechtsbescherming

15. Vaststellen vergaderschema 2020

16. Sluiting

Download alle vergaderdocumenten