Agenda - Raadsvergadering 23 september 2019

Raadzaal
19:30 uur

Onderwerp

1. Opening

2. Mededelingen

3. Vaststellen agenda

4. Insprekers

5. Vaststellen besluitenlijst van 24 juni 2019

6. Vaststellen besluitenlijst van 8 juli 2019

7. Inlichtingen college

8. Schriftelijke vragen

9. Lijst met ingekomen stukken

10. Lijst met openstaande toezeggingen en moties

11. Vragenuur

12. Interpellaties

13. Rondvraag

14. Verklaring van geen bedenkingen zonnepark Barkelazwet Alteveer

15. Vaststellen Startdocument Regionale Energiestrategie Groningen

16. Vervangen van ondergrondse afvalcontainers

17. Aanbevelingen rapport raadscommissie openbaar onderwijs

18. Voordracht herbenoeming leden Raad van Toezicht Scholengroep OPRON

19. Sluiting

Download alle vergaderdocumenten