Agenda - Raadsvergadering 25 februari 2019

Raadzaal gemeentehuis
19:30 uur

0:00:00
0:00:00
1. Opening
1:02Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Goedenavond. Als u zover bent dan ben ik het ook. Welkom op deze raadsvergadering, welkom alle raadsleden en leden van het college, bezoekers voor zover dat u ons kunt zien en niet vergeten de mensen die thuis meeluisteren. Wilt u nu als bezoeker of anderszins van tevoren een studie maken van wie hier nu precies de raad vormen en wat ze eigenlijk precies doen, dan kunt u dat vanaf heden zien op onze geheel vernieuwde website www.gemeenteraadstadskanaal.nl, de naam is een voorteken dus dat kan niet misgaan.

2. Mededelingen
0:20Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

We hebben één gemelde afwezige en dat is mevrouw Linda Huizing.

0:07Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Zijn er verder nog mededelingen, nee.

3. Vaststellen agenda
1:05Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Dan gaan we over naar het vaststellen van de agenda. De goed oplettende lezer heeft gezien dat we eigenlijk iets gedaan hebben wat eigenlijk niet kan. We zijn namelijk al vooruitgelopen op de besluitvorming rond agendapunt 16; aanpassing werkwijze ingekomen stukken. Als u daar boos over bent dan kunt u dat aan de orde stellen bij agendapunt 16, wat door de heer Jur Mellies verdedigd zal worden. Dus hebben we dat bij deze geadresseerd. Staat verder alles op de agenda wat u vanavond aan de orde wil hebben. Dat is zo? dan gaan we de agenda conform bespreken.

3a. Beëdiging fractieondersteuner
1:04Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

En dan beginnen we met iets bijzonders. De beëdiging van de nieuwe fractieondersteuner voor LB, de heer Detlef Mellies. Gelukkig is hij aanwezig. Je mag nog even blijven zitten want we gaan dit officieel doen. Er moet een commissie de geloofsbrieven van de heer Mellies jr. onderzoeken en geheel ondemocratisch hadden we gedacht dat die commissie zou kunnen bestaan uit mevrouw Schrör, mevrouw Schipper en meneer Van der Heide. Met als voorzitster mevrouw Schrör. Bent u het daarmee eens? dan verzoek ik de commissie om over te gaan tot het onderzoek van de geloofsbrieven en schors ik de vergadering voor een paar minuten.

0:32Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Ik heropen de vergadering en ik geeft het woord aan de voorzitter van de geloofscommissie, mevrouw Schrör.

0:36Mevr. J. Schrör- de Langeraadslid CDA

Geachte voorzitter, onze commissie werden de geloofsbrieven en andere documenten ter hand gesteld zoals die zijn ingezonden door de heer Detlef Mellies. ons is opgedragen deze bescheiden te onderzoeken. Wij rapporteren u dat wij de stukken in orde hebben bevonden. Het is de commissie gebleken dat de heer Detlef Mellies aan alle gestelde eisen voldoet. Daarom adviseert de commissie de raad tot zijn toelating als fractieondersteuners van de fractie van LB.

1:14Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Dank u wel. Dan staat niks ons meer in de weg, meneer Mellies mag ik u vragen binnen te komen. Dan mag u daar gaan staan en dat staan dat doen wij allemaal even. U hebt gekozen voor de gelofte. Dan lees ik het voor en dan zegt u; "dat verklaar en beloof ik". Ik verklaar dat ik om als fractieondersteuner toegelaten te worden rechtstreeks noch middellijk onder welke naam of welk voorwendsel ook enig gift of gunst heb gegeven of beloofd. Ik verklaar en beloof dat ik om iets in het ambt te doen of te laten rechtstreeks noch middellijk enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen. Ik beloof dat ik getrouw zal zijn aan de grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als fractieondersteuner naar eer en geweten zal vervullen.

0:04Dhr. D. Melliesfractieondersteuner

Dat verklaar en beloof ik.

0:07Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Dan bent u nu formeel fractieondersteuner van LB bij deze raad en daar wil ik u graag mee feliciteren.

0:02Dhr. D. Melliesfractieondersteuner

Dank u wel.

4. Insprekers
0:11Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

en gaan we gegeven het feit dat we geen insprekers hebben, dat is ook niet meer aan de orde

5. Vaststellen besluitenlijst van 17 december 2018
2:56Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Nou de felicitaties worden op de gang verder uitgeoefend en wij gaan naar de besluitenlijst van de vergadering van 17 december jongstleden. We doen tekst en naar aanleiding van per pagina en als u iets wilt zeggen moet u vrij wild zwaaien dan zie ik het in ieder geval. Tekst en naar aanleiding, pagina 1, pagina 2, pagina 3. De heer Van der Heide CU.

1:27Dhr. F. van der Heideraadslid CU

Ja dank u wel voorzitter. Twee vragen toch naar aanleiding van de rondvraag van toen. Ik ben benieuwd of er al antwoorden zijn op het niet verstrekken van jodiumpillen. Ik begreep dat er schriftelijk nog het een en ander nagestuurd zou worden, maar misschien is dat nog in behandeling want ik heb nog niets gezien. En ik heb nog een vraag over het gedeelte communicatie wat betreft de afvalinzameling voornamelijk m.b.t. de grijze container, mijn vraag was hoe zit het met het verstrekken van een extra container bij grote huishoudens. Daar werd toen op geantwoord dat de werkgroep bijeen zou komen en dat er ja de communicatie op social media ook verbeterd zal worden of tenminste over bovenstaande zou nagevraagd worden, nu ben ik in de social media nog steeds tegengekomen, en dan moet ik even heel concreet zijn, dat er gezegd wordt; nee een extra container is alleen mogelijk op medische gronden. Dat antwoord wordt nog steeds gegeven, ook een week, twee week geleden. En ons is echt toegezegd dat mochten er grote huishoudens zijn die in de problemen komen met het aanbieden van afval dat er gewoon een extra grijze container aangevraagd kon worden en dat er gewoon per lediging betaald zou worden. Nou er wordt gewoon vanuit de gemeente Stadskanaal op social media dus als antwoord naar de burgers toe andere dingen gezegd dus ik ja ik heb er toch wel een vraag over of de portefeuillehouder daar iets over kan zeggen. Die twee dingen.

0:07Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Duidelijk vraag lijkt mij. Twee verschillende portefeuillehouders, eerst mevrouw Veenstra.

0:27Mevr. L. Veenstrawethouder SP

Dank u wel mevrouw de voorzitter. Ja ik kan niet anders doen dan in de richting van de heer Van der Heide excuses te maken want klopt hij heeft vragen gesteld in de raadsvergadering van december, ik heb daar ook toegezegd dat wij die vragen zouden uitzetten bij de Veiligheidsregio en dat de antwoorden schriftelijk naar u toe zouden komen, dat is in de commotie blijven liggen en ik ga ervoor zorgen dat de antwoorden alsnog deze week bij meneer Van der Heide en bij de anderen terechtkomen.

0:05Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Er word instemmend geknikt dus.

0:02Dhr. F. van der Heideraadslid CU

Voldoende ja dank u.

0:03Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

De heer Borgesius voor het tweede deel van de vraag.

0:07Dhr. G. Borgesiuswethouder VVD

Ja de heer Van der Heide spreekt over social media, u bedoelt dan social media van derden of de social media van de gemeente.

0:02Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

De heer Van der Heide

0:12Dhr. F. van der Heideraadslid CU

Ja ik bedoel de gemeentepagina van Stadskanaal op Facebook in deze en daar wordt dan vanuit het account van gemeente Stadskanaal ook op gereageerd met een concreet antwoord.

1:54Dhr. G. Borgesiuswethouder VVD

Ok, dat is duidelijk. Kijk ook naar aanleiding van uw opmerkingen, wij hebben, laat ik daar ook duidelijk over zijn voorzitter, niet actief gecommuniceerd dat een extra container gratis is. Wat wij wel gedaan hebben, ook na datgene wat u inbracht hebben wij contact opgenomen na afloop van die vergadering waar u zelf zojuist ook aan refereerde en hebben wij een overleg gehad met de medewerkers van ons KCC waar de eerste telefoontjes binnenkomen en ik heb dan hier dan ook zeg maar veel gestelde vragen die via de telefoon hier binnenkomen voor mij liggen en het specifieke waar u naar vroeg voor met name grote gezinnen, groter dan 5 personen, wanneer die mensen bellen dan worden ze verbonden met de afvaladviseur en dan worden ze hetzij, wanneer de desbetreffende aanwezig is, direct te woord gestaan of de desbetreffende krijgt een terugbelverzoek. En dat is de instructie die met name ook voor gezinnen daar ligt bestaande uit meer dan vijf of meer personen. Ook voor andere mensen die om bijvoorbeeld medische redenen een aanvraag doen liggen er ook instructies bij onze medewerkers alsook wanneer huishoudens hier bellen bestaande uit vier of minder personen. Dus die worden volgens een lijstje die ik hier voor mij heb worden die beantwoord en ik zal dan de social media waar u het dan met name over heeft zal ik gelijk morgenochtend met hun opnemen en dat we dan de routine overeenkomstig aan moeten passen. Maar ze worden wel doorverbonden met onze afvaladviseur. En de verstrekking van een extra container, in dat geval waar u over sprak, is zoals wij ook vastgesteld hebben in de belastingheffing van de afval is gratis.

0:08Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

De heer Van der Heide, inhoudelijk kennelijk akkoord.

0:17Dhr. F. van der Heideraadslid CU

Ik begrijp nu dat er een eis is gesteld van gezinnen, groter van vijf personen, kijk dat was mij nog niet eerder bekend, maar ik denk dat het ook goed is om dat dan helder te communiceren want ik denk dat er meer mensen zijn die berichten op Facebook lezen dan dat ze bellen met het KCC. Dus ik denk dat dat niet onderschat moet worden.

0:03Dhr. J. Melliesfractievoorzitter Lokaal Betrokken

Voorzitter

0:02Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

De heer Mellies.

0:28Dhr. J. Melliesfractievoorzitter Lokaal Betrokken

Ja, ik wil er toch even op inhaken want ook ik had de vorige keer daar toch vragen over en ook een stel amendementen voor klaar liggen om dus vast te leggen in de vorming over die gratis extra container. Nu hoor ik wat meneer Van der Heide ook zegt dat er opeens een eis is gesteld van 5 of 6 personen per huishouding dat er dan pas een container uitgegeven wordt, ik denk dat het goed is dat dit in ieder geval bij de volgende verordening ook in de verordening komt te staan. Dank u wel.

0:04Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

De heer Borgesius.

0:42Dhr. G. Borgesiuswethouder VVD

Ja daar wil ik wel graag nog even op reageren voorzitter. Want wat de heer Mellies zojuist uitsprak dat is in mijn beleving niet correct. De heer Van der Heide vroeg expliciet naar huishoudens bestaande uit 5 of meer personen. Ik heb ook dacht ik gezegd wanneer dat niet het geval is en wanneer we spreken over 4 of minder personen dan worden die mensen ook doorverbonden met de afvaladviseur en dan wordt de vraag ook gesteld door die mensen ja scheidt u goed of stelt u het op prijs of ik langskom en ook wanneer hier mensen bellen op basis van medische indicatie die worden dan ook verbonden, dus ook voor huishoudens kleiner dan 5 personen die worden ook in contact gebracht met de afvaladviseur.

0:12Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Is dat voldoende antwoord heer Mellies. Meneer Van der Heide tevreden.

0:12Dhr. F. van der Heideraadslid CU

Ja, wel voldoende maar ik zou ook de berichtgeving die er nog op staat dan een aanvulling willen geven. want ook dat wordt nog continue aangevuld en weer gelezen en anders blijft het een raar verhaal op de ??????????????

0:12Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Dus volgens mij is de gezamenlijke oproep hier wel; wees wat explicieter en duidelijker voor de inwoners wanneer je er precies voor in aanmerking komt.

0:03Dhr. G. Borgesiuswethouder VVD

?????????????? dacht ik al gedaan

0:08Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Mooi. Ja, de heer Klinkhamer.

0:24Dhr. T. Klinkhamerraadslid PvdA

Ik heb nog even een vraag voor wethouder Brongers. Het gaat om de twee kunstwerken. Die heb ik toen ingebracht met de vraag van wat is de stand van zaken. Nou u zegt ook hij is afgewezen, maar u zei tegelijkertijd dat er ook nog ruimte was voor een gesprek en dat gesprek zal plaatsvinden dus ik ben heel benieuwd hoe dat gesprek wat uit dat gesprek is gekomen met deze inwoner en met het college.

0:03Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Mevrouw Brongers.

0:10Mevr. G. Brongers-Roffelwethouder CDA

Zo nu lijkt ziet het ernaar uit dat de kunstwerken wel geplaatst kunnen gaan worden, dat is het resultaat tot dusver.

0:05Dhr. T. Klinkhamerraadslid PvdA

Mooi dat is hartstikke goed nieuws denk ik. Mooi dank u wel.

0:05Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Die zag u niet aankomen hè. Ik ook niet.

0:05Dhr. T. Klinkhamerraadslid PvdA

Ik ben helemaal van mijn stuk voorzitter.

0:24Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Dat we dat nog mogen meemaken. Ok, hebben we dan deze pagina gehad? Dan gaan we naar volgens mij de laatste pagina. Pagina 4. Dan is het verslag hiermee vastgesteld.

6. Inlichtingen college
1:11Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

naar de inlichtingen college. Dit is zo'n uitwerking waar u desgewenst de heer Mellies op mag bevragen, namelijk de inlichtingen van het college zijn apart, onder dit kopje is apart gerubriceerd alle collegebrieven van de afgelopen periode die u kunt bespreken natuurlijk in deze raad mits u dat kenbaar maakt uiterlijk vrijdag om 12.00 uur voorafgaande aan de raadsvergadering. Dat is de heer Tamsma niet helemaal gelukt, het was zaterdag, maar we zien het door de vingers, deze keer. Dus voor zover ik geïnformeerd ben heeft alleen de heer Tamsma een vraag naar aanleiding van dit overzicht en dat betreft een vraag bij de collegebrief "ontwikkelingen publiek vervoer Groningen-Drenthe". De heer Tamsma, CU, aan u het woord.

0:57Dhr. A. Tamsmaraadslid CU

Dank u wel voorzitter. Wij hebben eigenlijk hierover de volgende vraag; er is een incidenteel begrotingstekort geconstateerd of tekort geconstateerd moet ik eigenlijk zeggen, en dat betreft een tekort over 2016 en 2017, oftewel de opstartfase, en een overschrijding in 2018. Dat dat tekort over 2018 nu pas naar voren komt dat kunnen wij ergens begrijpen, maar onze vraag is eigenlijk; waarom komt een tekort over 2016 en 2017 nu pas naar boven, wat zijn de achterliggende oorzaken en wat is eigenlijk de werkelijke omvang van dat tekort want in de brief die we krijgen wordt alleen geschetst een tekort van €600.000,- , alleen dat is na aftrek van eigenlijk het overgebleven budget, dus het werkelijke tekort zal wat groter zijn.

0:06Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Mevrouw Brongers aan u het woord.

2:10Mevr. G. Brongers-Roffelwethouder CDA

Ja, dank u wel voorzitter. Inderdaad heb ik gemeend u te moeten informeren over de actuele stand van zaken omtrent de situatie van het publiek vervoer. Een niet zo leuke mededeling uiteraard. U vraagt vooral naar de oorzaak van de tekorten in 2016 en 17, die betreffen vooral de extra personele inzet voor de opstart van de organisatie, maar ook voor juridische expertise en ook voor zaken die te maken hebben gehad met het aanbestedingsproces. Zoals u bekend hebben we ook in 2018 nog niet helemaal volledig operationeel gefunctioneerd zeg maar omdat het OV bureau nog niet was toegetreden. Het exacte tekort is nog niet helemaal bekend op dit moment wordt er nadrukkelijk gewerkt aan de jaarrekening die hopen we binnenkort in het bestuur te zien, de verwachting is in ieder geval wel dat het niet boven de 6 ton uitkomt, maar daarover binnenkort uiteraard meer en dan wordt het tekort definitief bepaald. In 2018 is er ook sprake geweest van een tekort en dat had te maken met de budgetten voor de inrichting van de regeling zoals die nu is vastgesteld en voor het ontwikkelen van de databank en voor het maken van een regeling om goed om te kunnen gaan met de klachten die zijn binnengekomen en dat heeft vooral een ict aangelegenheid. Wij hopen natuurlijk dat het tekort niet verder toeneemt en de insteek is ook inderdaad en bovenal vooral om te blijven werken binnen de 8 ton die voor de begroting is opgenomen. Tot zover voorzitter.

0:07Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

De heer Tamsma, behoefte aan een reactie? Ja, de heer Tamsma, CU.

0:33Dhr. A. Tamsmaraadslid CU

Dank u wel. Ik heb wel even behoefte aan een reactie ja want ik vroeg ook van wat is eigenlijk het werkelijke tekort want die 600.000 leidt ik ook uit de brief af is eigenlijk netto. Zeg maar in 2018 hebben wij een bedrag x en dat heb ik niet nagekeken, dat is overgehouden in feite omdat wij 4 maanden nog niet gebruik maakten van het publiek vervoer, dus dat is al verrekend en uiteindelijk kom je dan op 6 ton als ik uw brief goed begrijp. Dus dan is het bruto tekort, om het zo maar te zeggen, is toch groter.

0:13Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Mevrouw Brongers, kunt u deze vraag nu beantwoorden. U had uw microfoon aanstaan en u zet hem nu uit.

0:27Mevr. G. Brongers-Roffelwethouder CDA

Excuses. Ja ik zie dat iets anders, maar dit is een behoorlijke technische begrotingsvraag als ik het zo even mag samenvatten. Het lijkt mij het beste, althans het voorstel wil ik doen, om daar toch bij de jaarrekening op terug te komen. Dan zijn de cijfers exact bekend en daar kunt u dan ook uit lezen hoe een en ander precies in elkaar steekt.

0:04Dhr. A. Tamsmaraadslid CU

Dan wachten we dat moment af.

0:16Dhr. G. Borgesiuswethouder VVD

Ok, mooi. Dan wil in aanvulling op de schriftelijke stukken de heer Borgesius nog twee mondelinge mededelingen doen. De heer Borgesius.

2:57Dhr. G. Borgesiuswethouder VVD

Ja dank u wel voorzitter. Nou we hadden het er zojuist ook al even over. Betreft, zeg maar het item afval, maar dan met name PMD zakken. Er kwamen hier toch regelmatig reacties binnen dat de inhoud niet toereikend was, nou wat we nu gaan doen is de komende periode, dat zal ongeveer één à twee weken zijn, mensen die zakken bestellen die krijgen twee pakketjes à 10 stuks. Op het moment dat onze voorraad van 10 stuks is weggewerkt zal nadien gaan wij per zending 15 zakken per pakket sturen. Dat was de eerste mededeling. Andere mededeling betreft; stroom. De afvoer van stroom over de zonneparken binnen onze gemeente, wel of niet gegund, dit is naar aanleiding van een mail die ik 6 februari jongstleden van de heer Pals van D66 heb mogen ontvangen. ik denk naar aanleiding van een artikel in het Dagblad van het Noorden twee dagen daar aan voorafgaand. Als ik ze even bij langs mag lopen. De specifieke vraag van de heer Pals was; in hoeverre is de stroomafvoer van de parken die we zo even bij langs gaan al geregeld. dat was dacht ik de kern van uw vraag. Als ik dan even mag beginnen met de Van Boekerenweg, volgens de exploitant van dat park is dat geregeld en gaat dat zoals het nu zich laat aanzien via het trafostation in Meeden, het Noorderdiep die recentelijk dacht ik op de besluitenlijst heeft gestaan moet nog geregeld worden, dat is een park van 1,7 hectare. Het park Vleddermond wat ook al is, wat ja dacht ik ook een SDE subsidie voor is aangevraagd en die is ook al het college heeft gepasseerd. Dat is ook nog niet geregeld, die stroomafvoer. Dan hebben we Alteveer. Nou Alteveer dat wordt u ook als raad nog aangeboden voor de verklaring van geen bedenking. Zover zijn we op dit moment nog niet, maar de afvoer van de stroom is hier wel geregeld. Nou en dan hebben we nog het andere park die we in afwachting van het rapport die we daar in mee laten bepalen met name voor wat betreft de landschappelijke inpassing waar we dacht ik u ook een brief over hebben gestuurd, dat betreft dan het Boerendiep, een omvang van de 200 hectare. Ook deze exploitant zegt dat hij dat heeft geregeld. Ik denk dat ik hiermee de mail van de heer Pals heb beantwoord.

0:06Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Nou de heer Pals vindt daar wat van, de heer Pals, D66.

0:55Dhr. K. Palsfractievoorzitter D66

Ja dank voor het antwoord portefeuillehouder. Ja het is, de stand is eigenlijk fiftyfifty. De ene helft is geregeld dat andere helft is niet geregeld. Maar goed dan heb ik direct komt bij mij de vraag op wanneer is het dan wel geregeld want kijk dat mailtje wat ik gestuurd heb en ik heb het en iedereen heeft het ook in de krant gelezen, het wordt toch een prangende kwestie inmiddels en ik mag u toch wel verzoeken denk ik dat de initiatiefnemers van dat park waar wij dan mee staan dat die toch wel op een korte termijn met een antwoord komen hoe het is geregeld. Want anders zetten we toch zaken op de kop binnen onze gemeente terwijl wij het stroom niet kwijt kunnen. Zo eenvoudig is het. Dus ja mijn vraag is; heeft u enige toezegging of heeft u enig idee wanneer u groen licht krijgt voor de stroomafname van dat zonnepark.

0:05Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

De heer Borgesius.

1:16Dhr. G. Borgesiuswethouder VVD

Die toezegging die kunnen wij vanzelfsprekend, maar dat weet u net zo goed dan ik ook denk ik, niet krijgen vanzelfsprekend van de exploitant, dat hebben we dacht ik hier ook altijd gezegd in deze zaal, dat is een aangelegenheid tussen de initiatiefnemer en Enexis/TenneT zoals u wilt. En daar kunnen wij voor de genoemde parken op dit moment denk ik weinig aan doen. Kijk voor nieuwe parken, maar dat is nu niet aan de orde, laat ik daar ook absoluut duidelijk over zijn, ook in afwachting van het rapport waar ik zojuist net al over sprak, zullen wij denk ik daar in de toekomst, wanneer u als raad dat besluit afwachtend, en daar eventueel op anticiperend voor nieuwe aanvragen zullen we denk ik in die zin op gaan anticiperen dat wij op voorhand toch willen zien van initiatiefnemers dat ze dus ook ruimte hebben op het net om het stroom af te kunnen leveren. Maar verder voor de rest zijn we natuurlijk ook afhankelijk van niet alleen van datgene wat in onze gemeente gebeurd, maar wat natuurlijk ook in gemeenten om ons heen geschied.

0:04Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

De heer Pals.

0:58Dhr. K. Palsfractievoorzitter D66

Ja, de portefeuillehouder geeft natuurlijk het wenselijk antwoord van wij willen dat ook allemaal geregeld zien toch en inderdaad het is een onderdeel van het grote geheel dat hele stroomafname. Maar nogmaals de als ik Vleddermond heb en ik heb Boerendiep en dat soort grote projecten waar veel landbouwgrond wordt onttrokken voor die zonnepanelen en je hebt vervolgens wel die spiegels in de zaal maar je hebt geen licht of je hebt dan geen revenuen dan is dat toch wel een hele treurige constatering denk ik dat onze ambities om zonneparken aan te leggen dat dat eigenlijk sneuvelt op die materie. En nogmaals en u snapt ook mijn vraag, ik snap uw opmerking, maar u snapt ook mijn opmerking van alsjeblieft informeer de raad van wanneer dat dan wel geregeld is. Zo simpel is het.

0:08Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Ik stel voor nog één keer antwoord van de heer Borgesius en anders moeten we dit maar, moet u dit maar agenderen voor de volgende keer. De heer Borgesius.

0:58Dhr. G. Borgesiuswethouder VVD

Nou één opmerking richting de heer Pals, hij noemde ook het Boerendiep. Het Boerendiep heb ik u dacht ik gezegd van dat die de exploitant beweerd dat is geregeld, maar de ontwikkeling daarvan in afwachting van het rapport staat even stil. Dus qua oppervlaktes valt het nog wel mee, maar het is een knelpunt die wij niet alleen op kunnen lossen en wanneer het de conclusie eventueel zou zijn dat er een nieuw trafostation gebouwd moet worden dan blijft er natuurlijk in die zin druk op de ketel, maar ook bij de exploitanten zit natuurlijk druk op de ketel van dat weet u ook denk ik, en meerdere mensen vanzelfsprekend hier, ook wanneer de SDE is toegekend heeft men een bepaalde periode binnen een termijn waarin men dat geregeld dient te hebben want anders vervalt de subsidie. Dus de druk ligt niet alleen bij ons maar die ligt ook zeer beslist bij de exploitanten.

0:12Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Ok. Dan hebben we de inlichtingen college hierbij gehad.

7. Schriftelijke vragen
0:35Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Gaan we over naar de schriftelijke vragen. Ook dit is conform het nieuwe systeem. Dus onder dit kopje treft u de schriftelijke vragen aan die de afgelopen periode zijn gesteld alsmede de antwoorden. Welke vragen, nee ik moet zeggen welke antwoorden geven aanleiding tot doorpraten. De heer Pals.

0:17Dhr. K. Palsfractievoorzitter D66

Nou het is eigenlijk niet het doorvragen. Wij hebben antwoord gekregen op de vragen van de camping Wessinghuizerweg en dat wou ik graag doorzetten over naar de volgende raadsvergadering. Omdat de tijd tekort is geweest om te overleggen over deze vragen.

0:10Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Stemt u daarmee in? dan zetten we die door naar de volgende keer. Verder niemand? De heer Mellies.

2:54Dhr. J. Melliesfractievoorzitter Lokaal Betrokken

Ja over de antwoorden op de gestelde vragen over artikel 213a en over het kruispunt Exloërweg. Begin maar even met artikel 213a. Dank voor de antwoorden op de vragen. Het betreft hier een artikel in de gemeentewet die stelt dat het college periodiek onderzoek moet verrichten naar doelmatigheid en doeltreffendheid van het door hen gevoerde bestuur volgens een door de raad vastgestelde verordening. Die verordening die hebben we sinds 2004 en als ik het antwoord zo bekijk dan hebben we zo'n twee onderzoeken echt conform dit artikel gehad. De rest en er zijn nogal wat onderzoeken worden aangemerkt als equivalenten van dat onderzoek, artikel 213. Ja ik vind het jammer dat er toch niet meer gekozen is in het verleden om dus gewoon conform de verordening de onderzoeken te voeren. Het is een belangrijk artikel, met dit artikel maken wij helder als college, u als college, aan ons als volksvertegenwoordigers, maar ook richting onze burgers, hoe omgegaan wordt met ons belastinggeld. En ik vind het jammer dat heel veel van de onderzoeken die hier genoemd zijn en dat zijn natuurlijk heel wat onderzoeken en goed dat is natuurlijk ook bewonderingswaardig ook dat het college wel degelijk haar eigen beleid controleert, maar waar het mij om gaat dat is gewoon heel belangrijk dat het ook echt van tevoren kenbaar gemaakt wordt dat er onderzoek gedaan wordt naar een gevoerd beleid en dat nadien daar ook over gerapporteerd wordt. vooral in deze tijd, de gele hesjes en de populistische partijen, de overheid staat er niet goed voor, men heeft steeds minder vertrouwen in de overheid en ik denk dat zo'n artikel 213a onderzoek jaarlijks dat dat een goede aanzet kan zijn om toch het vertrouwen te houden. Dus ik wil toch verzoeken om toch te kijken of er niet in het vervolg ook gewoon volgens dit stramien die onderzoeken weer kunnen oppakken, er zijn genoeg onderwerpen om te onderzoeken, zo meteen krijgen we bijvoorbeeld nog een CB onderzoek. Nou dat zou misschien best ook in dit jasje gegoten kunnen worden, dus ik zou verzoeken toch om dit op te pakken de volgende jaren. En daarbij wel gezegd hebbende dat we wel vinden dat de verordening zoals die er nu ligt, en daar ben ik ook heel eerlijk in, dat u wat betreft de onderzoeksfrequentie, daar wel behoorlijk veel hooi op de vork neemt want hier staat bijvoorbeeld in dat u jaarlijks de doelmatigheid van alle bedrijfsprocessen moet controleren, nou volgens mij is dat een beetje wel heel erg veel om te controleren, maar enkele goed uitgevoerde onderzoeken volgens dit protocol lijkt mij zeer welkom. Tot zover over dit onderwerp voorzitter.

0:11Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Dank u wel, waren er meer die over dit onderwerp het woord wilden voeren? nee, dan kijk ik naar de heer Hamster of die nog behoefte voelt om te reageren.

1:19Dhr. H.J. Hamsterwethouder CU

De heer Mellies heeft namens LB uitgebreid zijn visie op het zelfonderzoek van het college gegeven, dank daarvoor. Die strookt in grote lijnen met de visie van het college denk ik. We hebben de afgelopen jaren vooral naar de geest van de wet gehandeld, niet zozeer naar de letter van de verordening. Ja pragmatisch ermee omgegaan, Cebeon is er inderdaad wellicht een voorbeeld van. Wellicht dat dit ook een onderwerp is dat wij als heidag-onderwerp even zijdelings kunnen aanstippen als we ook de andere onderzoeksfunctie van de raad zelf tegen het licht houden. En dat we ook dit onderwerp dan op een pragmatische wijze daar aan de orde stellen. En voor het overige inderdaad heeft de raad met het volle verstand enige jaren geleden het budget zowel voor de rekenkamerfunctie als voor het eigen onderzoek van het college wegbezuinigd waarmee onze middelen verdwenen. Om eventueel extern hier iets op te gaan organiseren, en dan spreek ik als wethouder van financiën, ik zie ook zo geen ruimte en heb er ook niet de grootste prioriteit om daar weer extra middelen naartoe te gaan schuiven, dus de dingen die wij doen proberen wij ad hoc gericht op een noodzakelijk onderwerp, zoals bijvoorbeeld Cebeon en daar waar de urgentie het vraagt ook te doen naast onze reguliere management letters en de interne controles die de accountant nog vervolgens uitvoert. Voorzitter, tot zover.

0:05Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

De heer Mellies.

0:20Dhr. J. Melliesfractievoorzitter Lokaal Betrokken

Kort een toevoeging. Dank voor het antwoord trouwens. Ik bedoel maar te zeggen waarom het hier om ????????? is dat u uw werk intern kenbaar maakt aan ons en ook de burger, dat is het belangrijkste en daar wil ik het ook gewoon maar even bij laten denk ik. Ik geloof dat we daar wel mee op één lijn zitten denk.

0:39Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Mooi, ja dat is altijd vreugdevol. Ik had instructies hoe dit punt te bespreken die heb ik met voeten getreden, maar die waren eigenlijk toch best wel handig, dus ik wou dat toch maar zo gaan doen, dat betekend dat ik de indiener eerst vraag of die tevreden is met het antwoord dan de rest van de raad vraag of zij dat ook zijn en dan gaan we naar de volgende, dan krijgt dit misschien iets meer orde. Dus meneer Klopstra u hebt antwoord gekregen op uw vragen over de sponsoring van commerciële evenementen. Was u daar tevreden mee?

0:06Dhr. H. Klopstrafractievoorzitter VVD

Ik ben een zeldzaam blij mens. Dank u wel voorzitter.

0:14Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

De rest van de raad ook? Ja, mooi. De heer Mellies, kruispunt Exloërweg/Sluisstraat. Gaf dat nog aanleiding tot verdere vragen?

0:42Dhr. J. Melliesfractievoorzitter Lokaal Betrokken

Ja, toch wel. Goed de vraag, er waren een tweetal vragen, een van de vragen was dat op het betreffende kruispunt of het college vond dat dit kruispunt veilig is. Nou krijgen wij een antwoord waarin het college heel gedetailleerd uitweid over een verkeerstelling hoeveel vervoer dat er langs die straat komt, wat de snelheid daarvan is en wat de oversteekbaarheid van het betreffende kruispunt is. Waar het ons nou eigenlijk om gaat is; vindt het college nu ook werkelijk dat dit een veilig kruispunt is.

0:07Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Mevrouw Brongers.

1:06Mevr. G. Brongers-Roffelwethouder CDA

Ja, dat antwoord, de heer Mellies ziet u naar mijn mening bij vraag 3. Ik ben mij ervan bewust dat wij vraag 1 en 2 behoorlijk nou zeg maar staccato hebben beantwoord, maar dat zijn namelijk onze feitelijke veiligheidsindicatoren. Want gevoelsmatige verkeersveiligheid is ontzettend lastig dan wel niet te meten. Kijkende naar de geluiden die wij horen hebben we gezegd in het gemeentelijk verkeers- en vervoerplan nemen wij deze kruising ook mee, want mensen vinden dit kruispunt dus niet veilig. En dat is gewoon een issue en dat hebben we in vraag 3 dacht ik ook als zodanig beantwoord, maar in de eerste vragen zijn de feitelijke zeg maar indicatoren beantwoord en daar hangt ook weer een gradatie aan. Dus de zuivere vraag; is het kruispunt onveilig. Nee, maar hij wordt wel als onveilig ervaren en derhalve gaan wij daar naar kijken.

0:08Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Geeft dat nog aanleiding tot een reactie heer Mellies.

1:08Dhr. J. Melliesfractievoorzitter Lokaal Betrokken

Ik wil toch nog even kort weten, heeft u al enig idee wanneer dat GVVP plan naar buiten komt en ik zou ook graag even namens de bewoners van het kruispunt misschien even iets mee willen geven waar u eventueel aan kunt denken bij het veilig maken van het kruispunt en dat schijnt niet eens zo heel erg moeilijk te zijn want het probleem bij dat kruispunt is namelijk is het verkeer van de zijde van de Eerste Exloërmond dat komt met een behoorlijke rotgang daar van die weg af op dat kruispunt aan en het zou zo makkelijk verholpen kunnen worden door bijvoorbeeld een stopbord er neer te zetten zigzag strepen op de weg aanbrengen nou ja een wat kostbaardere middel is een drempel in de weg aan te brengen. En wat ook blijkt van alle bewoners daar is dat vlak voor de brug van het kruispunt, dan heb je van rechts de Sluiskade, die heeft voorrang en daar krijgt niemand voorrang. Dus als daar iets aan gedaan kan worden ik denk dat je dan ook wel het kruispunt een stuk veiliger hebt. Dat is even ter toevoeging voorzitter, dank u wel.

0:05Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Mevrouw Brongers.

0:42Mevr. G. Brongers-Roffelwethouder CDA

Volgens mij staat het GVVP binnenkort opiniërend in een raadscommissie van u in de planning de exacte datum ben ik op dit moment even kwijt maar kunnen we nazien in het overzicht. De tips nemen we mee. Deze situatie is al vaker aan de orde geweest, we hebben daar ook al eerder gekeken naar mogelijke infrastructurele maatregelen, dat is wat lastig, maar alle tips die u meegeeft zullen we op emeritus beoordelen en volgens mij hebben wij bij onze deskundigen voor bobbels andere verkeerstermen, maar dat mag duidelijk zijn.

0:26Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Ik begrijp dat u op 8 april helemaal los kunt gaan op alles wat u in de weg zou willen zien. Dit voldoende voor dit gevaarlijke kruispunt? Althans als gevaarlijk beleefde kruispunt. Meneer Hofstra.

0:35Dhr. E. Hofstrafractievoorzitter PvdA

Ja, voorzitter het viel mij ook op dat het zicht bij het kruispunt niet werd genoemd. Er zijn wel heel veel kengetallen die worden gegeven, maar het zicht, de situatie van het zicht wordt niet gegeven. Ik vroeg me af hoe dat dan bekeken wordt. En daarnaast wil ik graag het pleidooi van meneer Mellies hartelijk ondersteunen zoals de wethouder zelf ook al aangaf, dit is al veel vaker, volgens mij in 2013 of zo al eens besproken in de gemeenteraad, zijn er al eens door mijn fractie in combinatie met de fractie van het CDA vragen over gesteld, dus wij zien dan wel heel graag dat dat opgelost wordt met het GVVP.

0:24Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

8 april zou ik zeggen. Ok, dan gaan we naar de laatste schriftelijke vraag. Ingediend door een aantal van u. De heer Hofstra, de heer Bieze, de heer Mellies en de heer Pals. Welk van de indieners heeft behoefte om hier nog over te door te praten. De heer Hofstra.

2:23Dhr. E. Hofstrafractievoorzitter PvdA

Ja, dank u wel voorzitter. Ja, inderdaad samen met een aantal andere partijen hebben wij deze schriftelijk vragen gesteld, hadden hem ook wel graag in januari vergadering al willen bespreken, maar goed die ging niet door. Dus hebben wij schriftelijke vragen gesteld om vandaag te bespreken. We hebben twee vragen aan het college gesteld; wat is de reden dat de gemeente de regenboogvlag niet heeft gehesen en waarom is het college na alle commotie niet gelijk met een verklaring naar buiten gekomen. Ja om op uw antwoord op vraag 1 terug te komen, u schrijft daar dat de gemeente in de persoon van onze burgemeester op 11 oktober 2018 het regenboogconvenant heeft ondertekend. En dat het college achter de uitwerking hiervan staat, die in samenwerking met maatschappelijke partners ook wordt opgestart. Die zin snap ik volledig. En dan staat er; het college heeft geen aanleiding gezien aandacht te besteden aan een Nashville verklaring. Volgens mij zit daar een tegenstelling in. Ik zou hem liever hebben gelezen als; het college heeft daarom aanleiding gezien een regenboogvlag te hijsen. Dus misschien kunt u die tegenstelling uitleggen wat dan, misschien zien wij dat verkeerd. Hetzelfde geldt ook voor vraag 2, in de media is hierover wel bericht, we hebben als vijf partijen ook zelf een persbericht doen uitgaan. Ja hier eigenlijk hetzelfde; waarom heeft u daarin geen aanleiding gezien om hierop te reageren. Tenminste had u dat toch naar de raad kunnen doen en dan geldt voor mij betreft ook voor wat betreft vraag 1, daar schrijft het college dat het geen aanleiding heeft gezien, maar er zijn diverse raadsleden geweest die of collegeleden hiermee benaderd hebben of leden van de ambtelijke staf hiermee benaderd hebben dus volgens mij was er wel aanleiding genoeg. Dus ik wil graag van het college weten waar die tegenstelling vandaan komt en ik wil ook graag weten van mijn collega's in de raad, zijn de partijen CU, CDA en VVD, waarom zij niet hebben aangegeven, ook voor het hijsen van de regenboogvlag te zijn. Maar misschien qua volgorde denk ik dat het college dan eerst komt.

0:18Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Ik ben even praktisch in dubio of ik vanaf deze plek met die ketting om u antwoord moet geven of dat ik even naar mijn plaatsvervanger moet kijken.

0:15Mevr. I. Sterenborg-Kooijraadslid CU

Zeg het maar, we kunnen ook gewoon blijven zitten wat mij betreft dat ik de voorzittershamer gewoon hier heb. Dat u mij het voorzitterschap mondeling toezegt zonder dat ik de ketting omdoe.

0:07Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Het lijkt me een geheel nieuwe variant. Echt hartstikke leuk, dat doen we.

0:02Dhr. K. Willemsraadsgriffier

Ze heeft er al een.

0:03Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Je hebt er al een, nou krijg nou wat.

0:03Mevr. I. Sterenborg-Kooijraadslid CU

En ik zal niet op mijn telefoon slaan.

0:18Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Dacht ik nou eindelijk eens bijzonder te zijn. Dan draag ik hierbij voor dit onderdeel het voorzitterschap over aan mevrouw Sterenborg.

0:05Mevr. I. Sterenborg-Kooij (voorz.)voorzitter

Ja, dank u wel. Dan geef ik het woord aan mevrouw De Jonge, de burgemeester en portefeuillehouder.

2:51Mevr. F.T. de Jongeburgemeester

Dank u wel. Ik heb namens het college inderdaad als burgemeester, samen met overigens alle andere burgemeesters van Groninger gemeenten, het regenboogconvenant ondertekend. Dat convenant biedt mogelijkheden, dus geeft geen instructies maar biedt mogelijkheden. Met als allerbelangrijkste doel duidelijk te maken dat in deze gemeente iedereen mag kiezen het leven te leiden zoals hij dat wil en mag houden van wie die wil. En dat in een veilig klimaat. Het convenant biedt handvaten om dat veilige klimaat te realiseren en wij zijn, ik ben na ondertekening dus aan de slag gegaan om te kijken hoe dat passend bij het behoefte van de gemeente Stadskanaal vorm zou kunnen krijgen. En het leek bij hoogst onverstandig om dat vanuit dit gemeentehuis te bepalen, dus doen wij dat in goed overleg met die partijen in de stad die een beetje zicht hebben op enerzijds de ruimte die mensen beleven en voelen en de anderzijds op de veiligheid. Dus dat wil zeggen dat we zijn begonnen na te vragen of er signalen zijn van onveiligheid. Dat is niet het geval overigens. En vervolgens zijn we nu nog bezig om samen ook met vertegenwoordigers van de groep LHBTI'ers in Stadskanaal om te kijken waar behoefte aan bestaat. Eén van de opdrachten die het convenant ook geeft is om dit in goed overleg met de raad te doen en te kijken welke actieve rol de raad daarin kan bekleden. Ik zou heel graag zien dat u mij de ruimte geeft om het traject ordentelijk te doorlopen. Dat zal ruim voor 11 oktober 2019 klaar zijn. En dan komen we met die suggesties waarvan maatschappelijke partners zeggen; hier zien wij hier bestaat behoefte aan. En dan kan ik met u in overleg over welke rol u als raad daar in wil bekleden. Dat lijkt mij geheel in de geest van het convenant en overigens ook geheel conform de letter van het convenant en daar zijn wij mee bezig. En wij laten, wij geven die inhoudelijke invulling de voorkeur.

0:06Mevr. I. Sterenborg-Kooij (voorz.)voorzitter

Dank u wel. Meneer Hofstra, PvdA.

0:35Dhr. E. Hofstrafractievoorzitter PvdA

Ja dank u wel voorzitter. Ja ik heb eigenlijk nog steeds geen antwoord gehoord. U herhaalt wat uitgebreider wat u schrijft in uw antwoord, in uw schriftelijke antwoord, het convenant is ondertekend, er staat zelfs op het bureau een regenboogvlaggetje geloof ik, en dan gaat als er zo'n commotie is waar ook nog vijf van de acht partijen in deze raad zeggen van hijs die vlag uit, dan zegt u; we hebben geen aanleiding gezien om de vlag te hijsen. Ja en u geeft daar wat mij betreft geen voldoende verklaring voor.

0:04Mevr. I. Sterenborg-Kooij (voorz.)voorzitter

Mevrouw De Jonge.

0:26Mevr. F.T. de Jongeburgemeester

De passage in vraag 1; zie toe op het moment van besluitvorming die voor de hand heeft gelegen kennelijk voor een deel van de Nederlandse gemeente, een klein deel van de Nederlandse gemeente, namelijk de college vergadering, daarin is dit überhaupt niet aan de orde geweest en daarna heeft mij geen vraag bereikt.

0:48Dhr. E. Hofstrafractievoorzitter PvdA

Dan denk ik dat daarover nog wel wat andere raadsleden wellicht wat willen zeggen. Nee, dat klopt want de collegevergadering was voordat de ophef ontstond. En de collegevergadering was op een dinsdag en op een woensdag ontstond de ophef en toen hebben diverse raadsleden bij de nieuwjaarsreceptie dit punt al aangesneden. Dus dan heeft het college vast wel wat bereikt, dus dat vind ik ook nog geen goede verklaring. Volgens mij had u gewoon die vlag kunnen hijsen, volgens mij zelfs op eigen initiatief, volgens mij is daar geen collegebesluit voor nodig. Tenzij u dacht van daar krijg ik met de rest van het college problemen mee. Daar ben ik dan ook wel nieuwsgierig naar of u dat misschien heeft tegengehouden.

0:05Mevr. I. Sterenborg-Kooij (voorz.)voorzitter

Mevrouw De Jonge.

1:12Mevr. F.T. de Jongeburgemeester

U onderschat me. Ik heb eigenlijk niet zoveel toe te voegen aan mijn antwoorden. Het heeft te maken met het moment van de collegevergadering, daar is het niet aan de orde geweest. Het kan zo zijn dat u op de nieuwjaarsreceptie daar begrijp ik onderling over gesproken heeft, ik weet niet of u ook tijd heeft gehad om even naar het podium te kijken, maar daar stond ik en ik deed hele andere dingen op dat moment, dus daar heeft mij ook overigens niets van bereikt, het eerste wat ik er officieel van heb gezien is een verklaring die uzelf heeft doen uit laten gaan. En er zit wel degelijk een antwoord in zowel mijn toelichting als deze vraag, dat is een antwoord van prioriteit. Wat denk je dat nou echt helpt om tot zorgen dat mensen van deze gemeenschap, van de LHBTI gemeenschap, zich hier gerespecteerd, gewaardeerd en veilig voelen. Wat helpt echt. Daar zijn wij mee bezig.

0:08Dhr. E. Hofstrafractievoorzitter PvdA

Ja en nu ben ik de orde van de vergadering even kwijt, maar daar bent u voor.

0:09Mevr. I. Sterenborg-Kooij (voorz.)voorzitter

Het lijkt mij goed dat meneer Hofstra eerst het woord heeft, als woordvoerder van de indiener van de vragen.

0:48Dhr. E. Hofstrafractievoorzitter PvdA

Dank u wel voorzitter. Ja, ik begrijp dat de burgemeester hier verder niets over kwijt wil. Ja u zegt wat is echt belangrijk, veiligheid is natuurlijk heel erg belangrijk, misschien wel het belangrijkste, maar volgens mij had een symbolisch steuntje in de rug door middel van het hijsen van de vlag ook wel wat waard geweest en daarom vinden de indieners van deze schriftelijke vragen een gemiste kans dat dat niet gedaan is en wij willen toch in elk geval dat de regenboogvlag ten minste 1x per jaar, namelijk op comming out day, op 11 oktober gehesen wordt. Daar heb ik ook zo een motie voor, maar ik wil ook nog graag wel weten van de fracties van het CDA , CU en de VVD of die het een gemiste kans vinden dat de regenboogvlag niet gehesen is en waarom wel of waarom niet.

0:02Mevr. I. Sterenborg-Kooij (voorz.)voorzitter

Dank u wel. Mevrouw De Jonge.

1:02Mevr. F.T. de Jongeburgemeester

Misschien als ik daar eerst even op mag reageren. Ik gaf al aan dat namens het college wij bezig zijn om samen met maatschappelijke partijen op geleide van de geconstateerde behoefte van de mensen waar het hier om gaat zelf, dat we bezig zijn om tot een uitwerking te komen die tegemoetkomt aan de behoefte van de mensen zelf, dat kent een aantal mogelijkheden en misschien ook nog wel zaken die niet in het convenant als suggestie worden gedaan, dat horen we dan vanzelf wel, van al die verschillende maatschappelijke partijen die we daarvoor hebben ingezet, ik zou het persoonlijk vrij jammer vinden als we nou één aspect er uit lichten en dat hier heel erg groot gaan maken door een motie waarbij je alle evenwicht met de totale aanpakken er uit slaat. Ik zou dat wel heel jammer vinden. Dat geef ik u alleen maar mee.

0:09Mevr. I. Sterenborg-Kooij (voorz.)voorzitter

Dank u wel. is er iemand anders van de indieners die het woord wil voeren. meneer Mellies, LB.

0:54Dhr. J. Melliesfractievoorzitter Lokaal Betrokken

Nou even kort, ik denk dat we ook heel duidelijk even voor ogen moeten houden dat het hier om twee verscheidene dingen gaat. U hebt het convenant en daar gaan we mee aan de slag en dat komt ook helemaal goed, dat geloof ik ook best, daar hebben wij ons gecommitteerd, maar dit ging om een aanleiding en aanleiding was die Nashville verklaring. Dat is even iets anders dan het convenant. En heel veel colleges hebben gemeend hiermee een statement af te geven van hè dit strookt niet met waar we voor staan wij gaan die vlag hijsen. En dat hebben wij dus gelaten. Dus het is niet het convenant alleen, nee het gaat om die aanleiding, die Nashville verklaring, waar zoveel consternatie over was. En daar hadden veel burgers toch graag een reactie op gezien, een daadkrachtige actie van het college om die vlag, al is het maar een middag of een dag, om die vlag even ten top te hijsen. En dat heeft u nagelaten en dat vinden we jammer.

0:08Mevr. I. Sterenborg-Kooij (voorz.)voorzitter

Ik inventariseer eerst even de vragen van de indieners. Meneer Bieze, GBS.

1:47Dhr. E. Biezefractievoorzitter GBS

Ja, dank u wel voorzitter. Ik ben blij met het signaal dat er geen signalen zijn dat er LHBTI'ers zijn die zich onveilig zouden voelen in de gemeente Stadskanaal, daar ben ik echt heel blij mee. Waar ik niet blij mee ben is met het antwoord, want die vlag heeft al eens in Stadskanaal aan de mast gehangen in 2016. Dus het is geen nieuw fenomeen in Stadskanaal, hij heeft er al eens een keer gehangen in 2016 zoals ik zei, ik weet niet of het gebeurd is in 17 en 18, maar die vlag is gewoon in huis en die had volgens ons gewoon omhoog moeten worden gehesen. En als u het hebt over referentiekader, ja bij welk referentiekader gaat u de vlag dan wel hijsen, want in het antwoord staat dat de helft van de gemeentes dat niet hebben gedaan, wanneer gaat u wel hijsen. Bij dertig gemeentes of bij 40 gemeentes, ik weet niet hoeveel er in de provincie zijn, niet zoveel meer denk ik. En daar komt nog bij voorzitter dat diezelfde provincie waar u een convenant hebt getekend, de vlag ook heeft gehesen en dan praat ik wel even over eenheid van beleid binnen deze provincie. De provincie hijst wel, enkele gemeentes hijsen niet, andere gemeentes hijsen weer wel, ik denk dat we op dit punt, wat zeer gevoelig ligt ook landelijk, waar mensen binnen die LHBT gemeenschap toch soms ook zwaar onder vuur liggen, ook fysiek, dat wij signalen moeten afgeven dat we die LHBT gemeenschap ondersteunen. En dat kan door die vlag gewoon te hijsen voor het gemeentehuis. Dank u.

0:02Mevr. I. Sterenborg-Kooij (voorz.)voorzitter

Dank u wel meneer Bieze. Meneer Pals, D66.

2:30Dhr. K. Palsfractievoorzitter D66

Ja voorzitter, helemaal eens met de verklaring dat u streeft naar een veilige samenleving en dat is natuurlijk ook een mooi streven, daar staan we absoluut ook helemaal achter, achter de beantwoording van uw vraag, maar voor ons gevoel, om het bij onszelf te houden, was even de samenleving was even van slag. Want de LHBT gemeenschap werd namelijk door die Nashville verklaring werd ie redelijk aangevallen, althans men voelde zich aangevallen, en daar vinden wij dat soort gemeenschap steun verdient en die hebben ze in ieder geval niet van ons gekregen door die vlag niet te hijsen. Want ook u zegt weer, en ik haak nog even in wat mijn collega Bieze zegt, dat u heeft u zegt dat minder van de helft van de gemeentes heeft de regenboogvlag gehesen en ik ben heel erg nieuwsgierig naar wat is uw referentiekader van het college van wanneer gaat u hem dan wel hijsen. Wacht u af tot, we hebben 360 gemeentes geloof ik in Nederland, of zoiets, gaat u de teller bij na en zegt nou 180 doen wij yes en nou geef ik het signaal en dan gaan we hem wel hijsen. We zijn heel erg nieuwsgierig, maar nogmaals het momentum die aanwezig was op dat moment en dat was een vrij heftig momentum in die week die gepaard ging met die vlag waar we ons zelfs onder de bezielende leiding van onze eigen commissaris van de koning van de provincie Groningen de vlag werd gehesen dat wij dan als gemeente zeggen van we gaan hem niet hijsen heeft ons diep teleurgesteld. En ik vind ook dat ook namens D66 kan ik dan ook zeggen van wij zijn ook heel erg diep teleurgesteld dat u die vlag niet heeft gehesen. Het college vertegenwoordigd ook alle partijen binnen deze raad en blijkbaar heeft u, ondanks wat meneer Hofstra ook heeft gezien, vijf partijen waren er echt over eens dat die vlag in top moesten, u heeft daar signalen en u heeft daar berichten van gekregen en wij zijn dan ook heel diep teleurgesteld dat wij niet zijn meegenomen in uw beslissing om in ieder geval de minderheid van deze raad mee te nemen in het hijsen van de vlag. En dat is een diepe teleurstelling van de week die we hebben achtergehouden.

0:19Mevr. I. Sterenborg-Kooij (voorz.)voorzitter

Dank u wel meneer Pals. Wou u hier eerst op reageren of zullen we de andere fracties doen die niet de brief ingediend hebben die ook graag het woord nog even willen voeren. ja? Ik inventariseer, dat is meneer Van Beek, meneer Klopstra, meneer Remmerts. Meneer Van Beek, CU.

5:11Dhr. B. van Beekfractievoorzitter CU

Voorzitter dank u wel. ja ik geloof dat we nou al twee of drie keer aangesproken zijn dat wij in deze zouden moeten reageren. Ik wil eigenlijk even teruggaan naar wat meneer Hofstra noemt "de ophef" die ik geen ophef noem, maar hij wel. er is inderdaad gesproken op het nieuwjaarsreceptie, ik heb daar inderdaad deze en gene over gehoord, maar ik liep ook niet op het podium zoals onze voorzitter dus ik kon dat allemaal wel meekrijgen, daarna is er het een en ander via de mail heen en weer gegaan tussen de fractievoorzitters, volgens mijn heeft dat ongeveer geduurd tot vrijdagmorgen, dus ik volgens mij ja ik weet niet welke datum of dat is maar in ieder geval na nieuwjaarsdag tot vrijdagmorgen, dat ik vervolgens een mail heb gemaakt aan alle fractievoorzitters, dus ook aan de fractievoorzitters die nu deze schriftelijke vragen hebben gesteld en die hier nu het woord gevoerd hebben ????????????????? Ja eigenlijk wil ik wel een klein stukje uit die mail aanhalen. Want ik heb daar niemand, maar dan ook niemand van die fractievoorzitters over gehoord, noch enige reactie daarop gekregen van die voorzitters, en dan denk ik dan spreekt de heer Pals over teleurstelling in deze nou dan ben ik ook teleurgesteld in u als fractievoorzitters in persoon. Ik lees toch even een stukje voor voorzitter. Ik heb daar geschreven; ik wil er niet te diep op ingaan. Ik zou niet willen dat wie dan ook gekwetst wordt, niet uit overtuiging dat de LHBTI gemeenschap geen steun verdient, maar uit de overtuiging dat eenieder er gewoon mag zijn, hoe en wat hij ook is. Ik wil niemand oordelen of over niemand oordelen. En ik wil ook niemand de mond snoeren, maar vandaag betreft het deze groep en morgen een ander. Laten wij als gemeente onafhankelijk blijven en geen mensengroepen gemeenschappen in een hokje plaatsen en afhankelijk van het onderwerp hier op reageren. Dan wel, wel of niet ondersteunen. Nederland, en in deze natuurlijk Stadskanaal, is een land of plaats van minderheden, waar de LHBTI er één van is of zijn, en overige meer- of minderheden qua bijvoorbeeld geloof, ras, ervaren soms ook uitsluiting en discriminatie. Gelukkig zien we daar inderdaad weinig van in Stadskanaal, maar ook zij verdienen onze steun. Steun ik de één dan sluit ik de ander uit en dat wil ik voorkomen. Ik vind dat de overheid, in deze dus gemeente Stadskanaal, geen statement hoeft te maken om een vlag te hijsen in deze. ik begrijp best dat u daar anders over denkt, maar ik heb u ook gezegd in mijn mail laten wij de gelederen gesloten houden en de eenheid bewaren en ons inzetten voor iedere inwoner, inclusief welke groepering dan ook maar, maar voor iedereen, en iedereen hoort daarbij, en natuurlijk verwacht u van mij als christelijke partij, want ik bedoel de Nashville verklaring wijst toch een beetje richting de christenen hier in Nederland en degene die dat ondertekend hebben, kijk en u bent van mij natuurlijk wel verwacht dat ik vanuit de bijbel citeer, dat zal ik dan ook maar weer eens een keer doen, wij hebben het ook vaker gezegd, wij hebben iedereen lief. Dat is ook wat Jezus ons voorgehouden heeft, dat is een van zijn geboden, wij moeten onze naasten liefhebben als onszelf. Dat is ook de reden waarom of ik gezegd heb wij zijn er voor iedereen, die vlag hoeft niet uit voor een bepaalde groepering om zodoende tegenover een andere groepering te staan. En eigenlijk vind ik elk woord wat hier verder over gezegd wordt eigenlijk weer een teveel. Ik ben blij met het college dat die de zaken oppakt zoals ze nu opgepakt gaan worden. Het convenant wordt verder uitgewerkt met allerlei maatschappelijke partners in deze. Zelfs met de groepering waar u nu zo voor strijd, de LHBTI, maar ook aan de andere kant met de kerken en dergelijke en andere maatschappelijke partners. Dus kijk meneer Hofstra u zegt van ik wil met een motie komen, ik denk ja dat is dan weer wat voorbarig, want ik denk van ja zouden we niet eerst eens even afwachten wat het college gaat zeggen. of gaat doen de komende tijd. Maar goed dat is geheel aan u. En ja ik denk dat ik het hier voorlopig eventjes bij laat, ik wil er nog best eens op terugkomen, maar in eerste instantie laat ik het hier even bij.

0:03Mevr. I. Sterenborg-Kooij (voorz.)voorzitter

Dank u wel. Meneer Remmerts, CDA.

1:48Dhr. K. Remmertsfractievoorzitter CDA

Ja voorzitter wij hebben natuurlijk ook uitgebreid over dit onderwerp gesproken, intern weliswaar, maar naar de buitenwereld toe hebben wij gezwegen. En dat wordt ons denk ik dusdanig kwalijk genomen dat we nu maar eens met een reactie komen. Soms dan is het zo voorzitter dat spreken zilver is en zwijgen is goud. Wij vonden dat dat in dit opzicht zeker het geval was want we hebben absoluut niet de indruk dat door het hijsen van deze regenboogvlag op dat moment dat daar een dat dat tegenstellingen zou overbruggen, wij hadden het gevoel dat werkt alleen maar polariserend en er wordt hier voortdurend in deze raad gezegd; de LHBTI gemeenschap verdient een steuntje in de rug, ten koste van de mensen die de Nashville verklaring hebben ondertekend. Ik heb de indruk, of wij hebben de indruk dat deze gemeenteraad een gemeenteraad is en dit college, dit bestuur, een bestuur is voor alle inwoners van deze gemeente. Als fracties daar zelf een mening over willen hebben, ???????????????, dat heeft iedere fractie, dat heeft ook de fractie van het CDA. Ook voor de fractie van het CDA is het heel erg duidelijk dat een ieder zichzelf mag zijn ongeacht seksuele voorkeur, ongeacht huidskleur afkomst of weet ik ook maar wat, maar wat er gebeurde met de regenboogvlag op dat moment is dat het naar onze beleving een protestvlag was, een steun in de rug voor de LHBTI gemeenschap, tegen de mensen die eventueel de Nashville verklaring zouden ondertekenen, wij vinden dat de gemeenteraad boven de partijen moet staan, dat eenieder hier welkom is en daarom hebben wij gezegd daar doen wij op dat moment niet aan mee.

0:03Mevr. I. Sterenborg-Kooij (voorz.)voorzitter

Dank u wel. Meneer Klopstra, VVD.

2:20Dhr. H. Klopstrafractievoorzitter VVD

Dank u wel voorzitter. Ja als VVD hebben wij het hier makkelijk, want wij zijn de bedenkers van de grondwet zoals die nu er is, Thorbecke, en de VVD komt niet voort uit de PvdA, dat is net andersom meneer Hofstra, het mooie is dat democratie betekend, en of dat nou liberale democratie is of sociaal democratie of welke andere democratie dan ook, dat het heel belangrijk is dat we een vrijheid van meningsuiting hebben. En dat roepen we allemaal om het hardst als het er om gaat en zeker hier in deze raadszaal. Nou nou hebben we een mening geuit, gekregen, van de Nashville aanhangers, en wat gaan we doen? dictatuur. We gaan verbieden en we gaan vlaggen hangen want dit mag je niet vinden in dit land, dit mag je niet vinden in deze dat is de reactie van heel veel hier in deze raadzaal nu. En dat is nu juist de kracht van democratie, dat je een Nashville verklaring mag onderschrijven dat je ertegen mag zijn, maar vlaggen hijsen, ik denk dat we dan alle dagen hier vlaggetjesdag gaan krijgen en dat moeten we niet gaan willen. Ik heb in de aanloop van de discussie kort na die nieuwjaarsbijeenkomst een heel betoog vanuit de filosofie van de democratie en alles wat daar aanhangt rond doen gaan daar heeft de heer Van Beek van de CU in wat meer algemene bewoordingen, wat meer niet juridisch ???????? in schriftelijke bewoording op gereageerd, ik vind het voorstel van de burgemeester, en dat is eigenlijk ook wat ik schreef in dat stuk aan de fractievoorzitters, om iedereen in deze gemeente de ruimte te geven te zijn wie ze zijn, te vinden wat ze vinden, lief te hebben wie ze lief willen hebben vind ik een meer dan uitstekend idee. En om nu een motie te gaan aannemen waarbij je vlaggen moet gaan ophangen omdat je vindt dat iemand anders iets niet mag vinden, bijvoorbeeld een Nashville verklaring, ja dat stuit tegen mijn democratische borst en ik vind dat niet juist. Dus vandaar dat ik ervoor pleit dat we het voorstel van de burgemeester op dit punt gewoon volgen. Dank u wel.

0:05Mevr. I. Sterenborg-Kooij (voorz.)voorzitter

Dank u wel meneer Klopstra. Meneer Hofstra, u wou reageren begreep ik.

0:24Dhr. E. Hofstrafractievoorzitter PvdA

Ja allereerst richting de heer Van Beek, wat u zegt dat komt echt uit uw hart, dat voel ik aan u, waar ik wel mee blijf hangen, u zegt steun ik de een dan sluit ik de ander uit. Maar is het niet in u opgekomen dat door het niet hijsen van de vlag u één steunt en daardoor de ander uitsluit? Zou dat misschien ook nog kunnen?

1:10Dhr. B. van Beekfractievoorzitter CU

Ja ik heb niet gezegd dat ik, nou ik heb gezegd zoals ik gezegd heb; als ik de één steun sluit ik de ander uit. Dat klopt. Meneer Klopstra die is wat beter in het verwoorden denk ik want eigenlijk zei hij precies hetzelfde net op het moment dat ik de ene ga steunen sluit ik de ander uit, in dit geval is het als ik die vlag ga uithangen dan keer ik mij dus eigenlijk tegen of de ondertekenaars van de Nashville verklaring en dat is wat ik niet wil. En dat is ook niet wat wij zouden moeten willen. wij zijn hier voor iedereen en niet voor een bepaalde kleine groepering hoezeer die mijn steun ook krijgt en ook nodig heeft en dat vind ik ook dat hij die nodig heeft en dat heb ik ook gezegd net in mijn eerste bijdrage. Iedereen mag er zijn in Stadskanaal zoals hij is en wij als vertegenwoordigend orgaan of althans het college in deze moet voor alle mensen in Stadskanaal zijn. volgens mij kan ik het niet duidelijker zeggen dan dat ik het net gedaan heb.

0:11Dhr. E. Hofstrafractievoorzitter PvdA

Nee, dat denk ik ook niet, maar ik draaide het even om en ja, krijg daar niet echt antwoord op. voorzitter mag ik ook nog even reageren richting CDA en VVD?

0:02Mevr. I. Sterenborg-Kooij (voorz.)voorzitter

ga uw gang

0:13Dhr. E. Hofstrafractievoorzitter PvdA

Ja een vraag aan meneer Remmerts. Het CDA komt toch ook op voor alle inwoners? het CDA landelijk toch ook, wat vindt u ervan dat het CDA hoofdkantoor een regenboogvlag heeft uitgehangen en waarom gebeurd dat hier niet.

0:17Dhr. K. Remmertsfractievoorzitter CDA

Wij komen op voor alle inwoners in dit land, wij komen op voor alle inwoners in deze gemeente, wij komen op voor de mensen van de LHBTI gemeenschap, we komen ook op voor de mensen die de Nashville verklaring hebben ondertekend. Wij zijn hier een gemeenteraad en wij zijn een fractie voor alle inwoners van dit land.

0:08Mevr. I. Sterenborg-Kooij (voorz.)voorzitter

U hebt nog een vraag voor meneer Klopstra meneer Hofstra.

0:16Dhr. E. Hofstrafractievoorzitter PvdA

Ja dat klopt. nou ja even in het kort. Ja woorden als dictatuur als er een vlag uitgaat, ja volgens mij is dat een heel onverstandige meneer Klopstra. U heeft denk ik geluk dat er geen live pers bij is vanavond. Ik werp het verre van mij.

0:05Mevr. I. Sterenborg-Kooij (voorz.)voorzitter

Meneer Klopstra.

1:07Dhr. H. Klopstrafractievoorzitter VVD

Mevrouw de voorzitter, ja als je bij het minste geringste als iemand anders of een andere groepering een andere mening er op nahoudt dan jijzelf en je wilt dat eigenlijk min of meer verbieden door vlaggen te gaan ophangen, ja dan leg je je wil aan anderen op. en daar hebben ze een naam voor, dat heet dictatuur. Ik kan er ook niks anders van maken. Dat u dat als politieke partijen vindt, prima, dat wij als VVD die regenboogvlag ophangen, prima, het standpunt van de VVD over dit soort zaken, Nashville verklaring is volstrekt helder, hoef ik helemaal niet uiteen te zetten. Wat mijn betoog is, is dat wij gemeenteraad en college zijn. En in die hoedanigheid moeten wij alle partijen respecteren. Dus vandaar dat ik de stellige overtuiging heb dat je niet een vlag moet gaan ophangen tegen de LHBTI gemeenschap omdat er een Nashville verklaring afkomt en je moet geen vlag gaan ophangen tegen de Nashville verklaring aanhangers omdat er een LHTB gemeenschap is. Wij zijn er voor iedereen, wij zijn de raad, wij vertegenwoordigen alle bewoners van deze gemeente. Staat gewoon letterlijk in de gemeentewet.

0:24Mevr. I. Sterenborg-Kooij (voorz.)voorzitter

Ik zie weer allemaal vingers omhoog gaan, ik weet niet hoe lang we hier mee doorgaan. Ik overleg even nu met de portefeuillehouder, u wou ook graag het woord, nu eerst of zal ik als meneer Pals en meneer Mellies hebben nog een vraag. Zal ik die eerst nog een vraag laten stellen en dat u dan aan de beurt bent. Ja, goed. Meneer Pals, D66.

1:36Dhr. K. Palsfractievoorzitter D66

Ja ik heb twee vragen, nog een aan meneer Remmerts en een aan meneer Klopstra of eigenlijk een opmerking naar meneer Klopstra. Ik ben helemaal onder of ik ben het helemaal eens wat meneer Hofstra zegt. Ja u heeft het steeds over alle partijen en ik heb eigenlijk namens D66 wel een statement gemaakt die wel duidelijk genoeg is, dat wij ons niet vertegenwoordigd voelen althans niet voor wat de vlagkwestie betreft in deze raad. Want u houdt geen rekening met alle partijen, u gaat gewoon een u het lijkt wel een coalitie aangelegenheid die tegen de oppositie gegaan is en die zegt wij gaan de vlag niet hijsen met uitzondering, maar ik hoor ze al mopperen, met uitzondering van de SP. Dus ja ik kan dat in politieke verhoudingen binnen deze raad kan ik het niet anders zien en als u mij daarvan wilde overtuigen ga uw gang, maar ik heb daar al een redelijk beeld van u gekregen. Wat meneer Remmerts betreft, ja meneer Remmerts u bent niet helemaal oprecht in uw antwoord, ik vind dat heel jammer. Want ik heb u een mail gestuurd, meneer Van Beek heeft ook mails gestuurd, maar ik heb ook mails gestuurd en ik heb u een mail gestuurd, persoonlijk, door te zeggen van meneer Remmerts waarom gaat u die vlag niet hijsen want uw eigen partijkantoor, onder voorzitterschap van mevrouw Peetoom, heeft namelijk de vlag gehesen. En u heeft mij beloofd om daar op terug te komen. En tot op heden, op het moment van nu bent u daar niet op terug gekomen op dat antwoord. Dus blijkbaar vond u duiken beter dan niet antwoorden. En dat stelt mij diep teleur.

0:04Mevr. I. Sterenborg-Kooij (voorz.)voorzitter

meneer Remmerts, CDA.

0:45Dhr. K. Remmertsfractievoorzitter CDA

Nou meneer Pals ik heb niet graag dat u diep teleurgesteld bent en zeker niet in uw naamgenoot dus bij dezen mijn excuses daarvoor, dat was niet de bedoeling. U hebt mij inderdaad een mail gestuurd, dus dat klopt. Ik heb dat nagevraagd van hoe zit dat dan. Nou dat betekend dat de regenboogvlag op het partijbureau van het CDA die hangt er als uiting dat het CDA is er voor alle inwoners van dit land. Dus specifiek als we het nu hier doen ook voor de gemeente voor de inwoners van de gemeente Stadskanaal. Het punt waar we het nu over hebben is en blijft dat wij op dit moment vonden dat die gehesen werd als protestvlag en daar waren wij het niet mee eens.

0:05Mevr. I. Sterenborg-Kooij (voorz.)voorzitter

Dank u wel meneer Remmerts. Meneer Mellies, laatste vraag.

0:03Dhr. J. Melliesfractievoorzitter Lokaal Betrokken

Nou ik heb hem al gehoord dus ik slik hem weer in die vraag.

0:02Mevr. I. Sterenborg-Kooij (voorz.)voorzitter

wat zegt u?

0:05Dhr. J. Melliesfractievoorzitter Lokaal Betrokken

Ik slik hem weer in die vraag, hij is gesteld door meneer Pals dus ik ben klaar.

0:06Mevr. I. Sterenborg-Kooij (voorz.)voorzitter

Mooi. Mevrouw De Jonge, portefeuillehouder.

3:18Mevr. F.T. de Jongeburgemeester

Dank u wel. Ik wilde even ingaan op een aantal vragen of rechtstreekse opmerkingen die zijn gemaakt. Belangrijke eerste opmerking is richting de heer Bieze. U geeft aan dat u blij bent en ik met u dat er geen signalen van onveiligheid zijn, ik wil er wel even voor de zekerheid op wijzen dat dat gaat om de formele registraties. Dus wij hebben opgevraagd bij het discriminatiebureau of daar registraties zijn en bij de politie en daar is geen sprake van. Dat gaat om alleen die formele registraties, dat wil ik wel even helder hebben. Het tweede waar ik op wil reageren is met namen de heer Hofstra geeft dat aan maar de andere vragenstellers kennen ook een beetje die ondertoon alsof er wel een verzoek zou zijn geweest waarop nee is gezegd of door het college of door mij persoonlijk. Dat is niet het geval. Dat heeft mij namelijk eerlijk gezegd ook een beetje verbaasd dat ik via de pers moet lezen dat er ineens een verklaring door een aantal partijen is uitgegeven. Er is géén verzoek geweest. Overigens ook niet vanuit de LHBTI gemeenschap. Dus dat vind ik wel belangrijk omdat u aan het niet hijsen van de vlag de conclusie verbind dat er, en dat steekt mij eerlijk gezegd, dat er onvoldoende steun zou zijn geweest voor de LHBTI'ers in Stadskanaal, en dat steekt mij omdat ik dat een suggestie vind die ik in ieder geval als persoon ver van mij werp. Dus ook de heer Pals geeft in mijn richting aan diep teleurgesteld te zijn omdat hij onvoldoende steun meent te bespeuren. Als u mij een beetje heeft gevolgd in het verleden, maar ook de laatste periode op social media en andere publieke uitingen kan dat niet anders dan zonneklaar zijn op welke steun de LHBTI gemeenschap mag rekenen wat mij betreft, maar dit is een besluit wat je niet als persoon neemt, dit is een besluit wat je neemt omdat je je afvraagt wat is passend als voorzitter van de gemeenteraad, als burgemeester van de gemeente, wat is dan passend. En daar gaat deze discussie om. Dus iedere vermenging met het al dan niet uithangen van de vlag met het al dan niet aanwezig zijn voor voldoende steun of betrokkenheid bij deze gemeenschap die werp ik echt van me. De vraag is of je dit als gemeente of je als gemeente vindt dat er een aanleiding is om die vlag uit te hangen en ik ben heel blij dat de Nederlandse vlag waar ik persoonlijk als burgemeester voor verantwoordelijk ben, dat dat geprotocolliseerd is en de rest is politiek. Dus op het moment dat u had gewild dat de gemeenteraad mij de opdracht geeft als burgemeester om hem uit te hangen dan had u dat in de gemeenteraad moeten regelen. En niet via de pers.

0:11Mevr. I. Sterenborg-Kooij (voorz.)voorzitter

Dank u wel. Is daarmee dit punt voldoende behandelt. Volgens meneer Hofstra nog niet. Ga uw gang.

0:14Dhr. E. Hofstrafractievoorzitter PvdA

Nou ja de woorden van de burgemeester aan het eind die laat ik maar voor haar rekening verder, neem ik ook akte van, ik geloof dat ook natuurlijk, maar wij willen nog steeds wel graag een motie indienen hierover.

0:01Mevr. I. Sterenborg-Kooij (voorz.)voorzitter

mevrouw De Jonge

0:06Mevr. F.T. de Jongeburgemeester

Nou ik wil ze ook als een vraag formuleren. Waarom heeft u de weg bewandeld die u bewandeld heeft.

0:03Mevr. I. Sterenborg-Kooij (voorz.)voorzitter

meneer Hofstra

0:45Dhr. E. Hofstrafractievoorzitter PvdA

Mevrouw De Jonge, wij zijn hier we hebben hierover gesproken op de woensdag van de nieuwjaarsreceptie, er is hier door verschillende raadsleden gebeld met mensen die hier in dit huis werken, er is toen de persverklaring werd opgesteld op vrijdag uitgebreid onderling contact geweest tussen coalitie partners, er is daar, er staan de wethouders de wethouders staan in cc in de mailwisseling waar net door meneer Klopstra, meneer Van Beek en meneer Remmerts over gesproken werd, dus u kunt niet beweren van we hebben het niet geweten, is gewoon onzin.

0:05Mevr. I. Sterenborg-Kooij (voorz.)voorzitter

Meneer Van Beek, CU.

0:36Dhr. B. van Beekfractievoorzitter CU

Ja, dank u wel voorzitter. Ja meneer Hofstra nou spreekt u mij weer aan, ik heb toestraks tegen u gezegd, en nou haal ik het nog maar een keer aan, op vrijdag, nou het zal rond een uur of 12.00 uur geweest zijn dat ik de mail gestuurd heb, ik heb u daarna met uw mede-indieners niet weer gehoord en ik kom 's avonds thuis en ik lees het persbericht, precies zoals mevrouw de burgemeester het verwoord. En dat u zegt van er zijn een aantal mensen in cc genoemd, er is naar mijn idee niet een officieel verzoek naar het college gegaan, punt.

0:02Mevr. I. Sterenborg-Kooij (voorz.)voorzitter

Meneer Hofstra

0:37Dhr. E. Hofstrafractievoorzitter PvdA

Ja dan is dat onze les, dan zullen wij in het vervolg alles officieel indienen meneer Van Beek. Maar ik wil graag als het mag voorzitter nog steeds de motie indienen, ik denk dat wij, want hier komen we niet verder mee, ik denk dat wij ook richting de toekomst moeten kijken, ik heb genoemd dat wij graag willen dat tenminste één keer per jaar de regenboogvlag wel uitgaat, op de genoemde 11 oktober en daarvoor willen wij een motie indienen, dus dat heeft wat dat betreft niets meer met de Nashville verklaring te maken, wel naar aanleiding van natuurlijk, maar niet meer inhoudelijk daarover en die zou ik dan graag willen indienen.

0:02Mevr. I. Sterenborg-Kooij (voorz.)voorzitter

ga uw gang

0:48Dhr. E. Hofstrafractievoorzitter PvdA

De raad van de gemeente Stadskanaal in vergadering bijeen op 25 februari 2019, overwegende dat Nederland een land is waar iedereen zichzelf mag en kan zijn en acceptatie van lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgender en intersekse personen, LHBTI, een kernwaarde is in onze samenleving. Voorts overwegende dat wereldwijd op 11 oktober op de zogeheten comming out day aandacht besteed wordt aan het moment die iemand openlijk voor zijn of haar seksuele voorkeur uitkomt. Verzoekt het college om tenminste op 11 oktober voortaan de regenboogvlag te hijsen en gaat over tot de orde van de dag. Ingediend door Egbert Hofstra PvdA, A.T. Bieze GBS, J. Mellies LB en K. Pals van D66.

0:40Mevr. I. Sterenborg-Kooij (voorz.)voorzitter

Ik denk dat het goed is dat we nu even gaan schorsen dan kan ieder de motie tot zich nemen en daar gaan we dan mee verder. Tien minuutjes? Kwartier. Ik zal even kijken of het hier goed is. Nog één momentje, we krijgen hem nu op de i-pad. Ok, ja hij is voldoende ondertekend, dus we schorsen de vergadering voor een kwartier, dan is het 21.15 uur, dan verwacht ik u allen weer terug hier.

13:24schorsing

0:14Mevr. I. Sterenborg-Kooij (voorz.)voorzitter

Als iedereen weer op zijn plek zit dan heropen ik de vergadering. De schorsing is aangevraagd door de portefeuillehouder, mevrouw De Jonge, dus ik wil haar ook als eerste het woord geven. Mevrouw De Jonge.

2:04Mevr. F.T. de Jongeburgemeester

Dank u wel voorzitter. Ik wilde graag even reageren op de motie. Het convenant wat we hebben ondertekend is eigenlijk heel overzichtelijk en roept ons op om stappen te zetten als het gaat om aandacht voor de veiligheid van LHBTI'ers in onze gemeente, voorlichting en scholing in te zetten, ervoor te zorgen dat mensen weten waar ze terecht kunnen met vragen en de belangrijkste ketenpartners samen met de belangrijkste ketenpartners afspraken maken over het ruimte bieden aan de LHBTI gemeenschap. Eén van de suggesties is om als een soort feestelijke lardering van al die inhoudelijke afspraken die je wilt maken om duidelijk te maken dat de grondwet hier geldt voor iedereen, is die regenboogvlag uithangen op 11 oktober. Deze motie wekt de indruk dat dat laatste belangrijker is dan de rest, want anders zou ik niet weten waarom je als je het los haalt zoals de indiener aangaf van die Nashville verklaring, waarom je dit element er nou net uithaalt. En ik heb helemaal niets tegen het hijsen van die vlag, wanneer het onderdeel is, een soort klapstuk, op allemaal afspraken die je met mekaar maakt en het feit dat je een feestje maakt van die dag. Met deze motie is voor mij de lol er een beetje vanaf. Dus ik ontraad hem met klem, de motie. En ik ga met gezwinde spoed verder met de inhoudelijke uitwerking van het regenboogconvenant.

0:22Mevr. I. Sterenborg-Kooij (voorz.)voorzitter

Dank u wel. Wie wil het woord hierover voeren nog. Meneer Hofstra, ik schrijf het even op anders onthoud ik het niet. Daar niks. Meneer Hofstra.

0:20Dhr. E. Hofstrafractievoorzitter PvdA

Ja, ik ga niet heel uitgebreid in op de woorden van de burgemeester. Alleen wil ik kwijt wat ik ook al eerder heb gezegd dat wij een hijsen van de regenboog een belangrijk symbool vinden en een goede eerste stap, daarom willen wij de motie graag in stemming brengen en wel hoofdelijk.

0:03Mevr. I. Sterenborg-Kooij (voorz.)voorzitter

Dank u wel. Meneer Mellies, LB.

0:26Dhr. J. Melliesfractievoorzitter Lokaal Betrokken

Ja, dank u wel voorzitter. Ja ik wil toch nog even aansluiten op wat de burgemeester net zei. Het een hoeft het ander ook niet uit te sluiten, je noemde net als voorbeeld onze gemeente in de buurt, gemeente Oldambt, die al beleid gemaakt hebt over het LHBTI vraagstuk. En die benoemd specifiek een artikel, vlag uithangen tijdens comming out day dag en dus word daar ook gewoon in benoemd. Dus het hoeft mekaar niet uit te sluiten.

0:05Mevr. I. Sterenborg-Kooij (voorz.)voorzitter

Dank u wel. Meneer Klopstra, VVD.

1:16Dhr. H. Klopstrafractievoorzitter VVD

Dank u wel voorzitter. Ja, de commissaris van de koning heeft die vlag en daar zei die iets bij, daar hij iets anders bij als de reden waarom wij die vlag zouden moeten ophangen volgens sommige partijen. Hij zei namelijk; ik hijs als CDK deze vlag omdat ik vind dat dat een uiting is dat iedereen mag zijn wie die wil, mag doen en laten waar die zin in heeft, binnen zekere grenzen, en mag liefhebben wie die lief wil hebben. Dat is precies wat ik onze burgemeester ook hier heb horen zeggen. Ook ik ben op die manier voorstander van het hangen van zo'n vlag, heb ik geen enkele moeite mee. Waar ik moeite mee blijf houden is a; de weg die is behandelt, kennelijk ingegeven door ja politiek publicatie publicatieoverwegingen in plaats van de juiste weg te bewandelen. En waar ik moeite mee heb is dat wij als gemeenteraad een symbool gaan hanteren om groeperingen uit te sluiten en dat vind ik niet goed, dat is niet democratisch en zo past het niet in ons bestel. Ik zou de burgemeester alle ruimte willen geven, het college alle ruimte willen geven om datgene wat ik hier net heb gehoord om dat vorm te geven en ik begrijp heel goed waarom de motie ten sterkst wordt afgeraden. Dank u wel.

0:03Mevr. I. Sterenborg-Kooij (voorz.)voorzitter

Dank u wel. Meneer Remmerts, CDA.

0:39Dhr. K. Remmertsfractievoorzitter CDA

Ja, dank u wel voorzitter. Wij blijven zeggen dat wij vinden dat we een gemeenteraad moeten zijn voor alle inwoners van deze gemeente. Dus voor de mensen van de LHBTI gemeenschap, maar ook voor anders denkende. De burgemeester die heeft duidelijk aangegeven er is een regenboogconvenant, dat regenboogconvenant wordt in de komende tijd uitgewerkt. De fractie van het CDA die wacht dat met interesse af wat daar uitkomt, dat daar ook op een goede manier aandacht is voor de LHBTI gemeenschap en voor anders denkenden en in dit verband vinden wij de motie te prematuur en gaan we daar niet in mee.

0:03Mevr. I. Sterenborg-Kooij (voorz.)voorzitter

Meneer Van Beek, CU.

0:40Dhr. B. van Beekfractievoorzitter CU

Ja, voorzitter dank u wel. Ook wat ons betreft hoeft de vlag niet uit tenzij die uitgehangen wordt in ???????? Genesis 9, om maar een preek weg te geven, dat is in ieder geval het teken dat onze God ons geeft, de regenboog. Kijk en op die manier wil ik wel naar die vlag kijken en wat mij betreft volgen wij het voorstel van mevrouw de burgemeester, dat eerst maar eens overlegt moet worden met de maatschappelijke partners en dergelijke. Tot zover voorzitter.

0:15Mevr. I. Sterenborg-Kooij (voorz.)voorzitter

Dank u wel. Dan denk ik dat nu de motie in stemming kan worden gebracht. Mevrouw Luijken, SP. Ik heb uw hand niet gezien net, maar sorry. Excuus.

0:59Mevr. M. Luijkenfractievoorzitter SP

Ik had wild moeten zwaaien. Nou ja alle commotie is uiteindelijk begonnen door een mail die ik verzonden heb, ja tis niet anders, in die mail heb ik duidelijk gesteld dat ik eigenlijk vond dat op dat moment was het al min of meer een gepasseerd station, om de vlag nog te hijsen, maar ik heb daar ook meteen in gezegd; hoe gaan we hier voortaan mee om. Ook naar wat de burgemeester inderdaad net al aangeeft, hoe gaan we dat doen. voor ons is het zeker niet een politiek statement of wat dan ook om die vlag te hijsen. Voor ons is het zeker een principe zaak en wij staan voor onze principes en wij zouden dus met die convenant samen zouden wij gewoon graag zien dat inderdaad op comming out day ieder jaar de vlag gehesen wordt. Tot zover.

0:25Mevr. I. Sterenborg-Kooij (voorz.)voorzitter

Dank u wel. Dan wil ik nu de motie in stemming brengen. Ik begreep van de indieners dat het hoofdelijk moet zijn. Is er iemand die een stemverklaring af wil leggen? Dat is niet het geval. Nummer 2.

0:10Dhr. K. Willemsraadsgriffier

Dat is mevrouw Van der Heide. Beginnen de stemmingen daar. Mevrouw Van der Heide.

0:03Mevr. G. van der Heideraadslid CU

ja

0:03Mevr. I. Sterenborg-Kooij (voorz.)voorzitter

Bent u voor de motie of tegen de motie.

0:02Mevr. G. van der Heideraadslid CU

Ik ben tegen de motie.

1:12Dhr. K. Willemsraadsgriffier

De griffier leest de namen van de raadsleden en ze beantwoorden met voor of tegen. De heer Hofstra; Voor De heer Van der Heide; tegen De heer Idema; voor De heer Klinkhamer; 100% voor De heer Klopstra; tegen. De heer Lesman; voor. Mevrouw Luijken; voor. De heer Maarsingh; tegen. De heer Mellies; voor. De heer Pals; voor. Mevrouw Schrör; tegen. Mevrouw Sterenborg; tegen. Mevrouw Schipper; voor. De heer Remmerts; tegen. De heer Tamsma; tegen. De heer Van Beek; tegen. Mevrouw Wubs; tegen. De heer Bieze; voor. Mevrouw Bieze; voor. De heer Wiersema; tegen. Mevrouw Ham; voor. Dan is de stemming 11 tegen 11.

0:14Mevr. I. Sterenborg-Kooij (voorz.)voorzitter

Daarmee wordt de motie aangehouden naar de volgende raadsvergadering. Dan hebben we dit agendapunt afgehandeld en dan geeft ik het woord terug aan mevrouw De Jonge, de voorzitter.

0:03Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Dank u wel. Mevrouw Luijken.

8. Lijst met ingekomen stukken
1:13Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Dank u wel. Dan gaan we verder met de lijst van ingekomen stukken. Ook deze is volgens het nog niet aangenomen voorstel, aanpassing, werkwijze geagendeerd en dat heeft tot een aanmerkelijke bekorting van deze lijst geleid. Er staat nml. nog één ding op, het WMO vervoer. En dat staat daar omdat dat ter bespreking is voorgedragen door mevrouw Schipper en mevrouw Luijken. In volgorde van binnenkomst van de vragen geef ik het woord, dat is eerst aan mevrouw Schipper. Aan u het woord, mevrouw Schipper van de PvdA.

2:22Mevr. G. Schipperraadslid PvdA

Dank u wel voorzitter. We hebben een brief hierover gekregen van mevrouw Bentlage-Van der Wal en ik heb gevraagd om deze even te behandelen hier. ik wil graag een reactie hierop vragen van het college. we hebben kunnen lezen wat de kosten zijn om van Musselkanaal naar b.v. het Refaja te gaan om voor ziekenbezoek of voor een onderzoek en het is dus €11,20 in omliggende gemeenten is dit aanzienlijk minder. Dat, daar kost zo'n ritje kost €7,85. Nou hebben we hier al meerdere keren over gesproken in onze gemeente en we weten ook dat we al jaren de koplopers zijn en dat niet in de positieve zin. Wat we ook graag willen is het volgende; nu is het tarief uitgaande van 22 km, ruw geschat, beetje ruw geschat, stukje van Musselkanaal naar het Refaja, het is ietsjes minder maar goed, ???????????????? die 22 km staat. Gezien de verwachtingen wat voor betreft het Refaja is het straks dus zo van dat mensen een stukje verder moeten gaan. Als je kijkt van Emmen en Scheemda dat is bij de, hebben wij even een beetje zo een beetje even opgezocht, is 33 km. En zelfs Hoogeveen ik weet niet precies hoe ver dat is, maar dat zal Koen ongetwijfeld weten, dus ik neem aan dat het een stukje verder is als je straks naar het ziekenhuis gaat en dat dat voor sommige mensen een heel groot probleem gaat worden om dit soort ritjes te kunnen bekostigen als ze vaak eens een keertje een bezoek moeten brengen aan een ziekenhuis. Ik wil graag, misschien is dat een idee om hier op een later moment een keertje goed te kunnen kijken of dit veranderd kan worden of we daar een beetje een oplossing voor zou kunnen komen en ik zou we zullen dus graag met het college mee willen denken of hier een want ik neem aan dat dit een heel groot probleem wordt in de toekomst en misschien nu wel al want het is nu al een behoorlijk duur en ja als je kijkt naar de omliggende gemeenten daar kan het ook goedkoper en misschien dat we daar ook iets kunnen vinden dat het op een andere manier geregeld kan worden. Vooralsnog hoop ik dat ik hier een antwoord op krijg en dat het misschien te zijner tijd eens een keertje kunnen bekijken en aanpassen. Dank u wel.

0:50Mevr. M. Luijkenfractievoorzitter SP

Ja dat geldt eigenlijk ook voor de SP. Wij begrijpen dat mensen nu bezorgd zijn met wat er allemaal om ons heen gebeurd in de zorg en dat mensen verder weg moeten en dat het nog duurder wordt. ik begrijp ook dat de financiële situatie van de gemeente niet zo is dat we al die taxiritjes kunnen gaan vergoeden van iedereen, maar misschien kan de portefeuillehouder dit meenemen aan de zorgtafel of de zorgverzekeraars en dergelijke daar wel aan gedacht hebben wat ze mensen op die manier aan doen. En ook wij hebben al eerder in vorige raadsperiode ook al aangegeven van het is ontzettend hoog in Stadskanaal. Ja het zou van ons ook wel wat minder mogen.

0:05Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Portefeuillehouder, mevrouw Veenstra.

2:39Mevr. L. Veenstrawethouder SP

Dank u wel mevrouw de voorzitter. Ja ik ga, allereerst ga ik niet in op de specifieke casus van de briefschrijver, dat zult u begrijpen, en het klopt inderdaad dat de tarieven in Stadskanaal hoger liggen dan in omliggende gemeenten. Ooit zijn we met elkaar begonnen op een geharmoniseerd tarief in Oost-Groningen, gezamenlijk, nou uiteindelijk is daar een verschil in ontstaan dat heeft mede te maken met de ombuigingsopdracht die de toenmalige raad had. Daardoor is er een verschil in de tarieven o.a. ontstaan en er is in de jaren daarna zijn daar geen aanpassingen meer op aangebracht. En ik proef bij beide vragenstellers wel van nou misschien zou dat te overwegen zijn, mevrouw Luijken van de SP zegt terecht; ja is de financiële situatie van de gemeente Stadskanaal wel dusdanig. Nou ik kan u verzekeren dat al gaan we maar een klein beetje middelen ten opzichte van de omliggende gemeenten dat we al gauw over tienduizenden euro's op jaarbasis praten die gewoon op dit moment niet in het vrij te besteden bakje van de portefeuillehouder financiën liggen. Dus ik voorzie daar weinig mogelijkheden. Een andere zorg die u beiden uitspreekt is wat betekend nu straks een veranderd Refaja voor die vervoersbewegingen. En dat is wel een zorg die wij met u delen. Want a kunnen wij dat op dit moment niet overzien, maar het moge duidelijk zijn dat er meer vervoersbewegingen zullen komen met het op verschillende plaatsen aanbieden van verschillende vorm van zorg. En u mag er op vertrouwen, ten volle, dat we ook dat onderdeel, dus het vervoer, bereikbaarheid van zorg, absoluut op die tafel neer zullen leggen waar het thuis hoort en op dit moment is het naar mijn mening, naar onze mening, niet direct onze tafel waar het thuishoort maar de tafel van degenen die dit veroorzaken. Dus daar houdt ik u middels het overleg wat wij hebben met elkaar rondom de ontwikkelingen Refaja ga ik u daarvan op de hoogte houden en waar het gaat om de specifieke problemen waar sommige mensen tegenaan kunnen lopen als gevolg van de tarieven van het Wmo vervoer. Het staat natuurlijk elke inwoner van deze gemeente ook vrij op het moment dat hij of zij in de knel loopt met de kosten om zich hier in dit huis te melden met de vraag van zijn er mogelijkheden. En in uitzonderlijke situaties zijn er ook gewoon mogelijkheden tot maatwerk. Maar ik kan daar in zijn algemeenheid niets over zeggen, dan moeten de mensen zich echt even gewoon hier melden dan gaan we het gesprek aan en dan kijken we wat er wel en wat er niet mogelijk is.

0:05Mevr. G. van der Heideraadslid CU

Dank u wel. Mevrouw Van der Heide, CU.

0:14Mevr. G. van der Heideraadslid CU

Dank u wel. Ik heb het nagekeken bij de zorgverzekeraar, maar Zilveren Kruis en Menzis vergoeden tot €103,- en daarboven krijg je het vergoed via de zorgverzekeraar.

0:05Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Mevrouw Luijken.

0:54Mevr. M. Luijkenfractievoorzitter SP

Ja, ik wil daar toch wel even over kwijt dat moet je wel eventjes die €103,- voorschieten, dat is niet heel weinig geld. En voor sommige mensen is dat gewoon onmogelijk. Daar moeten we ons wel van bewust zijn. En ik weet ook dat sommige verzekeraars inderdaad alles vergoeden, maar dat hangt er vanaf wat je mankeert. Als je bijvoorbeeld blind bent en dus echt niet met het openbaar vervoer kan dan wordt door sommige verzekeraars wordt dat gewoon in zijn geheel vergoed. Maar we moeten ons toch wel bewust zijn dat vooral oudere mensen, ik heb de mailtjes al ontvangen, die raken ook een beetje in paniek. En ik vind het antwoord van de wethouder dan ook zeer prettig met van nou ja ik kan die mensen nu zeggen ga in gesprek met de gemeente. Snap je, ik kan hier gewoon iets mee en daar ben ik gewoon dan ben ik blij.

0:05Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Ok, dank u wel. Mevrouw Schipper, PvdA.

1:12Mevr. G. Schipperraadslid PvdA

Ja dank u wel. Ja wij weten allemaal, even naar mevrouw Van der Heide toe, de verzekering geeft natuurlijk nooit geen cadeautjes weg, dat weten we allemaal, en je moet dus echt wel een behoorlijk aanvullende verzekering hebben om voor dat soort vergoedingen allemaal een tegemoetkoming te krijgen, dus ik denk dat dat het probleem niet zo echt zal gaan oplossen. En wat de antwoord, ook maar direct even geven, dan van de wethouder, daar wil ik dan wel even ?????????? over hebben, net ook heel duidelijk gezegd, Stadskanaal is voor alle bewoners dus ik vind niet dat het echt allemaal alleen maar bij de zorgverzekeraars ligt, maar dat het ook wel degelijk bij de hier is want wij zitten ook voor de burgers hier dus als daar de problemen dat gaf u ook wel aan dat ze dan ???? geven en dat staat ook wel in de stukken dat ze dan een PGB zouden kunnen vragen, maar dat kan ook behoorlijk moeilijk worden, dus dank u wel. Even om af te sluiten, sorry nog even een aanvulling, ik zal toch wel graag willen dat er in de toekomst misschien iets kan toezegging kan komen dat we hier nog eens over na gaan denken of eens een keertje een discussieavond over kunnen krijgen wat we hier hoe we dit probleem kunnen aan of kunnen oplossen.

0:17Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

U bedoelt in aanvulling op wat mevrouw Veenstra al aangaf dat zeg maar zeker gezien de ontwikkelingen rond de zorg in de regio dat dit punt vervoer en de kosten daarvan sowieso nog terug zullen komen.

0:03Mevr. G. Schipperraadslid PvdA

Ja klopt helemaal. Dank u wel.

0:03Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

mevrouw Veenstra

0:38Mevr. L. Veenstrawethouder SP

Nou ja, dank u wel voorzitter, in ieder geval in het kader van wat zijn de effecten van de ontwikkelingen van Refaja, daar zullen wij absoluut met elkaar over verder spreken de komende maanden en misschien nog wel langer, maar waar het gaat om het aanpassen van de tarieven zoals wij die nu hanteren ten aanzien van het Wmo vervoer, ja wij kunnen daar wel met elkaar over verder spreken maar dat heeft gewoon verstrekkende financiële consequenties. En net wat ik zei, de financiële situatie van de gemeente Stadskanaal op dit moment biedt mij in ieder geval niet de ruimte om hier te gaan zeggen we doen dat eventjes. dus dan zult u ook met ja oplossingen

0:17Mevr. G. Schipperraadslid PvdA

Ja, het is helemaal duidelijk ik snap het ook wel, maar je kunt je moet er wel voor waken dat een bepaalde situatie niet ten koste gaat voor de mensen die het het hardst nodig hebben.

0:11Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Volgens mij hebben we dan de lijst van ingekomen stukken hiermee besproken.

9. Lijst met openstaande toezeggingen en moties
0:57Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Gaan we naar de openstaande toezeggingen en moties. Daar stel ik u voor om nummer 127, dat is de actualisatie begroting gemeenschappelijke regeling publieke gezondheidszorg en zorg, om die af te voeren. Dat betrof de toelichting op de jeugd de aanpak door de taskforce jeugd die is geweest. De stukken over het bankje bij het graf. Nou ik dacht dat we daar ook voldoende over gehad hadden. En de sanering woningen verkeerslawaai, daar bent u schriftelijk over geïnformeerd. Dus die kunnen volgens mij afgevoerd. Eens? Ok.

0:02Dhr. E. Biezefractievoorzitter GBS

voorzitter

0:09Dhr. E. Biezefractievoorzitter GBS

Ik wilde het graag even hebben met u hebben over 130 van de toezeggingenlijst. Ik besef mij dat het nog geen 1 maart is

0:08Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Dat is het stuk, even voor de luisteraars, huisvesting korfbalvereniging Stadskanaal '74.

0:55Dhr. E. Biezefractievoorzitter GBS

Ja klopt helemaal. Het is nog geen 1 maart, dat beseffen wij ons terdege, maar wij maken ons wel ernstig zorgen over de voortgang c.q. het ontbreken van de voortgang voor de huisvesting van de korfbalvereniging. De laatste mail stemt ons toch treurig moet ik zeggen, de mail die het college naar de voorzitter van de korfbalvereniging heeft gestuurd. Ik zie in de afgelopen periode dat er vaak overleg is geweest tussen beide partijen en in deze mail wordt geconcludeerd dat de voorzitter c.q. het bestuur van de korfbalvereniging zowel inhoudelijk als procedureel niet goed bezig zou zijn. als ik kijk voorzitter dat

0:11Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Meneer Bieze als ik u heel even mag onderbreken, dit betreft een toezegging waarvan de termijn nog niet is verstreken, ik wil u eigenlijk voorstellen om die termijn gewoon even af te wachten.

0:09Dhr. E. Biezefractievoorzitter GBS

Daarmee zegt u voorzitter dat voor 1 maart bericht komt van het college, dat we de zaak hebben opgelost?

0:14Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Daarmee zeg ik dat ik u verzoek om de toezegging, de wethouder de gelegenheid te geven om de toezegging gestald te doen en dat is dat zij voor 1 maart met een reactie komt.

1:20Dhr. E. Biezefractievoorzitter GBS

Ok. Dat is vrijdag hè. Ja, morgen is het college dat ja dat wordt me even ingefluisterd. Voorzitter maar eventjes naar aanleiding van wat er op dit moment ligt, er zijn diverse gesprekken gevoerd, op 1-10, op 1-11, 22-11, 15-1, 31-1 en ik hoorde van de voorzitter dat er morgen of overmorgen weer een overleg is en ik hoor dat er helemaal geen voortgang is vanuit de club. De wethouder heeft in een aantal raadsvergaderingen aangegeven geleden aangegeven dat er dit jaar eventueel een goede oplossing zou liggen, dat is nog weer eens bevestigd in december waarin gezegd van wij zijn er uit, we hebben nog even wat meer tijd nodig om op de details in te gaan en het is nu bijna 1 maart en uit de laatste mail van de wethouder blijkt dus dat er nog steeds geen overeenstemming is en dat er ook geen gevoel van overstemming is volgens mij. Laat ik mijn gevoel daar maar even spreken. En als wij dat we dus

0:01Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Maar meneer Bieze als ik u mag onderbreken

0:03Dhr. E. Biezefractievoorzitter GBS

Dat mag u.

0:09Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Ja dat, ja. Maar ik heb niet het gevoel dat u in gaat op mijn punt.

0:09Dhr. E. Biezefractievoorzitter GBS

Nee, maar ik had dit antwoord wel verwacht, het is nog geen 1 maart, dat begrijp ik wel, maar dan verwacht ik dus

0:01Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Nou ja het is wel voorspelbaar, dat is fijn.

1:07Dhr. E. Biezefractievoorzitter GBS

Dan verwacht ik dus ook wel van u dat u klip en klaar vrijdag een stuk hebt liggen voor de raad, waarin de stand van zaken en ook wat mij betreft de oplossing ligt. Want ik voel hem wel weer aankomen, hij gaat weer in de tijd schuiven volgens mij voorzitter. En daar ben ik niet zo blij mee omdat ik in vorige discussies al heb aangegeven dat het wat mij betreft voor 31 december, ik stop zo, dat het voor 31 december opgelost zou zijn, dat heeft de wethouder eigenlijk ook gezegd, ik wil het in 2018 opgelost hebben, het is niet opgelost, ik heb toen gezegd in de raadsvergadering 1 februari dan. Toen hebt u gezegd, in samenspraak met de wethouder, laten we er 1 maart van maken. Nou en ik zie het dus nu wel weer doorschuiven naar nou ja u vult het zelf maar in. En ik vind, ik ben van mening, dat we nu echt van dit probleem af moeten komen, dat heeft al veel en veel te laat geduurd, meer dan zes jaar, oplossen voorzitter.

0:25Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Ik, voor de goede orde, ik lees even de toezegging voor, zodat daar geen misverstand over kan zijn. Kort na de jaarwisseling spreekt de wethouder verder met de korfbalvereniging en de raad wordt voor 1 maart geïnformeerd over de stand van zaken. Dat is de toezegging en die zal de wethouder, haar kennende, ongetwijfeld gestand doen. dank u wel.

10. Vragenuur
11. Interpellaties
12. Rondvraag
0:28Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Dan gaan we over naar de rondvraag. Ik kijk even rond. Eén, oh wat een wonderbaarlijke vermenigvuldiging, de heer Idema was het eerst, SP.

0:15Dhr. E. Idemaraadslid SP

Ja zoals u ongetwijfeld weet is er bij de Glaslaan, het achterommetje, is er vervuilde grond opgegraven, ik vraag me af of ik vraag of het college weet wat in die vervuilde grond zit en wat er aan gedaan wordt. Dank u wel.

0:08Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Oh jeetje, vuil, dat moet de heer Borgesius zijn.

1:01Dhr. G. Borgesiuswethouder VVD

Moet ik nu vuile handen gaan maken of zo? Even ter verduidelijking heer Idema, ik denk dat u duidt op de graafwerkzaamheden die daar plaats hebben gevonden om eventueel een kabel te leggen voor de afvoer van stroom. Toen wij kennisnamen van dat voorval hebben wij gelijk dezelfde dag een beleidsambtenaar vanuit dit huis daar naartoe gestuurd en is er contact geweest tussen ook de gemeente aan de andere zijde, dus in Drenthe, en aangezien het grootste gedeelte hiervan wat u aansnijd zich bevind op het gedeelte in Drenthe, is in dit geval het provinciehuis in Drenthe over dit probleem gezagvoerder en niet wij.

0:05Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

De heer Idema.

0:09Dhr. E. Idemaraadslid SP

Ik zei bewust de Glaslaan, dat ligt in de gemeente Stadskanaal, dus ook de gemeente Stadskanaal heeft er wel iets mee te maken daar.

0:34Dhr. G. Borgesiuswethouder VVD

Dat klopt, vandaar ook dat ik u, excuses voorzitter, dat klopt wat u zegt, maar voor twee derde bevindt zich op het terrein van de provincie Drenthe en een derde op provincie, als u zo wilt, Groningen c.q. de gemeente Stadskanaal en derhalve vanwege de verhouding die ik zojuist schetste is in dit geval het provinciehuis Drenthe gezagvoerder in dezen en het is natuurlijk vanzelfsprekend dat er nauw overleg is tussen de beleidsmedewerker van het provinciehuis en ook onze beleidsmedewerker in dit huis.

0:11Dhr. E. Idemaraadslid SP

Maar weet u wel wat voor vervuilde grond het is en wat voor gevolgen dat heeft voor de volksgezondheid.

0:37Dhr. G. Borgesiuswethouder VVD

Daar wordt nu intensief naar gekeken, van u zult dat ongetwijfeld ook weten, in het verleden is dat afgedekt met een meter schone grond over de vervuilde grond is daar een plastic laag heen gebracht en tijdens de graafwerkzaamheden is de plastic laag beschadigd en derhalve wat grond wat zich onder die plastic laag bevond naar boven gekomen en gestort op de schone grond. En dat is nu het onderzoek is lopende in wat voor mate die verontreiniging heeft plaatsgevonden.

0:06Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Ik zag de heer Hofstra ook.

0:08Dhr. E. Hofstrafractievoorzitter PvdA

Meneer Idema heeft het gras voor mijn voeten weggemaaid. En het antwoord en de vragen was naar tevredenheid.

0:06Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Ik dacht dat ik de heer Pals ook zag, ja. De heer Pals.

0:52Dhr. K. Palsfractievoorzitter D66

Op 19 februari schreef RTV Noord een heel mooi stuk over het wereldrestaurant wat hier zich gaat vestigen waar we, in het stadshart, waar we heel blij mee moeten zijn. maar er werd ook gesproken over €50.000,- subsidie en mijn vraag is; voor welke investering geldt dat, die 50.000. Mijn tweede vraag is; want ik meen mij te herinneren dat er een speciaal potje voor aangelegd is, voor die subsidies, zijn er al meerdere ondernemers in Stadskanaal die daar gebruik van gemaakt hebben. En mijn derde vraag voor de wereldrestaurant is; hoeveel parkeerplaatsen zijn meegenomen in de vergunningen. Want er wordt over 600 zitplaatsen gesproken en als Geert Teis heeft ook 600 zitplaatsen geloof ik, dan wordt het wel dringen. Tot zover mijn vraag over het wereldrestaurant.

0:06Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Dank u wel. Portefeuillehouder is de heer Borgesius. De heer Borgesius.

2:56Dhr. G. Borgesiuswethouder VVD

Ja, dank u wel voorzitter. Wereldrestaurant klopt, u vroeg naar de voorwaarden, maar misschien even daar aan voorafgaand, daar zijn we nu druk mee bezig maar ik zou u wel willen vragen om er misschien in uw agenda al een klein beetje rekening mee te houden, wij zijn voornemens om de volgende commissievergadering, ik dacht uit mijn hoofd 11 maart, om voorafgaande aan de commissievergadering een soort toelichting te geven op het geheel waar u nu naar vraagt voor wat betreft het wereldrestaurant en mogelijkerwijze ook nog even met een kort bezoekje om te zien hoe ver nu men daar met de verbouwingswerkzaamheden is gevorderd. Maar daar zijn we dus nu even op dit moment mee bezig en daarvoor zijn wij uiteraard ook de toestemming van de eigenaar nodig. U vroeg naar de absolute bedrag van die €50.000,- in het kader van het stimuleringsfonds, u vroeg ook dacht ik hoe groot dat fonds was. Nou dat fonds is gerelateerd aan het besluit wat u denk ik in januari afgelopen jaar heeft genomen, waarop dus ook door de provincie een subsidie is verleent, enerzijds de gemeente met 4,2 miljoen, de subsidie met 1,9 of de provincie met 1,9 en uit die pot is die 6,1 miljoen is €800.000,- aan de kant gelegd voor dit fonds. En dit wereldrestaurant is de eerste gegadigde die dus hierop een aanspraak doet. En je moet natuurlijk voldoen aan de eisen van het fonds, komt er in feite op neer dat de maximale subsidie die wij verstrekken is €50.000,- onder voorwaarde dat men natuurlijk aan de voorwaarden voldoet vanzelfsprekend. En met een maximum van 35% van de verbouwingskosten. Dus op het moment dat wij die 50.000 al als maximum uitkeren dan kunt u er gevoeglijk van uitgaan dat de investering ligt denk ik boven de €200.000,-. Maar dat is derhalve door ons gemaximaliseerd want anders zouden wij 35% van 200.000, 70.000 en noem maar op. Dat is dus de reden geweest en omdat hier ook nagenoeg 2000 vierkante meter bruto winkeloppervlak uit het bestand wordt gehaald die wij in feite ook willen in het kader van de vaststelling van het centrumplan voldoet dit geheel aan de eisen. Maar goed. Voor wat betreft de vergunning dat was dacht ik uw laatste vraag, voor het parkeren. Ja, wij denken toch dat in de directe omgeving, waar dus dit restaurant voornemens is om zich te gaan vestigen, dat wij over voldoende parkeerruimte beschikken in de direct omgeving van dit toekomstig restaurant. Tot zover voorzitter.

0:14Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Dank u wel. Dus 11 maart gaan we kijken en krijgt u een nadere toelichting. Is dat voldoende voor nu? De heer Pals.

0:43Dhr. K. Palsfractievoorzitter D66

Ik neem aan dat we 11 maart dan ingaan op die investering van €50.000,-. Want ik bedoel ik meende dat dat fonds geïnitieerd is voor speciale extra maatregelen aan een pand. Het is toch niet, van die €50.000,- gaan ze toch geen keukens kopen bijvoorbeeld. Ik chargeer maar even. Ik dacht dat daar speciaal, die pot die is speciaal in het leven geroepen voor een extra investering die de ondernemer stimuleert om een vestiging te beginnen. En mijn vraag was ook; zijn er meerdere ondernemers geweest om daar hebben die daar gebruik van gemaakt. Want dan hebben we nog 7,5 ton over.

0:06Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

De heer Borgesius kunt u hier nu antwoord op geven of wilt u dat later schriftelijk doen.

0:56Dhr. G. Borgesiuswethouder VVD

Ik denk dat het wel lukt. Dit stimuleringsfonds is mede opgericht om ook winkeloppervlak uit het zeg maar nagenoeg aan het centrum gelegen dat is in dit geval aan de orde en de 2000 vierkante meter die ik zojuist aan u noemde die hebben op dit moment nog een detailhandel bestemming. En du moment wanneer dit geheel, dit wereldrestaurant, daar operationeel is dan wordt die omgezet van een detailhandel bestemming naar een horecabestemming. En aan die voorwaarden moet je tenminste ook voldoen wil je in aanmerking komen voor dit stimuleringsfonds. Als u dus doelt op het aanpakken van panden, ik weet niet vanzelfsprekend niet of u dat wel bedoelt maar dan doelt u misschien op een luivelplan of dergelijke dingen, dat is een ander fonds. Daar zijn ook middelen voor beschikbaar.

0:13Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Ok, ik zag nog een hand, maar ik ben even vergeten, de heer Bieze. De heer Bieze, GBS, aan u het woord.

1:51Dhr. E. Biezefractievoorzitter GBS

Ja dank u wel voorzitter. Dit gaat over communicatie richting een burger van onze gemeente, ik zal het even kort aangeven. Op 10-1 schrijft zij een mail naar de gemeente, daar krijgt zij keurig automatisch een bevestigingsmail op. Op 18 februari, nee 16 februari rappelleert zij richting de gemeente dat zij nog niet gereageerd heeft. Op 18 februari reageert de gemeente en dan gaat het om een vraag over het eventueel te bouwen appartementen complex Atlantis. En dan krijgt zij als antwoord op 18 februari; wij weten helemaal niks van de bouw van een appartementen complex Atlantis. En die mail komt van de afdeling bouw van de gemeente. Nou op 18 februari had al lang en breed in de krant gestaan volgens mij dat er iets gebouwd zou gaan worden daar. Maar waar het mij om gaat in deze is dat er dus een maand niks gebeurd, mevrouw heeft een vraag over de bouw van de bouwwijze van funderingen et cetera en tot op dit moment heeft zij daar geen enkel antwoord op gekregen. Dat wilde ik graag even bij u neerleggen omdat wij het vaak over communicatie hebben richting burgers in deze zaal en ik verwacht dat mensen niet een maandlang op een signaal vanuit de gemeente moeten wachten en dat ze dus zelfs nog geen antwoord hebben gekregen. Ik heb de mails hier wel dus als u zegt van doe mij die mails dan wil ik die in kopie wel aan u geven dat in ieder geval die mevrouw antwoord krijgt op haar vragen. dank u.

0:17Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Dank u wel. Dat lijkt me dienstverlening en dat is mijn portefeuille. Ik ontvang graag de informatie, ik kan daar nu niet op reageren. Ik ontvang graag de informatie om te bekijken of dit een incident is of meer iets van structurele aard.

13. Vaststellen afvalstoffenverordening gemeente Stadskanaal 2019
0:10Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Dan zijn we toe aan de stukken ter besluitvorming, nee sorry, we hebben eerst nog de rondvraag. De heer Bieze.

0:39Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Ok dan gaan we naar de besluitvorming. En het eerste agendapunt onder dit kopje is het vaststellen van de afvalstoffen verordening 2019. Voor ligt het voorstel van het college om de nieuwe afvalstoffenverordening vast te stellen. Is er iemand die hierover het woord wil voeren. Mevrouw Schrör, de heer Mellies en mevrouw Sterenborg. Mevrouw Schrör, CDA.

0:42Mevr. J. Schrör- de Langeraadslid CDA

Dank u wel voorzitter. De nieuwe afvalstoffenverordening is een actualisatie van de afvalstoffenverordening van 2005, waar wij als CDA fractie destijds mee hebben ingestemd. En het geeft het college bevoegdheden om het beleid op een slagvaardige wijze vorm te geven. Zoals het aanwijzen van een inzameldienst, regels over het bestand delen en de frequentie van inzameling. Immers om onze doelstelling te behalen is uitwerking noodzakelijk. De eerdere vastgestelde doelstelling zullen behoorlijke inspanningen vergen van ons en onze burgers om dit te realiseren. De fractie van het CDA gaat akkoord met de vaststelling van de verordening. Tot zover.

0:09Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Dank u wel. De heer Mellies. U wilde toch het woord?

1:56Dhr. J. Melliesfractievoorzitter Lokaal Betrokken

Jazeker, jazeker. Ik heb een vraag voorzitter. We weten dat wij sinds dit jaar een nieuwe manier van afvalinzameling hebben in onze gemeente. en dat leidt nog wel tot wat aanloop problemen en in het begin de eerste maand, januari, hebben we bijvoorbeeld in Noord gezien dat daar grijze containers bij de weg stonden terwijl er geen grijze containers moesten staan en de grijze containers die er stonden die zaten een behoorlijke kop op. Dus mensen die kunnen hun vuil konden hun vuil niet kwijt. Nou ben ik nou geloof ik best dat het aanloop problemen zijn en dat het na verloop van tijd zich best wel uit zal kristalliseren, uitzonderingen daargelaten. Wij hebben een aantal vragen gesteld richting de wethouder van milieu en overige vuiligheid, maar met een goed hart. En een van de vragen was toch wel of het toch niet een tijdelijke voorziening dan wel kon worden geboden om restafval toch kwijt te kunnen. Ook om te voorkomen dat dat restafval bij de weg en openbare ruimten terecht zou komen. daar kregen wij netjes antwoord op, ik ben ook niet anders gewend. En daar ?????????? op het antwoord daar op was dat er dus geen voorziening is waar restafval gebracht kan worden, met uitsluiting dus van de containers die bij de weg staan. En nou schetst mijn verbazing dat in artikel 5 van deze verordening staat; aanwijzing van inzamelplaats, ik citeer even, burgemeester en wethouders dragen zorg voor tenminste 1 daartoe ter beschikking gestelde plaats binnen de gemeente waarin voldoende mate gelegenheid wordt geboden om huishoudelijke afvalstoffen met inbegrip van grof huishoudelijke afval achter te laten. Nou vraag ik mij dus toch af bestaat er dus een mogelijkheid om een restafval kwijt te kunnen.

0:06Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Dank u wel, was dat uw vraag?

0:01Dhr. J. Melliesfractievoorzitter Lokaal Betrokken

Dat was mijn vraag.

0:04Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Mevrouw Sterenborg, CU.

0:44Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Dank u wel voorzitter. Ik zag dat Lokaal Betrokken ook een leuk filmpje had gemaakt over het inzamelen van de containers. Maar goed daar hebben we het nu niet over. Want we hebben het nu over het vaststellen van de verordening en het doel is, dat is weer een stap in de goede richting volgens mij om verder te gaan, het doel is om in 2020 terug te gaan naar 100 kilo restafval per inwoner. dat is best een opgave. Wat wij missen is de mogelijkheid voor inwoners van hoogbouw die genoodzaakt zijn al hun afval in ondergrondse containers te deponeren, een mogelijkheid te bieden om toch hun GFT afval te kunnen scheiden. Maar goed daar komt straks ook een evaluatie over en misschien is het goed dat we die eerst afwachten als we het over het VANG-beleid hebben. Dank u.

0:04Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Dank u wel. Portefeuillehouder.

3:42Dhr. G. Borgesiuswethouder VVD

Ja, dank u wel voorzitter. Nou ik denk dat de eerste inspreekster, ja dat was meer een nou ja dat u akkoord ging met de verordening, u had niet zozeer vragen. Dat was dacht ik een, u stemde daar mee in. Ja de opmerking van meneer Mellies, dat bevreemde mij een beetje of verraste mij, laat ik het zo zeggen, niet bevreemde mij, verraste mij eigenlijk voorzitter. Want ik heb hier namelijk een artikel voor me liggen in de Nieuwsbode van 13 februari jl. en de kop klopt geloof ik niet helemaal. Maar er staat boven; waar een wil is, is een weg. En dat was een artikel van Lokaal Betrokken c.q. de heer Mellies. Dus de heer Mellies die schrijft, ik zal dat artikel vanzelfsprekend niet helemaal voorlezen, maar vanwege de aanschaf van een zeg maar een soort afvalvoorziening in huize Mellies, waar u gelijk zelf scheidt in 3 componenten, komt u zelfs uit met de grijze container ééns per drie maanden. Dit het ik geciteerd. Dus dat gezegd hebbende voorzitter verbaasd mij eigenlijk een klein beetje de vragen van de heer Mellies. Voor wat betreft het antwoord op de mail, over dat restafval. Dan moet onze stort een vergunning hebben voor restafval, onze stortplaats Vleddermond praat ik nu over. En die krijg je maar zo 1,2,3 niet van dat je dan ook aan allerlei voorzieningen moet voldoen waarvoor wij wel voldoen voor gevaarlijke stoffen, dat zult u ongetwijfeld ook weten, hebben we separate opslag units voor, en al deze dingen meer, maar een stortplaats in zijn algemeenheid, en dat staat ook in de verordening, dient door de huishoudens worden aangeboden aan de aangewezen verzamelaar die de gemeente daarvoor heeft uitgekozen bij een openbare aanbesteding. Tot zover voorzitter. Ik dacht, sorry, mevrouw Sterenborg had ook nog iets. Ja GFT, voor mensen in de hoogbouw. Wij zijn ons bewust van dat die mensen op dit moment niet de ???????????? hebben om te scheiden. Wij zullen dat vanzelfsprekend meenemen kijkend naar de toekomst, maar laat ik het zo formuleren, of dit moment wegen de kosten van vervanging van ondergrondse containers, want daar praten we dan nu over, die zou je dan ook gescheiden moeten inrichten, die wegen veel en veel zwaarden dan om die mogelijkheid te bieden om het gescheiden aan te kunnen bieden in de ondergrondse containers dan de manier waarop het nu gaat. en dat is eigenlijk de reden dat op dit moment het zo georganiseerd is zoals het is georganiseerd. En voor wat betreft uw evaluatie, u duidde ook op de doelstelling van 110 kilo, maar dat hebben we dacht ik in een eerdere bijeenkomst hier wel al aangegeven dat wij over de periode januari-juli af zullen gaan zetten tegenover januari-juli afgelopen jaar om te zien wat voor hoeveelheden PMD hopen wij zijn gestegen en restafval is gedaald. Dat mag u denk mag u verwachten in de september vergadering. Ik denk dat ik hiermee alles heb beantwoord mevrouw de voorzitter.

0:19Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Dank u wel. ik kijk even om me heen of dat klopt. De heer Mellies, u wilt reageren op de open uitnodiging aan de inwoners van deze gemeente om als ze afval teveel hebben bij u te komen storten.

0:12Dhr. J. Melliesfractievoorzitter Lokaal Betrokken

Nou dat nog goed. Dank trouwens dat de portefeuille mijn artikel aangehaald heeft ik heb nog niet gehoord over die foto van mij die erbij stond trouwens, wat vond u daar van? mooie foto toch? of niet. Schiere kerel.

0:04Dhr. G. Borgesiuswethouder VVD

Mijn vrouw viel het op.

1:11Dhr. J. Melliesfractievoorzitter Lokaal Betrokken

Voorzitter, kijk dat wij dus in huize Mellies goed bezig zijn met afval dat blijkt en waar een wil is is een weg, het kan ook, alleen het gaat niet bij iedereen even goed. En we moeten natuurlijk wel zorgen dat het niet als zwerfvuil bij de weg komt te liggen. Kijk dat artikel hier heb ik niet geschreven, dat heeft u zelf geschreven. En ik ga er wel even op in, want u heeft namelijk in onze leesmap daar ook een toelichting op gegeven. En ik vind hem wel interessant dus ik wil hem toch even benoemen hier. Dat gaat dus over die artikel 5, op deze plaats, dus in dit artikel wordt afzonderlijk geregeld dat op ten minste één plaats ook buiten kantooruren of in het weekend in voldoende mate dus, gelegenheid wordt geboden om huishoudelijke afvalstoffen achter te laten. Hiertoe is het gemeentebestuur verplicht in verband met artikel 7 geboden mogelijkheid om niet telkens per week en bij elk perceel in te zamelen. En dat is ingevolge artikel 10.26 van de Wet Milieubeheer. Dus ik heb dat niet geschreven, ik heb het ook niet bedacht, maar het staat dus waarschijnlijk wel in de wet, dat die mogelijkheid geboden moet worden. Dus stel ik mijn vraag nog even; waarom hebben wij dat niet hier in de gemeente Stadskanaal.

0:23Dhr. G. Borgesiuswethouder VVD

Dan heb ik één verzoek aan richting de heer Mellies mevrouw de voorzitter. Laat hij mij dat alsjeblieft even per mail sturen en dan, hij heeft het zelf in feite ook de vraag een beetje beantwoord, hij stuurt mij wel eens vaker een mail en die probeer ik altijd heel snel te beantwoorden, dus ik probeer dan zo snel mogelijk op de door u geformuleerde vraag richting u ook dan weer per mail te reageren.

0:34Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Ok, dank u wel. Dan is de vraag of met deze toezegging de raad van mening is dat zij in kunnen gaan op het voorstel, namelijk om de afvalstoffen verordening 2019 vast te stellen. Kan iedereen met dat voorstel instemmen? Ja. Dan is het hierbij vastgesteld. [voorzitter klopt met hamer]

14. Vaststellen verordening tot wijziging van de verordening Wmo 2015
0:14Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Ik kijk even naar de andere vragenstellers. Waren die tevreden met het antwoord? Dan resteert alleen deze vraag. Portefeuillehouder.

0:54Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Gaan we over tot, nou hebben we weer zo'n construct, het vaststellen van de verordening tot wijziging van de verordening Wmo 2015. Het gaat bij deze omslachtige zinsnede om het wijzigen van de eigen bijdrage voor de algemene voorziening schoonmaak ondersteuning in de reeds bestaande verordening. Wie wil hierover het woord voeren? mevrouw Luijken en mevrouw Schrör. Ik begin met mevrouw Luijken. Mevrouw Luijken, SP.

0:51Mevr. M. Luijkenfractievoorzitter SP

Nou ja we hebben al kunnen lezen in de krant dat er gemeentes zijn die dus inderdaad een probleem hebben met die eigen bijdrage en die CAK bijdrage. Dus prima dat wij het gelijk trekken met het CAK, daar ben ik groot voorstander van, ik vond dat andere sowieso allemaal maar een beetje rommelig, dit is veel duidelijker. Maar we moeten ons wel bewust zijn dat daardoor de mensen met de laagste inkomens van 12-13 euro in de maand naar 17,50 gaan nu. Voor hun gaat het dus omhoog. En we hebben in de vorige raadsperiode ook al een keertje met elkaar uitgesproken dat de rek eruit was voor iedereen. Dus ook voor de mensen met de laagste inkomens, vooral voor die mensen. En die krijgen nu dan toch weer een verhoging van €5,- per maand op hun hoofd. Ja, daar zit ik best wel een beetje mee.

0:05Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Duidelijk. Mevrouw Schrör, CDA.

0:27Mevr. J. Schrör- de Langeraadslid CDA

Voorzitter dank u wel. Als CDA fractie hebben wij één vraag over de wijziging van de verordening. In het voorstel wordt genoemd; de financiële gevolgen te verwerken in de voorjaarsnota 2019. Kunt u als college inschatten wat deze wijziging financieel betekend voor onze gemeente. En de fractie van het CDA gaat akkoord met de verordening tot wijziging. Tot zover.

0:02Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Dank u wel, portefeuillehouder. Houdster.

1:58Mevr. L. Veenstrawethouder SP

Ja, u ziet mij zuchten. En dat komt eigenlijk door de financiële vraag die door het CDA gesteld wordt, wat de financiële consequenties hiervan exact zijn. Die moet ik u echt even schuldig blijven. En dat komt ook om dit is wat hier nu voorligt vandaag is echt gewoon een technisch stuk. We hebben met elkaar besluiten genomen over de reële kostprijs tarieven, die moeten we verwerken in die WMO verordening 2015. Wij zijn daar zelf niet toe bevoegd, u wel, daarom ligt het hier. En eigenlijk geldt hetzelfde ook een beetje voor de vraag vanuit de fractie van de SP. Er veranderd iets aan de eigen bijdrage, dat is een gevolg van het besluit wat wij genomen hebben ten aanzien van het abonnementstarief, die op de lijst van ingekomen stukken volgens mij, nee niet, inlichtingen college volgens mij daar stond hij tussen, dus daar zit ook de beantwoording in van die vraag. Ik moet, nogmaals, financiële consequenties blijf ik even schuldig, ik kan het ook nou ja conform de lenigheid die mijn buurman heeft per mail eventueel afdoen, als u daarmee akkoord kunt gaan, want het bedrag is er wel. En waar het gaat om de vraag vanuit mevrouw Luijken, het klopt dat als gevolg van de invoering van het abonnementstarief de groep die zeg maar in de €1,- , €2,- zat die groep die gaat iets meer betalen, 12-13 was het, het wordt nu 17,50. Dat is voor iedereen. Daarvoor hebben wij het wel met elkaar gezegd; bij het vaststellen van het maken van deze keuze dat zij de eerste vijf periodes, en dan praten we ongeveer tot 1 mei, want de periode is vier weken, daarvoor gecompenseerd worden zodat zij ook kunnen wennen aan die toename van ja 4-5 euro in de vier weken. Ja het is een relatief kleine groep maar het is wel een groep waar het inderdaad vaak het hardste aankomt en daarom hebben we voor deze compensatierekening gekozen voor de eerste periode.

0:43Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Dus een toezegging dat er nog schriftelijke informatie volgt en ja dat het geen leuk besluit was maar dat we het zo mild mogelijk hebben genomen als ik het zo mag vertalen. Ja. Dan is de vraag of u kunt instemmen met het voorstel om de verordening tot wijziging van de verordening Maatschappelijke Ondersteuning Gemeente Stadskanaal 2015 vast te stellen. Kan iedereen daarmee instemmen? Ja. Dan is het hierbij vastgesteld. [voorzitter klopt met hamer]

15. Vaststellen gedragscode integriteit bestuurders Stadskanaal 2019
0:52Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Komen we toe aan de gedragscode, integriteit bestuurder Stadskanaal 2019. Deze gedragscode is aangepast vanwege het feit dat de oude gedragscode nogal oud was en er inmiddels nogal wat gewijzigd was. Dus hij is geactualiseerd conform de modelverordening. Er zit nog een kleine aanvulling bij die als erratum u nog is nagezonden. Is er iemand die over dit stuk het woord wil voeren? Want dan moet ik even mijn voorzitterschap overdragen.

0:03Dhr. T. Klinkhamerraadslid PvdA

Hoeft voor mij niet hoor, het is maar kort.

0:03Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Ja, dat is nou weer een procedureel probleem dan.

0:03Dhr. T. Klinkhamerraadslid PvdA

Het is een opmerking die ik plaats, geen vraag.

0:03Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Nou dan blijf ik zitten. Ok.

0:22Dhr. T. Klinkhamerraadslid PvdA

Het is even een vreemde constructie dit agendapunt. Wij hebben, hij staat op de agenda en dan zouden we morgenavond zouden we tekst en uitleg hierover krijgen en dan is het voor mij een beetje de omgekeerde wereld. Ik had liever eerst tekst en uitleg willen hebben en dan vervolgens komen we hier met zijn allen een besluit over nemen. Dus dat was even wat ik kwijt wilde.

1:00Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Ik denk dat u daar een punt hebt. Ik denk wel dat het een door een nou ja uiteenlopende oorzaak is ontstaan en ik denk ook dat het gesprek vooral zou hebben moeten gaan over niet zozeer de tekst hiervan, want dit is eigenlijk, er is gewoon een model gebruikt zoals dat door veel wordt gebruikt, maar vooral wat betekend dit nou voor ons. En dat gesprek kunnen we denk ik, hoop ik, ook na vaststelling wel met elkaar voeren, dat moeten we ook met elkaar voeren. Maar u hebt wel gelijk. Dat zo zijnde, kunnen we kan u instemmen met het voorstel om deze gedragscode vast te stellen. Ja, iedereen akkoord. Dan is het hierbij vastgesteld. Gaan we over de uitwerking nog met elkaar overleggen.

16. Aanpassing werkwijze ingekomen stukken
0:32Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Ten slotte hebben we dan nog, ja daar is hij dan, meneer Mellies, aanpassing werkwijze ingekomen stukken. U hebt er al mee kunnen oefenen. Het is in principe geagendeerd zonder debat. Heeft iemand behoefte aan debat? De heer Maarsingh, debat of geen debat.

0:14Dhr. A. Maarsinghraadslid CDA

Wij hadden overigens wel gezegd dacht ik de vorige keer die conclusie hebt u getrokken dat u zei nou laten we na een half jaar eens even kijken of dat allemaal goed verloopt en als dat goed verloopt dan gaan we ermee door. Dat is geen debat hè.

0:09Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Nee, dat is een aanscherping. Ja meneer Mellies, uw stuk.

0:05Dhr. J. Melliesfractievoorzitter Lokaal Betrokken

Nou ja goed ik kan dat beamen, we zouden na een half jaar gaan evalueren dus dat gaan we ook doen.

0:07Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

De heer Wiersema, CDA.

0:28Dhr. M. Wiersemaraadslid CDA

Ja, ik had gewoon een vraag want ik vind het soms lastig met die ingekomen stukken dat je het wat je zeg maar er op wil hebben dat je dat niet meer bij de fractie kunt behandelen dat je het allemaal via de mail moet. Dat is het enige waar ik dan een beetje tegenaan liep. Dat ik denk van, dan is het lastig communiceren. Vaak is het leuk en handig om het even bij de fractie te kunnen bespreken, maar de termijn die is daarvoor al, je moet het ervoor ingeleverd hebben en dan kun je het pas in de fractie bespreken. Dat is het enige punt waar ik dan tegenaan liep.

0:05Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

De heer Mellies. Dit is een stuk zonder debat, dus.

0:17Dhr. J. Melliesfractievoorzitter Lokaal Betrokken

Ja, dit is ook aan de orde gesteld door geloof ik de heer Klopstra van de VVD al eens eerder en korts geleden nog door meneer Tamstra. Het wordt meegenomen ook in de evaluatie. Dus we gaan er zeer zeker na een half jaar naar kijken. Dank u wel.

0:13Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Dan ga ik ervan uit dat hiermee de aanpassing van de werkwijze ingekomen stukken is vastgesteld. [voorzitter klopt met hamer] Aldus besloten.

17. Sluiting
0:17Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Komen we aan het eind van deze vergadering. Ik nodig u allemaal uit om nog wat te drinken hier beneden in de patio denk ik. Ja. En dank u voor uw aanwezigheid. Ik sluit de vergadering.