Agenda - Raadsvergadering 15 april 2019

Locatie: Raadzaal gemeentehuis
Aanvang: 19:30 uur

0:00:00
0:00:00
1. Opening
1:05Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Goedenavond, dames en heren. Hartelijk welkom, hartelijk welkom leden van de raad, college, bezoekers op de tribune, leden van de pers, ja die zijn er wel en natuurlijk de luisteraars van RTV 1, die binnenkort ook op andere wijze ons kunnen volgen. Ja dat is, we houden het nog geheim. Hartelijk welkom ook, ik denk namens ons allen, aan Linda Huizing. We zijn erg blij dat je er weer bij bent, voor jou en voor ons.

2. Mededelingen
0:09Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Heeft iemand mededelingen. Wij niet.

3. Vaststellen agenda
0:11Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Dan gaan we naar het vaststellen van de agenda. Als ik het wel heb, ja dat dacht ik al, de heer Van der Heide, CU.

0:05Dhr. F. van der Heideraadslid CU

Ja dank u wel voorzitter. Ik wou graag een motie vreemd aan de orde van de dag op de agenda hebben.

0:07Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Is het gebruikelijk om nu al te verklappen waar die over gaat? of niet.

0:02Dhr. K. Willemsraadsgriffier

Dat mag, ja.

0:02Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Waar gaat die over?

0:10Dhr. F. van der Heideraadslid CU

De motie heeft het onderwerp; ontmoedigen oplaten van ballonnen. En dan wel te verstaan niet de ballonnen voor vervoer van personen.

0:12Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Ok, die voegen we toe aan de agenda. Onder agendapunt 15a.

4. Insprekers
0:07Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Insprekers hebben zich niet gemeld.

5. Vaststellen besluitenlijst 25 maart 2019
0:53Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Dan komen we bij de inlichtingen college. Sorry ik vergeet het vaststellen van de besluitenlijst. Vaststellen van de besluitenlijst van de agenda van 25 maart jongstleden. Tekst en naar aanleiding van, pagina 1, 2, 3. De heer Hofstra, PvdA.

0:15Dhr. E. Hofstrafractievoorzitter PvdA

Dank u wel voorzitter. Dat gaat over een vraag die ik heb gesteld over de vergunningen van het Secret Forest Festival in de rondvraag. Daar heeft u geantwoord; er volgt een schriftelijke beantwoording. Die heb ik nog niet gezien.

0:40Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Dat is droevig, want die beantwoording, ik weet zeker dat de antwoorden er zijn en die zullen u neem ik aan geruststellen, maar ik zal zorgen dat ze morgenochtend onverwijld naar u toegaan. Nog meer naar aanleiding van pagina 3? Pagina 4, dan zijn ze hierbij vastgesteld. [voorzitter klopt met hamer]

6. Inlichtingen college
0:38Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Dan gaan we nu naar de inlichtingen van het college. U heeft vijf brieven ontvangen en daarbij is aantekening gevraagd bij de begroting 2019 van OPRON door de heer Klinkhamer van de PvdA en de heer Wiersema van het CDA. Wie kan ik als eerste het woord geven. De heer Wiersema, CDA.

1:04Dhr. M. Wiersemaraadslid CDA

Ja, dank u wel voorzitter. Wij zijn blij dat de begroting van 2019 het mogelijk maakt om de ingezette strategie met kracht voort te zetten. OPRON heeft steeds meer de controle door de belangrijkst opdracht van OPRON steeds beter en effectiever verloopt, namelijk het bieden van het best mogelijk onderwijs voor de kinderen in de gemeente Stadskanaal en daarbuiten. OPRON heeft een aantal risico's meegenomen in de begroting waardoor de kans op tegenvallers verkleind wordt. Toch vinden wij het jammer dat er rond 1 oktober 2020 nog maar 2156 leerlingen verwacht worden op een OPRON-school te zitten. Vergelijk dit met 1 oktober 2016, geeft dit een daling van plusminus 500 leerlingen. Onze vragen luiden dan; hoe komt dit? Is het allemaal te wijzen aan de krimp in de regio? heeft het te maken met de vergrijzing van Nederland? Kiezen ouders bewust een andere schoolgroep voor hun kinderen? Hoe doen vergelijkbare stichtingen het op het gebied van leerlingenbehoud? We vinden dit een zorgelijke toekomst en zouden graag een beeld willen krijgen van deze toekomstige problematiek. Ook wensen wij OPRON veel succes toe met het realiseren van een langere termijn strategie. Tot zover voorzitter.

0:08Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Dank u wel. De heer Klinkhamer, PvdA.

3:20Dhr. T. Klinkhamerraadslid PvdA

Ja, dank u wel voorzitter. Nou ten eerste willen we OPRON bedanken voor het toezenden van hun begroting 2019 aan de raad. In de begroting is ook een meerjarenperspectief 2018-2022 meegenomen. Als fractie twijfelde we of wij überhaupt iets wilden of zouden zeggen over dit stuk. De reden is dat wij momenteel in een commissie onderwijswerkgroepje bevinden en wij zijn nog met de OPRON in gesprek, het laatste gesprek zal 23 april nog plaatsvinden met GMR, dan gaat dat niet specifiek over begroting, maar in beide kanten wordt nog wel iets over de toekomstperspectief en over ambities van OPRON benoemd. Dus dat raakt elkaar wat, maar aan de andere kant wij willen hier dan wel iets over vragen maar ik wilde toch als opmerking meegeven dat die twee dingen nog wat doorelkaar lopen. De commissie onderwijs en de begrotingsbespreking. Daling aantal leerlingen, nou meneer Wiersema die had het er ook al over, zorgwekkende cijfers. OPRON zegt dat dit veroorzaakt wordt door, tenminste hun prognose, door de sluiting van OBS Wereldwijd fusie en krimp. Als het college deze cijfers leest verwacht u nog meer sluitingen van schoolgebouwen en mogelijke verplaatsing van kinderen naar andere locaties. En als dat wel het geval is hoe gaat u hier op anticiperen, hoe brengt u de raad vroegtijdig hiervan op de hoogte. En tweede vraag; ja men zegt wel regeren is vooruitzien. Nou heb ik, ik hoor ook wel wat, nou wij horen allemaal wel geluiden over Stichting OPOS, dat is de andere kant dus dat is OPRON heb je en de OPOS, is van andere gemeentes die grenzen wel aan onze gemeentes, en stichting OPOS is momenteel ook wat in onrustig vaarwater. Heel opmerkelijk trouwens dat de huidige interim bestuurder, de interim bestuurder die hier destijds van OPRON was daar nu interim bestuurder van OPOS is, dat is wel heel opmerkelijk en interessant vinden wij. Als fractie, ja wij willen toch eens even kijken van zou er nog een mogelijkheid bestaan dat hier een fusie kan ontstaan tussen OPOS en OPRON. En bent u daar denkt u dat dat zou kunnen en wat voor consequenties zou dat, stel dat dat wel gebeurd, wat voor consequenties zou dat hebben voor onze gemeente. En als laatste wou ik nog een vraag stellen; wij willen als fractie gebruik maken van het aanbod van de stichting om een de begroting uitleg te geven in een raadscommissie en eventueel willen zij een meerjarenperspectief uitleggen. nou wij zouden het heel prettig vinden als dit op korte termijn gerealiseerd zou worden, want ik denk het blijft een stichting die in ontwikkeling is, het hele OPRON gebeuren, dus wij willen wel heel graag als hier een extra raadscommissie voor ingezet kan worden. Dank u wel voorzitter.

0:10Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Ik denk dat ik het woord maar even geef aan de portefeuillehouder, de heer Hamster.

3:21Dhr. H.J. Hamsterwethouder CU

Dank u wel voorzitter. De eerste vraag van de heer Wiersema werd inderdaad deels al beantwoord door de heer Klinkhamer. Hoe kan het nou dat er zoveel minder kinderen zijn en die prognose er op. OPRON geeft zelf aan; krimp, vergrijzing, fusie en de sluiting van Wereldwijs, de school voor anderstaligen in Musselkanaal, dat was in één klap bijna 100 kinderen die zijn minder hadden. Een aantal daarvan zijn trouwens opgevangen in de Neuteboomschool waar zij van dezelfde hele gespecialiseerde docenten nog steeds hun extra ondersteuning krijgen om snel Nederlands te kunnen leren. En die ontwikkeling verder is inderdaad een die wij wel herkennen. OPRON heeft de afgelopen jaren een stukje, een beetje raar om in onderwijs termen over marktaandeel te praten, maar daar heb je het wel over, ten opzichte van andere organisaties, minder leerlingen gekregen. Ik denk dat het goed is dat OPRON probeert zo realistisch mogelijk en dan liefst aan de magere kant dan aan de hoge kant hun leerlingen prognoses in te zetten omdat de begroting grotendeels afhankelijk is van het aantal kinderen dat de school zal bezoeken, dus als zij te hoog in zouden zetten dan zou dat meteen betekenen dat zij moeite krijgen om de begroting wellicht sluitend te krijgen. deze prognoses maken zij zelf met kennis van de voorkeursontwikkelingen in de regio, dus we kunnen ervan uitgaan dat ze behoorlijk kloppend zijn. De heer Klinkhamer stelt de daaraan verwante vraag of het college nog meer sluitingen van scholen en verplaatsingen van kinderen naar andere scholen oftewel fusies verwacht. Nee, die verwachten wij niet in onze gemeente. sterker nog ik heb een stevig gesprek met de bestuurder van OPRON gehad dat dat niet aan de orde kon zijn in Stadskanaal Noord en ook het gesprek gevoerd hoe zij dat verder zag en de leerlingen aantallen op de nog resterende OPRON scholen in onze gemeente zijn dusdanig dat zij ook niet verwacht. En u ziet die ontwikkeling ook niet in de meerjarenplanning terugkomen van onze gemeente. Stichting OPOS inderdaad het openbaar primair onderwijs in de voormalige gemeente Hoogezand en 1 school in de stad Groningen in Meerstad, die zit inderdaad in een penibele situatie en hebben inderdaad ook al bij OPRON aangeklopt om hier gesprekken over te voeren. Dat hebben ze in het verleden ook al een keer gedaan, dat is toen afgeketst omdat het voor OPRON niet wijs leek te zijn, inmiddels zijn we een aantal jaren verder , die gesprekken vinden plaats, ook daarbij hebben de bestuurders van de verschillende gemeente aangegeven dat het niet zo kon zijn dat de scholen of de besturen, de scholen in onze drie gemeenten er last van zouden krijgen als er OPOS scholen onderdeel zouden uit gaan maken van de stichting. U sluit af dat u graag in wilt gaan op het aanbod van de bestuurder die volgens mij regelmatig terugkomt dat aanbod en die leg ik graag verder op het bordje van uw griffier om wellicht in de door u al benoemde werkgroep een mooi moment te plannen om het gesprek te gaan voeren met bestuurder over zowel de financiële documenten als de onderlinge communicatie.

0:11Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Dank u wel. Ik kijk even naar de vragenstellers of hun vragen toereikend zijn beantwoord. De heer Wiersema, de heer Klinkhamer.

0:03Dhr. T. Klinkhamerraadslid PvdA

Bedankt voor de uitleg.

0:20Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Gaan we door naar de financiële consequenties wijziging bijdrage Wmo. Naar ik begrijp wil mevrouw Van der Heide, CU, hier iets over zeggen. Aan u het woord.

1:05Mevr. G. van der Heideraadslid CU

Dank u wel voorzitter. De CU is tevreden met het besluit van de eigen bijdrage voor Wmo cliënten voor maatwerkvoorzieningen per 1 januari 2019 niet meer afhankelijk is van inkomen en vermogen. Daardoor is er een gelijkschakeling in de zorg en zijn de mensen die altijd zuinig geleefd hebben niet de dupe van alle verschillen. Maar een keerzijde van deze regeling is dat de gemeente een hogere bijdrage heeft te compenseren. Dat de inkomsten van mensen met een inkomen hoger dan 30.000 niet meer hoeven bij te betalen, het college heeft besloten de minimum inkomens tegemoet te komen tot 1 mei 2019, dat komt neer op een financiële tegenvaller van 289.000. Onze gemeente zit al in zwaar weer wat betreft de financiën, daarom heeft de CU gemeend hieraan een motie te moeten verbinden om meer druk te leggen op het rijk. Alle partijen hebben hier een handtekening onder gezet behalve LB.

0:09Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

En die motie die wilt u indienen?

0:01Mevr. G. van der Heideraadslid CU

Ja, de motie.

0:02Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Dan mag u hem even voorlezen.

0:43Mevr. G. van der Heideraadslid CU

Ok. De raad van de gemeente Stadskanaal in vergadering bijeen op 15 april 2019, gelet op het feit dat de eigen bijdrage voor Wmo cliënten voor maatwerkvoorzieningen per 1 januari 2019 niet meer afhankelijk zijn van inkomen en vermogen, constaterende dat dit voor de gemeente Stadskanaal een financieel nadeel van 289.000 per jaar oplevert overwegende dat het rijk de gemeente hierin dient te compenseren, roept het college op om er bij de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport op aan te dringen dat de gemeente in dit financieel nadeel wordt gecompenseerd en gaat over tot de orde van de dag.

0:10Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Dank u wel. Ik kijk even naar mevrouw Veenstra, portefeuillehouder, om een reactie.

0:42Mevr. L. Veenstrawethouder SP

Dank u wel voorzitter, allereerst begrijp ik goed van mevrouw Van der Heide dat de motie al door, op één na, alle partijen ondersteunt wordt, dus die heeft al voldoende draagvlak in deze gemeenteraad en ook van mijn kant ja ik kan niet tegen een motie als deze zijn, omdat die oproept tot datgeen waar ook de afgelopen week in de Tweede Kamer volgens mij uitgebreid over gesproken is, dat daar waar echt aantoonbaar gemaakt wordt dat gemeenten financieel nadelen lijden als gevolg van de invoering dat een groot deel van de Kamer vindt dat daar ook compensatie voor plaats moet vinden. Die discussie is nog niet afgerond, maar op het moment dat wij ook vanuit Stadskanaal ons steentje daaraan kunnen bijdragen dan mijn volledige ondersteuning van de motie.

0:07Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Klare taal. Niet geheel onverwacht, de heer Mellies, LB.

0:48Dhr. J. Melliesfractievoorzitter Lokaal Betrokken

Ja, dank u wel voorzitter. Ja we wouden toch voordat wij met die motie instemmen toch nog wat informatie. We hebben kort geleden hier een rapport besproken van Cebeon en daar werd ons verteld of uitgelegd via hele mooie grafiekjes dat datgene wat wij krijgen uit het sociaal domein dat dat dekkend moest zijn voor onze gemeente. Daarnaast is het dus zo dat vanuit het rijk wel ook extra geld gestort is in het fonds ter compensatie van de Wmo gebeuren. dus mijn vraag is eigenlijk een beetje, portefeuillehouder, klopt het dat wij extra middelen gekregen hebben vanuit het rijk, het algemeen fonds. En zo niet hoe hard kunnen we dat maken.

0:06Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Mevrouw Veenstra of de heer Hamster, ik twijfel even.

0:02Dhr. H.J. Hamsterwethouder CU

Zal ik hem pakken?

0:03Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

De heer Hamster.

0:35Dhr. H.J. Hamsterwethouder CU

Er is aan de voorkant een berekening gemaakt door het ministerie wat de verwachtte effecten zouden zijn van deze ontwikkeling en de minister heeft in al zijn wijsheid de helft van de verwachtte effecten in middelen in het gemeentefonds gestopt. Dus dat wat wij toegekregen hebben is de helft van wat het centraal planbureau, of hoe heet het tegenwoordig, verwacht dat wij eronder zouden kunnen lijden aan zowel extra uitgaven die wij moeten doen en minder gecompenseerd krijgen als aanzuigende werking. En met name dat laatste is waarom de Kamer op aanslaat dat ook die veel te weinig gecompenseerd zou zijn.

0:10Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Doet dit uw mening veranderen heer Mellies.

0:07Dhr. J. Melliesfractievoorzitter Lokaal Betrokken

Nou in die zin, dus we zijn gedeeltelijk gecompenseerd voor nou ok, ik weet genoeg voorzitter.

0:04Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

mevrouw Schipper, PvdA.

1:08Mevr. G. Schipperraadslid PvdA

Ja, dank u wel. Ik wou er nog wel iets over kwijt, over dit voorstel van mevrouw Veenstra, wethouder Veenstra. Het tarief gaat voor iedereen nu €17,50 kosten, ongeacht de inkomen, en volgens mij is dit een groot verschil met wat het eerder was en we hebben altijd geprobeerd om die mensen te compenseren, maar ik begrijp dat dat maar kan tot 1 mei en ik wil toch wel graag weten hoe dat nu straks gaat. ik begrijp wel dat ze daar misschien gebruik kunnen maken van algemene bijzonder bijstand. Als dat zo is, ik weet niet of dat zo is, ik had het ik heb contact gehad met een ambtenaar en die zei dus dat dat waarschijnlijk de volgorde zal zijn, dat ze daar dus een compensatie voor zouden kunnen krijgen. Maar mijn vraag is dan wel, dat is er altijd een groep die buiten de boot valt of die dan net in de problemen komt wat de kosten zijn en dan dit niet kunnen betalen. En natuurlijk zijn wij het eens met motie of het

0:03Mevr. G. Schipperraadslid PvdA

Ok, want daar hebben we het eigenlijk over mevrouw Schipper.

0:10Mevr. G. Schipperraadslid PvdA

Ja, dat weet, maar goed ik denk ik geef het even aan, maar dat wij ons er wel zorgen over maken, over het bedrag wat er voor gevraagd wordt. ik had ook begrepen dat het nog besproken kon worden.

0:13Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Dank u wel, maar het is niet aangemeld deze vraag, dus dan stel ik u voor als u daar echt nog vragen over heeft dat u die schriftelijk stelt. Conform onze eigen afspraken.

0:14Mevr. G. Schipperraadslid PvdA

U heeft gelijk, dat is dan een communicatiestoornis, maar er is dus even iets mis gegaan, maar als het dat zo is dan kunnen we hier ook schriftelijke vragen over stellen.

0:02Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Dat lijkt me prima, dank u wel.

0:03Dhr. E. Hofstrafractievoorzitter PvdA

Voorzitter, nog even een punt van orde.

0:01Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

de heer Hofstra, PvdA.

0:23Dhr. E. Hofstrafractievoorzitter PvdA

Voor zover ik het begrijp is het de bedoeling dat de indiener het eerst het woord krijgt en daarna de rest van de raad het woord krijgt, in de brede zin over het onderwerp. Volgens mij hoeft dat niet vereent te worden tot de behandeling van alleen de motie. We hebben natuurlijk nog steeds het onderliggend stuk voorliggen van mevrouw Veenstra.

0:46Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Ik weet niet goed of we hier nou een procedurele discussie moeten gaan voeren, maar wij hebben met elkaar afgesproken dat als iemand vragen heeft dat die die van tevoren aanmeld en dat is deze vraag is niet aangemeld, de vraag rond, die uitmond in een motie wel. Vandaar dat ik ervan uitga dat alleen de vraag rond het totale tekort op de begroting en of we die gaan reclameren bij het rijk waar de motie toe oproept. Dat is wat nu is aangemeld als onderwerp van discussie. Het andere lijkt mij een nieuw onderwerp waar we volgens onze eigen afspraken, dat had u moeten aanmelden of u kunt nu schriftelijke vragen stellen dan krijgt u de volgende keer antwoord en dan kan u het alsnog bespreken.

0:10Dhr. E. Hofstrafractievoorzitter PvdA

Ja, die procedure hele discussie hoeven we wat mij betreft hier niet te voeren, maar ik had er wel een ander beeld bij, laat ik het dan zo zeggen.

0:55Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Waarvan akte. Heeft nog iemand behoefte om te reageren op de motie voordat ik hem in stemming breng. Nee. Dan gaan we met handopsteking stemmen over de motie, ja hoe noem ik hem, over het aandringen bij het ministerie voor compensatie van het financieel nadeel als gevolg van de eigen bijdrage Wmo. Wie is voor deze motie? nou ja zeg. Dan is die unaniem aangenomen. [voorzitter klopt met hamer].

0:28Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Dan gaan we verder met de schriftelijke vragen, oh sorry met de inlichtingen college door mevrouw Brongers, portefeuillehouder.

0:12Mevr. G. Brongers-Roffelwethouder CDA

Ja, dank u wel voorzitter. Ik wil u graag mededelen dat ik sinds twee weken voorzitter ben geworden van het dagelijks bestuur van Publiek Vervoer Groningen/Drenthe.

0:16Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Iedereen blij? Ja. mooi. Mevrouw Veenstra portefeuillehouder.

1:11Mevr. L. Veenstrawethouder SP

Dank u wel. En niet in reactie op de mededeling van mevrouw Brongers. Nee, velen van u weten dat vanmorgen in ons aller Refaja de minister op bezoek was, minister Bruins. Hij heeft daar nou een behoorlijk lang bezoek gebracht, zo'n 1,5 tot 2 uur bijna, hebben wij uitgebreid met hem gesproken en wij betekend de gemeente, de provincie, huisartsen, ambulancezorg, vertegenwoordigers van de wijkraden, hebben wij uitgebreid ook kunnen vertellen over van welke problemen wij op dit moment al zien, bijvoorbeeld rondom de verloskunde. Welke problemen de dames constateren nu al, maar ook welke problemen wij nog op de weg voor ons zien met de komende besluiten rondom de ziekenhuiszorg. Het gaat er verder om daar een heel uitgebreid verslag van te doen hier, maar ik verwijs u graag naar het nieuwsbericht wat nou vrij kort geleden verschenen is op de site bij RTV Noord. die een goede weergave geeft, in elk geval van het gesprek wat wij vanmorgen gevoerd hebben met de minister en de zorgen die we daar gedeeld hebben en de oproepen die wij daar gedaan hebben. Dus. Dank u wel.

0:03Dhr. A. Maarsinghraadslid CDA

Mag ik daar wel een vraag over stellen?

0:08Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

meneer Maarsingh, CDA.

0:28Dhr. A. Maarsinghraadslid CDA

Ja, ik ben heel geduldig, ik wacht tot u antwoord geeft. Wij, dat is gewoon een informatieve vraag. Wij volgen natuurlijk allemaal de discussies ook in de media over dit dossier en het is niet eenvoudig en men zegt; we stellen alles uit tot we er klaar voor zijn of wie dat dan allemaal zijn dat weet ik ook niet, maar dat is mijn vraag niet. als het gaat over de snelheid

0:02Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Wat is uw vraag wel meneer Maarsingh

0:06Dhr. A. Maarsinghraadslid CDA

Ja maar goed dat, stel nou maar ik zeg even van tevoren iets dan begrijpt iedereen die vraag ook straks.

0:05Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Onderschat ons niet meneer Maarsingh.

0:31Dhr. A. Maarsinghraadslid CDA

Nee, maar dat doe ik ook niet. Maar steeds wordt dan verwezen als het gaat om snelheid van zeg maar hoe snel ben ik in de, hoe gauw kan ik in het ziekenhuis komen, dan wordt er gezegd; ja de ambulancediensten zullen zich dan wel aanpassen. En de ambulancedienst zegt natuurlijk; ja dat kunnen wij wel, we moeten er even ik roep maar wat, tien ambulances of vijftien ambulances bij hebben, maar al met al kost dat natuurlijk ook heel veel geld.

0:05Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

dus uw vraag is?

0:12Dhr. A. Maarsinghraadslid CDA

Mijn vraag is; was dat onderwerp nu ook een onderwerp van gesprek? U hoeft dat niet uit te leggen, want je moet een broedende kip nooit storen, maar u kunt zeggen ja of nee.

0:04Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

mevrouw Veenstra, portefeuillehouder

0:11Mevr. L. Veenstrawethouder SP

Dank u wel voorzitter. Ik kan de heer Maarsingh geruststellen dat ook zeg meer de zorgen die er leven bij de ambulancedienst dat die ook nadrukkelijk aan de orde zijn gekomen.

0:07Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

de heer Klopstra, VVD.

0:20Dhr. H. Klopstrafractievoorzitter VVD

Mevrouw de voorzitter, dank u wel. Ik wil nog even reageren op de mededeling van mevrouw Brongers. We hebben die discussie hier een keer eerder gehad. Artikel 41 lid 3 van de gemeentewet zegt dat je het aanvaarden van nevenfuncties van tevoren moet melden. Ik wou het maar gezegd hebben. Gefeliciteerd met uw benoeming.

0:23Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Ik neem aan dat het onder voorbehoud van uw instemming was, dus heeft iemand bezwaar? Niemand, ok. gefeliciteerd mevrouw Brongers. Dank u wel. ja, nog iemand vragen naar aanleiding van de inlichtingen? Nee.

7. Schriftelijke vragen
0:07Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Dan gaan we uit van schriftelijke vragen van de kant van de PvdA.

0:05Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Dan gaan we naar de schriftelijke vragen, die er niet waren.

8. Lijst met ingekomen stukken
0:25Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Komen we bij agendapunt 8, de ingekomen stukken. Op de lijst staat er één, namelijk de nieuwsbrief centrumvernieuwing. En daar heeft de heer Wiersema van het CDA een vraag over naar ik begrepen heb. De heer Wiersema, CDA.

0:48Dhr. M. Wiersemaraadslid CDA

Ja, ik was een aantal weken of een week geleden of twee was is in gesprek met de ondernemer van de Phonehouse en die had nog een aantal vragen en de meeste zijn beantwoord alleen hij had nog één vraag liggen en vroeg of ik die wilde stellen. En ik zag in de nieuwsbrief zag ik de schets akkoordontwerp Europaplein staan en daar had hij nog een vraag over de waarde transport want die auto's of vrachtwagens, volgens mij zijn het auto's, die moeten aan het pand kunnen parkeren. En of dat rekening is gehouden met het nieuwe ontwerp en als dat zo is moeten zij dan weer opnieuw ontheffing aanvragen. Ik hoef er natuurlijk nu geen antwoord op, maar ik zou daar graag schriftelijk antwoord op willen hebben.

0:07Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Dank u wel. Ik kijk naar de heer Borgesius, schriftelijk antwoord of wilt u nu antwoord geven.

0:03Dhr. G. Borgesiuswethouder VVD

Wat mij betreft voorzitter, nu.

0:03Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

De heer Borgesius, portefeuillehouder.

0:48Dhr. G. Borgesiuswethouder VVD

De tekening die u gezien heeft en u sprak over Europaplein, maar dat is denk ik niet de juiste, in die zin wat u heeft gezien op de nieuwsbrief dat is van Eurostate. Daar staat ook een afbeelding bij vermeld en inmiddels zijn daar twee avonden inlichtingen over gegeven en daarbij is ook expliciet gesproken over de bevoorrading van de winkels alsook van politie, brandweer, ambulance transport enzovoort daar wordt expliciet rekening mee gehouden. Dus ook met bijvoorbeeld pinautomaten en dan kan ik mij niet voorstellen dat er met waarde transport geen rekening wordt gehouden. Dus daar wordt gewoon rekening mee gehouden.

0:05Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Dank u wel, wilt u nog aanvullen.

0:03Dhr. M. Wiersemaraadslid CDA

Dat is mooi, nee dat is hartstikke mooi.

9. Lijst met openstaande toezeggingen en moties
1:20Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Ja, dan komen we bij de agendapunt 9, lijst van openstaande toezeggingen en moties. Als u met mij meekijkt dan kunnen we volgens mij de toezeggingen rond de schriftelijke vragen over de afvalstoffen verordening er afhalen want daar bent u over geïnformeerd. We kunnen het antwoord op de vragen rond wijziging verordening Wmo er voorlopig van afhalen, want over deze toezegging bent u geïnformeerd. En de stand van zaken korfbalvereniging is een on going verhaal, maar de informatie hier toegezegd hebt u ontvangen dus dat kan er volgens mij ook af. En de overige zijn nog, is de datum nog niet van verstreken. Dus die blijven nog even staan. Ja, akkoord.

10. Vragenuur
0:05Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Dan komen we bij agendapunt 10 en 11, vragenuur en interpellaties, daar zijn geen punten voor ingediend.

11. Interpellaties
0:04Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Dan komen we bij agendapunt 10 en 11, vragenuur en interpellaties, daar zijn geen punten voor ingediend.

12. Rondvraag
0:35Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Komen we toe aan de rondvraag. Voor de goede orde, daarover hebben we afgesproken dat we echt alleen vragen stellen in de rondvraag, die kort formuleren en dat ze actueel moeten zijn van karakter. Wie durft nog? Nou kijk mooi, we beginnen even met D66. Een teleurstellende mededeling er is maar één lid van D66.

0:24Dhr. K. Palsfractievoorzitter D66

Ik wil heel zorgvuldig zijn om de vraag te stellen. En de vraag is; hoe staat het met het sluiswachtershuisje aan de Buinersluis. Er zijn omwonenden die mij daar weer om vragen en dat ding is nog steeds in deplorabele toestand sinds nieuwjaarsdag en men vraagt zich af wordt dat nog opgeknapt voor het vaarseizoen. Twee vragen.

0:17Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

We maken eerst even het rondje af. Wie was de volgende? Even kijken, ga even in volgorde. Meneer Mellies, LB.

0:22Dhr. J. Melliesfractievoorzitter Lokaal Betrokken

Ja, dankjewel voorzitter. Vorig jaar is onze watertoren verkocht en rond die tijd kwam ook het streek historisch centrum met het nieuws naar buiten dat zij graag wouden verhuizen. En volgens mij waren daar gesprekken gaande en ik zou graag willen weten wat de stand van zaken daaromtrent is. dank u.

0:06Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Dank u wel. De heer Klinkhamer.

0:30Dhr. T. Klinkhamerraadslid PvdA

Dank u voorzitter. Ik heb twee vragen, twee verschillende onderwerpen. De eerste is de Blauwe Kamer in Alteveer, wat is daar de stand van zaken en hoe lang is het nog, hebben de mensen nog tijd om daar een huis te kunnen bouwen, wanneer is de tijd verstreken. En in deze zelfde verhaal nog de vraag; mocht er niet gebouwd worden wat gebeurd er dan met dat grond en in hoeverre worden hier de inwoners van Alteveer bij betrokken. Dat is de eerste vraag. Tweede vraag ligt een beetje gevoelig, maar ik

0:09Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Mag ik even voor de scherpte, wat is de actualiteit daarvan, van de Blauwe Kamer. Wat is de actualiteit van die vraag, heb ik even gemist.

0:13Dhr. T. Klinkhamerraadslid PvdA

De stand van zaken van de bouw die, kijk we zien geen beweging in bouwen en alles is aangelegd en, want dan snap ik uw vraag even niet.

0:07Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Zijn er actuele ontwikkelingen die maken dat u deze vraag nu stelt in de rondvraag, dat is de vraag.

0:13Dhr. T. Klinkhamerraadslid PvdA

Geen actuele ontwikkeling, maar het geluid gaat wel dat het niet zo lang meer gaat duren. ik weet niet de exacte datum wanneer die bouwstop er is, maar dat zal wel niet zo lang meer duren volgens mij en dat is even de vraag. En wat gebeurd er dan met dat grond.

0:05Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Ok. U had nog een vraag.

0:59Dhr. T. Klinkhamerraadslid PvdA

Ja. Een wat gevoelig onderwerp dus ik ga even die vraag inleiden. We hebben natuurlijk in den lande allemaal te maken gehad met de, laten we maar zeggen de perikelen, binnen de Jehova gemeenschap. Over vermeend mogelijk seksueel misbruik binnen de Jehova gemeenschap in Nederland, maar ook in het noorden natuurlijk. In Emmen is hun hoofdkantoor. Nou Zembla heeft er aandacht aan besteed, de media heeft er aandacht aan besteed. Ook hier in Stadskanaal is een Jehova gemeenschap. Ja ik probeer altijd wat stiltes doorbreken maar in hoeverre zijn er bekend, zijn er gevallen bekend van mogelijk seksueel misbruik die aangemeld zijn bij het Centrum Jeugd en Gezin. En in hoeverre is het Centrum Jeugd en Gezin hierbij betrokken. Ik probeer wat met deze vraag wat de stilte te doorbreken omdat het landelijk eigenlijk al ja al besproken is en hier is er een of andere manier radiostilte. Vandaar dat ik hem eigenlijk wil doorbreken op deze manier.

0:13Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Ik vind dit een ingewikkelde vraag om hier te stellen. Ik wil heel even schorsen over deze vraag. Blijf gewoon zitten.

1:22schorsing

0:26Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Ok, ik heropen de vergadering. Als u het goed vindt reageer ik gelijk even op deze vraag. Het is u geeft het al aan het is een wat bijzondere vraag, dat vinden wij ook. Ik wou eigenlijk nu niet verder gaan dan zeggen wij vragen na of er iets van bekend is bij het Centrum Jeugd Gezin en Veiligheid.

0:08Dhr. T. Klinkhamerraadslid PvdA

En gaat u het dan in het openbaar weer terugkoppelen of gaat u dat aan onze fractie terugkoppelen of

0:26Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

We doen het in stapjes. We gaan eerst even navragen of er überhaupt iets bekend is. Wie hadden nog meer vragen? Nee. Dan gaan we eerste de vraag van de heer Pals aan de orde stellen. Over het sluiswachtershuisje. Mevrouw Brongers? Mevrouw Brongers, portefeuillehouder. Twee vragen hè.

0:05Mevr. G. Brongers-Roffelwethouder CDA

Ja, nou drie, heb ik. De Blauwe Kamer

0:02Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Wonderbaarlijke vermenigvuldiging.

1:18Mevr. G. Brongers-Roffelwethouder CDA

Te beginnen inderdaad bij de vraag van de heer Pals over het sluiswachtershuisje bij de Buinersluis zoals u dat noemt. Daar is inderdaad over gesproken, het Waterschap zou dat oppakken en daarmee aan de slag. Dat is nog niet gebeurd maar het asbest is inmiddels wel verwijderd dat is de stand van zaken. Dan ten aanzien van de vraag van de al of niet actualiteit van de Blauwe Kamer, de datum dat de bouwvergunning er afgaat is 1 juni 2020, dus dat is nog niet zover. Er wordt wel inderdaad over gesproken, tot dusver zijn er nog weinig gegadigden die daar gebruik of die gebruik wensen te maken van eventuele koop van de gronden aldaar. En dat is waar het op dit moment even over gaat. De vraag over de watertoren en het verhuizing van het Streek Historisch Centrum, van een van de partijen. Gesprekken zijn daarover gaande en er zijn nog geen concrete plannen.

0:24Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

En de vraag of het sluiswachtershuisje op tijd klaar is voor het vaarseizoen? Ik ben blij dat u een deel van mijn werk uit handen hebt genomen, maar …Mevrouw Brongers, portefeuillehouder.

0:17Mevr. G. Brongers-Roffelwethouder CDA

Het vaarseizoen is al volgens mij begonnen, 1 mei, bijna. Dus dat gaat waarschijnlijk niet gered worden, maar wij zullen nogmaals bij het Waterschap daar aandacht voor vragen.

0:10Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

U mag 1 keer nog reageren, dus de heer Pals, D66.

0:40Dhr. K. Palsfractievoorzitter D66

Kijk het is een hokje van 2 bij 3, dus ik bedoel we praten niet over een heel groot gebouw. Het is vanaf nieuwjaarsdag is het in een niet zo beste staat en ik vind willen wij onze vaarrecreanten een goed beeld geven van onze mooie sluizen die, waar we trots op zijn, omdat het ook nog historisch is, dan vind ik wel dat u toch echt morgen de Rijkswaterstaat moet bellen om haast te maken. Of nou ja Waterschap. Want ik bedoel het kan toch niet liggen aan geld of aan, er moet gewoon een taskforce komen. Vinden wij hoor.

0:12Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

De heer Mellies of de heer Klinkhamer nog behoefte aan aanvullende reactie.

0:17

Even over de Blauwe Kamer, dat is een bouwproject in Alteveer. Stel nou dat er niks verkocht wordt, dan zitten we in juli, eind juli volgend jaar, het zou natuurlijk mooi zijn van de invulling daarvan om de inwoners van Alteveer hierbij te betrekken. Dat wou ik nog even meegeven.

0:04Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Dank u wel, de heer Mellies, LB.

0:09Dhr. J. Melliesfractievoorzitter Lokaal Betrokken

Nou nog even over die over de Streek Historisch Centrum, fijn dat er gesprekken gaande zijn. Kunt u misschien nog kwijt met wie die gesprekken gaande zijn of is dat teveel gevraagd.

0:08Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Nog een laatste reactie van de portefeuillehouder op alle drie de resterende vragen.

0:55Mevr. G. Brongers-Roffelwethouder CDA

Dan begin ik maar even bij, weer bij het sluiswachtershuisje. Volgens mij heb ik in eerste instantie gezegd dat wij contact zullen opnemen met het Waterschap en de vraag om daar zo spoedig mogelijk de herstelwerkzaamheden te verrichten. Van de heer Klinkhamer eigenlijk geen vraag, maar meer een opmerking. De heer Mellies vraagt van, de gesprekken met het Streek Historisch Centrum vinden volgens goed gebruik plaats, ambtelijk en bestuurlijk en met afvaardiging van het Streek Historisch Centrum in de verschillende frequenties.

13. Voorbereidingsbesluit "Musselkanaal, De Brink"
1:22Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Dank u wel. Dan gaan we naar de onderdelen besluitvorming met, mogelijk, met debat. Het eerste onderwerp is het voorbereidingsbesluit; Musselkanaal De Brink. Er ligt een voorstel van het college om een voorbereidingsbesluit te nemen voor het gebied De Brink in Musselkanaal, het terrein waar het AZC gevestigd was. Vorig jaar heeft u een voorbereidingsbesluit genomen dat tot 23 april van dit jaar geldig is en het college stelt voor een nieuw voorbereidingsbesluit te nemen om te voorkomen dat zich ongewenste ontwikkelingen m.b.t. dit gebied voordoen. Wie wil het woord voeren over dit agendapunt. De heer Pals, D66. De heer Pals, D66.

0:57Dhr. K. Palsfractievoorzitter D66

Ja voorzitter, ik heb nog even een vraag over de woonvisie, genoemd in het stuk. Er wordt gezegd in de woonvisie is opgenomen dat de nieuwe woningbouw geconcentreerd moet worden binnen de centra van de kernen. En deze locatie valt buiten het centrum. Stel een voorbereidingsbesluit kan best eindigen in een besluit, dat het weer gaat, dat het open gaat worden, dat er weer 330 wooneenheden weer worden toegepast. Tenminste ik meende dat het 330 wooneenheden zijn. Is mijn vraag; hoe verhoudt zich dat nu dan weer met de woonvisie. Dat kun je toch niet buiten de woonvisie houden, wordt dat bij elkaar opgeteld of, want het kan toch niet zo zijn als wij de locatie openen dat dat ten koste gaat van de te bouwen woningen buiten in ons gebied. Het is een beetje een onduidelijke zin, wat ons betreft.

0:06Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Mevrouw Brongers, portefeuillehouder.

0:44Mevr. G. Brongers-Roffelwethouder CDA

Ja dank u wel voorzitter. Dit voorbereidingsbesluit heeft ??????????? te maken met de huidige woonvisie, wij zijn nu bezig om de nieuwe woonvisie inhoud te geven. En het voorbereidingsbesluit als zodanig is dus geldend voor de huidige situatie en kijkt nog niet vooruit naar de nieuwe situatie. De bedoeling, evenals vorig jaar, met dit voorbereidingsbesluit is dat wij zelf de regie in handen mede houden om te bepalen wat er gebeurd als het COA al of niet dan besluit neemt om hier wel weer gebruik van te maken of andere plannen heeft met de huidige locatie, bijvoorbeeld verkoop.

0:32Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Met dit antwoord is de heer Pals tevreden. Dan zijn we toe aan stemming over dit onderwerp. Is het iemand niet eens met de beslispunten zoals verwoord. Iedereen eens met dit voorstel? [voorzitter klopt met hamer] Aldus besloten.

14. Intrekken regelingen en wijziging Verordening op de gemeentelijke rekenkamercommissie
0:34Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Dan gaan we naar het intrekken, agendapunt 14, intrekken regelingen en wijziging verordening op de gemeentelijke rekenkamercommissie. Uw eigen voorstel. Is er iemand die hier het woord over wil voeren? Per acclamatie akkoord? Per acclamatie akkoord. [voorzitter klopt met hamer]

15. Ontheffing vereiste ingezetenschap
1:12Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Dan komen we toe aan de agendapunt 15; ontheffing vereiste ingezetenschap. U heeft een brief ontvangen van wethouder Veenstra die vorig jaar voor een jaar ontheffing heeft gekregen van de verplichting om in Stadskanaal te wonen, die ontheffing geldt tot 23 mei van dit jaar en zij verzoekt om wederom voor een jaar ontheffing te krijgen. U heeft daartoe een brief van haar ontvangen. Wie wil hierover het woord voeren? Kijken, dus dat is de heer Remmerts, de heer Bieze en de heer Hofstra? In die volgorde graag. De heer Remmerts, CDA.

0:09Dhr. K. Remmertsfractievoorzitter CDA

Voorzitter wij kunnen hier heel kort over zijn. Wij gunnen wethouder Veenstra graag nog een jaar dispensatie om hier niet als ingezetene te hoeven zijn.

0:07Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

dank u wel, de heer Bieze.

0:11Dhr. E. Biezefractievoorzitter GBS

Ja, dank u wel voorzitter. Wij kunnen hier ook kort over zijn. Vorig jaar hebben wij tegen gestemd, om ons moverende redenen, die hebben we ook duidelijk gemaakt, en wij stemmen ook deze keer tegen.

0:07Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Dank u wel. De heer Hofstra, PvdA.

0:10Dhr. E. Hofstrafractievoorzitter PvdA

Ja, dank u wel voorzitter. Ik sluit me bij de woorden van de heer Bieze aan. Waarbij ik nog wel opgetekend wil hebben dat dat niets zegt over hoe wij het functioneren van wethouder Veenstra beoordelen.

0:51Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Waarvan akte. Dan stel ik voor dat we bij handopsteking stemmen over het voorstel om mevrouw Veenstra met ingang van 23 mei 2019 wederom voor de duur van 1 jaar ontheffing te verlenen van de verplichting om ingezetene van de gemeente Stadskanaal te zijn. Wie is hier voor? Dank u wel. Wie is hier tegen? Dan is het voorstel met 16 voor en 7 tegen aanvaard.

0:03Dhr. J. Melliesfractievoorzitter Lokaal Betrokken

Voorzitter, nog een korte stemverklaring nog?

0:06Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Dat had ik u even moeten vragen voor de stemming, dus ik vind het goed.

0:14Dhr. J. Melliesfractievoorzitter Lokaal Betrokken

Ik wil me wat dat betreft toch even aansluiten bij de heer Hofstra en de heer Bieze, dat het gaat niet om de kwaliteiten van de wethouder, maar dat het puur een principe kwestie is dat wij tegen gestemd hebben. Dank u wel.

15a. Motie ontmoedigingsbeleid ballonnen
0:18Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Dank u wel. Ok, dan gaan we naar agendapunt 15a. De ingediende ballonnenmotie. Hij moet nog ingediend?

0:02Dhr. K. Willemsraadsgriffier

Hij moet nog ingediend.

0:33Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Hij moet nog ingediend. Ja, ok, sorry, ik leid een beetje af, de aangekondigde motie die nu nog moet worden ingediend. De heer Van der Heide, CU.

1:55Dhr. F. van der Heideraadslid CU

Dank u wel voorzitter. Inderdaad we willen graag een motie indienen. De motie heeft het onderwerp; ontmoedigen oplaten van ballonen en ik zou hem graag voor willen lezen. De gemeenteraad van Stadskanaal, bijeen op 15 april 2019 constaterende dat een breed gesteunde motie in de Tweede Kamer al op 9 december 2014 het Rijk heeft aangespoord gemeenten te vragen het oplaten van ballonnen te ontmoedigen. Verschillende gemeenten al maatregelen in hun beleid hebben opgenomen om het oplaten van ballonnen actief tegen te gaan. Er is in de gemeente Stadskanaal bij evenementen dat er bij de gemeente Stadskanaal bij evenementen ballonnen worden opgelaten, organisatoren van degelijke activiteiten zich vaak niet bewust zijn van de gevolgen voor milieu en dierenwelzijn. Overwegende dat, opgelaten ballonnen zwerfvuil veroorzaakt en volgens de Universiteit van Wageningen een bijdrage levert aan de Plastic Soep in de oceanen. Overwegende dat het afval van deze ballonnen dierenleed en sterfte veroorzaakt of kan veroorzaken. Resten van ballonnen in de natuur zijn gevaarlijk, omdat dieren verstrikt kunnen raken in de sierlinten en afsluiters en daardoor geen voedsel meer kunnen zoeken. Dieren (waaronder vee) kunnen ballonresten ook voor voedsel aanzien en het opeten waardoor soms de maag en darm verstoppen en ze sterven van de honger. En overwegende dat de gemeenteraad een Nota Duurzaamheid en VANG heeft vastgesteld. Verzoekt het college een ontmoedigingsbeleid te voeren tot het oplaten van ballonnen. Het oplaten van ballonnen te ontmoedigen bij evenementen waarvoor géén vergunning vanuit de gemeente nodig is. Als college zelf het goede voorbeeld te geven door op door de gemeente (mede) georganiseerde evenementen geen plastic of latex ballonnen meer de lucht in te sturen. En gaat over tot de orde van dag. Motie ingediend namens de CU ondergetekende, namens CDA de heer Wiersema, namens PvdA mevrouw Schipper, namens SP mevrouw Ham, namens D66 de heer Pals, namens VVD mevrouw Huizing, namens GBS mevrouw Bieze, namens LB de heer Mellies.

0:10Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Dank u wel. Ja, mevrouw Ham, SP.

0:21Mevr. J.M. Hamraadslid SP

Ik zou nog graag wat kwijt willen over deze motie. Ondanks dat wij natuurlijk helemaal achter deze motie staan, wij zijn ook blij dat deze wordt ingediend, maar wat ons betreft gaat een voorbeeldfunctie verder dan het alleen niet oplaten van ballonen en zouden wij het graag zien dat vanuit de gemeente en vanuit de politieke partijen ook geen ballonen meer worden uitgedeeld.

0:08Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

De heer Van der Heide, CU.

0:32Dhr. F. van der Heideraadslid CU

Ja ik heb de motie net weggegeven, maar bij het verzoeken van het college wordt ook duidelijk aangegeven dat het aan het college is om hier invulling aan te geven. Er wordt bijvoorbeeld ook gesproken over bij als er geen vergunning nodig is dat het wordt ontmoedigd. Dat geeft het college ruimte om iets te vinden van vergunningen voor evenementen om daar iets te zeggen over het oplaten van ballonen. Dus misschien ook wel over de uitdeler. En een eigen voorbeeldfunctie van de gemeente ja daar gaat het college over.

1:48Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Dank u wel. Dit valt onder het kopje evenementen en daar ben ik portefeuillehouder van. Ik kijk even naar mevrouw Sterenborg, maar ik denk dat het heel kort kan. Zullen we dat gewoon zo laten? Want nou ja ook deze motie heeft natuurlijk ruim nou ja unanieme draagvlak, verzetten heeft geen zin. En dat willen we ook helemaal niet, want om mevrouw Ham gerust te stellen, wij zijn al zeer terughoudend met het gebruik van ballonen. Wij hebben een, ik zou willen voorstellen, dus ik ben het, we ondersteunen deze motie en wij zijn in de laatste fase van het opstellen van nieuwe evenementen beleid. Dus mijn voorstel zou eigenlijk zijn om deze, om datgene wat in deze motie vervat is om dat mee te nemen in het nieuwe evenementen beleid, dan ziet u het vanzelf terug in dat kader en kunt u altijd dan nog kijken of u vindt dat dat nog aanscherping verdient of niet. maar bij deze dus eigenlijk de toezegging dat we deze motie overnemen en op zullen nemen in het evenementenbeleid. Dan moeten we er nog over stemmen neem ik aan. Daar moeten we nog stemmen want iedereen heeft hem ingediend. Dus nou bij handopsteking. Wie is het hiermee eens? verras me. Unaniem aangenomen. [voorzitter klopt met hamer] Dank u wel.

16. Sluiting
0:04Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

En dan sluit ik hierbij de vergadering.