Agenda - Spoeddebat 28 januari 2019

Locatie: raadszaal gemeentehuis
Aanvang: 19:30 uur

0:00:00
0:00:00
1. Opening
2:44Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Goedenavond, ik heet u allen hier aanwezig, bezoekers, kunt u het een beetje horen daar opzij, mooi zo, bezoekers, de luisteraars en in dit geval ook de kijkers, van harte welkom bij dit spoeddebat, aangevraagd door een viertal partijen met als onderwerp; een spoeddebat te houden over het bankje op de gemeentelijke begraafplaats Stadskanaal Noord. Misschien toch goed om even, voor degenen die het nog niet helemaal helder hebben, te vermelden waar het over gaat. Het gaat over het bankje van de heer Meijer, sinds 2012, kort na de begrafenis van zijn vrouw, heeft de heer Meijer een bankje geplaatst bij haar graf. Recht voor haar graf, waar hij ook vaak zat. Afgelopen zomer is dit bankje door de familie vervangen door een nieuw robuuster en wat opvallender exemplaar. Dit bankje is begin september gesignaleerd door een van de medewerkers van de gemeente, die vervolgens een formeel traject is gestart om tot verwijdering van dit bankje te komen. Dat bankje daar hebben we het hier over. De orde van vandaag, dit is het enige agendapunt, de orde van deze vergadering is dat ik heb verzocht of namens de vier indieners één van hen wil toelichten waarom dit spoeddebat is aangevraagd, vervolgens zal ik het woord geven namens het college aan mevrouw Veenstra, wethouder, om de laatste stand van zaken in deze zaak te vermelden, waarna iedere fractie de gelegenheid krijgt tot vragen en/of een reactie. Daarna zullen we even schorsen, ongeveer een half uur, kreeg ik al mee van de zijde van de VVD, half uur schorsen en dan zal denk ik in eerste instantie het college met een reactie komen, waarna we de tweede ronde kunnen hebben indien gewenst. Iedereen eens met die ordening? Ja. Mag ik dan nu de heer Pals het woord geven.

0:05Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Dank jullie wel, hiermee sluit ik deze vergadering.

2. Spoeddebat inzake bankje op begraafplaats
4:33Dhr. K. Palsfractievoorzitter D66

Geacht college en leden van de raad en alle hier aanwezig, zowel op de tribune als via de radio. Namens de oppositie partij GBS, LB, PvdA en D'66 willen we u bedanken dat u het mogelijk heeft gemaakt om op korte termijn aan ons verzoek te voldoen tot het houden van een spoeddebat. Jammer vinden wij dat de andere partijen, het CDA, CU, VVD en de SP, dit verzoek niet wensten mede te ondersteunen, en we zijn dan ook nieuwsgierig naar hun argumenten om niet aan het verzoek tot dit debat mee te doen. Tijdens de afgelopen decembervergadering is de laatste brief van de familie behandelt, daarop heeft de wethouder de toezegging gedaan om een onderzoek te doen. Van diverse partijen is toen al bij de wethouder er op aangedrongen om in gesprek te gaan met de familie en de zaak minnelijk te gaan oplossen. Waarop de wethouder niet heeft gereageerd en dat onderzoek wilde afwachten. direct na de vergadering heeft de familie te lange leste gereageerd op de brief van 9 november jongstleden waarin staat dat de beslissing van de gemeente blijft dat er geen bankje mag worden geplaatst conform de beheerverordening artikel 22. Ook al kan niemand maar ook een regel in de tekst ontdekken over zitmeubilair. Men heeft dan ook weer een de familie heeft dan ook weer een bezwaarschrift ingediend omdat dat formeel nog de enige mogelijkheid was op de uitspraak van het college, dit vooral ingegeven door de starre houding van de wethouder die onze oproepen om gewoon in gesprek te gaan negeerde. Nu wil het college zich laten adviseren door een onafhankelijke commissie rechtsbescherming. Blijkbaar vindt u dat, na een briefwisseling vanaf 21 oktober gevolgd door 24 september, 26 september, 29 oktober en 9 november, nog niet genoeg en bent u niet in staat om zelf een beslissing te nemen die recht doet aan de situatie van het bankje dat er toen al 7 jaar stond en omzeilt u zelf, met let woord, omzeilt u zelf uw eigen beheer verordening staat waarin niets staat over meubilair. Ja en toen nam het publiek het van u over of van ons nam het publiek het over. Meer dan 24.000 mensen die hun handtekening zetten om de ondersteuningsverklaring voor het behoud van het bankje. Stadsdichters kwamen in het verweer en hartverwarmende reacties namen het over van kille regels en een kil college die niet wensten te reageren op elke vraag die vanuit de samenleving werd gesteld. Gewoon de stekker eruit. In het bestuursakkoord staat een mooie zin over communicatie die u voor ogen heeft. En daar staat; wij communiceren helder en begrijpelijk en gebruiken bestaande en nieuwe communicatiekanalen. Blijkbaar is dit alleen bedoelt zoals het u uitkomt want zowel de raad als de samenleving zijn niet op de hoogte gehouden, niets anders dan dat er werd gereageerd met; geen commentaar. En nu te elfder ure heeft de wethouder namens het college vanmiddag de mogelijkheden aan de familie aangereikt en eindelijk dit vanmiddag gepresenteerd. Dit nadat de wethouder namens het college de boel afgelopen weekend op slot heeft gezet qua communicatie. Wederom de raad en de samenleving on hold gezet, als kinderen op sinterklaasavond. En waarom pas afgelopen vrijdagmiddag en vanmiddag? Omdat de oppositie een spoeddebat heeft aangevraagd? Gelukkig is deze dan aangevraagd, want blijkbaar wordt onder druk in kokend water alles vloeibaar en is het maar goed dat de samenleving en de oppositie het college hebben aangespoord tot actie. En daarom hebben wij dit spoeddebat aangevraagd en wachten wij het verdere verloop van dit spoeddebat af. Ik dank u.

0:22Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Dank u wel de heer Pals namens de vier partijen. Het is wel netjes om die even te noemen. Dat is de heer Pals namens D'66, maar verder ook ingediend door GBS door LB en door de PvdA. Namens het college mevrouw Veenstra, mag ik u het woord geven.

3:08Mevr. L. Veenstrawethouder SP

Dank u wel voorzitter. Laat ik namens het college beginnen met dat deze zaak velen heeft geraakt en inderdaad tot vele emotionele reacties heeft geleid. Allereerst bij de heer Meijer, die in zijn rouw en in zijn trouw aan zijn vrouw geraakt werd. En zijn binding met het graf van zijn vrouw werd onderdeel van een grote discussie. Terwijl hij niets liever wilde dan bij haar kunnen zijn en met hem werd zijn familie geraakt. En vervolgens in de publieke opinie. Velen, lokaal, maar ook elders in het land, trokken zich het lot van de heer Meijer aan, vonden de opstelling van de gemeente Stadskanaal niet passend, en dan druk ik mij zacht uit. Maar ook bij de mensen in dit huis, medewerkers die na eer en geweten hun werk deden, die daar in niet mis te verstane bewoordingen op aangesproken werden, ook voor hen waren dit geen makkelijke dagen. En ten slotte bij ons college, ook wij hebben geworsteld met deze zaak. Enerzijds het begrip voor het verlangen van de heer Meijer en anderzijds de afspraken die wij, als college en raad, met elkaar hebben gemaakt ten aanzien van onze begraafplaatsen. Afspraken die ertoe dienen dat iedereen die van de begraafplaats gebruik maakt recht wordt gedaan. En op basis van die afspraken die wij vast hebben gelegd in verordeningen kunnen vele argumenten aangehaald worden. en soms zijn het sterkere argumenten en soms zijn ze minder sterk. We kunnen inderdaad misschien wel op basis van die afspraken het gelijk aan onze zijde hebben, maar we kunnen ook constateren dat lang niet alles een schoonheidsprijs verdient in deze. Er was namelijk al veel langer sprake van een bankje bij het graf, kleiner van omvang en mogelijk misschien minder opvallend, gedoogd, stond daar met toestemming van onze onderhoudsmedewerkers. Een bankje waar niemand jarenlang last of overlast van had. Pas na de zomer van 2018, toen het kleinere bankje vervangen werd door de huidige, wat robuustere bank, toen werd handhaving ingezet. Dat dit tot verwarring en onvrede bij de heer Meijer leidde daar kunnen wij ons zeker iets bij voorstellen. Het had ons gesierd als wij ons dit ons eerder in het proces hadden gerealiseerd, dat we eerder ergens dit najaar er voor gekozen hadden om het persoonlijk overleg aan te gaan, in plaats van de briefwisseling die ontstond. Wij hadden inderdaad dichter bij de heer Meijer en zijn familie kunnen gaan staan. Ik heb u inderdaad in de raadsvergadering van 17 december toegezegd dat ik in maart met een oplossing zou komen.

3:07Mevr. L. Veenstrawethouder SP

Op mijn eerste werkdag dit nieuwe jaar na het kerstreces zat ik intern, dat was op 7 of 8 januari, om tafel om mij uitgebreid te laten informeren en te kijken welke mogelijkheden er waren. Op 17 januari bracht de pers het verhaal. direct na dat weekend na 17 januari hebben wij in gang gezet om te komen tot een afspraak met de heer Meijer en zijn familie om tot een oplossing te komen. afgelopen vrijdag heeft dat gesprek inderdaad plaatsgevonden en dat was een goed en een plezierig gesprek wat wij met elkaar gevoerd hebben. en uiteindelijk zijn wij ook met een oplossing gekomen met elkaar. De familie draagt de huidige bank over aan de gemeente en daarmee ligt de zeggenschap en de verantwoordelijkheid van de bank bij ons. Wij plaatsen de bank iets naar voren en daarmee staat hij niet meer op het tegenover achterliggende graf. En omdat de bank veel minder zwaar is dan hij oogt kan hij bij onderhoud, dan wel ceremonies op het kerkhof eenvoudig verplaatst worden en borgen wij op die manier de toegankelijkheid van de begraafplaats. En op deze manier kan de heer Meijer in alle rust bij zijn vrouw blijven komen. Op het moment dat de heer Meijer geen gebruik meer wil of kan maken van de bank, wat hopelijk nog lang niet aan de orde is, zal de bank een andere alternatieve plek krijgen op de begraafplaats Stadskanaal Noord, zodat iedereen gebruik kan maken van de bank voor een moment van rust of reflectie. En in samenspraak met de familie zullen wij ook enkele treffende regels uit de gedichten van de stadsdichters aanbrengen op de bank. En daarmee verwordt deze bank niet langer een symbool van onderlinge verdeeldheid, maar wordt het een symbool van rouw, trouw, naastenliefde en respect voor hen die waren, maar ook van onderling respect voor hen die er nog zijn. Deze oplossing is in samenspraak met de familie tot stand gekomen. Daarnaast gaan wij los van de oplossing die wij gevonden hebben met en voor meneer Meijer, gaan wij op alle zes de gemeentelijke begraafplaatsen klapstoelen ter beschikking stellen. naast de bankjes die al aanwezig zijn op de begraafplaatsen. Op die manier geven wij ook gehoor aan de algemene behoefte die wij geconstateerd hebben met elkaar die er is om dichtbij het graf van een dierbare te kunnen zitten. Hoe we dat praktisch gaan invullen zullen we de komende tijd met elkaar gaan uitdokteren. En daar wou ik het eerst bij laten mevrouw de voorzitter.

0:19Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Dank u wel. Ik geef, ik neem aan de heer Pals, dat u toch nog vragen hebt ondanks deze, u mag blijven zitten, ik geef u als eerste het woord. De heer Pals, D'66.

3:16Dhr. K. Palsfractievoorzitter D66

Ja we hebben de wethouder aanhorende hebben we natuurlijk ook nog weer de volgende vragen aan de wethouder te stellen en ik noem ze maar even in volgorde zoals het genoteerd is. Wij vragen ons af, we hebben meerdere malen over de hardheidsclausule gewezen en artikel 29 wat in de verordening staat, en we hebben daar meerdere malen over gewezen. En we vragen ons nog steeds af, waarom heeft de wethouder daar geen gebruik van gemaakt in plaats van de hele fuss waar we in zijn beland, waarom is daar geen gebruik van gemaakt terwijl dat wel een clausule was waar het college de bevoegdheid gaf om eigen maatregelen. Tweede is; of de wethouder ook van mening is dat ons het aanzien van ons bestuur en de politiek in het algemeen en dat zeker het imago van Stadskanaal ook geschaad is door deze, want het is als een olievlek in Nederland geweest en wij willen in Stadskanaal willen wij ons positief profileren en niet op deze manier op een bankje kwestie. Is de wethouder van mening dat het ons aanzien heeft geschaad. Onze volgende vraag is; verbazendwekkend in de hele communicatie is kwam opeens de briefwisseling er was geen briefwisseling over maar de plaatsing van het bankje, geruimd en niet geruimd et cetera over het graf, dat het bankje op een verkeerde plek zou staan, dus onze vraag is nu; van, en die situatie is nog volstrekt onduidelijk, en ik denk ook onduidelijk voor bezoekers van de begraafplaats is, a was hier nou sprake van een teruggenomen niet geruimd graf, b hebben we hier te maken met een geruimd graf of c is het een niet een niet gebruikt graf. Ik bedoel is het gewoon een stukje gras met er helemaal niets onder. Dat is de vraag. Onze andere vraag is; wat ons verbaasd heeft in de discussie van vanmiddag dat ineens, ik heb het al in ons betoog genoemd, onder pek en kokend water wordt alles vloeibaar, van welke bevoegdheid maakt het college nu opeens wel gebruik. We hebben meerdere malen aangewezen, waarom gaat het college nu opeens wel een bevoegdheid gebruiken die men blijkbaar in december niet heeft willen gebruiken, dat is een vraag. En onze volgende vraag die ??????????? gekoppeld is; en waarom is opeens het college van mening veranderd. Want die briefwisseling wat ik al aangegeven heb in de hele inleiding, is de briefwisseling dateerde vanaf september dus er waren tijd genoeg om die briefwisseling tot zich genomen, dus even onze vraag van waarom nu opeens dat u van mening bent veranderd. En onze vraag is ook van; en vindt de wethouder dan ook niet dat er teveel veel te ruchthoudend is gereageerd op de hele situatie. We maken ons daar zorgen over, nu is het bankje en morgen hebben we waarschijnlijk te maken met een echte crisis situatie en dan denk ik van nou als dat zou terughoudend wordt gereageerd zoals nu dan klinkt dat niet best als sterk bestuur. En vindt de wethouder ook, en dat is de laatste vraag die we aan de wethouder hebben, heeft zij ook echt gefaald in een menselijk gezicht naar de samenleving toe. want we hebben echt ons menselijk gezicht als gemeente Stadskanaal in deze kwestie niet laten zien en we vinden is de wethouder diezelfde mening toegedacht. Tot zover onze vragen voorzitter.

0:26Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Dank u wel. Ik denk u gebruikt door elkaar heen de woorden college en wethouder, ik denk in deze zaak lijkt het me correct dat we van het college spreken. Ja. Wie kan ik verder het woord geven. De heer Van Beek, CU.

3:18Dhr. B. van Beekfractievoorzitter CU

Dank u wel voorzitter. We hebben natuurlijk allemaal de afgelopen tijd de berichtgeving omtrent het bankje gevolgd in de pers. Hoe spijtig of het ook is dat het allemaal zo gelopen is vind ik. Kijk er is in december gesproken hier in de raad naar aanleiding van de brief van de familie Meijer, de portefeuillehouder, college zal ik maar zeggen, heeft toen eigenlijk aangegeven met een oplossing te komen, dat daar een termijn voor was en die zou dan tot maart zou die lopen, nou ondertussen zijn we ingehaald door allerlei berichtgevingen en door de tijd. We zijn ontzettend blij, laat ik daar maar mee beginnen, dat er een oplossing gevonden is, goed te horen dat het ook in goed overleg gegaan is met de familie, dat de familie ook tevreden is met deze oplossing. Jammer vind ik wel dat we hier met zijn allen nu zitten met een spoeddebat, wat ik toch eigenlijk wel een heel zwaar middel vind om als raad bijeen te komen voor een bankje op een begraafplaats, hoe begrijpelijk en hoe vervelend of dat ook is voor de betreffende familie. Even naar de indieners toe, die riep ons eigenlijk op, althans zo begrijp ik het meneer Pals, en verbeterd u mij maar als het niet zo is, dat u zegt van wij willen weten van de coalitie partijen waarom of ze niet mee ingediend hebben, nou ik ben net begonnen met dat wij in december hierover gesproken hebben en dat wij eigenlijk het college de opdracht hebben meegegeven dat, zo mag ik het toch eigenlijk wel uitleggen denk ik, om daarmee een oplossing te komen en daar was eigenlijk het wachten op. en dat is eigenlijk ook de reden waarom of wij niet mede ingediend hebben. Kijk en dat er nu een oplossing is, dat zei ik net al, daar zijn wij ontzettend blij mee, kijk en over de tijdsbestek en dergelijke, ik wil daar niet over gaan discussiëren eigenlijk. Ik bedoel we hebben 17 december de portefeuillehouder die gaf het net al aan, 17 december een raadsvergadering gehad, 7 december komt er dan een brief en vervolgens zitten wij hier twee weken later en is de oplossing al binnen. Nou volgens mij is dat aardig snel. En daar ben ik wel tevreden over. Spoeddebat vind ik dus eigenlijk te zwaar, dat is eigenlijk wat ik zeggen wil. Wat ik wel heel mooi vind is dat er dus nu ook naar aanleiding van dit gebeuren, hoe vervelend en hoe triest of dat voor de familie ook is, dat er nu toch ook verder gekeken wordt door het college en dat er gelijk andere begraafplaatsen meegenomen worden en dat wordt bekeken voor toegankelijkheid, dat daar klapstoelen worden uitgedeeld en dergelijke, ik denk dat dat een hele goede zaak is. Mevrouw de voorzitter gaf het net al aan van het college wordt in deze aan gesproken, ik vind het inderdaad ook jammer dat af en toe toch in de pers de wethouder persoonlijk aangesproken wordt. Hier wil ik het in eerste termijn even bij laten voorzitter.

0:08Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Dank u wel de heer Van Beek. De heer Hofstra, PvdA.

4:15Dhr. E. Hofstrafractievoorzitter PvdA

Ja, dank u wel voorzitter. De wethouder die spreekt mooie woorden, zalvende woorden zelfs zou ik haast zeggen. in de eerste plaats zijn wij natuurlijk hartstikke blij voor de familie van meneer Meijer en voor meneer Meijer zelf, dat het bankje mag blijven staan en dat het bankje voor meneer Meijer in gebruik kan blijven. Maar wat is er voor nodig geweest om dat te bewerkstelligen, er komt hiermee namelijk een einde aan een veel te lange maandenlange starre bureaucratische houding van het college. Wij vinden het dan ook heel jammer dat er 25.000 handtekeningen in een petitie voor nodig waren, meer dan 20 gedichten van stadsdichters en een spoeddebat aangevraagd door onze partijen om te zorgen dat dit in een stroomversnelling kwam om opgelost te raken. Het college, de wethouder, heeft net uit de doeken gedaan hoe het chronologisch is verlopen. Conclusie die wij daaruit trekken is dat de wethouder tussen de laatste decembervergadering en nu de zaak behoorlijk heeft laten liggen. Afgelopen maandag was u in Den Haag voor het openen van de anti-rook App, verslaggeving van RTV Noord die vroeg u toen ook nog; bent u al in gesprek geweest met de familie Meijer. Dat had u toen nog niet gedaan. Overigens is alle communicatie behalve afgelopen vrijdag van het college naar de raadsleden toe verlopen via de media en dat vinden wij ook dat u zich daar niet heeft gehouden aan uw actieve informatieplicht. Ook vinden wij, dat is misschien nog wel erger, communicatie die u laat verlopen via de media betekend dus dat u niet gepraat heeft met de familie. En als u dat eerder had gedaan dan had u denk ik heel veel gedoe kunnen voorkomen. U heeft in die maand tijd heeft u een kans laten liggen om dat probleem op te lossen, wij hebben hier afgelopen december uitgebreid over gepraat, er zijn een aantal partijen geweest die hebben hun ongenoegen uitgesproken over hoe deze zaak verlopen is en dan gaat er toch nog zoveel tijd overheen. De communicatie, u gaf zelf ook al aan dat dat geen schoonheidsprijs verdient. Nou ja dat is inderdaad zacht uitgedrukt. En volgens mij gaat dat direct in het begin al mis, als ik lees hoe de reactie is van bijvoorbeeld vanuit het apparaat richting de familie Meijer waar dan staat dat het bankje moet worden verwijderd en wanneer het bankje niet is verwijderd dat ook de gemeente dat zal doen voor kosten van de familie, dat wanneer het bankje tijdens het transport en verwijdering in opslag wordt verwijderd dat het wordt beschadigd dat de onkosten daarvan niet in rekening kunnen worden gebracht bij de gemeente. Ja dat zet volgens mij direct al de verkeerde toon. Ook het optreden in het begin in de media waarin er toch erg de nadruk werd gelegd op het handhaven van regels en niet op het nastreven van clementie in deze zaak, heeft denk ik behoorlijk de verkeerde toon gezet. U bent afgelopen vrijdag in gesprek geweest met de familie. U heeft toen aangegeven dat er aan drie oplossingsrichtingen werd gedacht, zijn wel benieuwd naar welke drie oplossingsrichtingen er toen aan werd gedacht. En u heeft toen aangegeven dat u vandaag, dus vlak voor het spoeddebat, weer een afspraak zou hebben met de familie waar u hopelijk tot een definitieve oplossing kon komen. wat was de reden dat u niet meteen vrijdag een oplossing had kunnen bereiken. Met welk mandaat bent u naar het gesprek gegaan met de familie afgelopen vrijdag, had u daar een volmacht vanuit het college of moest u nog weer naar het college terug voor een eventuele oplossing. Dat zijn vragen die bij ons leven, we hebben nog wel meer vragen, maar die bewaren we nog even voor de tweede termijn voorzitter. Dus eerst tot zover.

0:09Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Dank u wel. De heer Remmerts, CDA.

0:59Dhr. K. Remmertsfractievoorzitter CDA

Dank u wel voorzitter. Wij hebben natuurlijk ook de hele procedure rondom het bankje op de begraafplaats in Stadskanaal Noord gevolgd, we hebben daar natuurlijk ook intern in onze fractie over gesproken. Wij hebben dat niet zo nadrukkelijk naar buiten gebracht zoals de oppositie partijen dat gedaan hebben en we hebben ook niet meegedaan met het ondersteunen van dit spoeddebat. Waarom niet? Omdat wij daar op dat moment nut en noodzaak niet van inzagen. We hebben natuurlijk ook het persbericht gezien wat door de oppositie partijen naar buiten is gebracht en de toonzetting van dat persbericht dat is iets waar wij ons als CDA niet in kunnen vinden, dus daar gaan wij ook niet in mee. Bovendien waren daar regels afgesproken in de laatste vergadering van december procedures afgesproken waar de wethouder mee aan de slag zou gaan en wij hebben ervoor gekozen om dat af te wachten.

0:11Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Dank u wel. De heer Bieze, GBS.

4:02Dhr. E. Biezefractievoorzitter GBS

Dank u wel voorzitter. Nou veel is er al gezegd. Wij gaan de hei op, dat zou ergens in februari gebeuren, maar is inmiddels uitgesteld en daar zouden we het hebben over informatievoorziening. En daar zit toch wel één van mijn zwaartepunten van kritiek op het college in deze zaak. U hebt, en anderen zeggen het ook al, u hebt via de media gecommuniceerd en u hebt niet via de raad gecommuniceerd. En dat vat ik zeer zwaar op en ik roep u echt op zelfs voor die februari hei-dag of misschien wordt het wel maart, ik weet het niet, om daar nu echt werk van te maken want ook in deze zaak zie ik dus eigenlijk dezelfde bewegingen die het college wel vaker maakt. Voorzitter wij zijn blij dat het bankje mag blijven staan, dat was ons doel. En keer op keer kwam de reactie vanuit het college; regels zijn regels. En ik hoor het nu ook de wethouder nog zeggen, wij baseren ons op verordeningen. En ik heb op 17 december al tegen u gezegd van laat me dan maar eens zien waar dat staat, dat er geen zitmeubilair op een begraafplaats mag staan. En volgens mij hebben wij maar één verordening die over begraafplaatsen gaat en dat is de beheersverordening; begraafplaatsen Stadskanaal 2018. Dus als het college zegt van wij baseren ons op verordeningen dan wil ik wel eens weten op welke verordeningen u zich nog meer baseert dan op die beheersverordening begraafplaatsen. Voorzitter wij moeten niet vergeten dat wij in de benen zijn gekomen doordat de zaak landelijk bekend werd. En dat blijkt wel uit de petitie die volgens mij al meer dan 25.000 maal is ondertekend en dat maakt het wel van belang dat wij deze zaak nu in dit debat bespreken. Dus anders dan wat de heer Van Beek zegt, dat hij dat jammer vindt, wij vonden dat noodzakelijk gezien de landelijke impact die dit heeft. Ook op raadsleden want ik wordt ook door de landelijke media gebeld. En dat komt niet vaak voor voorzitter kan ik u zeggen. Ja dan nog even naar die toezegging. Ik kan mij de discussie nog herinneren van 17 december waarin u gezegd hebt van wij gaan ik heb twee toezeggingen gehoord, en daar staat niet de toezegging bij om het probleem op te lossen, daar staat bij dat het college de geldende regelgeving in beeld gaat brengen en die gaat na hoe de vertraging in de afhandeling is ontstaan. Daar staat dus helemaal niets in kader van het creëren van een oplossing. In diezelfde vergadering heb ik ook gezegd, en anderen hebben daar ook al over gesproken, van ga nou met die mensen in gesprek en hou op met dat brievengeschrijf op en neer. Ja het college heeft dat dus blijkbaar tot en met afgelopen vrijdag gewoon niet gedaan. en dat vind ik wel een kwalijke zaak, als vanuit de raad en vanuit onze fractie wordt gevraagd van ga in gesprek, dat dat dan gewoon niet gebeurd. En ik heb een beetje de indruk voorzitter van nou de toezegging staat in maart dat kan nog wel eventjes wachten. Ja nou zie je dus in dit geval dat als je wacht dat je de hele meute over je heen krijgt. Nou ik wil het niet te lang maken voorzitter, ik ben blij dat het bankje nu mag blijven staan en ik wacht het antwoord van het college wel af. Dank u wel.

0:12Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Dank u wel meneer Bieze. Ik doe een beetje om en om dus ik kijk even richting mevrouw Luijken. De heer Mellies, LB.

2:01Dhr. J. Melliesfractievoorzitter Lokaal Betrokken

Ja dank je wel voorzitter. Ja ik namens mijn partij LB zijn wij blij dat de Knoalster bankcrisis is bezworen. Wel allemaal te elfder ure, we zijn blij van LB dat de familie Meijer er uit is gekomen met de gemeente. Wat ons betreft is de angel er dan ook wel uit, hier in het spoeddebat. Ja verdient het een schoonheidsprijs? Nee. De portefeuillehouder heeft het zelf ook al aangehaald. Toen dit wereldkundig werd hadden wij gewoon al in moeten grijpen. Dat hebben we verzaakt en ja dat is heel erg jammer. We hebben een behoorlijke imagoschade opgelopen hierdoor en het had niet zo gehoeven. En waar hebben we het eigenlijk over, ik bedoel dit is 7 jaar lang gedoogd dat bankje er zijn toch wel belangrijkere zaken hier in de gemeente waar we ons druk om dienen te maken. Ik noem maar even de krimpsituatie hier in deze regio, de voorzieningen die onder druk komen te staan, onze zorg, ons Refaja wat dit jaar bijvoorbeeld de kinderverloskunde en geneeskunde hebt moeten sluiten, de spoedeisende hulp die op de tocht staat, armoede noem maar op, er zijn veel belangrijkere zaken waar we ons druk om moeten maken. Nou kan ik hier natuurlijk gaan uitweiden over allerlei technische zaken over wat een graf is, wat een geruimd graf is, wat een geschut graf is, wat geen graf is, ik denk dat het mosterd na de maaltijd is. De communicatie dat was geen schoonheidsprijs, we moeten hier lering uit trekken, ik denk ook dat het niet goed is dat we hier nu met modder moeten gaan gooien, ik denk dat we verder moeten. En daar wou ik het eigenlijk wel bij laten voorzitter in eerste termijn, dank u wel.

0:06Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Dank u wel. Mevrouw Luijken, SP.

1:25Mevr. M. Luijkenfractievoorzitter SP

Ja het is voor de SP de afgelopen tijd natuurlijk duidelijk niet prettig geweest. Wij zijn natuurlijk ook ontzettend blij met de oplossing en ik denk de familie zelf ook, einde verhaal zou je bijna zeggen. Ik ben het met de woorden van de wethouder eens, dit verdient inderdaad geen schoonheidsprijs. Maar er zijn wel meer dingen die geen schoonheidsprijs in dit verhaal verdienen en ik denk dat daar ook over gesproken moet worden. Misschien niet nu op dit moment, misschien op een ander moment, dat weet ik niet. Vooral de SP is hard geraakt, in de pers, dat heeft natuurlijk iets met ons gedaan, bedreigingen op straat, het is echt een beetje uit de hand gelopen en ik denk dat we ons allemaal heel goed moeten beseffen dat wat een impact het heeft wanneer wij op social media van alles gaan lopen roepen en wat dat met mensen doet. Niet alleen met de partijen, niet alleen met de raadsleden of bestuursleden van partijen, maar ook met de inwoners en ja je zou kunnen zeggen het had helemaal niet zo uit de hand hoeven lopen. Want ik heb er altijd vertrouwen in gehad dat die oplossing gewoon zou komen, was het niet vandaag geweest, was het niet gisteren geweest dan was het morgen of overmorgen geweest. En daar wil ik het voorlopig even bij laten.

0:10Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Dank u wel. En als laatste de heer Hofstra, VVD.

1:47Dhr. H. Klopstrafractievoorzitter VVD

Dank u wel voorzitter. Ja de VVD die verheugd zich zeer in het gegeven dat de oplossing er is. Sterker nog de VVD heeft ook niet anders gehoord, noch uit de raad, noch uit het college, dat dit soort oplossingen niet voor de hand lagen, want als geen ander heeft de VVD begrepen dat het college daaraan aan het werken was. En dat dat even tijd kost dat begrijp ik en dat het te lang heeft geduurd daar heeft de wethouder ook al het nodige over gezegd, maar daar staat wel tegenover dat als het college zo ineens allerlei zaken gaat regelen buiten de wet om, citeer meneer Bieze; waar staat dat je geen bankjes mag plaatsen, ja dan zult u de raad ook weer op uw weg vinden, dus dat u juridisch gezien de juiste weg zoekt en dat dat even tijd kost dat begrijp ik. En dat je daarvoor geen hardheidsclausule nodig hebt maar gewoon moet zorgen dat je als gemeente zelf dat bankje in eigendom krijgt zodat je als eigenaar van die begraafplaats een beheersdaad kunt verrichten, namelijk het bankje plaatsen waar je hem wilt hebben, dan doe je dat. Op de woorden van meneer Bieze zou ik ook willen reageren. Waar staat dat je geen bankjes mag plaatsen. Want in de verordening staat niet dat het verboden is bankjes te plaatsen. Nee, het is ook niet verboden om er een bar neer te zetten, staat ook niet in de verordening of een feesttent, maar dat heeft daar natuurlijk helemaal niets mee te maken. De gemeente is beheerder en eigenaar van de begraafplaats. Nogmaals, heel goed, heel fijn voor de familie dat deze oplossing er is want die willen we allemaal, alle inwoners van Nederland, Stadskanaal en omgeving. Maar bankjes plaatsen, feesttenten plaatsen, of wat voor zaken dan ook, dat kan niet anders dan met toestemming van deze gemeente, daar zit u hier voor. Dan

0:05Dhr. E. Biezefractievoorzitter GBS

Voorzitter mag ik interrumperen?

0:08Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Bent u akkoord? Wilt u het eerste even afmaken? Zullen we dat doen?

2:01Dhr. H. Klopstrafractievoorzitter VVD

Ja is goed. Dan een starre houding van de wethouder. Ik denk dat de vraag gerechtvaardigd is of de aanname die hier heerst dat de wethouder eerst afgelopen weekend getracht heeft contact met de familie Meijer te leggen of die wel juist is, dus ik denk dat de vraag aan de wethouder gerechtvaardigd is. Wethouder sinds dit zo uitgebreid in de diverse media aan de aandacht is gebracht sinds wanneer bent u doende om contact te krijgen met de familie. Misschien is het goed dat u die vraag beantwoord. Waarom doen wij niet mee aan dit spoeddebat? Ik heb in die korte tijd dat deze raad nu functioneert wel onderwerpen langs zien komen die zonder meer rijp waren voor een spoeddebat, over het informeren van het college, ik noem maar een watertoren. En ja daar werd redelijk luchtig over gedaan, daar hebben we het ook stevig over gehad, daar gaat het niet om, maar een spoeddebat was niet aan de orden. Nou wij vonden van de VVD dat dit onderwerp, hoe precair ook, zich niet leende voor een spoeddebat omdat we wisten, conform de toezegging van de wethouder, dat ze bezig was met een oplossing en dan laat je de wethouder namens het college dan in alle rust aan werken. Ik ben het met meneer Mellies eens. Als hij zegt we hebben wel belangrijkere zaken te doen. Een hele belangrijke zaak is dat meneer Meijer, familie Meijer, op deze manier is bejegend en dat er rekening wordt gehouden met mensen die behoefte hebben aan een hele persoonlijke en individuele manier van beleven van hun rouw en verwerking. Ja dat is gebeurd nu, dat is al 7 jaar gedoogd toen het bankje wat groter en forser werd toen werd het even iets anders en daar kun je van zeggen dat is niet altijd even handig gecommuniceerd, dat zegt de wethouder zelf ook, maar met elkaar vinden we hier en ook deze gemeente en ook de raad, daar twijfel ik geen moment aan, ook het college twijfel ik ook niet aan, dat dat voor meneer Meijer mogelijk moest blijven, dat is nu ook gerealiseerd. Kortom, punt erachter zand erover en we hebben belangrijkere zaken te doen. Dank u wel voorzitter.

0:05Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

De heer Bieze, had u een vraag aan de heer Klopstra?

0:50Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Ja dank u wel voorzitter, ja kijk de heer Klopstra heeft het over bankjes op begraafplaatsen, maar dit is wel een speciaal bankje, die al zeven jaar gedoogd is door de gemeente. En u kunt zich ook nog wel herinneren dat ik op 17 december heb gezegd van laten we nou dit bankje gedogen en laten we regels opstellen dat we dat in de toekomst op een andere manier gaan doen. Dus ik ben zeker niet voor het uitbreiden van bankjes op begraafplaatsen, zeker niet, maar dan moeten we wel daar goede regels voor opstellen en dan vermijd je ook dit soort discussies. Dank u. De heer Klopstra heeft u nog behoefte aan een reactie? Dan schors ik een half uur, was de behoefte.

0:03Dhr. H. Klopstrafractievoorzitter VVD

Het was niet een verzoek van de VVD, maar van de coalitie.

0:19Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Half uur? dat staat nog? Voldoende denk ik. Kijk even iedereen aan. Kwartier. Zullen we zeggen het is 20.10 uur dat we om 20.30 uur verder gaan? Ok, dan schors ik tot 20.30 uur.

0:04schorsing

0:09Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Ik heropen de vergadering en ik wil graag het woord geven namens het college aan mevrouw Veenstra.

3:45Mevr. L. Veenstrawethouder SP

Dank u wel voorzitter. Vooraf, want ik ben iets vergeten in de eerste termijn, allereerst vanmiddag om 17.30 uur hebben wij een overleg hier in huis gehad waar aanwezig waren de familie van meneer Meijer, maar ook de beide jonge dames die de petitie gestart zijn. En zij hebben mij vanmiddag om 17.30 uur trots en vol en in spanning van wat overkomt ons en wat is ons overkomen, hebben zij mij een petitie overhandigd inderdaad met ruim 25.000 handtekeningen en ik heb samen met de dames ook gesproken over van hadden jullie dit verwacht. Nee dat hadden ze niet verwacht, wat overkomt je op zo'n moment. En dat was heel veel. En ze waren er eigenlijk nog van ondersteboven de dames. En samen met hen heb ik die petitie ook uitgelegd als van als je soms kijkt in wat voor wereld we met elkaar leven dan is die soms heel hard en dan is die wereld soms heel kil. En ik heb samen met de dames heb ik deze 25.000 handtekeningen of ondertekeningen van de petitie heb ik dan maar geduid dat het eigenlijk zo slecht misschien nog wel helemaal niet gaat met de wereld. Dat dit uitingen zijn geweest vanuit mensen hun hart en dat is dan ook maar voor mij maar ook voor de dames een stukje vertrouwen, hoop wat we putten uit 25.000 handtekeningen voor een medemens. Ik wilde dat toch gezegd hebben, want het was een mooi overleg, de familie was er ook bij en nogmaals we hebben een goede gesprekken met elkaar gevoerd o.a. ook daarover. Dat gezegd hebbende. Daarnaast zijn er net door u allen vele vragen gesteld dan wel opmerkingen gemaakt, meningen weergegeven. Ik ga een aantal van die zaken ga ik samen bundelen en daar ga ik op reageren. Dat kan betekenen dat niet alles aan de orde komt dan hoor ik dat wel en dan komen we daar misschien later nog op terug. Er zijn een aantal vragen gesteld rondom het tijdsverloop en waarom bent u niet sneller geweest en had u niet sneller moeten zijn. Dan grijp ik toch terug ook een beetje op wat ik in de eerste termijn gezegd heb van op 17 december is dit hier in de raad aan de orde geweest, op 17 december heb ik ook drie toezeggingen aan uw raad gedaan. Eén dat ik zo uitzoeken hoe het met de beheersverordening zit, twee dat ik zou uitzoeken hoe het komt dat het bankje al zo lang gedoogd werd, was voor mij ook , en drie hoe het kon dat die correspondentie al zo lang liep. Diezelfde vragen heb ik die avond nog doorgezet in de organisatie. We praten dan over 17 december. Ik zei ook in mijn eerste termijn al; op mijn eerste werkdag na het kerstreces zat ik hier op deze afdeling aan tafel met de desbetreffende ambtenaar om de conceptantwoorden die er toen al waren door te spreken en te verfijnen. Daarna hebben wij niet meer de ruimte en de tijd gekregen om die normale route zoals het dan heet in dit huis, te laten lopen. Omdat wij op 17 januari door de media ingehaald werden. Dat kan, maar feitelijk hebben we het over een tijdvak van een maand aan de kant van het college. Dat mag u langzaam vinden, ik vind dat zelf, en wij als college vinden dat, eigenlijk best heel snel.

0:09Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Akkoord met een interruptie?

0:01Mevr. L. Veenstrawethouder SP

Daar gaat u over.

0:04Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Ja, ik vraag het aan u. De heer Hofstra.

0:21Dhr. E. Hofstrafractievoorzitter PvdA

Ja u zegt nu ik vind het eigenlijk best wel snel, nou ten eerste ben ik benieuwd of de familie daar hetzelfde over denkt, maar ten tweede heeft u die december al gezegd, die 17 december al gezegd dat u zou uitzoeken waarom het zo lang duurt. En nu zegt u; het ging eigenlijk best wel snel. Die twee kan ik niet met elkaar rijmen.

0:03Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

mevrouw Veenstra

1:54Mevr. L. Veenstrawethouder SP

Meneer Hofstra volgens mij haalt u twee dingen doorelkaar. Ik heb op 17 december toegezegd aan u dat ik zou uitzoeken waarom de correspondentie al zolang duurde als hij op dat moment duurde. En op 7 januari hadden wij de antwoorden op o.a. die toezegging en die andere twee die antwoorden die waren in concept klaar. In een maand tijd waarvan twee weken uit het kerstreces wegvielen hadden wij eigenlijk in twee weken tijd de antwoorden op drie toezeggingen al boven water. Dat is wat ik bedoelde met dat het vrij snel ging na 17 december met de beantwoording van de drie toezeggingen. Dat gezegd hebbende, er zijn ook een aantal vragen gesteld rondom het communiceren met de media, in de media en niet met u. Ook dan kom ik terug op dat tijdvak, van 17 december tot 17 januari, dan zijn er een aantal momenten dat je inderdaad gebeld door de media na 17 januari en ja dan geef je antwoord. En dan heb ik antwoorden gegeven voornamelijk in de trant van; het zou mij een lief ding waard zijn als wij er met de familie op een manier uit zouden kunnen komen die voor de familie en voor meneer Meijer wenselijk is en die voor ons toepasbaar is. Woorden van die strekking heb ik een aantal malen gebruikt, ik heb inderdaad ook aangegeven in die reacties, in de media, van dat wij met elkaar in dit huis wel afspraken gemaakt hebben met elkaar en dat we daar ook naar moeten kijken. Toen wij uiteindelijk iets concreets te melden hadden in uw richting, en dan heb ik het over afgelopen vrijdag, toen wij het gesprek hadden gehad met de familie, hebben wij u ook direct vrijdagmiddag via de mail op de hoogte gebracht van dat gesprek en de uitkomsten van dat gesprek. Hetzelfde heb ik, wij, ik namens het college, ook vanmiddag weer gedaan.

0:06Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

De heer Pals heeft volgens mij een verduidelijkende vraag. De heer Pals.

0:51Dhr. K. Palsfractievoorzitter D66

Ja voorzitter de wethouder schetst even een tijdsloop waarin zij bezig is geweest met deze kwestie van 17 december tot 17 januari, is best lang want u bent ook nog twee weekjes op vakantie geweest, het zij u gegund, alleen ik mag toch aannemen dat als er van alle kanten druk wordt uitgeoefend op deze gemeente, vooral in de sociale media, en mevrouw Luijken heeft zelfs, bijna wou ik zeggen, een emotionele oproep gedaan wat er allemaal gebeurd is ook over haar eigen partij, want ik bedoel die is het meest geschaad zoals ze dat verwoord heeft, dan denk ik toch dat u terugkomt van uw vakantie. En dat u gewoon zegt van jongens wij gaan wij doen het eerder en we gaan nog eerder gaan we aan de bak.

0:10Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Mag ik een verduidelijkende vraag stellen? welke media bedoelt u dan in het kerstreces?

0:29Dhr. K. Palsfractievoorzitter D66

Media die in het kerstreces o.a. is genoemd, is RTV Noord is nog eens een bericht geweest. Er is na het kerstreces, dat is na oud en nieuw, dat was voor 17 januari, is het echt pas losgebarsten over meningen vanuit de sociale media, dus ik heb het meer tussen de het reces van 1 januari tot 17 januari.

0:07Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Misschien weet u beter waar het over gaat dan ik.

2:18Mevr. L. Veenstrawethouder SP

Wanneer is er vanuit de media druk op deze zaak komen te staan. Dat is vanaf 17 januari toen het bericht verscheen bij RTV Noord. Dat is waar het moment van druk van buitenaf is ontstaan en wat dat verder met mijn vakantie van doen heeft, weinig volgens mij. Wel of geen. En in de tussenliggende periode, tussen 17 december en 17 januari zijn wij in dit huis druk bezig geweest om de antwoorden te formuleren op de drie toezeggingen die ik gedaan heb op 17 december. Na 17 januari heb ik zoals ik net aangegeven heb de media een paar keer te woord gestaan met algemene bewoordingen, ????????????, oplossing samen. En ik heb u op de concrete momenten, afgelopen vrijdag, en vandaag met concrete informatie heb ik u direct via de mail ook geïnformeerd. Dan is er de vraag gesteld over de oplossingsrichtingen. Ik heb inderdaad afgelopen vrijdag namens het college aangegeven dat wij met de familie een drietal scenario's besproken hebben met elkaar en wij zijn na het bespreken van die scenario's uit elkaar gegaan met één voorkeurscenario. En daarvan hebben wij in het gesprek met de familie gezegd van dan is het goed om het voorkeursscenario met terug te nemen naar dit huis, naar het gemeentehuis, om daar in de organisatie ook naar te laten kijken, is dat een haalbaar voorstel, is dat een uitvoerbaar voorstel, puur en enkel om de zorgvuldigheid. Want mocht het nou zo zijn dat er hier gezegd wordt dat het niet zou kunnen om reden A of reden B, dan hebben wij de spreekwoordelijke "iemand blij gemaakt met een dood vogeltje". Dat is de reden waarom wij vrijdag gezegd hebben; wij gaan terug naar dit huis en wij spreken elkaar weer op maandagmiddag 14.00 uur. En dan hebben we met elkaar als het goed is een uitkomst en een oplossing. En zo geschiede. Zorgvuldigheid ook hierin, gewoon weer voorop en eerlijk zijn van kan het wel of kan het niet, dat is wat we gedaan hebben.

0:04Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

de heer Hofstra

1:24Dhr. E. Hofstrafractievoorzitter PvdA

Ja mevrouw Veenstra, u heeft het erover dat u op de momenten waarop het ertoe deed, namelijk afgelopen vrijdag en vandaag, de raad schriftelijk geïnformeerd heeft over de gang van zaken. Het speelde al vanaf 17 januari, heeft u niet gedacht tussen die twee tijdstippen van nu moet ik even de raad actief informeren. Vooral nadat het in de media zoveel aandacht had gehad en vooral nadat er een spoeddebat op maandag was aangevraagd. Dat had toch voor u het signaal moeten zijn; nu moet ik mijn raad bijpraten. Nu moet ik informeren hoe het zit, nu moet ik ervoor zorgen dat alle onduidelijkheid die in de media is ontstaan, over bijvoorbeeld geruimd graf over bijvoorbeeld ongeruimd graf, verschillende media hebben daar ook verschillend over bericht, nu moet ik zorgen dat ik dat rechtzet, dat heeft u allemaal gelaten. En dat neem ik u kwalijk dat u dat niet gedaan heeft, u heeft ons tot afgelopen vrijdag in het duister laten tasten. U heeft wel geantwoord op onze mail vanuit de oppositie; wilt u zo snel mogelijk schriftelijk na het gesprek aan ons mededelen hoe dat gesprek verlopen is, dat is allemaal nadat. U bent reactief bezig, u bent niet proactief bezig. U reageert op onze raad, u reageert op de media, u reageert op de familie Meijer, u neemt zelf geen initiatieven. En daar wil ik graag wel van weten hoe u dat ziet.

0:08Mevr. F.T. de Jongeburgemeester

De heer Klopstra wilt u reageren op de heer Hofstra? De heer Klopstra.

1:42Dhr. H. Klopstrafractievoorzitter VVD

Dank u wel voorzitter. Ik heb nog nooit een wethouder gezien die de raad informeert over dat er niks te informeren valt. En dat is eigenlijk wat de wethouder, in mijn beleving, hier zegt. Namelijk 17 december hebben wij een raadsvergadering gehad, hebben we het erover gehad en ik zou onderzoek doen naar drie onderwerpen en dan ga ik uw raad informeren zodra ik wat weet. En dan ontstaat er op 16 januari een filmpje op RTV Noord waarin duidelijk wordt, of een foto is het eigenlijk meer, waarin duidelijk wordt hoe de situatie zit. En op 17 januari een stuk op RTV Noord, 18 januari een stuk op RTV Noord, 20 januari en 21 januari. Allemaal stukken op RTV Noord, dat is prima want daar is RTV Noord voor, maar wat mij ook opvalt is dat je vervolgens een aantal van de partijen in deze raad als geen ander dolenthousiast achter alle media aanrennend roepen; dit kan zo niet langer. En dan denk ik bij mezelf; ja de wethouder, het college, wordt het verweten dat imagoschade bij deze gemeente ontstaat, maar ik heb geen een van de oppositie partijen horen terughalen, horen kalmeren, horen zeggen; nou nee onze wethouder is er mee bezig, ik begrijp dat jullie in de media graag dit een mooi verhaal willen laten zijn, maar wij hebben vertrouwen in ons college. Hard roepend zitten we hier nu met elkaar te luisteren naar diezelfde oppositie die in mijn beleving een hele grote bijdrage aan dat imago schade heeft gedaan. Dat wil ik hier wel gezegd hebben.

0:06Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

De heer Pals, D66.

0:43Dhr. K. Palsfractievoorzitter D66

Ja voorzitter ik begrijp dat collega Hofstra wil direct of deze kwestie even met meneer Klopstra reageren, maar ik wil nog wel even aanmerken wat meneer Klopstra gezegd heeft in de eerste termijn, is dat hij geluiden heeft gehoord vanuit de coalitie dat het in orde zou komen. En dan haak ik even aan op wat meneer Hofstra zegt over de informatie die we hebben gekregen als raad, we hebben helemaal niets gekregen, maar blijkbaar als je in de coalitie zit dan hoor je geluiden vanuit de coalitie dat er aan gewerkt wordt en dat er een positieve wending zal plaatsvinden van het hekje, dus eigenlijk heeft u meer informatie dan wij. En als dat aan de hand is, u heeft het gezegd in de eerste bijdrage, als dat aan de hand is dan vind ik het wel een hele kwalijke zaak aan het worden.

0:06Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

De heer Klopstra die wordt geadresseerd dus die krijgt het woord voor de heer Hofstra.

0:28Dhr. H. Klopstrafractievoorzitter VVD

Meneer Pals wij hebben geen andere informatie dan u heeft gekregen en op dezelfde momenten, alleen ik ben in het belang van deze gemeente welwillend in het verstaan van de wethouder. En als de wethouder drie formele toezeggingen doet dan versta ik dat ook dat als ze tegen een probleem aanloopt in deze situatie met een kwetsbare meneer Meijer die heel veel behoefte heeft aan rouwverwerking en dat permanent dat ze daar meteen ook een oplossing voor kiest, maar dat is mijn welwillende benadering van deze wethouder. Dat kan aan mij liggen, ik ben een optimist en positivist.

0:08Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

De heer Hofstra wilt u nog het woord voordat de wethouder reageert?

1:03Dhr. E. Hofstrafractievoorzitter PvdA

Ja, graag. In eerste plaats werp ik de beschuldiging die meneer Klopstra richting de gehele oppositie uit verre van mij. Ik vind het ook beneden alle peil moet ik eerlijk zeggen, dat u dit zegt. Ik heb net de wethouder verweten dat zij ons niet op tijd heeft geïnformeerd op het moment dat het in de media is gekomen en vooral op het moment dat het spoeddebat was aangevraagd. U moet weten meneer Klopstra dat op het moment dat het spoeddebat was aangevraagd de petitie al meer dan 20.000 keer was ondertekend. Wie heeft hier nou een mediastorm op doen waaien? Dat is toch de nalatigheid van het college geweest, niet van de oppositie partijen. De publieke opinie die vraagt om een reactie, die vraagt om een reactie en u zegt, en het CDA zegt, en de CU zegt; nou het was ons niet echt een spoeddebat waard. Wanneer is het dan wel een spoeddebat waard meneer Klopstra als er 100.000 handtekeningen zijn?

0:05Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Ik zag eerst mevrouw Luijken, SP.

0:23Mevr. M. Luijkenfractievoorzitter SP

Ja ik weet het niet hoor, maar de wethouder heeft duidelijk gereageerd in de pers in datzelfde weekend, in datzelfde weekend was denk ik van ons allemaal, de heer Hofstra is erg actief op FaceBook, toch gewoon wel duidelijk dat er een oplossing moest komen, dus ik snap de ophef van meneer Hofstra niet zo.

0:04Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

De heer Van Beek, CU.

0:40Dhr. B. van Beekfractievoorzitter CU

Ja, voorzitter dank u wel. Ja meneer Hofstra ik bedoel u noemt nu alle coalitie partijen even bij naam en u verheft uw stem er wat bij, vind ik ook jammer trouwens, het is niet nodig, ik bedoel ik hoor u zelf, althans een der oppositie partijen zeggen; de angel is er wel uit en er zijn belangrijkere dingen. En volgens mij heeft de heer Klopstra niet zo gek veel gezegd waar u zich aan zou kunnen storen met uitsluiting van het feit waar u zich aan stoort dat de oppositie wat kooltjes op het vuur gegooid heeft, laat ik het zo zeggen, maar ook ik kan dat niet anders zien.

0:05Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Ik geef mevrouw Veenstra weer het woord, om door te gaan met de beantwoording van de vragen. Mevrouw Veenstra.

3:31Mevr. L. Veenstrawethouder SP

Goed. En volgens mij waren wij, tenminste in mijn richting, geëindigd met een opmerking rondom reactief reageren en niet actief informeren richting de raad. Met alle respect de bal is gaan rollen, de druk is er op komen te staan vanuit de media vanaf 17 januari, dat is het moment dat wij intern, want daar begint het natuurlijk gewoon, dat wij eerst ????????????????? intern van wat moeten we, wat gaan we doen, hoe pakken we het aan, hoe doen we dat, dan is het het weekend en wij hebben inderdaad met elkaar gelijk afgesproken van wij moeten zorgen dat wij in contact komen met de familie, wij moeten het gesprek aangaan en onze insteek moet zijn dat wij, zoals ik net al een paar keer gezegd heb, in onderling overleg met de familie tot een oplossing kunnen komen die voor de familie voldoende is en afdoende is en die ook voor ons passend is. Dat heeft er dan ook toe geleid dat wij direct na het weekend hebben wij pogingen gedaan om het contact te maken met de familie, uiteindelijk is ons dat gelukt dinsdag, woensdag, weet ik niet uit mijn hoofd, en dat heeft geresulteerd in het gesprek van afgelopen vrijdag. Die tussenliggende periode hebben wij gebruikt om ook zelf verdiepende antwoorden te vinden op de vragen die u ons al gesteld had in de vergadering van 17 december, het gesprek op vrijdag heeft daar nog weer verhelderend aan bijgedragen, het onderzoek dit weekend of de gekozen voorkeursoplossing ook haalbaar was heeft er ook weer aan bijgedragen en uiteindelijk konden wij vandaag met elkaar constateren de oplossing zoals we die met elkaar gevonden hadden als een haalbare oplossing en ook een door beide partijen gewenste oplossing. En volgens mij is dat los van eventuele lessen die er te trekken zijn uit de afgelopen maanden, is dat uiteindelijk waar het voor ons allen om ging. Komen tot een oplossing die voor iedereen gepast en gewenst zou zijn. En dat is gelukt. Imago is nog genoemd. Bent u daar mede debet aan als er sprake zou zijn van een geschonden imago van de gemeente Stadskanaal. Ik denk inderdaad dat wat u de afgelopen week, 1,5 week, hoe ver zijn we inmiddels, 1,5 week denk ik, dat dat een bijzonder plaatje opgeleverd heeft in het land. Absoluut. Ik ben ook vanuit het hele land aangesproken door mensen die ik ken, mensen die ik niet ken, partijgenoten, soms vriendelijk, soms minder vriendelijk. Dus is het een fraai plaatje? Nou het had mooier kunnen zijn. En dat is exact de reden waarom wij eigenlijk heel blij en ook wel heel nou ja trots er op zijn dat we de samenwerking hebben kunnen vinden, met de familie, en dat we samen tot een oplossing hebben kunnen komen en dat we daarnaast ook nog nou ja de aanvullende handreiking richting de andere zes begraafplaatsen naar een ieder in deze gemeenschap hebben kunnen bouwen met elkaar. En zo kunnen we uit iets wat misschien niet zo fraai leek, denk ik, denken wij, met opgeheven hoofd verder in Stadskanaal. Ik wou het daar eerst bij laten mevrouw de voorzitter. Als ik iets gemist heb dan hoor ik het.

0:04Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Volgens mij had de heer Bieze nog een vraag. Meneer Bieze, GBS.

1:57Dhr. E. Biezefractievoorzitter GBS

Ja, voorzitter. Meneer Van Beek die had het over stemverheffing et cetera, volgens mij is politiek soms ook emotie en de heer Hofstra die is zeer betrokken bij dit onderwerp net zoals ik dat ben en volgens mij moet je gewoon emotie kunnen tonen in een raadsdebat. Dat even richting u. Ja voorzitter vanaf wanneer speelt deze zaak nu. ja binnen het college misschien vanaf 17 december, maar de hele zaak is begonnen op 24 september ongeveer, eind september, toen waren er al signalen dat er onenigheid was over het wel of niet weghalen van het bankje. Dus de vraag is even van wat is er nou voor die 17e december gebeurd. Bent u over deze zaak ingelicht door de organisatie. Ja ik merk aan u van ja er zit wel iets van even los van het feit van de lessen die we misschien geleerd hebben met elkaar, hoor ik nou een excuus van u, wilt u excuses aanbieden over de gang van zaken zoals die is gegaan tot aan afgelopen donderdag. Ja imagoschade, ik hoor uit de mond van anderen dat Stadskanaal imagoschade oploopt door de oppositie, nou de heer Hofstra heeft het daar ook al over gehad, nou ik denk dat dat wel meevalt. Als 25.000 mensen een petitie ondertekenen die het eens zijn met ons standpunt dat het bankje moet blijven staan, dan vraag ik mij af waar die imagoschade ligt. Dank u voorzitter.

0:16Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Ik wil even inventariseren wie in deze tweede ronde naast de heer Bieze nog meer vragen heeft. Ja, dan begin ik met de heer Pals.

0:28Dhr. K. Palsfractievoorzitter D66

Voorzitter ik had diverse vragen nog gesteld waar ik geen antwoord op heb. En ik wil ze wel weer herhalen. Wilt u dat ik dat doe? Of vindt u dat in de derde termijn.

0:07Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Nee, dat gaan we niet doen. Herhaal ze dan maar even, die waar u zeer veel belang aan hecht.

0:10Dhr. K. Palsfractievoorzitter D66

U vindt het te lang duren eigenlijk. Ok, maar ik zal ze herhalen voor alle duidelijkheid voorzitter want anders komen de vragen niet aan de orde.

0:12Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Ja, maar alleen die niet beantwoord zijn. En de geruimde ongeruimde graven die definitie die heb ik in de smiezen en de hardheidsclausule ook.

0:03Dhr. K. Palsfractievoorzitter D66

Wat zegt u, de hardheidsclausule daar wordt niet meer aan getornd.

0:05Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Nee, die vraag dat die nog open staat die heb ik in de smiezen. Dus die kunt u overslaan.

0:56Dhr. K. Palsfractievoorzitter D66

Oh kijk eens aan dan hebben we dat beide opgeschreven. Ok, dus die vraag is niet beantwoord. De andere vraag is niet beantwoord over wat voor soort graf je nu spreekt, omdat dat natuurlijk in die discussie ook naar voren kwam, een geruimd graf of een niet gebruikt graf of een ????????? die vragen over het graf hadden we gesteld. We hebben gevraagd van welke bevoegdheid maakt het college nu opeens wel gebruik, dat is heel interessant in dit proces om te weten van wat is nu, en waarom is het college opeens van mening veranderd. Ik bedoel die vraag die al vanaf 18 december is, die hebben we gevraagd en wij vinden en de vraag was nog van vindt de wethouder ook niet dat er terughoudend is gereageerd op deze situatie. En we hebben het nog even over het menselijk gezicht van onze college naar de samenleving gehad. Nou ja het is toch een vraag, u knikt daar zo bij, maar het is

0:03Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Nou naar mijn idee is daar antwoord op gegeven.

0:03Dhr. K. Palsfractievoorzitter D66

Nou ik vind het niet terecht, nee niet genoeg.

0:06Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

de heer Mellies, LB.

1:37Dhr. J. Melliesfractievoorzitter Lokaal Betrokken

Ja, dank u wel voorzitter. Ja niet zo zeer een vraag, ik wil het eigenlijk gewoon al afsluiten, in die zin, kijk ja wat ons betreft kijk elk voordeel heeft zijn nadeel en elk nadeel heeft misschien ook zijn voordeel. Kijk ik wordt zelf gecremeerd dus als ik straks op de schoorsteenmantel sta dan wordt er over mij geen dichtenbundel gemaakt. Het voordeel is wel dat mijn vrouw niet van de bank af hoeft. Goed kijk, is het allemaal soepeltjes verlopen de communicatie in de aanloop naar het spoeddebat, nee, reken ik dat iemand aan, niet perse, het behoeft geen schoonheidsprijs, hier wordt ook zeker nog wel over gepraat denk ik straks op de heidag. Ja imagoschade, ik vind wel dat wij toch wel het een en ander opgelopen hebben, ik heb het al meegemaakt kort geleden nog, en ik hoop het straks ook niet weer mee te maken, dat ik straks bijvoorbeeld aanstaande vrijdag ga ik met mijn mevrouw sushi in Heerenveen, je zal daar maar aan de sushitafel staan en ik kom in gesprek met iemand en die zegt waar komt u vandaan, Stadskanaal, oh het bankje. Dus het doet met wel wat, ik ben trots op deze streek, ik ben trots op deze gemeente en ja ik had het liever anders gezien en maar goed mosterd na de maaltijd, ik kan over de punten en komma's gaan debatteren hier, dat heeft allemaal geen nut. Onze inzet was één en dat was het behoud van het bankje van de heer Meijer, dat is nu gebeurd en wat dat betreft dan volg ik de heer Klopstra, is wat ons betreft zand erover. Dank u wel.

0:10Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

De heer Hofstra, had u nog behoefte aan een laatste termijn.

0:07Dhr. E. Hofstrafractievoorzitter PvdA

Eigenlijk één vraag, meneer Pals heeft ze voor een gedeelte al genoemd, welke les trekt het college uit deze zaak.

0:14Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Heb ik dan iedereen de ruimte gegeven voor deze laatste ronde. Dan wil ik graag nog even vijf minuten schorsen.

0:11schorsing

0:17Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Ik vraag u gepaste aandacht, heropen deze vergadering en wil graag mevrouw Veenstra namens het college de gelegenheid geven om de laatste vragen te beantwoorden. Mevrouw Veenstra.

2:08Mevr. L. Veenstrawethouder SP

Dank u wel voorzitter. Even organiseren hoor. Van boven naar beneden ga ik. Allereerst, de heer Bieze van de fractie GBS, wat is er nou precies wel en niet gebeurd in dat traject van september tot en met december, laten we het dan zo maar samenvatten. We hebben allemaal gezien dat er in die periode ontzettend veel brieven over en weer gezonden zijn en daarvan heb ik in eerste termijn al aangegeven van dat is volgens mij niet de manier waarop het had gemoeten met elkaar. Wij hadden, zoals ik aangegeven heb, veel eerder dat moment moeten zoeken om persoonlijk in gesprek te gaan in een dusdanig niet standaard verhaal, want dat was het niet, het is niet een standaard schutting die aangevraagd werd, dus we hadden ook daar veel meer moeten zoeken naar die maatwerk oplossing. Dus dat is hetgeen wat ik over die periode kwijt wil. En er zullen in die periode zijn ook een aantal zaken best aan de orde geweest zijn waar we met elkaar lessen uit kunnen trekken, maar daarvoor wil ik graag de tijd nemen om ook gewoon na deze hectische periode intern met elkaar te kijken van zitten daar echt lessen in die er te leren zijn met elkaar. maar de belangrijkste voor ons is, laten we in dit soort situaties eerder het gesprek aangaan en niet de volgende brief met elkaar schrijven, dat is volgens mij het beste. Daarnaast noemt u het woord "excuses", of die wel of niet op hun plaats zouden zijn. Ik heb vrijdag namens het college in gesprek met de familie hardgrondig toegegeven dat het hele traject geen schoonheidsprijs verdiende en daar kreeg ik op terug van de familie dat zij dat waardeerden dat het op die manier gezegd werd. Ik ga altijd, wij gaan altijd over onze eigen woorden en volgens mij als ik hier zeg nogmaals dat het traject geen schoonheidsprijs verdient heeft dan heb ik daarmee ook voldoende gezegd volgens mij namens het college.

0:03Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

De heer Bieze.

0:59Dhr. E. Biezefractievoorzitter GBS

Ja voorzitter, de wethouder spreekt steeds in de "wij" vorm en dat is natuurlijk ook, dat is natuurlijk ook terecht want u bent als college verantwoordelijk als geheel en u spreekt met één mond. Maar ik ben wel benieuwd op welk moment u even gezegd vanaf zeg september u op de hoogte bent gebracht omtrent wat hier aan de hand was. Want in september lag er al correspondentie die volgens mij al behoorlijk explosief was, dus ik ben benieuwd wanneer u op de hoogte bent gebracht van deze case. En goed dat u zegt dat het anders had gemoeten. Ik heb excuus gevraagd, het is goed dat u toegeeft dat het anders had gemoeten. Dus graag het moment waarop u bent op de hoogte bent gebracht.

2:06Mevr. L. Veenstrawethouder SP

Dat is een goeie, wanneer ik exact op de hoogte ben gebracht, of wij exact op de hoogte zijn gebracht hiervan, volgens mij praten we dan ergens begin november, uit mijn hoofd, maar ik pin mij daar niet op vast, maar niet met de lading onder het dossier zoals ie er de afgelopen maanden onder is komen te liggen, dat zeg ik er wel gelijk bij. En nogmaals, laten we ook vooral met elkaar terugkijken op die periode van wat kunnen wij daar met elkaar voor lessen uittrekken en daar in de toekomst ook vooral ons voordeel mee doen. En dan komen we straks wel uit eind bij de vraag van de PvdA welke lessen zijn er te trekken. Dit is er één van, mogelijk. Dan vanuit de fractie van D'66, namens de andere fracties volgens mij, er zijn een aantal vragen gesteld. Allereerst de vraag over van ja over wat voor graf, grafsoort, gaat het nu. Ik heb een aantal pogingen gedaan inderdaad in de media om duidelijk te maken, maar het werd ook de ene keer anders opgeschreven dan de andere keer, het gaat hier om een ongeruimd graf. Een graf waarop geen aanspraak meer gedaan wordt door rechthebbende, maar nog niet geruimd is. Dus er is ondanks dat er geen, ik noem het altijd een dekplaat en een grafzerk, dat die er niet meer zijn is er nog wel sprake van een graf. Welke bevoegdheid heeft u nu gebruikt? Wat wij gedaan hebben is dat wij overgegaan zijn tot het overnemen van het bankje. Dat verlangd van ons geen speciale bevoegdheid als beheerder van de begraafplaats zeg maar. Vraagt geen speciale bevoegdheid. Waarom zijn wij van mening veranderd vraagt u. Wat wij gedaan hebben in de afgelopen tijd is dat wij gezocht hebben naar een maatwerk oplossing die passend is bij de situatie en het verhaal van de familie zoals het is. En die maatwerk oplossing hebben we uiteindelijk gevonden.

0:03Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

de heer Pals

0:29Dhr. K. Palsfractievoorzitter D66

Ja voorzitter, begrijp ik nu goed doordat u het bankje heeft gekocht heeft u nu ook heeft u ook de verantwoordelijkheid voor het bankje overgenomen. En u heeft niet gebruik gemaakt van uw bevoegdheid zoals in artikel, wat ik u heb gevraagd, in artikel 29 staat. Daar heeft u geen gebruik van gemaakt. Begrijp ik dat goed?

0:02Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

mevrouw Veenstra

2:19Mevr. L. Veenstrawethouder SP

Dank u wel mevrouw de voorzitter, wij hebben het bankje niet gekocht, de familie draagt het bankje aan ons over. Daarmee krijgen wij als beheerder van de begraafplaats krijgen wij het eigendom en de zeggenschap en de verantwoordelijkheid over het bankje. Dat betekend dat wij ook als beheerder van de begraafplaats kunnen bepalen waar dat bankje wel of niet mag staan. Nou van ons mag hij bij het graf van mevrouw Meijer staan. Betekend ook dat als het bankje stuk is dat wij hem moeten onderhouden, dat is wel een consequentie ervan. Maar goed het is een stevige bank, dus en meneer Meijer gaat daar zorgvuldig mee om. Dus dat is wat er aan de hand is en als u dan over een artikel 29 ???????????????????? de hardheidsclausule bedoelt u die is niet nodig op het moment dat wij de bank overnemen want dan gaan wij zelf over het bankje en waar wij hem neerzetten. Dat is wat er aan de hand is meneer Pals. Dan met uw instemming ga ik naar de fractie van de PvdA, welke lessen er te leren zijn uit de afgelopen vijf maanden die we met elkaar hebben gehad. Wat ik al zei, er zullen best meerdere lessen te ?????????? zijn, maar we hebben ons tot nu toe gefocust op het komen tot een oplossing die voor eenieder passend is. We gaan zeker intern zullen we best nog met elkaar een keer erover spreken binnen de organisatie en binnen het college, dus er zullen misschien wel meer lessen uitkomen, maar we hebben voor onszelf in elk geval de les getrokken dat het in alle gevallen of in heel veel gevallen, laat ik het zo zeggen, in heel veel gevallen loont om net even dat laagje dieper te kijken dan datgene wat er op papier staat. En helemaal als een situatie toch zo bijzonder of afwijkend lijkt als in dit geval bijvoorbeeld en dat het dan in die individuele omstandigheden gewoon moet kunnen leiden tot maatwerk. En dat brengt ons terug bij de basishouding waar dit college voor wil staan en waar zij voor staat en dat is dat we bij een vraag altijd naar een oplossing toe willen. en dat die oplossing altijd uit moet kunnen gaan van het principe "ja tenzij". De les die we geleerd hebben is dat die basisopstelling als je die met elkaar wilt hanteren dat die continue aandacht vraagt. Dank u wel mevrouw de voorzitter.

0:14Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Dank u wel. Volgens mij zijn dan nu alle kwesties behandeld. Meneer Pals.

0:12Dhr. K. Palsfractievoorzitter D66

Ja voorzitter als u geconstateerd heeft dat alle kwesties zijn behandeld zouden wij even willen schorsen. En ik denk dat de schorsing wel een kwartiertje, twintig minuten gaat duren.

0:13Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Ok, we schorsen tot 21.30, kwartier. Ja, tot 21.30 uur.

0:06schorsing

0:20Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Ik heropen deze, college mag ik uw aandacht, ik heropen deze vergadering en geef het woord aan degene die de schorsing gevraagd heeft, de heer Pals.

2:19Dhr. K. Palsfractievoorzitter D66

Ja, voorzitter we zijn achter deze plaats begonnen zo willen we ook eindigen, gewoon sprekende aan de raad. Namens de oppositie willen we verklaren dat we blij zijn dat het doel van deze aanvraag, het spoeddebat die we vanavond hebben gehad, dat dat gehaald is, laten we dat, daar kunnen we niet duidelijk over genoeg zijn en ook niet blij genoeg over zijn dat in ieder geval de familie heeft bereikt wat ze wilden en dat de samenleving het antwoord heeft gekregen waar ze om vroegen. Alleen wij betreuren, we betreuren het echter zeer dat dat zo lang heeft moeten duren, u heeft het ook in de hele discussie gehoord, onze ergernis dat het zo lang heeft moeten duren totdat er überhaupt een uitspraak kwam, dat er beweging kwam. En wij vinden toch echt dat de gemeente zijn imagoschade heeft opgelopen, we vinden het echt, dat heeft te maken met allerlei telefoontjes, dat heeft met mails die we toch krijgen vanuit het hele land, wij vinden als oppositie die imagoschade heel belangrijk en is echt een punt van ons aan de orde en dat de communicatie niet goed is verlopen. We blijven dat maar herhalen en blijkbaar zitten we, er tussen toch een enorm verschil tussen oppositie en coalitie, maar wij vinden de communicatie ronduit slecht geweest. maar we zijn toch opgelucht dat het college gedeeltelijk de hand in eigen boezem steekt, ik moet echt een compliment geven in de bijdrage waarin deze vanavond zijn geleverd. Men heeft de boel in hand in eigen boezem gestoken en ik denk dat dat ook een leermoment is. En het college zegt het ook van zichzelf dat ze hier lessen uittrekt. Wij zijn daar zeer dankbaar voor als oppositie en ik denk dat we daar leren. Maar wat we toch graag zien is dat we t.z.t. graag schriftelijke lessen willen hebben wat het college uit deze situatie en dat we schriftelijk op de hoogte willen worden gehouden wat het college van deze situatie heeft geleerd, wethouder heeft in die zin al wat uitgelaten, dat zouden we zeer op prijs stellen gewoon wat hebben we van deze situatie geleerd, communicatieplan is het verbeterd, wij zien daar graag de lessen uit. Ik spreek deze woorden uit als eind van dit debat namens

0:04Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Bent u aan het afronden?

0:02Dhr. K. Palsfractievoorzitter D66

ik ben klaar

0:03Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Dan mag ik u vragen eerst even uw betoog af te maken en dan geef ik de heer Van Beek het woord.

0:11Dhr. K. Palsfractievoorzitter D66

Ja want ik spreek deze woorden uit namens GBS, PvdA, LB en ondertekende, D'66. En dit is echt onze ???????????? verklaring.

0:05Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Dank u wel, de heer Van Beek. Hebt u een vraag of opmerking voor de heer Pals namens deze partijen? Aan u het woord.

0:53Dhr. B. van Beekfractievoorzitter CU

Ja dank u wel voorzitter. Ja meneer Pals u zegt dat u eigenlijk een schriftelijke bevestiging wilt hebben van de lessen die hieruit getrokken worden. Dat begrijp ik goed? Ja. Volgens mij was een van uw oppositie collega's, de heer Mellies, die al er op wees dat we nog een heidag hebben met zijn allen en we het gaan hebben over informatie en dergelijke, u dient nu specifiek op dit geval alles op papier te hebben van het college of zegt u van als we het er met elkaar over hebben is het voldoende. want dan denk ik van ja zo kunnen we natuurlijk bij elk akkefietje wel doorgaan en dan kunnen we over elke zaak en aangelegenheid die hier plaatsvindt in dit college vragen gaan stellen. En daar begint het o.a. al een beetje op te lijken, maar en dat gaat mij eigenlijk wat te ver. Dat is meer een opmerking van mij.

0:02Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

de heer Pals

0:43Dhr. K. Palsfractievoorzitter D66

Dank u. De intentie is nu om toch een beetje het debat af te ronden. Ik vind het heel, heel, heel jammer dat, het gaat toch echt van mijn hart, dat de CU ieder akkefietje, wij vinden dit absoluut geen akkefietje. Ik hoop dat dat ook een verspreking is van uw opmerking, want ik bedoel ik vind dit geen akkefietjes voor onze gemeente. Excuus. We gaan in met uw voorstel, we hebben een heidag, dat we dit in de heidag kunnen evalueren, wat ons betreft is dat prima, alleen we willen wel even dat dat gevolg kan worden wat de lering is geweest van deze situatie. En niet van het akkefietje, maar wel van deze ernstige situatie waarin onze gemeente zijn imagoschade heeft opgelopen. Tot zover onze bijdrage.

0:04Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

de heer Van Beek

0:38Dhr. B. van Beekfractievoorzitter CU

Ik mag nog wel antwoorden want volgens mij werd ik aangesproken. Ik heb dit debat van vanavond geen akkefietje genoemd, ik heb het ook niet genoemd dat het bankje een akkefietje was, ik heb gezegd dat we op elk akkefietje een antwoord moeten hebben. En dat is heel wat anders, want ik denk dat we het over een serieuze zaak gehad hebben en zeker als het de familie betreft waarover het vanavond over gegaan is. En volgens mij heb ik daar geen verkeerd woord van gezegd en denk ik dat we met zijn allen als raad blij mogen zijn dat er een oplossing is en ook uw laatste antwoord, of op uw laatste opmerking nog even ingaande, ik denk dat als we het erover hebben op de heidag dat dat voldoende is.

0:03Dhr. K. Palsfractievoorzitter D66

Tot zover voorzitter.

2:19Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Dank u wel. Zijn we dan aan het einde gekomen van dit spoeddebat? Dan ga ik nog even naar voren. Want ik wilde het even hier afsluiten en dat is niet omdat ik mezelf zo gewichtig vind, maar wel omdat ik mede namens de familie wil eindigen en ook niet met mijn eigen tekst, maar met een tekst van één van de dichters die de moeite heeft genomen om ons te assisteren in de oplossing van deze zaak. In het persbericht wat wij hebben doen uitgaan toen we tot een oplossing waar in ieder geval de familie en wij erg enthousiast over waren omdat het niet de een zijn zin geven is, maar omdat we eigenlijk deze gemeente helpen aan de soort organisch gegroeid monument voor verloren dierbaren hebben we het genoemd, daarmee is het meer geworden, in mijn ogen, dan de oplossing van een conflict. Het is een mooi symbool geworden waar we lange tijd profijt van zullen hebben en daar past een gedicht bij wat zowel volgens ons, maar zeker volgens de familie heel dicht kwam bij het gevoel. Het is het gedicht van Wietse Hummel, dank u wel meneer Hummel, stadsdichter van Harderwijk. En het heet "hun bankje". Elke week komt hij even het leven met haar doornemen. Zittend bij haar is er geen dood. Zijn gedachten strelen haar en dialogen houden hen jong. Het houten bankje is nu hun nieuwe canapé van het samenzijn, door weer en wind. De oude staat nog thuis die kan niet mee als hij elke week bij haar is.

3. Sluiting