Agenda - Raadsvergadering 9 november 2020

De vergadering is te zien op het YouTube-kanaal van de gemeente via https://youtu.be/A0BeDzdn5UU
19:30 uur

1. Opening
2. Mededelingen
3. Vaststellen agenda
4. Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering 3 november 2020
5. Insprekers
6. Vaststellen programmabegroting 2021
7. Maatregelennota 2021-2024
8. Sluiting