Agenda - Raadsvergadering 21 september 2020

Locatie: Pleinzaal Geert Teis
Aanvang: 19:30 uur

1 Opening
2 Mededelingen
3 Vaststellen agenda
4 Insprekers
5 Vaststellen besluitenlijst van 31 augustus en 7 september 2020
6 Inlichtingen college
7 Schriftelijke vragen
8 Lijst met ingekomen stukken
9 Vaststellen lijst met openstaande toezeggingen en moties
10 Vragenuur
11 Interpellaties
12. Rondvraag
13 Jaarstukken 2019
14 Concept Regionale Energiestrategie Groningen (RES)
15 Onttrekking openbaarheid
16 Wijziging gemeenschappelijke regeling Publieke Gezondheid en Zorg (PG&Z)
17 Sluiting