Agenda - Raadsvergadering 3 februari 2020

Raadszaal
19:30 uur

0:00:00
0:00:00
1. Opening
1:06Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Goedenavond, hartelijk welkom bij deze een week uitgestelde raadsvergadering. Een raadsvergadering die we zullen combineren met een raadscommissie, die aansluitend plaats zal vinden. En om die reden streven we wel naar eindtijd van deze vergadering rond een uur of negen. Hartelijk welkom aan de leden van de raad, aan bezoekers hierboven, mensen die meeluisteren en leden van de pers. We hebben een aantal afwezigen, twee, dat zijn mevrouw Sterenborg is afwezig gemeld en van het college de heer Hamster is afwezig.

2. Mededelingen
0:18Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

We beginnen met de mededelingen. Heeft iemand van u een klemmende mededeling niet zijnde de heer Lesman. Dan geef ik graag de heer Lesman het woord.

0:56Dhr. N. Lesmanraadslid SP

Ja, dank u wel voorzitter. Ja ik heb aangekondigd dat ik toch wil gaan stoppen met het raadswerk en ik wou daar toch een korte verklaring van geven. Het is zo binnen mijn familie gebeurd momenteel nogal wat, ik heb twee zwagers die ernstig ziek zijn waarvan één in een terminaal stadium is. Ook de gezondheidstoestand van mijn schoonouders gaat met rap tempo achteruit en dat resulteert in een ja redelijke hulpvraag richting Hennie en mij. Die zal alleen de komende tijd nog groter worden. Ik heb daarom besloten om ja daar toch tijd voor vrij te maken zodat ik aan die hulpvraag kan gaan voldoen en het is een kwestie van prioriteiten stellen. Ik vind het heel jammer, maar het is volgens mij de beste keuze en ik vond dat ik dat hier op deze manier moet gaan verklaren. Bij deze.

3:12Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Nou dank u wel. Dit klinkt niet als een vrijwillige maar wel een noodzakelijke afweging die u hebt gemaakt. Dat valt te prijzen en eigenlijk past het ook wel een beetje bij hoe ik in ieder geval jou heb leren kennen. Je hebt altijd mensen die graag de spotlights zoeken en mensen die in de coulissen het werk doen wat anderen mogelijk maakt om hun werk te doen en daar bij jij er volgens mij echt een van, met je financiële kennis, rekeningcommissie, maar ja altijd dingen regelen voor anderen zodat die kunnen doen wat zij ermee moeten doen. Ik denk dat de fractie je nog wel zal gaan missen, dat noeste werk. Maar ik heb begrepen dat je als fractieondersteuner blijft, dus dat zal dan toch iets vergoeden. Dank je wel voor je inzet tot nu toe. Blijf nog even zitten, we gaan zo meteen je opvolger installeren. Ik heb wel natuurlijk, als het goed is, ja het is goed, een bosje bloemen en ??????????????. Dan heb ik zelf nog een mededeling. Ik zal komende week, deze week dus, worden voorgedragen als wethouder in Almere. En daarmee, onder voorbehoud van het democratisch proces aldaar, deze gemeente als burgemeester gaan verlaten. En zoals dat gaat als het allemaal gaat zoals nu bedacht dan gaat het ook snel, dus dan zal waarschijnlijk 13 februari de raad over mijn voordracht beslissen en daarmee 13 februari ook mijn laatste werkdag alhier zijn. Nou dat is nogal wat en ik hoop daar op een, tenminste in ieder geval voor mij, en ik hoop daar op een later moment nog eens met u over te praten de komende twee weken. Nou dat was mijn mededeling. De heer Van Beek, CU.

0:03Dhr. B. van Beekfractievoorzitter CU

Misschien dat ik daar even op zou mogen reageren.

0:06Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Nou ja ok.

3:06Dhr. B. van Beekfractievoorzitter CU

Laat ik maar eens beginnen met gewoon Froukje te zeggen, ik bedoel dat is toch niet gebruikelijk dus dan doen we dat maar eens een keer wel. Kijk je overvalt ons hier natuurlijk als raad op dit moment wel mee. Kijk we hebben natuurlijk vorige week allemaal de krant kunnen lezen, je kunt een bepaalde invulling maken van wat er allemaal gebeurd en hoe dit proces loopt, dus een invulling kun je daar wel aan geven. Maar desalniettemin wil ik toch zeggen dat het ons wel spijt dat jij hier vertrekt als burgemeester. Ik bedoel we hebben je allemaal leren kennen als een, laat ik het maar noemen, een mensen mens, iemand met een warm hart voor de medemens. En is altijd jammer als zo iemand vertrekt. Kijk en zakelijk gezien, laat ik dat ook maar even benoemen, zijn er natuurlijk een heel aantal zaken die jij hier toch in de benen geholpen hebt als ik het heb over het Refaja en we spreken over een AZC. Dan zijn er een heleboel dingen waar jij je hard voor gemaakt hebt, waar je je goed voor ingezet hebt en waar wij ook dankbaar voor zijn, laat ik het dan ook maar zo zeggen en dat we het dus jammer vinden dat je vertrekt en een aantal zaken niet kunt afmaken waar je mee begonnen bent. Maar ook dit is politiek en de keus kunnen wij begrijpen en die respecteren we natuurlijk ook. En ik heb nog even de gedachte gehad van ach volgende week heeft ze een klankbord gesprek ze vlucht voor ons, maar dat zal niet het geval zijn neem ik aan want dat heeft niets met het proces in Almere te maken dus dat zal wel loslopen. We willen jou in ieder geval bedanken, we wensen jou uiteraard namens deze raad veel succes en we hopen dat het democratische proces de voltooien kan vinden die jij verwacht dat die zal krijgen. en dat jij de 13e daar geïnstalleerd wordt als wethouder. Veel succes erbij en namens mij persoonlijk Gods zegen. Een bloemetje, dan had ik nog wat, kijk ja. Kijk want het is natuurlijk je gaat naar Almere, maar ja hier staat de titel op; Groningen bevalt. Nou heb ik het niet over een bevalling hoor, maar Groningen bevalt wel hoor, kijk maar naar ons allemaal want we wonen hier tenslotte. Je hebt hier een tijdje mogen wonen, ik hoop dat je Stadskanaal niet vergeet. Een boek voor je en een flesje om samen met je man te nuttigen en nog eens na te denken over het mooie Stadskanaal.

0:21Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Ik had geloof ik nog niet verklapt dat ik nog een afscheid ga organiseren. Er komt nog voldoende gelegenheid. Ik vind toch dat de stemming nu al veranderd eerlijk gezegd.

3. Vaststellen agenda
0:22Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

We hebben net omwille van de logica het vaststellen van de agenda even overgeslagen, dat wou ik dan bij deze doen. Heeft iemand nog opmerkingen bij deze agenda? Nee.

4. Onderzoek geloofsbrieven en beëdiging raadslid
1:22Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Ok, dan gaan we de opvolger van de heer Lesman erbij halen denk ik. En dat betekend dat we eerst het onderzoek van de geloofsbrieven moeten gaan doen. We hebben een, maar het vertrek van de een betekend natuurlijk dat er een nieuw raadslid komt voor de fractie van de SP. De heer Anton Reinders is daar voor aangewezen en heeft daarin ook bewilligd, maar voordat hij kan worden beëdigd en toegelaten tot de raad moeten zijn geloofsbrieven worden onderzocht als te doen gebruikelijk en wij hebben weer volstrekt ondemocratisch een commissie daarvoor uitgezocht bestaande uit de heer Hofstra, mevrouw Van der Heide en mevrouw Wubs. En we stellen voor dat de heer Hofstra als voorzitter optreed. Is dat goed? Dan schors ik nu de vergadering voor 10 minuten.

0:05schorsing

0:07Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Ik heropen de vergadering en geef het woord aan de heer Hofstra als voorzitter van de commissie.

0:57Dhr. E. Hofstrafractievoorzitter PvdA

Dank u wel voorzitter. Geachte leden van de raad, als voorzitter van de commissie tot onderzoek van de geloofsbrieven breng ik graag verslag uit van de bevindingen van die commissie. De commissie heeft de geloofsbrieven en andere documenten onderzocht die zijn ingediend door de heer Anton Reinders. De heer Reinders wil graag beëdigd worden als raadslid. Wij kunnen u melden dat de stukken in orde en daarmee voldoet de heer Reinders aan alle in de wet gestelde eisen. Wij stellen u daarom ook voor de heer Anton Reinders toe te laten als lid van de raad. Stadskanaal 3 februari 2020 namens Egbert Hofstra, Guurtje van der Heide, Agnes Wubs-Kramer. Dank u wel voorzitter.

1:26Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Dank u wel. Dan verzoek ik de heer Reinders om de raadzaal binnen te treden en om voor mij plaats te nemen en ik verzoek de overige leden van de raad om te gaan staan. U heeft aangegeven om de eed te willen afleggen. Ik lees de tekst voor en daarna mag u uw eed afleggen. Ik zweer dat ik om tot lid van de raad benoemd te worden rechtstreeks noch minnelijk onder welke naam of voorwendsel ook enige gift of gunst heb gegeven of beloofd. Ik zweer dat ik om iets in dit ambt te doen of te laten rechtstreeks noch minnelijk enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen. Ik zweer dat ik getrouw zal zijn aan de grondwet en dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als lid van de raad naar eer en geweten zal vervullen.

0:03Dhr. A. Reindersraadslid SP

Zo waarlijk helpe mij God almachtig.

0:13Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Dan mag ik u hierbij feliciteren met uw toelating tot de raad van Stadskanaal.

1:04Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Dan mag ik u hierbij feliciteren met uw toelating tot de raad van Stadskanaal. Nou als de heer Reinders ook zit, ik moet toch zeggen dit is waarschijnlijk mijn laatste raad, maar hij is wel vrij spectaculair vind ik zo in het begin toch.

5. Insprekers
0:09Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Dan gaan we verder met punt 6, bij afwezigheid van insprekers.

6. Vaststellen besluitenlijst van 16 december 2019
0:43Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Gaan we over naar de besluitenlijst van 16 december 2019. Heeft iemand nog op- of aanmerkingen bij die besluitenlijst. We beginnen met pagina 1, pagina 2, pagina, mevrouw Schipper PvdA.

0:37

Ja dank u wel. Het is eigenlijk 2,3 dat is een beetje moeilijk dus vandaar dat ik mijn hand maar omhoog stak. Even een vragen over de kanovereniging met dat ze niet mogen zijn in het Pagecentrum nog steeds niet en dat loopt nou al drie jaar, mijn vraag is eigenlijk van zijn er nog nieuwe ontwikkelingen geweest en komt er nu eindelijk een eind aan het deze soap van Pagecentrum en het kanovereniging. Dank u wel.

0:06Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Ik neem aan dat dit een vraag is aan mevrouw Veenstra?

0:02Mevr. G. Schipperraadslid PvdA

Ja hoor, ja, ja.

0:03Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Portefeuillehouder.

0:25Mevr. L. Veenstrawethouder SP

Dank u wel voorzitter. Heet van de pers heet dat volgens mij, maar ik heb de hele middag heb ik een gesprek gevoerd met de voorzitter en de secretaris van de vereniging en dat gesprek heeft er toe geleid dat wij nog het een en ander toch nog uit willen zoeken en dat wij op korte termijn een vervolggesprek hebben met de beide heren van de kanovereniging. En we zijn op een goede manier uit elkaar gegaan dus het gesprek duurt voort.

0:10Mevr. G. Schipperraadslid PvdA

Is denkt u dat het positief gaat uitpakken voor de kanovereniging of, kijk dat is op zichzelf

0:02Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Dat is een hele open vraag vind ik dit

0:07Mevr. G. Schipperraadslid PvdA

Ja, vind ik ook. Dus als dat een goed gesprek is geweest dan mag je toch een klein beetje hopen dacht ik

0:03Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Mevrouw Veenstra

0:20Mevr. L. Veenstrawethouder SP

U stelt een hele open vraag, u krijgt er van mij ook een heel open antwoord op. Omdat ik net al zei het is echt heet van de pers dat wij vanmiddag met elkaar gesproken hebben en ik zou het niet kies vinden om daar nu al echt uitspraken over te doen voordat ik daar ook verder met mijn collega's over gesproken heb of het nader onderzoek gedaan heb wat ik graag wil doen. Dus ik houd het antwoord dicht terwijl de vraag heel open was.

0:04Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Mevrouw Schipper laatste aanvulling.

0:21Mevr. G. Schipperraadslid PvdA

Ja, nou ja, ok nou ja goed ik zei net ook al de het al drie jaar duurt dus we kunnen nog misschien nog even een maandje wachten, maar dan zal ik toch wel graag dat het toch een positieve antwoord krijg de komende en dan met een andere burgemeester of wie dan ook. En dat is niet negatief bedoelt hoor mevrouw de burgemeester.

0:19Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Ik heb met de kano's niets te maken, nee. We gaan door, dit was randje 2,3 dus we gaan door met pagina 3. De heer Maarsingh, CDA.

0:37Dhr. A. Maarsinghraadslid CDA

Voorzitter ik was even niet bij de les, maar onder punt 7 inlichtingen college hadden wij nog even willen vragen, kijk er staat dat er voor het Rijksmonument aan de Drouwenerstraat 4, iedereen die hier lang gewoond heeft weet waar het over gaat, een omgevingsvergunning is verleent voor de realisatie van een woning. Als je er nou niet bij geweest was dan weet je niet waar het precies over gaat, maar het gaat hier, ons inziens, over de mededeling van de wethouder die gezegd heeft daar komt een extra woning bij. Klopt dat?

0:04Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Mevrouw Brongers, portefeuillehouder.

0:02Mevr. G. Brongers-Roffelwethouder CDA

Dat klopt.

0:04Dhr. A. Maarsinghraadslid CDA

Woordje extra erbij zou niet verkeerd zijn.

0:32Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Als aanvulling op de notulen bedoelt u. Dat noteren we. Zijn we dan nu toch echt bij pagina 4 beland. Ja, dan zijn de notulen bij deze vastgesteld.

7. Inlichtingen college
0:35Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

En gaan we over naar inlichtingen college. U heeft nog een aantal, nee, inlichtingen college. Ik begrijp dat één vraag is gesteld door mevrouw Schipper betreffende de stand van zaken openlucht baden. Klopt dat mevrouw Schipper? Zou u uw vraag willen stellen.

0:48Mevr. G. Schipperraadslid PvdA

Nou u heeft het misschien zelf al bijna al haast verwoord we willen graag de stand van zaken want er komt een het wordt allemaal even weer opnieuw bekeken en eigenlijk is mijn vraag van wat is de reden hiervan. Ik kan lezen dat er dus een, wat wijzigingen zijn voor de btw dat er dus gekeken wordt voor een Bosa regeling en voor de ??????? dat dat een van de redenen kan zijn. Maar ik hoop toch want zoals wij ook in de ambitienota hebben kunnen lezen dat er toch dat het college toch wel achter het instandhouding van de buitenbaden van alle drie de buitenbaden staat. Ik hoop dat deze standpunten nog niet zijn gewijzigd. En dat is eigenlijk een van mijn vragen dat ik me liever niet zorgen wil gaan maken. dank u wel.

0:04Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Mevrouw Brongers.

0:55Mevr. G. Brongers-Roffelwethouder CDA

Ja voorzitter, mevrouw Schipper geeft eigenlijk al deels antwoord op de gestelde vraag. Zo van wat in de ambitienota is besproken staat het college naar nog achter. Voor de goede orde dat was uw besluit als raad en daar staan wij dus nog steeds achter, we kunnen ook niet anders. Daar zijn bepaalde afspraken over gemaakt. Nou in de brief heeft u kunnen lezen wat de aanleiding is voor zeg maar jammer genoeg toch wel de vertraging. Ik ben van mening dat we dit proces zorgvuldig moeten doorlopen en daar zijn we druk mee bezig. En zoals ook in de brief aangegeven heeft dat geen consequenties voor de opening van de baden in het nieuwe seizoen en de afspraken uit de ambitienota gelden dus nog steeds.

0:06Mevr. G. Schipperraadslid PvdA

Dank u wel voorzitter, daar ben ik blijk om. Tot nu toe, ja, dank u wel.

0:07Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Ok, dank je wel. De heer Pals, D66.

0:55Dhr. K. Palsfractievoorzitter D66

Ja toch nog even en mevrouw Schipper daarin ondersteunen, ik vraag me zo langzamerhand wat het belang nou is om memo's te sturen. Want u weet de memo's zwembaden die we in dank hebben aanvaard tot 4 juni 2019 staan toch wel hele harde afspraken in en u zegt nu wel van nou ja alles blijft zoals het was, ook in 2020, maar ook vanuit onze fractie zou ik toch graag wel een aanscherping willen van wanneer nu daadwerkelijk de kogel door de kerk is en gelden nog steeds alle financiële perikelen zoals die zijn genoemd in dat memo. Want nou ja er is al een wijziging gekomen dus ik kan niet anders dan dat mevrouw Schipper ook dat het toch echt dit seizoen toch eens een keer de kogel door de kerk komt om in uw bewoordingen.

0:04Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Mevrouw Brongers.

0:40Mevr. G. Brongers-Roffelwethouder CDA

Ja nog een korte reactie voorzitter. Ik hoor de heer Pals twee dingen zeggen; hoe zit dit nu eigenlijk met die memo's. Het college, wij, ik spreek ook maar even namens de collega's, zijn van mening als er wijzigingen in de situatie optreden dat wij u daar zorgvuldig over informeren en in dit geval hebben wij dat middels een memo gedaan. Als uw raad dat niet op prijs stelt dan hoor ik dat graag. Wanneer de uiteindelijke, zeg maar uitkomsten van de zwembaden bekend zijn, dat kan ik op dit moment nog niet met harde zekerheid een datum voor noemen.

0:06Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

De heer Pals, D66.

0:43Dhr. K. Palsfractievoorzitter D66

Nou ja voorzitter ik noem dit even eerlijk gezegd omdat wij de gemeenschap maakt altijd veel gebruik of doet altijd een appel op vrijwilligers en et cetera en de gemeenschap en ik zou het toch heel jammer vinden dat die gemeenschap zoals vooral in Musselkanaal de kop laat hangen door te zeggen van ja het college en de raad heeft ook alle tijd dus wij weten het langzaam ook niet meer. Dus ik zou er eigenlijk voor willen waken dat we onrust veroorzaken onder die gemeenschap in Musselkanaal die zich van harte alles aantrekt van die zwembad en dat we ze toch wel het gevoel geven van jongens het komt allemaal voor elkaar. Maar dat zeg ik even vanuit deze positie.

0:26Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Daar nemen wij op dit moment dan kennis van. Verder heeft niemand zich gemeld bij de inlichtingen college. Gaan we over naar de schriftelijke vragen. Er had wel iemand zich gemeld, namelijk mevrouw Brongers en die was ik vergeten. Mevrouw Brongers.

1:23Mevr. G. Brongers-Roffelwethouder CDA

Ja op 24 februari heeft u op uw raadsagenda de Omgevingsvisie staan met het participatieplan, participatietraject, we hebben daar eerder over gesproken in een raadscommissievergadering en de uitvoering van het participatieplan staat gepland voor de maanden maart, april en mei. En om de voortgang te bespoedigen, waar wij allen baat bij hebben, en ik hoop ook u als raad, willen wij graag voorafgaand aan vaststelling in uw raad de planning maken. Mocht u op de 24e anders besluiten dan zullen wij die afspraken uiteraard allemaal cancelen, waar wij de hoop uitspreken dat dat niet nodig is, maar de planning van het Omgevingsplan is gebaat bij een zo spoedige mogelijke afronding van het participatietraject. Ik wou u dit even mede delen dus mocht u op korte termijn in welke vorm en hoedanigheid dan ook ergens een uitnodiging voorbij zien komen in de media of richting uw raad dan weet u dat het voorafgaand aan uw raadsbesluit is met die reden. Dat was het voorzitter.

0:13Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Dank u wel. Vergeet ik nou nog wat? Nee toch, nee.

8. Schriftelijke vragen
0:19Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Dan gaan we nu naar de schriftelijke vragen. Daar is door de heer Mellies een vraag gesteld en beantwoord inmiddels. Zij het pas kortgeleden. Was dat naar genoegen. De heer Mellies, LB.

1:45Dhr. J. Melliesfractievoorzitter Lokaal Betrokken

Ja voorzitter dat was, meerdere vragen trouwens, naar genoegen er wordt hier hard gewerkt in het centrum en het ziet er ook allemaal fantastisch uit, we hebben meerdere rotondes gekregen, nieuwe rotondes, verkeerspleinen en de Navolaan is voor een gedeelte weer bereikbaar. Het viel ons op dat er dus ja toch teveel verkeer tegen het of gemotoriseerd verkeer tegen het eenrichtingsverkeer in reed en onze vraag was of u daarvan op de hoogte was, u bent er van op de hoogte. Goed we hebben antwoord gekregen waar dat dan enerzijds door zou komen, nou heeft te maken met onbekendheid van de situatie en ook anderzijds met het gedrag van automobilisten. Goed de tijd moet het leren of het toekomst ook zo blijft. Er waren tweeledige vragen en de tweede vraag dat ging over het verkeersplein Geert Teis. We merken dat daar na een bezoek aan het Geert Teis toch vaak auto's, nu nog steeds, auto's dezelfde kant uitgaan waar ze ook ingekomen zijn terwijl dat niet de bedoeling is. U belooft dat daar binnenkort, naar ik mag aannemen, dat daar beter aangegeven wordt hoe ze die parkeerplaats moeten verlaten. Ik wil eigenlijk toch wel meegeven of het misschien niet in de toekomst raadzamer zou zijn om dat stukje vanaf het verkeersplein politiebureau tot aan de ingang van de parkeergarage tweerichtingsverkeer van te maken want we merken ook dat bij de bevoorrading van de winkels zoals bij Flip de fietsenmaker en bij overige winkels daar in dat stukje dat de bevoorraders gewoon dezelfde weg weer teruggaan als ze gekomen zijn en dan komen ze verkeerd uit bij het verkeersplein. Dus misschien even ter illustratie om mee te geven voor een mogelijke wijziging op dat stukje van de Navolaan. Maar voor de rest wij zijn blij met de beantwoording van de vragen. Dank u wel voorzitter.

0:09Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Dank u wel. Nou mooi.

0:03Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

De heer Pals.

9. Lijst met ingekomen stukken
0:21Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

De lijst van ingekomen stukken. Daar is één stuk geagendeerd en wel door de heer Pals die vragen heeft over de opstelling, de uitspraak van de autoriteit consument en markt, het ACM. De heer Pals, D66.

1:26Dhr. K. Palsfractievoorzitter D66

Ja dank u voorzitter. Ja goed het is de afronding van een lang proces geweest en waar wij als raad hoop ik van geleerd hebben dat je het ACM never nooit kunt negeren en maar mijn enige vraag is eigenlijk de campinghouder heeft ik vind het heel jammerlijk hoe het proces is verlopen dat de campinghouder zelf alleen heeft verder moeten vechten ook tegen de gemeente in eigenlijk en ik vind dat een teleurstellende ontwikkeling, ik refereer altijd naar die ene film in Engeland waar de beste man in strijd komt te verwikkeld raakt met de overheid en ik vind dit wel een klein voorbeeldje daarvan alleen mijn vraag is nu hoe is dit nu af echt afgehecht dit hele verhaal. Mevrouw is in het gelijk gesteld, ze is ACM nou heeft er een stevig dossier bijgevoegd en mijn vraag is nu hoe is het nu echt afgehandeld. En is het nu ook afgehandeld. Want ik heb namelijk begrepen dat de campinghouder nog steeds zit met het ene punt en dat is dat nachtregister wat geen gelijkheid is, zij moet de hele nacht zij houdt een nachtregister bij terwijl op de campingplaatsen geen nachtregister wordt wel bijgehouden, maar op één moment van de dag en dat kan niet de bedoeling zijn in haar optiek. Tot zover mijn vraag.

0:19Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

"I, Daniel Blake" bedoelt u. Nou daar willen we de heer Borgesius niet van betichten, maar misschien kan u wel reageren. Portefeuillehouder.

1:42Dhr. G. Borgesiuswethouder VVD

Ja dank u wel voorzitter. Ja even richting vanzelfsprekend de raad c.q. de heer Pals, in de aanhef zegt u dan expliciet tegen de gemeente in. Ja ik denk met alle respect voor uw opmerking, maar dat dat niet helemaal juist is. Want tegen de gemeente in dat was zeg maar voor de periode 1 juli '14 tot 1 april '16, vervolgens heeft u als raad een besluit genomen en tegen het besluit van de raad betreft de periode april '16 tot en met 31 mei '18. Dus dat even als nuance. Voor wat betreft de afhandeling, wij hebben begin '19 een claim van de door u genoemde mogen ontvangen, wij hebben gedurende het afgelopen jaar en zelfs tot en met december dit jaar aan de adviseur waar de uitbater van de camping gebruik van maakt, en dat mag ook vanzelfsprekend, nog proactief weer benaderd met de vraag van geeft u nu alstublieft een onderbouwing van datgene wat u hier heeft ingediend. Dat hebben wij gedurende het afgelopen jaar meerdere keren gedaan en tot op heden hebben wij die onderbouwing nog niet mogen ontvangen. Dus ja dan kunnen wij op dit moment denk ik ook weinig doen. Dat is de actuele stand voorzitter.

0:26Dhr. K. Palsfractievoorzitter D66

Ja ik ga natuurlijk niet in die onderhandelingspositie want u onderhandeld eigenlijk gewoon niet, u wacht in feite nog een claim af. Heeft u ook zich kunnen afvragen waarom ze dat nou nog niet doet of, want anders denk ik van is de signalen die worden afgegeven ten opzichte van uw antwoord is wel een beetje in tegenspraak.

0:03Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

De heer Borgesius.

0:41Dhr. G. Borgesiuswethouder VVD

Nou ik denk niet dat dat in tegenspraak is heer Pals en kijk iedereen die kan hier natuurlijk een claim indienen als hij of zij denkt dat ze daar recht op hebben, dan lijkt het mij de normale weg dat onze directe beleidsmedewerkers daarmee aan de slag gaan en dat is hier dus ook het geval, maar op het moment wanneer er geen onderbouwing komt van de claim, en u noemde het zelf ook zo, dan is er denk ik weinig te onderhandelen dus op dat moment heb ik nog niet de behoefte om ook gelijk daar in beeld te komen. Heel simpel.

0:20Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

De heer Pals, laatste, oh het was genoeg. Mooi dank u wel. U verrast me nog zo, u verrast me, is mooi.

0:06Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Dat betekend dat de brief niet verstuurd hoeft te worden.

10. Vaststellen lijst met openstaande toezeggingen en moties
0:28Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Gaan we naar de lijst van toezeggingen en moties. Volgens mij, we hebben behoorlijk wat toegezegd, maar ook behoorlijk wat gedaan. Als u het daarmee eens bent kan de toezegging OV bereikbaarheid Stadskanaal, nee daar wil meneer Wiersema graag even het woord over begrijp ik. Dat is een toezegging aan u.

1:01Dhr. M. Wiersemaraadslid CDA

Dank u wel mevrouw de voorzitter. Wij zouden een brief schrijven, op de raadsvergadering van 25 november 2019 hadden we afgesproken om een brief te schrijven naar het OV bureau aan de hand van de dienstregeling 2020, van Groningen-Drenthe, daar hadden wij onze zorgen over geuit en we zouden die brief zouden wij schrijven met onze zorgen daarin. We hebben wat gesprekken gehad, we hebben lopen wikken wegen en toen hebben we uiteindelijk op het idee gekomen om niet alleen onze zorgen te uiten in die brief maar ook het OV bureau, het DB van het OV bureau ook uit te nodigen tijdens een raadscommissie waar wij als raad onze zorgen en vragen zouden kunnen uiten en stellen. En omdat het officieel een raadsbesluit is wat wij genomen hebben op de toezeggingen kunnen wij natuurlijk dat niet zomaar doen zonder u daarin te informeren en dat u ook daar uw toestemming aan geeft.

0:06Dhr. M. Wiersemaraadslid CDA

De brief wordt nog wel verstuurd, maar er wordt ook een uitnodiging bijgevoegd.

0:07Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Ik kijk even naar mevrouw Brongers want het is haar toezegging.

0:41Mevr. G. Brongers-Roffelwethouder CDA

Ja voorzitter het besluit is in de raad genomen en ik zie hier staan ook met uitvoering aan de griffie. Uiteraard heb ik bestuurlijk overleg met het OV bureau en inderdaad na interne afstemming ook geopperd dat het wellicht een goed idee zou zijn om het OV bureau uit te nodigen en hier uitleg te komen geven hoe er gewerkt wordt en welke keuzes waarom al of niet gemaakt worden. Inmiddels heb ik van de directeur van het OV bureau begrepen dat hij daar zeer wel toe bereid is om daar invulling aan te geven en uiteraard de brief is aan uw besluit.

0:14Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Als ik het goed begrijp zegt u hij komt maar we willen ook nog de brief. Of kunnen we hem gewoon, hij beschouwd zich al als uitgenodigd en dat dat het is.

0:15Dhr. M. Wiersemaraadslid CDA

Ja het kan ook op die manier kan het ook een makkelijker weg maar omdat het inderdaad was afgesproken een brief te sturen, maar als iedereen zegt van ja nodig ze alleen maar uit en dan gaan we onze zorgen en onze vragen zouden die kunnen stellen dan is dat denk ik ook prima als ik zo om mij heen kijk.

0:04Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

De heer Pals, D66.

0:33Dhr. K. Palsfractievoorzitter D66

Ja voorzitter, ja ik ben, wij zijn namens D66 zijn we medeschrijver van die brief, ja ik hecht er wel waarde aan om de brief alsnog wel te versturen want dan weten ze gewoon waar het over gaat en die uitnodiging dat staat want sterker nog de jongeren conferentie heeft dat zelfs opgeleverd donderdagmiddag op de uitnodiging van de beste man wil dolgraag komen dus dat is kat in het bakkie, maar toch even een vooraankondiging lijkt mij. Dus wel de brief versturen.

1:17Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Ok, we snappen wat de bedoeling is, ik stel voor dat de griffier even namens de raad een opzet maakt, die rondstuurt en dan maken we een soort combi van een uitnodiging en een toelichting op waar de zorgen van deze raad zitten. Akkoord? Aldus besloten. Dan staan er nog twee toezeggingen die al van een datum en een inhoud zijn voorzien. Dat is de toezegging; informatie over de gecertificeerde instellingen en taskforce jeugd. Die vind plaats op 10 februari, kan volgens mij worden afgevoerd daarmee. En de toezegging rond informatieve bijeenkomst beschermd wonen. Die zou eigenlijk vanavond plaatsvinden, maar is in overleg met u en op uw verzoek verplaatst naar 24 februari. Kan volgens mij dan ook worden afgevoerd. Komen we bij de moties. En daar staat nog de motie inzake afschaffing verhuurdersheffing en daar wil mevrouw Brongers graag een toelichting op de stand van zaken geven. Mevrouw Brongers.

0:32Mevr. G. Brongers-Roffelwethouder CDA

Inderdaad voorzitter, er staat in de raad van 27 januari want dat is met reden omkleed vanavond geworden. Uw motie en een bijbehorende brief is verzonden aan de minister en aan de vaste Kamer Commissie. Dus in die zin is de motie uitgevoerd, maar daarnaast wil ik graag namens de woningcorporaties hun dank uitspreken voor uw meedoen in deze en op deze manier hier aandacht voor te hebben gevraagd. Dat leek me op zijn plaats.

0:14Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Voldoende? ok. Dan is volgens mij deze lijst van toezeggingen en moties weer actueel.

1:29Dhr. E. Biezefractievoorzitter GBS

Ja voorzitter dank u wel. Ik heb een actueel thema, wij zijn geschrokken van het steekincident wat plaats heeft gevonden in de Berkenstraat. Waarbij waarschijnlijk enkele jeugdigen zijn betrokken, 14 jaar wordt hier gezegd. Dagblad van het Noorden heeft daarover geschreven en mijn vraag gaat eigenlijk over de beeldvorming, of althans de mening, van de buurtbewoners rondom bijvoorbeeld de politie. Daar wordt dus in geschreven; politie die zien we hier niet, de jongeren hebben vrij spel in het donkere parkje twee straten af van de coffeeshop, de wijkagent spreekt ze nooit aan. Dus even afgezien van het steekincident wat natuurlijk een landelijk probleem is op dit moment, ik zag net voordat ik hier naar de vergadering ging nog een groep jongeren in Groningen in de wijk Paddepoel, waarvan er één het presteerde om aan de verslaggever een kapmes te tonen van ik denk wel 60 cm lang. Maar het gaat mij even om de beeldvorming, en ik hoop niet dat het waar is zoals dat in het krantenbericht is neergelegd van afgelopen zaterdag, dus ik wil graag van u horen hoe u daarover denkt en of het beeld klopt. Dank u.

11. Vragenuur
0:06Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Er zijn geen punten voor het vragenuur

12. Interpellaties
0:03Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

En ook geen interpellaties

13. Rondvraag
0:18Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Dus dan komen we bij de rondvraag. Wie heeft er behoefte aan een rondvraag. De heer Pals, de heer Bieze, de heer Mellies, de heer Klinkhamer. Begin ik met de heer Pals, D66.

0:14Dhr. K. Palsfractievoorzitter D66

Ja dank u wel voorzitter. Ik heb meerdere vragen voor de rondvraag maar goed dat krijg je als in januari helaas de vergadering niet door is gegaan. De eerste, dan krijg je een stapel rondvraag items.

0:06Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Nou ja de rondvraag kent een doel dus ik neem aan dat u allemaal zorgvuldig heeft gewogen of al deze vragen ???????????????

0:01Dhr. K. Palsfractievoorzitter D66

Heel zorgvuldig, heel zorgvuldig.

0:02Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Mooi, daar vertrouw ik op.

2:16Dhr. K. Palsfractievoorzitter D66

Maar goed de tijd vind ik er zo lang tussen geweest en dat wou ik even aangeven. Ten eerste is de rondvraag is even ging even over de openbare verlichting aan de kade in Stadskanaal. Heeft bijna twee weken niet gebrand in de kerstperiode en hoe mensen ook telefoneren met Fixi et cetera er is helemaal niets aan gedaan. Het was 's avonds een complete duisternis. Het heeft, gelukkig hadden we extra kerstbomen en kerstverlichting aan de buitenkant, dus het verlichtte wat, maar ik vind het wel een beetje een rare situatie dat het zo lang moet duren en dat zoiets niet opgelost kan worden zonder dat daar een verklaring voor is. Dus ik zou graag degene de wethouder willen verzoeken om dat toch eens na te gaan hoe dat nu zo is gekomen. Mijn tweede vraag is, dat is vraag één, mijn tweede vraag is; alle bewoners van de kade hebben een brief gekregen van Vermeer expertise. En die expertise gaat namelijk over bouwkundige opnames voor de inventarisatie vervanging beschoeiing Stadskanaal. En er is hun medegedeeld dat Avitec gaat starten met het project, met de beschoeiing, maar nou wil men een alle nou wil men alle aanwonenden van de kade wil men een afspraak maken om het huis te aan de buitenkant en voor zover toegankelijk aan de binnenkant te laten inspecteren. En wij vragen ons werkelijk af ja, aardbeving Noor Nederland komt er nu ook een aardbeving kade kant want zoals de brief zegt dan, en die willen de huidige toestand van die woningen inventariseren, dan denken ze van potverdikke wat gaat er gebeuren aan die kade kant. Ik bedoel hoe gaat dat überhaupt want dat zegt de brief namelijk niet dus ik denk dat het ja het zijn allemaal historische huizen en ja daar is een beetje onrust over ontstaan dus wellicht weet de wethouder van dit project en wellicht weet de wethouder hoe technisch wordt uitgevoerd. Daar is wel zorg over en daar zouden we graag antwoord op willen. Het is een brief van Vermeer Expertise als de wethouder wil ik heb hem bij me. Mijn derde vraag is

0:05Dhr. A. Tamsmaraadslid CU

Voorzitter hoort dit soort detaildingen nou echt in een rondvraag hier thuis.

0:04Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Ik zit ook het reglement met een schuin oog na te kijken.

0:08Dhr. K. Palsfractievoorzitter D66

Ja, maar goed ik pak mijn moment en het zijn brieven die aan bewoners zijn verstuurd, ik kan het ook niet helpen dat er zo'n tijd tussen zit.

0:08Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Ok, gaat u door, maar kijk goed naar het reglement van orde.

0:02Dhr. K. Palsfractievoorzitter D66

Nou uw laatste raadsvergadering, toch.

0:06Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Ook nu laat ik de boel niet uit de hand lopen meneer Pals.

0:56Dhr. K. Palsfractievoorzitter D66

Allerlaatste vraag en dat gaat de raad aan, dat gaat niet echt zozeer het college aan, maar we hebben een brief gekregen over de verkeersdrempels Vrijdomstreekje 30 km gebied en die brief zijn in alle raadsfracties verstuurt op 12 december 2019, over de snelheid waarmee gereden wordt aan het Vrijdomstreekje en waar de buurtbewoners toch ernstig hun zorg uiten over de traagheid waarin op hun brief van 12 december is gereageerd. En het bevreemd mij waarschijnlijk ja niemand van de raadsfracties heeft het ook ingediend of heeft er ook over gehad en wij zouden toch graag zien dat de brief van 12 december van de aanwonenden van het Vrijdomstreekje toch formeel en informeel of formeel in ieder geval wordt beantwoord want u heeft hem wel een jaar lang laten liggen en dat vind ik een kwalijke zaak.

0:04Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Is volgens mij de lijst van ingekomen stukken?

0:07Dhr. K. Palsfractievoorzitter D66

Nee, hij is aan de raadsfracties gestuurd dus hij is niet aan het college gestuurd.

0:19Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Wij zoeken dit even uit of dit echt wel een punt voor de rondvraag is of dat u dit had moeten aanmelden en zodat we het hadden kunnen voorbereiden. Ik geef het woord aan de heer Bieze, GBS.

0:06Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

De heer Mellies.

0:38Dhr. J. Melliesfractievoorzitter Lokaal Betrokken

Ja dank u wel voorzitter. Het viel ons op dat er flink wordt gegraven langs de Van Boekerenweg op het gebied waar een zonnepark beoogd is. Mogen wij aannemen dat de bouw van het zonnepark nu aanstaande is. En daar op aansluitend, we hebben een gebiedsfonds opgericht en tot vorig jaar is daar nog niets in gestort. We zijn eigenlijk benieuwd in hoeverre dit initiatief in ieder geval wat de verwachting is wanneer die een bijdrage gaan doen in het gebiedsfonds. Dus daar waren we toch wel even benieuwd naar. Dank u wel voorzitter.

0:10Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Dank u wel. De heer Klinkhamer.

1:03Dhr. T. Klinkhamerraadslid PvdA

Dank u wel voorzitter. Twee onderwerpen, drie vragen. Het gaat even over een artikel 21 januari jongstleden spoedafdeling zucht onder grotere drukte. Het gaat over de ziekenhuizen Emmen, Assen en Scheemda. Nu is de spoedafdeling Refaja gesloten ook een groot aantal klinische bedden zijn gesloten, heeft dit ook consequenties voor de zorg voor onze inwoners in onze gemeente. En tweede vraag hierbij is van wordt dit gegeven ook meegenomen aan de zorgtafel. Dat is het eerste onderwerp, het tweede onderwerp ik ben even benieuwd naar de stand van zaken betreft de Blauwe Kamer in Alteveer. Deze bestemmingsplan of het bouwstop hoe je ook noemen wilt die stopt per 1 juni dacht ik of 1 juli dus dat is al over een paar maand dus ik ben even benieuwd of die inmiddels al al binnenkort vol komt te staan. Dat was het dank u wel.

0:16Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Dank u wel. Even kijken, dan beginnen we maar met mevrouw Brongers voor de vraag denk ik rond de verlichting rond de kerst.

0:03Mevr. G. Brongers-Roffelwethouder CDA

Dat is Goedhart, verlichting, maar ik wil wel beginnen hoor.

0:18Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Beginnen we met de heer Borgesius met de vraag rond de verlichting rond de kerst. Nou dat eerst maar even. En de vraag rond het zonnepark.

0:40Dhr. G. Borgesiuswethouder VVD

Ja. De eerste vraag van de heer Pals voor wat betreft de verlichting. Wat mij daarvan bekend is dat het volgens mij niet alleen even aan de kade helaas is gebeurd, maar ook op meerdere plekken in die periode en dat was te wijten aan een omissie in de computeraansturing van de verlichting. En dat heeft inderdaad, en dat ben ik volledig met u eens, te lang geduurd. Maar dat was de oorzaak. Ten aanzien van, ten minste ik neem aan dat ik over mag gaan naar de heer Mellies, kijk even richting u

0:07Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

En ik kijk weer naar de heer Pals, ja u mag naar de heer Mellies overgaan.

1:01Dhr. G. Borgesiuswethouder VVD

Ok. Inderdaad dat zie ik ook heer Mellies dat daar driftig grondverzet plaatsvindt. Voor wat betreft het gebiedsfonds, ja daar kan ik u direct in die zin denk ik geen antwoord op geven want we hebben willens en wetens denk ik gezamenlijk met u de gebiedsfonds op afstand gezet van het college c.q. ook als gemeente, wanneer de eerste storting door de exploitant moet worden gedaan weet ik op dit moment niet, maar het is evident dat wanneer men overgaat tot het legen van panelen dat denk ik de eerste storting plaats moet vinden. Maar ik wil dat met alle plezier voor u uitzoeken en via de griffie aan u laten weten of er wel of geen eerste storting heeft plaatsgevonden. Want daar duidt u denk ik waarschijnlijk op, op het gebiedsfonds, dat bedrag is alom bekend dat is die €750.000,-.

0:05Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

De heer Mellies.

0:32Dhr. J. Melliesfractievoorzitter Lokaal Betrokken

Ja dank u wel voor het antwoord. Ja we zijn toch wel benieuwd hoe nou het een en ander functioneert want we weten allemaal dat er is één initiatief die een eenmalige storting doet dan heb je initiatieven die jaarlijks een storting doen, het gaat om gigantische bedragen en we zouden graag toch wat meer informatie willen over wat daar nu over afgesproken is. We hebben inmiddels de statuten van het gebiedsfonds ook gelezen er staat niets over in, dus als er iets aan informatie is daarover dan zouden we die graag als raad ontvangen. Dus als u een toezegging kunt doen.

0:03Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

De heer Borgesius.

1:06Dhr. G. Borgesiuswethouder VVD

Nou daar kunnen we denk ik als college vrij expliciet op reageren. Ik denk dat wij als college met u als raad hebben afgesproken dat wij vier zonneparken volgezet, tussen aanhalingstekens, het oude regime zullen afwerken en die vier zijn nu denk ik bekend, maar ik wil ze met alle plezier nog wel even noemen. Dat betreft dan de Van Boekerenweg, dat betreft Vleddermond, dat betreft Alteveer en het betreft eventueel dat park aan het Tweede Boerendiep. Die vier. En bij de laatste vaststelling van de ruimtelijke visie, of de correctie qua ruimte op de visie van Stadskanaal, hebben wij in november vastgesteld en ook aan u gevraagd of wij een jaar de tijd mogen nemen voor toekomstige parken onder wel regime die gaan vallen, ook voor wat betreft het lusten en het lasten verhaal. Dus voor alle parken na de benoemde vier zullen onder dat regime gaan vaststellen waar wij nu momenteel aan werken.

0:37Dhr. J. Melliesfractievoorzitter Lokaal Betrokken

Ja laten we dat doen. Kijk, ja we hebben afgesproken dat we een jaar daar over zouden nadenken hebben we het over lokaal eigenaarschap en dat gaat over de volgende projecten. Kijk en er gaat natuurlijk in die vier met name genoemde parken wel om een hele hoop geld en ik neem aan dat er toch afspraken zijn gemaakt over tijdstippen wanneer de initiatiefnemers met geld over de brug gaan komen. Dus ja als daar afspraken over gemaakt zijn dan zouden we ze graag willen weten. Dank u wel.

0:10Dhr. G. Borgesiuswethouder VVD

Ja die toezegging heb ik dacht ik zojuist gedaan richting heer Mellies voor wat betreft het park van Van Boekerenweg.

0:50Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Ja dat dacht ik ook. Dan beschouw ik deze vraag als beantwoord. Gaan we naar mevrouw Brongers voor de brief over de ontwikkelingen kade kant en de Blaauwe Kamer. Meneer Pals uw vraag betreffende de brief van de heer Ronde. Wij hebben het even, de griffier heeft het even nagekeken, maar die is binnengekomen als ingekomen brief genoteerd in week 50 en die had u dus bij twee eerdere gelegenheden kunnen agenderen. Namelijk de december vergadering en voor deze vergadering. Dus wilt u hem echt nog bespreken dan stel ik voor dat u hem agendeert voor de volgende vergadering. Mevrouw Brongers.

0:45Mevr. G. Brongers-Roffelwethouder CDA

Ja voorzitter de eerste vraag van de heer Pals over het project beschoeiing en de brief. Ik moet u zeggen dat die brief mij niet bekend is dus in die zin kan ik daar ook niet op dit moment inhoudelijk op reageren. De vraag over de Blauwe Kamer van de heer Klinkhamer, volgens mij heb ik een poosje terug in uw raad aangegeven dat er belangstelling was voor in ieder geval één deel van de Blauwe Kamer, hebben we hier ook besproken, en voor zover mij nu bekend zijn er nog gaan nadere aanvragen ingediend dus dat is de stand van zaken.

0:10Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Dank u wel. Los van het alarm begrijp ik dat de heer Pals nog een opmerking wil maken. De heer Pals.

0:46Dhr. K. Palsfractievoorzitter D66

Ja dank voor het antwoord van de portefeuillehouder. Ja u kunt er niet op reageren dat snap ik, ik werp het u ook voor de voeten, maar komt u er nog op terug want daar hecht ik wel waarde aan want het is nogal een aankondiging eerlijk gezegd. Ik bedoel als mensen teksten lezen als expertise buitenkant binnenkant van de woning dan denken ze toch echt wat gaat er gebeuren dus ik ben heel ik zou het erg op prijs stellen als u weet dat u kennis neemt van de brief dat u weet heeft van de brief en hoe dat nu verder aan de bewoners wordt uitgelegd. En u moet ook wel snel zijn want ze willen van 3 februari tot 18 februari wil men al planning maken dus

0:04Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Mevrouw Brongers.

0:12Mevr. G. Brongers-Roffelwethouder CDA

Dan zijn ze vandaag begonnen als die datum klopt, maar volgens mij zei u in eerste termijn dat ik de brief van u kon krijgen, ik zie hem graag tegemoet.

0:18Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Gaan we over naar mevrouw Veenstra voor de vraag van de heer Klinkhamer betreffende de ontwikkelingen rond de spoedzorg en de rol van de zorgtafel daarbij. Mevrouw Veenstra.

3:37Mevr. L. Veenstrawethouder SP

Dank voorzitter. Het klopt de heer Klinkhamer namens PvdA refereert aan artikel van 20 januari in het Dagblad van het Noorden waarin gesteld wordt dat de spoedeisende hulp zuchten onder de grote drukte. Ik las dat artikel ook en toen werd het mij ook enigszins benauwd, dus ik heb de heer ?????????? gebeld van de Treantgroep zo van wat is er aan de hand. Hij bevestigde inderdaad wel dat er sprake is van grote drukte op de spoedeisende eerste hulpen, maar dat die drukte zich niet beperkt tot de spoedeisende eerste hulpen van de Treantgroep dan ??? het WZA en het OZG, maar dat er echt nationaal in het hele land sprake is van een grote drukte die ervaren wordt op die spoedeisende eerste hulpen. Hij had zijn collega in het Martini ook gebeld en daar kreeg hij hetzelfde signaal en dat heeft alles te maken met ja de griep die op dat moment heerste, maar ook gewoon personeel is en blijft een dingetje. Daarnaast gaf hij ook wel aan wat je vaak ziet toch wel vaak ziet is dat er op sommige plekken wel stagneert, mensen die op de spoedeisende hulp zijn en door moeten naar een bed nou dat duurt soms wel lang ja dan loopt het ook op op de spoedeisende eerste hulp en aan de achterkant daar waar mensen ontslagen kunnen worden uit het ziekenhuis soms door moeten naar een verpleeg, nou ik kent allemaal de voorbeelden uit de media van de afgelopen maanden, ook daar stagneert het soms. Maar, en dat moet er wel bij gezegd worden want dat vraagt u ook van wat is het effect op onze inwoners daarvan, is er sprake van een gevaarlijke situatie, nee daar is geen sprake van, dat heeft hij mij ook met klem bezworen, er wordt nog steeds elke week wordt er binnen het kernteam gemonitord hoe het verlopen is sinds het sluiten van de spoedeisende eerste hulp hier in Stadskanaal. Wat betekend dat voor de andere ziekenhuizen, wat betekend dat voor de patiënten, dat wordt continue in de gaten gehouden en dat geeft voor mij in elk geval op dit moment geen aanleiding om mij daar grote zorgen om te maken. En met uw toestemming mevrouw de voorzitter pak ik gelijk een tweede bericht van die week erbij wat in de media kwam, het gaat namelijk over het beeld wat geschetst werd in een nieuwssite dat de brandweer een reanimatie moest oplossen in Zuidoost Groningen nou dat lag ook iets genuanceerder want ook daar dacht ik van wow wat zijn we aan het doen, dus ik heb de ambulancezorg Groningen gebeld en die is het voor mij gaan uitzoeken en die kwam toch wel met een iets genuanceerder verhaal aan waarbij het gegeven is dat twee ambulances, want het ging over een reanimatie dan moeten er twee ambulances komen, die waren beiden binnen 14 minuten ter plaatse, de meldkamer in Drachten heeft gelijk hartslag nu geactiveerd wat dus betekend dat burger hulpverleners een melding krijgen van er sprake van een reanimatie situatie ga naar de het dichtstbijzijnde AED en bied hulp, even in mijn woorden samengevat wat er dan gebeurd, maar omdat het incident plaatsvond in dezelfde straat als waar de brandweerkazerne gevestigd is kwam ook daar de melding binnen en daar is een AED gewoon direct toegankelijk, wat niet overal het geval is, en daardoor ontstond het beeld dat de brandweer degene was die het moest oplossen omdat er een tekort was aan ambulances. Wat dus niet aan de orde was want beide ambulances waren op tijd ter plekke. Dus, nou ik denk ik maak van de gelegenheid gebruik om ook die ook gelijk maar even publiekelijk hier weg te nemen, het was een voor de persoon in kwestie een verdrietige omstandigheid, maar een hele fijne omstandigheid dat de brandweer zo dichtbij was om met de AED ter plekke te kunnen zijn. En dat onderschrijft alleen nog maar eens meer denk ik de noodzaak dat we met elkaar komen van een dekkend netwerk van AED's die voor iedereen toegankelijk zijn. Dank u wel voorzitter.

0:06Dhr. T. Klinkhamerraadslid PvdA

Voorzitter mag ik nog even reageren?

0:02Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

U mag reageren meneer Klinkhamer.

0:42Dhr. T. Klinkhamerraadslid PvdA

Nog even over Treant Refaja, u geeft ook terecht aan die zorgen nou de bestuurder die deelt die zorgen ook, maar deelt hij ook de zorgen van de minister Bruins die toch op een gegeven moment een beetje wat bedenkingen krijgt of wat in de twijfel gebracht wordt, dat landelijk is dat ook wel bekend, over die sluiting van spoedeisende hulpen afdelingen in Nederland. En ook hier dus. Wordt dat argument is dat argument bij u bekend en is dat ook nog niet een reden een argument om dat eens met deze bestuurder te bespreken.

0:05Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Mevrouw Veenstra.

0:32Mevr. L. Veenstrawethouder SP

Het is mij niet helemaal helder wat meneer Klinkhamer nu exact van mij vraagt, maar ik ken natuurlijk de landelijke discussie die speelt rondom de spoedeisende eerste hulpen, ik ga ervan uit dat de bestuursvoorzitter van Treant die ook kent, ik ga geen uitspraken doen over wat hij daarvan vindt, dat is niet aan mij, maar ik denk dat het goed is dat we met elkaar die discussie in dit land voeren, maar wij hebben hier in Stadskanaal met de actuele situatie te maken en daar proberen wij dat te waarborgen wat we met elkaar kunnen waarborgen voor onze inwoners en ja vooralsnog is de situatie zoals ie is hier in Stadskanaal.

0:09Dhr. T. Klinkhamerraadslid PvdA

Als laatste voorzitter, mocht die situatie wel veranderen met de aankomende griepgolf of iets dergelijks, houdt u ons dan op de hoogte.

2:40Mevr. F.T. de Jongeburgemeester

Dank u wel. Resteert nog de vraag van de heer Bieze, die aandacht vraagt voor het steekincident wat afgelopen donderdagavond heeft plaatsgevonden. Nou ik denk niet dat het ingewikkeld is wij schrokken ons wij schrokken er heel erg van, het is inderdaad, u geeft het al aan, een soort landelijk probleem aan het worden, maar landelijke problemen vertalen zich echt niet altijd in Stadskanaal. En ik weet ook niet of dat hier nu aan de orde is, maar er is in ieder geval een steekincident geweest waar allerlei jonge mensen bij betrokken zijn in verschillende hoedanigheden dus dat is schokkend. Het is onderzoek van, onderwerp van onderzoek door politie en justitie dus wij kunnen daar nu niks over zeggen. Behalve dan dat we natuurlijk heel nauwgezet geïnformeerd worden over wat daar gebeurd is en wat daar voor lessen uit te trekken zijn. Concreet is uw vraag; of mijn beeld klopt dat de politie, het beeld zoals door 1 of meerdere wijkbewoners kennelijk is gegeven, dat de politie niet intervenieert daar in die buurt, dat is niet het beeld wat ik heb. Het is goed om na te gaan waar dat beeld dan kennelijk vandaan komt, hoe breed het leeft. En wat de achtergrond ervan kan zijn. We hebben ondertussen even gekeken wanneer de politie voor het laatst, de politie biedt meermaals aan van nou ja als u in de raad eens met ons wilt praten over de veiligheidssituatie zijn we er altijd toe bereid. Nou dat proberen we te beperken tot één keer per jaar, maar dat lijkt wel al een tijd geleden, dus ik zou u eigenlijk willen voorstellen om de vraag; op welke meldingen reageert de politie wel en niet, bij eerst volgende gelegenheid wanneer de politie weer in deze raadsvergadering aanwezig zal zijn, om aan de politie zelf te stellen. Maar concreet uw vraag; herken ik het beeld van een inactieve politie en een niet reagerende wijkagent. Nee, dat beeld herken ik totaal niet. In zijn algemeenheid.

1:23Dhr. E. Biezefractievoorzitter GBS

Dank u wel voor de uitleg. Ook goed dat u aangeeft dat u dat beeld niet herkend. Ik moet natuurlijk ook de bewoners aanspreken want in ditzelfde stuk staat dat de bewoners of omwonenden oogluikend activiteiten toestaan. En wij roepen altijd, en dat zegt u ook altijd, van doe toch alsjeblieft aangifte als je dingen signaleert die het daglicht niet kunnen verdragen. Het is ook goed denk ik dat dit signaal, ik neem aan dat de politie dit ook heeft opgepakt, maar dat dit signaal ook naar buiten wordt gebracht ook door de gemeente, dat mensen zich vooral moeten wenden tot de politie om aangifte te doen en als zij iets zien of merken dat ze dat ook melden. En dan volgens mij ook gewoon maar bij de gemeente melden. De telefoon is gewillig en er zijn hier altijd ambtenaren die dit op kunnen nemen volgens mij en die dat vervolgens kunnen doorgeven aan de politie. En voor wat het ja het steekincident zelf betreft hebt u natuurlijk gewoon volledig gelijk dat is onderwerp van onderzoek en daar zal justitie et cetera over een tijd wel uitspraak over doen. Dat was het.

14. Vaststellen facetbestemmingsplan Bedrijvenpark Zuid-Groningen, geluidszone
1:06Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Dank u wel. Ja het is misschien wel goed, maar nogmaals ik blijf erbij, handig waarschijnlijk om ook met de politie zelf erover in gesprek te gaan. Het is natuurlijk wel zo dat de politie acteert op mogelijk strafbare feiten en dat geeft wel eens vaker verwarring. Dan constateren buurtbewoners overlast of ze vinden een groepje mensen die bij mekaar staan een beetje spannend overkomen, ja dat is voor de politie natuurlijk niet gelijk een reden om in actie te komen. Dus het is ook wel goed om je te realiseren op welke meldingen de politie geacht wordt te reageren en op welke niet. Ok, ja. Ik stel u voor als u dat allemaal kunt opbrengen om de vergadering gewoon af te maken. Want als wij klaar zijn met de raadsvergadering schorsen we sowieso even voor een changement voor de raadscommissie. Bent u het daarmee eens dat we gewoon doorgaan nu.

0:35Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Dan gaan we door naar agendapunt 14, het facetbestemmingsplan Bedrijvenpark Zuid-Groningen de geluidszonering. U wordt voorgesteld om het facetbestemmingsplan vast te stellen en geen exploitatieplan vast te stellen. Wie wil hierover het woord voeren. De heer Maarsingh, de heer Hofstra. De heer Maarsingh, CDA.

0:52Dhr. A. Maarsinghraadslid CDA

Voorzitter dank u wel. Wij hebben uitvoerig zijn wij voorgelicht over dit plan, dank daarvoor. Dat heeft heel wat discussie voorkomen. Wij vinden dit een goed voorstel, wij vinden ook voorzitter dat er zorgvuldig is gewerkt en met name ook naar degenen toe die toch wel zienswijzen hebben ingediend en vervolgens hebben ingetrokken. Omdat men akkoord was met de oplossing en wij gaan ervanuit voorzitter dat die eventuele planschadeclaims dat die ook juridisch dichtgetimmerd door de gemeente Westerwolde betaald zullen worden en nogmaals om een lang verhaal kort te maken; wij zijn ermee akkoord.

0:17Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Dat ik dit nog mag meemaken. Dank u wel meneer Maarsingh. De heer Hofstra, PvdA.

0:37Dhr. T. Klinkhamerraadslid PvdA

Ja dank u wel voorzitter. Ja het gaat hier om een geluidszone op ons grondgebied maar op een bedrijventerrein op het grondgebied van onze buurgemeente Westerwolde. Daar heeft dan ook wat mij betreft de primaire beslissingsbevoegdheid en in aanvulling op wat meneer Maarsingh heeft gezegd denk ik dat het ook voor ons belangrijk is om het daar ook vooral te laten en in die zin als goede buurgemeente faciliterend te zijn bij hetgeen Westerwolde hier doet. Dus wat ons betreft ook akkoord voor dit voorstel.

0:16Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Dank u wel. Dan resteert volgens mij de vraag of wij per acclamatie kunnen instemmen met de beide elementen van dit voorstel. Dat is het geval. aldus besloten. [voorzitter klopt met hamer]

15. Herbenoeming leden Raad van Toezicht Scholengroep OPRON
0:31Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Gaan we naar de herbenoeming leden Raad van Toezicht scholengroep OPRON. Voorgesteld wordt om de heer Drenth en mevrouw Van Sonneveld her te benoemen tot leden van de Raad van Toezicht van de scholengroep OPRON. Wie wil het woord voeren over dit voorstel. Alleen de heer Klinkhamer zie ik. De heer Klinkhamer, PvdA.

0:30Dhr. T. Klinkhamerraadslid PvdA

Dank u wel voorzitter. Nou ja wij gaan ze feliciteren, wij wensen de Raad van Toezicht van OPRON heel veel succes en wijsheid voor de aankomende periode, ook de nieuwe toegevoegde leden. Maar we willen ze ook een advies geven, een heel sterk en met klem en advies aan de Raad van Toezicht; voorkom dat er in april aan de kinderen, ouders en aan de raad wordt medegedeeld dat in augustus hun school de deur gaat sluiten. Dank u wel voorzitter.

0:19Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Maar dit advies staat hun benoeming niet in de weg. Dus de vraag is of we ook per acclamatie tot deze benoeming over kunnen gaan. Van beide personen. Ja dat is het geval. Aldus besloten. [voorzitter klopt met hamer]

16. Wijziging verordening onroerendezaakbelasting 2020
0:34Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Gaan we naar de wijziging verordening onroerendezaakbelasting 2020. Het college stelt u voor om de OZB tarieven aan te passen met terugwerkende kracht tot 1 januari. En u wordt voorgesteld om een verwacht nadeel van €85.000,- te verwerken in de begroting en de meerjarenraming. Wie wil hierover het woord voeren? De heer Mellies, aan u het woord, LB.

1:51Dhr. J. Melliesfractievoorzitter Lokaal Betrokken

Ja het valt me een beetje op dat ik de enige ben die hier het woord over voer. Want beslispunt 2 voorzitter dat ja dat vinden we nogal wat. Dat het verwachte nadeel van €85.000,- moet verwerkt worden in de begroting 2020. Dit jaar zouden wij aan inkomsten op OZB zonneparken €93.000,- ontvangen. En er wordt nu €85.000,- in mindering gebracht. Dat is 91% en dan vinden wij substantieel. Want als we dit even door gaan rekenen naar wat er nog komen gaat dan hebben we het toch wel over heel veel geld. Want die 93.000 die wij in de begroting begroot hadden, dat gaat dan over twee parken, zijnde een park achter de Rode Loper en het park op het oude Philipsterrein, beide van de firma OPTON en het is een oppervlakte, 26.5 hectare, we hebben een ambitie van 600 hectare, als ik dan die berekening even doortrek dan gaan we straks 30 jaar lang een kleine 2 miljoen structureel per jaar mislopen op OZB. En daar ken je hele, hele, hele leuke dingen van doen. Daar kun je schoolgebouwen van bouwen, daar kun je zwembaden van instandhouden, dat zijn forse bedragen dus we zijn toch wel graag benieuwd wat de verklaring hiervoor is want ik zeg het al u noemt het zelf een fors bedrag, nou superlatieven schieten mij tekort. Dit is gewoon substantieel gewoon wat we gewoon mislopen, dus graag een antwoord op het waarom voorzitter.

0:06Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

De heer Borgesius.

3:42Dhr. G. Borgesiuswethouder VVD

Ja de heer Mellies eindigt met het woord; mislopen. Zover wil ik op dit moment nog niet gaan. Kijk wat hier is gebeurd, want dit vraagt ?????????? een iets bredere uitleg. In de loop van 2018 is dit bedrag zowel voor '19 als voor '20 en dan spreken we in dit geval over 2x €100.000,-, in de begroting opgenomen en dat was gebaseerd op een bepaalde taxatiewaarde van de zonneparken. Ik denk wel dat we nu toe moeten geven dat die waarschijnlijk wat te hoog is geweest, misschien wel veel te hoog, maar de problematiek van de waardering van zonneparken is redelijk complex. Op dat moment, laat ik maar zeggen halverwege 2018, was er dacht ik nog geen taxatiewijzer, die kwam in de loop van 2019, toen hadden wij dat al vastgesteld, maar wat hier speelt is met name de waardebepaling van de ondergrond alsook met name de waardebepaling van de opstallen. U noemde de twee parken, het mag duidelijk zijn dat de desbetreffende exploitanten over de aanslag 2019 in beroep zijn gegaan, dat is nog lopende, want daar moet ook geen misverstand over bestaan men wil natuurlijk het liefst zo weinig mogelijk OZB betalen. Nou daarop anticiperend, nog niet op de hoogte zijnde van wat nu wel aanwezig is, de taxatiewaarde, hebben wij gemeend om toch de voorzichtige kant te kiezen en te zeggen van laten we nu toch maar die bezuiniging voor 2020 inboeken en dan kunnen we misschien met behulp van de taxatiewijze, en niet alleen met behulp van de taxatiewijze, er vinden nu natuurlijk ook veel meer ontwikkelingen plaats op het gebied van zonneparken, waarbij wij ook een exacte waardebepaling kunnen doen van de ondergrond alsook mede van de opstallen. En dat werkt, durf ik met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid, laat ik het zo maar even formuleren, wel te garanderen dat we denk ik in positieve zin deze naar beneden waardering, als ik het zo mag zeggen, denk ik toch met de najaarsnota c.q. met de decemberwijzigingen, denk ik toch in positieve zin kunnen bijstellen. Kijk voor woningen is het eenvoudiger voor wat betreft de waarde vaststelling van een woning, want je kijkt na is die woning wel verkocht is die niet verkocht, stel ik zou protesteren tegen de waardebepaling van de woning en dan zegt men hier vanuit dit huis ja maar goed bij in de buurt is ook een gelijkwaardige woning verkocht tegen die prijs, dat valt veel makkelijker te vergelijken. En dat vergelijkingsmateriaal hebben wij op dit moment voor wat betreft zonneparken zijnde niet woningen nog te weinig. En vandaar ook dat daar dus wat strijd over is. Maar ik heb goede hoop dat we dit in positieve zin en met de decemberwijziging van dit jaar kunnen bijstellen, maar ik neem nu liever het verlies dat wij aan het eind van het jaar in positieve zin bij kunnen stellen in plaats van dat we nu ietsje inboeken en aan het eind van het jaar moeten zeggen ja we moeten nog weer wat verlies nemen. Vandaar.

0:06Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Komen we al in de superlatieven? Dat is vooruitgang begrijp ik. Meneer Mellies.

0:55Dhr. J. Melliesfractievoorzitter Lokaal Betrokken

Ja kijk er is een waarderingssystematiek voor woningen om te bepalen wat hun WOZ waarde is, dit is ook een systematiek en die systematiek die is al jaren geleden ook al eens een keer aan de orde geweest hier in de raad naar aanleiding van een vraag van mijn kant, en toen werd er gezegd dat er een VNG model gebruikt werd voor het waarderen van de WOZ waarde van een zonnepark. Dus dat is niets nieuws. Die twee zonneparken waar wij het over hebben die dat zijn niet de eerste zonneparken hier in Nederland, die systematiek die wordt ook gebruikt bij andere zonneparken dus ik vraag me dan toch af waarom nou juist deze parken aangehaald worden als wijziging op de systematiek. Heeft het misschien te maken, ik noem even een term hier, ik heb ook even mijn huiswerk gedaan, over cultuurgronden wel of niet van een cultuurgrond als ondergrond of niet, durft u daar iets over te zeggen.

0:05Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

De heer Borgesius.

1:23Dhr. G. Borgesiuswethouder VVD

U hebt daar zeker, ik wil niet zeggen een punt, maar ik denk dat ik in de beantwoording daar ook al een klein beetje, als ik dat zo mag zeggen, een tipje van de sluier heb opgelicht. En dat u juist de problematiek aanstipt waar we met name voor wat betreft de door u genoemde twee zonneparken mee geconfronteerd worden. Enerzijds worden zonneparken gerealiseerd op industriegrond, de twee zonneparken die op dit moment binnen onze gemeente zijn die zijn gevestigd op industriegrond, anderzijds, het park waar u ook over sprak, wordt gerealiseerd op landbouwgrond, waarop wij voor 25 c.q. 30 jaar een ontheffing hebben verleend om daar een zonnepark neer te mogen leggen en derhalve na de genoemde periode weer teruggaat naar de oorspronkelijke bestemming. Dus met name die waardebepaling van de ondergrond is een punt van discussie. En wat ik u zei bij het opstellen van de begroting '19 en wat we dan door hebben gezet naar '20 was van de taxatiewaarde voor wat betreft zonneparken was die er nog niet. Die is er nu dus inmiddels wel. Dat is eigenlijk de reactie van onze kant op de inbreng van de heer Mellies.

0:03Dhr. A. Maarsinghraadslid CDA

Voorzitter mag ik er nog eens een vraagje over stellen.

0:04Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Nou eerst de heer Mellies, laatste ronde alstublieft meneer Mellies.

1:22Dhr. J. Melliesfractievoorzitter Lokaal Betrokken

Nou ja goed kijk ik heb sterk het gevoel dat hier iets speelt, en dat zal met Opton te maken hebben, u noemt ze hebben bezwaar gemaakt misschien dreigt er wel een rechtszaak, want die cultuurgronden waar we het over hebben inderdaad heeft dat te maken met de ontheffing die wij geven op zonneparken blijft agrarische gronden maar voor 30 jaar mogen ze er dan panelen op bouwen en het blijkt dus dat cultuurgronden, je mag als ze aankomen met een voorstel waar later de schaapjes op grazen onder die zonnepanelen, dan kunnen ze ontheffing krijgen. Dat zijn wel rechtszaken in den lande die ook spelen, ik heb het idee dat we heel veel informatie nu niet weten, dat u dat ook een beetje achterhoudt, ik vind die €85.000,- afboeken nu al te voorbarig. We hebben een begroting vastgesteld in november, het is altijd nog zo geweest dat we gaandeweg het jaar nog de begroting kunnen wijzigen. Als u zegt dat we in het najaar er op terugkomen en dat het misschien in positieve zin bijgesteld gaat worden dan zou ik voorstellen van boek hem niet in en wacht die najaarsnota dan af. Kunnen we alsnog de boel inboeken mocht het zo zijn. Ik vind dit een beetje te voorbarig. Ik heb echt het gevoel dat hier iets mist aan informatie, hele belangrijke informatie, want het gaat om structureel veel geld, 2 miljoen over 30 jaar per jaar, en ik zou er graag toch wat meer informatie over willen voordat wij hier gaan besluiten dat we de begroting gaan wijzigen. Dus als het aan mij ligt dan halen we die beslispunt 2 van de lijst vanavond.

0:04Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

De heer Maarsingh, CDA.

1:18Dhr. A. Maarsinghraadslid CDA

Ja voorzitter ik weet het niet zeker, maar het zou best kunnen dat één heel belangrijk punt hier wordt vergeten dat vorig jaar in de begrotingen ervan uit was gegaan dat er al veel meer gerealiseerd was. En als wij nu de OZB tarieven kijken voor de niet-woningen, dat is 0,7951%. En wij laten dat cijfer los op de investeringen in zonneparken, er wordt dus wel iets genoemd van €750.000,-, maar panelen worden natuurlijk ook steeds goedkoper, dat is exclusief grond want die wordt ook niet meegerekend met bedrijfsgebouwendegrond en dan kom je eigenlijk precies uit voorzitter op zo'n €600,- per jaar, kan ook €550,- zijn, en als je dat dan weer vermenigvuldigd met 25 hectare kom je precies op dat bedrag uit van €15.000,-, maar de oorzaak is ja mijns inziens maar ik kijk ook een beetje naar de wethouder dat wij dachten dat er al veel meer gerealiseerd was. En er ligt nog maar 24 hectare en 24x 600 dat is weer net die €15.000,-. Maar goed ik mag graag rekenen, ik ben ook AOW'er ik heb tijd.

0:07Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

De heer Mellies.

0:35Dhr. J. Melliesfractievoorzitter Lokaal Betrokken

Ja ik denk dat meneer Maarsingh nu twee dingen doorelkaar heen haalt. Want die waarderingssystematiek die wij gebruiken voor woningen dat gaat bij zonneparken niet op. En aanvullend daarvan wil ik toch even opgemerkt hebben dat wij wel een verordening hebben op basis voor gebouwde onroerend goed hebben we een verordening, maar we hebben geen verordening voor zonneparken. Moeten we daar niet een verordening voor hebben want er komen natuurlijk nog een partij zonneparken onze kant op aan initiatieven moeten wij daar niet ook een aparte verordening voor opstellen. Want in de huidige verordening qua woningen wordt daar dus helemaal niets over genoemd qua zonneparken.

0:06Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

De heer Maarsingh, CDA.

0:54Dhr. A. Maarsinghraadslid CDA

Wij begrijpen mekaar verkeerd. Ik heb niet het tarief genoemd voor de woningen, ik heb het tarief genoemd voor de niet-woningen. Dus als je dat tarief voor niet-woningen, want zonneparken zijn industriele bouwwerken en dat heeft eigenlijk niks met agrarische grond te maken, dat zijn gewoon bouwwerken die gewaardeerd als industrien, niet-woningen. Nou als je daar die 0,7951 die wij daar nu op vaststellen op los laat dan is dat een veel hoger bedrag natuurlijk dan voor woningen, want dat is nou één keer zo dat bedrijfsgebouwen meer moeten betalen, en dan kom je precies op dat bedrag en dan kom je precies op die €15.000,- , maar de wethouder moet het maar duidelijk???????????????????? heeft er voor geleerd

0:06Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Dat was precies wat ik wilde voorstellen, de heer Borgesius, portefeuillehouder.

1:48Dhr. G. Borgesiuswethouder VVD

Nou laat ik richting met name heer Mellies duidelijk zijn voorzitter dat ik namens het college absoluut geen informatie achterhou u noemde dat expliciet, dat is absoluut niet aan de orde. Er is gewoon een te hoge verwachting ingeschat en of dat nu in de waarde zit of in de oppervlakte, in de loop of zeg maar in 2018 wat ik u heb gezegd, men is toen uitgegaan van een waarde van 15 miljoen euro. Nou en dat hebben we dus nog niet. dus dat is de reden. En niet meer en niet minder. En voor wat betreft de taxatiewijze, verschaft u duidelijkheid waaraan een ieder zich kan houden. En die eind in de loop van '18 hadden we die nog niet tot onze beschikking en daar is men tegen gaan protesteren. En dat is ook een ieder zijn goed recht, laat daar ook geen misverstand over bestaan. Maar voor wat betreft de rekensom die de heer Maarsingh heeft gemaakt, ja je kunt van €750.000,- per hectare uitgaan, je kunt van €600.000,- per hectare gaan en laat er geen misverstand over bestaan dat een exploitant liever van 600.000 uitgaat dan van 750.000. Dus daar liggen wat gevoeligheden. En wij hebben natuurlijk heel weinig vergelijkingsmateriaal. Ook als u de zonneparken in Nederland erbij neemt want dat is een ontwikkeling van zeg maar de laatste 1-1,5 jaar die ook operationeel zijn. Maar dat komt uitvoerig aan de orde ook nog in het hele RES verhaal die ook heel dicht voor uw deur ligt.

0:12Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Volgens mij heeft de heer Hofstra nog een vraag.

0:13Dhr. E. Hofstrafractievoorzitter PvdA

Ja een verduidelijkende vraag, ja dus op dit moment is het zo wethouder dat het OZB technisch gezien gunstiger voor een gemeente is als een zonnepark op industrieterrein ligt. In plaats van op agrarische grond.

0:05Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

De heer Borgesius.

0:58Dhr. G. Borgesiuswethouder VVD

Dat zeg ik u nog niet helemaal na, dat ligt er helemaal aan aan de waardebepaling van de gronden en een landbouwgronden ja die industriegronden en landbouwgronden liggen natuurlijk nog wel uitelkaar, maar landbouwgronden met een bestemming voor een uitoefenen van een industrie, ik gebruik maar even de woorden van meneer Maarsingh, zal best mogelijk zijn dat dan die gronden ook een bepaalde opwaardering kunnen krijgen vanwege die exploitatie gedurende 25 c.q. 30 jaar. Maar dat zoeken we nu dus uit en vandaar dat wij de voorzichtige weg hebben gekozen om te zeggen van laten we nou eerst op voorhand niet de vlag helemaal in de top hijsen terwijl we die later weer moeten strijken. Ik ga liever uit van dat we later de vlag weer iets omhoog kunnen hijsen.

0:15Dhr. E. Hofstrafractievoorzitter PvdA

Ja, volgens mij duidelijk voorzitter. Het is wel voor het beeld vind ik het heel vreemd dat een paneel op dat het uitmaakt op welke grond het staat, ik zou zeggen alle panelen gelijk, maar wordt vervolgd.

0:11Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Volgens mij was dat ook de kern van de opmerking van de wethouder; al doende leert men zullen we maar zeggen. Meneer Pals nog een kleine opmerking begreep ik.

0:25Dhr. K. Palsfractievoorzitter D66

Ja een laatste vraag is ik ga helemaal of in die zin meneer Mellies heeft het al een beetje genoemd, dat als je en de wethouder die geeft aan nou ja we gaan eerst het bedrag inboeken het is te laag en het kan zijn dat het eind volgend jaar of dit jaar dat het meevalt, ja ik weet het is niet populair bij het college, maar waarom maak je er dan niet gewoon een pm post van.

0:06Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

De heer Borgesius, een pm post.

0:13Dhr. G. Borgesiuswethouder VVD

Ja dan maak ik dan maar in zijn algemeenheid een opmerking over voorzitter wanneer vanuit het college richting de raad voorstellen worden gedaan en er staat pm achter dan krijgen we een opmerking van ja waarom heb je daar geen bedrag achter geplaatst.

0:05Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Daar heeft hij een punt meneer Pals.

0:11Dhr. K. Palsfractievoorzitter D66

Voorzitter u daagt mij uit want we hebben in de laatste begroting hebben we denk ik vaak voorgesteld om iets pm te maken en dat wouden jullie weer niet dus ja ik

0:34Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Nou laten we daar geen ruzie over maken. Ik ga over tot besluitvorming en ik neem zonder meer met de wethouder aan dat bij de bespreking van de RES de vraag hoe zit dat met welke gronden je op welke zonnepanelen kan neerzetten tegen welke bedragen komt ongetwijfeld nog aan de orde. Twee beslispunten, kunnen we die, wilt u stemming bij handopsteking, bij acclamatie. De heer Mellies.

0:04Dhr. J. Melliesfractievoorzitter Lokaal Betrokken

We willen graag wel een stemverklaring afgeven voor wat betreft dit voorstel.

0:04Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Aan u het woord. Wacht even, er is een probleem.

0:08Dhr. K. Willemsraadsgriffier

Zonder stemming kunt u geen stemverklaring afleggen. U kunt een aantekening vragen wat uw standpunt is.

0:04Dhr. J. Melliesfractievoorzitter Lokaal Betrokken

Ik was in de veronderstelling dat dat een stemverklaring was, maar goed

0:03Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Wilt u een aantekening?

0:13Dhr. J. Melliesfractievoorzitter Lokaal Betrokken

Nou ik wil een aantekening dat ik die 85.000 te voorbarig vind, klinkt zo definitief en dat wij geacht worden tegen te stemmen wat betreft beslispunt 2. Dat was het.

0:17Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Dan nemen we deze aantekening op in de notulen neem ik aan en dan gaan we over tot stemming bij acclamatie volgens mij. Dan is dit voorstel hierbij aangenomen. [voorzitter klopt met hamer] vastgesteld.

17. Wijziging Verordening op de gemeentelijke rekenkamercommissie
0:18Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Dan gaan we over naar de wijziging verordening op de gemeentelijke rekenkamercommissie. Dit is een hamerstuk, iedereen daarmee eens. [voorzitter klopt met hamer] Vastgesteld.

18. Sluiting
4:26Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Dan komen we bij de sluiting. Ik wijs u even op het feit dat we hierna nog een raadscommissie hebben, voor wie die wil bijwonen. Die zal over een kwartier beginnen. Ik wijs u en mijzelf er tenslotte op dat dit wel eens mijn laatste raadsvergadering hier zou kunnen zijn. We zijn nog aan het kijken op welke manier ik een beetje ordentelijk van u afscheid kan nemen. Op dit moment wil ik een paar dingen toch alvast aan u meegegeven, zelfs met alle disclaimers die er op dit moment nog opzitten. Het werken, ik ga dus even in de tegenwoordige tijd praten want ja je weet maar nooit, het werken in deze gemeente is voor mij persoonlijk, en dat heb ik elders al vaak gezegd maar hier eigenlijk nog nooit, is blik vergrotend en geestverruimend. Het is werkelijk iedereen aan te raden om eens op verschillende delen van Nederland te gaan kijken. En te zien dat er overal wat te leren valt. Ik vind het een voorrecht, ik vind het ook een voorrecht, het kwam al heel even aan de orde, om te zien wat de veiligheidsdiensten in Nederland doen. Natuurlijk kent iedereen de politie en de brandweer, maar als je eens van wat dichterbij kijkt wat deze diensten met hun tekortkomingen hoor zal ongetwijfeld wel eens wat fout gaan, maar in zijn algemeenheid zijn we toch gezegend in dit land en ook in deze gemeente met de politie en de brandweer zoals we die hebben. Een paar keer mee geweest met de politie en het is echt zo mooi met de warmte waarmee die politieagenten in Nederland werken, ik denk dat menig buitenland daar jaloers op zou moeten zijn. Ik vind het werken met u als raad zo leuk, ik geniet van iedere minuut, ik ervaar jullie als collectief eigenlijk ook bijna allemaal, maar dat zal mijn naïviteit zijn, individueel als ongelooflijk warm, eerlijk, geen spelletjes, geen kaarten in de mouw, dat is al heel erg prettig, maar wat vooral, en dit meen ik echt uit de grond van mijn hart, wat mij betreft een voorbeeld voor anderen kan zijn is de betrokkenheid en de inzet waarmee u allen dit werk vervult. Ik vind dat werkelijk prachtig om te zien en zo hoort het in een democratie met zulke volksvertegenwoordigers. En als laatste de burgermoederrol, voor mij een volstrekt nieuwe rol, heel erg goed om je te realiseren dat die nooit zoveel met jezelf te maken heeft maar altijd met het ambt wat je uitoefent. Niet ik kom binnen, maar de ketting. En met de ketting komt eigenlijk een representant van de hele ja alle inwoners van deze gemeente binnen, maar wat je dan kunt betekenen voor mensen. Soms ook in hele nare omstandigheden dat je dan toch tot steun kan zijn, nogmaals niet ik maar het ambt wat ik invul, dat had ik me niet zo gerealiseerd en dat is toch wel een eer als je dat een tijdje mag doen. Daarmee eindig ik deze vergadering. Ja, ik eindig deze vergadering, maar ik zie u graag over een kwartier weer terug. Dank u wel.