Agenda - Raadsvergadering 24 februari 2020

Raadszaal
20.00 uur

0:00:00
0:00:00
1. Opening
0:35Mevr. I. Sterenborg-Kooij (voorz.)voorzitter

Goedenavond allemaal. Ik open de vergadering, iedereen van harte welkom, raadsleden, collegeleden, mensen op de tribune, luisteraars via RTV1,leden van de pers. We beginnen iets later vanavond en het is nog steeds net geen 20.00 uur volgens mij, maar iedereen is aanwezig, dus ik dacht laten we maar beginnen.

2. Mededelingen
0:06Mevr. I. Sterenborg-Kooij (voorz.)voorzitter

Mededelingen, vanavond is meneer Idema van de SP afwezig. Volgens mij is verder iedereen wel aanwezig.

3. Vaststellen agenda
0:11Mevr. I. Sterenborg-Kooij (voorz.)voorzitter

Agendapunt 3; vaststelling van de agenda. Kan iedereen zich vinden in de agenda zo die voorligt. Ja.

4. Insprekers
0:04Mevr. I. Sterenborg-Kooij (voorz.)voorzitter

Insprekers voor vanavond hebben zich niet gemeld.

5. Vaststellen besluitenlijst van 3 februari 2020
0:33Mevr. I. Sterenborg-Kooij (voorz.)voorzitter

Dan kom ik bij de vaststelling van de besluitenlijst van 3 februari 2020. Redactioneel, pagina 1, 2, 3, 4. Naar aanleiding van, mevrouw Schipper, PvdA.

0:20Mevr. G. Schipperraadslid PvdA

Dank u wel. Ik was nog wel even nieuwsgierig en waarschijnlijk de wethouder die denkt al die weet precies al wat er gaat komen, maar is er nog nieuws van de kanovereniging. Want ik heb nog steeds geen groen licht gekregen van het bestuur van de kanovereniging. Dank u wel.

0:04Mevr. I. Sterenborg-Kooij (voorz.)voorzitter

Dank u wel. Meneer Borgesius.

0:51Dhr. G. Borgesiuswethouder VVD

Ja ook naar aanleiding van voorzitter, pagina 3, daar heeft de heer Mellies een vraag gesteld over de zonneparken Van Boekerenweg, een tweetal vragen. Volgens mij zijn ze, en dat is dan even voor het verslag, afgelopen week begonnen met de start van de bouw. Vervolgens werd de vraag gesteld hoe snel de storting in het gebiedsfonds plaats zal vinden. Nou dat is conform afspraak tussen gebiedsfonds en de exploitant 14 dagen na start bouw. En misschien als aanvulling op het geheel voorziene park moet gereed zijn eind oktober begin november dit jaar. Ik denk dat ik daarmee dan datgene heb beantwoord zoals hier staat.

0:06Mevr. I. Sterenborg-Kooij (voorz.)voorzitter

Dank u wel. Mevrouw Veenstra, wethouder.

0:19Mevr. L. Veenstrawethouder SP

Dank u wel mevrouw de voorzitter, inderdaad toen mevrouw Schipper begon voelde ik hem aankomen waar die over ging, en ik kan mevrouw Schipper op dit moment geen groen licht geven, ik kan haar alleen toezeggen en bevestigen dat de kanovereniging kano/polovereniging nog steeds onderwerp van gesprek in dit huis is, dus dat het niet stilligt en dat het niet vergeten is. We zijn nog steeds aan de slag.

0:04Mevr. G. Schipperraadslid PvdA

Ok, dank u wel. Nou we komen er vast en zeker nog wel een keertje weer op terug. Dank u wel.

0:11Mevr. I. Sterenborg-Kooij (voorz.)voorzitter

Dank u wel. Zoals u heeft gezien was de besluitenlijst in een nieuw format gegoten, zo zult u hem straks vaker aantreffen nu we met i-Babs werken.

6. Inlichtingen college
0:07Mevr. I. Sterenborg-Kooij (voorz.)voorzitter

Dan komen we bij agendapunt 6; de inlichtingen van het college. Wethouder Brongers.

0:21Mevr. G. Brongers-Roffelwethouder CDA

Ja voorzitter een mededeling vanuit deze kant. De initiatiefnemer betreffende de vergunning aanvraag voor een minicamping aan de Wessinghuizerweg heeft zijn vergunning ingetrokken. Het leek mij goed om daar even melding van te maken.

0:24Mevr. I. Sterenborg-Kooij (voorz.)voorzitter

Dank u wel. De aanvraag is ingetrokken, ja. Dan hebben zich twee raadsleden gemeld, meneer Hofstra over de "witte vlekken" en verzekering van de brandweer en meneer Maarsingh over de problematiek over oud papier en karton, om vragen te stellen. Meneer Hofstra PvdA.

0:41Dhr. E. Hofstrafractievoorzitter PvdA

Dank u wel voorzitter. Ja even kort, ik had inderdaad de vorige keer vragen gesteld en daar zou toenmalig burgemeester op terugkomen en dat is ook gebeurd, dank daarvoor. Het is goed om te lezen dat die verzekering dat dat afgehecht is om het zo maar te zeggen en de problematiek van de onbereikbare plekken van de brandweer dat die ook wordt opgepakt. Ik neem aan dat wij t.z.t. het plan tegemoet zien en als het nodig is voor krediet dat dat hier ook ter besluitvorming in de raad komt. Dat is het enige voorzitter. Dank u wel.

0:04Mevr. I. Sterenborg-Kooij (voorz.)voorzitter

Dank u wel. Meneer Maarsingh.

4:36Dhr. A. Maarsinghraadslid CDA

Ja voorzitter dank u wel. Wij als fractievoorzitter hadden een vraag over de stand van zaken met de regeling inzameling oud papier. Zoals u weet wordt er in deze gemeente door verenigingen, kerken en scholen al 50 jaar oud papier bij elkaar gesleept. Er zijn zo'n 100 vrijwilligers bij betrokken en heeft altijd heel goed gefunctioneerd, papierprijs wisselt altijd, dat weet iedereen. En dat is de reden geweest dat in de 80'er jaren van de vorige eeuw een regeling is getroffen, zeg maar met een basis garantie en die basis dat was 3,5 cent. Dat was eigenlijk in een tijd dat papier helemaal niks waard was en eigenlijk is van die regeling maar een paar keer gebruik gemaakt. In ieder geval is er in 1985 sprake geweest van een negatieve prijs, dat is dus al 35 jaar geleden, daarna liep die prijs toch ineens weer heel sterk op, dus dan was zo'n regeling niet meer nodig, maar als basis houdt dat de zaak dan toch wel in de benen. Wij denken voorzitter dat er zo'n 100 vrijwilligers in onze gemeente Stadskanaal bezig zijn om dat oud papier in te zamelen, dat was dus met een vooruitziende blik, circulaire economie, dat woord bestond toen helemaal nog niet, toch was er al een hele goede scheiding van het afval en er waren dus vrijwilligers die voor de goede doelen waarvoor zij bezig waren en zijn en daar werd het geld ook aan besteed die waren daar vrijwillig mee bezig. Nou wat is er nu gebeurd, u weet dat ongetwijfeld want anders komt u niet met een voorstel waarvan wij de inhoud niet kennen, maar wat is er gebeurd de prijs is negatief geworden, voor sommigen al langer, maar voor iedereen inmiddels negatief. En wij hebben met een partij gesproken, of die heeft ons aangesproken, en die zeiden wij hebben in januari €1200,- moeten betalen om ons oud papier in te leveren. Nou dat hou je niet lang vol. En dan moet je wel stoppen want dat geld is er natuurlijk gewoon niet. Ondanks die regeling zeg maar moet men nu toch betalen en niemand weet hoe lang dat duurt, wij weten ook niet of die coronavirus daar nog op van invloed is, maar in ieder geval het is een feit. En kijk die regeling die is niet bij iedere levering van toepassing, maar die wordt toegepast als in een kalenderjaar de prijs beneden de 3,5 cent is. Er is wel een beetje een afvlakking en zo, maar op dit moment ligt die papierprijs is dus helemaal door de bodem gezakt, is weinig gebruik van gemaakt. En onze vraag is eigenlijk; wanneer maakt u die regeling bekend want wij zullen toch moeten voorkomen dat die vrijwilligers ermee stoppen. Wij lezen ook in de krant dat heel veel oud papier verzamelaars in de regio gestopt zijn of gaan stoppen. En wij willen u dus vragen om zo snel mogelijk bekend te maken. En het gaat dacht ik om twee dingen, denken wij, die 3,5 cent is toch wel heel erg laag, daar zou je een aanpassing op moeten doen en die garantieprijs moet dus ook zodanig werken dat een negatieve prijs daar ook mee weggepoetst zou worden. Overigens is het natuurlijk zo als we de vrijwilligers kwijt zijn die hebben ook vaak hun structuur in hun faciliteiten dan moet je het wel weer zelf doen als gemeente en dan kom je er ook niet onderuit dat je niks betaald. Bovendien zo'n afvalregeling is natuurlijk toch kostendekkend ten aanzien van onze inwoners. Dus wij denken dat het heel verstandig is dat wij die structuur en die vrijwilligers in de benen houden in onze totale gemeente, dat dat in het belang is ook van onze kosten voor afval c.q. afval scheiding en ja wij willen eigenlijk de portefeuillehouder ook via u vragen kan hij al een tipje van de sluier oplichten of

0:01Mevr. I. Sterenborg-Kooij (voorz.)voorzitter

Ik zal het hem vragen

0:12Dhr. A. Maarsinghraadslid CDA

Of, nee maar, of het gaat niet om politieke fracties, maar het houdt ons wel sterk bezig, maar, en ik denk iedereen

0:02Mevr. I. Sterenborg-Kooij (voorz.)voorzitter

Of zei u

0:08Dhr. A. Maarsinghraadslid CDA

Of dat u zo snel mogelijk aan de vrijwilligers bekend maakt hoe het zit. Dank u wel.

0:05Mevr. I. Sterenborg-Kooij (voorz.)voorzitter

Meneer Borgesius, wethouder.

0:02Dhr. G. Borgesiuswethouder VVD

Ja ik zag u kijken voorzitter.

0:02Mevr. I. Sterenborg-Kooij (voorz.)voorzitter

Ja ik zat te twijfelen wie ik het woord moest geven.

2:23Dhr. G. Borgesiuswethouder VVD

Oproep van de heer Maarsingh is duidelijk. U spreekt over een negatieve prijs, ik denk dat dat enige correctie verdient in de zin van. Enerzijds spreken wij over een verordening, ik dacht van nu nog van 2009, en u gaf het zelf ook al aan, die is de laatste jaren bijna nooit meer aanspraak op gemaakt, wel deels nu voor het afgelopen jaar, dat hebben we net zojuist of een poosje terug ook in het college gehad, ik dacht zelfs afgelopen week, maar even terugkomend op uw wat u noemt als prijs negatief, dan denk ik dat het goed is dat we even teruggaan naar de verordening die ????? over de ophaalkosten en eventueel de vergoeding van oud papier. En we zijn momenteel dus in een situatie dat de opbrengst van oud papier lager is dan de vergoedingskosten die de verzamelaar in rekening brengt. En als je die zo wilt ja dan inderdaad zou die prijs negatief zijn. Uw oproep richting college is; wat gaat het college daar aan doen. De verenigingen hebben inmiddels dacht ik ook allemaal al een brief gehad, er zijn een zoals wij dat hier in dit huis noemen de VSK; de verenigingen, de scholen en de kerken. En wij proberen in april met een voorstel hier in de raad te komen om de verordening zoals die nu luid van wij, en dat merkt u ook terecht op, wij rekenen nu af na afloop van een kalenderjaar en u vroeg ook naar een tipje van de sluier, die wil ik u bij dezen ook wel geven, tipje van de sluier is dat wij het voorstel wat richting u gaat is dat wij op voorhand c.q. na een maand van verzameling, laat ik het zo maar even zeggen, de VSK's €35,- per ton gaan betalen en dat de verzamelaars de ophaalkosten minus de opbrengst prijs aan ons als gemeente in rekening brengen. Dus dat betekent niet dat de VSK dan weer hoeven te betalen aan de verzamelaars, dat gaan wij dan als gemeente doen. Dat is het tipje van de sluier voorzitter.

0:04Mevr. I. Sterenborg-Kooij (voorz.)voorzitter

Meneer Maarsingh.

0:42Dhr. A. Maarsinghraadslid CDA

Zeg maar het systeem was nu, het gaat helemaal niet om veel geld in vergelijking met andere zaken, maar voor deze mensen en organisaties gaat het natuurlijk wel om veel geld. Maar wat ik u, kijk vorig jaar was dacht ik de prijs gemiddeld, ik heb dat even nagevraagd, zo'n 3 cent, dus er is maar een hele kleine bijdrage nodig in 2019, wat u nu zegt is, wat u nu zegt dat is wij gaan nu iedere maand gaan wij afrekenen, dan heeft dan misschien toch te maken dat de prijs ineens negatief is dat men bij moet leggen als men papier brengt, maar kunt u dat nog even uitleggen.

0:16Dhr. G. Borgesiuswethouder VVD

Even een kleine correctie nog op het eerste wat u zei, 3 cent zei u afgelopen jaar. Dat is niet juist, dat was bijna 30 cent oftewel bijna €30,- per ton. Dat betekend dus dat

0:01Dhr. A. Maarsinghraadslid CDA

€30,- per ton maar

0:02Dhr. G. Borgesiuswethouder VVD

Afgelopen jaar

0:01Dhr. A. Maarsinghraadslid CDA

Ja maar dat zei ik

0:01Dhr. G. Borgesiuswethouder VVD

Nee u zei

0:02Dhr. A. Maarsinghraadslid CDA

2019 €30,- per ton

0:01Mevr. I. Sterenborg-Kooij (voorz.)voorzitter

U zei 3 cent, maar dat geeft niets.

0:02Dhr. A. Maarsinghraadslid CDA

Oh 3 cent per kilo

1:09Dhr. G. Borgesiuswethouder VVD

Goed, dat betekend dus in concreto dat wij over 2019 aan alle verenigingen ongeveer €5,- per ton gaan nabetalen. Dan zitten we weer in vormen van ordening op die 35. U vroeg nog om nadere uitleg. De bedoeling is dat wij aan de verzamelende VSK's die €35,- per ton gaan betalen, op het moment dat we natuurlijk dat weten, dus in de loop van eind februari zullen wij bijvoorbeeld januari gaan betalen, dat die gegevens hier zijn, en degene die verzamelt, die het materieel beschikbaar stelt, dus er zijn een drietal bedrijven waarvan één denk ik voor 80% onze gemeente bestrijkt, daarmee zijn wij een ophaalvergoeding overeengekomen en die brengt de ophaalvergoeding onder aftrek van eventueel de opbrengst van het papierprijs aan ons, in dit geval ons de gemeente, in rekening. Dus de verzamelaars, de VSK's die krijgen netto die €35,- per ton.

0:10Mevr. I. Sterenborg-Kooij (voorz.)voorzitter

Dank u wel. Meneer Mellies, LB.

0:24Dhr. J. Melliesfractievoorzitter Lokaal Betrokken

Ik zit net even te kijken naar de besluitenlijst van vorige week en ik hoor hier €35,- per ton, maar ik zie hier bijvoorbeeld dat u besloten heeft vorige week dat het subsidie bedrag voor het jaar 2019 vast te stellen op 5 cent of €5,35 per ton. Is dat een tikfout of moet er nog een kommaatje naar rechts of ben ik verkeerd.

0:05Mevr. I. Sterenborg-Kooij (voorz.)voorzitter

Meneer Borgesius.

0:24Dhr. G. Borgesiuswethouder VVD

Over het afgelopen jaar hebben de verenigingen ontvangen iets meer dan 29,5 cent. Vandaar dat wij dus ongeveer die 5,5 cent gaan nabetalen. En dat staat in de besluitenlijst. Zodat we weer op die netto 35 cent per kg komen oftewel €35,- per ton.

0:12Mevr. I. Sterenborg-Kooij (voorz.)voorzitter

Goed, dank u wel. Tot zover agendapunt 6, de inlichtingen van het college.

0:08Dhr. E. Hofstrafractievoorzitter PvdA

Ik had ook een vraag gesteld, meneer Maarsingh maakt er altijd heel indrukwekkend verhaal van, maar

0:06Mevr. I. Sterenborg-Kooij (voorz.)voorzitter

Ja, eigenlijk moet dat helemaal niet nodig zijn. Wethouder Hamster.

0:24Dhr. H.J. Hamsterwethouder CU

Dank u wel voorzitter. De heer Hofstra, ik zal in herinnering ??????????????? had vragen gesteld over de brandweer zorg. Met name de witte vlek in het onderzoek dat daar nog gedaan wordt, eerste vraag is of die informatie ook naar de raad gaat zoals u in de mail kunt lezen. Ja dat gaat uw kant op. En mochten er eventuele extra kosten zijn, mocht het college meer geld uit gaan geven dan wij begroot hebben dan zullen wij via u moeten.

0:06Mevr. I. Sterenborg-Kooij (voorz.)voorzitter

Voldoende beantwoord meneer Hofstra? Fijn.

7. Schriftelijke vragen
0:07Mevr. I. Sterenborg-Kooij (voorz.)voorzitter

Gaan we verder met de schriftelijke vragen. Die zijn er niet, er is geen beantwoording geweest de afgelopen periode. Dus die staan niet op de agenda.

8. Lijst met ingekomen stukken
0:27Mevr. I. Sterenborg-Kooij (voorz.)voorzitter

Lijst van ingekomen stukken. Er staan twee brieven op de agenda bij de ingekomen stukken. Er zijn vragen gesteld over de Oost-Groningen sluit regiodeal met het Rijk, door de heer Maarsingh en door de heer Mellies. En over de week van de liefde door mevrouw Schipper. Wou ik eerst het woord geven aan meneer Mellies over Oost-Groningen sluit regio deal met het Rijk.

1:16Dhr. J. Melliesfractievoorzitter Lokaal Betrokken

Ja dank u wel voorzitter. Ja een aantal weken terug het bericht dat wij een deal gesloten hebben met het Rijk. Het Rijk heeft namelijk heel veel geld teveel en die vond het nodig om voor een bedrag van bijna 1 miljard aan geld uit te geven ter versterking van de welvaart in de regio's. Er zijn een aantal jaren al verstreken sinds die deal en het gros van het geld is al uitgegeven. Wij hebben een voorstel als regio ingediend en dat is gehonoreerd, 15 miljoen krijgen we van het Rijk en dan moeten we zelf ook 15 miljoen bijleggen. Ja daar hebben we toch wel vragen over want nou is het zo, als ik even kijk naar onze begroting en onze meerjarige vooruitzichten, die zijn niet zo rooskleurig. En mijn vraag was a; wat gaat ons dat als gemeente structureel kosten die deal. En voor wat betreft vraag 2, de uitvoering en de besluitvorming en de coördinatie van het uitgeven van dat geld, hoe gaat daar aan vorm gegeven worden. En komen wij daar nog als raad bij aan te pas. Tot zover voorzitter.

0:03Mevr. I. Sterenborg-Kooij (voorz.)voorzitter

Dank u wel meneer Mellies. Meneer Maarsingh, CDA.

1:36Dhr. A. Maarsinghraadslid CDA

Ja voorzitter, de laatste vraag hadden wij eigenlijk ook, maar wij zijn eigenlijk wel heel erg blij met dat bedrag van 30 miljoen euro, voor de zes Oost-Groninger gemeenten. Ja 40 was beter geweest, maar goed je krijgt ook niet altijd alles wat je vraagt. En wij hebben ook een foto in de krant gezien, daar keek men allemaal heel erg vrolijk, toen dat besluit was genomen. En laten we maar eerlijk zijn zo'n groot bedrag voor onze regio is ook wel heel erg welkom. En daarom onze vraag voorzitter; kunt u nog eens even wat meer zeggen over de bijdrage van de gemeenten, de verdeling over de gemeenten en de bestedingsmogelijkheden. Kijk regionaal woon- en leefbaarheidsplan Oost-Groningen dat is een heel erg ruim begrip daar kun je bijna alles onder stoppen als je wilt en daarom is natuurlijk een voorstel een de raad ook belangrijk, dan kunnen wij er misschien ook nog even iets over zeggen. Voorzitter klopt het nou dat die 30 miljoen is opgebouwd uit 10 miljoen Rijk, 10 miljoen provincie en 10 miljoen van de 6 gemeenten. En is het bij te bedragen bedrag en het te ontvangen bedrag, je draagt bij en je ontvangt, is dat gebaseerd op het aantal inwoners. Je zou ook zo deze vraag kunnen stellen; klopt de rekensom dat indien wij in onze gemeente voor de voorgestelde projecten €1,- uitgeven, wij €3,- kunnen besteden? Dank u wel.

0:07Mevr. I. Sterenborg-Kooij (voorz.)voorzitter

Dank u wel meneer Maarsingh. Mevrouw Schipper, PvdA.

1:13Mevr. G. Schipperraadslid PvdA

De week van de liefde hebben we net gehad en ik vind het hartstikke fijn om daar nog even weer op terug te komen. Gewoon omdat het een zeer geslaagde week is geweest en niet alleen is ons het opgevallen en was ik daar mocht ik daar aan deelnemen, maar het is eigenlijk veel meer mensen opgevallen dat Stadskanaal zo goed is bezig geweest. En daar ben ik echt super trots op, zelfs zo trots dat onze beleidsmedewerker, Hermien Tepper, is uitgenodigd, geloof dat ze Hermien Tepper heet, is uitgenodigd om er komt een symposium van provincie Groningen waar zij is gevraagd om daar haar medewerking aan te verlenen omdat Stadskanaal zo goed bezig is geweest. Ik denk dat het best wel even aandacht voor gevraagd kan worden dat we dus echt een super week hebben gehad en dat Stadskanaal heeft laten zien dat er ruimte in onze gemeente is voor alle mensen, voor iedereen en dat je lief mag hebben wie je zelf wilt. Dat wou ik graag nog even naar voren brengen en ik ben er erg trots op dat ik daar deelgenoot van ben geweest.

0:01Mevr. I. Sterenborg-Kooij (voorz.)voorzitter

Ok dus geen vraag?

0:03Mevr. G. Schipperraadslid PvdA

Nee, nee.

0:01Mevr. I. Sterenborg-Kooij (voorz.)voorzitter

Was wel gezegd.

0:02Mevr. G. Schipperraadslid PvdA

Oh sorry nou ja ok.

0:07Mevr. I. Sterenborg-Kooij (voorz.)voorzitter

Je hebt je punt gemaakt. Mevrouw Brongers, wethouder Brongers.

2:30Mevr. G. Brongers-Roffelwethouder CDA

Ja dank u wel voorzitter. De regiodeal die wij met het Rijk gesloten hebben daar zijn ook wij blij mee zeg maar. De aanvraag was oorspronkelijk 40 miljoen, dat is 30 geworden. En dan reageer ik gelijk even op de vraag, ik zal beide vraagstellers in één keer beantwoorden, op de verhouding waar meneer Maarsingh zegt is dat nu 10/10/10. Dus 10 vanuit het Rijk 10 vanuit de provincie en 10 vanuit het RWOP. Nou die verhouding die komt nu natuurlijk niet meer overeen want dat was bij de aanvraag van de 40 miljoen de verdeelsleutel dus daar moeten wij opnieuw naar kijken. Daar zijn we nog niet toe in de gelegenheid geweest, maar binnen een korte termijn spreken wij daarover. En met welk geld doen wij dat hier vanuit de gemeente Stadskanaal. Dat doen wij vanuit onze reserves stedelijke vernieuw en van een deel vanuit gebiedsontwikkeling Musselkanaal. Dus vooralsnog worden daar geen extra gelden voor gevraagd zeg maar. Het is de bedoeling dat wij binnen nu en een drietal maanden de plannen gereed hebben, dat is wat de deal van ons vraagt, dat is best een korte termijn, maar we hebben er natuurlijk op voorhand ook al enigszins over nagedacht van wat zouden we daar dan mee kunnen doen met die gelden. We proberen in te zetten op 4 pijlers, zowel wonen, werken als leren en leven. dus de leefomgeving zeg maar. En daar gaan we dus naarstig mee aan de slag. Hoe wordt u daar als raad bij betrokken? Voorafgaand aan de aanvraag van de deal hebben we gezegd wat is nu een goed moment om de raad bij dit onderwerp en deze inhoud te betrekken en wij hebben toentertijd voorgesteld om als wij duidelijk hebben wat wij met deze deal willen, dus de plannen die we nu gaan uitwerken, dat we die op enig moment aan u voorleggen regiobreed en ook met u delen zodat u daar ook iets van kunt vinden. Gaat de bijdrage naar rato van het inwoneraantal. Daar kan ik een bevestigend antwoord op geven.

0:04Mevr. I. Sterenborg-Kooij (voorz.)voorzitter

Meneer Mellies.

0:05Dhr. J. Melliesfractievoorzitter Lokaal Betrokken

Dus u kunt nog niet zeggen wat onze bijdrage gaat worden in dit geheel.

0:42Mevr. G. Brongers-Roffelwethouder CDA

Heel exact is dat op dit moment lastig te bepalen. Bij de eerste aanvraag, de aanname van aanvraag 40 miljoen, is gesproken over, dus 20 miljoen van het Rijk, 10 vanuit de provincie en 10 vanuit de gemeenten, waarin nog 6 miljoen binnen het RWOP beschikbaar is dus de overige 4 miljoen vanuit de gemeenten bijgedragen moesten worden en meer exacte bedragen heb ik op dit moment niet in mijn hoofd maar gezien de toekenning van de 30 miljoen moeten we dus nu daar een herberekening op maken.

9. Vaststellen lijst met openstaande toezeggingen en moties
0:47Mevr. I. Sterenborg-Kooij (voorz.)voorzitter

Dank u wel. Dan komen we bij agendapunt 9; vaststellen lijst met openstaande toezeggingen en moties. De lijst met toezeggingen daar kan ik over melden dat de brief is verstuurd naar het OV bureau, dus de toezegging OV bereikbaarheid Stadskanaal, die kan volgens mij dan van de lijst af. Bij de moties, het voorstel om de einddatum van de motie ontmoedigingsbeleid op laten ballonnen en de motie evenementenbeleid aan te passen, beide onderwerpen staan gepland voor de raadsvergadering van 29 juni, dus dan moet die datum even veranderd worden. Kan iedereen daarmee instemmen? Ja, goed.

0:27Mevr. I. Sterenborg-Kooij (voorz.)voorzitter

Wil ik graag even met u terug naar de moties, ik heb nml verzuimd te zeggen dat bij de motie Jeugdzorg, motie 2019 05, vraagt de griffie of deze afgevoerd kan worden. De motie is ter kennis aan de minister gebracht. De overige onderdelen van de motie kunt u met uw reguliere controle instrumenten bewaken. Akkoord dat die van de lijst afgehaald wordt. Fijn, dank u wel.

10. Vragenuur
0:07Mevr. I. Sterenborg-Kooij (voorz.)voorzitter

Dan komen we bij het vragenuur. Daar is niks voor.

11. Interpellaties
0:02Mevr. I. Sterenborg-Kooij (voorz.)voorzitter

Interpellaties zijn er niet.

12. Rondvraag
0:23Mevr. I. Sterenborg-Kooij (voorz.)voorzitter

Rondvraag. Wie wil graag, wie heeft er een vraag voor de rondvraag. Ik zie mevrouw Ham, meneer Pals, mevrouw Schipper. Meneer Pals, D66.

1:37Dhr. K. Palsfractievoorzitter D66

Ja dank u voorzitter. Afgelopen weken kregen wij het clubbladje binnen van Noorderproat van de Wijkraad Noord. En dat blaadje dat opende met de zin; dit is de laatste Noorderpoort. Dan denk ik nou dat is nogal wat, dus even lezen. En wat blijkt nu, dat er zijn drie inloop avonden geweest waarin de gemeente geconfronteerd is met bevindingen en het toenmalige bestuur zegt dat ze overleg hebben gehad met de verantwoordelijke wethouder en de wijkcoördinator. En toen hebben ze gemeld dat hier dat zij niet op aan willen worden gesproken over de veiligheid in de directe woonomgeving. Het resultaat is geweest dat de uitnodiging aan ons, ik citeer even wat daar staat, om aan te geven welke rol wij als wijkraad willen vervullen echter dit bleek niet te voldoen aan hun verwachtingen. En ik vind het nogal een ernstige tekst wat hier staat en wat dan in Stadskanaal Noord wordt geventileerd. Dat betekend dus dat de wijkraad is ja is gewoon gestopt. Want het betekend dus ook dat de wijkraad rondom de veiligheid in de directe woonomgeving werd geconfronteerd om daar, ik zeg het maar even gechargeerd, dat ze daarvoor moesten zorgen, en daar op is aangesproken door de wethouder en door de wijkcoördinator. Waardoor zij de handdoek in de ring hebben gegooid.

0:01Mevr. I. Sterenborg-Kooij (voorz.)voorzitter

Wat is uw vraag?

0:19Dhr. K. Palsfractievoorzitter D66

Mijn vraag is; wat is het probleem geweest waarom heeft de wijkraad dan inderdaad de handdoek in de ring gegooid en wat gaat het college en de wijkcoördinator daaraan doen om weer een nieuwe wijkraad weer in het leven te roepen.

0:04Mevr. I. Sterenborg-Kooij (voorz.)voorzitter

Dank u wel. Mevrouw Ham, SP.

0:22Mevr. J.M. Hamraadslid SP

Ik had een vraag over de dierenweide bij de Hollandselaan. Deze week stond er een bericht die te lezen was dat de dieren daar structureel niet gevoerd worden, dat de dieren ziek zijn, in de blubber liggen en dat er niks gebeurd. Ik zou graag willen weten of dit bekend is en hoe het nu precies zit eigenlijk.

0:08Mevr. I. Sterenborg-Kooij (voorz.)voorzitter

Dank u wel. Mevrouw Schipper, PvdA.

0:31Mevr. G. Schipperraadslid PvdA

Ja dank u wel, nou ik heb nu wel een vraag. We hebben overal of er komen allemaal AED's en nou horen we dus van verschillende gemeentes dat er dus te weinig vrijwilligers voor zijn. En nou is mijn vraag dus van is dat bij onze gemeente ook of gaat dat een probleem worden, dat er dus wel AED's hangen maar dat ze niet bemenst of bedient kunnen worden. Is dat hier ook bekend.

0:05Mevr. I. Sterenborg-Kooij (voorz.)voorzitter

Dank u wel. Mevrouw Brongers, wethouder.

1:44Mevr. G. Brongers-Roffelwethouder CDA

Ja dank u wel voorzitter. Laat ik beginnen bij de vraag van de heer Pals die noemt de situatie van de wijkraad Noord zoals die in Noorderproat is verschenen. Inderdaad hebben wij gesproken met de wijkraad, meerdere keren, en dat is op verzoek geweest omdat de wijkraad te kennen heeft gegeven erover na te denken te stoppen te willen stoppen met hun werkzaamheden en activiteiten. Toen hebben we gekeken van wat is er dan nodig om dat eventueel te herstellen waar daar behoefte aan is en hoe kunnen we mekaar versterken. De wijkraad heeft daarover nagedacht en heeft aangegeven dat zij wel bereid zijn dat zij een aantal werkzaamheden nog te willen doen, alleen dat is niet helemaal conform zoals wij en u de zeg maar doorontwikkeling wijkgericht werken hebben vastgesteld. U bent ermee op de hoogte dat wijkraden zelf hun eigen rol en werkzaamheden grotendeels zelf kunnen aangeven, daarin werken we met maatwerk, maar de wijkraad Noord heeft aangegeven onvoldoende energie te ervaren en enthousiasme te missen om de werkzaamheden voort te zetten op deze manier. Wat gaan wij daar verder aan doen? Wij gaan inderdaad met Welstad in gesprek om te kijken ook wat heeft wijk Noord nodig, waar is behoefte aan en hoe kunnen wij op deze manier welllicht in een met nieuwe mensen invulling geven aan de situatie in wijk Noord.

0:03Mevr. I. Sterenborg-Kooij (voorz.)voorzitter

Meneer Pals.

1:39Dhr. K. Palsfractievoorzitter D66

Dank u voor het antwoord. Ja ik vind toch dat er wat anders staat dan zoals u beantwoord portefeuillehouder. Ik bedoel hier staat toch wel hele keiharde beschuldigingen in namens aan het aan de verantwoordelijke portefeuillehouder en aan de wijkcoördinator, ik bedoel ik haal er maar één zin u heeft ook de tekst gelezen neem ik aan die men onder de inwoners van Stadskanaal Noord heeft verspreid en één van die dingen is bijvoorbeeld dat u onvoldoende reageert op klachten. En vooral die verzoeken rondom de veiligheid in uw directe woonomgeving ik vind dat nogal beschuldigingen die eigenlijk een beter weerwoord verdienen dan wat u beantwoord want bij u is het wat u antwoord is denk ik een beetje een disconnectie van verwachtingen en mogelijkheden en ja ik stel dan ook voor en ik denk vanuit onze fractie gaan we dan ook de komende tijd denk ik en ik roep ook de rest van de raad op, we willen daar toch met een initiatief voorstel komen om te onderzoeken van hoe gaan wijkraden hoe gaan wij nu met wijkraden om, wat verwachten wijkraden van ons. Want nogmaals we hebben ons hele systeem binnen de gemeente opgehangen aan wijkraden, we vinden dat heel belangrijk, er zal geen fractie zijn die het niet belangrijk vind en we vinden wel dat daar een beter inhoudelijk voorstel moet komen en een inhoudelijk initiatief en een inhoudelijk debat moet worden gevoerd van wat wij nu echt verwachten van wijkraden. Dus u kunt van ons de komende tijd een initiatief voorstel ten minste collega raadsleden een initiatiefvoorstel uitnodiging van ons verwachten.

0:04Mevr. I. Sterenborg-Kooij (voorz.)voorzitter

Dank u wel. Meneer Van der Heide, CU.

0:07Dhr. F. van der Heideraadslid CU

Even een verduidelijkende vraag aan meneer Pals, heeft u van meerdere wijkraden of dorpsbelangen verenigingen geluiden gehoord want dit is ons niet bekend.

0:55Dhr. K. Palsfractievoorzitter D66

Wat voor geluiden zou u dan willen horen. Ik vind dit al als u dat blaadje leest en u heeft het blaadje ongetwijfeld gelezen, ik vind het al dusdanig ernstig en ik denk en het heeft meer gespeeld in andere wijkraden ik bedoel er zijn meerdere ?????????????? zijn er gewoon mee gestopt er is net weer een wijkraad begonnen. En ik denk dat we toch vanuit de raad toch eens even onze licht moeten laten schijnen van wat verwachten we van de wijkraden, wat willen we van wijkraden en wat verwachten wijkraden van ons. Ik denk dat dat een heel gezonde discussie is omdat wij ook heel veel verwachten van wijkraden. Het staat in al onze beleidsmatige uitvoering wij willen alles van wijkraden. En ik denk dat we daar toch met zijn allen eens een beter gesprek over moeten voeren en dat we dit niet over onze kant kunnen laten gaan wat er in dat blaadje staat van Noorderproat want dat vind ik toch best wel aanmatigend en ernstig.

0:02Mevr. I. Sterenborg-Kooij (voorz.)voorzitter

Meneer Mellies.

0:47Dhr. J. Melliesfractievoorzitter Lokaal Betrokken

Ja dank u wel voorzitter. Toch even aanvullend wat de heer Van der Heide nu net zei of we signalen ontvangen. Wij ontvangen in die zin wel signalen dat eigenlijk sinds nou ja zeg maar 2015 dat ook door de decentralisaties van het sociaal domein ook ons wijkgericht werken daar een beetje op aangepast hebben, wij wel signalen ontvangen dat sommige wijkraden, hebben wij het idee, een beetje zich onder druk voelen gezet van potverdorie jullie begrijpen het best wel het is maatwerk per wijkraad of dorpsvereniging moeten ze zelf invullen in hoeverre ze die taken willen overnemen, maar ik merk toch wel dat dat leeft, dat ze soms wel als benauwend vinden of als druk ervaren van potverdorie er wordt eigenlijk wel heel veel van ons gevraagd. En ik weet niet of dat zo is, misschien dat u dat kunt antwoorden, maar die signalen zijn er wel.

0:04Mevr. I. Sterenborg-Kooij (voorz.)voorzitter

Dank u wel. Wou u daar nog op reageren mevrouw Brongers.

1:41Mevr. G. Brongers-Roffelwethouder CDA

Ja, prima. Die signalen op zich van hoe gaan wij de rol invullen als wijkraad en wat is daar voor nodig, vorig jaar hebben wij daar met alle wijkraden over gesproken zo hoe ziet u uw eigen rol, wat kunt u, waar loopt u tegen grenzen aan en welke ondersteuning is daar dan voor nodig. En dat zijn erg verhelderende gesprekken geweest. Dus in die zin bestaat daar geen onduidelijkheid over. Wat de heer Pals zegt van de beschuldigende vinger, als het gaat om veiligheid, ik denk dat wij, en ook in onze nota doorontwikkeling wijkgericht werken, best duidelijk hebben aangegeven wat er van wijkraden wordt verwacht en hoe wij dat met elkaar zien. En dat is het kernwoord is eigenlijk aandacht besteden, laat ik het zo maar even zeggen, aan de leefbaarheid van de wijken. En dat is één van de grootste taken plus natuurlijk wel het omgaan met het wijkbudget en daar toch een bepaalde verantwoording voor af te leggen. Dus dit onderwerp wordt ook besproken in het voorzittersoverleg met de wijkraden en waar daar naar aanleiding van vragen over zijn en ondersteuning nodig is bieden wij die ook. Dus het zijn inderdaad onderwerpen die besproken worden en daar komen wij over het algemeen goed met elkaar uit ware het niet dat de wijkraad Noord daar een andere mening over is toegedaan en besloten heeft hun taken neer te leggen. Dat als aanvulling voorzitter.

0:08Mevr. I. Sterenborg-Kooij (voorz.)voorzitter

Dank u wel. Ik denk dat de vraag van mevrouw Ham ook voor u was. Klopt dat?

0:52Mevr. G. Brongers-Roffelwethouder CDA

Dat klopt, de dierenweide aan de Hollandselaan. Het mag duidelijk zijn dat deze natte periode ons niet dat het niet meezit als het gaat om de dierenweiden. Een aantal omwonenden van de dierenweiden hebben aangegeven zich zorgen te maken over het welzijn van de dieren aldaar in de dierenweide. Daar hebben we een gesprek over gevoerd en naar aanleiding daarvan bepaalde afspraken gemaakt op korte termijn en ook voor de wat langere termijn en wij gaan daar binnenkort nogmaals over spreken, maar onder die voorwaarde dat de overtuiging er is dat de dieren goed verzorgd worden en vooral ook een oproep gedaan hebben aan de omwonenden om niet zelf daar te gaan voeren want dat is in ieder geval niet goed voor de dieren.

0:08Mevr. J.M. Hamraadslid SP

Dus ik kan ervan op aan dat ze iets vaker dan eens in de 8 weken voedsel krijgen of eens in de 8 dagen, sorry.

0:16Mevr. G. Brongers-Roffelwethouder CDA

Nou ik zou hier met het schaamrood op de kaken zitten denk ik als ik dat bevestigend moet beantwoorden denk ik, de dieren krijgen echt genoeg te eten en daar wordt terdege rekening mee gehouden.

0:01Mevr. J.M. Hamraadslid SP

Bedankt.

0:07Mevr. I. Sterenborg-Kooij (voorz.)voorzitter

Dank u wel. Mevrouw Veenstra over de AED's denk ik.

0:45Mevr. L. Veenstrawethouder SP

Dank voorzitter. Tekort vrijwilligers, te weinig vrijwilligers rondom AED's. Vanuit Stadskanaal de AED's die gevestigd zijn in de gemeente Stadskanaal zijn mij die signalen niet bekend, maar is juist bekend dat wij bijna voldoen aan de norm van bezetting met vrijwilligers. In totaal spreek je ongeveer over zo'n 350 vrijwilligers in de gemeente Stadskanaal betrokken rondom AED's. En waar het gaat, maar goed vrijwilligers is altijd overal een punt van zorg en aandacht, en dat is ook waarom het nadrukkelijk ook in het regiobrede plan rondom de AED's nadrukkelijk een onderwerp is waar aandacht op is om te komen tot ook voor de regio rondom de AED's voldoende vrijwilligers. Maar vanuit Stadskanaal heb ik geen signalen dat wij echt zwaar onder druk tekort aan vrijwilligers hebben.

0:04Mevr. I. Sterenborg-Kooij (voorz.)voorzitter

Meneer Klinkhamer, PvdA.

0:09Dhr. T. Klinkhamerraadslid PvdA

Nog een vraag even, een verduidelijkende vraag, mochten er wel signalen zijn hoe komen die dan bij u terecht. Kunnen we u rechtstreeks daar op aanspreken of

0:06Mevr. L. Veenstrawethouder SP

Iedereen mag mij altijd rechtstreeks aanspreken meneer Klinkhamer, u ook.

0:06Mevr. I. Sterenborg-Kooij (voorz.)voorzitter

Dank u wel. Dat was de rondvraag.

13. Verkenning omgevingsvisie en participatieplan
1:28Mevr. I. Sterenborg-Kooij (voorz.)voorzitter

Dan komen we bij agendapunt 13. Het volgende onderwerp is diverse malen besproken en in 2018 heeft u als raad aangegeven een omgevingsvisie te willen opstellen. Dit is een visie op onze fysieke leefomgeving. Er is sindsdien veel informatie opgehaald, o.a. door meerdere regionale bijeenkomsten voor de Oost-Groninger gemeenteraden en een tweedaagse voor de medewerkers. Dit heeft tot deze verkenning geleid. En met deze verkenning willen we het participatietraject gaan uitvoeren. De wijze waarop het participatietraject wordt uitgevoerd en wie we daarvoor willen benaderen is geschetst in het participatieplan voor de ontwikkeling van de omgevingsvisie in 2020. Er wordt u voorgesteld om de verkenning voor de omgevingsvisie de regio versterken als discussiestuk voor het participatietraject vast te stellen en het participatieplan voor het ontwikkelen van de omgevingsvisie in 2020 vast te stellen. Wie wil daarover het woord voeren? meneer Tamsma, meneer Klopstra, meneer Hofstra, meneer Mellies, meneer Maarsingh. Meneer Tamsma, CU.

1:31Dhr. A. Tamsmaraadslid CU

Dank u wel voorzitter. Om te beginnen wij kunnen instemmen met de beide voorstellen. Inhoudelijke gaan wij de discussie in de toekomst op een nader moment nog wel ongetwijfeld een keer aan over de inhoud. Het discussie voorstel daar hebben wij eigenlijk, we hebben eigenlijk één vraag en één opmerking bij beide stukken. De opmerking is; in het voorstel staat een hele lijst van organisaties genoemd die al hebben meegedacht en ook waar nog contact mee wordt gezocht wellicht. Er staat ergens in de tekst van wij gaan ervanuit dat we met deze lijst compleet zijn. maar ik neem aan dat mochten zich nog organisaties aandienen die mee willen denken dat die welkom zijn. De tweede opmerking/vraag die gaat over het participatieplan, daar staat op pagina 4 dat gesproken is met wijk- en dorpsraden. Het punt kwam net al even voorbij naar aanleiding van de vraag van meneer Pals, wat betekend in dit geval het aftreden van de wijkraad Stadskanaal Noord voor het vervolgtraject over dit discussiestuk en het participatieplan.

0:14Mevr. I. Sterenborg-Kooij (voorz.)voorzitter

Tot zover? Meneer Maarsingh, CDA.

2:53Dhr. A. Maarsinghraadslid CDA

Ja voorzitter wij zijn positief over hoe u het allemaal op- en aangepakt hebt, veel gepraat, veel vergadert, veel participatiepartijen en u hebt ze nog weer completer willen maken en dat is ook goed. De vraag blijft wel voorzitter red u het allemaal 1 januari 2021. Want wij waren natuurlijk toch zo'n soort pilot gemeente dus wij liepen voorop, lopen wij nu nog voorop. En redt u die datum. En wat wij nog niet gelezen hadden, en dat willen wij u een vraag over stellen, ineens komt dat woord "bruidsschat" in de notities. Nou klinkt dat leuk, maar het gaat over, want als je een bruid hebt en ook nog een schat erbij dan heb je twee schatten, soms hè, maar goed wat wij lezen is 600 nationale regels die worden gedereguleerd, daar hebben wij overigens niet zulke beste ervaringen mee met die deregulering, wel regels over de schutting gooien en beleid en te weinig geld, tussen haakjes gezegd, maar voorzitter wij dat gaat over 600 nationale regels die wij ongewijzigd kunnen overnemen, 8 kunnen wijzigen en zelfs schrappen. Dat klinkt heel raar. Want het gaat over geur en geluid en milieu en horeca en wat kunnen we allemaal nog meer met 600 heb je maar zo niet bij mekaar, worden wij daar ook nog een beetje bij betrokken voorzitter er staat er in dat wij tot 2029 de tijd hebben om hier besluiten over te nemen. Wij hebben er even bijgezet om hier verstandige besluiten over te nemen dus wij gaan ervanuit dat wij daar ook nog wel even iets van horen doe geen overhaaste dingen eerst die wetten klaar en die omgevingsvisie en aan de slag met de houding van " ja mits". Nou nee maar ja mits het deugd zeg maar dat het goed is, anderen zeggen ja tenzij het niet deugd maar goed dat is precies hetzelfde, maar redt u dat. En nog even die 600 regels. Want dat vinden wij niet niks ineens die bruidsschat op papier van nationale regelgeving. En dan moeten wij dus, staat er letterlijk in, moeten wij uitvoeren, aanpassen of niet aanpassen en vervolgens ook nog financieren. Dat is een beetje bijzonder.

0:06Mevr. I. Sterenborg-Kooij (voorz.)voorzitter

Dank u wel meneer Maarsingh. Meneer Hofstra, PvdA.

1:15Dhr. E. Hofstrafractievoorzitter PvdA

Dank u wel voorzitter. Ja wij hebben al vaak over zaken van de Omgevingsvisie gesproken, dit zal ook niet de laatste keer zijn. We hebben ook als raad een uitgebreid traject doorlopen, maar wij hebben ook in afzonderlijke sessies in kleinere groepjes eigenlijk onze wensen voor onze gemeente op papier konden zetten en daarbij konden we ook wat verder gaan dan, het ging echt om wensen zeg maar. En aan de hand van de thema's, de regio versterken, woning voorraad, gezondheid nou ga zo maar door. Ik denk dat er een goed stuk is uit komen rollen, denk wel dat het belangrijk is, wat meneer Tamsma ook zei, dat we ons niet vast moeten leggen op dit zijn onze gesprekspartners volgens mij is dat lijstje nooit uitputtend dus wees daar flexibel in, maar ik denk ook dat dat voor zich spreekt. Dit gaat voor input worden als discussie stuk, ben ook heel nieuwsgierig wat daar dan verder in de wat dat verder op gaat leveren die discussie en zoals ik al zei we komen hier nog weer over te spreken over de Omgevingsvisie zelf. Tot zover, dank u wel voorzitter.

0:03Mevr. I. Sterenborg-Kooij (voorz.)voorzitter

Dank u wel meneer Hofstra. Meneer Klopstra, VVD.

0:33Dhr. H. Klopstrafractievoorzitter VVD

Dank u wel voorzitter. Ja ook wij hebben van beide stukken goed kennis kunnen nemen. De VVD kan achter deze stukken staan, prima plan, iedereen wordt erbij betrokken. Prima idee om heel veel regels te schrappen, vooral van die 600 zijnde de bruidsschat, zit nog even een het huwelijk te denken wat dan de bruid met zich zal brengen, daar ben ik nog niet helemaal uit, maar de schat van 600 regels die over de schutting worden gelegd waar we een heleboel van zouden kunnen schrappen, ja dat spreekt de VVD natuurlijk wel aan. En voor het overige sluit ik me aan bij de opmerkingen die ik van de collega's heb gehoord.

0:05Mevr. I. Sterenborg-Kooij (voorz.)voorzitter

Dank u wel. Meneer Mellies, LB.

1:50Dhr. J. Melliesfractievoorzitter Lokaal Betrokken

Ja dank u wel voorzitter. Ja wij zijn sinds 2018, nee zelfs 2017, al bezig om tot een omgevingsvisie te komen. We waren ook, of we zijn nog steeds, pilotgemeente. Daar worden wij ook heel goed in meegenomen als gemeenteraad. Chapeau daarvoor. Er liggen nu twee documenten voor waar u mee de discussie aangaat met een hele hoop maatschappelijke instellingen en partijen. Dat is een goede zaak. Voor 1 juni moeten die afgerond zijn en dan is het de bedoeling dat al deze gesprekken en bijeenkomsten voor, tezamen dan, moet leiden tot een ontwerp omgevingsvisie in het najaar 2020, lijkt me nog een behoorlijke klus. We hebben eigenlijk wel graag een verzoek van onze kant, en ik weet niet of daar nog meer liefhebberij voor is vanuit de raad, we hebben het al zo lang over die visie en het is een gigantisch complex gebeuren, het schijnt nog groter te zijn dan de transities in het sociaal domein van 2015, dus het gaat om iets, toch is het voor heel veel mensen een heel abstract gebeuren. En het zou ons wat waard zijn als wij bijvoorbeeld nog voor het vaststellen van die omgevingsvisie eens een keer een avond kunnen beleggen waarbij aan de hand van een aantal casussen kunnen nagaan van goed bij aanvraag van een omgevingsvergunning hoe ging het in de oude situatie bij die casus en hoe gaat het dan bij die nieuwe situatie, om op zo'n manier een beetje feeling te krijgen met van goed wat zijn nou die voordelen dan van die omgevingsvisie. Want zoals ik al zeg heel veel mensen die vinden het hele omgevingsgebeuren een heel abstract iets en die weten totaal niet wat nou het voordeel moet zijn straks voor hun. Dus misschien dat we dat nog voor het vaststellen van die omgevingsvisie in het najaar dat we daar ook nog eens een keer een avond aan besteden dus aan de hand van casussen kijken hoe ging het in de oude situatie of de huidige situatie en hoe gaat het straks in de nieuwe situatie. Dank u wel voorzitter.

0:05Mevr. I. Sterenborg-Kooij (voorz.)voorzitter

Dank u wel. Mevrouw Brongers, portefeuillehouder.

3:34Mevr. G. Brongers-Roffelwethouder CDA

Ja voorzitter. Van een vijftal fracties een reactie, heel mooi, overwegend positief, blij mee uiteraard. Ik weet, en dat heeft u ook aangegeven, althans een aantal van u, dat er ontzettend hard gewerkt wordt een dit dossier. Groots, complex, maar ook heel waardevol en met de situatie van de pilot hebben wij ons wel wat op de hals gehaald zeg maar in positieve zin dus daarin hebben we wel lef getoond. En wij zijn nog steeds een pilot, lopen nog steeds vooruit met de bruidsschat in het verschiet dat inderdaad gaat om een zeshonderd tal regels. Daaraan werken wij provincie breed zodat wij daar gezamenlijk naar kijken wat nu wijs en slim is om met deze bruidsschat om te gaan want dat verdient wel enig voorwerk en nadenken. De heer Tamsma van de CU vraagt van kunt u flexibel omgaan met de organisatie, stel nou dat er nog iemand in beeld komt, gaat u daar dan ook mee in gesprek. Nou uiteraard zou ik zeggen. En daarnaast werd de vraag gesteld van wat nu te doen nu Wijkraad Noord niet meer actief is. Nou daar denken wij over na hoe we daar invulling aan moeten zouden kunnen geven want dat dat moet dat staat voorop. Dat geldt overigens niet alleen voor dit onderwerp maar ook in algemene zin waar wij dus zaken doen met wijkraden en dit komt nu even op ons pas want daar gaan wij een oplossing voor bedenken. Het CDA vraagt; red u dat? Want de planning is wel ambitieus. Wij zeggen intern aan tafel; wij gaan dat redden. En dat hopen wij van harte aan ons zal het niet liggen. De eerlijkheid gebied wel te zeggen met een knipoog er moet niet heel veel tussenkomen want we hebben echt een hele strakke planning. En als ik dan even denk aan wat meneer Mellies zegt van LB neem ons nog eens mee voordat de uiteindelijke visie hier op tafel ligt bijvoorbeeld aan de hand van de casuïstiek van diverse casussen, hoe was het in de oude situatie, hoe gaan we het in de nieuwe situatie doen. Ik denk dat dat een goed voorstel is. Ik heb ook al gezegd we moeten het ook eens met elkaar over hebben wat is uw positie straks als raad als het gaat om dit onderwerp. Wie bepaald nu wanneer wat. Want het is uiteindelijk zal het een uitvoeringszaak worden van het college, maar ik kan mij voorstellen dat nou dat hebben we ook al afgesproken hoe en wanneer we daar invulling aan gaan geven dat hebben we nog niet besproken, maar dat we dat graag willen dat kunt u tegemoet zien. Ik denk dat dat de meeste vragen waren voorzitter. Een aantal partijen zeggen nog, daar sluit ik dan mee af, dit is zeker niet de laatste keer dat wij hierover spreken, maar ik denk toch wel dat de mensen allen best een tevreden om het maar een beetje op zijn Gronings te zeggen, een beetje tevreden kunnen zijn over het proces waarop we dit dossier met zijn allen doorlopen en daar blijven we ook ons best voor doen. Dank u.

0:13Mevr. I. Sterenborg-Kooij (voorz.)voorzitter

Ja het kon minder denk ik. Zijn er nog vragen blijven liggen? Behoefte aan een tweede termijn. Meneer Tamsma en meneer Mellies zie ik. Ja, meneer Tamsma.

0:29Dhr. A. Tamsmaraadslid CU

Toch even heel kort, de portefeuillehouder geeft aan ten aanzien van Wijkraad Stadskanaal Noord om toch een oplossing te zoeken en nou ja uiteraard daar wensen we het college alle succes bij toe, alleen die tijd is wel kort als ik dat hele traject zo zie, dus. Heeft u daar enig, nou je het werd net ook een keer genoemd bij het oud papier kunt u daar een tipje van de sluier van oplichten wellicht.

0:02Mevr. I. Sterenborg-Kooij (voorz.)voorzitter

Meneer Mellies.

0:29Dhr. J. Melliesfractievoorzitter Lokaal Betrokken

Ja dank je wel voorzitter. Ja ik het schoot me net even in het zin we hebben dus straks in het najaar dat wij dus de omgevingsvisie gaan vaststellen, maar je hebt ook nog het omgevingsplan en de verbinding daartussen. Wordt dat ook nog voor 1 januari 2021 vastgesteld of is dat iets van langere adem. Dus de omgevingsvisie dat is duidelijk, dit najaar, maar omgevingsplan, dat hoort er ook bij, wanneer gaat dat vastgesteld worden.

0:02Mevr. I. Sterenborg-Kooij (voorz.)voorzitter

Mevrouw Brongers.

0:44Mevr. G. Brongers-Roffelwethouder CDA

Nou de het hangt uiteraard met elkaar samen zoals in de planning nu opgenomen staat dat we de omgevingsvisie vaststellen dat hebben we nu bepaald en overige zaken die nog gepland moeten worden daar wordt u tijdig van op de hoogte gesteld, daar heb ik zo even niet op mijn netvlies. De heer Tamsma zegt nog van ja dat is wel korte termijn dus dat wordt wel spannend. Ik blijf maar enthousiast zeggen wij blijven ambitieus en we zijn, een tipje van de sluier, in gesprek met onder meer Welstad om te kijken van hoe gaan wij deze verbinding hier zoeken.

0:18Mevr. I. Sterenborg-Kooij (voorz.)voorzitter

Dank wel. Daarmee voldoende dit agendapunt besproken lijkt me. Een ieder kan instemmen met de beslispunten zoals ik zopas genoemd heb. Ja. Dan is daarmee dit agendapunt ook vastgesteld. [voorzitter klopt met hamer]

14. Sluiting
0:37Mevr. I. Sterenborg-Kooij (voorz.)voorzitter

Kom ik bij de sluiting en voor die tijd wil ik meneer Gelling nog hee kort even toespreken. U was hier ter vervanging van mevrouw Schrör. De tijd zit er op. U bent geruisloos aangeschoven alsof u nooit bent weggeweest en om te voorkomen dat u ook zo geruisloos weer weggaat willen wij u een bosje bloemen geven en bedanken voor uw inzet. Dan sluit ik de vergadering. Ik wil u er op attenderen dat wij straks een raadscommissie hier achter aan hebben, ik stel voor dat wij om 21.15 uur verder gaan.