Agenda - Raadsvergadering 25 maart 2019

Raadzaal
19:30 uur

0:00:00
0:00:00
1. Opening
0:30Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Iets te laat zal ik hierbij de vergadering willen openen en u alle raadsleden, fractie assistent, bezoekers en luisteraars welkom willen heten bij deze vergadering.

2. Mededelingen
0:24Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Even beginnen met de mededelingen en wij missen in ieder geval twee leden. Dat is mevrouw Ineke Bieze en Linda Huizing, die zijn allebei afwezig. Zijn er nog andere mededelingen? nee.

3. Vaststellen agenda
0:18Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Dan wil ik graag overgaan tot het vaststellen van de agenda. Iemand nog op- of aanmerkingen bij de agenda. Nee.

4. Insprekers
0:49Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Dan komen we bij de insprekers. En zoals wel of niet bekend, wij hebben een inspreker. We hadden een inspreker, mevrouw De Boer, van harte welkom. U krijgt het woord en daarna is het aan de raad om eventueel verhelderende vragen te stellen, dus niet dat er een discussie ontstaat. Die ontstaat vervolgens bij agendapunt 16, daar zal uw inbreng bij betrokken worden. Aan u het woord. U krijgt volgens mij 5 minuten.

3:56

Geacht college en raadsleden. Namens de LHBT Veenkoloniën Westerwolde wil ik Thea de Boer graag het woord aan u richten. U gaat vanavond stemmen al dan niet over het hijsen van de regenboogvlag op 11 oktober. Een dag waarin velen de vlag uithangen omdat ze net als ik trots zijn te mogen leven in een land waar we onze seksuele voorkeur, wat geen voorkeur is, omdat ik zo geboren ben en geen keuze heb gemaakt om als getrouwde lesbienne door het leven te gaan. Wij worden hier in ons Nederland niet in de Mississippi gegooid of in de cel en laat staan van een flatgebouw. Maar door de vlag niet te hijsen wordt de LHBTI gemeenschap in uw gemeente wel door uw raad gediscrimineerd. Citaat van de CDA fractie voorzitter Klaas Remmerts uit het Dagblad van het Noorden van vandaag; wij vinden dat je met die vlag expliciet voor het één en tegen het ander bent. Dan werkt alleen maar polariserend. Als je zegt we zijn expliciet voor de LHBT+ gemeenschap dan sluit je in onze ogen anderen uit. Wij zijn een partij voor alle burgers, ongeacht seksuele geaardheid of geslacht. Einde citaat. Met deze woorden in mijn achterhoofd dacht ik vanmiddag; wat als ik de Nederlandse vlag uithang. Ben ik dan voor, de Nederlandse vlag uithang op 4 of 5 mei, ben ik dan voor, of nog belangrijker waar ben ik dan tegen, ben ik dan tegen de Duitsers of de Belgen. Tegelijkertijd zegt u, is weer een citaat van de heer Remmerts, wij zijn een partij voor alle burgers ongeacht seksuele geaardheid of geslacht. Met deze woorden spreekt u zich uit voor alle bewoners, dus ook de LHBT gemeenschap. Waarom dan een gemeenschap die het sinds jaar en dag al moeilijk heeft, niet één dag per jaar een steuntje in de rug geven zonder anderen daarmee tekort te doen, want dat doe je dan duidelijk niet. U heeft als gemeente het regenboogconvenant ondertekend in het provinciehuis in Groningen, daarmee heeft u aangegeven zich in te zetten voor de LHBTI gemeenschap. Voor veiligheid, weerbaarheid en sociale acceptatie voor alle LHBT'ers. Weer een citaat van de heer Remmerts, want hij was duidelijk in de krant aanwezig vandaag; wij willen eerst rustig wachten op de uitwerking. Mijn vraag aansluitend daar is dan welke uitwerking waarvan en hoe lang gaan we daar op wachten. De ondertekening betekend echter niet voor u dat u nu achterover kunt gaan leunen en zien wat er misschien wel zal gaan gebeuren. U zult aan de slag moeten en om de LHBTI inwoners van uw gemeente beleid te gaan stippelen voor een nog beter en kleurrijker Stadskanaal. Als LHBTI Veenkoloniën Westerwolde zijn wij uiteraard graag bereid om hierover met uw college en raad in gesprek te gaan, wat wij ook doen in Westerwolde, Pekela en Veendam, daar zijn wij al mee in gesprek. Ik doe hier namens vele LHBTI'ers een dringend beroep op u om zich als gemeente niet buiten de gemeenschap te plaatsen door de regenboogvlag op 11 oktober niet trots in top te hangen. Ik dank u voor uw aandacht. Ik ga weer op mijn plekkie.

0:03Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Nou even kijken of er nog vragen voor u waren. Nee, zo makkelijk

0:03

Nee, zo makkelijk kom je er niet van af.

0:11Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Zijn er nog verhelderende vragen aan mevrouw De Boer. Het was een zonneklaar verhaal. Dank u wel.

0:04Mevr. M. Luijkenfractievoorzitter SP

voorzitter

0:01Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Ik mis er een.

0:08Mevr. M. Luijkenfractievoorzitter SP

Ik had geen vraag, maar ik wilde gewoon even zeggen dat ik het helemaal met u eens ben, mooi gesproken. Dank u wel.

0:01

graag gedaan

0:27Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Dit was dus typisch niet de bedoeling, maar ja. Bij agendapunt 16 zoals gezegd komt de motie regenboogvlag aan de orde.

5. Vaststellen besluitenlijst spoeddebat 28 januari 2019
0:39Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Gaan wij over tot het vaststellen van de besluitenlijst van het spoeddebat van 28 januari. Heeft iemand opmerkingen daarover. Tekst en naar aanleiding van, pagina 1, pagina 2, dat was het. Dan is die hierbij vastgesteld.

6. Vaststellen besluitenlijst 25 februari 2019
1:39Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Besluitenlijst van de reguliere raadsvergadering van 25 februari jongstleden. Tekst en naar aanleiding van, pagina 1, pagina 2, nee, pagina 3, nee, pagina 4. Dan had ik naar aanleiding van pagina 4 nog een opmerking. De heer Bieze heeft daar een vraag gesteld aan mijzelf. Over de communicatie richting één van onze inwoners over de bouw van een appartementen complex. Wij hebben daar een studie van gemaakt en ik geef deze inwoner groot gelijk als hij van mening is dat er in dit geval niet netjes is gecommuniceerd met deze persoon. Dat had adequater gekund, veel adequater gekund, we gaan ervanuit dat dit een incident is en we hebben in ieder geval in dit geval nu mede naar aanleiding van die vraag voortvarend opgepakt en ik begrijp dat er komende week al een gesprek plaats gaat vinden met mevrouw Brongers over de vragen van deze inwoonster. Voldoende?

0:24Dhr. E. Biezefractievoorzitter GBS

Ja voorzitter mag ik u danken voor het voortvarend aanpakken van dit signaal, daar ben ik blij mee en ik hoop dat mevrouw dus volgende week een goed gesprek met u heeft en dat alle vragen die zij heeft en opmerkingen die zij heeft dat die voldoende kunnen worden beantwoord. Maar dank voor uw inzet. Dank u wel.

0:18Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Nou het gesprek is met mevrouw Brongers dus dat verhoogd de kans dat het een verhelderend en toereikend gesprek zal zijn. Verder nog naar aanleiding van deze pagina? Nee, dan is ook dit verslag hierbij vastgesteld.

7. Inlichtingen college
0:38Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Dan gaan we naar inlichtingen college. Daaronder treft u drie stukken aan en er hebben zich bij, vier stukken aan, sorry, en er hebben zich bij het stuk betreffende stand van zaken korfbalvereniging twee partijen gemeld die daar vragen over hebben. Dus die wil ik graag het woord geven. De heer Bieze, GBS.

3:20Dhr. E. Biezefractievoorzitter GBS

Ja, dank u wel voorzitter. Ja in de voorbereiding van dit agendapunt kunnen we natuurlijk de hele historie weer naar voren halen, dat ga ik niet doen, er ligt nu een mail van het college waarin het college aangeeft dat zij bepaalde onderzoeken gaat doen en dat zij gaat streven naar, maar eigenlijk nog niet tot concrete daden is gekomen. Daar ben ik wel teleurgesteld over want als we even kijken naar de vergadering op 15 oktober waarin de wethouder aangeeft dat zij ervanuit gaat dat het in 2018 zou zijn afgerond en dat het dossier zou worden kunnen gesloten dat is dus niet gehaald. En daarna, tijdens de vergadering van 17 december, werd het al over het nieuwe jaar heen getild. En ik had de stille hoop dat het eind maart waarop de toezegging ook is gebaseerd dat het eind maart opgelost zou zijn. daar is dus nog steeds geen sprake van. En dat stelt mijn fractie zeer teleur. Er zijn een groot aantal overleggen geweest met de korfbalvereniging daar zijn ook verslagen van en in die verslagen wordt toch wel de indruk gewekt in eerste instantie dat er een clubhuis gerealiseerd zou kunnen worden, dat er mogelijkheden waren zelfs financieel vanuit de gemeente, dat is later allemaal teruggetrokken. Zij hebben nog tijdens een van deze vergaderingen aangegeven nou geef ons dan een ruimte met een toiletgelegenheid dan blijven wij gewoon in Noorderpoort zitten qua kleedruimtes en doucheruimtes en we blijven ook de grote kantine bij evenementen gebruiken, maar zelfs dat is door het college afgewezen. Voorzitter en als ik dan even kijk naar het besluit wat wij in 2012 hebben genomen rondom het Noorderpoort waarin wij hebben besloten indertijd dat we een multifunctionele sportaccommodatie voor diverse verenigingen zouden gaan realiseren dan stellen wij u aldaar onze vraagtekens bij. In onze ogen vraagt deze vereniging een reële oplossing, die wil zelf bouwen voor eigen kosten, geen kantine met bar, wel een ruimte om in te kunnen verblijven, toiletten bij het veld en het kan dus allemaal niet. Wij hebben indertijd, ook in 2012, besloten dat de hockeyclub bijvoorbeeld nog tijdelijk zou kunnen blijven zitten tot het afschrijven totdat het nieuwe veld, wat in 2008 is aangelegd, zou zijn afgeschreven. Ja u wilt interrumperen, ja maar ik moet toch even

0:01Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

U voelt dat ik, ik mis de vragen

0:03Dhr. E. Biezefractievoorzitter GBS

Ja die komt, dat komt

0:04Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Binnenkort? Of. Ok, mooi.

0:09Dhr. E. Biezefractievoorzitter GBS

Nee maar kijk als wij, voorzitter als wij al jaren over deze zaak discussiëren dan kun je niet meer kort en bondig daar op terugkomen.

0:02Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Dat bent u ook niet, dus

3:09Dhr. E. Biezefractievoorzitter GBS

Nee, dat ben ik ook niet dat besef ik mij ook, in deze zaak besef ik bij dat ook, maar ik wil toch graag wel even mijn verhaal afmaken. Wij wilden een sportaccommodatie, multifunctioneel voor diverse verenigingen realiseren. Als we dan naar de hockeyclub kijken dan heeft die de toestemming gekregen om gedurende de afschrijvingstermijn van het veld, het nieuwe veld wat in 2008 is aangelegd, om gedurende die periode op die plek te blijven zitten en daarvoor een noodvoorziening in te gaan richten. Ik kijk even naar de wethouder die het toen in portefeuille had en die knikt. Die termijn van 12 jaar loopt in 2020 af als we over 12 jaar praten. En wat gaan we dan doen? want ik zie dus in de nieuwsbrief van de hockeyclub dat er allerlei verbouw activiteiten plaatsvinden en dat er allerlei dingen gebeuren om het gebouw op te kalefateren inclusief kleedruimte, inclusief kantine, inclusief bar et cetera. En daar zit voor mij toch wel een beetje de pijn voorzitter. Als de ene vereniging die eigenlijk ook moet verhuizen in 2020 op dit moment wel allerlei bouwactiviteiten kan uitvoeren en verbouwactiviteiten kan uitvoeren, waarom kan de korfbalvereniging dan die activiteit die zij zelf willen bekostigen niet uitvoeren. Dat is onze grote vraag. Want na onze mening moet het toch zo zijn; gelijke monniken, gelijke kappen. En vervolgens voorzitter komen er in de mail van de wethouder, en dan ben ik al bij het einde, komen er dus een aantal andere feiten naar voren, waarin ook er verschil van mening is waarschijnlijk tussen de gemeente en de korfbalvereniging. In 2016-2017 is er niet betaald, is er geen huur betaald door de korfbalvereniging. In 2017,2018, 2019 is er zelfs geen nota door de gemeente verzonden aan de korfbalvereniging, dat staat ook in de mail. Hoe is het nou toch mogelijk dat wij zo lang zo'n probleem laten hangen. En als laatste voorzitter, ik zal het toch maar inkorten want u kijkt mij aan en dan weet ik wel hoe laat het is, maar als laatste voorzitter, dat is dan weer de volgende stap waar ik met verbazing naar kijk, is dat er in het Dagblad van het Noorden melding wordt gemaakt dat de korfbalvereniging overweegt om naar de rechter te stappen. Ja dan denk ik waar zijn we nu eigenlijk allemaal mee bezig zeggen mensen wel eens. Wanneer gaan we dit nu eens afronden. Ik heb het in eerdere instantie ook al gezegd; oplossen dat probleem. En we hebben het dus nog steeds niet opgelost en dat gaat waarschijnlijk nog maanden duren voordat we het opgelost hebben. Nou daar wilde ik het in eerste termijn maar bij laten, anders wordt het te lang.

0:26Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

U heeft ook aan een half woord genoeg meneer Bieze. Drie vragen, aan de wethouder die u meld nog in gesprek te zijn, dus ik weet niet in hoeverre ze daar antwoord op kan geven. Ik wordt geattendeerd. U heeft nog aanvullende vragen? Mooi, aan u het woord, mevrouw Schipper, PvdA.

2:03Mevr. G. Schipperraadslid PvdA

Ik had het ook aangevraagd en natuurlijk ben ik het helemaal eens met de heer Bieze zijn verhaal en daar sta ik ook volledig achter dus ik hoef dat niet meer allemaal te herhalen. Wat me wel verbaasd is dat er dus in al die gesprekken die er geweest zijn werd gezegd van ja maar de financiële positie van de gemeente is dusdanig dat we dus daar niet meer aan kunnen doen om daar een gebouw of een eigen ruimte en daar aan mee te gaan betalen en vervolgens zegt de vereniging, de korfbalvereniging, dan van nou ja misschien kunnen we het ook met eigen middelen doen en dan wordt er ook gezegd van ja maar dat willen we ook niet want dan gaat het helemaal niet goed komen met de exploitatie van het Noorderpoort. En dan denk ik van ja er is dus een heel schoolgebouw neergezet met ook een de sportaccommodatie voor al die verenigingen en dan zal er dus alleen maar de korfbalvereniging verantwoordelijk zijn voor de dat er dus wel of niet gaat slagen daar. Dat bevreemd mij wel een beetje van ik vind dat een beetje haaks op elkaar staan dat gemeente heeft er geen geld voor, korfbal vereniging zal het zelf willen doen en dat mag dan ook weer niet omdat het dan weer ten koste gaat van de exploitatie van het Noorderpoort. Dat is één vraag daar wil ik toch graag wel uitleg over en ik had nog wel een vraag er zijn nog gesprekken over de eventuele bijveldje dat is dat het bijveldje dat het wat dichter bij de school komt dat die kinderen dan die 's avonds niet in het donker daar helemaal naar die achterste velden moeten. Ik begrijp dat daar ook alle inspanning zal worden gedaan en dat er dan ook weer overleg maar in hoe wat voor tempo is dat dan hè zal dat dan deze in het als het licht is een beetje gerealiseerd kan worden dat het dus volgend jaar of volgend winter dat het al klaar is of hoe moet ik me dat voorstellen want als het allemaal weer net zolang gaat duren als dat dit verhaal geduurd heeft dan denk ik dat het dan heb ik er niet zoveel vertrouwen in. Nou en dan voor de rest sluit ik me aan wat de heer Bieze heeft gezegd, dank u wel.

0:09Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Dank u wel. Ik tel vijf vragen. Wethouder.

2:02Mevr. L. Veenstrawethouder SP

Dank u wel mevrouw de voorzitter. Ik heb niet het aantal vragen geteld, ik heb wel meegeschreven. En wat bij mij blijft hangen is allereerst dat de heer Bieze aangeeft van dat ik in het afgelopen najaar gezegd zou hebben voor 1 januari. Ik heb daarbij gezegd het zou me inderdaad een lief ding waard zijn als wij het voor 1 januari met elkaar zouden kunnen afronden. Vooral ook omdat het eigenlijk al zo ontzettend lang loopt met elkaar, 2016, 2017, 2018 en dat zijn termijnen die we met elkaar niet moeten willen, dus vandaar ook mijn uitspraak afgelopen najaar; lief ding waard als het lukt in 2018, aan de andere kant om tot een oplossing te komen en je bent met twee spelers in het veld moet je wel mekaar kunnen vinden en dat is waar we op dit moment exact nog mee bezig zijn. We zijn het lang niet over alles zijn met elkaar, dat geef ook gelijk toe, maar volgens mij en dat heb ik ook omschreven in de brief die u op 28 februari heeft ontvangen, werken we met elkaar nog steeds wel op een constructieve manier aan een oplossing. En dat is dan ook gelijk wat mevrouw de voorzitter ook al aangaf van u kunt mag heel veel vragen stellen natuurlijk dat snap ik ook gezien de lange doorlooptijd van het verhaal, maar ik heb in die brief van 28 februari ook aangegeven dat ik begin april na het nodige uitzoekwerk op basis van de vragen aanvullend die gesteld zijn, ook door de korfbalvereniging, dat ik begin april wederom met hun aan tafel zal gaan. En wat ik u, voordat er om toezeggingen gevraagd wordt, wat ik u hierbij wel wil toezeggen is dat ik zo kort als mogelijk na die afspraak op 10 april ook u zal informeren over de uitkomst van het gesprek. Want persoonlijk vind ik het heel netjes dat op het moment dat je met iemand in gesprek bent dat je de uitkomsten van het onderzoek wat je toezegt op dat moment, dat je die eerst ook met hen deelt in plaats van ja met u, met alle respect voor uw positie in dit verhaal natuurlijk, maar ik wou eerst graag het gesprek aangaan met de korfbalvereniging over de uitkomsten van dat onderzoek wat we op dit moment aan het afronden zijn. Mevrouw de voorzitter.

0:39Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Dank u wel. Dus deze vijf vragen worden beantwoord met een procesantwoord namelijk zo kort mogelijk na het gesprek van ik meen dat u zei 10 april, zo kort mogelijk na het gesprek op 10 april overleg met de raad over al uw vragen. Is dat op dit moment voldoende? Mevrouw Schipper, PvdA.

0:19Mevr. G. Schipperraadslid PvdA

??????????????????? vraag die ik gesteld heb. Over het waarom dat dan niet uit eigen portemonnee betaald mag worden. dat is niet echt een overleg situatie denk ik, dat is gewoon een vraag of iets wat de gemeente zegt van dat willen we niet en jullie mogen het ook niet. Dus ik neem aan dat dat niet nog een onderdeel van overleg is.

0:03Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Portefeuillehouder.

0:27Mevr. L. Veenstrawethouder SP

Nee, ook daarvoor voor die vraag geldt dat die vraag eigenlijk beantwoord wordt in de brief van 28 februari. Op het moment dat de korfbalvereniging zeg maar uit eigen middelen en in eigen beheer een accommodatie zal bouwen en daarvoor daar zeg maar haar activiteiten laat plaatsvinden, dan gaat dat ten koste van de constructie die we met het Noorderpoort hebben afgesproken waar het gaat om het gebruik van de kleedruimtes, de kantineruimte en dergelijke. Staat ook in de tweede alinea volgens mij van de brief die ik u gestuurd heb.

0:04Mevr. G. Schipperraadslid PvdA

Dat klopt mevrouw de voorzitter.

0:01Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Mevrouw Schipper.

0:31Mevr. G. Schipperraadslid PvdA

Dat klopt, dat staat er ook inderdaad in, maar ik heb dus gezegd ook in mijn eerste reactie van dat het een vreemde zaak is dat er één vereniging dan daar verantwoordelijk wordt gesteld in die afspraken die jullie met het dit college heeft gemaakt over dit exploitatie van dit Noorderpoort. Want de dat het dan andere verenigingen die mogen allemaal zelf hun eigen beheer hebben over locaties en kantines en deze mensen dus niet.

0:07Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Dank u wel. Voor de laatste keer in deze zaak de portefeuillehouder.

0:28Mevr. L. Veenstrawethouder SP

Dank u wel mevrouw de voorzitter. Dit klopt dus niet want de verenigingen waar destijds afspraken mee gemaakt zijn die op zouden gaan in een Noorderpoort constructie zoals ik het noem, die zijn opgegaan in een Noorderpoort constructie. Met de uitzondering, en dat is ook afgesproken destijds, voor de hockeyvereniging die gedurende de looptijd van het veld van de eigen accommodatie gebruik zou kunnen maken, maar de hockeyvereniging betaald wel gewoon huur aan het Noorderpoort voor de kleedruimtes. Dus functioneert binnen de constructie.

0:05Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

De heer Bieze.

2:35Dhr. E. Biezefractievoorzitter GBS

Ja ik snap dat de wethouder op deze manier reageert voorzitter, deze zaak loopt al jaren, ja 2012, kijk ik heb gezegd van; gelijke monniken, gelijk kappen. Als de hockeyvereniging nu gewoon mag verbouwen terwijl men weet dat men in 2020 eventueel zou moeten verkassen dan ontstaat daar wel een beeld van nou ja wij gaan gewoon een beetje onze eigen gang. Ik zou als ik vereniging was en ik had ingestemd, en dat hebben zij, want ik heb het stuk van 2012 heb ik doorgelezen, ik zou mij wel twee keer bedenken als hockeyvereniging om nu te gaan verbouwen en u moet maar echt eens even de nieuwsbrief van de hockeyvereniging lezen, ik heb hem opgeslagen want hij is nu inmiddels verdwenen, hoe dat komt weet ik niet, maar daar staat dus duidelijk in wat er allemaal op dat terrein gebeurd. En dan denk ik hoe kan dat nou want wij hebben toch als gemeente en als college besloten dat we hun 12 jaar de tijd zouden geven en dan zou het richting het Noorderpoort gaan. dan zouden ze een nieuw veld krijgen. Dus ik verbaas mij over het antwoord van de wethouder dat zij dus helemaal niks zegt over deze activiteit van de hockeyvereniging en dus de korfbalvereniging niet toestaat en daar bent u als college natuurlijk verantwoordelijk voor om een kleine accommodatie te bouwen met toiletten en die wel gebruik blijven maken van het Noorderpoort. Dus die constructie die blijft gewoon in stand. Die constructie blijft gewoon in stand en volgens mij, u zegt van alle verenigingen zitten in het Noorderpoort, nou ik betwijfel dat voorzitter. Dus ik denk dat het een goede zaak zou zijn die hier nu eens duidelijkheid over komt van hoe staat het nu met het besluit wat wij in 2012 hebben genomen en wat is op dit moment de stand van zaken rond die hele constructie van het Noorderpoort. Want ik heb daar mijn grote twijfels over wat hieromtrent allemaal gebeurd. En als de wethouder zich, nog één voorzitter, van de hockeyclub heeft een eigen accommodatie waarin zij alles kunnen doen, maar maken helemaal geen gebruik van het Noorderpoort maar betalen wel, nou ik denk dat je dan als gemeente ook eens na moet gaan denken wat je aan het doen bent. En nu stop ik ermee voorzitter. Dank u.

0:47Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Dank u wel. Ik hoorde eigenlijk niet zozeer een vraag als wel een statement. En ik hoor een toezegging van de wethouder dat zij zo kort als mogelijk na 10 april met u in gesprek gaat over dit onderwerp en daarbij u informeert over de uitkomsten van en daarbij vast en zeker in haar achterhoofd houdt de vragen die gesteld zijn. Nou volgens mij zo kort als mogelijk, ik denk dat de wethouder dat niet precies weet anders zou ze het wel zeggen, wethouder kunt u het smarter maken.

0:16Mevr. L. Veenstrawethouder SP

Vind ik echt lastig en als ik zeg van ik zo kort als mogelijk na 10 april ja dan kan ik zeggen van dat het 10 april voor middernacht is, maar als ik het niet haal dan heb ik een probleem. 10 april is een woensdag, laten we afspreken dat ik u uiterlijk die vrijdag informeer.

0:07Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

voor 13 april?

0:03Mevr. L. Veenstrawethouder SP

ja

0:26Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Voor 13 april. Ja, ok. Dan hadden we de klachten regeling op de agenda staan en daar heeft de heer Hofstra vragen gesteld. Zijn die van zodanige aard dat ik mijn voorzitterschap even moet overdragen?

0:05Dhr. E. Hofstrafractievoorzitter PvdA

Volgens mij bent u zelf daar de beste beoordeler van voorzitter.

0:01Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Ik ken de vraag niet.

0:03Dhr. E. Hofstrafractievoorzitter PvdA

Nee, dat klopt. Ik heb een viertal vragen.

0:03Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Ik hoor het al, ik geef even het voorzitterschap over.

0:04Dhr. E. Hofstrafractievoorzitter PvdA

Maar ik wou het niet, ik wou iets korter als meneer Bieze, dus dat valt mee.

1:09Mevr. I. Sterenborg-Kooij (voorz.)voorzitter

Zo we gaan weer verder. Meneer Hofstra, PvdA.

1:25Dhr. E. Hofstrafractievoorzitter PvdA

Nou wat een consternatie. Klachtenregeling wouden we toch even een paar vragen over stellen. Het college geeft zelf ook aan van goh het is wel wat laat 2016-2017 waarvoor excuses. Nou excuses aanvaard als het maar niet weer gebeurd zeg ik er dan altijd maar bij. Het riep bij ons nog wel wat vragen op. Het puntje communicatie wordt een paar keer aangehaakt, dat dat nog wel wat verbetering behoeft. U noemt ook een paar de nationale ombudsman, klachten kunnen daar terechtkomen mits ze eerst de interne klachtenregeling hebben doorlopen dat triggerde mij even m.b.t. het bestuursakkoord over onderzoek naar een eventuele gemeentelijke ombudsman, ben ik wel heel benieuwd wanneer u denkt dat uit te voeren. Ik lees wel dat er een vaste klachten coördinator wordt aangesteld, nou misschien kan zo'n functie van vaste klachten coördinator en ombudsman dat ligt in de praktijk misschien niet zo ver uit elkaar, maar ik zou toch graag willen weten hoe u denkt zo'n onderzoek in te vullen. Dat was het.

0:03Mevr. I. Sterenborg-Kooij (voorz.)voorzitter

Dank u wel. Mevrouw De Jonge, portefeuillehouder.

2:11Mevr. F.T. de Jongeburgemeester

Dank u wel voorzitter. De communicatie behoeft verbetering, inderdaad dat staat in het stuk. Wat u ziet in dit stuk is dat we eigenlijk nog echt een lerende organisatie zijn als het gaat om goede klachtafhandeling en dat we daar de afgelopen periode wel grote stappen in hebben gezet. Wat o.a. leidt tot een duidelijk overzicht van wat ons nog te doen staat en een duidelijk overzicht van de gewenste verbeterpunten maar ook een investering die we daar in doen. De communicatie waar het hierover gaat is vooral de communicatie over de klachtmogelijkheden zelf. Op het moment dat je onvoldoende duidelijk hebt gemaakt hoe mensen kunnen klagen komen er meer klachten bij de nationale ombudsman omdat mensen niet snappen waar ze terecht kunnen en die ombudsman verwijst ze vervolgens weer terug naar de gemeente omdat die zegt; nee u moet eerst het interne proces doorlopen. Nou dat is natuurlijk voor mensen buitengewoon irritant. En dat we hebben geconstateerd dat dat vaker dan ons lief was plaatsvond en daarom is dat met name de communicatie waar we nu als eerste op inzetten, verbetering van de bekendheid rond de klachtregeling wat ja wat mij betreft overigens leidt tot een nog hoger aantal klachten de volgende keer. De nationale ombudsman functioneert nu als onze ombudsman, het gaat niet om grote hoeveelheden klachten die hij krijgt. Ik heb inderdaad begrepen dat er een idee is om een gemeentelijke ombudsman in het leven te roepen of wel een regionale ombudsman. Ik moet eerlijk zeggen dat we daar nog geen stappen in hebben gezet omdat we eerst even de stappen die we ons in dit stuk hebben voorgenomen willen laten landen en kijken ja hoever we daarmee komen, waarbij wat ons betreft heel belangrijk is het versnellen van de termijnen waarbinnen klachten worden afgehandeld.

0:07Mevr. I. Sterenborg-Kooij (voorz.)voorzitter

Dank u wel. Zijn daarmee de vragen voldoende beantwoord meneer Hofstra?

0:48Dhr. E. Hofstrafractievoorzitter PvdA

Bijna wel. Het verbaasd me wel enigszins dat er nog niet wordt nagedacht over invulling van een onderzoek of maar het begin van een onderzoek naar de gemeentelijke ombudsfunctie terwijl het coalitie akkoord inmiddels al een jaar oud is. Dat vind ik toch wel vreemd. Ik zou zeggen wacht daar niet mee en ga daarmee aan de slag, volgens mij hoeft het een het ander niet uit te sluiten, en de portefeuillehouder zei het zelf ook al, communicatie leidt misschien tot, betere communicatie leidt misschien ook tot meer klachten, dat zou kunnen. Zoals mijn vorige fractiegenoot mevrouw Kroom altijd zei; een klacht is een gratis advies, dus daar kunnen we dan als organisatie ook weer onze voordeel mee doen en wat dat betreft wens ik u daar veel succes mee. Dank u wel voorzitter.

0:03Mevr. I. Sterenborg-Kooij (voorz.)voorzitter

Dank u wel meneer Hofstra. Mevrouw De Jonge.

1:39Mevr. F.T. de Jongeburgemeester

Nou misschien nog even één opmerking, ik geef eerlijk toe we zijn misschien een jaar op streek, maar ik nog niet. Wat we wel hebben gedaan is we hebben inmiddels een gesprek met de nationale ombudsman gehad ook over de vraag of welke verbeteringsruimte hij ziet en de reden om een gemeentelijke ombudsman te introduceren is niet zozeer dat je, het is vooral dat je een onafhankelijke instantie wilt die klachten afhandelt. Wat wij in dit stuk proberen u mee te geven is dat blijkt dat mensen juist de informele, dus helemaal niet onafhankelijke, maar de informele klachtafhandeling vooral heel erg op prijs stellen en het is wel van belang voordat je die gemeentelijke ombudsfunctie gaat invullen dat je zicht hebt op hoeveel klachten er over blijven. Want dat bepaalt eerlijk gezegd wel wat voor soort van constructie je kiest. Of je het blijft inhuren bij de nationale ombudsman, wat we nu doen, dat je een regionale constructie gaat maken of echt alleen voor de gemeente Stadskanaal iets gaat organiseren. Dus wij hebben, voor de goede orde, wel die onafhankelijke instantie, dat is de nationale ombudsman die dezelfde functie invult. Maar je wilt hem graag wat dichterbij dat is natuurlijk ook waarom u ernaar vraagt en zo gauw we een beetje zicht hebben op deze verbeterde uitvoering zal dat onmiddellijk in gang worden gezet. Het onderzoek naar de vorm. Is dat voldoende?

0:05Dhr. E. Hofstrafractievoorzitter PvdA

Nou en dat komt dan denk ik zo snel mogelijk naar 10 april.

0:06Mevr. F.T. de Jongeburgemeester

Nee, ik doe ook geen toezegging.

0:06Mevr. I. Sterenborg-Kooij (voorz.)voorzitter

Meneer Maarsingh, CDA.

0:50Dhr. A. Maarsinghraadslid CDA

Voorzitter mag ik een vraag stellen. Het gaat nou over ombudsmannen en het kunnen ook vrouwen zijn natuurlijk begrijp ik, maar voordat u een besluit neemt dan worden wij wel even geïnformeerd want wij moeten natuurlijk wel weten wat er allemaal gebeurd, wij hebben geen belang bij meerkosten, wij hebben belang bij goed functioneren, dat geldt voor alle partijen denk ik dan, maar wij moeten wel even voorzichtig zijn met allerlei instanties erbij betrekken, want ik ben ook gewoon inwoner van Stadskanaal, ik hoor alleen maar tevredenheid als er gereageerd wordt naar het gemeentehuis, dus er zijn wel verschillende geluiden. En probeer dat nou gewoon zelf een beetje op te knappen als het beter kan, kan altijd beter, maar sleep niet iedereen erbij want dat kost alleen maar geld.

0:04Dhr. E. Hofstrafractievoorzitter PvdA

Voorzitter ik wil hier graag even op reageren.

0:01Mevr. I. Sterenborg-Kooij (voorz.)voorzitter

meneer Hofstra

0:21Dhr. E. Hofstrafractievoorzitter PvdA

Het klopt, sommige problemen kunnen heel goed informeel of intern worden opgelost, maar u heeft natuurlijk uw partij ook meneer Maarsingh wel wat opgeschreven in het bestuursakkoord en ik ben ook heel benieuwd, ik hoor hier links van mij al wat gemor, wat de SP daarvan vindt lijkt mij toch ook dat die graag ziet dat dat onderzoek wordt uitgevoerd. Dus

0:02Dhr. A. Maarsinghraadslid CDA

Maar dat heb ik ook niet gezegd, ik zeg

0:03Dhr. E. Hofstrafractievoorzitter PvdA

U ging die kant wel op meneer Maarsingh.

0:05Mevr. I. Sterenborg-Kooij (voorz.)voorzitter

Meneer Maarsingh, één moment. Ga uw gang mevrouw De Jonge.

0:46Mevr. F.T. de Jongeburgemeester

Nou om deze consternatie te dempen, volgens mij in het licht van de eerste bestraffende opmerking deze late inzending geldt eens maar niet nog een keer, dat vonden wij zelf ook, dus in het stuk staat dat we ronde de zomer komen met het jaarverslag over afgelopen jaar en dan wil ik u hierbij toezeggen dat we in de evaluatie zullen meenemen de vraag of en op welke wijze we invulling geven aan dit onderdeel van het bestuursakkoord. En dat gekoppeld aan, meneer Maarsingh, dat gekoppeld aan wat we feitelijk constateren aan behoefte.

0:07Mevr. I. Sterenborg-Kooij (voorz.)voorzitter

Dank u wel. Uw vraag voldoende beantwoord meneer Maarsingh?

0:03Dhr. A. Maarsinghraadslid CDA

Dat was namelijk mijn vraag, dank u wel en ik krijg steun van de heer Pals.

0:11Mevr. I. Sterenborg-Kooij (voorz.)voorzitter

Dank u wel. Dan was dit de lijst met ingekomen stukken. En dan geef ik het woord terug aan mevrouw De Jonge.

0:41Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Tot zover de schriftelijke vragen. Dan komen we toe aan de lijst van

0:13Dhr. F. van der Heideraadslid CU

voorzitter

0:16Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Sorry. Die hebben we toch al gehad, we gaan nu naar de schriftelijke vragen, sorry. We gaan nu naar de schriftelijke vragen. Meneer Van der Heide, CU.

0:08Dhr. F. van der Heideraadslid CU

Dat was ook mijn opmerking, maar aanvullend daar aan, ik had nog wel een vraag over 7.3. Heel kort, want ik had verwacht dat er vanuit de inlichtingen van het college wat over gezegd zou worden.

0:07Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Het is een randgevalletje hè.

0:02Dhr. F. van der Heideraadslid CU

heel kort

0:06Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Ik sta hem toe. Meneer Van der Heide.

0:07Dhr. F. van der Heideraadslid CU

Ik kan hem ook bewaren hoor tot bij de lijst met ingekomen, nee lijst met openstaande toezeggingen, kan ook.

8. Schriftelijke vragen
0:24Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Doe dat maar. Schriftelijke vragen. Twee stuks, allebei van de heer Pals als indiener, bewindvoering. Iemand naar aanleiding

0:05Dhr. E. Hofstrafractievoorzitter PvdA

Voorzitter, er zijn meerdere stuks, die staan in de leesmap.

1:00Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Ik ga me even beraden. Meneer Hofstra, u heeft volledig gelijk. Het verzuim was overigens ook al even kort opgemerkt door de wethouder, zonnepark Alteveer gaat het over. Dan stel ik voor dat we die als derde toevoegen en begin ik toch met de bewindvoering. Meneer Pals.

2:57Dhr. K. Palsfractievoorzitter D66

Ja dank u voorzitter. Ja, dank u voor de beantwoording van de schriftelijke vragen. Wat eigenlijk totaal geen beantwoording was. Maar je stelt als raadslid 10 vragen en je krijgt er twee terug en de rest wordt doorgeschoven naar een bijeenkomst over een conceptbeleidsplan integrale schuldhulpverlening. In vind het een beetje een bedroevende zaak eerlijk gezegd dat u zo omgaat met een schriftelijke vraag. Want als u in ogenschouw neemt dat 27 februari is de vraag ingeleverd, 23 werkdagen verder, en u stuurt dan alleen direct het beleidsplan en het beleidsplan wordt dan ingediend tegelijk met de schriftelijke vragen, dan denk ik van waar is de wethouder waar verschuilt de wethouder zich nu achter. Dat is allemaal heel simpel te zeggen want de wethouder heeft nogal een uitspraak gedaan in de pers en dat stoort ons als fractie enorm. Want de wethouder heeft namelijk in een interview met RTV Noord gezegd; we gaan er alles aan doen om deze partijen buiten de deuren te werken volgens mevrouw Veenstra. En dan bedoelt ze dus de commerciële schuldhulpverleningsinstanties. Wij vinden dat een betreurenswaardige uitspraak. Het is gedaan denk ik ook in de emotie omdat wij erachter kwamen dat we 8 ton tekort kwamen en dat is naar boven gekomen in de financiële beschouwingen, vandaar dus ook onze vragen. En als u dan heel moedig zegt van we gaan er alles aan doen om die partijen buiten de deur te werken dan verwachten wij in ieder geval van de wethouder een wat steviger antwoord dan twee ????? vragen die eigenlijk een wat open deur vragen zijn en de rest verwijzen naar een conceptplan die eigenlijk nog behandelt moet gaan worden zonder dat het van tevoren ook maar enige inhoud heeft. Wij hadden verwacht van de wethouder, van de wethouder die dit soort uitspraken doet in de pers, wat moediger zou zijn op het beantwoorden van onze vragen. Dus om het heel eenvoudig te stellen wethouder, stel ik weer de vragen. En u kunt ze lezen, ik kan ze voorlezen, maar u heeft in feite op 1,2,3,4,5,6,7 vragen die wij gesteld hebben geen antwoord gegeven. En nou kunt u ja dat is misschien procedureel, ik ga ze gewoon weer, ik kan ze weer gaan stellen en ik verwacht dan van u enige visie en ook enige inhoudelijke reactie op onze vragen van hoe u nu ziet dat u er aan gaat doen dat alle partijen buiten de deur worden gewerkt. Ik daag u uit. En ik wil heel graag daar van u het antwoord, maar als u het goed vindt ga ik mijn vragen weer stellen.

0:01Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Nou dat lijkt mij in alle gevallen overbodig.

0:07Dhr. K. Palsfractievoorzitter D66

Nou ja overbodig voorzitter, we hebben ze schriftelijk gesteld en we krijgen daar geen antwoord op.

0:04Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Nou u krijgt wel antwoord, maar het antwoord vindt u niet toereikend.

0:09Dhr. K. Palsfractievoorzitter D66

Nou 7 vragen, met alle excuses, maar 7 vragen die we stellen en dan twee antwoordjes dat is vind ik wel heel karig.

0:06Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Nou ik geloof niet dat het de bedoeling is dat ik met u in discussie ga. Mevrouw Veenstra.

1:38Mevr. L. Veenstrawethouder SP

Dank u wel voorzitter. De heer Pals stelt terecht dat in de beantwoording van zijn schriftelijke vragen er feitelijk twee vragen daar in die schriftelijke beantwoording beantwoord zijn, maar ik ben het niet met de heer Pals eens dat de andere vragen niet beantwoord zouden zijn. Die andere vragen, 1 t/m 6, 8 en 9, daarvoor voor de beantwoording daarvan verwijzen wij u naar het toegestuurde concept beleidsplan integrale schuldhulpverlening. Dat zou heel flauw zijn als wij dat concept beleidsplan pas weken daarna zouden gaan opleveren of als u er geen weet van zou hebben gehad dat het beleidsplan in de afrondende fase zou zijn. maar de vragen die door de heer Pals gesteld zijn, doorkruisten en liepen parallel op met de afronding van die conceptnota conceptbeleidsplan integrale schuldhulpverlening. En van daaruit hebben wij geredeneerd van vragen 1 t/m 6, 8 en 9 die worden beantwoord in de conceptbeleidsplan en de twee vragen die daar niet in beantwoord worden die beantwoorden wij middels de schriftelijke vragen. En dus ook nu geldt voor mij; wij spreken op 8 april al met elkaar spreken wij over het conceptbeleidsplan als meneer Pals het conceptbeleidsplan leest zal hij hopelijk een deel van zijn antwoorden daarin vinden en zo niet dan hebben wij daar met elkaar dan wel op 8 april dan wel bij de vaststelling van het beleidsplan met elkaar een gesprek over is onze richting waar we voor gekozen hebben.

0:06Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

meneer Pals

1:12Dhr. K. Palsfractievoorzitter D66

Ik vind het een merkwaardige voorstelling van zaken. Wij hebben per slot van rekening op 27 februari de vragen ingesteld zonder ook maar enige weet te hebben van een conceptbeleidsplan. Dat was nog niet helemaal bekend, dat is pas of we hebben op 27 februari hebben, nee meneer de wethouder die bemoeit zich er al mee, 21 januari hebben wij de vragen gesteld zonder ook enige weet te hebben van het conceptbeleidsplan. En dan vind ik het heel merkwaardig dat u heeft ook niet de gelegenheid genomen in de tussentijd om antwoorden te geven. buitendien hebben we het over een conceptbeleidsplan. Niet aangenomen door de raad, wordt voorgelegd voor de raad. En we hebben te maken met een wethouder, nogmaals ik kan het niet genoeg benadrukken, die grote woorden gebruikt in de pers dat ze iedereen die maar even enig buiten het GKB om werkt buiten de deur wil werken en dan met zo'n mager stuk. Van ik heb inderdaad we hebben dat conceptbeleidsplan hebben we een beetje gescand, maar er staat niets in wethouder van wat de vragen die wij u hebben gesteld. Erg mager stuk.

0:06Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

De heer Van der Heide wilde volgens mij reageren.

0:14Dhr. F. van der Heideraadslid CU

Ja dat was een beetje in het begin van meneer Pals zijn referaat. Misschien dat de griffie een oplossing kan geven voor de stukken van meneer Pals. Want ik heb wel een lange termijnagenda waar dat in staat.

0:40Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

De vraag is volgens mij nu vooral wat is het nut om op dit moment verder door te gaan in deze discussie als de vragen die u nog heeft naar aanleiding alle ruimte krijgen op het moment dat we het beleidsstuk wat is toegezonden waar u dan de kwalificaties aan mag hechten die u gepast acht besproken worden en dat is volgens mijn de commissie, de eerstvolgende commissie, en daarna in de raad. Dus ik zou u toch willen voorstellen om vragen die u nog hebt dan aan de orde te stellen.

0:46Dhr. K. Palsfractievoorzitter D66

Voorzitter voor de derde maal geef ik aan dat de wethouder grote woorden heeft gebruikt in de pers. We gaan er alles aan doen om deze partijen buiten de deur te werken. Dat heeft de gemeenschap, en dat heeft mijn partij, behoorlijk ernstig geschokt. Als je dat soort grote woorden gebruikt en de wethouder gaat er met geen enkele reactie op in, verschuilt zich achter het concept beleidsplan, we vinden dit een diep treurige zaak. En geen wethouder waardig die moet staan om 8 ton aan tekorten moet gaan wegwerken en die grote woorden gebruikt van; we gaan ze buiten de deur werken. De wethouder er, ben ik aan het woord meneer Maarsingh, de wethouder reageert daar in geen enkele wijze op.

0:04Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Dank u wel. Ik hoorde geen vraag, dus ik neem hier kennis van

0:01Dhr. K. Palsfractievoorzitter D66

Nou ja dan vraag ik

0:01Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

de heer Maarsingh

0:51Dhr. A. Maarsinghraadslid CDA

Ik vind dit een zinloze discussie moet ik zeggen. Wij kunnen toch allemaal als raad, wij kennen de vragen van de heer Pals die hij gesteld heeft, hij heeft het steeds over grote woorden, als het beleidsstuk wordt besproken kunnen wij er allemaal iets van vinden en iets over zeggen, ook de heer Pals. Ik vind dit, ik had dit voorspel willen noemen, voordat het onderwerp op tafel, maar dat wordt vaak in een ander verband gebruikt, ik vind dit ook niet leuk moet ik zeggen, dus voorzitter ik vind eigenlijk dat de heer Pals er nu gewoon mee moet stoppen. En dat hij moet afwachten tot het stuk op tafel komt en wij er als raad iets over kunnen zeggen. dus dat gezeur van drie keer achtereen wij willen weten dat, dat moet eens een keer stoppen.

0:04Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Dank u wel meneer Maarsingh. De heer Mellies.

0:45Dhr. J. Melliesfractievoorzitter Lokaal Betrokken

Ja, ik wil het toch even opnemen voor de heer Pals. Ja er komt een raadscommissie, we daar uitvoerig over spreken, maar er worden hier vragen gesteld en in plaats van dat u nu verwijst van de heer Pals we gooien het over de schutting, u leest de stukken maar, u haalt er maar uit wat voor u van belang is, vind ik, we hebben een professionele organisatie, we hebben ook goed betaalde bestuurders hier zitten, ik vind bij dit soort vragen dat het bestuur zelf die antwoorden uit de stukken moet distilleren, hier netjes gewoon weergeven en deze 6 vragen beantwoording. Ik bedoel ik vind het een omgekeerde wereld, ik bedoel we zijn hier een leken bestuur met zijn allen, hij heeft vragen gesteld, er zijn antwoorden, u zegt u kunt het halen uit het stuk, nee niks u haalt het zelf maar uit het stuk en u geeft die antwoorden gewoon netjes op de vragen. Ik vind dat niet meer dan normaal.

0:04Dhr. E. Hofstrafractievoorzitter PvdA

voorzitter

0:06Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

De heer Hofstra en dan ga ik concluderen.

0:29Dhr. E. Hofstrafractievoorzitter PvdA

Eens met de heer Mellies. Wat ik er nog aan toe wou voegen is dat meneer Pals ook vragen stelt over de huidige praktijk. En volgens mij kunnen daar gewoon antwoorden op komen en volgens mij is het dan niet nodig om te verwijzen naar een stuk wat wij in concept informerend nog niet eens in een raadscommissie hebben besproken, laat staan dat dat al staand beleid is. Dus volgens mij had het inderdaad wel wat uitgebreider gekund. U heeft zich er wel een beetje goedkoop vanaf gemaakt.

0:12Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Nou volgens mij hebt u iets van 68 pagina's toegezonden gekregen, dus zo beknopt vond ik het niet, maar mevrouw de wethouder.

0:38Mevr. L. Veenstrawethouder SP

Ja een korte reactie, ook om een misverstand weg te nemen. Als het gaat om de grote woorden, ik heb inderdaad gezegd wat ik destijds gezegd heb en daar doe ik ook niet moeilijk over. Het hoe en waarom en hoe we daarmee omgaan daar gaan we met elkaar volgens mij over in gesprek als het gaat om de conceptbeleidsnota en daarin staan ook de eerste handvatten om daar invulling aan te geven naar mijn mening, is er sprake van een tekort van €800.000,- op de schuldhulpverlening? Nee, dat is niet het geval. Er is sprake van €800.000,- uitgaven hieraan. Want voordat we straks met elkaar straks een verhaal hebben dat er ergens nog een gat ligt van 8 ton, dat is niet het geval.

0:25Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Dan gaan we hier volgens mij echt nog verder over praten op het moment dat het beleidsstuk wat u inmiddels in uw bezit heeft ter discussie voorligt. Meneer Pals, vraag nummer twee, over de camping. Bent u tevreden.

1:40Dhr. K. Palsfractievoorzitter D66

Ja, voorzitter. Gebruik makend van het raadsinstrument hebben wij ook camping Wessinghuizerweg op de agenda staan. Onze fractie vindt het nog steeds een onbegrijpelijke zaak dat wij in een natuurgebied zo beschermd, zo mooi, zo precair en zo fragiel, dat het college heeft besloten daar of in ieder het college daar in ieder geval op voorhand toestemming heeft gegeven om mee te werken aan een camping. De antwoorden die de wethouder heeft gegeven dat geeft alle duidelijkheid, we hebben ook inderdaad begrepen dat er een uitgebreide procedure volgt. Nou ja er moet een ruimtelijke onderbouwing komen van de vergunning aanvragers en dat een onderzoek moet doen naar de mogelijke gevolgen voor de natuur, daar zijn we heel blij mee, dat dat ook zo wordt aangepakt. En waar iedereen denk ik binnen het gebied nog blijer mee is is dat er ook weer de mogelijkheid kan, althans zo hebben wij het begrepen, om een nieuwe zienswijze in te brengen. We hebben ten aanzien van de camping Wessinghuizer nog wel twee vragen daarover. Wij zijn heel verassend te lezen dat de gevolgen van de camping over de leefbaarheid en de verkeersveiligheid dat dit niet in het stuk voorkomt, wij zouden daar graag aandacht voor willen vragen in dat stuk. En uit het tweede, we kunnen ook de stukken die we, wij althans tot onze beschikking hebben, kunnen we niet opmaken op welk perceel straks de vergunning aanvraag een nieuwe aanvraag mag doen. Dat zijn de vragen. Misschien dat de wethouder dat ik kan me voorstellen u gaat niet met een bord en tekeningen maken, maar daar zouden we wel graag aanvullende informatie over willen.

0:07Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Dank u wel meneer Pals. Mevrouw Brongers kunt u hier nu antwoord op geven of op een ander moment.

0:03Mevr. G. Brongers-Roffelwethouder CDA

Kunt u nog even de laatste vraag herhalen?

0:04Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

meneer Pals, D66.

0:21Dhr. K. Palsfractievoorzitter D66

We kunnen niet goed wijs worden over welk perceel straks de vergunning aanvraag een nieuwe aanvraag mag doen. Want de vergunning aanvraag mag een nieuwe aanvraag doen, maar we hebben niet goed in beeld welk perceel het precies gaat. Vandaar ook mijn opmerking; ik kan me voorstellen dat u niet gaat schetsen vanavond, maar dat dat deze week beantwoord gaat worden.

0:03Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

mevrouw Brongers

0:58Mevr. G. Brongers-Roffelwethouder CDA

Ja, dank u wel. Even terugkomend op uw inleiding lijkt het me goed om te zeggen en dan heb ik het over de procedure dat er met door het indienen met een adviesbureau naar verdere onderbouwing wordt gekeken, die is nog niet ingediend dus de hele procedure moet nog van start gaan, dat dan maar even informatief. Voor wat betreft de verkeersveiligheid en de leefbaarheid dat klopt. Dat is niet expliciet meegenomen, maar dat kan straks een zienswijze, dat kan straks bij de zienswijzen worden meegenomen en de percelen precies, ja die tekening kan ik u niet laten zien, maar bij de vergunning verlening en de formele procedure is duidelijk om welke percelen het zal gaan.

0:05Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

meneer Pals

0:05Dhr. K. Palsfractievoorzitter D66

Maar voorzitter zou het mogelijk zijn dat we daar ook even een tekeningetje van krijgen.

0:02Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

portefeuillehouder

0:05Dhr. K. Palsfractievoorzitter D66

Want anders moet ik, voor u is het misschien even een mailtje doorsturen.

0:14Mevr. G. Brongers-Roffelwethouder CDA

Ik kan een overzichtje, een plattegrondje kan ik wel aan uw raad als de overige daar ook belangstelling voor hebben even per mail doen toekomen.

0:09Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Ok, dan gaan we naar, wie zei wat, meneer Van der Heide.

0:26Dhr. F. van der Heideraadslid CU

Ja, dank u wel. Aangezien het de vragen van de heer Pals waren heb ik even gewacht op mijn beurt, maar ja ik had juist een vraag over het antwoord van vraag 3, dat vond ik nogal aan de smalle kant. Ik snap dat het een advies is, maar ja die kan de initiatiefnemer ook in de wind slaan om met de inwonende in gesprek te gaan. Zou u hierbij de vinger aan de pols willen houden? zodat er in ieder geval wel informatie is richting de omwonenden.

0:02Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

mevrouw Brongers

0:27Mevr. G. Brongers-Roffelwethouder CDA

Ja u heeft daar, noemt daar een punt dat in eerdere bespreking met de of in ieder geval een informatieve avond met de omwonenden dan wel inwoners van het gebied Wessinghuizen aan de orde is geweest. Daar is gebleken dat de bewoners niet zo heel snel van onze digitale mogelijkheden gebruik kunnen maken en daar trachten wij rekening mee te houden.

0:17Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

De heer Van der Heide knikt. Is tevreden. Dan gaan we naar de beantwoording van de vragen over zonnepark Alteveer. Vragen gesteld door de heer Hofstra, maar de heer Klinkhamer

0:02Dhr. K. Willemsraadsgriffier

Nee, de heer Klinkhamer heeft ze gesteld

0:08Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Ja ze zaten niet bij de stukken hè dus ja ik ben even niet, door de heer Klinkhamer, dus die geef ik nu ook het woord.

0:09Dhr. T. Klinkhamerraadslid PvdA

Dank u wel. En het leuke hiervan voorzitter dat ik meneer Hofstra nu het woord geef, dus ik draag het nu over aan meneer Hofstra. Met uw goedvinden.

0:06Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

De griffier sist in mijn oor dat kan niet, maar ik vind het toch goed.

4:55Dhr. E. Hofstrafractievoorzitter PvdA

Ja we hebben soms ook wel eens een randgevalletje, zo heeft iedereen zijn eigen randgevalletjes. Voorzitter wij hebben deze vragen gesteld en naar aanleiding van de recente ontwikkelingen zonnepark Alteveer is ons wat een en ander ter ore gekomen en daar hebben wij allerlei dingen in gezien om het college schriftelijke vragen te stellen. U geeft vrij uitgebreid antwoord, we wilden graag nog wel even inzoomen op sommige antwoorden die u geeft en wat vervolgvragen stellen. Dat gaat in de eerste plaats over vraag 3, daar noemt u Alteveer 7,5 hectare, volgens onze info gaat het om 11 hectare, graag even bevestiging of dit kopt. Vraag 5, wat voor ons eigenlijk ook wel de belangrijkste vraag is, aan direct omwonenden is €15.000,- aangeboden als zij per persoon als zij in ruil daarvoor, huishouden beter gezegd, als zij in ruil daarvoor afstand doen van zienswijze, bezwaar, beroep of andere rechtsmaatregelen tegen het zonnepark. Dit hebben sommige mensen geaccepteerd, sommige ook niet. U kunt zich voorstellen dat dat een wig drijft in de lokale gemeenschap. U antwoord daarop dat u geen inzicht heeft in de precieze inhoud van deze overeenkomsten en dat het aan de initiatiefnemer is om in de sfeer van nadeelcompensatie voorstellen te doen over financiële tegemoetkoming, dat snap ik, maar ik vind wat u daarna antwoord vind ik veel interessanter. U zegt; wij achten het niet ethisch om belanghebbenden onder druk te zetten door de tegemoetkoming te koppelen aan boetebedingingen bij eventuele procedures. Wij kennen echter de inhoudelijke afspraken niet, maar zouden desgevraagd deze koppeling niet adviseren. En daarna zegt het college; wij zijn geen partijen onderhandeling over nadeelcompensatie, maar toetsen ruimtelijke aanvaardbaarheid van initiatief en of er voldoende inspanning is verricht om draagvlak te creëren. Dat roept bij ons wat vragen op. Ten eerste wij zijn heel blij dat het college het niet ethisch acht om belanghebbenden onder druk te zetten. We zijn ook heel blij dat het college zegt; desgevraagd deze koppeling niet te adviseren. We vinden het wel jammer dat het college dan in de laatste regel zegt; we zijn geen partijen onderhandelingen over nadeelcompensatie. Maar dat toets alleen de ruimtelijke aanvaardbaarheid van het initiatief en of er voldoende inspanning is verricht om draagvlak te creëren. Nou hebben wij vorig jaar de visie "Stadskanaal op zon" vastgesteld, als je die visie leest dan gaat het wel meer dan alleen over ruimtelijke aanvaardbaarheid en die inspanning, de voldoende inspanning om draagvlak te creëren volgens mij staat het ons ook vrij en u als college ook om ook wat te vinden over de wijze waarop die inspanning wordt verricht om draagvlak te creëren. Volgens mij zou het dan meer gaan om maatschappelijke aanvaardbaarheid. En ik dat kader denk ik ook wel dat u zou moeten weten wat de precieze inhoud van overeenkomsten is. Dat is over vraag 5. Over vraag 6 waar wij een vraag stellen over zonnepanelen op daken, de zonneladder zeg maar, dus eerst op daken dan op andere gebieden. Die komt ook in de visie voor, dat geeft u ook aan en in de visie beoogde volgorde eerst panelen op bestaande daken, dat klopt, maar u zegt dat blijkt in de praktijk anders uit te pakken, initiatieven van verschillende aard en omvang komen gelijktijdig voor. Dat geloof ik wel, maar dat neemt niet weg dat dat in het raadsstuk van "visie op zon" staat. En in die zin verbaasd het mij dat het college schrijft; niet vast te houden aan de genoemde volgorde mede om lokaal eigenaarschap niet in de weg te staan. De vraag is dan; waarom heeft u dat niet bij de herbezinningsavond hier op tafel gelegd 10 december jl. zodat de raad hier ook wat kon gaan vinden want wat ons betreft houden we wel vast aan het zonneladder principe dus eerst bestaande daken invullen. Dan over vraag 7, hier geeft de wethouder aan dat er nog voorwaarden worden gesteld aan het voordat het college komt met een advies om geen verklaring van bedenking af te geven. In een vorige raadsvergadering volgens mij de vorige raadsvergadering was de wethouder een stuk stelliger, die zei toen dat komt naar u toe. Graag een verklaring voor dat verschil. Tot zover voorzitter.

0:21Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Dank u wel meneer Hofstra, PvdA, overigens. Meneer Borgesius, 3 vragen. Kan ik u het woord geven? Meneer Borgesius.

3:15Dhr. G. Borgesiuswethouder VVD

Dank u wel. Dat laatste kom ik, betreffende vraag 7 als ik daar aan toe ben nog even terug bij de heer Hofstra als u mij dat toestaat. Te beginnen met vraag 3, inderdaad in de juni bijeenkomst van het afgelopen jaar heeft het college u er van op de hoogte gebracht dat wij op dat moment over vier parken spraken. Te weten; Van Boekerenweg, Vleddermond, Alteveer en het Tweede Boerendiep. In eerste instantie om even te blijven bij Alteveer, want daar vraagt u naar, zou dat ook een stuk zijn van 11 hectare, maar vanwege de geluiden die nadien zijn opgevangen en ook in overleg met de bewoners is dit park verkleint en ook in verband met degene die daar nog zandwinning wint, die situatie kent u daar denk ik wel, is dit park op dit moment spreken wij over een omvang van 7,5 hectare, in plaats van de oorspronkelijke 11 waar heel in het begin sprake van is geweest, laat ik het zo maar zeggen. Ja dan komt u bij vraag 5 en als laatste voor wat betreft het ethisch gebeuren zei u nou dat juichen wij toe, dat was geen vraag, dus een advies was dacht ik ook geen vraag, was u ook blij over. Over de overeenkomsten die natuurlijk private partijen, en of dat nu twee private partijen zijn of een private partij met eventueel een coöperatie, dat blijft in de onderhandelingen in onze beleving ook een private partij, daar hebben wij als college geen inzicht in. En ik denk ook niet dat dat de bedoeling is wanneer er overeenkomsten worden afgesloten door private partijen in wat voor constructie ook, dat op enig moment wij daarin inzicht kunnen eisen, dat staat de wet gewoon niet toe. Zo simpel is het. Aankomen bij vraag 6, dan heeft u het over daken. Wij hebben daar proberen uiting te geven aan het feit dat het één het ander vanzelfsprekend niet in de weg hoeft te staan, maar wij kunnen natuurlijk particuliere bezitters van daken niet dwingen tot het installeren van zonnepanelen op hun daken, dat is helemaal vrij aan de particulier, wij kunnen daar niet verplichtend optreden. Wat wij wel kunnen en dat stimuleren door mensen er mogelijkerwijze als die er zijn er op te attenderen dat daar mogelijkheden voor zijn, maar verplichten kunnen wij dat absoluut niet op dit moment. En dat laatste, vraag 7, waar u over sprak heer Hofstra, dat laatste is mij even ontgaan, komt naar u toe had u het over, maar wat u daar bedoelde dat het ik niet helemaal duidelijk meegekregen. Als u dat nog even kunt toelichten, op vraag 7.

0:03Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

meneer Hofstra

0:22Dhr. E. Hofstrafractievoorzitter PvdA

Ja, dat had betrekking op uitspraak die u deed wethouder in de vorige raadsvergadering, dat u in een referentie naar zonnepark Alteveer zei wij komen te zijner tijd met advies voor bedenking van geen bezwaar naar u toe en dat u hier nog wat mitsen en maren in bouwt, waar dat verschil vandaan kwam.

0:31Dhr. G. Borgesiuswethouder VVD

Nou dan is het waarschijnlijk niet helemaal duidelijk overgekomen. Daar hoeft ook helemaal geen misverstand over te bestaan. wanneer wij als college richting uw raad komen met een zonnepark die zich bevindt in het landschappelijk gebied, zoals vastgesteld in de visie Stadskanaal op zon van 26 maart jl. afgelopen jaar, dan komen wij naar uw raad voor een verklaring van geen bedenking.

0:07Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Meneer Hofstra, antwoord op uw drie vragen.

1:43Dhr. E. Hofstrafractievoorzitter PvdA

Ja dank u wel voorzitter, voor vraag 5, ja dan vind ik toch dat de wethouder een beetje te snel overeen gaat. Het klopt, het zijn private partijen, maar ja wij moeten ook toetsen, of u moet toetsen en later misschien de raad ook, of er voldoende inspanning is verricht om draagvlak te creëren en hoe doet u dat dan. En kijk wat voor ons centraal staat, en dat hebben we de afgelopen week ook gemerkt, in de brede discussie over de klimaat en over CO2 besparing duurzame energie opwekking, dat blijft draagvlak. en wij denken wat wij hier zien gebeuren dat er een symptoom is nou laat ik maar zeggen wildwest praktijken die op dit moment zich voordoen, hebben voorgedaan, eerst rond de windmolens, dat dreigt nu ook bij zonneparken te gebeuren. we hebben met zijn allen gezegd dat willen we niet weer en hier zien we dat omwonenden €15.000,- wordt aangeboden om van bezwaar en beroep en verdere rechtsmiddelen af te zien. Ja volgens ons snijd dat het draagvlak af, is het niet goed voor het draagvlak en we zullen dan ook zien dat bevolkingsgroepen ook gaan denken van nou het zal wel niet zo'n vaart lopen met het hele klimaat verhaal. Wij vinden het niet ethisch, we vinden het niet maatschappelijk aanvaardbaar en ja we blijven met de vraag zitten; hoe kunt u dan toetsen of er voldoende inspanning is verricht. Wij kunnen dat niet goed bij elkaar krijgen.

0:05Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

portefeuillehouder

2:22Dhr. G. Borgesiuswethouder VVD

Nou misschien een nadere toelichting daarop voorzitter en dan hoop ik dat ik tenminste maar niet alleen de heer Hofstra, maar toch ook andere direct betrokkenen daar in die omgeving wonende in Alteveer, ik ben er afgelopen week zondag zelf ook nog eens even wezen kijken en daar vinden behoorlijk wat industriële activiteiten plaats, maar dat even tussendoor, maar om u aan te geven hoe in dit specifieke geval de procedure is geweest, wij hadden als college het voornemen om hier in januari jl. een besluit over te nemen. Dit specifieke park waar we nu over spreken en om vervolgens dat voor een verklaring van geen bedenkingen naar uw raad te sturen. De gevoelens en de geluiden die u als raadslid of als raadsleden opvangt die komen hier natuurlijk ook binnen in dit huis, dat heeft ons op dat moment als college doen besluiten om het park aan te houden. en nog niet naar u toe te zenden voor een verklaring van geen bedenking. Daarop aansluitend want dat zal waarschijnlijk uw volgende vraag zijn, hebben wij vanuit dit huis het initiatief genomen om met de twee direct betrokkenen eventueel een lokale coöperatie in oprichting, alsook nadien hebben wij gesproken met de exploitant en die naam heb ik hier wel eens genoemd, dat is LCEnergie, en die gesprekken hebben plaatsgevonden dat zal ik u ook zeggen. Wij hebben met eventueel een op te richten lokale coöperatie een samenwerking met de GrEK, dat is Groninger Energie Koepel organisatie, overkoepelende organisatie, gesproken op 31 januari jl. daarop sluitend hebben wij op 14 februari met LCEnergie gesproken en de laatste informatie waar wij nu op dit moment over beschikken dat er gesprekken gaande zijn tussen LGEnergie en eventueel de coöperatie in oprichting. Dit allemaal gezegd hebbende om het maatschappelijk draagvlak zo groot mogelijk te maken. tot zover voorzitter.

0:24Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Dank u wel. De heer Pals en de heer Hofstra. Als de vragen dan nog aanwezig blijven stel ik voor dat we dit voor een volgende keer agenderen want anders gaan we hier een hele discussie overnieuw doen. De heer Hofstra eerst met de vraag; zijn uw vragen voldoende beantwoord.

0:31Dhr. E. Hofstrafractievoorzitter PvdA

Ja, dank u wel voorzitter. Die zijn grotendeels beantwoord, althans de wethouder heeft een antwoord gegeven dat we er tevreden mee zijn is wat anders. nou ja ik gaf net de discussie komt nog hier in de raad. Volgens mij heeft de PvdA hier al een voorschot gegeven dat de werkwijze die hier gehanteerd wordt wat ons betreft niet de juiste is om voldoende draagvlak te creëren en volgens mij is het voldoende dat ik het hier daarbij laat op dit moment.

0:03Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Dank u wel. De heer Pals, D66.

0:51Dhr. K. Palsfractievoorzitter D66

Ja, voorzitter wij zijn blij te vernemen van de wethouder dat er op dit moment een andere kijk wordt gekeken naar het ontwikkelen van een zonnepark en dat bewoners daar revenuen van kunnen plukken, laten we het maar even algemeen kunnen zeggen. En we zijn heel blij dat dat initiatief op een andere manier wordt aangevlogen, maar ik zou toch één zinnetje willen toevoegen aan al uw stukken binnen die zonneparken en ik weet niet of het kan hoor ik begrijp wij laten zonneparken toe en vervolgens hebben we er niks meer over te zeggen want het is allemaal initiatief en het is allemaal of hoe heet dat allemaal particuliere initiatief, maar ik zou toch één zinnetje wille toevoegen aan uw stukken. En dat zinnetje kan gaan luiden dat je geen draagvlak koopt, maar dat je draagvlak creëert. En dat lijkt mij een hele wijze uitgangspunt denk ik voor dit soort ontwikkelingen.

0:10Dhr. A. Maarsinghraadslid CDA

Voorzitter mag ik een vraag stellen. Een hele kleine reactie.

0:02Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

meneer Maarsingh, CDA.

0:29Dhr. A. Maarsinghraadslid CDA

Ik heb gelezen dat bij de opzet van de zonneparken in de gemeente Stadskanaal iedereen kan mee participeren vanaf €25,-, het kan ook 50 zijn, tegen een rente van 3,5% minimaal. En dat geldt voor alle zonneparken, dus eigenlijk ook zonder coöperatie kan iedere burger daar aan meedoen. En 3,5% is niet veel, maar het is meer dan 0.

0:03Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

dank u wel

0:14Dhr. E. Hofstrafractievoorzitter PvdA

Ja voorzitter, actie is reactie vind ik eerlijk gezegd, ik ben dan wel heel nieuwsgierig wat meneer Maarsingh gewoon vind, omdat die mensen €15.000,- wordt aangeboden om af te zien van beroep en bezwaar.

0:11Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Meneer Hofstra u bent niet direct geadresseerd, anders had ik u het woord gegeven. Ik stel voor dat we dit, deze discussie hier nu stoppen anders moet u hem maar voor agendering aanvragen de volgende keer.

9. Lijst met ingekomen stukken
0:45Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Ok, dan gaan we nu echt naar de lijst van ingekomen stukken. Met naar ik mij heb laten vertellen een historisch feit. Namelijk dat er geen lijst is van ingekomen stukken. En dat schijnt voor het eerst in het bestaan, 50 jarig bestaan, van de gemeente Stadskanaal te zijn. Dus we doen wat lang over inlichtingen college en schriftelijke vragen, maar we hebben geen losse behandeling van ingekomen stukken meer, serieus complimenten want dat betekend dat iedereen zich houdt aan de afspraken zoals we die gemaakt hebben. Dank u wel.

10. Lijst met openstaande toezeggingen en moties
1:04Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

De lijst van openstaande toezeggingen en moties. Als u er even met mij doorheen loopt dan kan nummer 124, dat is de informatieve bijeenkomst voor de raad, die kan er af, sorry die gaat naar december 2019, beschermd wonen. Ik moet zeggen uiterlijk december 2019. We zijn een beetje afhankelijk van een andere. 130, de korfbalvereniging. De wethouder heeft haar toezeggingen nagekomen en er weer een nieuwe voor in de plaats gesteld dus die kan weer opgenomen worden. Het verstrekken jodiumpillen. De heer Van der Heide, CU.

0:21Dhr. F. van der Heideraadslid CU

Dank u wel voorzitter. In de beantwoording van de wethouder die wij hebben ontvangen worden twee plaatsen genoemd, ons is ondertussen nadat het in het nieuws is gekomen nogal bereikt dat er op meerdere plaatsen en ook andere plaatsen niet verstrekt zijn van jodiumpillen, misschien kan de wethouder daar enige informatie over verstrekken.

0:06Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Dat kan zijn, portefeuillehouder.

1:54Mevr. L. Veenstrawethouder SP

Klopt, dank u wel. Eens met de heer Van der Heide die zegt van nadat in de media kwam dat het bekend was dat Onstwedde, Mussel, dat daar iets niet goed gegaan zou zijn met de verstrekking van de jodiumpillen zag ook ik inderdaad op verschillende sociale media dat veel meer mensen zeiden van ja wij hebben ze ook niet gehad. Dan denk ik dat het vooraf goed is om te zeggen dat niet iedereen ontvangt die jodiumpillen, dat is voorbehouden aan drie groepen. Namelijk mensen tot en met 40 jaar die binnen een straal van 0-20 kilometer wonen, kinderen tot 18 jaar, gezinnen waar een kind is tot 18 jaar en alleen voor het kind, binnen een straal van 20-100 kilometer en zwangere vrouwen ongeacht leeftijd binnen diezelfde straal van 20-100 kilometer. Kijk als u niet tot een van die drie groepen behoort dan ontvangt u ook geen jodiumpillen. Maar, maar dat weten wij natuurlijk niet op basis van de reacties of die mensen wel of niet tot die doelgroep behoren. Dus wij hebben de afgelopen week, en ik weet op dit moment niet wat de reacties daarop is, maar wij hebben de afgelopen week weer het contact in elk geval getracht te zoeken met de GGD dan wel met VWS, omdat het is niet onze verantwoordelijkheid als gemeente Stadskanaal om die pillen te verzenden, dat gebeurd vanuit het ministerie, dat doet de GGD, zij hebben ons na de eerste melding toegezegd dat er een nazending zou plaatsvinden, maar het blijkt ongelofelijk ingewikkeld voor dan wel VWS dan wel de GGD om te achterhalen waar ze wel en waar ze niet bezorgd hebben. Maar wij gaan nogmaals nadrukkelijk een beroep doen op GGD/VWS om de toezegging naar ons na te komen en ervoor zorgen dat alsnog op die adressen waar het moet die jodiumpillen bezorgt worden, maar ik hou daarbij wel een slag om de arm want ik kan in dit geval geen ijzer met handen breken.

0:10Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Meneer Van der Heide, ik heb de indruk dat er zorgvuldig naar gekeken is. U ook?

0:11Dhr. F. van der Heideraadslid CU

Ja, dat heb ik zeker. Misschien dat er nog een klein berichtje op de gemeentepagina ergens geplaatst kan worden van precies. Dat de mensen weten waar ze terecht kunnen.

0:06Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Volgens mij wordt dit voorstel overwogen.

0:01Dhr. F. van der Heideraadslid CU

dank u wel.

0:09Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Dan kan dit met uw welnemen van de lijst van toezeggingen? Meneer Van der Heide.

0:02Dhr. F. van der Heideraadslid CU

sorry

0:02Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Dit kan nu van de lijst van toezeggingen?

0:02Dhr. F. van der Heideraadslid CU

Met die toezegging zeker.

0:27Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

En de andere, oh nee wacht even hoor, het verstrekken van de extra container, de tekst is, meneer Mellies wat dit volgens mij die, of meneer Van der Heide ook, maar de tekst is aangepast dus wij stellen voor om dit af te voeren van deze lijst. Meneer Van der Heide.

0:24Dhr. F. van der Heideraadslid CU

Dank u wel. Mee eens dat ie er van af kan, van de lijst met toezeggingen, ik wou nog wel even aangeven dat ik met name gesproken heb over social media en ik heb gezien dat de tekst op de website is aangepast, maar ik blijf er op hameren mocht het nog een keer weer onder de aandacht worden gebracht op social media door de gemeente, reageer daar adequaat op en noem dan de juiste feiten.

0:14Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Dat gaan wij doen. De andere kunnen volgens mij blijven staan, dus daarmee is deze lijst opgeschoond en geactualiseerd.

11. Vragenuur
0:05Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Komen we bij het vragenuur, maar daar heeft u geen aanvragen voor gedaan.

12. Interpellaties
0:05Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Interpellaties zijn niet aangekondigd.

13. Rondvraag
0:13Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

De rondvraag. Wie van u heeft een vraag voor de rondvraag. De heer Klinkhamer, de heer Mellies, oh jeetje, ik begin met de dames. Mevrouw Schipper.

2:01Mevr. G. Schipperraadslid PvdA

Ja dank u wel voorzitter. Ik had een vraag over het artikel wat afgelopen zaterdag in de krant heeft gestaan over de zorgen van de club of in het die hier zich gebruik maken van het Pagedal, Pagecentrum. En dit heeft natuurlijk voor ons, en dat was voordat u hier burgemeester was, al een stukje geschiedenis, dat er toch al bij ons al wat onrust was over of alles wel goed geregeld zou gaan worden als het Pagecentrum verbouwd zou worden en dat er dus aanzienlijk stukje kleiner is geworden voor de gebruikers. Nu blijkt dus ook wel dat dat het geval is en dat vind ik toch wel zorgelijk omdat we daar toch geprobeerd hebben en ook dat het Pagecentrum ook heeft toegezegd dat ze dus zouden zorgen dat alle gebruikers er ook van gebruik zouden kunnen blijven maken, maar dat is dus tot nu toe kan ik lezen in de krant dat het dus niet het geval is althans niet voor iedereen. We lezen dus ook dat er toch veel klachten zijn over gebruikers. Als ik bijvoorbeeld de DWS noem die dus net een vrijwilligers prijs hebben gehad, dat die toch soms moeten uitwijken naar andere baden en dat dat toch wel best wel een zorgelijk iets is. Als ik dan hoor dat er de kanovereniging nog helemaal niet weer is geweest waar dus toch ook afspraken van die altijd voor de verbouwing er wel in zaten maar nu dus nog steeds geen gebruik mogen maken van het Pagecentrum. Ook de argumenten wat ze hebben dat dat ook niet klopt dus dat ze zeggen van nou er zijn helemaal geen binnenbaden in Nederland waar dat gebeurd, het schijnt dus wel zo te zijn dat er toch altijd bij andere baden dat er ook wel gebruik wordt gemaakt door de kano's en dat hier dus dat niet zo is

0:09Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Mevrouw Schipper, wij waren zo blij dat we een beetje het compact konden houden dat wij bij de rondvraag ook intact houden.

0:02Mevr. G. Schipperraadslid PvdA

Ja maar het is wel een heel belangrijk punt.

0:02Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Zeker, maar kunt u uw vragen stellen?

0:27Mevr. G. Schipperraadslid PvdA

Mijn vraag is dus van wat u heeft het artikel waarschijnlijk ook gelezen of de wethouder heeft het waarschijnlijk ook wel gelezen, ik ben wel nieuwsgierig naar of zij dus hier met grote gedeelte met dit artikel eens is dat er dus heel wat dingen niet kloppen. En verder heb ik nog wel een heel, wat ik toch wel een heel belangrijke vraag vind, hoe zit dat met die erfpachtconstructie. Want dat is nog steeds niet bij ons bekend althans. Dan houd ik het nu maar kort en dan verwacht ik een antwoord. Dank u wel.

0:06Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Dank u wel. De heer Mellies.

0:53Dhr. J. Melliesfractievoorzitter Lokaal Betrokken

Ja, dank u wel voorzitter. Ik wil het met u hebben over woonwagens. En dan niet zozeer het object zelf maar de plek waarop ze staan, het standplaatsbeleid hier in de gemeente. Er is vorig jaar het een en ander veranderd vanuit het rijk qua standplaatsenbeleid en nou is ons ter ore gekomen dat in januari er schijnt trouwens behoefte te zijn aan extra standplaatsen, er schijnt in januari een bijeenkomst geweest te zijn op Noord waar gesproken is met omwonenden voor uitbreiding van een woonwagenpark aan de Berkenstraat, daar was volgens mij van omwonenden geen draagvlak voor. Ik zou graag willen weten wat is de stand van zaken rond de Berkenstraat en daarnaast wat is het beleid inzake de woonwagens, zijn wij op zoek ook naast de Berkenstraat actief op zoek naar overige plekken. Tot zover voorzitter.

0:05Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Dank u wel. De heer Klinkhamer.

0:51Dhr. T. Klinkhamerraadslid PvdA

Dank u wel voorzitter. Het is stil rondom het Refaja ziekenhuis, we horen momenteel weinig weer terug. ik wil toch nog even één opmerking plaatsen. De afgelopen periode, het is niet echt een rondvraag, maar eigenlijk een beetje het Refaja ziekenhuis een hart onder de riem steken. Het afgelopen periode werd er geregeld gezegd de kinderafdeling is gesloten. En de verloskunde is weg. Nou de kinderafdeling is niet gesloten, want hij is voor de dagbehandeling voor kinderen van 9.00-17.00 open. Operaties worden gedaan tot 17.00 uur, nou en als het dan wat lastiger wordt voor een kind dan wordt het overgeplaatst. Ik wil het toch even benoemd hebben omdat het algemene beeld wel is dat de kinderafdeling, wordt ook in de media, wordt ook over, is gesloten, maar hij is dus niet gesloten van 9.00 – 17.00. Dat wilde ik even benoemen.

0:12Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Dank u wel. Totaal geen vraag inderdaad, maar zinvolle informatie. Dan de heer Hofstra nog.

0:44Dhr. E. Hofstrafractievoorzitter PvdA

Ja dank u wel voorzitter. Een korte vraag over vergunningaanvraag van het Secret Forest Festival. Daar kregen wij klachten over van een paar inwoners van onze gemeente. Er werd gevraagd of de vergunning al rond was, dit is een omwonende, 25 februari werd terug geantwoord dat de vergunning nog niet rond is en dat daarna nog een krappe 3 weken waren om te reageren op de vergunning. Onze persoon die dit heeft aangedragen die vond dat erg kort en daar zijn wij het mee eens. Onze indruk was altijd dat hier een termijn van 6 weken voor staat. Dus graag wat opheldering hierover.

0:26Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Dank u wel. mevrouw Veenstra, ik neem aan dat de vragen over de Pagedal en het stuk in het Dagblad van het Noorden en de vraag naar erfpacht aan u is. Voor zover u daar nu op kunt antwoorden graag uw antwoord en anders een afspraak rond het schriftelijke antwoord. Aan u het woord.

1:02Mevr. L. Veenstrawethouder SP

Ja, eens ik ken het artikel. Ik heb het ook gezien zaterdag. Dus wat dat betreft geen nieuws dat dat artikel verschenen is. En wat misschien wel goed is om te zeggen is dat ik al voor afgelopen zaterdag inmiddels een afspraak had staan met de voorzitter van DWS na afloop van de vrijwilligersprijs hebben we die al gemaakt. Waar we met elkaar zouden gaan spreken over van nou waar zij tegenaan lopen. Dus dat gesprek heb ik deze week met haar en ook voor de komende week staat er een gesprek gepland met de locatiedirecteur van het Pagedal om ook eens naar aanleiding van het recente artikel met elkaar verder te spreken wat er nu precies wel en niet speelt. De actuele stand rondom de erfpachtconstructie die moet ik even schuldig blijven op dit moment. Dus ja ik kan proberen die schriftelijk af te doen van wat de actuele stand rondom de erfpachtconstructie is. Maar ook dat is discussie die volgens mij al heel lang loopt hier in huis. dus. En ik ga het gesprek aan met de voorzitter van DWS, absoluut.

0:11Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Dank u wel. De stand van zaken rond de woonwagens en ontwikkelingen daarbinnen.

0:10Mevr. G. Schipperraadslid PvdA

Voorzitter, mag ik een reactie geven naar de wethouder? Is toch gebruikelijk dacht ik of ben ik mis.

0:05Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Nou ja het is geen debat. Dus, nou een korte.

0:10Mevr. G. Schipperraadslid PvdA

Ok. Gewoon het voorstel om het volgende keer inderdaad nog een keertje te behandelen dit gedeelte van het Pagecentrum.

0:09Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Ik denk alleen als de antwoorden daar aanleiding toe geven. Wethouder.

0:23Mevr. L. Veenstrawethouder SP

Ja, ik zit gelijk te denken dan van en wat gaan we dan behandelingen hier in de raad en hoe gaan we dat dan behandelen in de raad, dat zie ik nog niet voor mij. Dus misschien zou, eerst een idee om eerst even de antwoorden die ik net toegezegd heb schriftelijk te doen toekomen om die even af te wachten. en mochten die dan aanleiding geven, nou ja dan spreken we elkaar vast weer.

0:08Mevr. G. Schipperraadslid PvdA

?????????????? de erfpachtregeling dat is dus dat speelt al lang misschien is dat een idee om daar toch eens een keertje uitgebreid over te hebben.

0:06Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

We wachten eerst de antwoorden af. Mevrouw Brongers, de vragen van de heer Mellies.

1:22Mevr. G. Brongers-Roffelwethouder CDA

Ja, dank u wel voorzitter. De heer Mellies vraagt over de situatie rondom het woonwagenbeleid. Wij als gemeente, en trouwens ook de overige gemeenten in ons land, zijn door het ministerie benaderd om te kijken of wij daar mogelijkheden toe hebben of dan wel meer mogelijkheden tot uitbreiding. Wij hebben inderdaad een park, zo noem ik het maar even, aan de Berkenstraat. Daar zou qua infrastructuur wat extra plaatsen mogelijk zijn en daartoe hebben wij eerst een bewonersavond inderdaad georganiseerd. Daar bleek op dit moment weinig draagvlak voor om daar een aantal plaatsen uit te breiden en dat was met name gelegen aan het aanpalende bos wat dan mogelijk zou verdwijnen of dat daar gevolgen voor zouden zijn. Dus wij hebben de behoefte peiling gedaan met de omwonenden aan de Berkenstraat. Op grond van die uitkomsten heb ik gezegd dat zou goed zijn dat wij deze vraag meenemen in de verdere ontwikkeling van onze woonvisie om te kijken of en op welke manier wij in onze gemeente mogelijkheden willen bieden voor deze doelgroep. Dat is de stand van zaken.

0:29Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Dank u wel. Dan de vraag van de heer Hofstra over de termijnen bij de vergunningaanvraag Secret Forest Festival. Daar krijgt u schriftelijk antwoord op. Dan stel ik voor dat we nu even de benen strekken en een kopje koffie pakken en om 21.15 uur verder gaan. Ik schors de vergadering [voorzitter klopt met hamer]

0:04schorsing

14. Lig- en stageldverordening Spoordok Musselkanaal
0:50Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Ik heropen deze vergadering en dan komen we toe aan besluitvorming met, indien gewenst, debat. Agendapunt 14, lig- en stagegeldverordening Spoordok Musselkanaal 2019. Er ligt een, zei ik statiegeld? Lig- en stageld.

0:03Dhr. E. Biezefractievoorzitter GBS

Voorzitter u zei; stagegeld.

0:40Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Ok, mijn excuses voor deze grote verwarring. We blijven bij agendapunt 14. Er ligt een voorstel van het college voor het nieuwe ligt- en, lig- en stageld. Nu ik heb aangetoond hoe ingewikkeld dit uitspreken is heeft nog iemand een vraag hierover. De heer Remmerts, de heer Bieze. De heer Remmerts, CDA.

0:08Dhr. K. Remmertsfractievoorzitter CDA

Het CDA houdt het graag kort voorzitter, dus we hebben één korte vraag; is dat in- of exclusief toeristenbelasting. De lig- en stagelden.

0:07Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Dank u wel. De heer Bieze.

0:50Dhr. E. Biezefractievoorzitter GBS

Ja voorzitter even in het kort een opmerking. Wij hebben de rechtszaak verloren, daar komt het in feite op neer, we hebben de tarieven moeten aanpassen op commerciële basis naar 100% kostendekkend, daar zijn we in de begroting met die kostendekkendheid en de verhoging van de tarieven al mee akkoord gegaan. Ik wil toch aandacht vragen voor de situatie van het Spoordok, om dat goed in de gaten te gaan houden, want ten opzichte van omringende accommodaties beginnen wij wel behoorlijk aan de prijs te zitten. En nu het geen speerpunt meer is voor ons toerismebeleid is het misschien het overwegen waard om te kijken of we dit Spoordok gedeelte inclusief alle voorzieningen af te gaan stoten. Maar daar hoef ik nu nog geen antwoord op, ik wil graag dat u daar even over nadenkt. Dank u.

0:09Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Dank u wel meneer Bieze, u deed een suggestie, de heer Remmerts stelde een vraag. De heer Borgesius.

0:29Dhr. G. Borgesiuswethouder VVD

Ja dank u wel voorzitter. Voor wat betreft de vraag van de heer Remmerts, het liggeld wat in het stuk wat voor u ligt, de 16,95, voor liggeld heffen wij geen toeristenbelasting, dus dat is niet inclusief, voor het stageld is het exclusief de toeristenbelasting dus uitgaande van twee personen en uitgaande van 0,90 cent toeristenbelasting komt daar nog €1,80 bij.

0:17Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Duidelijk antwoord. Met deze beantwoording stemt u in met deze verordening. Unaniem? [voorzitter klopt met hamer] Aldus besloten.

15. Begrotingswijziging GR PG&Z en afspraken financiële solidariteit
0:43Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Gaan we over naar een aantal beslispunten rond de begrotingswijziging 2019, gemeenschappelijke regeling publieke gezondheid en zorg. En de afspraken rond financiële solidariteit daarbij. Wie van u wil het woord voeren over dit, dit ga ik even noteren, mevrouw Schrör, de heer Klinkhamer en de heer Van der Heide. Mevrouw Schrör mag ik u het woord geven, CDA.

2:21Mevr. J. Schrör- de Langeraadslid CDA

Dank u wel voorzitter. Als fractie van het CDA heb ik kennis kunnen nemen van de begrotingswijziging van de gemeenschappelijke regeling publieke gezondheid en zorg. Door maatregelen te nemen voor herziening van de overleg structuur met de gemeente zal meer regie komen op de transformatie agenda van jeugdhulp. Ook het dashboard om financiële prognoses te maken kan verder verbetering van de kwaliteit van de gegevens geven bij de gemeente. verbetering van de communicatie en inzicht in de financiën is goed, maar kunt u aangeven wat de financiële consequenties hiervan zijn. Wij hebben tot nu toe geen enkel signaal dat de kosten stabiliseren of lager worden. de financiële solidariteit voor de gemeenschappelijke kosten van totaal circa 11 miljoen, waaronder de niet cliëntgebonden kosten beschikbaarheidskosten voor crisis verblijf en het Poortje en de solidaire kosten van totaal ca. 6 miljoen voor de jeugdhulp door landelijke werkende instellingen en jeugdhulp+ is voor onze gemeente nodig om de mogelijke jaarlijkse uitschieters te kunnen dempen door de grote gemene deler van de regio. Bij de verdeelsleutel voor de kosten staan wij voor verschillende percentages er op. Kan het college nog eens uitleggen hoe we dit precies moeten zien. wat is voor onze gemeente de financiële consequentie van dit voorstel, kunnen wij nog extra bijdragen van het rijk verwachten en welke stappen kunt u hiervoor ondernemen als college. En als wij nu geen zienswijze indienen over dit solidariteitsvoorstel kunnen wij dat dan ook niet in de komende jaren doen voor bijvoorbeeld wijziging van deelname aan het financiële solidariteit. Voorzitter, voor het CDA is de jeugdzorg en kosten daarvan een grote zorg. Natuurlijk is een goede jeugdzorg voor ons van groot belang, maar een betere en efficiëntere aanpak is absoluut noodzakelijk. Onze financiële middelen zijn beperkt en het mag niet zo zijn dat andere voorgenomen plannen niet meer door kunnen gaan of verdwijnen vanwege de kosten van dit dossier. Graag horen wij een reactie van het college op onze vragen. Tot zover.

0:12Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Dank u wel. Ik inventariseer eerst alle vragen. De heer Klinkhamer, PvdA.

4:38Dhr. T. Klinkhamerraadslid PvdA

Dank u wel voorzitter. Voorop bedankt voor de stukken die toegezonden zijn, ik moet zeggen wij vinden het een heel lastig verhaal. Een lastige inhoud waarin heel veel vakjargon in gebruikt wordt, heel veel termen waarvan ik nog nooit wij nog nooit gehoord hebben. Even op voor dit, misschien is het idee maar goed ???????????????? om hier toch nog eens weer een commissie over te hebben die ons informeert op het regionale gebied. We hebben wel over de taskforce lokaal hebben wij dan een keurige mooie raadscommissie over gehad, maar ik zou het ook wel regionaal, want ik wil heel graag eigenlijk de laten we maar zeggen invloed kunnen blijven houden op het financieel stuk van de RIGG. Als raad hebben wij daar ook recht op. En ik mis wel handvatten, ik mis ook het stukje we hebben te weinig vat op het geheel. Vandaar mijn verzoek om een raadscommissie te plannen en de highlights en essentiële zaken ons uit te leggen zodat wij ook wat meer vat kunnen krijgen op de financiële perikelen rondom dit geheel. Dat is even ten eerste. Tweede, wat mij opvalt en dat schemert natuurlijk al wat ruimere tijd en ik begin er eigenlijk nu over, dat ik de wethouder u bent wethouder ook van de jeugdzaken, van de jeugdzorg hier, u het beleidsstuk draagt u aan ons voor, stelt u aan ons voor, tegelijkertijd bent u ook bestuurder, laten we zeggen bent u lid van het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling. Op zich zou dat allemaal kunnen, maar de vraag van ons is van in hoeverre kunt u als wethouder het jeugdzorgbeleid van Stadskanaal op een adequate, op een laten we maar zeggen een manier invullen zodat het niet bijt met uw positie als bestuurder laten we zeggen als lid van het dagelijkse bestuur en want ik kan me haast niet voorstellen dat u af en toe met verschillende petten op loopt. Ene kant bent u laten we maar zeggen wethouder die het beleid uitzet en tegelijkertijd bent u ook een beetje de financiële administrateur rondom het beleid. Dus mijn vraag is van kunt u dat goed onderscheiden, kunt u daar iets over vertellen uw positie van het lid van het dagelijkse bestuur en om die beeldvorming die dan mogelijkerwijs nu maar ook in de toekomst om die wat voor u nou ja zodat u dat kunt dichttimmeren zodat het helder is van goh zo ligt het en zo willen wij zo zit ik in mijn posities, beide posities. Dat is het tweede. En de derde is van dat wij ook toch met enige verbazing kijken naar de gemeente Groningen. De gemeente Groningen die als het goed is, is die uit die hele financiële solidariteit gestapt, maar goed daar kunt u mij nog wel iets over vertellen. tegelijkertijd hebben ze een verzoek gedaan bij de overheid om het jeugdzorg tekort weg te werken. Daar hebben ze 13,7 miljoen euro voor gekregen. Dat is een behoorlijke hap geld en wij zijn allemaal met de omliggende dat is een stroppenpot noemen ze dat, er zijn een aantal gemeentes hier in het Noorden die dan ik geloof 5 gemeentes hier in de noordelijke provincies die dan in financiële injectie hebben gekregen van de overheid om hun tekorten weg te werken. Al die kleine gemeentes, al die gemeentes eromheen ik bedoel wij hebben ook allemaal tekorten en ik denk soms wel goh wethouder zou het een idee zijn om eens wat met een aantal wethouders die het betreft de krachten te bundelen en bij de gemeente Groningen eens gaan aankloppen om daar wat regelingen te treffen want ze hebben per slot van rekening behoorlijk bedrag gekregen en eigenlijk betalen wij nu eigenlijk ook nog wel weer voor de gemeente Groningen. nou het is een beetje een omgekeerde wereld wat hier gebeurd. Dus dat is de vraag aan u van kunt u daar nog iets over zeggen of voor de toekomst om die krachten wat te bundelen met een aantal wethouders. Tot zover, dank u wel.

0:03Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Dank u wel. De heer Van der Heide, CU.

1:00Dhr. F. van der Heideraadslid CU

Ja dank u wel voorzitter. wij zijn als raad eerder dit jaar uitgebreid geïnformeerd over het advies van de regionale taskforce en dat deze implementatie gepaard gaat met een ophoging voor elke gemeente ja dat is te begrijpen. Ja wij maken ons ook wel zorgen over de kosten die stijgen van de jeugdzorg ja aansluitend op het CDA en zijn ook benieuwd naar de twee vragen die gesteld zijn. in elk geval de vraag over de bijdrage van het rijk, is een beetje aansluitend op de heer Klinkhamer. Mijn compliment aan u als college dat de brief van 21 februari aan de GR is gestuurd dat er nog een slag om de arm moest gehouden worden i.v.m. de datum van 15 maart. Ja want dan past het niet in onze raadsplanning. We wensen de RIGG en daarmee ondergebrachte taskforce heel veel sterkte en succes ja om toch gerichter en specifieker maatregelen te nemen om de kosten terug te dringen want dat blijft een uitdaging. En de kwaliteit moet daarbij absoluut gewaarborgd blijven. We kunnen instemmen met de beslispunten, ik zal ze niet allemaal voorlezen voorzitter.

0:05Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Dank u wel. Portefeuillehouder.

3:47Dhr. H.J. Hamsterwethouder CU

Voorzitter dank u wel. Een paar hele concrete vragen denk ik en een ook een duidelijke aanleiding denk. Ik herken een rode lijn in een aantal vragen en dat is toch een wat ongemak en wellicht een onduidelijke rol van de RIGG die hier ervaren wordt en de betrokkenheid daarop en wat is nu de RIGG en wat doen ze voor ons. Nou eigenlijk zijn wij de RIGG en niet alleen Stadskanaal, maar de andere 11 gemeenten met ons is de RIGG. De RIGG is een orgaan waarin wij een aantal taken uitvoeren als gemeenten die we hier lokaal zelf niet alleen kunnen doen of eigenlijk waarvan we zeggen van dat is sterker dat is beter als we dat samen doen. En in gemeenteland kennen we een aantal mogelijkheden om als gemeenten gezamenlijk wat te organiseren en de gemeenschappelijke regeling is daar de meest logische voor. Dus wij hebben als Groninger gemeenten, daar heeft u mee ingestemd, gezegd van wij willen een gemeenschappelijke regeling in het leven roepen om daarin een aantal ambtenaren onder te brengen die als gemeente samen een aantal taken gaat doen. En eigenlijk heeft de RIGG als verreweg de belangrijkste taak de inkoop van jeugdhulp. En dat is hartstikke mooi dat ze dat doen want daar zitten in kwaliteit gebundeld die we hier, en zo scherp zal ik het ook meteen maar zeggen, in Stadskanaal niet op dezelfde manier zouden kunnen organiseren tegen dezelfde kosten. Dit jaar gaan wij evalueren, hoe is nu die samenwerking in Groningen op de jeugdhulp en hoe willen we dat gaan doen na 2020, wordt die er ook bij betrokken op een gegeven moment, en het blijft altijd lastig en dat geldt voor deze GR, maar soms hoor je het ook bij andere GR'en, om als gemeenten een, ik kan me voorstellen als gemeenteraad helemaal, om daar volledig op aangehaakt te blijven van wat gebeurd daar nu, hebben we daar wel genoeg grip op. En dan kom ik een beetje bij de vraag van de heer Klinkhamer, wat we daar in gezamenlijkheid doen. Ja het GR is zo georganiseerd dat je met meerderheid van stemmen dingen doorvoert en je probeert dan natuurlijk zoveel mogelijk te voorkomen dat je moet gaan stemmen, je wilt zoveel mogelijk in gezamenlijkheid doen. Bijt het dan wel eens dat ik wethouder ben in Stadskanaal enerzijds en anderzijds voorzitter van de club die de jeugdhulp doet, dat probeer ik te voorkomen. Ik denk dat het mooie kansen biedt om als relatief kleine gemeente, we zijn gewoon een van de kleintjes tegenwoordig, daar wel die rol te kunnen vervullen en de belangen van Stadskanaal als nou redelijk aangesloten de agendavorming en betrokken bij wat de directeur continue aan het doen is als eerste aanspreekpunt zowel op inkoop maar ook als transformatie tegenwoordig om heel snel mee te kunnen praten en mee te kunnen schakelen ik denk dat dat meer Stadskanaal goed doet dan dat dat bijt. Het is gewoon soms even heel expliciet maken welke pet je op hebt. Soms maak ik ook even een gebaartje van ik spreek nu echt even namens Stadskanaal om vervolgens de pet van voorzitter weer op te zetten en volgens mij is dit de gezamenlijke conclusie. En dan hoop ik dat er zo weinig mogelijk licht tussen zit. En ik heb niet het gevoel dat dat bijt, maar dat geldt, wat ik zeg, dat geldt nu voor de PGRZ, maar ja we hebben collega's die zitten bij het publiek vervoer en bij afval en water en bij Wedeka mag ik ook voorzitter zijn, zo probeer je als gemeente samen te werken en zo lang wij niet geherindeelt zijn zullen wij nog de nodige GR'en moeten houden vrees ik. Dat is misschien de eerste en daarmee kom ik ook een beetje

0:10Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

de heer Klinkhamer

0:55Dhr. T. Klinkhamerraadslid PvdA

Even terugkomen op uw pettendans, laat ik het zo zeggen, u zegt van en dan kom ik met deze pet en met die pet, ik probeer dat te voorkomen, maar hoe gaat u dat hoe voorkomt u dit. Want het is natuurlijk enerzijds alle vertrouwen aan u dat u het goed doet, ten tweede zit daar ook nog natuurlijk nog wel het een beetje het glijdende stuk zo van wanneer is het moment dat die pet ergens anders gaat vallen en u in een andere positie terecht komt. We hebben geen glazen bol, maar het zou allemaal kunnen, het is niet waterdicht uw twee posities daarin. Maar misschien moet u dan eens aangeven van op het moment als ik dat voel en ervaar dat u dan weer terugkomt naar de raad en u dan ook duidelijk zegt van goh ik zit toch met deze twee posities.

0:06Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

De heer Pals, aanvullend.

0:56Dhr. K. Palsfractievoorzitter D66

Mag ik nog een aanvullende vraag stellen ten aanzien van wat meneer Klinkhamer zegt. Ik herken dat een beetje wat meneer Klinkhamer zegt, twee petten gevoel, de wethouder heeft gezegd dat zit me niet in de weg, dat is op zich wel mooi, maar ik hoor toch ook of ik lees toch ook meer en meer in de regionale pers dat er wethouders zijn die toch een ander signaal afgeven. Een soort onafhankelijke signaal vanuit hun eigen gemeente van laten we eens een ander experiment doen buiten het RIGG om, laten we zien van hoe dat gaat. En dan herken ik meneer Klinkhamer zijn opmerking dat zou je als voorzitter van zo'n club nooit gaan doen. Want je bent verantwoordelijk om die club een hecht team te houden terwijl u onafhankelijker denken denk ik van hoe gaan we de situatie in Stadskanaal hoe kunnen we dat anders aanvliegen u wel eens in de weg zou kunnen zitten. Dat wou ik eigenlijk als aanvulling op meneer Klinkhamer zeggen.

0:03Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Dank u wel, portefeuillehouder.

2:58Dhr. H.J. Hamsterwethouder CU

Ja nu kan ik heel erg op het formeel procedurele gaan zitten dat wij te maken hebben met GR'en waarin wethouders of burgemeesters zitting hebben in het bestuur die vervolgens met elkaar tot het beste besluit moeten komen en daar waar het de middelen raakt moet iedere keer, dat gebeurd dus vanavond ook, de raad om de zienswijze eventueel gevraagd worden, dat is de formele route, nu hebben wij bij jeugdhulp de mooie variant dat ieder besluit met impact door de colleges genomen moet worden, wij zitten daar met geen mandaat behalve het inkoopmandaat, dus als er maar enigszins een scheiding zou kunnen zijn tussen wat de gemeenten denken dan gaat dat sowieso terug naar de colleges om het daar te laten bekrachtigen, ook als het niet zo is, dus mocht daar op de een of andere manier spanning ontstaan op een verschil van mening op de inhoud nou dan ga ik daar voor ruggensteun terug naar mijn college en dan kan het zijn dat binnen de GR op beleidsniveau verschillende keuzes gemaakt worden want dat gebeurd nu feitelijk. Er zijn 12 verschillende beleidsplannen en jeugdhulp in de regio Groningen en die beleidsplannen en jeugdhulp zeggen allemaal er moet op een bepaalde hoeveelheid jeugdhulp moet ingekocht worden. En dat inkopen dat doen we samen, dat doen we binnen de RIGG. In die zin is het een uitvoerend orgaan voor het beleid dat u hier met zijn allen heeft vastgesteld dus ik heb tot op heden dat niet als heel ingewikkeld ervaren en ik voorzie ook niet dat dat anders gaat worden en zelfs als het ingewikkeld wordt zijn we wel veroordeelt tot deze samenwerkingsvariant, maar als we dus op de inhoud terugkomt, terug naar de colleges, en daar waar het over de middelen gaat bent u aan zet om ermee in te stemmen, nee een zienswijze te geven. Het DB heeft dan vervolgens de plicht om te reageren op die zienswijze en het eventueel te betrekken in het uiteindelijke vastgestelde, in dit geval begrotingswijziging, en dan geldt een meerderheid van stemmen. Maar ik heb de afgelopen, negen jaar bijna, verschillende DB's mogen zitten, ik heb nog niet heel vaak meegemaakt dat er echt hard gestemd moest worden over welke nota dan ook waarbij de meningen heel erg uiteen liepen. En dat is ook misschien dan een mooie perspectiefraad wat ik nu meteen kan bieden, we zijn nu dus de samenwerking gaan we evalueren op vooruitkijken naar de toekomst, nou daar krijgt omdat het een uitvoeringstaak is, allereerst het college een rol, maar ook daarin wordt u weer betrokken en ik merk wel dat die betrokkenheid die aan geslotenheid van raden belangrijk is en dat hoor ik ook in de vraag van de heer Klinkhamer, beleg nog eens een keer een commissievergadering om daarover bij te praten. We hebben volgens mij maart/april vorig jaar heeft de RIGG hier gepresenteerd naar aanleiding van de taskforce en als die behoefte breder is dan alleen van één raadslid dan scan ik even rond dan kunnen we het absoluut gaan organiseren. We hebben inderdaad al toegezegd dat we begin volgend jaar sowieso weer het lokale deel gaan presenteren die kunnen we ook iets upgraden om weer even bij te praten naar de regionale stand van zaken.

0:04Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

de heer Klinkhamer

0:15Dhr. T. Klinkhamerraadslid PvdA

Ja, ik zeg dat ook niet voor niets en goed dat de wethouder hier ook op anticipeert want u zegt al; de RIGG is van ons. En dat klopt maar dan moeten we wel weten waar we over praten en waar wij grip en vat op kunnen krijgen. Dus ik denk dat het gewoon heel goed is om ook op dit stuk ons te informeren.

0:04Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Ik zie ook breed geknik als ik zo even rondkijk.

0:29Dhr. H.J. Hamsterwethouder CU

Dan denk ik meteen even verder, een heel logisch moment is gewoon de tijdsvak dat we ingaan richting besluitvorming over het vervolg naar 2020. Maar ik zeg maar we zijn nu aan het evalueren dat moet leiden tot een antwoord op de vraag hoe organiseren we de samenwerking na 2020 nou dat is een heel logisch moment om u ook er op aan te sluiten van wat hebben we gedaan en wat willen we gaan doen. En ik vermoed dat het ergens dit najaar gaat zijn dat we het daarover hebben dus dat is een tijdje geleden, maar volgens mij mag u een toezegging van mij noteren.

0:04Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

We noteren een toezegging ergens dit najaar.

0:03Dhr. H.J. Hamsterwethouder CU

Dat is vlot na 10 april.

0:07Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Vlot na 10 april. Kunt u iets smarter zijn, iets preciezer.

0:12Dhr. H.J. Hamsterwethouder CU

Nee, ik heb de procedure niet scherp naar, zo snel er een logisch moment is in besluitvorming over het vervolg na 2020 dan zorg ik dat de raad er op aangehaakt is.

0:05Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Prima. De heer Mellies.

0:32Dhr. J. Melliesfractievoorzitter Lokaal Betrokken

Mag ik nog even een verduidelijkende vraag stellen aan de hand van wat de heer Hamster net vertelde over de solidariteit of de gedeeltelijke solidariteit na 2020. In het bedrijfsplan werd bijvoorbeeld gesproken over dat het wenselijk was om langdurig met mekaar afspraken te maken over de gedeeltelijke solidariteit, maar we spreken hier toch over een bedrijfsplan 2019 dat is het lopende jaar en volgend jaar 2020. Mag ik daaruit opmaken dat de neuzen nog lang niet dezelfde kant opstaan.

3:32Dhr. H.J. Hamsterwethouder CU

Ik praat, we gaan gewoon wel praten, de voorzitter heeft het druk, ik was nog niet helemaal toegekomen aan die solidariteit, maar die hangt inderdaad wel samen met de besluiten die we al genomen hebben. Namelijk dat wij tot en met 2019 was het laatste nee tot en met 2020 was het laatste besluit dat wij in ieder geval samen inkopen. We hebben gezegd dat is de periode '18, '19, '20 die we nog verlengen en wij willen dan in '19, dat is het inmiddels, gaan kijken wat we daarna gaan doen. De minister heeft redelijk recent een brief gestuurd waarin hij toch vooral regio's maant om te blijven samenwerken, zonder het impliciet te noemen, verwijst hij naar onze buurtprovincie die inmiddels meer jeugdzorg regio's dan gemeente lijkt te hebben, wat niet de bedoeling kan zijn. Er zijn een aantal dingen die je regionaal moet blijven afspreken, bijvoorbeeld de hele zware intensieve jeugdhulp, nou en binnen wat moet en wat we zouden wensen nou die ruimte moeten we gaan onderzoeken en dat gaan we nu dus doen, of de neuzen daarover dezelfde kant op staan ik merk ik de regio, en dat is steeds meer het besef van de complexiteit van de materie waar we het over hebben, je ziet bij heringedeelde gemeenten dat is ook een ??????????? nou wat kunnen we nu zelf en wat willen we in gezamenlijkheid blijven doen, nou die zoektocht gaan we de komende half jaar met elkaar verkennen wat daar voor gemeenschappelijkheid in blijft, in de organisatie, als het hebt over financiële solidariteit zie je dat die eigenlijk sinds 2016/2017 telkens een stukje minder is geworden, de omvang daarvan. Waar we nu nog solidair op zijn, zijn eigenlijk de dingen het minimale wat eigenlijk niet meer dan logisch is dat je sowieso doet de extra keuze varianten er in nou je ziet dat gemeenten daar niet met zijn allen voor kiezen en dus dan gebeurd het niet want je bent of solidair met zijn allen of je bent het niet, het kan niet met, het is niet logisch om dat als een vlekkenkar door de provincie heen te gaan organiseren, dus blijven we bij deze hoeveelheid over en dat is een procent of 8-10 nog waar wij financieel solidair zijn. Ik ga door want daarmee kom ik een beetje aan bij de vraag van de 13,7 miljoen. De stroppenpot. Er is geconstateerd dat gemeenten het moeilijk hadden vorig jaar en de minister heeft toen gezegd van gemeenten leveren 100 miljoen leg ik er 100 miljoen naast en dat verdelen we over de gemeenten met de grootste tekorten. En dat ging dan de tekorten Wmo en Jeugd 2016 en 2017. En daar waren een aantal euro's per inwoner, ik weet niet precies meer, €40,-/ €42,- moest je minimaal hebben tekort per inwoner en wat daarboven kwam kon je dan gedeeltelijk terug krijgen uit die stroppenpot. Wij hadden in 2016 nog geen tekort omdat wij met name op Wmo nog wat over hadden. In 2017 zaten we nog niet op dat bedrag van die €40,-. Dus wij kwamen niet in aanmerking als Stadskanaal. Er zijn een aantal gemeenten die hebben wel een aanvraag ingediend en alleen Groningen is hier in deze regio toegekend. En dat was inderdaad een bedrag van 13,7 miljoen en inderdaad op dat moment is er binnen de wethoudersclub meteen geroepen van ja hallo dat was een solidaire pot, dat geld moet ook weer in die solidaire pot terugstromen en uiteraard krijgt de gemeente Groningen daar dan weer een derde van terug want dat is wat zij solidair hebben en de rest moet verdeelt worden in de andere gemeenten.

3:51Dhr. H.J. Hamsterwethouder CU

Nou de gemeente Groningen heeft ons proberen te overtuigen en ze zijn de enigen die erover gaan, dat moet ik ook meteen zeggen, van nee dit gaat niet over het solidaire deel, dit gaat over met namen Wmo kosten, we hebben er alles aan toegerekend wat maar kon en dit is dus absoluut niet voor jullie, dat antwoord vonden wij niet voldoende, dus de werkafspraak is geworden dat een aantal financials, financiële slimme mensen, mee gaan kijken naar de uitleg van de stad Groningen of dat inderdaad klopt dat de stad Groningen beweert en dat zijn mensen vanuit de ommelanden die daaraan mee gaan kijken om in ieder geval een gedeeld oordeel daarover te vormen. Ik zal dan ook de verwachtingen meteen maar managen ik zal er niet vanuit gaan dat er veel komt. Als we het dan toch over geld hebben en extra geld, vraag van het CDA kunnen we nog wat vanuit het rijk verwachten. Op dit moment doet de minister ook onderzoek naar de volume stijging en de kostenstijging in de jeugdhulp, hij heeft een drie en viertal onderzoeken uitgezet, dat moet dit voorjaar tot een resultaat leiden en dat resultaat, onze minister constateert inderdaad dat er een stevige volumestijging is en een kostenstijging en dat dat verder gemeenten niet aan te rekenen is, je kunt alle voorwaarden kun je erachter zetten, dan zal hij het gesprek aangaan met zijn collega ministers of er wellicht extra geld naar de jeugdhulp zou moeten. Hij heeft voor het eerst niet uitgesloten dat dat zou kunnen gebeuren, dat is de ontwikkeling die er was. En dat zal dan bij de voorjaarsnota van het rijk moeten gebeuren. Dus daar wachten wij op en dan kan ik ook meteen wel zeggen dat die heel belangrijk voor ons gaat zijn. U weet dat wij de kosten voor de jeugdhulp voor dit jaar hebben ingeboekt en aflopend de komende jaren, het is een gigantisch risico dat het niet zo snel afloopt als dat wij het op dit moment in de boeken hebben staan. Dus als de minister, als er geen extra rijksgeld bij komt nou dan hebben wij bij de begroting een heel ingewikkeld gesprek met elkaar te voeren. Dat alvast als vooraankondiging want, en dat hoor ik het CDA zeggen, het mag niet te koste gaan van andere dingen. Nou op dit moment gaat het ten koste van onze reserves die wij niet bedacht hadden helemaal voor de jeugdhulp denk ik. Tenminste toen wij Essentgelden kregen die zetten we nu in voor structurele dekking daar hadden we niet bij bedacht van dat is prachtig daar kunnen we jarenlang de tekorten van de jeugdhulp mee gaan dekken, dat is niet de bedoeling denk ik. Maar dat is, wat ik zeg, dat is het gesprek dat wij wellicht in november uiterlijk met elkaar moeten gaan voeren mocht er geen extra rijksmiddelen komen. De verschillende percentages, de vragen worden steeds kleiner, kan het college de verschillende percentages duiden. Dat is weer een financieel technisch verhaal, wij hadden tot en met vorig jaar een aparte uitkering voor het Sociaal Domein. Die was heel makkelijk terug te vinden in onze begroting en daar stond precies in hoeveel euro's wij kregen voor jeugd en Wmo en voor participatiewet, die is per dit jaar in onze algemene uitkering gegaan. Wij kunnen niet zo hard meer terugvinden hoeveel euro's wij voor jeugdhulp krijgen en dat is in de solidariteit al een probleem want wij hadden die solidariteitsbijdrage berekend op het aantal euro's dat iedere gemeente kreeg, dus nu hebben we gedacht van nou we kijken wel naar wat het de afgelopen drie jaren was, nemen daar het gemiddelde van en nemen dat als bijdrage in de solidariteit. Omdat we eigenlijk geen betere verdeelsleutel kunnen verzinnen op dit moment in de regio omdat onze jeugdhulp budgetten dus niet meer één op één terug te vinden zijn. Mochten wij na 2020 solidair blijven dan moeten we daar een goede verdeelsleutel voor proberen te vinden. Ik kijk naar de vragen die ik nog niet gehad heb. Nou volgens mij ben ik er bijna doorheen voorzitter.

0:16Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Klopt het idee dat alle vragen beantwoord zijn? De heer Van der Heide knikt, de heer Klinkhamer en mevrouw Schrör hebben nog aanvullende vraag. Mevrouw Schrör.

0:09Mevr. J. Schrör- de Langeraadslid CDA

Wij hebben volgens mij nog een vraag over als we geen zienswijze indienen over die solidariteitsvoorstel of we dat dan het komende jaar ook niet meer kunnen doen.

0:02Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

En de heer Klinkhamer.

0:28Dhr. T. Klinkhamerraadslid PvdA

Even over dat stukje het optimisme in de begroting van een half miljoen, die er stond, die was natuurlijk want u zegt nu financieel afgerond, dus zo optimistisch is dit ook weer niet wat u nou zegt. Dat het eigenlijk tekorten, heel snel tekort wordt en in de begroting was u nogal wat, stond er nogal wat anders vermeld geloof ik over die half miljoen, dat dat niet zo ?????????? was.

0:02Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

portefeuillehouder

1:32Dhr. H.J. Hamsterwethouder CU

Vraag is duidelijk. Allereerst wij dienen nu een zienswijze in op de begrotingswijziging die nu voor ligt, daarmee accepteren we de kostenuitbreiding van de RIGG namelijk dat de RIGG wat extra capaciteit heeft, die accepteer je nu en daar valt eigenlijk daar valt niks meer aan te doen over de solidariteit accepteren we nu dit systeem voor de komende nou voor 19 en voor 20, en voor na 21 moeten we dus naar een nieuw systeem toe. Dat is hopelijk een volledig antwoord op uw vraag en ben ik positief over de financiële situatie? Nou als wij niet financieel gecompenseerd worden voor de volumestijging en de kostenstijging van de jeugdhulp dan hebben wij een ernstig financieel probleem. Dat is geen verassing, wij hebben inderdaad aan het begin van deze periode gezegd; wij moeten naar die rijksbijdrage toe omdat het rijk ervan uitgaat dat we ??????????????? zo doen we dat altijd, moeten we er ongeveer mee uit kunnen komen en dat blijkt niet reëel op dit moment. En met alle, volgens mij heb ik het al vaker gezegd, ook op de commissievergadering, als wij al het maximale zouden doen en dat zijn we op dit moment aan het doen, met een lokale taskforce, met een regionale taskforce om de kosten terug te brengen dan nog gaan wij niet in hetzelfde tempo de besparing inboeken die op dit moment in onze begroting staat, sterker nog het wordt erg lastig om dat te halen, dus nee wij zijn op dit moment wel afhankelijk van derden daarin. En inderdaad als dat niet komt, wat ik zeg, dan hebben wij een nog groter financieel probleem dan we op dit moment al lijken te hebben. ja, mooier kan ik het niet maken, het is niet positief inderdaad.

0:02Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

de heer Mellies

2:09Dhr. J. Melliesfractievoorzitter Lokaal Betrokken

Sorry dank u wel voorzitter. Ik wil er toch nog even op inhaken want leggen wij niet teveel eieren in één mandje. We zijn echt bezig in het antwoorden zoeken naar het systeem denken over die jeugdzorg want er is wat dat betreft nu nog niets veranderd, nu zitten wij zijn we drie jaar verder, we hebben gigantisch geïnvesteerd in de bedrijfsvoering, nog niet eens over de jeugdzorg zelf, puur alleen de bedrijfsvoering lees je hier bijvoorbeeld in het voorstel van het RIGG. 21,1 Fte noodzakelijk voor de bedrijfsvoering, aanvullend op wat we al hadden, wij hebben hier onlangs in ons huis een leuke carrousel gehad met een hele hoop beleidsmedewerkers die ook bezig zijn met de bedrijfsvoering en de data analyse, er is nog geen 0,1 Fte bij die echt jeugdhulp levert. Nu zijn wij afhankelijk van wat het rijk, dat blijkt nu wel, wat het rijk gaat doen, we kunnen af gaan wachten tot de voorjaarsnota in de hoop dat het rijk ons tegemoetkomt, maar moeten wij misschien niet eens gaan denken aan een plan B, want als ik nu even kijk wat er nu weer in die organisatie gepompt wordt, als ik ook maar even kijk, cijfers daar schrok ik gigantisch van, vooral de grotere landelijke instellingen die jeugdzorg leverde, waar soms op een factuur meer dan 70% overhead gerekend wordt er dat is maar klein stukje echt wat terechtkomt in de jeugdzorg. Als je kijkt wat voor bedragen daar mee gemoeid zijn zou je dan bijvoorbeeld niet veel beter uit zijn door te zeggen van nou weet je wat voor dat geld, we schaffen onze eigen pedagogen aan, onze eigen gedragswetenschapper, onze eigen psychiater en een mobiele jeugdzorg/hulpverlener en zet die bij mekaar in gebouw 22 en laat die onze jeugdzorg gaan doen. Ik bedoel soms denk ik wel eens dat wij teveel blijven hangen in het systeemdenken en het systeem volgen en niet nadenken over plan B. Want stel dat die voorjaarsnota straks komt en er komt geen geld deze kant op, gaan we dan lijdzaam toezien van nou ja jammer dan dan moeten we maar aanvragen voor faillissement als gemeente. Ik bedoel dat kan toch ook niet de bedoeling zijn.

2:25Dhr. H.J. Hamsterwethouder CU

Desperate times ask for desperate measures was het niet. Wij hebben anderhalf jaar geleden toen wij de tekorten zagen toenemen daar al stevig op ingegrepen. Ongeveer het maximale niveau die je zou kunnen verwachten van een bestuurder die een taak twee jaar heeft zeg maar. Wij hebben inderdaad regionaal gekeken van kunnen wij duiden waar dit vandaan komt en als we dat kunnen duiden kunnen we de stuurknoppen inzichtelijke maken, daar hebben we een jaar geleden hebben we daar over bijgepraat, en die stuurknoppen moeten dan gaan leiden tot kostenbesparingen. We hebben u over die regionale taskforce die op vier verschillende lijnen, ik hoef de hele commissievergadering niet te gaan herhalen volgens mij, vier verschillende niveaus geopereerd heeft en opbrengst heeft opgeleverd waarvan één is van ja de RIGG zou veel sterker contractmanagement kunnen doen zodat er wellicht kosten bespaard kunnen worden. Nou die leest u hier terug in een uitbreiding van de RIGG, dat is gewoon extra mensen op contractmanagement die zichzelf als het goed is een keer of tien twaalf gaan terugverdienen. Dus dat vraagt een investering aan de voorkant, net zozeer is er heel veel op lokaal niveau geadviseerd van ga daar nu mee aan de slag en we hebben die gedragswetenschapper, we hebben die psychologen bij de huisartsen zitten, al die dingen die u noemt van kunnen we dat niet gaan doen, zijn we eigenlijk mee bezig, we hebben 37 projectvoorstellen, hebben we liggen, hebben we u meegenomen om inderdaad van lokaal ook maar beter te gaan werken. Ja u vraagt eigenlijk gaan we nou een complete paradigma wissel, nou dat is ongeveer wat Hoogezand een beetje probeert en misschien dat we er nog wel een beetje op aanhaken van kunnen we niet helemaal naar die jeugdhulp anders aan gaan kijken. Feit blijft dat er op dit moment gewoon wel duizend kinderen zijn die jeugdhulp krijgen in onze gemeente, met 2000 indicaties. En die kun je niet van vandaag op morgen zeggen van jongens stop er maar mee, het heeft toch allemaal geen zin, ik zit echt even te rekenen, van de 100% die wij krijgen is 13% wat niet naar directe hulp gaat, maar binnen die 13% zit ook nog een stuk preventie en doen wij dus alle zaken die we hier in het huis en bij de RIGG organiseren. Dus die overige percentages eigenlijk veel lager dan dit op een overheidstaak zie het niet hoor, dat doen wij helemaal niet gek. Ik wil graag een keer in die commissievergadering met u gedachten van wisselen van kunnen we die paradigma change een keer doen, is nu niet het moment voor dat wij het al heel erg uiten op het agendapunt wat we nu aan het voeren zijn denk ik.

0:13Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Ja dat gevoel heb ik ook meneer Mellies. Nog een korte relevante voor dit agendapunt zijnde opmerking alstublieft.

0:44Dhr. J. Melliesfractievoorzitter Lokaal Betrokken

Nou ja dat die commissie er moet komen dan, goed dan sluit ik me aan bij mijn buurman, die moet ook zeker komen denk ik, het is een belangrijk onderwerp. Alleen u geeft zelf al aan, u heeft, hecht heel veel geloof in waar we mee bezig zijn met die taskforce en met die data analyses, u verwacht daarvan, heeft u net ook gezegd, dat u in het voorjaar daar de eerste resultaten van gaat zien, dat heeft u net ook gezegd, klopt dat, en als dat zo is en dan mocht blijken dat die resultaten achterblijven gaan we dan ook reageren, gaan we iets anders doen of blijven we dan toch angstvallig vasthouden of hopen dat er toch uit die hele taskforce en data analyse toch misschien in het najaar betere resultaten komen. Of misschien het voorjaar volgend jaar of misschien et cetera et cetera

0:14Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Volgens mij gaan we een heel traject in met een Cebeon rapportage, een ambitienota en wat dies meer zij, een hele begroting krijgt u nog voor. Ik weet niet of dit het moment is om dit gesprek hier te voeren.

0:41Dhr. H.J. Hamsterwethouder CU

Voorzitter sta mij wel toe om te reageren op de verwachtingen over de resultaten van alle task forces. Een aantal die zijn op korte termijn, een aantal zijn middellange termijn en een aantal zijn lange termijn, hele transformatieverhaal gaat niet morgen direct, nou misschien wel een paar, maar niet de grote winstenboeken. Transformatie is een verhaal van jaren, het weten van zorgen is een verhaal van jaren, hier en daar zijn er Quick winsten. Contractmanagement dat moet binnen een half jaar resultaten hebben. maar verwacht niet inderdaad dat het volledige tekort, dat heb ik al eerder gezegd volgens mij, heel snel opgelost heb. We hebben nu al resultaten en in maart zijn nieuwe resultaten en volgend jaar zijn er weer nieuwe resultaten, maar niet voor dekking van het volledige tekort dat we hebben. Ik denk dat dat een adequate antwoord is.

0:04Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

De heer Klinkhamer en dan wil ik graag tot besluitvorming overgaan.

0:27Dhr. T. Klinkhamerraadslid PvdA

Ja, ten eerste laat ik maar zeggen we wensen u heel veel succes met dit hele traject. U weet natuurlijk hoe wij daarover denken. Collega Hofstra heeft het ooit al een keer benoemd, wij gaan dat nauwkeurig volgen, maar we zullen ook u aanspreken op het feit als u geen resultaat boekt. En daarmee geven we weer al wel een voorzetje van wij blijven u volgen hierin.

0:06Dhr. H.J. Hamsterwethouder CU

Dank voor de succeswensen, ik had niet anders van u verwacht dan dat u mij kritisch volgt.

1:01Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

En ik hoorde weer geen vraag, dus. Dan gaan we over tot besluitvorming. Moet ik even kijken wat we precies moeten besluiten. We nemen kennis van de ontwerpbegrotingswijziging 2019, we nemen kennis van de jeugdhulp en de verdeelsleutel in die periode en we besluiten om geen zienswijze in te dienen. En om de verhoging van de gemeentelijke bijdrage te dekken uit bestaand budget. Kan iedereen daarmee instemmen. Ik moet er eigenlijk bijzeggen, want eigenlijk maakte de heer Klinkhamer een soort voorbehoud. Dat is onder de afspraak met de wethouder dat er een extra of dat er een commissievergadering komt waar in het najaar, waarin we nader op de RIGG en de financiering daarvan zullen ingaan. Iedereen akkoord? Ja, aldus besloten. [voorzitter klopt met hamer]

16. Motie Regenboogvlag
0:37Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Dan komen we nou voor de arme inspreker, dapper, aan agendapunt 16. En het agendapunt; motie regenboogvlag. Maar daar wilde ik even het woord nemen, maar dat is als portefeuillehouder. Gaan we wisselen weer?

0:47Mevr. I. Sterenborg-Kooij (voorz.)voorzitter

Begrijp ik uit uw woorden dat u graag als eerste het woord hierover wilt voeren? Goed aan u het woord. Portefeuillehouder, mevrouw De Jonge.

2:25Mevr. F.T. de Jongeburgemeester

Dank u wel. Naar aanleiding van het staken van de stemmen over deze motie bij vorige gelegenheid hebben de indieners van de motie en ik als portefeuillehouder met elkaar gesproken. En wij hebben vastgesteld dat we het over en weer eigenlijk heel jammer vinden dat dat wat een teken van eenheid in verscheidenheid moet zijn een teken van verdeeldheid dreigt te worden. En om die reden hebben we gezamenlijk naar een oplossing gezocht. Afgesproken is dat een vertegenwoordiging vanuit de raad met mij gaat zorgdragen voor een goeie en passende invulling van het vorig jaar namens mij door Stadskanaal ondertekende regenboogconvenant. En daarbij zal rekening gehouden worden met het feit dat door de indieners er blijkens de tekst van hun motie waarde wordt toegekend aan het hijsen van de regenboogvlag als onderdeel van de invulling van "comming out dag" en dat weer als onderdeel van het convenant. Wij hebben al even gekeken hoe de vertegenwoordiging van de raad daar uit zou kunnen zien en daarbij is het voorstel dat namens de indieners van de motie mevrouw Schipper zal deelnemen aan de gespreksdelegatie en namens de overige raad mevrouw Huizing en de heer Van der Heide. En de invulling van het convenant zal dus in samenspraak met hen plaatsvinden. Wij zullen daarbij, mevrouw De Boer, zoals overigens ook al eerder aangegeven gesprekken voeren met diverse organisaties die hierbij zich betrokken voelen. Mevrouw De Boer het is volstrekt helder dat u daar één van bent dus u kunt een uitnodiging tegemoet zien. Met het verzoek om ons te adviseren hoe we dat op een passende wijze doen. Tot zover.

0:02Mevr. I. Sterenborg-Kooij (voorz.)voorzitter

Dank u wel.

0:03Mevr. F.T. de Jongeburgemeester

Misschien wil de heer Pals reageren.

0:06Dhr. K. Willemsraadsgriffier

Ik zou dan Hofstra vragen.

0:09Mevr. I. Sterenborg-Kooij (voorz.)voorzitter

Ja, ik neem aan dat de heer Hofstra de woordvoerder is van de indienen van de motie, maar ga uw gang meneer Hofstra.

1:31Dhr. E. Hofstrafractievoorzitter PvdA

Ja dank u wel voorzitter, ja dat is inderdaad juist net als de vorige keer. De burgemeester, de portefeuillehouder, die geeft het goed weer. We hebben nou ja iedereen weet natuurlijk in februari hebben we een debat gehad over het niet hijsen van de vlag naar aanleiding van de Nashvilleverklaring, maar ook hebben wij geprobeerd toen een cesuur aan te brengen naar de toekomst te kijken en daar was onze motie destijds voor bedoelt nou we hebben gezien dat dat 11-11 is geworden en naar aanleiding daarvan, misschien is het wel eens goed als stemmen vaker staken dan kun je daarna nog heel uitgebreid praten en daarna, zo zijn wij op het voorstel over en weer gekomen wat de burgemeester net heeft geformuleerd. Dus volgens mij lijkt dat een goede stap voorwaarts en wat de burgemeester net ook al zei uitnodiging aan de inspreekster die ik overigens hartelijk dank ook voor, ze sprak uit de grond van haar hart, dat ook haar organisatie aanschuift bij die gesprekken er zullen natuurlijk wel meer gesprekken plaatsvinden met organisaties van ook verschillende snit, dus volgens mij hebben we een modus gevonden waarin wij wel verder kunnen en wij zijn dan heel benieuwd hoe de samenwerking, hoe de gesprekken gaan verlopen. Tot zover voorzitter.

0:07Mevr. I. Sterenborg-Kooij (voorz.)voorzitter

Dank u wel. Zijn er meer leden die het woord willen voeren? Meneer Klopstra, VVD.

0:39Dhr. H. Klopstrafractievoorzitter VVD

Dank u wel voorzitter, ja ik vind dit een zeer verheugende ontwikkeling. Ik wil mijn complimenten uitspreken in de richting van mevrouw De Boer, een fantastisch betoog voor een oprechte, wat de VVD betreft, ook zuivere goede mening. Mijn complimenten gaan ook uit naar de oppositie zojuist verwoord, die gelukkig de ruimte heeft gevonden om comming out day, vlag en andere activiteiten, initiatieven, standpunten van deze raad zodanig vorm te geven dat deze een breed draagvlak krijgen waarbij niemand wordt afgewezen. Zeer verheugend, dank.

0:09Mevr. I. Sterenborg-Kooij (voorz.)voorzitter

Dank u wel. Kan ik concluderen uit de indieners van de motie dat ze de motie intrekken of is het een verkeerde conclusie. Meneer Hofstra.

0:13Dhr. E. Hofstrafractievoorzitter PvdA

Nee, dat is inderdaad juist. Met natuurlijk de toezegging dat we de groep nou de samenstelling is al bekend dus wij zien hem op de toezeggingenlijst. Dank u wel voorzitter.

0:05Mevr. I. Sterenborg-Kooij (voorz.)voorzitter

Fijn, dan tot zover dit agendapunt. Dan geef ik de voorzittershamer weer terug aan mevrouw De Jonge.

17. Wijziging GR Wedeka bedrijven
1:13Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Gaan we door met de agendapunten, dames en heren als u nog even doorzet kunnen we naar de bitterballen, besluitvorming zonder debat. De wijziging gemeenschappelijke regeling Wedekabedrijven. Heeft iemand behoefte aan een stemverklaring? Zo nee, dan is deze werkwijze vastgesteld. [voorzitter klopt met hamer]

18. Vaststellen normenkader 2018
0:12Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Vaststelling normenkader 2018, zelfde vraag; iemand behoefte aan een stemverklaring. Zo nee, vastgesteld [voorzitter klopt met hamer]

19. Sluiting
0:11Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

En dan sluit ik hierbij de vergadering. En nodig ik u uit in de patio voor een hapje en een drankje. Dank u wel.