Raadsvergadering

11. Opening
22. Mededelingen
44. Insprekers
55. Vaststellen besluitenlijst van 20 april 2020
99. Vaststellen lijsten met openstaande toezeggingen en moties
1010. Vragenuur
1111. Interpellaties
1212. Rondvraag
1717. Sluiting