Agenda - Raadsvergadering 11 mei 2020

Online
19:30 uur

1. Opening
2. Mededelingen
4. Insprekers
5. Vaststellen besluitenlijst van 20 april 2020
9. Vaststellen lijsten met openstaande toezeggingen en moties
10. Vragenuur
11. Interpellaties
12. Rondvraag
17. Sluiting