Agenda - Raadsvergadering 16 december 2019

Raadzaal
19:30 uur

0:00:00
0:00:00
1. Opening
0:14Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Dames en heren, thuis en hier in de zaal. In welke hoedanigheid dan ook.

2. Mededelingen
1:04Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Ik neem even de vrijheid om een extra welkom te heten aan mevrouw Huizing, heel blij dat u weer in ons midden bent en ook met de redenen waarom. Dat betekend dat we als raadsleden, Frits is er niet, bijna voltallig zijn. De heer Van der Heide is afwezig en de heer Remmerts is ook afwezig, het zijn de flanken dat valt niet zo op, en de heer Hamster is afwezig vandaag. Dat waren mijn mededelingen, zijn er andere mededelingen te doen, nu, nee.

3. Vaststellen agenda
0:10Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Gaan we naar de agenda. Kunt u leven met de agenda of zijn er aanvullingen. De heer Wiersema, CDA.

0:04Dhr. M. Wiersemaraadslid CDA

Ja ik wilde nog een motie vreemd aan de orde op de agenda hebben.

0:12Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Dan voegen we die toe als agendapunt 15a.

4. Insprekers
5. Vaststellen besluitenlijst van 11 november 2019
0:53Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Ok, gaan we naar de besluitenlijst. We hebben er twee. Besluitenlijst van 11 november jongsleden. Tekst en naar aanleiding van pagina 1, pagina 2, pagina 3 en pagina 4. Dan zijn deze hierbij vastgesteld.

6. Vaststellen besluitenlijst van 25 november 2019
0:14Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Gaan we naar 25 november. Pagina 1, 2. De heer Hofstra, PvdA.

0:09Dhr. E. Hofstrafractievoorzitter PvdA

Naar aanleiding van mijn rondvraag over de witte vlekken m.b.t. het bluswater, ik vraag me af of daar nog nieuws over is.

1:05Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Nou er is de aanzegging van nieuws over. Naar aanleiding van het incident in Westerlee wat de aanleiding was voor de berichtgeving is het onderwerp, witte vlekken mag ik wel zeggen, opnieuw op de agenda van de veiligheidsregio gekomen. Althans met een hogere prioriteit dan het tot dan toe had, dat betekend dat alle gemeenten huiswerk hebben gekregen en dat zal in januari leiden tot een antwoord van de veiligheidsregio op dit vraagstuk. Dus u kunt in nou januari, laat het begin februari worden, een brief over dit onderwerp vanuit de veiligheidsregio tegemoetzien.

0:04Dhr. E. Hofstrafractievoorzitter PvdA

Bedankt, voldoende.

0:15Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Pagina 3, pagina 4. Daarmee vastgesteld.

7. Inlichtingen college
0:25Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Gaan we naar inlichtingen college. Ik heb begrepen dat mevrouw Sterenborg een vraag heeft bij de VANG brief. Mevrouw Sterenborg, CU.

1:09Mevr. I. Sterenborg-Kooijraadslid CU

Ja, dat klopt. Vraag, vragen, opmerkingen. Er staat in het stuk dat er zes ledigingen gratis zijn voor GFT en volgens onze informatie kan het beter worden afgestemd op het maisseizoen. Misschien dat de portefeuillehouder daar iets over kan zeggen. En kan er onderzoek worden gedaan naar de mogelijkheden om GFT in te zamelen bij de hoogbouw. Ik weet dat er al vaker over gesproken is, maar nou ja ik zou graag de achterliggende gedachte willen hebben. Van de inzamelkratten wordt, als ik de bijlage goed lees, weinig gebruik gemaakt. En wij denken dat dit ook niet in een behoefte voorziet, evenals die zakkenhouders, misschien kan het afgeschaft worden want het kost wel geld voor ons als gemeenten. En op dit moment is de afvalcoach weinig zichtbaar. En zoals u aangeeft zal dit veranderen, dat er meer extern gewerkt wordt. En het lijkt ons heel goed dat er veel, dat er voldoende aandacht aan besteed wordt zodat mensen zich ervan bewust worden dat het restafval echt naar beneden moet. Verder vond ik het fijn om te lezen wat er allemaal gebeurd, bedankt.

0:19Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Dank u wel. Geef ik het woord aan portefeuillehouder, mevrouw Brongers. Mevrouw Brongers had ook nog een eigen inlichting als ik het goed heb. Sorry, de heer Borgesius, hoe kan ik het vergeten, afval is de heer Borgesius en andere vuiligheid.

0:05Dhr. G. Borgesiuswethouder VVD

Ja, stikstof en noem maar op.

0:02Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Portefeuillehouder.

0:07Dhr. G. Borgesiuswethouder VVD

De tweede vraag van mevrouw Sterenborg, die is mij even ontglipt. U begon met mogelijkheden

0:11Mevr. I. Sterenborg-Kooijraadslid CU

Naar het inzamelen van GFT bij de hoogbouw. Om toch daar ook reductie te krijgen van het aantal restafval kilo's.

1:11Dhr. G. Borgesiuswethouder VVD

Die zes ledigingen, drie in het voorjaar en drie in het najaar, dat blijven we ook het komend jaar doen. Dat zal zich met name ook spitsen op zeg maar de periode mei en juni i.v.m. het maaiseizoen. En in het najaar, zo hebben we dat dit jaar ook gedaan, zal zich dat spitsen zeg maar op de periode van veel bladafval. En dat gaat komend jaar ook zo gebeuren. De GFT hoogbouw, dat is wel al een keer in het verleden is dat de revue gepasseerd alleen dan zullen we enorm moeten investeren in ondergrondse containers en dat is eigenlijk tot op dit moment datgene wat ons weerhoud om daartoe over te gaan. De zakkenhouders zei u dat kost anders geld. Nou wij hebben een hele kleine beperkte voorraad, maar als mensen daar nog willen aanschaffen dan kan dat, maar we gaan niet meer aanschaffen, dus dat kost ook geen geld. En dat afvalcoach dat was volgens mij een mededeling van uw kant daar hoef ik dacht ik niet op te reageren.

0:05Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Voldoende mevrouw Sterenborg?

0:42Mevr. I. Sterenborg-Kooijraadslid CU

Bijna. Die zes ledigingen van GFT, u zegt van dat gaan we net zo doen als vorig jaar, maar het was niet goed afgestemd op het maaiseizoen. Er zijn volgens mij ook klachten over binnen gekomen. En wordt dat bekeken dat het beter afgestemd wordt wanneer er lediging ook moet zijn. Want de weken voor die zes van het voorjaar herinner ik mij voor die drie ledigingen was een maand lang geen gft opgehaald terwijl het groeiseizoen al wel begon. Nou weet ik dat ieder jaar anders is, daar ben ik mij heel goed van bewust. Maar doet u ook wat met die informatie die u gekregen heeft daarover.

0:05Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

U vraagt naar het lerend vermogen. De heer Borgesius.

1:06Dhr. G. Borgesiuswethouder VVD

Nou als u dat zo uit wilt leggen als lerend vermogen dan kan ik dat bevestigen want wij hadden dit jaar in maart en daar zijn veel opmerkingen over gemaakt, maar één inzameling van gft, wij hebben voor het komend jaar en de oplettende lezer heeft afgelopen week woensdag al een kwart pagina in de Kanaalstreek kunnen lezen wat het afvalschema voor 2020 gaat worden, december, januari, februari doen wij één ronde groen en de tien, sorry ja de negen andere maanden doen wij per maand twee rondes. Je hebt niet meer een maand van drie rondes en derhalve dat we in maart maar één keer geweest zijn. We komen nu, 2020, ook twee keer. En dan gelijktijdig ook met PMD, dat laten we nu synchroon lopen. Dus dat was de lering.

0:04Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Mevrouw Sterenborg.

0:02Mevr. I. Sterenborg-Kooijraadslid CU

Voor mij voldoende zo, bedankt.

0:05Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

De heer Maarsingh? De heer Maarsingh, CDA.

2:28Dhr. A. Maarsinghraadslid CDA

Ja voorzitter wij hebben bewust niet gereageerd dit agendapunt want wij hadden we wilden nog een paar suggesties doen aan de wethouder, want we zitten natuurlijk toch een beetje in leerproces bij de veranderingen en als u nou eens keer een werkbezoek brengt aan de stort, bent u er wel eens geweest voorzitter, maar als u dat een keer wilt doen, dat is heel interessant, en als u dan eens even ziet hoeveel mensen daar komen en dat iedereen toch heel blij is dat men voor €6,- zijn afval kwijt kan, dat is toch niet mis dat je je rommel kwijt kunt voor €6,-. Dan even in de richting van de wethouder, dat is een vraag of een suggestie, wat ook gezien wordt is natuurlijk dat er burgers komen die hebben gemiddeld genomen kleine aanhangwagentjes, maar er zijn dus ook brengers van afval die hebben de wagens, ik overdrijf een beetje, tien keer zo groot. Maar als ik vijf zeg is het niet overdreven. En dat is allemaal €6,- en ik denk misschien kunt u daar nog eens even over nadenken. En dan de tweede vraag, maar dat is een suggestie, ik woon aan de Oosterstraat en er zijn een aantal bewoners van de Oosterstraat die ik daar op aanspreek die hun bladeren uit de tuin in het kanaal gooien. En ja ik ben er een beetje flauw van want ik weet hoeveel verzuring eikenblad geeft. En als ik de mensen aanspreekt dan zeggen ze; die bladeren benn van de gemoante want die benn van heur boomm afwaait, dus die kriegn ze weer. In het kanaal. Nou ik vind dat dat nergens op lijkt moet ik zeggen in deze tijd van milieu discussies, het lijkt echt nergens op en maar de suggestie is zou het ook nog iets zijn om te bekijken of burgers die hun organisch materiaal wat geschikt is voor compostering zelf gratis naar de compesteerbult kunnen brengen. Maar ik weet niet, wij weten niet moet ik zeggen, als fractie hebben wij daar nog geen tijd aan besteed wat dat zou kosten, maar daar hebben we ook een portefeuillehouder voor.

0:08Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Dank u wel. Waar deze evaluatie al niet toe leidt, geheel nieuw beleid. De heer Borgesius.

0:44Dhr. G. Borgesiuswethouder VVD

Nou het waren suggesties zei de heer Maarsingh zelf ook ik denk dat een reactie van onze zijde daaruit kan bestaan, wij beschikken over een, als ik het zo mag zeggen, een afvalclub, bestaande uit burgers, en binnen dit gremium is dit ook al een keer aan de orde geweest en wij hebben denk ik januari/februari weer een bijeenkomst met deze groep mensen, ik dacht een achttal mensen uit mijn hoofd en daarin in deze groep laat ik het zo maar zeggen is dit ook al aan de orde geweest. En wij gaan ook kijken in de loop van het komend jaar of wij misschien toch niet wat aan moeten passen met ingang van 2021.

0:07Dhr. A. Maarsinghraadslid CDA

Dank u wel voorzitter en wij bemoeien ons niet mee want die acht mensen hebben ervoor geleerd dus die zullen wel met goede voorstellen komen.

0:03Dhr. G. Borgesiuswethouder VVD

Het zijn burgers zoals u en ik.

0:11Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Nou dank u allebei wel. Mevrouw Brongers u had nog wel een mededeling voor de inlichtingen toch.

0:27Mevr. G. Brongers-Roffelwethouder CDA

Ja dat klopt. Dank u wel voorzitter, het betreft het rijksmonument aan de Drouwenerstraat 4, u allen bekend, enige tijd geleden hebben wij een omgevingsvergunning aangevraagd voor het realiseren van een woning aan betreffend pand en de omgevingsvergunning is verlengd en de publicatie daarover vindt overmorgen plaats, maar het leek me correct om u op voorhand hierover te informeren.

0:07Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Dank u wel.

8. Schriftelijke vragen
0:19Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Dan gaan we over naar de schriftelijke vragen. Dat zijn alleen de vragen gesteld door de heer Klopstra, die hebben we doorgeschoven bij vorige gelegenheid. Zijn die toereikend beantwoord of heeft u daar nog opmerkingen over.

0:02Dhr. H. Klopstrafractievoorzitter VVD

Dank u wel voorzitter prima zo.

9. Lijst met ingekomen stukken
0:44Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Dank u wel. Gaan we naar de lijst van ingekomen stukken. En de reden van mijn verwarring zojuist want mevrouw Sterenborg had het over maaien en de stap van maaien naar kappen is niet zo groot dus en als ik het goed begrepen heb wil mevrouw Ham SP, de heer Bieze van GBS en de heer Tamsma CU aan de hand van het ingekomen stuk over de kap Luxemburglaan opmerkingen maken. Wie van u kan ik als eerste het woord geven. Mevrouw Ham? Mevrouw Ham, SP.

0:42Mevr. J.M. Hamraadslid SP

Nou allereerst zijn wij blij met het intrekken van de kapvergunning betreffende de bomen aan de Luxemburglaan, maar we hebben nog een aantal vragen. Als eerste; waarom is nou precies de kapvergunning ingetrokken en er zijn de laatste tijd nogal een aantal kapvergunningen afgegeven waar vanuit de inwoners kritiek op is geweest. de inwoners vinden het hierbij steeds belangrijk dat de gezonde bomen blijven staan en niet onnodig gekapt worden. Hoe gaan we voorkomen dat er in de toekomst kapvergunningen worden afgegeven die later weer gewijzigd of ingetrokken moeten worden. Kunnen we de checklist beter handhaven en controleren. En dan hebben we nog een korte vraag over de bomen aan de Stationslaan; wanneer worden de afspraken die gemaakt zijn met deze bewoners bevestigd.

0:07Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Dank u wel. De heer Bieze, GBS.

1:43Dhr. E. Biezefractievoorzitter GBS

Ja, voorzitter dank u wel. Tijdens de commissievergadering, de vorige, hebben wij opmerkingen gemaakt over de bomen aan de Luxemburglaan 1. Het kappen daarvan, kapvergunning was al afgegeven, de wethouder, of nee het college moet ik zeggen, heeft daarop onderzoek gedaan en een brief gestuurd. En met die brief net als de SP zijn wij blij, het is fijn voor de omwonenden dat ze in actie zijn gekomen en dat hun actie tot resultaat heeft geleid, maar net als de SP vragen wij ons af van hebben we hier nu ook van geleerd als gemeente. Want ik heb tijdens die raadscommissievergadering een aantal dingen gezegd over die checklist en de aanvraag die niet met elkaar overeenkwamen en wat toch de kapvergunning werd verstrekt door de gemeente. Dus mijn vraag is; hebben wij hier wat van geleerd en wat gaan we anders doen zodat dit soort cases niet meer bij u en bij ons terechtkomen. Ik heb ook de vraag over de beuk, over de Stationslaan, hoe staat het daarmee. Want ik hoor geluiden dat het gesprek tussen beide partijen, gemeente en betrokkenen, goed is verlopen en dat er eigenlijk een oplossing is maar dat er alleen nog maar een handtekening hoeft te worden gezet dus daar ben ik ook wel benieuwd naar. Voorzitter dat was het, dank u.

0:06Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Dank u wel. De heer Tamsma, CU.

0:32Dhr. A. Tamsmaraadslid CU

Dank u wel voorzitter. In grote lijnen kan ik aansluiten bij de heer Bieze met name. Met name als het gaat om de brief die we ontvangen hebben. Eén ding zou ik toch iets concreter willen maken en dat is toch het feit dat de aanvrager van de vergunning niet de eigenaar was van de bomen. En hoe gaat u dat in de toekomst waarborgen. Want u schrijft dat wel iets overweg in uw brief, maar concreet hoe u dat gaat borgen staat er niet in.

0:05Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Dank u wel, portefeuillehouder.

3:02Mevr. G. Brongers-Roffelwethouder CDA

Dank u wel voorzitter. In de eerste plaats dank voor de reactie en in die zin ook het richting het positieve resultaat dat de vergunning is ingetrokken. Mevrouw Ham vraagt nog naar de reden waarom nu precies. Nou dat heb ik in de brief trachten weer te geven. Dat heeft te maken met het eigenaarschap, dus de bomen waar de gronden op staan en wie daar eigenaar van is en waarvan wij geconstateerd hebben dat de kadastrale gegevens niet overeenkomen met onze gegevens dus dat was een lastig punt in deze casus zeg maar. U vraagt ook nog van hoe kunnen wij nu voorkomen dat gezonde bomen gekapt worden. U begrijpt wellicht dat het even zo goed onze wens ook is om geen gezonde bomen te kappen, maar die garantie 100% kunnen we natuurlijk nooit vooraf geven. Wij hebben te maken met onze verordening en aanvragen worden in de verordening getoetst en op basis daarvan wordt soms toch een vergunning gegeven. Als het goed is, is de brief met de gemaakte afspraken als het gaat om de Stationslaan onderweg. Dat proces is inderdaad in goede orde verder verlopen, er zijn afspraken gemaakt en dat na ieders tevredenheid. Inhoudelijk betekend dat dat een aantal bomen blijven staan, dat ook een aantal bomen gekapt worden en dat gefaseerd overgegaan wordt op nieuwe beplanting op termijn. De heer Bieze vraagt van wat heeft u daar nou van geleerd van deze casus en wat zouden we anders kunnen doen. Nou in ieder geval is het belangrijk dat is het zeg maar het theoretische deel dat wij onze gegevens kloppend hebben met de kadastrale gegevens. Dat is uitermate ontzettend belangrijk en gevoelsmatig zeg maar, want iedereen vindt iets van bomen, gelukkig maar, het doet iets met onze omgeving en ook wij houden er met zijn allen van mooie groene bomen, dat ik intern gezegd hebt van wij moeten echt de vergunning aanvraag kritisch bekijken en ook hoe geformuleerd wordt, dus wat de reden is van de aanvraag, en ik moet eerlijk toegeven dat dat in deze casus iets zorgvuldiger had gekund, dus wij gaan daar beter op controleren. De aanvraag, de vraag van meneer Tamsma, hoe zit dat nu met de eigenaar en hoe toetst u dat nu in het vervolg. Ja dat heeft te maken met het technische verhaal dat wij onze gegevens goed op orde moeten hebben. dus daar zullen wij in de toekomst ernstig op toezien.

0:16Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Kijk eerst even naar de vraagstellers. De heer Bieze nog een aanvullende vraag en de heer Tamsma en daarna komen de heer Mellies en de heer Pals. De heer Bieze.

0:29Dhr. E. Biezefractievoorzitter GBS

Dank u wel voorzitter. Ik heb geen vragen meer, ik ben blij met het antwoord en het duidelijke antwoord van het college, ook op mijn vraag van wat hebt u er nu van geleerd en wat gaat u doen, ik constateer ook dat er in de brief staat, maar dat zegt u ook al, dat u blij bent met een goede groenvoorziening en gezonde bomen in de gemeente Stadskanaal. Dus dank.

0:03Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Dank u wel. De heer Tamsma, CU.

0:43Dhr. A. Tamsmaraadslid CU

Dank u wel voorzitter. In uw brief schrijft u het volgende, want het kadaster op orde hebben zeg maar dat is één voorwaarde, u schrijft in uw brief; de vergunning moet worden aangevraagd door of namens dan wel met toestemming van degene die krachtens zakelijk recht of door degene die krachtens publiekrechtelijke bevoegdheid gerechtigd is over de houtopstand te beschikken. En mijn vraag was eigenlijk meer bedoeld op hoe gaat u dat waarborgen. Wordt het nou concreet dat u in een aanvraag verwacht dat er staat van wie aanvraagt en eventueel namens wie de vergunning wordt aangevraagd of

0:08Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Dank u wel. de heer Mellies, LB.

0:42Dhr. J. Melliesfractievoorzitter Lokaal Betrokken

Ja dank u wel voorzitter. In aansluiting op mijn drie collega's hiervoor, u zegt er is een vordering voor wat betreft het kappen van bomen, er is ook een checklist die in de vergunningaanvraag waaraan het een en ander getoetst wordt. Kunnen wij dan niet ook, om dit in de toekomst te voorkomen, niet ook gewoon iets opnemen in die verordening of beleidsregels hoe je dan die checklist moet beoordelen en dat daar dan gewoon een standaard antwoord uitkomt want ik denk dat je anders gewoon elke keer weer met een welles nietes vraag zit, misschien dat een en ander toch vastgelegd kan worden van hoe die checklist dan ook daadwerkelijk goed te gebruiken. Dank u wel.

0:03Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

De heer Pals, D66.

0:58Dhr. K. Palsfractievoorzitter D66

Ja voorzitter, ik wil nog even een opmerking plaatsen naar de wethouder. Dat is, ja we hebben sinds een Napoleontische tijd kennen we al het begrip "kadaster" en dan bevreemd mij dat de portefeuillehouder erover heeft dat het kadaster niet klopt met onze gegevens. Dan denk ik hebben wij dan ook een Stadskanaalster tijdskadastergegevens, ik bedoel er is maar één kadaster en als je twijfeld en als dat niet matched binnen een intern systeem dan hebben we toch wel een probleem. Want ik denk dan wil ik mijn, ja dan wil ik mijn kadastrale grens ook eens een keer door de gemeente laten bekijken zou ik zo zeggen want als u twee, nou ja ik zie mevrouw Schipper al bang worden, maar ik bedoel, maar vrees niet ik ga het niet doen, maar ik bedoel ik vind het een heel vreemd antwoord en daar wil ik toch wel graag een nadere verklaring op.

0:04Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Dank u wel. De heer Hofstra, PvdA.

0:32Dhr. E. Hofstrafractievoorzitter PvdA

Ja eigenlijk zijn de vragen met andere woorden min of meer al gesteld in aansluiting op de heer Pals, wat is nou gewoon de oorzaak ervan dat die twee gegevens uit elkaar lopen, want daar is het antwoord eigenlijk nog niet op gekomen. En in navolging op de vraag van meneer Mellies, over de checklist, is het zo dat die checklist dan een bepaalde score moet worden voldaan, is dat de helft of is het driekwart of want er staat nu wel allemaal ja en nee, maar het is ja wat bepaald dan het uiteindelijke of het wel of niet gekapt mag worden aan de hand van een checklist. Dank u wel voorzitter.

0:03Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Dank u wel.

0:06Dhr. A. Maarsinghraadslid CDA

Nog een klein vraagje

0:09Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Nou mijn laatste oproep is; iedereen die hier nu nog wat over te vragen heeft moet het nu doen inderdaad. Dus de heer Maarsingh, CDA.

1:15Dhr. A. Maarsinghraadslid CDA

Nou voorzitter wat het kadaster betreft is het zo dat niet alle kadastrale metingen dezelfde uitkomst hebben. Dat kan in 10, 20, 30, 40 jaar kunnen daar verschillen in zitten. Dus als u wilt meten, als, mevrouw de voorzitter, als de heer Pals wil meten dan moet hij eerst goed nadenken of hij het wel zal doen, maar dat is zijn eigen keuze, maar mijn vraag was eigenlijk even kijk wij hebben het nou zo over die bomen en dat we zo verliefd zijn op bomen, dat is bijna iedereen in deze wereld, maar, ja sommige praten er zelfs mee, maar goed je kunt nog zo verliefd zijn maar als wij nu een plan hebben en er staan bomen in de weg, laat ik nou maar eens even concreet zijn er staan bomen in de weg en wij voeren dat plan uit en wij verplaatsen bomen, want je ziet bij de N33, hoe heet die ook die weg van naar Veendam, daar zie je dus ook dat bomen verplaatst zijn voor €8000,- per boom en heeft die waren zo verliefd op die bomen, nou dat heeft een paar centen gekost dat is mooi, maar wij zeggen nu toch niet dat er nooit weer een boom gekapt mag worden. Dat was de vraag.

0:07Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Nee, wij hebben het nu volgens mij ook over de vergunning, bomen kap, gezonden bomen, Luxemburglaan.

0:03Dhr. A. Maarsinghraadslid CDA

Nou ik heb het goed gelezen en de brief heb ik ook goed gelezen.

0:04Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

En had u daar een vraag over? Nee, mooi.

0:17Dhr. A. Maarsinghraadslid CDA

Maar GBS vroeg wat hebt u er nou van geleerd? Nou zorgvuldig werken, maar dag betekend niet dat er nooit weer een boom gekapt wordt, dat had ik graag de portefeuillehouder horen zeggen.

0:11Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Dan gaan we de portefeuillehouder die gelegenheid geven. De heer Klopstra heeft nog een vraag, VVD. Dat is de laatste vraag? De heer Klopstra, VVD.

0:13Dhr. H. Klopstrafractievoorzitter VVD

Voorzitter het is eigenlijk meer een mededeling, het kadaster hoeft niet te kloppen. Het kadaster is leidelijk, oftewel als je eigendom verkrijgt door bijvoorbeeld verjaring dan wordt dat niet ingeschreven, dus het kadaster kan afwijken van de werkelijkheid dat wou ik maar even zeggen.

0:07Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Portefeuillehouder hebt u nog iets toe te voegen aan alle antwoorden.

1:49Mevr. G. Brongers-Roffelwethouder CDA

Ik zal een poging ondernemen voorzitter. volgens mij hebben een aantal raadsleden zelf de vragen beantwoord dus complimenten voor in ieder geval uw lerend vermogen in deze casus. Ik hoop, nee maar zonder gekheid, ik hoop dat ik duidelijk aangegeven heb dat wat wij van deze casus geleerd hebben op de eerste vraag van de heer Bieze, dat wij nogmaals kritisch een en ander bekijken want het is natuurlijk voor onze gemeente voor ons groen, maar ook voor u en ons niet wenselijk dat wij na elke vergunning, en ik overdrijf even, met een situatie als deze te maken krijgen. Dat wil niemand en dat kan de bedoeling ook niet zijn dat wij zo met onze vergunningen en aanvragen enzovoort omgaan. Meneer Tamsma refereert nog aan van hoe checkt u dat nu, wie de eigenaar is en namens wie, een en ander wordt aangevraagd en hoe wordt die checklist nou precies gebruikt. Ja dat is een van de dingen die wij nu in de organisatie gaan bekijken van hoe doen wij dit, wat klopt hier wel, maar ook wat kan beter. En dat zal nog even tijd nodig hebben, maar dat is dus een onderdeel wat we hiervan geleerd hebben. als we het hebben over het kadaster, nou die vraag is door de heer Klopstra ook al beantwoord, dat is de combinatie met ons Geoweb, en dan reageer ik even op de vraag van de heer Pals, dat is soms lastig te beoordelen. Daar moeten we ook goed naar kijken, dat wil niet zeggen dat de een of de ander het fout heeft, maar het is niet overeenkomstig en dan zullen we keuze moeten maken. Volgens mij was dat het voorzitter.

0:09Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Mag ik de vragen als beantwoord beschouwen? Alleen niet door de heer Hofstra. De heer Hofstra, PvdA.

0:10Dhr. T. Klinkhamerraadslid PvdA

Ja ik had een vraag gesteld over de checklist. Of daar dan ook een eindoordeel uit wordt gehaald of is dat meer een soort lijst waaraan je moet denken zeg maar.

0:02Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Portefeuillehouder.

0:30Mevr. G. Brongers-Roffelwethouder CDA

Nou ik denk dat de term "checklist" op zich al zegt, maar zoals ik net heb aangegeven gaan we dus kijken hoe we dat in hoe we dat goed met elkaar kunnen matchen, dat niet het een of het ander prioriteit heeft zeg maar, maar de lijsten die wij laten invullen of de vragen die gesteld worden, daar gaat het om en op basis daarvan toetsen wij middels onze verordening of de vergunning verleent wordt of niet.

10. Lijst met openstaande toezeggingen en moties
0:41Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Mooi, gaan we naar de lijst van toezeggingen en moties. Daar stel ik voor om in ieder geval de toezegging rond het beleidsplan integrale schuldhulpverlening als afgehandeld te beschouwen want 4 december hebt u daaromtrent een brief ontvangen. akkoord? akkoord. En om de motie rond de korf, portefeuillehouder mevrouw Brongers.

0:15Mevr. G. Brongers-Roffelwethouder CDA

Kruispunt Musselkanaal dat staat tot 31 december of als einddatum 31 december genoemd, maar de borden zijn vorige week vrijdag geplaatst, dus ik stel voor om dat punt af te voeren.

0:04Mevr. M. Luijkenfractievoorzitter SP

Voorzitter.

0:03Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Ja, ik zag eerst de heer Mellies, LB.

0:38Dhr. J. Melliesfractievoorzitter Lokaal Betrokken

Dank u wel voorzitter, nou dank voor de snelle reactie vorige maand in de raad dus die motie gaat ondertekend samen met de SP, PvdA en het CDA, er staan inderdaad nu twee zogenaamde waarschuwingsborden, je moet ze wel eerst even opzoeken wat ze nou betekenen. Ik heb het nog steeds niet gevonden, maar ik heb me laten vertellen dat het waarschuwingsborden waren. Nou we hopen natuurlijk dat dit voor nu soelaas biedt, maar we wachten natuurlijk wel de analyse van het GVVP, het gemeentelijk verkeers- en vervoersplan af en of daar nog iets anders bijkomt straks dus, maar voor nu dank voor de snelle reactie. Dank u wel.

0:04Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Mevrouw Luijken, SP.

0:54Mevr. M. Luijkenfractievoorzitter SP

Ja ik heb de borden gezien, zijn mooi geel, toch snap ik niet dat er gekozen is voor dit soort borden. Want dit soort borden vinden we overal en op de een of andere manier werkt dat niet. Ik had ook gezegd waarom zet u daar geen stopborden neer. Een stopbord dat betekend namelijk dat je moet stoppen en dat is precies wat daar aan de hand is mensen stoppen niet, mensen kijken een beetje links en rechts, ok komt niks aan woep doorrijden. Dat is wat de oorzaak van de ongelukken is. Nu denken mensen zien een stukje verderop een waarschuwingsbord staan ja zal wel ik moet uitkijken, maar een stopbord is toch wat ja hoe zeg je dat ik weet niet hoe ik het moet zeggen maar in ieder geval, ja precies het is wat dwingender hoor ik net om mij heen. En dat leek me toch iets verstandiger eerlijk gezegd.

0:02Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Mevrouw Brongers.

0:51Mevr. G. Brongers-Roffelwethouder CDA

Ja de keuze voor deze bebording is natuurlijk na overweging gemaakt. U zegt van ja mensen komen eraan en een stopbord is dwingender, dat is maar zeer de vraag. Een bebording of het al of niet helpt is altijd discussie als het gaat om de verkeersveiligheid, het is ook heel lastig om het exact te meten, maar wij hebben gemeend met deze borden een bijdrage te leveren aan de verkeersveiligheid. En als antwoord op of reactie op het verhaal van de heer Mellies, het gaat niet om de analyse van het GVVP, die hebben we eigenlijk al gehad, maar de verdere uitwerking van zeg maar prioritering in onveilige situaties in onze gemeente.

0:33Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Is er nog meer te zeggen over de toezeggingen. Dan gaan we naar de moties. Waarbij we de motie rond de korfbalvereniging, daar heeft u op 27 november informatie over gehad dus volgens mij kan hij hier er dan nu af. Meer over de moties. nee.

11. Vragenuur
12. Interpellaties
13. Rondvraag
0:21Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Gaan we naar de rondvraag. Ik kijk even rond. De heer Wiersema, CDA.

1:21Dhr. M. Wiersemaraadslid CDA

Bedankt voorzitter. 25 november jl. las ik een artikel op de website van RTV Noord. Hierin werd gesproken over de toekomst van het Gronings en Drents openbaar vervoer. Zo komen er meer elektrische en een aantal waterstofbussen. Waar wij als CDA ons zorgen over maken is het verdwijnen van de staplaatsen. De blauwe Qliners gaan nu 100 km per uur rijden i.p.v. 80 km per uur. Hiermee wordt het dragen van een gordel verplicht en mogen mensen niet meer staan in de bus. Tussen 7 en 8 is het ontzettend druk in de blauwe Qliner waarbij dagelijks een groot aantal mensen moeten staan. Nu zegt de woordvoerder van Qbus dat er realtimedata wordt verzameld om zo op drukken knelpunten in te spelen. Nu zal dat bij de eerste twee à drie haltes geen probleem zijn, maar hoe zit het dan als de bus eenmaal vol zit. Moeten forensen/studenten dan op de volgende wachten. En wat als die weer vol zit. Zo wordt het openbaar vervoer niet veel aantrekkelijker als je steeds te laat op je werk of school bent en of de bus veel eerder moet pakken om de drukte voor te zijn. Zou het college ons hier meer over kunnen zeggen voorzitter. Hoe kan het college ons, lief gezegd, geruststellen dat iedere reiziger straks op tijd op werk/school is zonder telkens geweigerd te worden in de bus.

0:17Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Maken we eerst het rondje af. Mevrouw Schipper, PvdA.

0:07Mevr. G. Schipperraadslid PvdA

Ja, dank u wel voorzitter. Ik heb trouwens drie vragen hoor als u dat niet erg vindt.

0:07Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Als ze alle voldoen aan de voorwaarden voor een rondvraag punt waar ik bij de heer Wiersema een beetje over twijfel.

2:04Mevr. G. Schipperraadslid PvdA

In vorige vergadering heb ik dit al gezegd en toen zei u daar kun je beter later op terugkomen. Ik heb het gehad over de collectieve verzekering die er dus altijd waren dat je via de gemeente een collectieve verzekering kon afsluiten. En ik heb begrepen van het nieuwsbericht dat dat afgeschaft zal worden en dan was mijn vraag wat voor gevolgen heeft dat hier voor Stadskanaal en gebeurd dat hier inderdaad ook. Dat is één vraag. Dan heb ik een vraag over de rattenoverlast. Ik heb ook dat gehoord dat er dus ook hier toch wel heel vaak voorkomt dat er rattenoverlast is en dat nou misschien ik wou vragen of dat ook bekend was bij het college. En verder heb ik nog een iets over de kano's. En dat zal ik misschien wel even moeten toelichten. We hebben dus de kanovereniging Stadskanaal, die heeft altijd vanaf tot 2017 mogen trainen in het pagecentrum. We hebben daar ellenlange discussies over gehad en dat is bij de meeste raadsleden wel bekend. En nu blijkt dat er nog steeds geen plek is voor de kano's om te trainen in het Pagecentrum. Ik begrijp het niet helemaal want er zijn toentertijd zal ongeveer een jaar anderhalf jaar geleden zijn toch wel bepaalde toezeggingen gedaan dat mensen de burgers van onze gemeente en de vereniging van onze gemeente ook toegang zouden krijgen want ze waren er ook altijd al. Sterker nog toen het nog De Wieke was zaten ze er ook altijd al in. En dat is dus nu nog een probleem en ik weet niet of de wethouder of de portefeuillehouder ervan op de hoogte is. Maar ik maak me toch wel zorgen dat er nog steeds geen ruimte is voor de kanovereniging in het Pagedal. Misschien heeft de portefeuillehouder hier een antwoord op. Dank u wel.

0:10Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Dank u wel mevrouw Schipper. Ik zag mevrouw Van der Heide en dan nog de heer Mellies en dan de heer Van Beek nog. Mevrouw Van der Heide, CU.

0:54Mevr. G. van der Heideraadslid CU

Ja, dank u wel voorzitter. Ik heb een vraag over lachgas, het gebruik van lachgas. Ik maak me ernstig zorgen over het gebruik van lachgas ook hier in de horeca en op scholen en zo en ik had een motie klaar liggen om hier in te dienen, maar inmiddels in de landelijke politiek daar mee aan de gang. En daarom wil ik eigenlijk vragen of het college toch al uit voorzorg ook scholen en horeca en evenementen organisaties gaat informeren over het gevaar van het gebruiken van lachgas. En vooral onder jongeren en ja in de horeca.

0:06Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Dank u wel. De heer Mellies, LB.

2:00Dhr. J. Melliesfractievoorzitter Lokaal Betrokken

Ja, dank u wel voorzitter. Ja meer als een week geleden of iets meer als een week geleden was daar het bericht in diverse media, 1,2 miljoen voor renovatie van groenperken. En toen las ik ook dat de gemeenteraad daar mee akkoord was gegaan en groenperken groenperken ik kon me heel die term niet voorstellen dus ik maar eens even gezocht op groenperken in ons raadsinformatiesysteem. Niets, noppes, nihil ging niks over groenperken, dus ik heb de vraag maar even uitgezet bij de griffie en dan kreeg nog een aantal dagen geleden dan een bericht vanuit de ambtenarij dat het hier ging om de 1,2 miljoen euro die wij begroot hebben voor groot onderhoud van niet alleen groenperken maar meer in de algemene zin ook bomen, beplanting, gazons et cetera et cetera. Dus her bevreemd me een beetje dat het zo gebracht is ook in het persbericht want ik heb toch wel een hele hoop reacties op ook uit de omgeving van jullie hebben wel geld over voor sierheestertjes 1,2 miljoen maar geen geld voor om de begroting te dichten, dus ja goed daar was ik het toch eigenlijk wel mee eens dat die met die reactie, mijn vraag is toch even ter verduidelijking; gaat het hier nou dus om meer dan alleen die sierheestertjes of die groenperken, dus ook bomen et cetera et cetera, gazon et cetera, of gaat dit puur alleen 1,2 miljoen voor bloemetjes en perkjes. Dat is vraag 1, vraag 2 is; we hebben dus in 2018 daarvoor 1,2 miljoen gereserveerd, zijnde 300.000 per jaar, vanaf 2018, nou is in 2018 door droogte is het niet helemaal gelukt om dat te besteden, er is €22.000,- besteed dus €168.000,- is overgegaan naar het jaar daarop, dit jaar, klopt het dat er nu dit jaar in totaal €578.000,- besteed is of gaat worden over de komende weken aan groenonderhoud en klopt het dan ook dat de bedragen die voor volgend jaar staan en het jaar daarop die 300.000 dat die ook nog gewoon gelden, dus daar graag ook even een antwoord op. Dat was hem.

0:04Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Dank u wel. Dan heb ik nog de heer Van Beek, CU.

0:55Dhr. B. van Beekfractievoorzitter CU

Ja dank u wel voorzitter. Ja even over het OV gebeuren, ik had het net misschien ook kunnen doen bij het vorige agendapunt, maar ik doe het toch maar even hier. Er zijn mij wat signalen ter ore gekomen vanuit Mussel, dat daar een bus vervallen is dat 's morgens de kinderen niet op tijd in Stadskanaal kunnen komen met de bus die daar reed, die is vervallen, ik heb dat inmiddels ook doorgegeven aan de portefeuillehouder. Wat ik begrepen heb van dorpsbelangen Mussel is dat er vanavond een gesprek plaatsvindt met de buurtbus organisatie, ik weet niet of de wethouder of portefeuillehouder in dit geval hiervan weet, mijn vraag is eigenlijk of de portefeuillehouder de vinger aan de pols wil houden om te zorgen dat er een oplossing komt voor de jeugd uit Mussel die anders niet op tijd in Groningen op school kan komen.

0:47Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Dank u wel. Nou volgens mij bent u er in geslaagd om aan alle aanwezigen een vraag te stellen. Dan begin ik even met de heer Borgesius die volgens mij alleen een vraag over rattenoverlast heeft. Nou raak ik in de war. Nou dan beginnen we met mevrouw Brongers, maar die heeft er een hele hoop. Zowel de vraag van de heer Wiersema, van de heer Van Beek als de vraag over de ratten en de groenperken van de heer Mellies. Aan u het woord.

4:05Mevr. G. Brongers-Roffelwethouder CDA

Ja dank u wel voorzitter, zal ik maar beginnen bij de vraag van de heer Wiersema over de veranderingen in onze bus vloot zeg maar. Er worden zorgen uitgesproken en er wordt eigenlijk een beetje aangenomen, dat begrijp ik uit uw laatste alinea, dat het openbaar vervoer op deze manier niet aantrekkelijker wordt. Nou de bussen die nu ingezet worden die zijn groter en bezitten over meer zitplaatsen en bij de hele nieuwe inzet, gisteren van start gegaan, is er nadrukkelijk rekening gehouden met de nieuwe situatie en de inzet van de bussen is gebaseerd op het aantal reizigers wat tot dusver gebruik heeft gemaakt van de verschillende lijnen, dus op basis van ervaringsgegevens. Bovendien is het niet meer mogen staan ook een veiligheidsverbetering en inderdaad worden de gegevens nauwkeurig bijgehouden en er staan bussen stand-by om sneller ingezet te kunnen worden in noodsituaties dus wanneer eventueel bussen vol zijn. Reizigers kunnen gebruik maken van een app, in ieder geval modern vervoer en ik denk dat we heel erg trots mogen zijn op deze nieuwe bus vloot. De grootste implementatie in Europa alhier ook in onze gemeente met bovendien 90% CO2 reductie. Gister heb ik nog even contact gehad met de directeur van het OV bureau en de eerste dag van de nieuwe lijnen en de nieuwe inzet is voorspoedig verlopen en ik denk dat deze insteek getuigd van ambitie waar we trots op mogen zijn. Zullen er kinderziektes zijn? vast wel in het begin, maar ik denk dat oplossingen voorhanden liggen en ik heb daar alle vertrouwen in. Dat brengt ons dan bij de ratten van mevrouw Schipper, ja waar kun je het allemaal over hebben. Inderdaad er verschijnt in de media dat de rattenplagen toenemen. Voor zover nu bekend hebben wij hier nog geen last van, ze zijn er natuurlijk wel, maar in die zin neemt niet erg toe dus daar zijn we wel blij mee. Maar het is natuurlijk wel een signaal wat we meenemen in onze, ik noem dat maar even exotenplan, recentelijk is er een enquête geweest vanuit de NOS over heel land van hoe staat het in diverse gemeentes. Daar hebben wij ook aan meegedaan en zo kunnen wij ook daar met elkaar van leren, maar in onze gemeente hebben we tot dusver niet te maken met verontrustende cijfers. Daarnaast hebben we ook contact met het Waterschap want die komen wel zeg maar muskusratten tegen en die bestrijding daarvan is aan hun. De renovatie van de groenperken van de heer Mellies. ja inderdaad vier keer 3 ton daar hebben we het over. U vraagt naar de exacte bedragen van dit jaar en de volgende jaren die heb ik zo even 1,2,3 niet op mijn netvlies. Maar we zijn inderdaad begonnen en ik kan me voorstellen dat melding van 1,2 miljoen ietwat bijzonder over kan komen. We hebben het in onze hele gemeente over niet alleen over een aantal bloemetjes, maar ook over echte renovatie van beplanting die zeg maar ten dode is opgeschreven en ook niet meer kan of wil bloeien, rekening houdend met de leeftijd, die zijn dus gewoon af en uitgeleefd. En het gaat om veel vierkante meters en in totaliteit.

0:09Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

De heer Mellies.

0:43Dhr. J. Melliesfractievoorzitter Lokaal Betrokken

Ja dank u wel voorzitter. Nou goed dan hebben we het natuurlijk niet alleen maar over vervanging van een aantal sierheestertjes en vaste planten, het is meer dan dat, dus het is een beetje ongelukkig geformuleerd ook in de pers denk ik. dus dank daarvoor. Toch nog even die vraag over dat geld. Ik vraag dit namelijk om we hebben namelijk straks de decemberwijziging vast te stellen en ik zie dat dus niet dat daar bedragen in staan die overgeheveld worden naar volgend jaar qua de renovatie van de groenperken. Dus misschien dat we dat straks dan even aan de orde moeten stellen en dat er in tussentijd iemand, een slim persoon hierboven, nog even na kan gaan of het allemaal wel klopt zoals het hier staat. Dus maar daar komen we straks nog wel even op terug dan. dank u wel.

0:04Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Dank u wel.

0:03Mevr. G. Brongers-Roffelwethouder CDA

Er rest mij nog één vraag.

0:02Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Ja van de heer Van Beek.

0:23Mevr. G. Brongers-Roffelwethouder CDA

Van de heer Van Beek. Het openbaar vervoer als het gaat om de buurtbussen in Mussel. Inderdaad heeft u die vraag voorgelegd en die heb ik ook uitgezet, er vindt inderdaad gesprekken plaats en wij zijn zoekende naar een oplossing. Op dit moment heb ik hem nog even niet, maar de vraag is begrijpelijk en verdient in die zin ook de aandacht.

0:15Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Dan heb ik twee vragen genoteerd voor mevrouw Veenstra, over de collectieve ziektekosten verzekering en de kano trainen. Mevrouw Veenstra.

0:49Mevr. L. Veenstrawethouder SP

Dank voorzitter, klopt. Ten aanzien van de kanovereniging, ik weet of wij weten, laat ik het zo zeggen, wij weten dat het overleg tussen het Pagecentrum en de kanovereniging is vastgelopen. De kanovereniging heeft ook een verzoek bij ons gedaan tot bemiddeling en als het goed is hebben zij vanmiddag een berichtje ambtelijk gehad dat wij het college daar in januari een reactie op zal geven. dus dat is concreet ten aanzien van de kanovereniging. Dan de collectieve ziektekostenverzekering, ook ik ken de geluiden inderdaad dat het land dat die op veel plekken opgezegd wordt. Ook door Menzis inderdaad gebeurd dat, maar dat heeft ermee te maken dat Menzis, zoals ze het mij uitgelegd hebben, zich wil focussen op haar kerngebieden en nou wij zijn een kerngebied van Menzis en daar is het stopzetten van de collectieve ziektekostenverzekering niet aan de orde.

0:14Mevr. G. Schipperraadslid PvdA

Dat is hartstikke mooi, dank u wel. En ik ben ook blij dat de kanovereniging weer bij elkaar komt. Heel fijn, dank u wel.

1:59Mevr. F.T. de Jongeburgemeester

Rest volgens mij de vraag van mevrouw Van der Heide. Over het lachgas. Die neem ik even waar, hoewel dat ook had kunnen gebeuren door mevrouw Veenstra want ik begrijp u zo dat u zoekt naar manieren om het lachgas gebruik terug te dringen. Dat kan natuurlijk op een aantal manieren. Dat kan in het evenementen beleid waarin je daar op voorwaardes over opneemt, nou dat bereikt u dit voorjaar en dan moet u zelf maar kijken bij die gelegenheid of het er krachtig genoeg instaat. Maar in januari bereikt u van de kant van Mevrouw Veenstra, portefeuillehouder Veenstra, het gezondheidsconcept, gezondheidsbeleid en ook daarin staat een passage opgenomen om het gebruik en de vervuiling door lachgas tegen te gaan. Wij kondigen daar een onderzoek in aan na het terugdringen van lachgas en ook preventieve aanpak precies zoals u eigenlijk nu voorstelt op scholen. Ten slotte sluiten wij eens per jaar, of nee eens per jaar, maar eens in de 1-2 jaar, een horeca convenant, met alle horecaondernemers, wij hebben denk ik hier in Stadskanaal het grote voorrecht dat we heel goed overleg met de horeca ondernemers hebben en dit is al geagendeerd om daar met de horeca ondernemers opnieuw over te praten. Ik hoop dat dat, deze meervoudige aanpak, tegemoetkomt aan uw wens. Ja, dan sluiten we dit gedeelte af.

14. Vaststellen verordeningen gemeentelijke belastingen 2020
1:20Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

En dat stel ik voor dat we gaan naar agendapunt 14. Het vaststellen van de verordeningen, het zijn er een aantal, gemeentelijke belastingen 2020. De gemeente mag belastingen heffen met tarieven die kunnen al dan niet worden aangepast en voor liggen de aangepaste tarieven voor een groot aantal zaken. De onroerend zaakbelasting, afvalstoffen heffing, riool heffing, marktgelden, begrafenis rechten, de leges en de lig- en stagelden. Er wordt u voorgesteld de verordeningen van 2019 in te trekken en voor 2020 bijgevoegd de verordeningen vast te stellen. Wie mag ik hierover het woord geven. De heer Maarsingh. De heer Maarsingh, CDA.

1:44Dhr. A. Maarsinghraadslid CDA

Voorzitter wij gaan hiermee akkoord dus maakt u zich niet ongerust. En wij wachten wel af hoe het met de OZB afloopt want het staat nu dus op 40% , maar dat is een terugkerend ritueel. Dan zit in ieder geval de gemeente veilig en de burgers weten wat het besluit is geweest. Maar wij hebben nog wel een vraag. Als wij nou zeg maar de tarieven van de leges bekijken, en onze fractie heeft dat helemaal doorgespit, maar dan zou het toch wel aanbevelingswaardig zijn misschien, maar het is ook weer een suggestie, als u nou verschil in een tarief hebt met vorig jaar, waarom kunnen wij eigenlijk niet gewoon lezen waar er een aanpassing is geweest, want wij hebben eerder in deze raad hebben wij unaniem besloten om te onderzoeken of een aantal in een aantal situaties het ook kostendekkend zou kunnen zijn. dan zouden er soms hele grote stappen gezet moeten worden, daarvan heeft de raad gezegd doe dat een beetje kalm aan en denk eerst even goed na, maar dat zou kunnen betekenen dat er toch aanpassingen zijn en het is heel moeilijk, althans voor een man van mijn leeftijd, om na te zoeken hoe dat nou allemaal precies was. Het is gewoon een aanbeveling doe een beetje praktisch waar het verhoogd wordt zet het er even bij en dat is, dat leest een stuk makkelijker. Maar verder voorzitter gaan wij akkoord met deze voorstellen.

0:08Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Dank u wel. Slechts een tip, de heer Borgesius, graag uw reactie.

0:41Dhr. G. Borgesiuswethouder VVD

Ja het is een suggestie wat de heer Maarsingh doet en op de suggestie die u doet kan ik u zeggen hebben wij in het college recentelijk wel eens een keer gesproken om te bezien of we toch her en der geen aanpassingen moeten doen. En dat gaan wij gedurende het komende jaar op detail niveau onderzoeken zodat wanneer wij tot aanpassingen zullen komen die met ingang van 1 januari 2021 zullen worden aangepast.

0:08Dhr. A. Maarsinghraadslid CDA

Dank u wel voorzitter, dat is een duidelijk antwoord. Dan weten wij hoe het zit.

0:12Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Kijk. Dan kijk ik even rond, kunnen we unaniem deze verordeningen, nee de heer Mellies, LB.

0:02Dhr. J. Melliesfractievoorzitter Lokaal Betrokken

Ik zou nog graag een stemverklaring willen afleggen voorzitter.

0:08Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Nog andere stemverklaringen gewenst? Nee. De heer Mellies, LB.

0:32Dhr. J. Melliesfractievoorzitter Lokaal Betrokken

Nou we gaan natuurlijk wel in met dit voorstel, alleen wat betreft de tarieven voor de afvalstoffenheffing, we hebben 11 november twee moties ingediend omdat wij vonden dat die 6 gratis ledigingen gewoon een sigaar uit eigen doos was, dat het niet gratis is en dus we worden geacht voor wat dat betreft tegen te stemmen. De moties zijn toen net niet aangenomen, maar we houden onze rug recht, we blijven bij ons standpunt dus tot zover mijn stemverklaring.

0:26Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Nou een echte mannenbroeder daar hou ik van, dat is mooi. Met deze stemverklaring kunnen we overgaan tot het unanieme instemming met voorliggende, dus met het intrekken van de verordeningen 2019 en het vaststellen van voorliggende verordeningen, voor 2020. Dat is daarmee besloten. [voorzitter klopt met hamer]

15. Vaststellen decemberwijziging 2019
1:06Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Gaan we door. Naar de december wijziging 2019. U wordt voorgesteld om de begroting 2019 en de begroting 2020 aan te passen. Per saldo kan de begroting 2019 met een kleine 6 ton voordelig worden aangepast en voorgesteld wordt om de begroting 2020 per saldo met een €691.000,- nadelig aan te passen. Dit voorstel ligt voor. Wie van u wil hierover het woord voeren. De heer Tamsma, de heer Hofstra, Mellies en de heer Maarsingh. De heer Tamsma aan u het woord.

0:58Dhr. A. Tamsmaraadslid CU

Dank u wel voorzitter. Met uw inleiding net in gedachten dan is de conclusie eigenlijk ondanks dat dit een technische exercitie is dat eigenlijk in een paar maanden tijd het tekort met bijna een ton weer is opgelopen, voor de rest hebben wij hier naar aanleiding van de wijzigingen toch een paar vragen. De eerste is op pagina 5 en dat gaat eigenlijk over Geert Teis. Sinds ik in deze raad zit hebben wij een aantal van dit soort wijzigingen gehad en dat komt op onze fractie nogal ad hoc over, dus onze vraag is eigenlijk van is dit inderdaad zo of zit er iets meer structuur in dan uit de verzoeken die ons het afgelopen jaar in diverse nota's hebben bereikt blijkt. Dan op diezelfde pagina 5 staat een stuk over

0:04Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

En dan betreft uw vraag het vervangen van de noodverlichting.

0:21Dhr. A. Tamsmaraadslid CU

Nou ja hier gaat het dan om het vervangen van de noodverlichting, het ging in een eerdere nota een keer over het vervangen van de intercom, de ?????wand en zo komt er zo nu en dan wat voorbij zo te zien zonder enige structuur. En misschien is dat er wel, maar blijkt hier niet uit de stukken.

0:02Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Die ziet u niet. nee, dank u wel.

2:53Dhr. A. Tamsmaraadslid CU

Dank op pagina 5 gaat het ook over de MFA Cereswijk. En daarbij wordt in feite gesteld van het incidentele budget wordt volledig gedekt door bijdragen van de derden. En vervolgens wordt er gesproken over het overhevelen van een deel van het budget en de vraag die dit oproept; hoe kan met €135.000,- incidenteel geld, want het is incidenteel budget, in feite zoals het nou ja uit het stuk gelezen wordt door ons, een structurele investering gedekt worden. En de vervolgvraag is ook dat incidentele budget is toegezegd door bijdrage of wordt gedekt door bijdragen van derden, geldt dan voor deze bijdragen geen specifieke bestedingsplicht. Oftewel kan het wel aan iets anders worden besteed dan in eerste instantie gedacht. Op pagina 8 gaat het over zwerfafval en daarvoor zijn in 2019 een aantal projecten gestart. En een deel van het budget wat nog over is wordt overgeheveld naar 2020, kunt u aangeven waarom die projecten dan in 2020 uiteindelijk wel kunnen worden uitgevoerd, want een van de redenen die wordt genoemd dat ze niet zijn uitgevoerd, is in feite gebrek aan belangstelling door ja potentiele deelnemers noem ik het maar. Dan op die pagina nog een vraag over de Omgevingswet. Er wordt een bedrag genoemd van €350.000,-. Nou dat kunnen wij in diversen, voorjaarsnota, najaarsnota en ambitienota en dergelijke kunnen wij dat bedrag niet terugvinden en de tweede vraag is eigenlijk het bedrag is ook besteed deels aan de ruimtelijke visie op de oplaadzone en onze vraag is eigenlijk wat het geld daar wel voor bedoeld. Vervolgens nog een kleine vraag over het regionale woon- en leefbaarheidsplan. Dat had een budget van €640.000,- daarvan is nog €588.000,- over, oftewel in twee jaar tijd is er €52.000,- besteed, hebt u echt concreet hoe u dat geld, het komende jaar of voor mijn part de komende twee jaar, gaat inzetten. Want in het tempo wat er nu geweest is ja dan blijft dit nog heel lang staan en eigenlijk niet besteed. Tot zover.

0:06Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Dank u wel. De heer Hofstra, PvdA.

1:07Dhr. E. Hofstrafractievoorzitter PvdA

Dank u wel voorzitter. Wij kunnen vrij kort zijn. Voor het overgrote gedeelte is het inderdaad technische exercitie van overhevelen van taken die dit jaar door allerlei redenen niet gebeurd zijn om dan de middelen daarvoor naar het volgende boekjaar door te schuiven. Meneer Tamsma die sneed het punt aan van het geld voor de Omgevingswet wat besteed is aan het plan voor de oplaadzone, die vraag hadden wij ook. En meneer Tamsma stelde ook een vraag over Geert Teis dat hij het geheel niet ziet zeg maar of dat het ad hoc overkomt, maar goed wij zien dat niet zo. Wij hebben daar natuurlijk ook als we kijken naar onze ICT paragraaf dan zijn er ook voortdurend dat soort dingen dus ik denk niet dat daar ja wat achter zit zeg maar. Verder zijn we heel blij met de bijdrage voor de bibliotheek 3.0, ik denk dat dat heel goed is dat we dan bibliotheek die steeds veranderd ook qua taakomvatting dat we daar een bijdrage aan leveren. Tot zover voorzitter.

0:04Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

De heer Mellies, LB.

2:14Dhr. J. Melliesfractievoorzitter Lokaal Betrokken

Ja, dank u wel voorzitter. Het eerste waar ik het met u over wil hebben is op bladzijde 5, de stichting evenementen en talentondersteuning, de stichting hebben wij in 2015 hier per raadsvoorstel hebben we daar toestemming voor gegeven om het op te richten, we zien zo af en toe wat bijdragen voorbij komen, najaarsnota, begrotingen of jaarrekening nu wordt er €8.000,- niet besteed en gaat over naar het volgende jaar. ik zou wel eens willen weten wat nu het nut en noodzaak van deze stichting is. Want het beoogde doel was zo mooi, maar als ik kijk om welke bedragen het gaat vraag ik mij af of het niet gewoon via normale subsidie regeling ook afgedaan kan worden. dus graag daar een evaluatie op. Dan bladzijde 8 het zwerfafvalplan. Daar hebben wij, even kijken, in de najaarsnota volgens mij, een mooi lijstje van gekregen wat er van die €195.000,- allemaal gedaan gaat worden. Dat gaat van inzet afvaladviseur naar het stimuleren van zwerfafval acties, wijkraden, plaatselijk belang, allerlei afvalbakken, futuristische afvalbakken, lespakketten in zogenaamde memo van Jalk, dat is een mooi spel voor kinderen, ik vraag mij af wat er nu nog overblijft van dat lijstje en ik vraag me ook af nu dus de wijken aangeven dat ze niet het volledig budget nodig hebben waartoe dat bedrag wat overblijft dan naar vervalt. Want dan heb ik er nog wel een bestemming voor. Dan het regionaal woon- en leefbaarheidsplan, ja dezelfde vraag als meneer Tamsma. Het is natuurlijk een heel hoog bedrag wat eigenlijk overgeheveld wordt naar het volgend jaar. we wonen hier in een krimpregio en ik dacht dat dat geld hier wel goed besteed kon worden dus ik ga mee met de vraag van de heer Tamsma en volgens mij, oh ja het budget van €578.000,- voor groenrenovatie. Of dat inderdaad dit jaar nu ook besteed is of wordt nog de komende weken, of dat het misschien toch in deze december nota genomen moest worden, dus daar ook nog even een antwoord op, ik weet niet of meneer hierboven het antwoord al weet. Dat was het voorzitter.

0:04Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Dank u wel. De heer Maarsingh, CDA.

1:39Dhr. A. Maarsinghraadslid CDA

Ja voorzitter een aantal vragen zijn al gesteld. Wij hebben kijk dit is ook een telkens terugkerend ritueel en het is toch een voorrecht, zo moet je het ook zien, dat wij gelden mogen doorschuiven van projecten die niet uitgevoerd gaan. Bij de Rijksoverheid komt het vaak in de algemene middelen en moet er opnieuw moeten er opnieuw allerlei dingen gebeuren. Wat ons het meest, maar de vraag die wij daar even aan koppelen, en het zal wel goed zijn, maar dan kunt u dat even bevestigen, kijk het wil nog wel eens gebeuren dat ze bijdragen van de provincie of rijksoverheid voor een bepaalde datum gebruikt en benut moeten zijn, wij gaan er van uit dat het geen consequenties heeft voor de medefinanciering van partners. Klopt dat? En ja in een zin moeten wij toch ook even uw aandacht voor vragen, want dat is de meest opmerkelijke zin in het hele stuk, dat stuk ziet er overigens helder en duidelijk uit, per saldo is de uitkomst neutraal. Dus sloegen wij ook even aan het rekenen en wij rekenden ook uit dat er toch €92.000,- meer nodig was, wat de heer Tamsma ook al zei, toen dachten wij bij onszelf ja wij weten wel dat 1/10 procent is van de begroting, maar het is wel €92.000,-. Dan moet je die zin niet gebruiken dan moet je even uitleggen waar die €92.000,- nou precies vandaan komt, ook weer een soort advies zeg maar, verder gaan wij akkoord.

0:08Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Dank u wel, de heer Maarsingh. De heer Borgesius heeft een verduidelijkende vraag.

0:08Dhr. G. Borgesiuswethouder VVD

Ja ik heb, waar de heer Maarsingh mee begon, de medefinanciering van, en wat u toen zei heb ik niet verstaan.

0:19Dhr. A. Maarsinghraadslid CDA

Medefinanciering, ik weet het ook niet meer hoor, de medefinanciering van en de cofinanciering van derden. Stel nou voor provincies, Europese Unie, rijksoverheid dat het ons daar geen geld kost. Dat was de vraag.

0:21Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Voldoende verhelderd? Dan vraag ik om een schorsing/pauze van 10 minuten. 10 minuten pauze dus dan gaan we door, hoe laat is het nu, om 20.55 uur.

0:11schorsing

0:15Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Ik heropen de vergadering en geef het woord als eerste aan de portefeuillehouder, plaatsvervangend portefeuillehouder financiën, de heer Borgesius.

3:59Dhr. G. Borgesiuswethouder VVD

Ja, dank u wel voorzitter. Dan begin ik met de eerste inspreker. Een paar onderwerpen zullen ook collega's van mij doen dus schrik niet als ik wat oversla. Voor wat betreft waar de heer Tamsma mee kwam die €100.000,-, dat heeft te maken met de rechtmatigheid van onze begroting en dat heeft betrekking op uitgaven die we dus nu in feite wel al weten en als we dan die niet zouden vermelden dan zouden we mogelijkerwijze daarop kunnen worden aangesproken door onze accountant en dat die dan zegt van dat is niet de juiste manier geweest. Geert Teis gaat een collega van mij doen. U vroeg ook naar die €135.000,- ten behoeve van Cereswijk. Dat heeft te maken met budgetten die door anderen zijn beschikbaar gesteld en daar vroeg u ook naar en of dat geoorloofd was en inderdaad dat is gewoon geoorloofd. En het totale project verloopt gewoon budgettair neutraal. Verder sprak u over zwerfafval en daar was u niet de enige, daar was ook de heer Mellies. Dat heeft te maken o.a. ook, en de heer Mellies benoemde het ook al met naam en toenaam, het project Jalp, ook met afvalbakken en dat is gewoon terug te leiden naar onze afvalplannen die er zijn en die ook een directe link hebben met zowel de inrichting van het centrum Musselkanaal alsook centrum Stadskanaal, voor wat betreft Europaplein. Nou we weten allemaal wat er in Musselkanaal gebeurd is, Europaplein zijn we nog druk mee bezig en dat zijn dus uitgestelde investeringen die nog zeker plaats zullen gaan vinden. En bovendien werken ook verschillende wijken en raden nog aan plannen die ook in het komend jaar het licht zullen zien. De heer Tamsma vroeg ook naar de kosten van de oplaadzone voor wat betreft in de Omgevingswet. Inderdaad de kosten van de visie, BugelHajema, die u kort recent heeft vastgesteld, die zijn onder deze rubriek gevoegd. Dat zijn bruto kosten van om en nabij de 18.000 tot 19.000 euro en daarvan, en dat moet nog plaatsvinden, maar daarvan heeft de provincie toegezegd dat zij de helft daarvan zullen subsidiëren. RWLP doet mijn collega. En de heer Maarsingh had het nog dacht ik over de medefinanciering c.q. de cofinanciering. Nou ja u merkt het dacht ik zelf ook al op dat het een voorrecht is om die budgetten te kunnen overhevelen en als we dan twee grote projecten bekijken voor wat betreft de cofinanciering vanuit de provincie en die hebben dan betrekking op de centrumontwikkeling Stadskanaal alsook de centrumontwikkeling Musselkanaal, wij zijn daar gewoon door omstandigheden wat vertraagt, maar voor beide projecten geldt dat de cofinanciering voor het centrum Musselkanaal is of Stadskanaal moet ik zeggen, excuus, is met goedkeuring van de provincie verlengd tot 1 januari '21 en voor Musselkanaal dacht ik tot 1 april, nee ik zeg het verkeerd, nee 1 april '21 en Musselkanaal zelfs nog drie of vier maand langer geloof ik, ook verlengd met goedkeuring van de provincie. Ik denk dat ik dan de vragen heb gehad die normalerwijze door mijn collega waren beantwoord voorzitter. En de resterende vragen zullen hetzij de andere twee collega doen.

0:17Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Ik denk dat het het handigste is om even te kijken of hier nog vragen over zijn of dat hiermee de vragen zijn beantwoord. Ik zie de heer Tamsma en de heer Maarsingh. De heer Tamsma, CU.

0:56Dhr. A. Tamsmaraadslid CU

Dank u wel voorzitter. Voor het bedrag van bijna een ton tekort dat was eigenlijk meer een opmerking van mij, de verklaring die de vervangend portefeuillehouder geeft ja komt op ons wel wat merkwaardig over of het moet het principe zijn van op het moment dat je weet dat er ergens een tekort is dan moet je hem opnemen. Dan toch even over dat bedrag, er wordt keurig een bedrag genoemd door de portefeuillehouder van 18.000 voor het rapport van BugelHajema, maar de vraag was eigenlijk hoort dit wel onder het budget van de Omgevingswet, de implementatie van de Omgevingswet. Dus mijn vraag ging niet zozeer om het bedrag, maar meer over het feit hoort die daar wel thuis in die post.

0:15Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

De heer Maarsingh, CDA.

0:38Dhr. A. Maarsinghraadslid CDA

Ja voorzitter ik wil de portefeuillehouder bedanken namens het CDA voor de beantwoording van de vragen. Omgevingsvergunning is overigens ook Omgevingswet, maar goed daar mag ik me niet mee bemoeien. Maar die vraag over dat doorschuiven van dat geld dat was namelijk de achtergrond omdat wij toen met de besluitvorming over het centrumplan toen werden wij heel sterk geconfronteerd met de einddatum en dat het moeilijk zou worden. En dan is het toch heel mooi dat de provincie daaraan ook heeft meegewerkt. Dank voor de inzet.

0:14Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Dank u wel. Ik zal het doorgeven aan portefeuillehouder de heer Borgesius.

0:42Dhr. G. Borgesiuswethouder VVD

Ja die technische eerste vraag van de heer Tamsma die is dusdanig technisch dat ik zo ad hoc daar denk ik geen reactie op kan geven. ik wil u best toezeggen dat we dat even intern zullen uitzoeken en dat u daar een mailtje over krijgt. Als u daar tenminste mee kunt leven, maar dat hoor ik dan nog wel even. Ja de kosten van BugelHajema daar kun je denk ik over redetwisten maar die is daar wel onder geboekt en daar heb ik u deelgenoot van gemaakt zo simpel is het. Ja.

0:08Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Voldoende? voldoende. De heer Tamsma, CU.

0:25Dhr. A. Tamsmaraadslid CU

Nou ik zie de mail van de portefeuillehouder wel tegemoet. Ja en het tweede antwoord dat ja dat als ik heel eerlijk ben dat geeft mij wat een onbevredigend gevoel. Er is een post onder de implementatie van de Omgevingswet geschoven en daar komt een vraag over en daar kan geen antwoord op gegeven worden. Dat geeft toch een onbevredigend gevoel.

0:02Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

De heer Borgesius.

0:25Dhr. G. Borgesiuswethouder VVD

Ik heb u dacht ik op uw vraag voor wat betreft de kosten van de oplaadzone die op pagina 8, want daar sprak u over, en dan bij de Omgevingswet worden genoemd en die heb ik dacht ik aan u gegeven. Als u duidt op die €350.000,- dat is de totaal, ik zie u nee schudden dan stop ik even.

0:03Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

De heer Tamsma.

1:06Dhr. A. Tamsmaraadslid CU

Nee, mijn vraag is anders bedoelt. Het gaat niet zozeer om het bedrag. De ruimtelijke visie voor de oplaadzone is dat concreet een project wat moet worden gerekend als horen bij de implementatie van de Omgevingswet. De implementatie van de Omgevingswet is voor ons in feite van er komt een nieuwe wet, heel simpel gezegd daar zetten wij een aantal mensen op om dat proces op gang te brengen, die hele wet moet geïmplementeerd worden en in feite ja de ruimtelijke visie op de oplaadzone ja of u moet zeggen van het is een casus of iets dergelijks wat we gebruikt hebben, maar in feite dit is voor ons eigenlijk om het maar in oude termen te noemen een willekeurig bestemmingsplan. En zeg maar een bestemmingsplan voor een locatie in, noem eens wat, Musselkanaal of in Stadskanaal had u die ook vanuit het budget gedekt dan.

1:05Dhr. G. Borgesiuswethouder VVD

Ik wil er in die zin daar wel even op reageren voorzitter. Kijk de heer Tamsma neemt het woord willekeurig in zijn mond, ik denk toch en dan trek ik het maar even wat breder, dat het hele visie van Stadskanaal op zon die dan recentelijk voor wat betreft de oplaadzone en de landschappelijke zone, aangepast is met behulp van dit rapport, dat maakt natuurlijk wel een essentieel onderdeel uit van de Omgevingswet. Dus dat dan in dit huis die kosten daaronder zijn geboekt daar kan ik mij zeer wel wat bij voorstellen. En ik denk dat dat ook waarschijnlijk de reden is geweest waarom deze specifieke kosten, want daar vroeg u in eerste instantie ook om, van die aanpassing van de visie "Stadskanaal op zon" hieronder is weggezet.

0:05Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

De heer Tamsma, concluderend.

0:09Dhr. A. Tamsmaraadslid CU

Nou ja de portefeuillehouder noemt ook hier waarschijnlijk en waarschijnlijk is niet zeker, wellicht dat u dat in de mail ook gewoon kunt meenemen.

0:03Dhr. E. Hofstrafractievoorzitter PvdA

voorzitter

0:05Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

De heer Hofstra, PvdA.

0:34Dhr. E. Hofstrafractievoorzitter PvdA

Ja ik had die vraag in navolging van meneer Tamsma ook gesteld. Ik kan me heel goed voorstellen beide zijn natuurlijk ruimtelijke projecten dus in die zin kun je denken van nou doen we het uit Omgevingswetpotje. Maar ik snap ook wel wat meneer Tamsma bedoeld van ja is het daar nou echt voor bedoelt. Ja kijk linksom of rechtsom hadden we toch moeten betalen dus in die zin maakt dat niet zo heel veel uit, maar ik vind hem wel creatief wethouder en of het in dit geval dan een compliment is dat weet ik niet, daar laat ik het maar bij.

0:35Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Ik vind creatief eigenlijk altijd wel een compliment dus, maar ik stel voor dat we nog even heel goed terughalen en als er nog in aanvulling op wat er nu over gezegd is nog grotere zekerheid te verschaffen is over de reden van deze keuze dan zetten we die in de mail erbij. Ja? Gaan we naar de beantwoording van de vragen voor portefeuillehouder Veenstra.

1:27Mevr. L. Veenstrawethouder SP

Dank u voorzitter, die kan relatief kort zijn. De vraag met betrekking tot nut noodzaak van stichting SET, Stichting evenement en talentontwikkeling, uit mijn hoofd maar ik vind het altijd een lastige afkorting. Dat was het ondersteunen van potentieel nationaal, internationaal talent uit de gemeente Stadskanaal, nou daar was inderdaad niet heel veel vraag naar, dus begin dit jaar eind vorig jaar begin dit jaar hebben we gezegd van kunnen we het budget wat we daarvoor hebben en het doel niet iets verbreden. En dat we dus ook gaan kijken van kunnen we misschien evenementen die gerelateerd zijn aan sport in onze gemeente met soms een financiële bijdrage net een tandje hoger, meer uitstraling geven. Nou dat hebben we bijvoorbeeld dit voorjaar gedaan met de stichting met de Klap tot Klaploop bijvoorbeeld, waar we een bijdragen geleverd hebben om het evenement iets meer uit te breiden en iets meer nou aanzien misschien te geven, maar we hebben ook individuele sporters nog ondersteund het afgelopen jaar. Ik weet in elk geval van twee casussen uit mijn hoofd, waar ik de namen nu schuldig moet blijven, dus ja ik ben met u eens meneer Mellies dat we altijd kritisch moeten blijven op nut en noodzaak en functie van de rekening die we hebben, maar mijn advies zou zijn om het gewoon het komend jaar 2020 nog eens goed in de gaten te houden van wat voor verzoeken komen daar, ja als dan eind van 2020 blijkt dat het marginaal blijft of lastig nou dan moeten we het er maar eens over hebben denk ik.

0:04Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Mevrouw Schipper.

0:32Mevr. G. Schipperraadslid PvdA

Ja dank u wel. Ik wilde toch graag even op het antwoord reageren ?????????? misschien voor mijn beurt, maar ik vind het toch wel een beetje jammer want ik denk dat het toch weinig, hoe zeg je dat, kennis daarvan is dat die potjes er zijn voor die talenten, dat mensen het niet weten. Misschien is het misschien moet het wat klein beetje meer gepromoot worden. Niet omdat ik de gemeente zo graag van het geld af wil, maar dat mensen het soms helemaal niet weten dat dat soort mogelijkheden er zijn. dank u wel.

0:02Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

In aanvulling? De heer Mellies.

0:38Dhr. J. Melliesfractievoorzitter Lokaal Betrokken

Ja ook even aanvullend. Kijk het is natuurlijk mooi dat talenten ondersteund worden en dat er iets mee gedaan wordt, maar goed we hebben natuurlijk ook de normale subsidie mogelijkheden om dat te doen. laatst met het Pranger toernooi dat wordt ook gewoon uit de subsidiepot betaald en niet uit de SET, maar is het misschien toch goed voorzitter om eens hier een toezegging van te maken dat we gewoon in de loop van het volgend jaar dan toch eens even een evaluatie krijgen van afgelopen 5 jaar wat er nu daadwerkelijk gebeurd is en dat we daarmee dan ook een afweging kunnen maken of we dit door moeten zetten of niet.

0:06Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Mevrouw Schipper.

0:28Mevr. G. Schipperraadslid PvdA

Ik zou het heel jammer vinden als want we weten vaak wel als er een evaluatie komt en er is weinig aanvraag geweest dan gaat het weg en dat zou ik toch wel heel een aderlating vinden voor een gemeente als Stadskanaal waar we toch heel blij zouden moeten zijn met alle jeugdige talenten die we hebben en dat ze daar want zo groot is het bedrag niet en ik vind toch prima dat daar de mogelijkheid voor scheppen om kinderen die van ouders dat ze dus de reiskosten vergoed kunnen krijgen of wat dan ook. Dank u wel.

0:03Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

De heer Mellies.

0:14Dhr. J. Melliesfractievoorzitter Lokaal Betrokken

Nou aansluitend waar, zeker, alleen je weet niet of je daar een stichting voor in de aan moet houden, dat kan ook op andere manieren. In mijn opinie, maar goed dat terzijde.

0:10Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

U wilt in ieder geval beide graag weten of er voldoende gebruik wordt gemaakt van de voorziening en of als dat niet zo is wel behoefte aan is. Dat daar komt het volgens mij een beetje op neer. De heer Bieze.

0:24Dhr. E. Biezefractievoorzitter GBS

Ja voorzitter toch even aanvullend. Kijk toptalenten die moet je koesteren. Daar hebben we deze stichting voor ingericht volgens mij en ik moet u zeggen ik heb een paar weken geleden iemand doorverwezen naar de stichting want die kende de hele stichting niet en dat is ook wat mevrouw Schipper zegt het ligt hem ook even de communicatie van bekender maken dan het nu is.

0:04Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

We geven de portefeuillehouder even het woord. Mevrouw Veenstra.

1:23Mevr. L. Veenstrawethouder SP

Dank u wel. ik deel met de sprekers dat de bekendheid van stichting niet heel groot is, dat is ook waarom we volgens mij begin dit jaar, in het voorjaar, bijna paginagroot in de lokale bokkebladen melding hebben gemaakt van de stichting daarnaast bestaat het stichtingsbestuur uit een aantal prominente knoalsters die ook waardig ambassadeurs daarvan zijn en ook echt wel op het moment dat het aan de orde is een pleidooi houden voor de stichting. Het verzoek van de heer Mellies om nou eens een overzicht te maken van wat heeft het nu eigenlijk betekend de afgelopen 5 jaar. Mevrouw Schipper heeft er niet direct belang bij, maar ik deel eigenlijk wel dat verzoek van de heer Mellies van laten we eens inzichtelijk maken van wat het ons nou ja wat het betekend heeft voor de sportgemeenschap hier in Stadskanaal en dan is niet direct mijn doel daarmee mevrouw Schipper om te zeggen van nou we gaan een rekensom van maken we zetten er een streep door, maar gewoon eens kijken van nou waar heeft het wat toegevoegd en doen we dat op deze manier op de juiste manier of moeten we het misschien op een andere manier organiseren. Gewoon met een open blik heeft het toegevoegde waarde gehad, dus wat mij betreft gaan we dat overzicht maken. Ik maak daar wel het voorbehoud bij dat we dat niet direct voor 1 februari gaan doen. even met rust en redelijkheid ook ten aanzien van de organisatie dus als we zeggen voor de zomer dan vind ik het een mooie termijn. Meneer Mellies ook akkoord hoop ik.

0:02Dhr. J. Melliesfractievoorzitter Lokaal Betrokken

Ik vind het een prima voorstel, dank u wel.

0:30Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Beschouwen we dit als een voorstel of een toezegging. Een toezegging. Dan is de toezegging dat er een overzicht komt met aanbevelingen voor de zomer 2020. Ja, evaluatie overzicht van wat we gedaan hebben. Ja. Genoteerd. Gaan we over naar portefeuillehouder Brongers, voor de vragen die aan haar gericht zijn.

3:12Mevr. G. Brongers-Roffelwethouder CDA

Ja voorzitter, nog een drietal vragen vanuit mijn portefeuille in algemene zin, de vraag over Geert Teis van de heer Tamsma. Hoe zit dat nu eigenlijk want wij een beetje de indruk dat het ad hoc geopereerd wordt zeg maar en dan kunnen wij niet overgaan naar een bepaalde structuur als het gaat om onderhoud of investeringen. Nou eigenlijk is het zo dat Geert Teis of het theater zeg maar beschikt over een egalisatie reserve en investeringen of noodzakelijke vervangingen alleen plaatsvinden in uiterste noodzaak en in die zin is er dus geen lange termijn onderhoud voorzien en tot dusver is dat eigenlijk ook niet nodig gebleken. Maar wij informeren u altijd over bijzondere zaken. Voor wat betreft het RWOP, ook van de heer Tamsma, van ja dat wordt toch wel een langdurige kwestie als wij op deze manier doorgaan en ons geld niet gebruiken. Dat zijn we stellig niet van plan, natuurlijk met de komst van het RWOP is erg gezocht naar hoe gaan wij deze gelden en middelen inzetten. We hebben gekozen voor een menukaart daar zit een heel projectorganisatie achter die zich met deze zaken bezighoudt en ook wij hebben uiteraard gezegd van het wordt in 2020 zeker tijd om deze middelen in te zetten. Hetzij door de aanpak van rotte kiezen, hetzij om verpauperde panden zeg maar om daar in te investeren en bovendien, dat hebben wij u ook laten weten, hebben wij recentelijk een aanvraag ingediend om regiodeal van het rijk binnen te halen, dat betreft 40 miljoen, ook daar is cofinanciering voor nodig en een deel van deze gelden zouden we ook daar voor willen gebruiken om geen extra budget aan u te vragen voor de dingen die noodzakelijk zijn als het gaat om onze woningvoorraad en wonen en leefbaarheid. Dan rest nog de vraag van LB over het groen. Hoe zit het nu met het investeringskrediet, dat is niet overgeheveld dat was één vraag. Wij hevelen eigenlijk alleen maar budgetten over en geen investeringskredieten dus in dit geval is dat niet nodig en geven wij die 578.000 dit jaar nu nog uit, dat gaat niet lukken. Dat neemt nog even wat nodige tijd in beslag. Maar ik ben in ieder geval blij dat we een start hebben gemaakt en dat we nu geïnventariseerd hebben hoe ons groen ervoor staat en dat we ook daadwerkelijk vooruit kunnen. Dat waren volgens mij mijn vragen voorzitter.

0:44Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Ik kijk even rond. Iedereen akkoord. Dan stel ik u de vraag of u kunt instemmen met de beslispunten zoals die zijn geformuleerd, dus de begroting 2019 en 2020 wijzigen conform voorstel, de kredieten voor de gevraagde investeringen beschikbaar stellen en de december wijziging 2019 voor het overige voor kennisgeving aan te nemen. Kunt u daar unaniem mee instemmen. Ja. Dan is die bij deze aangenomen. [voorzitter klopt met hamer]

16. Sluiting
4:16Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Komen we bij het einde van deze vergadering. Vlak voorafgaand aan deze raadsvergadering zei de griffier; je moet een stichtelijk woordje doen. Daar schrok ik een beetje van, daar heb ik ook helemaal niet over nagedacht, het is best een goed idee. Maar een stichtelijk woord, ik heb het even snel opgezocht, stichtelijke woorden zijn woorden van Godsdienstige of zedelijke aard die tot verheffing leiden. Nou daar heb ik iets meer voorbereidingstijd voor nodig dus ik wou even een hele korte bespiegeling met u doen. Ik ben begonnen in, hier in september 2018 en de eerste paar maanden was een punt voor mij dat ik het zo vreemd vond dat we voortdurend vergaderingen afzeiden, omdat er geen punten waren. En daar maakte ik toen nog een punt van, ik zei dat vind ik een slecht signaal, als we gewoon zo weinig te bespreken hebben dat we de vergaderingen moeten aflasten. Ik constateer nu, december 2019, dat we omkomen in de overvolle agenda's van de vergadering ik kan me niet meer herinneren dat we het afgelopen jaar ook überhaupt maar overwogen hebben om een vergadering af te zeggen. Dus even, ik beschouw dat als een goed teken. We hebben een hoop met elkaar te bespreken. Dat vergt ook van u veel werk, heel veel werk, ik heb me altijd verzet, gelukkig, tegen ja soms het wat dedain waarmee over het raadswerk gesproken wordt in de volksmond, maar soms ook wel in andere kringen, ik gun het eigenlijk iedereen om het eens een tijdje te doen. Om eens een tijdje alle vraagstukken groot en klein die zich in een gemeente afspelen, te moeten bijbenen naast je gewone werkzaamheden, naast je gezin, naast andere beslommeringen die je hebt. Het is een enorme klus. En ik weet dat er raden zijn waar raadsleden ter plekke nog de spreekwoordelijke envelop open maken om te kijken waar het ook alweer over ging. Dat gebeurd hier naar mijn waarneming volstrekt niet. U werkt allen hard. Hard en zorgvuldig en betrokken. en met de woorden van meneer Maarsingh; zojuist uitgesproken, dank voor u inzet. En dat in dit gouden jaar, want dat hebben we achter de rug. Maar terugkijken dat gaan we doen bij de nieuwjaarsreceptie op 7 januari, alle uitgenodigd, inloop vanaf 19.00 uur, start programma 19.30 uur. Ik ga er echt vanuit u daar allen te ontmoeten. En rest mij u welverdiende, gezellige, warme, spirituele, zedelijke, godsdienstige, verheffende wat je maar helpt, mevrouw Luijken wat u maar helpt, kerstdagen en een veilig en gezellig oud en nieuw toe te wensen. Ten slotte staat er voor u allen om dat nog eenvoudiger te maken een kerstpakket klaar beneden en we drinken er wat op. Daarmee sluit ik deze vergadering. [voorzitter klopt met hamer]

15a. Motie afschaffen verhuurdersheffing
0:12Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Gaan we naar 15a. Dat is de motie vreemd aan de orde van de dag

0:04Dhr. K. Willemsraadsgriffier

Nee, we gaan over naar de orde van de dag en hij is vreemd aan de orde van de dag.

0:16Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Nou ik vind hem vreemd aan de orde van de dag. Dat is voor de goede orde een motie die we niet van tevoren bedacht hadden, maar een van de raadsleden wel. In dit geval de heer Wiersema, aan u het woord.

2:57Dhr. M. Wiersemaraadslid CDA

Ja, dank u wel mevrouw de voorzitter. Ja we hoorden dat laatste tijd in het nieuws nogal veel over de, nou ellende wil ik het nog niet noemen, maar eigenlijk het negatieve van de verhuurdersheffing. Dat is ooit bedacht tijdens de economische crisis, eigenlijk hebben we niet of in ieder geval men roept dat we niet meer in een economische crisis zit en er waren een aantal bestuurders en raadsleden hier al wel eens aandacht voor gevraagd hadden en ik het ook heel toepasselijk vond of wij als CDA heel toepasselijk vonden voor de gemeente Stadskanaal. Ik zal de motie maar gewoon voorlezen, ik denk dat iedereen graag ook naar huis toe wil. De gemeenteraad van Stadskanaal, bijeen in de raadsvergadering van maandag 16 december 2019; Overwegende dat woningcorporaties een voortrekkersrol hebben bij de transitie van de bebouwde omgeving en het leefbaar houden van dorp, stad en platteland. Woningcorporaties een verhuurdersheffing aan het rijk moeten betalen over de WOZ-waarde van sociale huurwoningen. Woningcorporaties door de verhuurderheffing minder kunnen investeren in nieuwbouw, leefbaarheid, verduurzaming en het betaalbaar houden van de huurprijzen. Een groot aantal woningcorporaties bezwaar maakt tegen die verhuurdersheffing. Sinds eind oktober 2019 duidelijk is dat de verhuurdersheffing vooral wordt geïnvesteerd in de randstad. Mede in overweging nemende dat: huurders door de heffing nadelige financiële consequenties ondervinden door het niet uitvoeren van de duurzaamheidsmaatregelen in de sociale woningbouw of door verhoging van de huurprijzen. De uitdagingen en kansen in Groningen, dus ook in de gemeente Stadskanaal, anders zijn dan in de randstad: wij moeten verkrotting tegengaan, de leefbaarheid in dorp, stad en platteland overeind houden en met het oog op opgaven uit het klimaatakkoord moeten de sociale huurwoningen ook in de gemeente Stadskanaal verduurzaamd worden. De woningcorporaties zelf heel goed weten waar de investeringen nodig zijn. Verzoekt het college: er bij het rijk op aan te dringen dat de verhuurdersheffing wordt afgeschaft. En gaat over tot de orde van de dag. ingediend op 16 december 2019 door mijzelf namens het CDA, mevrouw Sterenborg-Kooij namens de CU, mevrouw Luijken namens de SP, de heer Hofstra namens de PvdA, de heer Bieze namens GBS, de heer Mellies namens LB, de heer Klopstra namens de VVD en de heer Pals namens D66. En ik ben heel blij dat het eigenlijk een raadsbreed voorstel is zodat u extra motivatie misschien hebt gekregen om erin te gaan.

0:10Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Nou dit noemen ze in ieder geval volgens mij een vlammend betoog. Mevrouw Brongers hebt u behoefte om te reageren.

0:45Mevr. G. Brongers-Roffelwethouder CDA

Inderdaad geconstateerd dat het een unanieme motie is en dat is u alle eer aan uw raad wat dat betreft. We hebben het hier inderdaad over landelijk beleid, het is mij bekend dat onze lokale woningcorporaties moeite hebben met zeg maar het wegbrengen van best grote sommen geld door deze verhuurdersheffing en ook zij zien deze middelen graag anders besteed, maar zijn uiteraard gehouden om zich te houden aan het landelijk beleid. Dus wij zullen de motie uitvoeren.

0:38Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Maar voordat we de motie kunnen uitvoeren moeten we hem volgens mij eerst even aannemen, toch. Dan breng ik hem hierbij formeel bij handopneming in stemming. Wie is voor de motie betreffende de verhuurdersheffing. Alleen meneer Idema niet? meneer Klinkhamer ook niet, ook wel. Dan is hij hierbij unaniem aangenomen. [voorzitter klopt met hamer]