Raadsvergadering

11. Opening
22. Mededelingen
44. Insprekers
55. Vaststellen besluitenlijst van 11 november 2019
66. Vaststellen besluitenlijst van 25 november 2019
88. Schriftelijke vragen
1010. Lijst met openstaande toezeggingen en moties
1111. Vragenuur
1212. Interpellaties
1313. Rondvraag
1616. Sluiting
1715a. Motie afschaffen verhuurdersheffing