Agenda - Raadsvergadering 25 november 2019

Raadzaal
19:30 uur

0:00:00
0:00:00
1. Opening
0:44Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Dames en heren, in verband met de noodzakelijke koffie en thee beginnen we drie minuten te laat, maar ik wou nou toch een aanval maken. Hartelijk welkom in deze één na laatste vergadering van dit jaar. Hartelijk welkom onze gasten, mensen thuis, leden van de pers voor zover ze de file overleefd hebben heb ik begrepen. Wij, ik moet namens de griffier, griffier zegt u het zelf even.

0:20Dhr. K. Willemsraadsgriffier

Er zijn een paar raadsleden die zijn vanavond een beetje proefkonijn want die gebruiken een ander systeem voor papierloos vergaderen dan wat u gewend bent. En ik ben heel benieuwd hoe hen dat bevalt.

2. Mededelingen
0:38Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Ik ook. Er zijn een aantal mensen afwezig. Wij missen mevrouw Huizing, de heer Van der Heide, de heer Klopstra, de heer Idema en de heer Hamster. Zijn er verder nog klemmende mededelingen waar ik geen weet van heb en die nu moeten gebeuren. Nee.

3. Vaststellen agenda
1:25Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Dan gaan we even naar de orde van de vergadering. Op de eerste plaats begrijp ik dat van de fractie LB we een motie vreemd aan de orde van de dag kunnen verwachten. Ik stel voor dat we die als agendapunt 15a aan de vergadering toevoegen, dus dan weet u dat als u daar de tijd voor wilt nemen dat er als 15a nog een motie komt. Dan verder heb ik een voorstel betreffende agendapunt 4, dat zijn insprekers, wij hebben nml drie insprekers vandaag, maar die komen allen voor agendapunt 14, de ruimtelijke visie oplaadzone. Mijn voorstel aan u is om het vergaderschema zo aan te passen dat we agendapunt 14 behandelen direct na de rondvraag en de insprekers direct voorafgaande aan agendapunt 14. De insprekers zijn daarmee akkoord en het lijkt mij, voor hen vooral, maar ook voor ons, een iets logischer orde van de vergadering. Bent u het daarmee eens? Ja, dan gaan wij dat zo doen.

4. Insprekers
5. Vaststellen besluitenlijst van 14 oktober 2019
0:37Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Dan komen we bij de besluitenlijst van 14 oktober. Tekst en naar aanleiding van bladzijde 1, bladzijde 2, bladzijde 3, bladzijde 4. Dan stel ik hem bij deze vast.

6. Inlichtingen college
0:24Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Gaan we over naar inlichtingen college. Daar staat opgenomen de brief, informatiebrief afronding pilot commerciële werkplaat techniek. Ik begrijp dat daarover mevrouw Schipper en meneer Remmerts het woord willen voeren. Meneer Remmerts, CDA.

1:37Dhr. K. Remmertsfractievoorzitter CDA

Dank u wel voorzitter. Wij hebben met genoegen de brief aan het college gelezen over de resultaten van de pilot commerciële werkplaat techniek en ook het vervolg daarvan. De pilot CTW is voor de CDA fractie een prima voorbeeld van optimale samenwerking tussen bedrijfsleven, onderwijs, de werkvoorzieningsschap en de gemeente. En de resultaten zijn dan ook bemoedigend. 23 kandidaten uitgestroomd naar een reguliere baan in de techniek en een positief financieel resultaat van €206.000,-. We willen dan ook alle instanties die aan deze pilot hebben meegewerkt een groot compliment maken en wensen de 23 kandidaten die uit de participatiewet zijn gestroomd veel succes en doorzettingsvermogen in hun huidige baan. We begrijpen dat hiermee de pilot is afgerond en het vervolg van de CTW wordt opgenomen in de reguliere dienstverlening van het TDC Stadskanaal. En hierover zijn inmiddels afspraken gemaakt. En we begrijpen hieruit dat de succesvol gebleken samenwerking hiermee wordt voortgezet. Daar zijn wij blij mee want met de positief verlopen pilot zijn we er natuurlijk niet. De ambitie meer mensen uit de bijstand naar werk van het vertrouwen in mensen en uitgaand van hun talenten, blijft voor de CDA fractie van belang en we zien dan ook graag dat de gemeente mensen met een bijstandsuitkering blijvend ondersteund bij een terugkeer op de arbeidsmarkt, zich sterk blijft maken voor goed en degelijk vakonderwijs en samen met ondernemers mensen uit de sociale werkvoorziening blijft toe leiden naar regulier werk. Dank u wel.

0:04Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Dank u wel. Mevrouw Schipper, PvdA.

1:03Mevr. G. Schipperraadslid PvdA

Ja dank u wel voorzitter. Goed om te lezen dat een pilot om een baan in de techniek een succes geworden is. 23 mensen zijn inmiddels uitgestroomd en hebben een baan, dit zijn hele leuke berichten. Ook dat deze mensen gevolgd gaan worden de komende tijd om duurzaamheid vast te stellen is prima. Zo voorkom je dus een draaideur constructie. Ik had begrepen dat ze dus de komende anderhalf jaar nog een beetje gevolgd worden, hartstikke fijn. Persoonlijk hebben we ook steeds dit gevolgd en onze contacten met TDC verlopen nog steeds hartstikke goed. Ook hopen we in het vervolg dat dit soort pilots een vervolg krijgen via Noorderpoort voor de zorg en voor de sale-medewerkers en we hopen ook dat dit succes daar ook bewerkstelligt wordt. Alleen maar goed dat we horen dat er zoveel mogelijke nieuwe baan een reguliere baan gevonden gaat worden. En ik wou afsluiten alleen heel kort op zijn Gronings; mooi wark.

1:26Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Nou hou dit vast deze stemming. Dat lijkt me heel mooi. Inlichtingen college daar heb ik een inlichting. Helaas moet ik zeggen heeft u het al in de krant kunnen lezen, het was mijn bedoeling om u vandaag als eerste te informeren over het feit dat wij vorige woensdag als gemeente een verzoek hebben ontvangen van het COA om te komen tot heropening van het AZC in Musselkanaal. Wij zullen daarover met COA nader in gesprek gaan, dat zullen wij overigens doen in goeie afstemming met zowel dorpsbelangen in Musselkanaal, maar zeker ook met uw raad. En ik wil u bij deze aankondigen dat ik in gesprek zal gaan met de fractievoorzitters om te kijken op welke manier we dat zo passend en goed en tijdig mogelijk kunnen doen. Dus dit onderwerp komt terug, maar wanneer en hoe dat overleggen we even met de fractievoorzitters. Ja?

7. Schriftelijke vragen
0:39Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Komen we bij de schriftelijke vragen. Er is één schriftelijke vraag beantwoord aan de heer Klopstra, maar ja die is afwezig, ik weet niet of er iemand is die hele dringende opmerkingen daarover heeft. Dringend? Ja, want anders zou ik willen voorstellen om het naar de volgende vergadering te doen, maar, kunt u daarmee leven, dat is misschien richting de vragensteller wel zo charmant. Ja, doen we die laten we die in december terugkomen.

8. Lijst met ingekomen stukken
0:51Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

De lijst van ingekomen stukken. Er zijn twee brieven voor bespreking aangevraagd, dat is de brief over de OV bereikbaarheid Stadskanaal, daarover willen de heer Pals en de heer Wiersema het woord voeren. De andere brief die is aangevraagd is die betreffende aanvullende visie Stadskanaal op zon. Daar heeft mevrouw Ham SP gevraagd om die te bespreken, maar ik begreep mevrouw Ham dat u die betrekt uw vraag bij de inhoudelijke behandeling van dit agendapunt, agendapunt 14. Klopt dat? ja, ok. Dan gaan we naar OV bereikbaarheid Stadskanaal geef ik eerst het woord aan de heer Pals, D66.

2:31Dhr. K. Palsfractievoorzitter D66

Ja voorzitter. Ja we zijn weer te laat, dat realiseer ik me weer, want we hebben de nota OV bereikbaarheid hebben we al vastgesteld, maar ja ik wil daar toch eens aandacht voor vragen want ik werd toch wel van mensen benaderd dat lijn 74 voor Stadskanaal Noord met name toch wel van essentieel belang is. Het is nu zo dat je in de bus gaat zitten ja gaat via allerlei verbindingen via Hoogezand en je komt via het UMCG richting het hoofdstation. En dat is toch voor heel mensen is dat toch een lastige situatie aan het worden omdat men nu via Veendam moet gaan overstappen. En nou weet ik dat de gemeente Veendam profileert zich steeds meer als een openbaar vervoer hub en dat vind ik toch wel een beetje jammer. Dat is mooi voor Veendam maar ik vind het een beetje jammer dat wij die profilering niet hebben terwijl daar zo'n goede bus liep. Nou heb ik gezien, de vraagsteller heeft ook antwoord van de gemeente gekregen, en u zegt zelf in uw brief van het antwoord dat u zelf ook niet helemaal tevreden was met zoals het gegaan is, in feite heeft u geprotesteerd, maar wat onze partij betreft heeft u te weinig geprotesteerd. Want ik vind de suggestie die u gedaan heeft aan het OV bureau is; wacht nou even met het uit de lucht halen van die lijn 74 en wacht dat wij een goede treinverbinding hebben met Groningen. Maar nee men heeft gedacht om, waarschijnlijk omdat er te weinig passagiers waren, maar datgeen ernstig wordt betwijfeld, zeker in de ochtend- en in de avondspits, om dat nu maar per december te wijzigen. En ik vind dat onze fractie betreurd dat ten zeerste willen we een plaats blijven die bereikbaar is, die bereikbaar die gaat voor bereikbaarheid met name met de stad Groningen, waar heel veel mensen werken, vinden wij het te kort door de bocht geweest om deze lijn op te heffen. En wij willen verzoeken, maar goed ik begon mijn betoog al; we zijn te laat, maar misschien dat het college enig invloed heeft om een compromis te zoeken voor de ochtend en de avondspits over de lijn 74. Dank u.

0:05Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

De heer Wiersema, CDA.

2:13Dhr. M. Wiersemaraadslid CDA

Ja, dank u wel voorzitter. Ja meneer Pals heeft natuurlijk al het meeste verteld. Maar ik was eigenlijk ook wel geschrokken, ik had toen even de definitieve hoofdlijn- en busdienstregeling Groningen/Drenthe van 2020 erbij gehaald en als je dan toch even leest, nou 74 blijft bestaan maar gaat nu alleen nog maar naar Veendam toe. En als je van zeg maar vanuit Stadskanaal hoofdstation dan naar Groningen toe zou gaan dan zou je dus 17 minuten langer over doen. En er wordt als alternatief gegeven van de 312, maar we weten allemaal dat niet iedereen in het centrum van Stadskanaal woont en heel veel mensen in Stadskanaal Noord, studenten, mensen die naar werk toe moeten, naar het UMCG, omdat steeds meer mensen vanuit het Refaja zijn overgestapt naar het UMCG om te gaan werken, dat die daar dus dan 17 minuten langer over doen of eerst naar de Gasselterbrug moeten fietsen en daar op de bus moeten stappen naar Groningen en daar weer een bus te pakken om verder Groningen in te gaan. En dat heeft mij wel aardig geschrokken ook als ik kijk dat er eigenlijk helemaal geen alternatief verder alternatieven worden geboden. En ook al als je kijkt dat de lijn van Stadskanaal-Sellingen via Mussel is ook al verdwenen, dat heeft een besparing van €5000,- opgeleverd. Dan denk ik van ja Stadskanaal, de gemeente wordt er niet leefbaarder op. en ik denk dat wij allemaal als ambitie hadden om Stadskanaal leefbaar te houden en misschien ook wel meer leefbaar te maken. Wij als CDA betreuren dit wel heel erg. Had ik nog iets, nee dat was het denk ik. Ja gewoon eigenlijk vraag aan het college van zou u u hier nog hard voor kunnen maken. of zou je er nog iets aan kunnen doen. En als ik ook kijk wij doen volgens mij een bijdrage aan het publiek vervoer die dit soort dingen ook regelt, ik denk zal dat misschien een soort van pressiemiddel kunnen zijn. Als ik hoor dat bij de begrotingsvergadering dat GBS het had over we moeten ons niet altijd aan de regels blijven houden.

0:11Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Soort kwit pro pro is dit geloof ik hè. Portefeuillehouder, mevrouw Brongers.

2:21Mevr. G. Brongers-Roffelwethouder CDA

Ja, dank u wel voorzitter. Om maar even met het laatste te beginnen, of wij ons misschien niet aan de regels moeten houden. Nou dat wil ik ten stelligste ontkennen uiteraard want anders hoef ik denk ik morgen überhaupt niet weer te komen hier. Dus laten wij ons daar in ieder geval wel aan houden. Ik begrijp uw punt, meneer Pals maakt terecht op dat wij, hij ook gehoord heeft dat wij bij de presentatie van het ontwerp van de dienstregeling bezwaar hebben gemaakt tegen de wijziging van lijn 74. Want wij zien daar ook wel knelpunten in en de briefschrijver is inderdaad geïnformeerd en heeft de vraag ook beantwoord gekregen. En toch is het zo dat gezien het aantal geringe passagiers deze wijziging noodzakelijk is gebleken voor door het in ieder geval het OV bureau. En ja het op financieel verantwoorde wijze ook een OV bureau runnen en het invoeren van verbetering elders in beide gemeenten, Groningen en Drenthe, betekend in dit geval helaas dat dat niet voor iedere individuele passagier geldt. En het dagelijks bestuur heeft dat besloten op de vergadering van juni jl. de vraag is vervolgens; heeft u nu nog invloed. Nou uiteraard zitten wij aan de bestuurstafel, maar de dienstregeling voor 2020 is vastgesteld en daarin zijn vooralsnog geen wijzigingen meer mogelijk. Want ook wijziging van het lijnennet vergt een hele organisatie en vind niet maandelijks plaats of halfjaarlijks, maar één keer per jaar. De heer Pals die refereert nog even ja aan de hub in Veendam. De hub hier voor onze gemeente in Stadskanaal staat gepland om op feestelijke wijze geopend te worden met aandacht voor het OV voor het openbaar vervoer volgend jaar. Tot zover voorzitter.

0:06Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Dank u wel. De heer Pals.

1:24Dhr. K. Palsfractievoorzitter D66

Ja voorzitter, bedankt voor het antwoord, maar ik begrijp iets niet helemaal. U heeft nog een soort wisselgeld gegeven, u heeft gezegd van jongens houdt die lijn nou in stand, we gaan op Stadskanaal Noord, kijk eens of er een alternatief is en wij willen en als de trein er komt dan gaan we mee met jullie wijziging van die bus verbinding. Nou begrijp ik dat de trein is tussen nu en drie jaar, dus dat is nog een hele betrekkelijke korte tijd, en dan vind ik het jammer te constateren dat wij als een plaats in de Veenkoloniën best behoorlijke grote gemeente niet de credits krijgen van de OV bureau om te zeggen van jongens wij zien dat nog even aan die drie jaar. Dat vind ik dan heel jammer, want dan vraag ik me ook werkelijk af wat is onze invloed als grootste gemeente binnen het Oost Groninger gebied, met al onze ambities van bereikbaarheid, jongelui die nou enfin ik ga hier de hele rits niet opnoemen, dan vind ik dat een hele jammerlijke constatering dat ons zelfs tot aan de opening van de trein ons dit niet wordt gegund en eigenlijk mag u bij de volgende vergadering zeggen dat wij daar, in ieder geval als fractie D66, daar diep over teleurgesteld zijn.

0:06Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

De heer Wiersema, CDA.

0:37Dhr. M. Wiersemaraadslid CDA

Ja ik had er dan ook nog even een vraag over want ik op de een of andere manier geven wij Klaas Pals wel een beetje gelijk, of nou Pals wel een beetje gelijk, en er wordt jaarlijks wordt dat en kijk we zijn nu gewoon te laat dat geeft u zelf ook eerlijk toe en daar hadden wij ook scherper op moeten zijn denk ik, maar als we dan gewoon zeggen van volgend jaar dan komt het weer ter tafel, de dienstlijnen, wil zeggen van nou die buslijn die moet behouden blijven tot de treinverbinding er ligt of in ieder geval een goeie alternatief voor de mensen die nu hier de dupe van zijn, zal dat een mogelijkheid kunnen zijn.

0:03Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Portefeuillehouder, mevrouw Brongers.

0:33Mevr. G. Brongers-Roffelwethouder CDA

Dit geval, specifiek de vraag is bij het vaststellen van de dienstregeling 20-21 kan ik nu wat lastig inschatten. Het is wel zo dat wij altijd de voorgestelde dienstregeling heel kritisch bekijken wat dat betekend voor onze gebruikers zeg maar die met het OV reizen. Dus uw tip zeg maar komt volgend jaar zeker weer ter sprake bij het bespreken van de dienstregeling.

0:06Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

De heer Bieze, GBS.

0:14Dhr. E. Biezefractievoorzitter GBS

Ja, dank u wel voorzitter. Ik zit er niet zo diep in, maar volgens mij gaat het om een stukje tussen Bareveld tot en met de Veendammerweg, klopt dat, wat wegvalt.

0:07Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Mevrouw Brongers.

0:20Mevr. G. Brongers-Roffelwethouder CDA

Dat is een hele specifieke vraag, dat heb ik even op dit moment niet op mijn netvlies zo waar het precies om gaat. Ik weet wel dat ie gewijzigd is en een andere route inderdaad gaat rijden, maar welke stukken die nu wel of niet precies meeneemt dat heb ik op dit moment even niet op mijn netvlies.

1:06Dhr. E. Biezefractievoorzitter GBS

Nou weet u, ik, want volgens mij is dat zo, want er wordt hier over Stadskanaal Noord gesproken, maar volgens mij rijd 74 gewoon door Stadskanaal Noord heen en bij Bareveld houdt het op. Dan gaat ie over Wildervanck naar Veendam. Dus tot en met Bareveld bestaat 74 nog en dat stukje Kielsterachterweg, tussen Bareveld en de Veendammerweg, daar staan drie haltes die worden opgeheven, daar wordt niet meer gereden. Omdat daar ook maar tien reizigers per dag opstappen in de wintertijd schrijft het OV bureau. Is het nou geen mogelijk om eens te kijken naar dat stukje wat er nu gemist wordt om daar iets van vervoer tussen te plaatsen zodat mensen op lijn 171, die van Veendam over de Veendammerweg wel naar Hoogezand gaat, dat mensen daar kunnen overstappen bij de rotonde, op 171. Het is maar een suggestie, maar misschien.

0:06Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Wil de portefeuillehouder reageren op die suggestie of neemt ze hem gewoon mee.

0:17Mevr. G. Brongers-Roffelwethouder CDA

Laat ik deze meenemen zonder daar een toezegging over te doen, maar ik begrijp het stukje waar het om gaat, dat moet ik ook even naast de andere eventuele mogelijkheden leggen die er zijn dus daar moet ik even naar kijken. Ik neem dat mee.

0:06Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

De heer Klinkhamer, PvdA.

0:06Dhr. T. Klinkhamerraadslid PvdA

Ja dank u voorzitter. Misschien nog een suggestie, het gaat hier om provinciaal gedeelte, u lacht

0:03Mevr. G. Brongers-Roffelwethouder CDA

Ja suggesties zijn altijd goed.

0:10Dhr. T. Klinkhamerraadslid PvdA

Nou dan zou ik zeggen laten wij onze partijgenoten in de provincie, de Statenfracties ook hier in meenemen, want het OV bureau is een provinciaal aangelegenheid.

0:20Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Ik ga ervan uit dat iedereen aan het opletten was bij deze, naar mijn bescheiden mening, vrij verstandige suggestie voor toch best een buitengewoon relevant onderwerp. De heer Pals, D66.

0:28Dhr. K. Palsfractievoorzitter D66

Ja ik vind het een hele mooie suggestie, maar laten we dan tot daad komen, laten we dan een mooie brief opstellen vanuit de raad, wat de hele raad onderschrijft en te zeggen dat er onvrede bestaat over de lijn 74 en dan heeft dan steunen we ook de portefeuillehouder in haar poging om er nog iets van te maken over die lijn 74 dan, laten we dan een mooie brief samenstellen en dan versturen naar de Staten.

0:07Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Ik kijk even om mij heen, ik zie, portefeuillehouder.

0:12Mevr. G. Brongers-Roffelwethouder CDA

Ik zie de brief graag tegemoet, een mooie vorm van samen optrekken, college en raad, om in dit belangrijke punt zeg maar.

0:15Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Iedereen eens? Dan ga ik er van uit dat dit zich vanzelf regelt. Mooi.

0:21Dhr. M. Wiersemaraadslid CDA

Nog even misschien, om het nog breder te maken, want we hebben het nu over Stadskanaal, maar als je bijvoorbeeld Westerwolde meeneemt want hij gaat ook via Ter Apel, als je die nou eens vraagt van of die hem ook, samen sta je sterk hè dat hebben we toch ook met treinverbinding met meerderen gezien.

0:34Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Ik heb het gevoel dat deze suggestie dat deze een brug te ver is. Hoewel ik de ratio er wel van zie. Besloten is in ieder geval tot een brief namens de raad over gebied Stadskanaal zal ik maar zeggen en ik stel u voor dat u in contact met de heer Pals kijkt of we dat kunnen verbreden.

9. Lijst met openstaande toezeggingen en moties
0:30Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Ja, gaan we verder naar de lijst van openstaande toezeggingen en moties. Daar kan in elk geval toezegging nummer 143, het informeren van de raad over het beleid vroegtijdige schoolverlaters, dat is inmiddels gebeurd, dus die kan volgens mij worden afgevoerd. Heeft iemand daar nog verder opmerkingen over. De heer Van Beek, CU.

0:55Dhr. B. van Beekfractievoorzitter CU

Ja dank wel voorzitter, ja niet over dit punt 143 hoor, maar ik neem de vrijheid maar om even over 145 te beginnen. Kijk we hebben het er natuurlijk de vorige vergadering uitgebreid over gehad, over de eikenprocessierups en nou zie ik hier een toezegging staan conform wat toegezegd is, dat begrijp ik allemaal wel alleen de zinsopbouw en het moment wat hier staat dat het nog zin heeft dat is mij wat te wazig eigenlijk. Met uw welnemen wil ik daar gewoon maar 1 april van maken. Nee, zijn geen grapjes. Kijk en ik heb daar natuurlijk de vorige keer heb ik al een kleine discussie gehad met de portefeuillehouder over dit geheel over die datum en dergelijke, maar als we het gaan hebben over het ophangen van mezenkastjes moet je niet wachten tot juni want dan zijn alle vogels die hebben het ei al gelegd behalve de koekoek en de griet, want die leggen in de meimaand niet.

0:22Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Maar ik herinner me eerlijk gezegd de discussie van de vorige keer, het is misschien een beetje krom opgeschreven, maar het kwam wel hier op neer dat het stellen van een datum wat minder zinvol was dan de portefeuillehouder de opdracht te geven terug te komen bij de raad op het moment dat het doen van uitspraken hierover nog nuttig was voor komend jaar. Volgens mij was dat de toezegging.

0:12Dhr. B. van Beekfractievoorzitter CU

Ja, nee dat begrijp ik wel, maar ik heb er liever gewoon een datum bij, het is mij nu wat te open. Want ik bedoel dan kunnen wij gewoon opschuiven naar half mei en dan zegt u ja het is nog op tijd. Terwijl de vogels dan al een ei gelegd hebben.

0:05Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Maar dat suggereert dan dat de wethouder niet zou begrijpen wat het begrip tijdig is?

0:13Dhr. B. van Beekfractievoorzitter CU

Nee, ik zeg niet dat de wethouder het niet begrijpt, ik denk dat ie zeer goed weet wanneer het legseizoen is van diverse vogels en dergelijke, dat weet hij allemaal wel, maar dan is er ook niets op tegen om er gewoon 1 april van te maken.

0:09Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Ik krijg het gevoel van een herhaling van zetten, maar ik kijk even naar de portefeuillehouder.

0:26Dhr. G. Borgesiuswethouder VVD

Ja, ik wil er in die zin wel even op reageren voorzitter volgens mij is collega Brongers portefeuillehouder en heb ik tijdens deze bespreking haar vervangen en wij hebben inderdaad volgens mij als college gezegd van wij zullen zorg dragen voor een juiste datum van, als mijn herinnering juist is, zet er in eerste instantie een datum op van 31 maart dacht ik.

0:03Dhr. B. van Beekfractievoorzitter CU

Dat scheelt een dag, ik denk ik geef een dag cadeau.

0:25Dhr. G. Borgesiuswethouder VVD

Dan moeten we dit moment onthouden, maar goed dat is een ander verhaal, maar dat was eigenlijk de strekking van het verhaal en ik kijk even richting collega, ik denk dat wij daar gewoon een juiste, adequate datum voor zullen prikken en op datgene wat u denk ik heeft uitgesproken ten aanzien van het legseizoen, ik denk, en dan kijk ik maar even collega Brongers aan, ik denk dat we dat zullen respecteren.

0:19Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Dan wordt de toezegging 31 maart. Als die datum bestaat, 31 maart, ok mooi zo. Mevrouw Brongers.

0:16Mevr. G. Brongers-Roffelwethouder CDA

En voor de goede orde, tijdens mijn afwezigheid heeft collega Borgesius dit onderwerp even overgenomen, de vorige raadsvergadering, maar de rupsenplaag neem ik weer graag onder mijn hoede. Als dat gewijzigd kan worden.

0:16Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Ok. Tot zover de moties en toezeggingen. Mevrouw Veenstra.

0:32Mevr. L. Veenstrawethouder SP

Dank, ten aanzien van de toezegging; beleidsplan integrale schuldhulpverlening. Die staat gedateerd op 1 december wordt u schriftelijk geïnformeerd over het onderwerp. De datum 1 december ga ik niet halen, maar wel de week van 1 december. Dus volgende week kunt u de inlassing van die toezegging tegemoet zien en dan zal ik gelijk de volgende ook maar pakken. Nou de korfbal dat staat vóór 1 december wordt de raad geïnformeerd, daarvan kan ik u zeggen dat u, dat dat wel gaat lukken, en dat u de meest actuele stand van zaken vóór 1 december zult ontvangen.

10. Vragenuur
0:11Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Ja. Mooi zo. Gaan we naar, via het vragenuur

11. Interpellaties
0:02Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

en de interpellaties,

12. Rondvraag
0:18Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

naar de rondvraag. Wie van u heeft een vraag voor de rondvraag. Ik zie de heer Bieze, mevrouw Luijken en de heer Hofstra. Meneer Bieze.

1:20Dhr. E. Biezefractievoorzitter GBS

Ja dank u wel voorzitter. Vanmiddag ontvingen wij een mail omtrent de bomen kap aan de Luxemburglaan nummer 1. Er zaten ook wat documenten bij en daar ja daar zetten wij onze vraagtekens bij. In de aanvraag gegevens staat bij de projectomschrijving; het kappen van 9 stuks eiken naast Luxemburglaan 1 i.v.m. te verwachten overlast. En als we vervolgens dan naar de checklist kijken ten behoeve van beoordeling bij aanvraag kapvergunning. Dan wordt daar een vraag gesteld; is er sprake van overlast. En daar is het antwoord; nee. Is er sprake van gevaar; nee. Is de boom ziek, dood of anderszins aangetast; nee. Is er sprake van aantasting van het woongenot, zoals vochtige doorslaande muren of dak; nee. Ja dat roept bij ons dus vraagtekens op voorzitter, ik weet niet of het college hiervan op de hoogte is, maar ik wil toch het college vragen om hier eens even goed naar te kijken. Want bomen zijn ons dierbaar volgens mij, zeker grote en hoge bomen, en het kan natuurlijk niet zo zijn dat in twee verschillende documenten, twee verschillende antwoorden staan omtrent eventuele overlast. Dus graag een reactie van het college, dank u.

0:04Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Dank u wel. Mevrouw Luijken.

0:19Mevr. M. Luijkenfractievoorzitter SP

Ja, 14 november konden we in de krant lezen dat van Westerwolde dat brandweerlieden deels onverzekerd aan het werk zijn. En ik wilde eigenlijk weten of dat voor de hele veiligheidsregio geldt en of dat dus ook voor de brandweerlieden in Stadskanaal zo is.

0:06Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

De heer Hofstra.

0:52Dhr. E. Hofstrafractievoorzitter PvdA

Ja, ook een vraag over de brandweer, dat is wel toevallig, 15 november is er door RTV Noord berichtgeving geweest over de zogenaamde witte vlekken, dat zijn gebieden die buiten het bereik zijn van nou grotere hoeveelheden bluswater, dat was naar aanleiding van een brand in Westerlee waar de brandweer zonder bluswater kwam te zitten. Ze hebben daar onderzoek naar gedaan, RTV Noord, blijkt dat er in onze gemeente 274 witte vlekken zijn, maar ze geven ook aan, de brandweer geeft ook aan dat er langzamerhand wel oplossingen worden gevonden. Bijvoorbeeld aanleggen van blusvijvers en extra brandkranen. Ik ben heel nieuwsgierig of die oplossing in onze gemeente ook worden uitgevoerd of dat dat op het netvlies staat in elk geval. Dank u wel voorzitter.

0:06Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Dank u wel. Mevrouw Brongers voor de vraag van de heer Bieze.

0:26Mevr. G. Brongers-Roffelwethouder CDA

Ja dank u wel voorzitter. De heer Bieze refereert aan de vanmiddag binnengekomen brief ten aanzien van de bomen kap, ik ben nog niet in de gelegenheid geweest dit te bestuderen. Ik heb intern wel even contact gehad. Er is ook met de indiener al gesproken, dat is dus al opgepakt en ik zoek dat verder inderdaad uit.

1:34Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Dank u wel. Dan de twee vragen over de brandweer. De eerste vraag betreft binnen een deel van de brandweer ontstaan vragen rond dekkendheid van de verzekering. Dat speelt ook hier, dat speelt eigenlijk bij de meeste brandweerkorpsen hier in de omgeving. Het is een vrij technisch verhaal waarvan ik u eigenlijk wil voorstellen dat ik u dit schriftelijk beantwoord. De vraag van de heer Hofstra over de witte vlekken, eerste vraag is; heeft het de aandacht. Jazeker, dat heeft absoluut de aandacht. Het is op zich niet een nieuw probleem, maar wel een relevant probleem om het maar zo te zeggen. En wij spreken elkaar daarna dan over binnen de veiligheidsregio medio december en ik stel ook op dit punt voor dat ik u daar schriftelijk over de resultaten daarvan informeer. Of dat een brief uit mijn hand zal zijn of namens de heer Kuin die voorzitter is van het onderdeel, brandweer binnen de veiligheidsregio, dat weet ik niet, maar ik kan u in ieder geval toezeggen dat u daar dan nader over geïnformeerd wordt. Ja? Ok.

13. Vaststellen Integraal Veiligheidsbeleid 2020-2024
0:38Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

We gaan door, want we hebben nog drie onderdelen. En we beginnen met agendapunt 13 en dat betreft het vaststellen van het integraal veiligheidsbeleid 2020-2024. Daarvan ben ikzelf portefeuillehouder en daarom verzoek ik mevrouw Sterenborg om het voorzitterschap over te nemen.

1:12Mevr. I. Sterenborg-Kooij (voorz.)voorzitter

Voor u ligt het voorstel om het integraal veiligheidsbeleid 2020-2024 vast te stellen. Wie wil hierover het woord voeren? Meneer Pals u ook? Meneer Van Beek, CU.

2:46Dhr. B. van Beekfractievoorzitter CU

Voorzitter dank u wel. Voor ons ligt de uitwerking van het integraal veiligheidsbeleid 2020-2024, anders opgezet dan voorgaande jaren, ontwikkeld in samenwerking met diverse ketenpartners. Er zijn een aantal avonden voor belegd om draagvlak te vergroten en prioriteiten zoals genoemd in het stuk aan te pakken. Dat vinden wij als CU een goede zaak. Als alles prioriteit heeft krijgt niets echt prioriteit staat er in het veiligheidsbeleid omschreven. Dit kunnen wij onderschrijven. En we gaan dus ook akkoord met de prioriteiten zoals omschreven onder hoofdstuk 3, uitwerking prioriteiten. Deze lijst van 7 prioriteiten is dus een samenvoeging van allerlei problematieken en afkomstig vanuit o.a. ons als raad, maar ook vanuit regionaal beleidsplan, landelijke veiligheid en de diverse ketenpartners. Daarnaast zijn er natuurlijk nog diverse zaken die niet met name genoemd zijn, maar die wel opgepakt worden middels diverse beleidsplannen dan wel aandachtsgebieden. En als er langdurige veiligheidsontwikkelingen zijn dan is er een her prioritering mogelijk door ons als raad, daar staan wij uiteraard achter. Voorzitter een drietal punten waar ik eigenlijk even aandacht aan wil schenken. Op bladzijde 13 staat onder prioriteit nummero 6, bij ondermijning bewustwordingssessies. Wordt hiermee ook bedoelt de nadere invulling van onze motie uit 2018 m.b.t. bewustwording mensenhandel. En kunt u ons op de hoogte houden van de voortgang hierin. Verder staat in hetzelfde stukje van ondermijning dat onze gemeente het Bibob-beleid heeft vastgesteld op 2 mei 2015, maar dat er nog geen afspraken zijn gemaakt over welke afdeling en welke medewerker verantwoordelijk is voor de uitvoering van dit Bibob-beleid. Een stroomschema zal worden ontwikkeld waarin taken en verantwoordelijkheden staan m.b.t. de Bibob. Hier moet wat ons betreft op worden ingezet om optimaal gebruik te maken van het Bibob-beleid, om de ondermijnende criminaliteit tegen te gaan. Mijn opmerking daarover is; dat hoeft toch niet te duren tot 2021 zoals er staat genoemd want dat lijkt me toch wel erg lang duren om een stroomschema op te zetten. Onder prioriteit 7, Jeugd, staat dat er een kwaliteitsslag gemaakt moet worden in de vroegsignalering. Hier dienen wat u, en wat ons betreft, stappen in gemaakt te worden om te voorkomen dat jongeren in het criminele circuit terechtkomen. Voorzitter hier wil ik het bij laten met de opmerking dat wij een ieder willen bedanken die bijdraagt aan een veilig Stadskanaal.

0:05Mevr. I. Sterenborg-Kooij (voorz.)voorzitter

Dank u wel, meneer Van Beek. Meneer Remmerts, CDA.

1:21Dhr. K. Remmertsfractievoorzitter CDA

Dank u wel voorzitter. Ook wij constateren dat het integraal veiligheidsbeleid breder is opgezet dan voorgaande jaren doordat er meer ketenpartners zijn bij zijn betrokken, daardoor is een groter draagvlak gecreëerd en dat vinden ook wij een goede zaak. Overigens moet hierbij gezegd worden dat het creëren van meer draagvlak natuurlijk niet het belangrijkste doel is. De kern van het stuk gaat immers over de aanpak van het veiligheidsbeleid en de prioriteiten die daarbij de komende jaren gesteld worden. Het beoogd effect is duidelijk, mensen moeten zich veilig, vertrouwd en met elkaar verbonden voelen. We willen leven in een gemeente waar wederzijds respect de norm is. Die normering willen wij vasthouden en dat kan alleen door een beleid te hanteren dat eerlijk en rechtvaardig is en waarbij het doel is de zorg en de veiligheid van de burgers in onze gemeente te handhaven en daar waar mogelijk te vergroten. De fractie van het CDA stemt in met de aanpak en de prioriteiten die in het stuk zijn aangegeven. Het is een helder en duidelijk rapport waar we ons goed in kunnen vinden. Wel willen we bij prioriteit 2, naast alcohol en drugsgebruik ook de negatieve gevolgen van het gebruik van lachgas onder de aandacht van het college brengen en we vragen maatregelen te nemen om overlast door overmatig gebruik van lachgas te voorkomen. En graag horen wij in dezen de mening van het college. Tot zover in eerste termijn.

0:04Mevr. I. Sterenborg-Kooij (voorz.)voorzitter

Dank u wel meneer Remmerts. Mevrouw Luijken, SP.

2:15Mevr. M. Luijkenfractievoorzitter SP

Ja, ik zal heel kort goed stuk en het probleem met dit soort stukken is altijd als je het leest dan voel je je veilig, maar het is natuurlijk ook gewoon wel een werkelijkheid. Als we niet handhaven, dan kunnen we hele verhalen schrijven hoe het zou moeten, maar als er niet gehandhaafd wordt dan heb je gewoon een probleem. En het probleem in Stadskanaal, Musselkanaal overal hoor je niet anders dat mensen zich gewoon niet veilig voelen. Dan komt er in de pers naar buiten dat het COA ook nog eens een keertje het AZC in Musselkanaal waardoor heel Musselkanaal op zijn kop, geen "veilige landers" hier want dan krijgen we criminele toestanden. En ik blijf het zeggen; er moet veel meer gehandhaafd worden. Mensen hebben in het centrum, in het weekend, heel erg veel last van dronken jongelui over straat, er zijn meer terrassen gekomen. De terrassen staan daar gewoon dag en nacht waardoor de jongelui bezopen met drugs noem maar op zich lekker in het winkelcentrum op kunnen houden met stoelen lopen te smijten en allerhande, heel veel vuurwerk overlast en er is gewoon geen politie. Nou ja goed de VVD had al vragen gesteld over de winkeldief die niet meegenomen kon worden, ik noem het nog maar even op, handhaven. Ga gewoon eens een keertje goed handhaven. Waarom loopt er geen politie `s nachts al doe je dat maar een paar weekenden om te laten zien van jongens we menen het echt, we willen geen rotzooi hier op straat, we willen dat de mensen zich veilig voelen. De jongelui die met de auto staan te ronken voor de Kwantum hallen en de Leen Bakker `s avonds laat, de bewoners daar tegenover worden knettergek van het geluid. Daar zijn ze al jaren mee bezig, klachten ingediend, ja als de politie eraan komt rijden de jongelui weg, ja dank je de koekoek, maar dan als er geen handhaving is dan kan gewoon alles. En dat is het gevoel wat de inwoners nu hebben. Dus prima stuk, stemmen we ook gewoon in mee, maar denk daar over na. Het gevoel is ook als er niet gehandhaafd wordt dan heeft dit allemaal geen zin.

0:06Mevr. I. Sterenborg-Kooij (voorz.)voorzitter

Dank u wel mevrouw Luijken. Meneer Klinkhamer, PvdA.

0:06Dhr. T. Klinkhamerraadslid PvdA

Ja, dank u wel voorzitter. Dan heeft het geen zin, eindigt mevrouw Luijken mee.

0:02Mevr. M. Luijkenfractievoorzitter SP

Met het gevoel.

2:09Dhr. T. Klinkhamerraadslid PvdA

Met het gevoel, nou dat gevoel had ik een beetje toen ik het vorige integraal veiligheidsbeleid las. Toen dacht ik van daar staan doelstellingen, daar moeten resultaten gehaald worden van 20%, 50% ik kan een aantal onderdelen opnoemen en dan ga ik naar de nieuwe en ik kom niks meer tegen van die onderzoeksresultaten van de vorige integraal veiligheidsbeleid 2015-2018. Dat vind ik jammer. Is het nog mogelijk om daar nog wat gegevens weer van te krijgen, want daar wordt toch wel heel erg stellig gezet; dit is onze doelstelling bij de vorige en dit willen we behaald hebben, zoveel % minder daling, hennepteelt, veilig uitgaan, het moet met 50% gedaald dus graag of daar nog wat gegevens over zijn. want dan kun je het ook heel serieus nemen want volgens mij baseer je toch je nieuwe integraal veiligheidsbeleid een beetje op het oude, van wat heb je daar gehaald en dan gaan we over op het nieuwe. Nou wat ik bij die vorige zie en wat ik nu niet zie is dat het geweld tegen werknemers met publieke taak die is er uit gehaald, die staat niet zo expliciet meer benoemd, wel in de vorige, maar niet in deze nieuwe. En hij staat wel in een zinnetje vermeld, maar wij als fractie vinden het wat onvoldoende. We vinden toch gezien de situatie, mevrouw Luijken refereert er al, waar is de politie, waar zijn ze, nou ja er moet maar wat gebeuren op straat en je hebt de hulpverlening nodig of hebt de politie nodig en ze zijn er niet en de politie komt en wie weet wat er dan weer gebeurd tegen de politie we hebben ervaring met geweldzaken richting hulpverlening. Landelijk is er ook een trend vanaf 1 januari dat die gestegen is met 11%, geweld tegen hulpverleners, tegen brandweer, tegen ambulancepersoneel. Dus mijn vraag is wat maakt dat deze citaat, deze prioriteit zo eruit is gehaald, zo expliciet eruit is gehaald. Terwijl ik vind de landelijke trend zegt al genoeg hierover. Tot zover voorzitter.

0:03Mevr. I. Sterenborg-Kooij (voorz.)voorzitter

Dank u wel meneer Klinkhamer. Meneer Bieze GBS.

2:00Dhr. E. Biezefractievoorzitter GBS

Ja dank u wel voorzitter. Een goed stuk is er geschreven en wij zijn ook blij met dat er zoveel organisaties hebben meegewerkt aan het resultaat wat hier voor ons ligt. Wij hebben één opmerking en dat gaat dan even om bladzijde 11 en ik hoop niet dat dat tekenend is voor de situatie in het werkveld. Daar wordt een case genoemd in het midden en dan staat daar een zin; Friesland wil het dossier niet overdragen dus wij beginnen helemaal opnieuw. Dan denk ik van hoe is dit toch mogelijk dat wij geen gegevens aan elkaar overdragen. A; vertraagt dat de zaak volgens mij enorm en B; kost het ons ook nog eens geld daar waar het heel gemakkelijk overdraagbaar zou moeten zijn. Voorzitter wij hebben het in de commissie ook gehad over het invoeren van digitaal opkopersregister. Voer dat nou zo snel mogelijk in. Ik mag er toch van uit gaan als we dit stuk vaststellen dat dat zo snel mogelijk dan ook het geval is. We hebben als speerpunt; Jeugd. En ik dacht even van wordt er nou helemaal niks over seksualiteit genoemd. Ik zie dat landelijk wel staan, online seksueel kindermisbruik, maar wij zien toch trends plaatsvinden, landelijk, en ik weet niet hoe het hier in de gemeente Stadskanaal is rond sexting en grooming. Kunt u daar iets over zeggen, is dat onder dat kopje jeugd ook een aandachtspunt. Dat was het voorzitter dank u.

0:05Mevr. I. Sterenborg-Kooij (voorz.)voorzitter

Dank u wel meneer Bieze. Meneer Mellies, LB.

1:01Dhr. J. Melliesfractievoorzitter Lokaal Betrokken

Ja dank u wel voorzitter. Nou inderdaad het is een goed stuk, de opzet bij dit beleid was anders qua opzet dan het vorige beleid. Er zijn een hele hoop ketenpartners in meegenomen, vinden we een goede zaak, die zijn gezamenlijk gekomen tot 7 prioriteiten en wat ons aanstaat dan aan die nieuwe opzet is ook dat er dus per prioriteit gewoon hele duidelijke resultaten of doelstellingen en afspraken in staan die we dus ook gewoon periodiek goed kunnen evalueren, dus chapeau daarvoor. Wel nog even een dingetje over lachgas. Dat is in de vorige raadscommissie door PvdA ook al iets over gezegd, maar het is ons eigenlijk niet echt duidelijk geworden wat nu precies het standpunt van de gemeente is ten opzichte van lachgas. Zou u daar nog iets over kunnen vertellen en ook graag even over het feit dat er dus schijnbaar of blijkbaar gewoon ook verkocht wordt in horecagelegenheden. Wat vindt u daarvan en wat, meer in algemene zin, wat vindt de gemeente daarvan. Dank u wel.

0:07Mevr. I. Sterenborg-Kooij (voorz.)voorzitter

Dank u wel meneer Mellies. Mevrouw De Jonge, portefeuillehouder.

4:42Mevr. F.T. de Jongeburgemeester

Een aantal partijen hebben al gezegd dat dit wel een op zijn minst andere aanpak is, nou uniek is een heftig woord want dat weten we niet helemaal zeker, maar het is in ieder geval een aanpak waar de politie heel blij mee en waarvan de politie zegt dit zouden we graag in meerdere gebieden van Nederland willen. Waarom? Omdat, en dat blijkt hopelijk uit de door ons ook opgenomen casuïstiek, maar hebben we ook te horen gekregen natuurlijk toen op de avond dat alle deelnemende partijen vanuit hun kant hun visie op het veiligheidsbeleid hebben gegeven, omdat vrijwel altijd in onze gemeente criminaliteit gepaard gaat met ofwel hulpverlening ofwel een noodzaak tot hulpverlening ofwel een behoefte tot hulpverlening. Wij hebben gedacht het heeft niet zoveel zin om alleen maar op de repressie kant of mevrouw Luijken op de handhavingskant te gaan zitten, dat moet je ook doen, maar het is toch wel veel nuttiger om te kijken of je kan voorkomen dat de politie wordt ingezet in situaties die feitelijk hulpverlening vergen. Dat is een behoorlijke verandering van zowel werkwijze als van beleid en om die reden ziet u ook een heel ander plan en ziet u ook eerlijk gezegd hele andere doelstellingen. Want terecht vraagt de heer Klinkhamer, vind ik een terechte vraag, goh ik heb het vorige plan er eens bijgehaald daar stonden allerlei ambitieuze doelstellingen in, maar ik lees nergens terug wat daar van terecht is gekomen. Dat is een terechte vraag. Wij hebben wel eerder in uw raad gepresenteerd een voorstel om tot een heel andere aanpak te komen. waarom? Juist omdat wij dat, de vraag van de heer Klinkhamer, terecht vonden. Namelijk je hebt een plan vastgesteld van vier jaar met allerlei doelstellingen, maar vervolgens is er eigenlijk niet ingezet op het controleren van de vraag of je die doelstellingen haalt. Sterker nog, veel van die data kunnen we niet eens controleren, laat staan dat we ingrepen die we doen konden relateren aan de cijfers. Om precies om die reden hebben we uw toestemming gevraagd; mogen we het integraal veiligheidsbeleid heel anders aanpakken. Dat is wat hier nu voorligt. Betekend ook overigens een beperking in door de raad nog voor te stellen prioriteiten, want dat is eigenlijk de essentie. De essentie is dat we niet een voorstel hebben gemaakt en toen naar de partijen en de keten zijn gegaan, u kunt ze allemaal zien, dat is onderwijs, dat zijn allerlei hulpverleningspartijen, dat is de woningbouwcorporatie, niet op de laatste plaats, maar je kunt niet mensen helemaal betrekken bij de vraag waar ziet u nou de prioriteiten liggen en vervolgens als raad helemaal op het eind nog zeggen ja maar wij willen toch anders. dat is wel zeg maar de ruimte die we onszelf hierin hebben ontnomen. Die ruimte was er natuurlijk wel toen we de raadscommissie hebben gehad over dit voorstel. U krijgt een nieuwe kans. Want juist omdat we nu de door ons voorgestelde nieuwe prioritering, nieuwe acties, wel willen controleren op bereiken we nou wat we willen, komen we per jaar bij u rekenschap geven van de behaalde resultaten. En dan komt natuurlijk ook de vraag aan de orde; zijn de prioriteiten nog de prioriteiten zoals die gesteld moeten worden. dus u krijgt ieder jaar opnieuw de kans om te kijken doen we de goede dingen, doen we de goede ding goed en leveren die dingen op wat we daarvan hoopten.

0:05Mevr. I. Sterenborg-Kooij (voorz.)voorzitter

Meneer Klinkhamer.

0:13Dhr. T. Klinkhamerraadslid PvdA

Als ik u goed beluister zegt u van de prioriteiten zijn die nog nodig of zijn die niet nodig. Daar gaan we dus per jaar naar bekijken. Kopt dat? hoor ik dat zo

1:29Mevr. F.T. de Jongeburgemeester

Wat ik aangeef is als je met zoveel partijen gaat werken dan moet je met elkaar de vraag stellen waar gaan we onze acties op instemmen, op inrichten. Wij hebben nu al die partijen samen hebben nu gezegd dit zijn de prioriteiten die we moeten stellen. Aan u ligt nu de vraag voor, we hebben u tussentijds daarover geconsulteerd, maar nu ligt uiteindelijk de vraag voor bent u het daar mee eens. Maar we gaan wel monitoren wat er gebeurd dus inderdaad op het moment dat we volgend jaar zeggen nou ja bepaalde zaken duiken ineens op, geweld tegen hulpverleners, daar vroeg u ook naar, ja dat is eigenlijk expliciet op verzoek van de politie nota bene maar ook de brandweer heeft aangegeven dat dat eigenlijk, laten we daar enorm trots op zijn, niet iets is wat hier nu vaak voorkomt. Dus zij hebben zelf gezegd ja dat hoeft er wat ons betreft ?????? dat er niet in, maar ik deel met u de enorme boosheid wanneer dat wel gebeurd. Mocht nou dat de komende jaren zich toch veel vaker dan ons lief is voordoen ja dan is de vraag aan de orde nou moeten we daar wat vinden we daar van. vinden we dat dat dan prioriteit moet krijgen. Maar dat is ook aan u. Dus dat is het is het staat niet voor vier jaar vast, dat is wat ik wil zeggen.

0:02Mevr. I. Sterenborg-Kooij (voorz.)voorzitter

Meneer Klinkhamer.

0:25Dhr. T. Klinkhamerraadslid PvdA

Ok, hij staat niet voor vier jaar vast, maar u zegt wel in het de zinsnede waar die nu in staat is ie voldoende dichtgetimmerd en afgedekt, dus mocht er wat zijn, mocht er wat gebeuren, geweld tegen hulpverleners, kan ook de hulpverleningsinstanties zijn die bij complexe zaken betrokken worden, dan kunnen we dat weer prioriteren. Dan kunnen we dat weer wat sterker maken.

0:01Mevr. F.T. de Jongeburgemeester

Zeker.

0:04Dhr. T. Klinkhamerraadslid PvdA

Ja, ok.

0:03Mevr. I. Sterenborg-Kooij (voorz.)voorzitter

Gaat u verder mevrouw De Jonge.

2:15Mevr. F.T. de Jongeburgemeester

Even kijken. Nou dan loop ik vooral even nog een aantal concrete vragen langs. De vraag van de CU of er rekening is gehouden met uw motie rond mensenhandel, en of dat onder de aanpak ondermijning wordt begrepen, absoluut. Sterker nog wij hebben een bewustwordingsbijeenkomst gehad alleen over mensenhandel, goed bezocht, mensenhandel, er staat ook een casus in die over mensenhandel gaat, heeft onze nadrukkelijke aandacht. En ons is dan overigens, zowel voor de GGD van de hulpverlening, van Welstad en van de politie. Bibob sneller dan 2021, we hebben getracht haalbare doelen te stellen. Maar dat betekend niet dat we gaan zitten wachten tot het 2021 is. Bibob is een goed instrument, wij gebruiken het nu vooral aan de voorkant, dus als bedrijven zich vestigen wat minder op het moment dat bedrijven al gevestigd zijn, en daar zien we inderdaad een verbeter mogelijkheid en die zullen we zo gauw mogelijk invoeren. Maar uiterlijk 2021. Lachgas, lachgas zal betrokken worden bij het gezondheidsbeleid want daar hoort het ook. Want het is eigenlijk nog niet verboden. En desalniettemin zien wij ook de nadelige gevolgen. U vraagt naar mijn opvatting. Ik deel wel met heel veel gemeenten in Nederland dat lachgas een probleem is waar je naar moet kijken om een aantal redenen al was het maar vanwege het afval, van al die ampullen die overal liggen, als het gaat om veiligheidsrisico's en gezondheidsschade zijn er andere middelen waar ik me meer prioriteit bij zou kunnen voorstellen. En dat is dan ook de prioriteit die we in dit integraal veiligheidsbeleid stellen. Dit is misschien niet een heel populaire mening, maar dat vinden wij wel.

0:01Mevr. I. Sterenborg-Kooij (voorz.)voorzitter

Meneer Mellies.

0:11Dhr. J. Melliesfractievoorzitter Lokaal Betrokken

Toch maar even hierover in het stuk staat ook dat er dus een convenant opgesteld gaat worden met de horeca, is dit niet

0:01Mevr. F.T. de Jongeburgemeester

Dat is er al.

0:07Dhr. J. Melliesfractievoorzitter Lokaal Betrokken

Dat is er al. Maar hoort het hier niet in thuis? dat lachgas gebeuren, is daar iets over geschreven.

0:36Mevr. F.T. de Jongeburgemeester

Ja, nou ja op het moment dat het in ons gezondheidsbeleid opgenomen wordt als iets wat toch schadelijk is en wat je zou moeten voorkomen is het logisch dat we in het continue overleg wat we hebben met de horeca ondernemers en het convenant wat we met hun hebben, dat je vervolgens gaat kijken of het niet alleen lachgas maar alle elementen, dus ook drugsgebruik er staan ook andere dingen in de gezondheidsnota, maar dat je met de horeca ondernemers gaat praten over de vraag hoe je tot voorkomen van dat gebruik kunt komen. Maar wij zijn er nog niet aan toe om dat in het kader van het integrale veiligheidsbeleid doen. Wij doen dat liever in overleg.

0:02Mevr. I. Sterenborg-Kooij (voorz.)voorzitter

Meneer Klinkhamer.

0:14Dhr. T. Klinkhamerraadslid PvdA

Ja even vervolgvraag. Kan het verbod op lachgas niet opgenomen worden in het APV, juridisch, is dat mogelijk.

0:27Mevr. F.T. de Jongeburgemeester

Dat weet ik niet, ik weet dat ik dat helemaal niet wil. Ik weet niet of het verboden kan worden, maar ik wil het ook niet. we gaan gewoon de route lopen zoals we die hebben bedacht, namelijk we nemen hem vanwege gezondheidsschade op en dan vervolgens gaan we met partijen zoals we dat eigenlijk altijd doen, in goed overleg treden hoe we die gezondheidsschade zoveel mogelijk kunnen voorkomen.

0:07Dhr. T. Klinkhamerraadslid PvdA

Is het dan niet een interessante suggestie om toch om mee te nemen, dat te onderzoeken. Want dan hoeft u over een jaar niet

0:02Mevr. F.T. de Jongeburgemeester

Nou ja dat is een paar stappen verder wat mij betreft.

0:07Mevr. I. Sterenborg-Kooij (voorz.)voorzitter

Gaat u verder.

1:27Mevr. F.T. de Jongeburgemeester

Mevrouw Luijken doet een hartstochtelijk en overigens herhaald pleidooi voor handhaving. Ik moet u eerlijk zeggen ik herken dit niet helemaal. Ook dit is denk ik vreselijke herhaling van zetten. Ook hier zou ik dan toch weer willen bepleiten dat we precies worden over waar dan gesignaleerd wordt dat er te weinig handhaving zou zijn. Want kijk veilig voelen en veilig zijn, zijn verschillende zaken. Ik vrees dat we tot nu toe het erg hebben over de feitelijkheid, waarbij, ja, ik aangeef ja er is voldoende politie op straat er zijn wel agenten die handhaven, maar misschien gaat veilig voelen ook over hele andere zaken die juist binnen dit integrale beleid passen. waarbij het gaat om hoe jongeren zich gedragen of niet jongeren zich gedragen. Maar ook over overlast, over vervuiling, over drugsgebruik, ik denk dat het goed is, u ziet ook in het plan dat we voortaan veiligheidsschouwen gaan houden, ik zou zeggen als u een gebied hebt waar u zorgen over hebt dien het bij ons aan dan kunnen we een veiligheidsschouw gaan houden. Dan kijken we niet alleen naar de handhavingskant, maar kijken we naar totaal van veiligheid en ook gevoel van veiligheid.

0:05Mevr. I. Sterenborg-Kooij (voorz.)voorzitter

Meneer Wiersema, CDA.

0:42Dhr. M. Wiersemaraadslid CDA

Ja ik wou eigenlijk een beetje aanhaken bij mevrouw Luijken. Signaleren is ook heel lastig als de agenten niet uit de gemeente komen. Ik weet dat er iets is wat ook zijn voordelen heeft dat agenten niet uit de gemeente of de regio zelf komen, maar van buitenaf, maar als je dan bijvoorbeeld kijkt naar wijkagenten die komen volgens mij wel uit de gemeente, maar die zie je niet meer zoveel op straat. Ze staan wel mooi in de gemeentegids, daardoor herken je ze, maar je ziet ze niet zoveel meer op straat en nou ik heb daar dan iets, deelt u die mening dat er wat als er geld beschikbaar is of extra middelen om de wijkagenten ook meer nou een gevoel van veiligheid te geven of te brengen.

0:02Mevr. I. Sterenborg-Kooij (voorz.)voorzitter

Mevrouw De Jonge.

4:35Mevr. F.T. de Jongeburgemeester

Nou eigenlijk vooralsnog niet. Ik ja het spijt me ook dit beeld herken ik niet. De wijkagenten zijn volgens mij altijd op straat. Misschien niet altijd lopend in hun geel gestreepte pak, maar dan zitten ze in de auto, maar ja eigenlijk ik nodig u uit loop eens een dagje mee met een wijkagent. Die doet niet anders dan zijn hele wijk afgaan, die heeft gesprekken met Jan en alleman. Als je wilt weten wat er speelt in een wijk, vraag het de wijkagent. Die weet dat echt, ik deel uw mening niet, het spijt me. Ik heb erg veel vertrouwen in onze wijkagenten. En dan hebben we ook nog jeugdagenten, die zich speciaal bij jeugd inzetten, die ook alle hot spots langsgaan waar jeugd zich bevindt en heel blij zijn met dit integrale plan omdat ze nu vroegtijdig signalen bij de hulpverlening kunnen insteken en zeggen joh dat groepje ga eens met me mee want ik maak me daar zorgen om. Dat is de nieuwe aanpak. Vraag over Friesland; wat maak je me nou, geen gegevens die overgedragen worden. Meneer Bieze ik ben het helemaal met u eens, maar ik vrees dat dat een werkelijkheid is waar we regelmatig mee te maken hebben dat wij door de privacy wetgeving, overigens ook niet helemaal ten onrechte, maar rechtstrektief gegevens kunnen uitwisselen. Wel is het zo dat we eigenlijk juist doordat we nu heel veel samenwerken, al die partijen veel samenwerken, wij onlangs ook begonnen zijn met een soort training rond privacy en gegevensuitwisseling. Met als centrale vraag; zijn we niet te voorzichtig. En dat is iets wat je ook landelijk ziet, dat door de nieuwe wetgeving rond gegevensuitwisseling mensen denken ik snap het eigenlijk niet meer precies weet je ik zeg gewoon helemaal niks meer dan zit ik altijd goed. Wat wij hier met elkaar hebben uitgesproken is; nee dan zit je niet altijd goed. Want de veiligheid en de zorg voor mensen vergt soms dat je juist wel gegevens uit, vaak eigenlijk, dat je wel gegevens uitwisselt. Vandaar dat u ook een citaat van de Raad van State er in opgenomen ziet staan. Is eigenlijk het enige wat we van een heel lang referaat hebben onthouden. Als het echt nodig is mag je altijd gegevens uitwisselen. Maar ja dat is nog wel een taai proces. Volgens mij heb ik dan, seksting en de door ja die staat klaar en die gaan we na dit besluit invoeren, het opkopingsregister. Seksting wordt al opgenomen in het programma wat door Welstad en de hulpverleningsorganisaties wordt gehanteerd voor onze jongeren. Ten slotte; wij hebben nog wel een worsteling gehad. Want dit plan is papier als niet de organisaties die hierin genoemd staan zich bereid verklaren om vervolgens te handelen zoals, of conform de doelstellingen, zoals hierin zijn opgenomen. Wij wisten niet zo goed hoe we dat bij de, al die organisaties die meedoen moesten helder krijgen, want dat is een beetje kip ei. U moet dit vaststellen en dan zeggen zij; ja wij gaan conform ons eigen beleid inrichten. Maar als u het vaststelt terwijl zij zich niet bereid hebben verklaard om conform te handelen stelt u een lege huls vast. Dus wat hebben wij gedaan? wij hebben eigenlijk wel alle partijen al bij mekaar geroepen, hoeveel waren dat er Danielle, heel veel, ok we ronden het af op 20. Dat is dus heel veel. Met de vraag jongens dit is een integraal plan, hier zitten ook acties voor jullie in, deze doelstellingen en prioriteiten moeten jullie onderschrijven want alleen als we dat allemaal doen gaat dit werken, ze hebben alle 20 ondertekend. Dat hebben we nog geheim gehouden tot u instemt met dit plan en dan kunnen we dat in één keer bekendmaken. Dat is best wel bijzonder. Dank u wel.

0:24Mevr. I. Sterenborg-Kooij (voorz.)voorzitter

Dank u wel. We hebben nog een klein kwartiertje dan is het 23.30 uur. U kent uw eigen regels. Is er behoefte aan een tweede termijn. Dank u wel. Kan ik concluderen dat iedereen hiermee in kan stemmen? aldus besloten. [voorzitter klopt met hamer] Dan geef ik nu de voorzitterschap terug aan mevrouw De Jonge.

14. Vaststellen Ruimtelijke visie oplaadzone Stadskanaal en bevorderen lokaal eigenaarschap
0:51Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Dan gaan we, gaan we gewoon door? ja hè. Gaan we naar de insprekers. Heren het is zover. We hebben drie insprekers in volgorde van aanmelding; de heer Spelde, de heer Veninga en de heer Werkman. Mag ik u in die volgorde uitnodigen. De heer Spelde. Ik hoef u niet te wijzen op het feit dat u grofweg 5 minuten heeft.

2:30inspreker

(inspreker dhr. Spelde )Nee, nee, ik houd het ook kort want alles is al gezegd. Geachte raadsleden, voor de 4e keer maakt Vledderveen gebruik van haar inspreekrecht. Ondanks dat wij van mening zijn dat alles al gezegd is vinden we het belangrijk om het standpunt van Vledderveen nogmaals te laten horen. We voelen ons als inwoners namelijk nog steeds niet gehoord. We verbazen ons nog steeds dat het gebied tussen Vledderveen, Mussel en het AG Wildervanckkanaal aangemerkt als landschappelijke zone in plaats van te verwijderen uit de visie Stadskanaal op zon. En wel om de volgende reden. in het document Stadskanaal op zon staat vermeld dat het gebied tussen Vledderveen, Mussel en het AG Wildervanckkanaal niet al te groot is en de afstand tussen de linten en het kanaal beperkt is. Wethouder Borgesius gaf tijdens een raadsvergadering al aan dat dit gebied hierdoor nauwelijks aantrekkelijk is voor initiatiefnemers. We benadrukken dat wij het niet begrijpen en dat er wordt vastgehouden aan een stukje gebied dat zoals gezegd onaantrekkelijk is voor die investeerders. Draagvlak, een woord dat het afgelopen jaar al vaak genoemd is tijdens discussies over de aanleg van zonneparken. In Vledderveen is draagvlak niet te vinden. En wel om de volgende redenen; Vledderveen wordt belast met de landschappelijke zones in de voor- en in de achtertuin. Met als gevolg dat Vledderveen veranderd van landelijk dorp naar rondom in de zonneparken. Vledderveen wordt in zijn totaliteit en van alle kanten onzichtbaar door de aanleg van deze zonneparken. Om uw geheugen op te frissen nog een aantal cijfers. De aanwonenden aan de Waterschapsweg en de 3e Oomsberg vertegenwoordigen bijna 60% van alle inwoners van Vledderveen, meer dan de helft krijgt ermee te maken. 95% van de aanwonenden zijn tegen een zonnepark grenzend aan hun voortuin, dus nogmaals niet aan in hun achtertuin, daar zijn we niet op tegen. Voor ons duidelijke cijfers dat er geen draagvlak in Vledderveen is voor de aanleg van deze zonneparken in dit gebied. We begrijpen daarom ook niet dat de gemeente zo vasthoudend is aan een gebied dat zoveel weerstand teweeg brengt en ook nog, nogmaals, onaantrekkelijk is voor investeerders. Het volgende verzoek willen we graag voorleggen aan de raad. Verzoek om het college van B&W de opdracht mee te geven om het gebied Vledderveen, Mussel en het AG Wildervanckkanaal aangewezen als landschappelijke zone uit de gebiedsvisie Stadskanaal op zon te halen. Wij zijn van mening dat er maar één goed besluit mogelijk is in deze.

0:33Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Dank u wel. Zijn er nog vragen aan de inspreker? Duidelijk verhaal, u heeft het duidelijk gedaan, dank u wel. De heer Veninga, mag ik u uitnodigen. U kunt het ook binnen 5 minuten, grofweg? Aan u het woord.

5:46inspreker

(inspreker dhr. R. Veninga) Geachte raadsleden, Hierbij wil ik u bedanken voor de mogelijkheid om hier te mogen spreken. Mijn naam is Ronald Veninga en ik spreek hier namens een aantal omwonenden van de Kijlsterweg. Als ingebrachte stukken hebben wij een brief ingestuurd. Ik ga hierbij vanuit dat u allen hier kennis van hebt genomen. Voor vragen over deze brief kunt u mij persoonlijk benaderen en licht ik een en ander graag toe. Wij als bewoners van de Kijlsterweg hadden bij het horen en steeds meer concreet worden van een Zonnepark in de nabijheid van onze woningen in het begin veel weerstand. Dit kwam voort uit zorgen met betrekking tot onze leefomgeving. De helft van onze prachtige straat bestaat uit huishoudens met jonge kinderen. Deze kinderen verdienen allen een prachtige toekomst in de gemeente Stadskanaal. Het is voor ons als jonge ouders en ook voor de gemeente belangrijk dat er een goede en vooral gezonde leefomgeving behouden blijft. Vanaf begin hebben wij aangegeven dat wij liever helemaal geen zonnepark willen. Eenieder die in dit gebied woont, heeft met name bewust gekozen voor de natuur en het uitzicht op en over de uitgestrekte akkers. Dit zal door de komst van een zonnepark compleet verdwijnen. Echter zijn wij ons er van bewust dat wij, als maatschappij, een maatschappelijk probleem hebben op te lossen. We staan met z’n allen voor een enorme uitdaging namelijk een energietransitie. We staan dan ook niet geheel onwelwillend tegenover een zonnepark, maar dan moet het park wel aan een aantal voorwaarden voldoen. We willen allen dat de prachtige en gezonde leefomgeving behouden blijft. Gezien het een maatschappelijk probleem is, willen wij u verzoeken dat u als raad een omgeving creëert dat er op een maatschappelijk en moreel verantwoordelijke wijze wordt omgegaan met alle bewoners van de Kijlsterweg. Echter is het tegendeel op dit moment aan de orde. Op een onverklaarbare wijze is er een tweedeling in onze straat gecreëerd. Dit zorgt voor onrust, wantrouwen en verziekt de sfeer in de buurt. De wijze waarop de aandeelhouders ons als bewoners individueel heeft benaderd is als erg intimiderend bevonden. Zo hebben ze ons onaangekondigd individueel bewoners bezocht en contact gezocht. Er is zelfs bij meerder bewoners via de werkgever contact gezocht. Tijdens de onaangekondigde bezoeken werd er dreigtaal gebruikt. Wat er op neer kwam dat ze ons behoorlijk van dienst konden zijn, zo zou het voor ons als bewoners toch niet mooi zijn dat de firma RENEWI zich zou uitbreiden richting ons. Ook heeft men gezegd, we kunnen je ook wel helpen met het afbouwen van je schuur. Ook zouden ze ons wel een stukje grond kunnen doen toekomen. Al met al werd er onaangekondigd veel druk uitgeoefend op individuele huishoudens en dit is als behoorlijk intimiderend bevonden. Vanuit de gemeente is er besloten om de visie te herzien en een nieuwe visie op te laten maken. Dit heeft al met al een aantal maanden geduurd. Hierdoor kregen we als bewoners iets meer rust en minder stress. Dit hebben wij als erg prettig ervaren. Echter heeft dit geduurd tot afgelopen week. Zo werd er op 14 november een brief gepubliceerd als ingekomen stuk. In deze brief zijn tot onze frustratie onwaarheden geschreven. Men schrijft dat het voor ons als bewoners een bufferzone van 300m niet interessant is. Dit is echter grote onzin. Wij als bewoners willen de panelen juist zo ver mogelijk weg van onze woningen en verwijderd zien. De panelen op 75m met een groene wal is ook niet waar. Dit wordt nu uit zijn verband getrokken. Er is tijdens een bijeenkomst, in het verleden, gezegd; liever de panelen ietsjes dichterbij met een groene wal danwel een bosstrook dan een paar meter verder weg. Tot onze verbazing hebben de aandeelhouders afgelopen week met maar een deel van de straat contact gelegd en is er met deze mensen een bijeenkomst geweest. Dit getuigd wederom van creëren van tweedeling. Hierdoor wordt het gevoel van het verleden over maatschappelijk en moreel onverantwoord handelen aangewakkerd en bevestigd. Wij willen ons als bewoners van een straat in een dorp met onze onwetendheid ten opzichte van grote bedrijven erg klein en kwetsbaar. Wij worden gehinderd door gebrek aan kennis omtrent dit soort initiatieven. Er is voor ons als bewoners geen loket waar wij onze informatie kunnen verkrijgen hoe om te gaan met, wat zijn onze rechten en welke plichten hebben wij etc. Dit alles te samen creëert de nodige afstand. Ik wil nogmaals benadrukken dat wij als bewoners ons er terdege van bewust zijn dat wij, als maatschappij, een maatschappelijk probleem hebben op te lossen. We staan met z’n allen voor een enorme uitdaging namelijk een energietransitie. We willen dan ook graag dat dit door de partijen maatschappelijk en moreel verantwoord uitgevoerd wordt. Uit moreel oogpunt dient eenieder gelijk behandeld en benaderd te worden. Wij willen u als raad vragen om duidelijk te stellen richting de initiatiefnemers en aandeelhouders, dat deze visie opnieuw een NUL punt is en de zaken die in het verleden gespeeld hebben omtrent de vorige visie geheel van tafel is. Ook willen wij graag vragen dat u als eist stelt dat er een gegarandeerd 100% afname is en niet dat wij straks een prachtig landschap kwijt zijn en een park welke niet productief is. We staan dan ook niet geheel onwelwillend tegenover een zonnepark, maar dan moet het park wel aan een aantal voorwaarden voldoen. We willen allen dat de prachtige en vooral gezonde leefomgeving behouden blijft met name voor onze kinderen. Die zijn tenslotte de toekomst van Stadskanaal. Hierbij wil ik u bedanken voor uw tijd en een luisterend oor. Dank u wel.

0:11Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Dank u wel. Ik zie drie vragen. De heer Mellies, LB.

0:24Dhr. J. Melliesfractievoorzitter Lokaal Betrokken

Ja, dank u wel voorzitter. Dank u wel heer Veninga voor uw bijdrage, het was duidelijk. Wat ik graag van u wil weten, ik weet niet of u het weet hoor, maar is er binnen de in de straat zeg maar even hè is daar onderling consensus over een oplossing. U draagt bijvoorbeeld aan die aarden wal of die groene wal zeg maar, wordt dat breed gedragen in de straat?

0:17inspreker

Er wordt breed gedragen in de straat dat het zicht, het rechtstreeks zicht, op de panelen dat dat ontnomen wordt. Dat kan een groene wal zijn, dat kan een bosstrook zijn, daar verschillen we nog wel wat van mening over onderling, maar dat het zicht ons ontnomen moet worden dat is wel wat draagvlak heeft.

0:02Dhr. J. Melliesfractievoorzitter Lokaal Betrokken

Ok, dank je wel.

0:04Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

De heer Maarsingh, CDA.

0:55Dhr. A. Maarsinghraadslid CDA

Ja voorzitter, dank voor het inspreken en ook voor de duidelijkheid. U wilt ook een maatschappelijk probleem oplossen, alleen u zegt; niet in mijn tuin. Zo zijn er meer in dit land die dat vinden. Maar daar heb ik geen vraag over. U hebt het over omwonenden. Een deel van de omwonenden. Spreekt u nou namens de aanwoners van de Kijlsterweg of trekt u het breder. Dat is de eerste vraag. En wat is nou, u hebt ook gezegd, er is een tweedeling in de straat, nou dat is in uw straat, op de Kijlsterweg, waar ik bijna ben geboren, dus ik weet iedere steen liggen, ja dat is wel heel erg als u met weinig mensen woont en je hebt ook nog ruzie bij wijzen van spreken, dat is heel erg.

0:01inspreker

Dat is heel erg, ja.(Veninga)

0:10Dhr. A. Maarsinghraadslid CDA

Maar hoe is dat nou precies ontstaan. Wat is daar nou de reden van. Want je kunt het met vier beter goed maken dan met 40, bij wijze van spreken, is mijn ervaring.

0:02Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Twee vragen.

0:02Dhr. A. Maarsinghraadslid CDA

Kunt u daar iets van zeggen?

0:03inspreker

Nu ben ik uw eerste vraag kwijt.

0:04Dhr. A. Maarsinghraadslid CDA

U sprak van omwonenden, ik had een brief

0:02Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Omwonenden of aanwonenden

0:37inspreker

Aanwonenden, ik spreek namens de aanwonenden van de Kijlsterweg. En hoe de tweedeling in de straat is ontstaan, dat is in het voortraject en heb ik het over de vorige visie, doordat er op onverklaarbare wijze is er een tweedeling gemaakt in direct en indirect. En waar die vandaan komt, niemand weet het, maar dat is wel gecreëerd. En daardoor zijn de partijen afzonderlijk benaderd of bewoners afzonderlijk benaderd en hebben ze allebei een titel gekregen zeg maar. En dat is voor ons ook volkomen een vraagteken.

0:31Dhr. A. Maarsinghraadslid CDA

Nog een aanvullend vraag, want we gaan natuurlijk niet met u in discussie, wij mogen wel een vraag stellen, als raadsleden, maar wat hebt u nou liever. Een strook van 1000 meter zonder struiken en een wal of een strook van 10 meter met struiken en een wal. Zijn beide voorstellen die niet op papier staan begrijpt u wel, maar ik vraag

0:04inspreker

Wat bedoelt u met een strook van 1000 meter en 10.

0:31Dhr. A. Maarsinghraadslid CDA

Nou ik bedoel geen afbakening, zoals zeg maar op het industrieterrein in Stadskanaal, behalve dan een gazen hek, dat weet iedereen, ik vraag u hebt u nou liever een wal, zodat het zicht verdwenen is met blad en zonder blad aan de bomen of een grote afstand zonder een wal en een bomenrij. Wat hebt u nou liever.

0:04Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

De heer Van Beek, CU.

0:09Dhr. B. van Beekfractievoorzitter CU

Ja met alle respect meneer Maarsingh, ik denk niet dat je deze vraag aan de inspreker moet stellen. En ik denk dat u die aan het college moet gaan stellen.

0:15Dhr. A. Maarsinghraadslid CDA

Nou ja daar ben ik het niet mee eens, daar ben ik het absoluut niet mee eens, ik mag toch rustig een vraag een de inspreker stellen. Ik ga niet in discussie met de inspreker. Maar goed wij wachten af.

0:03Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Volgens mij heeft de inspreker daar antwoord op gegeven.

0:03inspreker

Klopt, zo ver mogelijk weg en zichtonttrekking.

0:03Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

De heer Hofstra, PvdA.

0:49Dhr. E. Hofstrafractievoorzitter PvdA

Ja dank u wel voorzitter. Ook bedankt meneer Veninga. De groenwal en de afstand bosstrook die vragen zijn al gesteld. U had het over 100% afname, ik neem aan dat u bedoelt dat het zonnepark, als dat er eventueel zou komen, dat dat ook echt stroom produceert en dat dat ook echt afgenomen wordt. dat bedoelt u daarmee denkt ik? Ik zie u knikken. Wat mij wel zorgen baart is, daar zal ik straks in mijn bijdrage verder op ingaan, u heeft gezegd dat sommige bejegeningen als intimiderend zijn ervaren, u heeft ook gezegd; maatschappelijk en moreel verantwoorde wijze. Dan vraag ik mij af, zijn u of mensen rondom u, waarvan u dat weet, ook gunsten beloofd in ruil voor, geen verzet tegen eventueel zonnepark.

0:17inspreker

Er is ons in het verleden allemaal een en ander, zoals ik ook al stel, aangeboden, echter niet dat wij dan afzien van een zonnepark, maar wel dat het allemaal een beetje makkelijker zou worden zeg maar.

0:05Dhr. E. Hofstrafractievoorzitter PvdA

Er is dus niet gezegd wat er zou gebeuren als u daar niet mee akkoord ging.

0:05inspreker

Nee, daar is niet inhoudelijk iets op gezegd.

0:17Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Dank u wel voor uw bijdrage. Dan wil ik nu de heer Werkman vragen. Ook voor u geldt grofweg 5 minuten, aan u het woord.

4:20inspreker

(inspreker dhr. Werkman) Dank u wel. Goedenavond, ik sta hier vanavond namens Niek Tamminga, van Solarfields, Niek die kon hier niet aanwezig zijn, die hoopt vanavond vader te worden voor de eerste keer. Ja ik heb in samenwerking met Solarfields 2018, begin 2018 hebben wij een overeenstemming bereikt met de heer De Vries, akkerbouwer hier in Stadskanaal, voor een plan om zonneparken te gaan realiseren. Wij hebben dit plan samen, ja Niek Tamminga eerst met de heer De Vries bij de betreffende ambtenaar geweest, hebben we dit plan voorgelegd. Toen was de 200 hectare knip werd toen gemaakt in nou ja 2018 is er ????? Stadskanaal op zon vastgesteld, toen is er gekozen voor 200 hectare, konden wij ja niet mee doen met dat project, wij zijn verder wel doorgegaan met de plannen, dus we hebben landschappelijke inpassing gemaakt, we hebben contact gehouden met de gemeente, met de ambtenaar, gesprekken gehad met de heer Borgesius, wethouder. Wij hebben de raad enkele weken geleden uitgenodigd om een bezoek te brengen op locatie, daar hebben een aantal raadsleden en wethouder Borgesius heeft daar gebruik van gemaakt, afgelopen vrijdag hebben wij daar een wandeling gemaakt over het pad, naar de begraafplaats, die begraafplaats die willen wij graag in het project betrekken, die begraafplaats is nou ja heeft enigszins achterstallig onderhoud, druk ik mij nog heel voorzichtig uit, er moet gewoon eigenlijk wat aan gebeuren. verder daar staat ook nog een huisje, die staat nu op de monumenten lijst, die willen wij er ook graag in betrekken, echter wij komen op dit moment komen wij niet verder, en er ligt ook nog aan ten grondslag dat de oplaadzone veranderd gaan worden. dat is eigenlijk mijn eerste, ja verzoek of vraag van kan de oplaadzone niet gelijk blijven zoals deze nu is want het project wat wij hebben ligt in de oorspronkelijke oplaadzone. Ja zoals die er nu, als dat vanavond aangenomen wordt, die nieuwe visie zeg maar, dan komen er beperkingen voor dit zonnepark, een aanpassing in de oplaadzone, maar liever zouden wij zien, met onze informatie die wij nu hebben, dat er een 240 hectare aan panelen in behandeling is, en ja omdat er, ik weet niet exact de datum, maar op een gegeven moment is die 200 300 hectare geworden en we praten met dit project in totaal over 57,5 hectare. Ja dan zitten we nog onder de grens van 300, dus eigenlijk zouden wij heel graag zien dat wij met dit project verder zouden kunnen gaan of dat het in elk geval in behandeling genomen kan worden. Wij hebben dus al landschappelijke inpassing gedaan, heeft een architect naar gekeken en de situatie leent zich ook goed omdat er al een grote bomenrij staat. De bewoners aan de Unikenstraat hebben wij nog niet ingelicht, omdat wij dit eigenlijk eerst voor willen leggen aan de raad, maar die zullen we er uiteraard goed bij gaan betrekken om tot een goed en gedegen maatschappelijk overwegend plan te kunnen komen zodat de omgeving ook goed kan meeprofiteren en de begraafplaats plus het aldaar gelegen huisje ook meegenomen kan worden in een stukje onderhoud, verbetering van Stadskanaal. Ja zo ben ik eigenlijk wel door mijn punten heen, dank u wel voorzitter en bedankt.

0:07Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Dank u wel. Zijn er nog vragen voor de heer Werkman. De heer Mellies, LB.

0:18Dhr. J. Melliesfractievoorzitter Lokaal Betrokken

Ja dank u wel voorzitter. Mag ik vragen wat volgens u de beperking is als het dus niet opgenomen wordt in de oplaadzone, dat is het plan wat voorligt vanavond, dus het komt dus in het landschappelijk gebied te liggen, wat is dan volgens u de beperking voor realisatie van het park.

0:50inspreker

Ja dat is meer dat wij gewoon het gevoel hebben van we liggen nu in een oplaadzone, we kunnen nog niet precies over ja wij zijn gewoon bang dat er extra belemmeringen komen, er wordt in de eerste instantie kon het door het college besloten worden nu moet er volgens mij door de gehele raad daarover besloten worden, dus gewoon puur het stukje besluitvorming ja wordt uitgerekter en ja we willen toch eigenlijk allemaal graag voortgang maken. we hebben in september volgend jaar zal er één SDE ronde zijn in plaats van gebruikelijk maart en oktober, ja de SDE die gaat geleidelijk aan wordt die lager, dus ja het project ja hoe moet ik het zeggen, ja wordt minder kansrijker des te langer we wachten.

0:05Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

De heer Mellies.

0:15Dhr. J. Melliesfractievoorzitter Lokaal Betrokken

Ja dan toch nog even een laatste vraag. Goed waar u doelt is dat de raad gaat er dan over, die moet een verklaring van geen bedenkingen afgeven, maar bent u er bang voor dat dat niet gebeurd dan.

0:11inspreker

Nou je het levert gewoon meer belemmeringen of nou ja hoe moet ik het zeggen het zou meer ja belemmeringen op kunnen leveren ja. Ja en ik kan het niet inschatten als dat ook daadwerkelijk zou gebeuren, maar.

0:08Dhr. J. Melliesfractievoorzitter Lokaal Betrokken

Dan even een feitencheckje hoor, even voor de verhandelingen. Sinds wanneer bent u in gesprek met de gemeente over dit zonnepark.

0:31inspreker

In juni hebben wij het eerste gesprek gehad met de gemeente, 2018, en ja toen was er dus 200 hectare, toen konden wij niet verder praten. In de loop van de tijd is het dus 300 hectare geworden, er heeft ambtelijk gezien is daar een keer een wisseling geweest en ja wij moesten al helaas laatst vernemen van een nieuwe ambtenaar dat die nog niet op de hoogte was gesteld van dit plan.

0:05Dhr. J. Melliesfractievoorzitter Lokaal Betrokken

Dus juni 2018? Ok, dank u wel.

0:03Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

De heer Pals, D66.

0:48Dhr. K. Palsfractievoorzitter D66

Ja we hebben nog even een vraag over uw begraafplaats. Ik denk dat heel wat toehoorders denken van een zonnepark en een begraafplaats wat gaat dat nu worden. en nou ken ik toevallig die begraafplaats, dat is van de familie Uniken en dat is nogal historische grond, dat zijn toch echt de founding ?????? van onze omgeving. en u zegt daar in dat of dat plan doorgaat dan gaat er een deel van de revenu naar het opknappen van die begraafplaats, maar is dat extra op de bijdrage die de omgeving krijgt. Want u krijgt dan een soort investeringsfonds, een deel gaat naar maatschappelijke nou je dat moeten we dan nog uitvogelen, maar dat wordt extra daarbovenop gedaan hè?

0:01inspreker

Ja, dat is correct.

0:13Dhr. K. Palsfractievoorzitter D66

Het is niet zo, en die begraafplaats zal dan ook zolang die zonnepanelen daar staan of liggen, wat moet je eigenlijk zeggen, liggen, zal dat ook blijvend onderhouden worden.

0:12inspreker

Ja, nou ja het is natuurlijk ja 30 jaar normaal gesproken blijven die zonnepanelen staan dus ik ja dan neem ik ja dan kan ik hierbij wel toezeggen dat dat die 30 jaar ook onderhouden wordt. ja.

0:02Dhr. K. Palsfractievoorzitter D66

Nou dat was het, dank u wel.

0:03Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Dank u wel.

0:02inspreker

Prima, ook bedankt.

0:10Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Dan gaan wij over tot de bespreking van dit voorstel. Even

0:07Mevr. I. Sterenborg-Kooijraadslid CU

Mag ik een hele korte schorsing? Heel kort.

0:22Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Een hele korte schorsing. Ok. Dan stel ik voor een schorsing van 10 minuten. Dus dat is, is dat te lang, dan gaan we om 20.45 uur verder.

0:08schorsing

1:20Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Ik heropen de vergadering. Wat de insprekers ons hebben meegegeven hebben we even goed kunnen laten indalen. Dat lijkt me nog mooi. Nou het is niet de eerste keer dat we het over dit onderwerp hebben. In maart 2018 is de gebiedsvisie "Stadskanaal op zon" vastgesteld. Het kader voor de zonneparken in onze gemeente en belangrijk element daarvan is het aanwijzen van gebieden als oplaadzone of als landschappelijke zone. Vandaag is aan de orde de ruimtelijke uitwerking voor de oplaadzone niet voor het eerst, we hebben natuurlijk op allerlei manieren al inspraak hierover laten plaatsvinden, vandaag dan nogmaals door de insprekers, waarvoor dank. Een onderwerp dat leeft, vast ook onder u. Wie mag ik het woord geven? Bij het CDA niemand? wie dan? Dat is dan alle partijen als ik het goed zie, dan begin ik met mevrouw Sterenborg, CU.

5:55Mevr. I. Sterenborg-Kooijraadslid CU

Ja, dank u wel voorzitter. De insprekers stonden hier ook over dit onderwerp, ik denk ik ga hier ook eens staan, zijn we niet gewend heel vaak te doen, maar af en toe vind ik het wel leuk. In maart 2018 is de visie "Stadskanaal op zon" vastgesteld en toen is afgesproken dat we een on hold moment zouden hebben bij 200 hectare vergund. Het bleek al snel zover te zijn. In december 2018 hebben we een evaluatie moment gehad en daarin zijn een aantal zaken besproken. Nu zijn we bijna een jaar verder, ondertussen is er om ons heen behoorlijk wat veranderd. Denk hierbij aan het RES, regionaal energie transitie, en de hele stikstof problematiek. Ook hebben we te maken met de veranderende regelgeving. Als gemeente worden we gedwongen stelling te nemen hoe nu verder. Zodat inwoners weten waar we voor staan. We hebben gekozen voor zonne-energie en niet voor grote windturbines, zoals ze om ons heen verschijnen. Graag willen we van de wethouder horen wat de mogelijkheden zijn van kleinschalige windmolens in onze gemeente. Volgens ons zijn hier geen specifieke plekken voor aangewezen of uitgesloten. Klopt dit? Wij hebben het zo geïnterpreteerd dat de ruimtelijke visie oplaadzone Stadskanaal een oplegger is van de reeds vastgestelde visie Stadskanaal op zon. Is dit juist? Wat betreft de oplaadzone, deze wordt uitgebreid besproken in het voorliggende stuk. De gemeente wil hier de regie blijven voeren en we merken dat ook de provincie hier iets van vindt. De visie is tot stand gekomen in samenspraak met de provincie en het Waterschap Hunze en Aa's. Er moet maatwerk geleverd worden, het moet passen in het landschap. De huidige structuur van het landschap is hierbij uitgangspunt. Op bladzijde 10 is geschetst hoe het er ongeveer uit moet komen te zien en bij de tekening op bladzijde 17 laat zien hoe de verdeling zal zijn tussen zonnepark en groen. Dit betekend volgens ons dat er nog meer beslag zal worden gelegd op goede landbouwgronden. Immers om het aantal hectare zonnepanelen te realiseren zal 30 – 50% meer grondoppervlakte nodig zijn. U zult begrijpen dat de CU hier moeite mee heeft. Er zal namelijk nog meer beslag worden gelegd op de goede landbouwgronden. We blijven het herhalen; kijk naar de zonneladder. Eerst daken en onrendabele landbouwgronden en als laatste pas de goede landbouwgronden. Dan gehoord te hebben de inspreker van de Kijlsterweg, maar ook de brief van de initiatiefnemers "zonnepark Boerendiep" over de bufferzone bij de Kijlsterweg van 300 meter. Ons is niet duidelijk of dit opgelegd wordt door de provincie of dat het aan de gemeente is om hier wel of geen gehoor aan te geven. En was u bekend dat de initiatiefnemers en de bewoners van de Kijlsterweg niet op één lijn zitten. Er zal invulling gegeven moeten worden aan de groenstroken tussen de zonneparken. Wat zijn hiervoor de voorwaarden? Zoals het er nu staat kan het van alles zijn. dat is wat ons betreft prima in deze snel veranderende wereld, maar we vragen ons af of dit duidelijkheid schept aan betrokkenen. Op bladzijde 13 staat dat er delen uit de oplaadzone ingedeeld worden in een landschappelijke zone. Dit lijkt ons gezien uw argumenten een goede zaak. Hierbij willen we opmerken dat het gebied Vledderveen, Mussel wat tot nu toe als oplaadzone stond ingetekend ook uit landschappelijke zone wordt gehaald. Aan de achterkant van de lintbebouwing van Vledderveen is immers ook al een landschappelijke zone ingetekend, dit zou betekenen dat er zowel aan de voor- als aan de achterkant van het zonnepark zou kunnen komen. Wij dienen hiertoe een amendement in, zoals reeds aangekondigd in december 2018. Op grond van artikel 46 van het reglement van orde van de raad van de gemeente Stadskanaal. De raad van de gemeente Stadskanaal in vergadering bijeen op 25 november 2019. Gelet op het voorstel van B&W om de ruimtelijke visie oplaadzones Stadskanaal vast te stellen, overwegende dat voorkomen moet worden dat zowel ten noorden als ten zuiden van Vledderveen zonneparken worden aangelegd. Besluit de ruimtelijke visie oplaadzone Stadskanaal op bladzijde 13 aldus te wijzigen dat de passage voor het gebied Vledderveen, Mussel wordt dezelfde benadering gekozen ook dit deel wordt toegevoegd aan de landschappelijke zone wordt gewijzigd in het gebied Vledderveen, Mussel (omsloten door de gedempte Vleddermond, de Waterschapsweg, de 3e Oomsberg, de Ondersteveenweg, de Musselweg en het A.G. Wildervanckkanaal) wordt uit de oplaadzone gehaald en niet toegevoegd aan de landschappelijke zone. Aldus ingediend op 25 november 2019. Ondertekend door meneer Hofstra van de PvdA, mevrouw Ham van de SP en door mijzelf van de CU.

0:15Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Dank u wel. Dit amendement zal worden toegevoegd aan de besluitvorming en beraadslagingen. De heer Remmerts, CDA.

5:05Dhr. K. Remmertsfractievoorzitter CDA

Dank u wel voorzitter. Wanneer wij de voorliggende visie op ons laten inwerken dan is er naar onze mening een sprake van een behoorlijk aantal aanpassingen ten opzichte van de eerste visie Stadskanaal op zon. En de mensen van de provincie voor een grootschalige zonneparken zijn we naar onze mening tegemoetgekomen en er is geluisterd naar de wensen van insprekers en onze burgers. Een goed voorbeeld daarvan is naar onze mening de aanpassing van de oplaadzone Musselkanaal en Vledderveen tot landschappelijke zone waar alleen kleinschalige parken mogelijk zijn. Een en ander is gebeurd op nadrukkelijk verzoek van de bewoners. We hebben ingestemd daarmee omdat we weten dat draagvlak in dezen van belang is. In onze gemeente produceren we nu ongeveer 14% duurzame energie, we hebben met elkaar afgesproken dat dat in 2022 28% moet zijn. We willen graag van het college weten of zij van mening is dat deze doelstelling behaald wordt, temeer omdat de vergunde parken naar onze mening dat daar nog een stroom aansluiting gerealiseerd moet worden. Aan de noordkant van het Noorderdiep ter hoogte van de Unikenstraat is een verkleining van de oplaadzone voorgesteld. We vragen ons af waarom dit voorstel gedaan is. Het gaat hier om de locatie die nu in de oplaadzone ligt en waarvan voorgesteld wordt om er een landschappelijke zone van te maken. In onze ogen wordt hierdoor de uitvoering van dit initiatief een stuk onaantrekkelijker. Wat ons betreft blijft dit gebied dan ook binnen de oplaadzone. We moeten het beleid niet onnodig aanscherpen en bovendien is het de bedoeling dat we onze doelstellingen realiseren. En graag willen we hiervoor de mening van het college horen. Voorzitter dan de opmerkingen over de Kijlsterweg. Wij denken dat het goed is dat ten noorden van de Kijlsterweg geen zonepanelen gelegd worden. Dit om te voorkomen dat de bewoners aan alle kanten ingesloten worden door zonnepanelen. Dan hebben wij verder vanavond de inspreker gehoord over de problematiek die er kennelijk heerst aan de Kijlsterweg. En wij moeten u zeggen dat wij dat betreuren, want ook wanneer daar een zonnepark gerealiseerd moet worden dan is er ons veel aan gelegen dat daar overeenstemming is. In de visie wordt gesproken van een afstand tot de linten van 300 meter. We hebben daar een vraag over. Wij zijn van mening dat we de Kijlsterweg geen lint kunnen noemen, een deel van die weg is immers een ruige kavelingsweg en het langste deel van de weg is een zandlaan. En we horen graag van het college of we dat goed of verkeerd zien. Door de aanpassing van het voorgestelde beleid wordt ook het park in Musselkanaal effectief een stuk kleiner. Het gaat om een teruggang van 200 hectare naar 140 hectare. Dit komt door de opdeling van het park via brede groenstroken. Wij vragen ons af of op deze groenstroken het telen van gewassen mogelijk blijft. Het college is van mening dat na opruiming van een park de groenstroken kunnen blijven en wij vragen ons af waarvoor dat nodig is, want de bestemming blijft toch gewoon agrarisch gebied. En ook daarvoor horen we graag de mening van het college. Op pagina 11 daar lezen wij over stofstormen en het voorkomen daarvan door groenstroken. Wij zijn van mening dat het onder zonnepanelen eigenlijk nooit zal stuiven tenzij alle panelen wegwaaien. Wat de toepassing van de zonneladder betreft zijn we het eens met het standpunt van het college. Voorzitter u vraagt ons het college opdracht te geven het thema lokaal eigenaarschap uit te werken en daarvoor een pauze van 1 jaar in te lassen voor een nieuw te ontwikkelen zonnepark. Wat het lokaal eigenaarschap betreft het is goed om de mogelijkheden van participatie te onderzoeken. Ons inziens zijn er bij alle projecten mogelijkheden om financieel mee te doen. Misschien zijn er nog wel meer mogelijkheden om het lokaal eigenaarschap uit te werken en te stimuleren. Wij zien in deze echter niet de zin van een pauze van 1 jaar in. Het tijdpad van een plan maken, een omgevingsvergunning aanvragen, een SDE beschikking ontvangen en de realisatie van een zonnepark bedraagt al gauw 3 – 5 jaar. Wat ons betreft kan er dan ook gewoon doorgewerkt worden. wel willen wij graag jaarlijks korte evaluatie momenten om te zien wat de stand van zaken is en of er aanpassingen nodig zijn om onze doelstellingen te behalen. En ten slotte voorzitter, laten we niet vergeten dat ieder aangelegd zonnepark geld oplevert voor de gebiedsfonds en ook nog eens heel veel geld via de ontroerende zaakbelasting. Geld wat we in de komende jaren maar al te goed kunnen gebruiken. Tot zover in eerste termijn.

0:08Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Dank u wel. Mevrouw Ham, neem ik aan, SP.

0:43Mevr. J.M. Hamraadslid SP

Nou er is al heel veel gezegd dus ik houd het iets korter. Wij vinden het fijn dat de plannen zijn gewijzigd, maar wat ons betreft kan echt ook het stuk van Vledderveen er helemaal uit gelaten worden. Daarnaast vinden we het belangrijk dat ook de zonneladder goed in de gaten wordt gehouden, we moeten meer kijken naar dat de panelen op daken terechtkomen en minder in nou ja de tuinen van omwonenden om het zo maar even te zeggen. Over de Kijlsterweg hebben we de volgende vraag nog; hoe zit het nou precies met die bufferzone van die 300 meter, geldt dit nou echt alleen voor de linten rond het kanaal of gaat het hier om alle wegen met bebouwing.

0:11Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Dank u wel. De heer Hofstra, PvdA.

3:10Dhr. E. Hofstrafractievoorzitter PvdA

Ja, dank u wel voorzitter. Voorzitter we hebben inderdaad in maart 2018 het eerste gebiedsvisie Stadskanaal op zon vastgesteld. 10 december 2018 hebben we een herijking daarvan gehad in de raadscommissie. Destijds waren wij ook samen met de CU al van mening dat het gedeelte ten zuidwesten, sorry, ja zuidwesten van Vledderveen uit het plan zou moeten worden gehaald. Die mening hebben wij nog steeds en daarom hebben wij mede het amendement ingediend dat mevrouw Sterenborg net heeft voorgelezen. Om daar maar even mee te beginnen. Voorzitter, ik hoor allerlei geluiden hier aan de overkant van het CDA, van meneer Remmerts, dat het gebied dan op slot gaat, dat er dan gebieden uit de oplaadzone worden gehaald en dat er dan niks meer mogelijk zou zijn. Het enige verschil is, mijns inziens, dat dan voor initiatief bij de raad, dat men dan bij de raad langs moet en daar is volgens niks mis mee. Als ik kijk hoe wij in het afgelopen jaar bijvoorbeeld hier in de raad gesproken hebben over zonnepark Alteveer, dan denk ik dat het heel goed is dat het in dat geval langs de raad ging. Ik hoorde ook de inspreker, de heer Veninga, van de Kijlsterweg, die had het over maatschappelijk en moreel verantwoorde wijze. Ja toen werd ik toch wel echt weer herinnerd aan geval Alteveer, hetzelfde gevoel riep dat bij mij op. Dezelfde woorden werden bijna gebruikt en dat lijkt mij, dat is geen gunstige voorteken voor het verloop van dit soort projecten. Het lijkt er toch steeds om te gaan dat inwoners, bewoners die in de buurt wonen van een initiatief dat die dat daar tweespalt ontstaat. Sommige mensen zien het wel zitten, sommige mensen zien het niet zitten. En volgens mij was dat nou juist niet de bedoeling. Het is wel goed dat er gewerkt wordt dus aan lokaal eigenaarschap, juist om dat soort dingen in betere banen te kunnen leiden. Daar wordt gevraagd om een jaar te pauzeren een jaar on hold te zetten van de initiatieven. Volgens mij is dat heel verstandig, we moeten hier niet over één nacht ijs gaan, het is goed dat wij hier goed over nadenken als er eenmaal een vergunning gegeven is dan kunnen wij die niet meer terugdraaien. Dus ook niet eens met het CDA die zegt van; we zien niks in een pauze. Ja de vraag is ook al door mevrouw Ham gesteld, hoe zit het nou precies met die zone van de 300 meter, vanaf waar moeten we die rekenen. En ik wou ook nog graag even stilstaan bij het lokaal eigenaarschap, ik neem aan dat als dat uitgewerkt is dat dat ook weer in de raad terugkomt. Tot zover bijdrage van ons in de eerste termijn.

0:05Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Dank u wel. De heer Bieze, GBS.

4:36Dhr. E. Biezefractievoorzitter GBS

Ja dank u wel voorzitter. Anderen hebben het ook al gezegd; we praten hier al een behoorlijke tijd over de zonneparken. Soms denk je van kan het nou nooit eens zonder slag of stoot, maar blijkbaar is dit onderwerp zo belangrijk dat mensen dit raakt en dat is natuurlijk ook een goede zaak dat mensen opkomen voor hun belangen. Als ik de heer Spelde hoor praten over wij zijn nog steeds niet gehoord of wij worden nog steeds niet gehoord, 95% van ons is tegen zonneparken in dit gebied en Vledderveen, Mussel, AG Wildervanckkanaal moet uit het plan. Dan denk ik van, en er ligt ook een amendement van de CU, ik denk dat dat goed is. Dat het uit het plan gaat. En ik kan me nog herinneren dat we tijdens de commissievergadering volop hebben gediscussieerd ook over draagvlak en over het aanbieden van alternatieven en ik kan mij inderdaad herinneren dat Vledderveen alternatieven heeft aangeboden om dit stuk te gaan compenseren. Dus ik denk dan, en dat wil ik dan graag van het college horen, waarom dit niet mogelijk zou zijn. Als we naar de Kijlsterweg kijken dan zien we daar dus tegengestelde belangen. Bewoners die aandeelhouders aanspreken, aandeelhouders die individueel blijkbaar bewoners aanspreken, bewoners die in tweespalt leven, de inspreker heeft het er over gehad, dan denk ik van nou dat zijn toch ook bewegingen die niet bijdragen aan een goede oplossing of het creëren van draagvlak voor een zonnepark. En het mooie is dat, dat al deze mensen zich heel goed beseffen dat er een energietransitie loopt en dat er dingen moeten gebeuren en dat zij daar ook wel aan willen bijdragen, maar dan moeten ze echt wel, ook als omwonenden, als groep, serieus worden genomen. voorzitter als laatste het verhaal van SolarFields, de planvorming is al in juni is die begonnen, dan wordt er een ambtenaar gewisseld en de ouden ambtenaar draagt dan blijkbaar niet over naar de nieuwe ambtenaar en kan een bedrijf weer helemaal overnieuw beginnen samen met de nieuwe ambtenaar. Hoe is het mogelijk voorzitter. Ik denk dat wij ook richting SolarFields, richting de Unikenstraat waar het plan wordt gesitueerd, goed moeten kijken van kunnen we nou geen maatwerk leveren. En SolarFields die doet zelfs nog een grote duit in het zakje door de begraafplaats en haar omgeving te gaan upgradend, zoals ze dat tegenwoordig zeggen. en ik denk dat dat een goede zaak is want we nou ik ken de Uniken begraafplaats ook meneer Pals, en hij verloederd in een snel tempo, het is in bezit van de stichting en de stichting doet niet zo veel meer of heeft niet zoveel geld meer hoor ik wel om dat te kunnen bekostigen, maar wij moeten als Stadskanaal ons rijksmonument, want dat is een rijksmonument, inclusief de woning, moeten wij voor ons nageslacht bewaren, want de heer Maarsingh zei het ook al, meneer Jan Uniken, oftewel Jan Unti zoals hij hier werd genoemd, heeft heel veel goede dingen voor dit gebied gedaan. In het stuk wordt gesproken over lokaal eigenaarschap, anderen hebben daar ook al over gesproken. Ja ik vroeg mij ook af van moet dat nou een jaar gaan duren, kunnen we dat niet sneller gaan doen en natuurlijk zijn wij voorstander van lokaal eigenaarschap. En de zonneladder idem dito, daar zijn wij ook positief over. Ja die 300 meter is ook aan de orde geweest, dat is ook wel onze vraag van is dat nou een harde grens als we dit aannemen, trekken we nu een harde grens of kunnen we ook daar nog mee iets doen als er maatwerk nodig is voor initiatieven. Voorzitter dat was het in eerste termijn, dank u.

0:04Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Dank u wel, de heer Mellies, LB.

5:36Dhr. J. Melliesfractievoorzitter Lokaal Betrokken

Ja, dank u wel voorzitter. Ja begin 2018 hebben we een visie opgesteld met als achtergrondgedachte om in 2050 100% duurzaam te worden. Dat hebben we dus vastgesteld en toen kwamen ook gelijk de initiatieven en dat ging zo snel dat we dachten nou we zijn over vijf jaar al wel 100% energie neutraal, zoveel initiatieven kwamen er op ons af. Daar heeft ook toe geleid dat wij in december dus een bezinningsmoment hebben ingelast, dat was naar aanleiding van al met al zo'n 300 hectare aan initiatieven. Daar hebben we afgesproken dat ook naar aanleiding van de inspreker, de heer Spelde toen al, gezegd hebben nou hoe ?????????? Vledderveen, het strookje Vledderveen aan gaan passen in de visie, dit heeft ertoe geleid dat er dus nou een ruimtelijke visie oplaadzone voorligt. Inmiddels weten we ook dat de provincie daar in tussentijd ook wel iets van vond van die grootschalige zonneparken. Ja vinden het toch wel jammer dat er, nou voorbeeld dan park Tweede Boerendiep, 200 hectare in eerste instantie, vinden het toch jammer dat door de nieuwe regelgeving daar 60 hectare van af moet, dat er stroken tussen komen te liggen, dat we dus nog maar 140 hectare overhouden, nu met die nieuwe regel van 300 meter vanaf de bebouwingslinten zou dan betekenen dat er nog eens een keer weer 20 hectare van af zou gaan, dan houden we nog 120 hectare over, ja je werkt het wel in de hand dat je dus elders die hectares terug moet vinden en dat je dus meewerkt aan een versnippering van zonneparken en dat vinden we toch wel jammer. Maar goed de provincie die heeft dat zo gesteld en het zij zo. Toch willen we wel graag weten, meerdere fracties hebben dat ook al naar voren gebracht, die 300 meter vanaf de bebouwingslinten tot aan het zonnepark, geldt dat ook voor de Kijlsterweg. Daar zouden we wel graag duidelijkheid over willen. Ook een vraag; ?????????? in deze nieuwe regels, we hebben natuurlijk ook een park reeds vergund aan de Van Boekerenweg en dat is ook een behoorlijke oppervlakte, gelden die regels daar ook niet, vroegen we ons af. Dus graag daar een antwoord op. Ja dan het SolarFields, we zijn er afgelopen vrijdag geweest, laarzen aan, zijn er door de modder heengelopen naar de Unikenbegraafplaats, er is ons uitgelegd waar het nieuwe park dan zou komen, dat zag er allemaal goed uit, waren ook blij dat de begraafplaats een nieuw leven ingeblazen wordt, zeg maar. Maar toch, ja ik vind het wel jammer. Nou hebben we dus vorig december hebben wij een bezinningsavond gehad, en wij wisten toen als raad niet dat dit initiatief er al lag. Waarom is dit initiatief toen ook niet besproken. Heel jammer. En we vinden het ook heel, heel jammer en ook wel typisch dat nu net dat initiatief weer buiten deze oplaadzone valt in die nieuwe visie. Graag daar nog een antwoord op, want hoe gaan we nou met dit initiatief om. Valt dit terug in de landschappelijke zone, dan vraag ik mij af; 57 hectare. Valt dat dan nog onder kleinschalige zonneparken, ik vraag het me af, ik zou daar graag antwoord op willen. En ja voor wat betreft het lokaal eigenaarschap, in principe zijn wij akkoord om een pauze in te lassen om toch ook de bestaande initiatieven eens te realiseren. Want we hebben een hele hoop plannen, maar we eigenlijk nog niets gerealiseerd. Dus we zouden graag zien dat we na vaststelling van deze visie dat er ook een beetje vaart in komt om de bestaande initiatieven en om mij part gaat dat initiatief van SolarFields daar in mee, omdat eerst eens te realiseren. En qua eigenaarschap, ja we blijven er toch bij dat wij vinden dat de gemeente hier actiever in moet zijn. Wil je zeker weten dat geld terugvloeit naar de gemeente, dan zou je misschien als gemeente eens moeten na gaan denken om zelf iets te gaan organiseren. Zelfs iets te gaan exploiteren, zelf of samen met andere partners met coöperaties of danwel energie reuzen. Dit gebeurd al in meerdere gemeentes. Midden Drenthe die heeft daar hele goede ervaringen mee, gemeente Twenteland heeft er goede ervaring mee, Ameland heeft er goede ervaring mee en je kunt er zeker van zijn dat alle lusten ook volledig terugvloeien dan naar de gemeente en niet alleen die 2,5-3 % per obligatie wat je wel eens hoort dan. Dus ik zou toch graag zien dat de gemeente hier misschien ook eens over nadenkt en daar met plannen voor komt. Dat Vledderveen nog even voorzitter. Het amendement van de CU, daar staan wij in principe sympathiek tegenover. Alleen ik vraag me dan wel af, krijgen we dan niet vanaf morgen gelijk de telefoontjes van overal uit onze gemeente van; ja wij hebben ook nog een strook die willen we graag niet in die landschappelijke visie hebben. Ik weet niet of dat wenselijk is. Daarnaast is het ook zo, nu het in die landschappelijke zone valt gaan wij als raad wel over en als ik dan zo een beetje beproef hoe wij er met zijn allen over denken, over dat strookje, wel of geen zonnepanelen, nou dan geloof ik niet dat dat door de raad zou komen mocht er ooit een initiatief komen op dat stukje grond, maar goed dat ter zijde, ik zou graag ook van de wethouder willen horen hoe hij hier tegenover staat. Tot zover voorzitter.

0:04Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Dank u wel. De heer Pals, D66.

5:00Dhr. K. Palsfractievoorzitter D66

Ja voorzitter, laatste aan het woord, heel veel techniek aangehoord, heel veel begrippen aangehoord, maar één begrip heb ik niet gehoord en dat is toch de tikkende klok die in dit in onze in Nederland tikt. We hebben toch te maken, want we hebben de visie hebben we inderdaad in maart 2018 hebben we aangenomen, maar als je even een tijdslijn maakt vanaf maart 2018 tot nu waar we nu staan, is er natuurlijk een wereld van verschil ontstaan. De uitspraak van de Hoge Raad heeft ons gedwongen om maatregelen te nemen die ongekend zijn. Afgelopen weken heel Nederland staat op de kop, we hebben met stikstof en we hebben met pfas te maken met hebben met allerlei problematiek te maken die ons dwingen denk ik om toch ernsthaft na te denken van hoe gaan we om met onze toekomst en hoe gaan we dat nu vormgeven. Nou weet ik we hebben een visie op de zon vormgegeven, maar wat ik nu constateer ook in de visie van de zon die ik nu heb en ik constateer ook bij heel veel raadsleden is toch; zet de rem er maar een beetje op. Wij zitten te neuzelen over, met alle begrip hoor neuzelen, daar moet een hectare, daar moet een hectare, dat moet weer veranderd worden, Vledderveen, alle begrip voor Vledderveen, die wil niet, groenstroken problematiek et cetera, allemaal hartstikke technisch en ook alle begrip voor mensen die het niet willen en ook alle steun misschien ook wel van mijn kant dat ze het niet willen en dat ik hun daarin wil steunen, maar zo langzamerhand zijn we toch echt op een punt gekomen denk ik dat dit stuk eigenlijk vanavond helemaal niet behandeld moet worden, dat we gewoon op een nulpuntmeting moeten komen en zeggen van a; hoeveel aanvragen zijn er, hoeveel mogelijke aansluitingen zijn er, wie heeft er vergunning om aan te sluiten en wanneer kunnen die aansluitingen gerealiseerd en wanneer gaan we ermee aan de slag. Ik hoor zelfs hier stemmen over pauzes. Nou wat mij betreft helemaal geen pauze, gewoon voortmaken. Gezien in het licht van de betekenis van wat we de afgelopen maanden hier in dit land beleven, of afgelopen maand, gewoon hier beleven. Wij staan daar gewoon niet bij stil, ik in die zin zouden wij een tik in de klok moeten hebben die aangeeft van raadsleden maak voort, maak voort, maak voort. Dus in die zin voorzitter kunnen we, is het een moeilijk stuk, in die zin is het geen moeilijk stuk het is een achterhaald stuk aan het worden. en ik denk dat wij en ik roep ook echt het college op om tot een soort nulpuntmeting te komen. Want als ik nou zie dat bijvoorbeeld Vledderveen wil de zonnepanelen niet meer, nou weer een nieuwe ik bedoel amendement wordt door de CU wordt ingediend, nou meneer Mellies heeft al gezegd hoe dubieus is dat als we een amendement op een dergelijke wijze gaan aannemen wat zijn dan de gevolgen van dat amendement. Nou ik voorzie, wij zitten hier over twee jaar nog te zeuren over dit hele belangrijke onderwerp die toch maatschappelijk heel erg belangrijk is en die ons allen gaat raken. Dus daarom denk ik van als ik dan weer zo'n initiatief heb van SolarFields aan de Unikenstraat nou ik heb in mijn bijdrage zeggen wij zullen ons prachtige initiatief waarom gaan we dat dan niet gewoon uitruilen met Vledderveen. Ik bedoel doe daar niet moeilijk over, probeer het uit te ruilen met Vledderveen, kijk wat de status is en met welke snelheid men daar die panelen kan aanleggen dan denk ik ok Vledderveen exit en we gaan bij Unikenstraat gaan we weer gewoon verder, klaar. Ik denk dat we meer hands on moeten worden, meer hands on moeten gaan, meer moeten kijken waar staan we wat hebben we wat zijn de aanbiedingen wat zijn de aanbieders geweest wat kunnen we nu en waar kunnen we nu kort op een zo kort mogelijke termijn kunnen we op gaan schakelen. En dat schakelen voorzitter dat wordt een hele belangrijke uitdaging de eerste tussen nu en een half jaar. want iedereen zoals alle raadsleden weten we zitten met de RES, de regionale energie strategie, over een half jaar moet het conceptrapport klaar zijn en ik wil niet in een gemeenten wonen waarin wij zeggen van wij door niet te voldoen of door onderling te zeggen van waar wel een paneel en waar wel een park, door niet te kunnen voldoen aan dat hele RES. Want het voordeel of het nadeel van de RES is, als wij niet voldoen aan de RES en het gaat terug naar Den Haag dan krijgen we toestanden als met de windmolens en hier over de grens wat we allemaal niet willen, maar dan wordt het gewoon landelijk wordt dat gewoon opgelegd. En ik denk dat we dat we een eerlijk verhaal aan de bevolking moeten vertellen. Jongens als wij de rest niet halen en wij voldoen niet aan de RES krijgen we dat soort situaties krijgen we weer in onze gemeenschap. En daar wil ik liever geen deel aan uitmaken. Tot zover onze bijdrage.

0:02Dhr. A. Maarsinghraadslid CDA

Heeft de heer Pals zijn huis al te koop voorzitter.

0:23Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

We hebben een groot aantal vragen. Ik stel voor dat we even 5 minuten, 5 minuten schorsen om de portefeuillehouder in de gelegenheid te stellen om u ordelijk antwoord te geven. 5 minuten.

0:04schorsing

0:03Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

En geef het woord aan de heer Borgesius, portefeuillehouder.

7:09Dhr. G. Borgesiuswethouder VVD

Ja, dank u wel voorzitter. Er is zowel door de insprekers alsook door de raad natuurlijk heel veel gezegd. En voor wat betreft de beantwoording, ja zit ik eigenlijk te denken in de omgekeerde volgorde en dan begin ik maar even bij de heer Pals. Van die sprak over een tikkende klok. En u haalde daarbij denk ik ook terecht de RES problematiek stelde u aan de orde, er wordt van ons verwacht dat wij uiterlijk 1 juni volgend jaar een concept hebben en daarin zullen wij een bieding moeten doen. Of we dat nu leuk vinden of niet leuk vinden. En u nam dat woord in de mond, ik zal dat hier nog niet in de mond nemen, maar het is niet ondenkbaar wat u hier naar voren heeft gebracht. Ja en dan kom ik even terug denk ik op hoe wij dit tot stand hebben gebracht. Deze visie Stadskanaal op zon, door velen van u ook gezegd, is door u, ik dacht unaniem, op 26 maart 2018, geaccordeerd. In die visie stond; bezinningsmoment 200 hectare. Die hadden wij al bereikt in juni want wij zaten hier nog maar net als nieuw college, als ik het zo mag zeggen, toen mocht ik u in de vergadering van juni mededelen dat wij van de 200 in één keer naar de 300 gaan. Daar hebben wij over gesproken, u bent daar op dat moment mee akkoord gegaan, met die 300 hectare, onder voorbehoud bezinningsmoment die wij hebben gehad in december afgelopen jaar. aan de hand van de opmerkingen en ook aan de hand van de inbreng van insprekers, in dit geval ook van de heer Spelde, Vledderveen, hebben wij u per brief van januari 2019 een voorstel gedaan en dat wij dus een hernieuwde onderzoek zullen gaan doen voor wat betreft de landschappelijke inpassing alsook de maatschappelijke inpassing. Dat rapport is gemaakt in overleg met de provincie en toen kwam het bouwheerschap van de provincie om de hoek en die zei; ja 200 hectare aaneengesloten, daar hebben wij toch wel heel veel problemen mee. Zo niet onacceptabel. Daarop is dat rapport gemaakt en de afspraak van die 300 hectare, in de beleving van uw college, ligt er nog steeds. Dus er komt nu waarschijnlijk, Tweede Boerendiep, een verdunning. Maar tot op heden weten wij nog niet wanneer daar meerdere eventueel landbouwers zich bij aan zullen sluiten richting Exloërweg, met wat voor een exact oppervlakte het desbetreffende initiatief naar ons toekomt. Dat kan nog 160 zijn, de heer Mellies liet zich dat ook ontvallen, het kan misschien ook wel 180 zijn en wie zal het zeggen misschien is het wel 200. Stel dat het 200 is, dan zitten wij op slot, in die zin op slot dan zullen wij als college eerst naar u moeten als raad, wat gaan wij nu doen. En dan kijk ik even weer de heer Pals, de tikkende klok. Dat is in onze beleving de actuele stand van zaken waar wij nu ons bevinden. Dus alle andere initiatieven en één van de insprekers die bracht dat naar voren, juni tot op heden, en de inspreker heeft ook gezegd dat ik vrijdag jl. waar ook sommigen van u ook waren, was ik ook, heeft toen dacht ik ook gezegd dat er nooit een officiële aanvraag is ingediend. Is misschien mondeling over gesproken, maar los daarvan wij zaten toen ook al op die 300 hectare. En toen hebben wij gezegd; nee alles wat nu nog aan de deur klopt die zetten wij gewoon on hold van wij hebben een belofte gedaan naar u als raad. En toen hebben wij ook alles on hold gezet, van, en dat zult u misschien vragen, maar dan zal ik, misschien kan ik het nu maar beter zeggen, ik denk dat wij van 4 aanvragen, waarvan wij weten die er mogelijkerwijze ook mee spelen om een zonnepark op te richten, dan praten we denk ik nog maar zo 1,2,3 over 200 hectare. Die hebben wij allemaal on hold gezet. Hebben wij in de brief, en de heer Mellies refereerde daar ook aan, hebben wij in de brief van januari ook bevestigd voor wat betreft het gebied Vledderveen waar nu een amendement voor ligt. Wij zullen gedurende die periode geen initiatieven ontplooien. Ja en nu kan ik vanzelfsprekend voorzitter op allerlei details ingaan, maar ik vraag mij af of dat überhaupt iets bijdraagt en iets toevoegt. Want dit is dus het moment waar wij dus voor staan. En voor wat betreft het amendement, verwacht u terecht denk ik ook wel een reactie, ja dan gaan wij een witte vlek op onze gemeentekaart creëren waarbij wij ons afvragen wanneer wij hier, welk gebied dan ook, een witte vlek gaan creëren, ja hoe snel komen er dan nog meer mensen die hier inspreken en zeggen ja wij willen ook een witte vlek. En dan staan wij denk ik, en dan kom ik weer terug waar ik mee begon, dan staan we voor wat betreft de RES eigenlijk een beetje met de rug tegen de muur. Dus het college adviseert ook, maar luisterend naar wat sommige mensen al hebben gezegd

0:04Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Mevrouw Luijken, SP.

0:14Mevr. M. Luijkenfractievoorzitter SP

Ik vind het toch een beetje raar wat u zegt. Want dan hadden we volgens mij het woordje draagvlak niet in onze visie op moeten nemen want dat heeft dan geen waarde meer. Of zie ik dat verkeerd.

0:03Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Portefeuillehouder.

0:47Dhr. G. Borgesiuswethouder VVD

Ik zal niet zeggen mevrouw Luijken dat u dat verkeer ziet, maar naar aanleiding van de verschillende reacties die wij in december afgelopen jaar hebben gehad hebben wij dacht ik ook aan u als raad toegezegd; wij gaan ook het maatschappelijk gebeuren, nemen wij daar in mee. Vandaar ook nu het voorstel om daarvoor maximaal, maximaal één jaar te nemen zodat wij dat ook verder uit kunnen werken. dus dat is zeker tot ons doorgedrongen. Waar de provincie het meeste last mee, of problemen mee had, dat was de landschappelijke inpassing. En maatschappelijk zegt de provincie dat is aan u en de raad.

0:06Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

De heer Mellies, LB.

0:34Dhr. J. Melliesfractievoorzitter Lokaal Betrokken

Ja dank u wel voorzitter. Mag ik toch nog even vragen aan de wethouder over die regels vanuit de provincie. Goed de provincie die heeft een POP, provinciaal omgevingsplan, zijn die regels daarin vervat of is het puur, sec, dit initiatief dat de provincie gezegd hebben van nou we hebben misschien niet exacte regels daarvoor, maar we steken even onze vinger in de mond, steken hem even in de lucht van wij vinden gewoon dat dat niet kan zo en wij vinden dat daar stroken van zoveel meter tussen moeten, staat dat ergens beschreven die regels omtrent die stroken groen tussen die zonneparken in.

0:03Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Portefeuillehouder.

1:08Dhr. G. Borgesiuswethouder VVD

Misschien even ter verduidelijking mevrouw de voorzitter. Het was de heer Mellies die hier verleden woensdag volgens mij een mail stuurde met een vraag omtrent ook om dit gebeuren, onze beleidsmedewerker heeft daar een uitgebreid antwoord op gegeven, afgelopen weekend niet, maar het weekend daarvoor hebben de heer Mellies en ondergetekende contact hierover gehad en heb ik aan de heer Mellies voorgesteld van is het misschien toch niet verstandig dat je het zeer uitgebreide antwoord wat onze beleidsmedewerker aan de heer Mellies had gestuurd, om die te verspreiden onder alle raadsleden. En dat is dus ook geschiedt. En in die brief, en dan haal ik er maar even in het kort een passage uit, daar zei dus inderdaad de bouwheerschap van de provincie Groningen van du moment als je spreekt boven de 50 hectare ja dan moet het in feite aan ons worden gedelegeerd, dat weet u als geen ander, die zei inderdaad; een aaneengesloten oppervlakte van 1,4 bij 1,4 wordt te massaal. Zonder dat het denk ik ergens vastligt.

0:04Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

De heer Mellies.

0:46Dhr. J. Melliesfractievoorzitter Lokaal Betrokken

Nou ja goed ik vraag dit even want ik weet niet of u onlangs richting Groningen bent gegaan en langs over de A7. Daar ligt ook een strookje zonnepanelen van een behoorlijke omvang en het lijkt mij alsof die regels daar niet gelden. Vandaar dat ik het even vraag, van is dit een vaste regel, beleidsregel, voor alle zonneparkindustrie in de provincie Groningen of hebben ze specifiek voor dit gebied voor dit idee voor dit plan van 200 hectare gezegd van nee Stadskanaal dat gaan we niet doen. En daar wil ik even bij gezegd hebbende geldt dit dan ook voor alle nieuwe initiatieven die wellicht nog komen gaan, zit die ook vast aan diezelfde regels met die brede stroken er tussendoor.

0:34Dhr. G. Borgesiuswethouder VVD

In de nieuwe visie zoals die voorligt, de ruimtelijke visie, is die inderdaad geldig voor de initiatieven die in de toekomst op ons af zullen komen, dat klopt, in Midden-Groningen, want daar refereert u aan, die had in het gebied waar dat park ligt in feite ook een tuinbouw bestemming. Ja en dan zit je tussen de vraag; kas of zonnepanelen. En ik denk dat dan de keuze misschien wel wat eenvoudiger is.

0:03Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

De heer Maarsingh, CDA.

1:53Dhr. A. Maarsinghraadslid CDA

Ja, voorzitter de wethouder die confronteert de raad met de besluiten die de raad zelf heeft genomen en gelijk heeft ie. Dat is heel verstandig om het zo te doen. Maar mijn vraag is dan wel of daar nog wat duidelijkheid over moet komen, de wethouder zegt kijk wij hebben ook een aanvraag van de Tweede Boerendiep, Musselkanaal, dat was 200 hectare maar dat is nu 140 hectare, maar wie weet wat ze nog allemaal bedenken om weer tot 200 hectare te komen, dan kom je dus nooit verder als je dat dus zegt. volgens mij ligt daar gewoon een plan van 140 hectare en dat is dan 140 hectare maar de rest hoeft toch niet te wachten tot men daar eruit is en of het nou 120 of 130 of 140 of 200 wordt wat men allemaal nog kan bedenken daar ligt toch gewoon een plan van 140 hectare en dan blijft er toch gewoon ruimte over. En waar hier voor gepleit is gaan nou geen initiatieven steeds afremmen als er nog wel ruimte is, evalueer veel liever. Evalueer veel liever ieder jaar wat is nu de stand. Ja de stand is nu 30 hectare plus vergunningen, maar de stand is 30 hectare, dat is de stand van dit moment. Dat is operationeel denken wij. Dus wat is nou de reden dat de wethouder zegt; 140 kan wel weer 200 worden. Wilt u dan helemaal wachten op een uitgewerkt plan van één initiatiefnemer totdat anderen weer de mogelijkheid krijgen, waar ook in onze gemeente, om iets te doen. Ja het is een beetje een lange vraag geworden, maar u begrijpt hem vast wel.

0:01Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Portefeuillehouder.

0:48Dhr. G. Borgesiuswethouder VVD

Ik denk dat het antwoord korter is dan de vraag. Wij hebben tot op dit moment de nieuwe ruimtelijke visie nog niet vastgesteld. dus wij zijn als college gebonden aan die 300 hectare. In du moment als wij overeenstemming hebben met de initiatiefnemers, ik zeg duidelijk ????? onderneem of initiatiefnemers, over de totale oppervlakte dan wat wij op dit moment nog niet hebben, dan weten wij exact wat voor ruimte er nog over is voordat wij op die 300 hectare zitten. Dat ben ik volledig met u eens. Maar niet voor dat moment wat ik u zei.

0:05Dhr. A. Maarsinghraadslid CDA

Voorzitter als u mij toestaat, want ik begrijp het niet goed.

0:01

De heer Maarsingh, CDA.

0:15Dhr. A. Maarsinghraadslid CDA

Ik begrijp het niet goed. U zegt dus; als wij vanavond een besluit hebben genomen over dit stuk en het plan is helder dan weet ik hoeveel ruimte ik nog heb voor initiatieven. Zegt u dat?

0:02Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Portefeuillehouder.

0:16Dhr. G. Borgesiuswethouder VVD

Ik heb u dacht ik een poosje terug al gezegd dat voor nieuwe initiatieven wij denk ik over een areaal beschikken van ca., inclusief de Unikenstraat, waar ook u afgelopen vrijdag was, van ca. 200 hectare.

0:08Dhr. A. Maarsinghraadslid CDA

Nou is het mij helder voorzitter. dank u wel.

0:05Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Was u aan het eind van uw beantwoording portefeuillehouder?

0:48Dhr. G. Borgesiuswethouder VVD

Ja, één essentieel die zijn door meerdere fracties is die gesteld en dat ging nog even over de Kijlsterweg. Is dit nou lintbebouwing of geen lintbebouwing. En de visie Stadskanaal op zon, staat bebouwingslint. En ook in de visie Stadskanaal op zon staat ruime bufferzone, de oude visie, nu nog oude visie. En derhalve zijn wij dus ook van mening dat de Kijlsterweg gezien moet worden als een lint. Met een voorgestelde afstand die u in de ruimtelijke visie zoals die aan u voorligt kunt vinden.

0:06Dhr. A. Maarsinghraadslid CDA

Nou even concreet, hoever loopt zo'n lint dan?

0:03Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

De heer Maarsingh, CDA, ik geef aan u het woord.

0:14Dhr. A. Maarsinghraadslid CDA

Na de vier huizen, kijk driekwart van dat pad is een zandpad, een karrespoor pad, gaat het tot dat karrespoor pad of gaat het tot aan het A.G. Wildervanckkanaal.

0:24Dhr. G. Borgesiuswethouder VVD

De bebouwingslint die loopt van de Kijlsterweg, en u noemt dat een verward pad, uit het hart van de straat onder aftrek van de diepte van de percelen tot 300 meter verder de landerijen in. Dus vanaf het hart van de Kijlsterweg 300 meter.

0:02Dhr. A. Maarsinghraadslid CDA

En hoe lang is die Kijlsterweg dan?

0:31Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Met excuus, voor mij heeft de wethouder geprobeerd om deze discussie te krijgen op het niveau waar het hoort, namelijk lange termijn beleid en strategie rondom onze invulling als het gaat om de klimaatdoelstellingen met zonne-energie en het belang van draagvlak en prettig wonen van de omwonenden, ik steun hem in die poging. Was u klaar met uw betoog portefeuillehouder?

0:24Dhr. G. Borgesiuswethouder VVD

Ja, ik heb dacht ik in het begin al gezegd; dat zijn allerlei detaillistische vragen en ook zeer detaillistische vragen van de insprekers. Ook dingen waarvan ik denk ja is dat wel gebeurd is dat niet gebeurd en het lijkt mij niet verstandig dat ik op dergelijke dingen vanaf deze plek iets ga zeggen mevrouw de voorzitter. Dat lijkt me ook niet op zijn plaats trouwens.

0:07Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Zijn we al aan de tweede ronde toe meneer Hofstra of is dit nog een verduidelijkingsvraag op dit antwoord.

0:11Dhr. E. Hofstrafractievoorzitter PvdA

Ik wil eigenlijk, wat u eigenlijk ook al zei, weer terug naar de kern van de zaak, ik wil eigenlijk wat uitzoomen en daar wil ik eigenlijk ook de rest van de raadsleden bij betrekken. Als u dat een tweede rond vindt dan is dat een tweede ronde.

0:04Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Ik beschouw het als een tweede ronde en geef u als het eerste het woord.

2:39Dhr. E. Hofstrafractievoorzitter PvdA

Ja, dank u wel voorzitter. Ja ik hoor van alles over hectares, 10 meer, 10 minder, een karrespoor, een Wildervanckkanaal, ja ik begrijp dat meneer Maarsingh die neemt blijkbaar het woordvoerderschap van het CDA over om het onderste uit de kan te halen voor boeren. Dat mag, maar ik maak mij ernstig zorgen. En wel over het volgende. Wij hebben hier de kwestie Alteveer beleefd en we hebben het daar uitgebreid gehad, vooral mijn fractie en de fractie van GBS, over maatschappelijk draagvlak en over wat er acceptabel is, moreel en maatschappelijk, om draagvlak te verkrijgen. En daar wou ik graag even bij stilstaan. Als ik dan hier een inspreker hoor van de Kijlsterweg die zegt dat mensen op hun werk worden benaderd dat dat als intimiderend wordt ervaren, dat er informeel, formeel, dat kan ik niet beoordelen ik heb het zelf niet gezien natuurlijk, gunsten worden beloofd dan denk ik zo krijgen wij niet dat maatschappelijk draagvlak. Zo krijgen wij niet die maatschappelijke inbedding. En om die maatschappelijke inbedding wel te krijgen wil ik mij niet onder druk laten zetten door eventueel zwaard van Damocles van een RES. Dat moet wel heel goed duidelijk zijn. volgens ons is het zo dat duurzame energie zonder maatschappelijke inpassing geen duurzame energie is. Dan is het alleen duurzaam in de zin van hernieuwbaar, maar sociaal is het dan niet duurzaam. En ik denk dat als we dat pad opgaan dat we dan juist een pad opgaan waarbij politieke partijen, politiek bewegingen het voor het zeggen krijgen die het doel duurzame energie helemaal niet op de agenda hebben staan. Dus duurzame energie zal sociaal zijn of duurzame energie zal niet zijn. En ik ben heel benieuwd wat mijn collega's daarvan vinden, ook van wat een inspreker zegt; we ervaren dan als intimiderend. Als een inspreker zegt; we hebben een informatie achterstand, wat zijn onze rechten en plichten. Dan vind ik dat wij daar een antwoord op moeten formuleren met elkaar.

0:04Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Volgens mij is de heer Pals aan het popelen om dat te geven.

0:49Dhr. K. Palsfractievoorzitter D66

Nou popelen voorzitter, want meneer Hofstra gaat maar door. Maar ik kom nog even weer terug op zijn, kijk ik ben het helemaal met u eens meneer Hofstra dat mensen moeten niet onder druk worden gezet, maar ik hou Alteveer maar als voorbeeld, we hebben een perfecte hoorzitting gehad die avond, het is ook perfect voor elkaar gekomen, dus als u dat instrument wil gaan dan vindt u zich aan mijn zijde, maar wat ik mij zeer verbaas is dat: ik laat mij niet onder druk zetten van de RES. Wie bent u als PvdA dat u een RES wat een landelijke organisatie die landelijk is ??????????? dat u niet onder die druk, hoe wilt u die druk dan, hoe wilt u onder die druk wegkomen. Wilt u een briefje schrijven en zeggen van nou de PvdA fractie Stadskanaal is het er niet mee eens. Of hoe werkt dat.

0:02Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

De heer Hofstra, PvdA.

1:00Dhr. E. Hofstrafractievoorzitter PvdA

Nee, meneer Pals ik hoor hier geluiden van als wij nu hectares uit onze plannen wegnemen dan komt straks de rest om de hoek kijken want dan hebben we niet genoeg gedaan. En dat ervaar ik als mogelijk onder druk zetten van de democratisch gekozen raad van de gemeente Stadskanaal. Wij zijn het denk ik allemaal eens over het behalen van duurzame energie, maar wat ik net heb gezegd, als het maatschappelijk niet ingebed is, als daar maatschappelijk geen draagvlak voor is dan is dat dan durf ik de stelling wel aan dat dat geen duurzame energie is. Daarnaast vind ik met onze ervaring in dit gebied, met onze ervaringen in het Drentse Mondengebied, met het plaatsen van windmolens, u haalde dat zelf al aan, dan denk ik dan moeten we extra voorzichtig zijn. en dan moeten we niet om bijvoorbeeld een ESD subsidie deadline te halen, maar snel snel snel een vergunning afgeven. En dat bedoel ik te zeggen met ik laat me niet onder druk zetten door een RES.

0:02Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

De heer Mellies, LB.

0:49Dhr. J. Melliesfractievoorzitter Lokaal Betrokken

Ja dank u wel voorzitter. Nou ik kan in grote lijnen toch wel eens zijn met mijn collega van de PvdA, het is namelijk ook zo dat wij dus als wij vanavond instemmen met dit voorstel dat we een jaar aanhouden qua invulling lokaal eigenaarschap. En misschien moeten we wel eens die periode gaan gebruiken om eens te gaan uitvogelen wat nou precies dat draagvlak nou precies is. We hebben natuurlijk al een aantal plannen voorbij zien komen de afgelopen maanden waar we toch niet echt een antwoord hadden op van wat is nou eigenlijk precies draagvlak, misschien moeten we die periode zo meteen ook gewoon eens gaan nemen om dat ook eens goed te definiëren zeg maar. Dus in die zin ja mijn collega heeft gelijk, maatschappelijk draagvlak wat houdt dat nou precies in en hoe gaan we daar mee om. Dus ik zou voorstellen om dat ook de komende periode zeker te gaan doen.

0:03Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Wie nog voor de tweede ronde? Mevrouw Ham, SP.

0:38Mevr. J.M. Hamraadslid SP

Ja. Er wordt ons gevraagd wat wij er van vinden. Nou wij zijn het eigenlijk helemaal eens met de PvdA. En wij vinden het juist heel mooi om hier vanavond te horen van zowel de heer Spelde als de heer Veninga dat er eigenlijk wel draagvlak is, maar onder bepaalde omstandigheden. Zo staat er in het ingekomen stuk van gister de brief; we staan dan ook niet onwillend tegenover een zonnepark, maar dan moet het wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Dus volgens mij is er wel draagvlak maar moeten we het gewoon even goed met de mensen bespreken hoe de parken geplaatst worden.

0:04Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Wie nog voor de tweede ronde? De heer Bieze.

1:43Dhr. E. Biezefractievoorzitter GBS

Ja, dank u wel voorzitter. Draagvlak dat is de term ook al vanaf het beginne, ik heb nog even gekeken, dat stukje wat op RTV Noord stond 26 maart 2018 en toen hebben we het ook behoorlijk over draagvlak gehad. En als ik dan, en ik heb dat in eerste termijn ook al gezegd, als ik dan hoor wat insprekers zeggen, dan moet je toch eigenlijk constateren dat het niet is verbeterd. En dat baart mij dus zorgen en ik denk dat de heer Hofstra dat ook bedoeld. Want eigenlijk zeggen mensen precies hetzelfde als wat ze in maart 2018 al zeiden; er is geen loket, wij weten niet welke rechten en plichten wij hebben, wij worden niet geïnformeerd, wij staan op achterstand ten opzichte van kennis en kunde ook ten opzichte van de gemeente en ten opzichte van de initiatiefnemers. Dus daar is denk ik nog steeds heel veel te winnen. En terugkomend op Vledderveen, ik heb het al eerder gezegd, Vledderveen heeft indertijd plannen gemaakt om te compenseren dat er delen uitgehaald zouden worden. Nou ik denk dat we daar veel meer op moeten sturen. Als omwonenden en bewoners van bijvoorbeeld in dit geval Vledderveen aangeven wij willen wel compenseren want wij staan natuurlijk ook als inwoners van Nederland en in de gemeente Stadskanaal voor die energietransitie, geef ons dan ook de ruimte om dat te kunnen doen. Dat was het voorzitter.

0:12Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Ik zag mevrouw Sterenborg, CU en daarna nog de heer Mellies en de heer Remmerts.

1:23Mevr. I. Sterenborg-Kooijraadslid CU

Nou ik vind het heel jammer dat de wethouder niet antwoord op de vragen die wij gesteld hebben, maar goed daar zal u allicht een reden voor hebben, maar ik zou het toch wel graag willen die antwoorden. U noemde ook op het amendement dat u niet wilt of dat u het niet goed vindt dat er een witte vlek ontstaat, Vledderveen/Mussel. Dat zou betekenen dat de hele gemeente landschappelijke zone is of oplaadzone. Volgens mij is dat niet zo of ben ik helemaal mis. Ik heb een vraag gesteld over of de oplegger of deze ruimtelijke visie oplaadzone Stadskanaal een oplegger is. Ik denk dat dat zo is, maar ik had het graag uit uw mond gehoord of dat ook echt zo is. Dan had ik ook de vraag gesteld of het u bekend was dat de initiatiefnemers tegenover elkaar stonden, u zei van ik wil daar niet op ingaan, maar ik vraag alleen maar of het bekend is. De initiatiefnemers en de bewoners van de Kijlsterweg. Dat was het enige wat ik vroeg. En dan wordt er gesproken over die groenstroken tussen de zonneparken en wat zijn hiervan de voorwaarden? Het lijkt me wel heel goed om te weten wat de voorwaarden zijn zodat we ook weten waar we mee instemmen. Of dat er geen voorwaarden zijn zoals ik ook genoemd heb, dat is ook goed, maar ik zou het gewoon graag willen weten.

0:06Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

De heer Mellies.

1:55Dhr. J. Melliesfractievoorzitter Lokaal Betrokken

Ja dank u wel voorzitter. Ja over het lokaal eigenaarschap. Beslispunt 2 die schrijft dat we een jaar de pauze nemen om dit uit te werken. Nou ben ik toch even benieuwd wat dit nou betekend voor het initiatief van SolarFields aan de Unikenstraat. Wordt die na de besluitvorming straks hier gewoon meegenomen als nieuw initiatief en dat mag ook gewoon verder ontwikkeld gaan worden of wordt dat initiatief ook een jaar lang on hold gezet. Dat vind ik toch wel even belangrijk. Dan nog even over die groene stroken. We vinden het nog steeds jammer dat er zoveel grond niet gebruikt kan worden voor zonnepanelen op dat stukje grond, aan het 2e Boerendiep, daar komt bijna niemand dus ideaal om daar veel hectares kwijt te kunnen en nu moeten wij gaan zoeken naar andere initiatieven in de gemeente dus we krijgen versnippering van zonneparken in onze gemeente, dat vind ik heel erg jammer, maar goed het zij zo. En dan nog even terugkomend op het amendement, ik vind hem sympathiek maar we gaan hem niet steunen om de dood eenvoudige reden dat wij zitten sowieso aan de teugels dus mocht er ook een initiatief komen, wat ik helemaal niet verwacht, dan weten wij hier met zijn allen wel hoe wij gaan stemmen met die verklaring van geen bedenkingen dus ik denk niet dat het goed is dat wij hiermee instemmen want dan krijgen we morgen of overmorgen vanuit de hele gemeente krijgen wij aanmeldingen van nou willen ons strookje groen ook graag uit die visie hebben. Ik denk niet dat dat de manier is waar wij met onze burgers omgaan. Wij weten allemaal wel met zijn allen hoe wij denken over dat strookje daar bij Vledderveen, mocht er iemand het lef hebben om daar iets te gaan organiseren qua zonnepanelen nou dan weet die wel al hoe dat afgestemd gaat worden. Niet dus. Dus we gaan tegen stemmen, maar we snappen wel de achtergrond. Dank u wel.

0:02Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Dank u wel. De heer Remmerts, CDA.

1:14Dhr. K. Remmertsfractievoorzitter CDA

Ja voorzitter de heer Hofstra vroeg ons als mede raadsleden om een reactie op zijn betoog dat ook het sociale aspect in deze toch heel erg belangrijk is en er moet maatschappelijk en moreel draagvlak zijn. Nou dat vinden wij natuurlijk ook. Alleen er is in onze beleving wel een spanning, een spanningsveld, aan de ene kant het sociale, het maatschappelijke draagvlak, natuurlijk is dat zo. Aan de andere kant is het ook zo wij zullen op een zeker moment een besluit moeten nemen want anders wordt dat voor ons gedaan. Dus wij ervaren daar gewoon een spanningsveld in. En wat ons betreft, want we hebben natuurlijk met name de inspreker van de Kijlsterweg goed beluisterd, ook de andere insprekers trouwens, maar vooral deze meneer, ja dan vragen wij ons af hoe kun je partijen bij elkaar krijgen dat je toch een win win situatie hebt. Is dat, ligt daar een schone taak voor het college, moeten andere mensen dat doen, kijk het gaat om een stuk communicatie zodat je toch je gezamenlijke doel bereikt. Dus het sociale aspect dat snappen wij, aan de andere kant we zullen ook aan onze doelstellingen moeten voldoen binnen het bepaalde tijdsspan.

0:10Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Dank u wel. Mevrouw Sterenborg werd nog geadresseerd dus ik geef u nog even het woord.

0:47Mevr. I. Sterenborg-Kooijraadslid CU

Ik was, meneer Mellies wou ik vragen van waarom zou u het amendement niet ondersteunen. Ik bedoel u zegt van ja wij weten allemaal zoals wij hier nu zitten dat er geen draagvlak is in Vledderveen. Nou dat is dan toch heel duidelijk nu, wie weet wie hier over vijf jaar nog zitten. En wat de keuzes dan zijn, dus ik wou dat gewoon graag veilig stellen. Dat wou ik u nog even meegeven. Dan naar meneer Hofstra over het maatschappelijk draagvlak dat is voor ons ook heel belangrijk dat het maatschappelijk gedragen wordt als er initiatieven zijn. En wat meneer Remmerts zegt de communicatie is dan heel erg belangrijk, dat hebben we al vaker hier in deze raad gezegd; communicatie, communicatie. Als je niet met elkaar communiceert dan kom je er ook niet uit, dus dat is echt heel belangrijk.

0:20Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Ik twijfel even want we hebben eigenlijk de tweede ronde al gehad. Daar hebt u een sterk punt, meneer Mellies.

0:50Dhr. J. Melliesfractievoorzitter Lokaal Betrokken

Kijk laten we gewoon eerlijk wezen, ook als we niet instemmen met het amendement, dat zonnepark komt er niet. Als er ooit iemand het lef had gehad om daar op een strookje een zonnepaneel neer te zetten moeten wij hier een verklaring van geen bedenkingen afgeven, dat gaat er dus niet komen. En ????????????? wel ermee zeggen dat ik snap de initiatiefnemers echt hoor en wat ze ook voorgesteld hebben toen al, liever in mijn achtertuin, dus ze gaven zelf ook al aan waar ze het wel zouden zien, ook heel sympathiek, maar ik denk dat we moeten voorkomen dat er morgen allerlei mensen op gaan staan, buurtschappen, wijken, van ja wij hebben ook een strookje groen, ????????????? geen zonnepanelen. Ik denk dat dat niet, een onhaalbare kaart is, dus ik snap het wel, maar die zonnepanelen gaan ook zonder amendement echt niet komen daar bij Alteveer. Dat weten we wel. Vledderveen.

0:07Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Dank u wel. Meneer Pals, als laatste.

1:09Dhr. K. Palsfractievoorzitter D66

Ja wij steunen het amendement ook niet omdat we toch de gevolgen en consequenties daarvan niet kunnen overzien. Ik heb u een vurig verhaal gehad over de tikkende klok, meneer Mellies heeft eigenlijk de concrete situatie goed geschetst hoe het in de praktijk werkt met de zonnepanelen Vledderveen, dus hij durft al te zeggen dat ze er gewoon niet komen, nou ok daar gaat de raad over, dus ik ondersteun hem daar ook in, dan denk ik niet dat wij een amendement moeten aannemen die gevolgen heeft en die ons ook weer bind om snelheid te maken in het hele dossier. Mijn volgende vraag of mijn volgende opmerking is dat over dat draagvlak en de bewoners, ik betreur ook net als wij betreur ik ook de ontstane situatie aan de Kijlsterweg, maar ik bedoel ik hou ik put daar toch een beetje hoop uit over de procedures zoals het gegaan is in Alteveer. Ik bedoel daar waren ook daar waren ook partijen die maakten zich ernstige zorgen over omkoop et cetera, ik was er ook een van, en we hebben dat door middel van een inspraak of van een

0:02Dhr. T. Klinkhamerraadslid PvdA

Voorzitter

0:11Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Was u klaar met uw zin meneer Pals.

0:24Dhr. K. Palsfractievoorzitter D66

Nou ja wij hebben daar een goede procedure in gevolg en we hebben daar hoorzittingen over gehad en sindsdien hoor ik geen wanklank meer uit Alteveer dus dat hele proces is hartstikke democratisch ?????? er is hoor en wederhoor toegepast, er is serieus geluisterd naar de bezwaarmakers en naar de niet bezwaarmakers, dus ik juich allemaal, ik wou alleen maar zeggen dit komt ook op zijn pootjes terecht.

0:02Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

De heer Klinkhamer.

0:31Dhr. T. Klinkhamerraadslid PvdA

Ja we weten allemaal dat als het een beetje spannend wordt dat meneer Pals de euforie ten hemel brengt. Ik wil hem één ding toch even wijzen, hij was totaal, meneer Pals u was helemaal niet betrokken bij Alteveer, u hebt daar geen bezoekje gebracht aan die mensen, u hebt alleen maar de hoorzitting heeft u meegemaakt, u heeft geen betrokkenheid getoond aan de al die mensen die al dat leed wat hun aan is gedaan en al die strijd met al die multinationals, noem ze maar op, dat hebben zij heeft u niks in betekend. Laat dat helder zijn.

0:09Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Ik geloof dat we even schorsen. Over vijf minuten gaan we verder.

0:04schorsing

0:07Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Ik heropen de vergadering en geef het woord aan de portefeuillehouder. Portefeuillehouder.

2:52Dhr. G. Borgesiuswethouder VVD

Ja dank u wel voorzitter. De CU stelde toch nog een paar herhaalde vragen op detailniveau. Ik zal proberen die te beantwoorden. U eerste vraag was dacht ik is dit een oplegger of is dit een vervanging of wat is eigenlijk de functie van de visie. De visie die aan u voorligt is in feite een vervanging met name voor wat het gebieds, gebieden betreft ten opzichte van de originele visie. In de oude visie wordt er in feite ook al als u zo wil, want daar vroeg ik dacht ik ook naar, hebben we nu twee zones. Enerzijds oplaadzone, anderzijds landschappelijke zone. Volgens uw college hebben wij eigenlijk drie, de landschapszone light dat is meer richting Westerwolde. Dat is echt voor specifiek eigen gebruik en als u de landschappelijke zone dan kan er ook nog sprake zijn van collectief gebruik. En dan hebben we zeg maar de grote oplaadzone. U vroeg ook naar de onderlinge verdeeldheid. Het zou denk ik heel raar zijn als wij zouden zeggen; nee daar wisten we niks van. Dat daar sprake was van een bepaalde vorm van onderlinge verdeeldheid dat was ons wel bekend, maar het is u ook bekend dat de gemeente op zich geen partner is bij de onderhandelingen tussen de initiatiefnemer en eventueel aanwonenden. En de heer Veninga heeft dacht ik ook gezegd dat er een sprake was van een onderlinge verdeeldheid. Anderzijds staat denk ik ook in de brief dat ze niet onwelwillend tegenover dit zonnepark staan onder voorwaarde van met name de afstand in de wal. Andere specifieke vraag; u zei het was groen. Ja dan kom ik misschien maar een beetje met de term van onze minister van landbouw, ik dacht voor u geen onbekende, mevrouw Schouten, en als er een dame spreekt over wat we moeten doen, ja dan hebben we het over de circulaire landbouw. En dat is hier gewoon mogelijk. Dat kan enerzijds zou dat best kunnen in de vorm van landbouw gewassen, maar het zou ook kunnen in het kader van ecologie, akkerranden noemt u maar op, voor weidevogels wat je allemaal kunt bedenken voor wat betreft dit aspect. Dan denk ik, ja misschien nog even terugkomend

0:02Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Misschien nog even een reactie op het amendement?

1:21Dhr. G. Borgesiuswethouder VVD

Ja, reactie op het amendement. Het zal u duidelijk zijn denk ik dat wij als college het amendement afraden. Enkel en alleen, of niet enkel en alleen, maar wij hebben dacht ik ook reeds bij het bezinningsmoment als college gezegd, op het moment dat wij dit onder een landschappelijke indeling laten vallen, en dan praat ik even over het gebied waarover uw amendement gaat, dan is in feite, en dat hoor ik ook uit de hele raad, ik zal niet zeggen zeker, zeker weet je het nooit, maar is denk ik een ruime meerderheid hier in de raad die zegt van daar willen wij absoluut geen grootschalige praktijken. En zoals u dat nu voorstelt, helemaal een witte vlek, daar liggen aan de A. G. Wildervanck zijde van de Waterschapsweg, 3e Oomsweg en er is nog een straat die is mij nu even ontschoten, maar daar liggen ook nog wel enkele landbouwbedrijven waarvan wij ons voor kunnen stellen dat die misschien toch ook nog wel eens wat initiatieven willen ontplooien, misschien een kleine windmolen, ik bedoel windmolens tot 15 meter die hebben we hier en daar hier al in de gemeente, maar dat is dan daar ook niet meer mogelijk, dus dat moet u zich wel realiseren.

0:03Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Mevrouw Sterenborg, CU.

0:33Mevr. I. Sterenborg-Kooijraadslid CU

Waarom is dat dan niet meer mogelijk, ik bedoel daarom vroeg ik ook; hebben wij daar beleid voor die windmolens. Want ze zijn, hier en daar in de gemeente staan ze, staat niet in deze visie dus op zich gaat het daar nu niet over, maar ik werd wel getriggerd om die vraag te stellen uiteraard anders had ik het niet gedaan, dus ik heb die vraag wel gesteld omdat ik het graag wil weten of dat, volgens mij sluit het een het ander namelijk niet uit.

0:03Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Portefeuillehouder.

0:29Dhr. G. Borgesiuswethouder VVD

Nou laat ik het zo formuleren. Als het amendement zoals die nu voorligt, lezen wij als college dit dat zeg maar alles ten noorden van Vledderveen van de weg, de wegen die u, de drie wegen die u noemt, of zelfs vier wegen, u noemde ook nog de Musselweg, alles aan de kant van de A.G. Wildervanckkanaal, daarmee sluit u welke vorm van energie transitie uit. Zo lezen wij uw amendement.

0:05Mevr. I. Sterenborg-Kooijraadslid CU

Dan zal het amendement anders opgesteld moeten worden als u het zo leest, want dat is niet onze insteek.

0:03Dhr. G. Borgesiuswethouder VVD

Nou maar zo staat het er in onze beleving wel.

0:10Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Ik hoor u zeggen dan moeten we het aanpassen, kunt u daar wat meer over zeggen.

0:49Mevr. I. Sterenborg-Kooijraadslid CU

Nou ik merk dus dat het gewoon goed is dat wij mekaar daarover bevragen, dat wat communicatie betreft dat het duidelijk is wie wat bedoelt. Daar hadden we het net ook even over, dat communicatie zo belangrijk is en het blijkt dus in dit geval weer. Wij hadden dus verhelderende vragen gesteld waarin u in eerste instantie niet op antwoordde, wat ik heel jammer vond, gelukkig in tweede termijn wel, wat betreft het amendement, het is niet onze insteek om windmolens of wat dan ook maar uit te, of windmolentjes, ik heb het dan niet over die 200 meter dingen, maar goed dat is ook wel duidelijk lijkt me, maar om dat uit te sluiten. Dus als dat op deze manier, zoals het amendement nu voorligt ben ik wel genegen om hem aan te passen. want dat is gewoon niet onze insteek. Het staat er ook niet, maar ja misschien moeten we meer omschrijven.

0:12Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Volgens mij is in de kern dan de vraag; wat betekend het precies als je zegt als je de wijziging doorvoert zoals in het amendement voorgesteld.

0:04Dhr. E. Hofstrafractievoorzitter PvdA

Ja, voorzitter.

0:04Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

De heer Hofstra.

0:22Dhr. E. Hofstrafractievoorzitter PvdA

Volgens mij staat er, en ik spreek even als mede indiener van het amendement, bij de overweging heel duidelijk dat voorkomen moet worden dat zowel ten noorden als ten zuiden van Vledderveen zonneparken worden aangelegd. In het hele stuk, zowel in het amendement als in het nu voorliggende raadsvoorstel, wordt niet over wind gepraat.

0:14Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

De vraag is wat je wijzigt in het besluit, dat is de vraag. Portefeuillehouder.

0:50Dhr. G. Borgesiuswethouder VVD

Dan ga ik even op de woorden van de heer Hofstra mevrouw de voorzitter. Ik heb zojuist dacht ik richting de beantwoording van mevrouw Sterenborg ook gezegd dan sluit u denk ik kleinschalige activiteiten die zeg maar tussen de genoemde wegen en het A.G. Wildervanckkanaal zitten die sluit u uit. En in mijn beleving zijn daar zeker een drietal bedrijven waarvan ik niet raar van op zou kijken dat die misschien op enig moment, en dan blijf ik maar even in de terminologie zoals de heer Hofstra ook zegt, die misschien toch voor eigen gebruik of misschien ook samen met de buren, daar een klein zonneparkje willen realiseren en dat is in onze beleving, met het amendement zoals het hier ligt, is dat gewoon niet mogelijk.

0:08Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Mevrouw Sterenborg, CU.

0:07Mevr. I. Sterenborg-Kooijraadslid CU

U noemt nu klein zonneparkje. Maar ik had het net over een windmolentje, volgens mij zit daar verschil in.

0:39Dhr. G. Borgesiuswethouder VVD

Ik heb dat samengevat in zijn totaliteit onder de energie transitie. En daar wordt en dat weet u ook dan maak ik even een slag misschien te ver naar de omgevingsvisie, maar daar hebben we het ook inderdaad over windmolentjes tot 15 meter. Ik zeg u ook die hebben wij in feite hier ook al in de gemeente. maar ik moet inderdaad zien wanneer wij vaststellen zoals het nu voorligt en er zou een initiatief komen voor wat u dan zelf noemt een molentje van 15 meter en daar tekent iemand protest aan en die beroept zich hier op dan vraag ik mij af wie gaat winnen. Daar kan ik u geen antwoord op geven.

0:06Mevr. I. Sterenborg-Kooijraadslid CU

Dacht werkelijk dat we het over zon hadden en niet over wind. Maar goed.

0:08Dhr. G. Borgesiuswethouder VVD

Nee, maar ik heb u zojuist dacht ik ook gewezen op kleine zonneparkjes aan de andere kant van de weg.

0:06Mevr. M. Luijkenfractievoorzitter SP

Voorzitter.

0:04Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Ja, mevrouw Luijken, SP.

0:27Mevr. M. Luijkenfractievoorzitter SP

Waarom zou een privé initiatief niet kunnen ten opzichte van een commercieel bedrijf die daar gewoon een groot zonnepark aanlegt, ik snap dat niet. Als een bedrijf zonne-energie wil dan kan ie zijn daken vol leggen, die kan weet ik, dat is toch niet hetzelfde. Ja, ik weet het niet hoor, ik heb er geen verstand van, maar, ik heb er niet voor geleerd, nee.

0:42Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Volgens mij, voordat we dit amendement in stemming brengen, wij hebben nu één discussie volgens mij beslecht, dit gaat over zonneparken, het gaat niet over windenergie, de wethouder geeft aan dat alleen de uitwerking van deze verandering van de aanvankelijke visie tot gevolg kan hebben dat ook rond windmolens, ja er een, er voor de idee van de mensen ruimte gaat ontstaan. Maar het gaat nu alleen over zonnepark. Dus de vraag die volgens mij nu resteert bij de interpretatie van dit amendement is de vraag of ook kleine commerciële initiatieven worden uitgesloten wanneer je dit amendement aanneemt. Heb ik dat goed begrepen?

0:24Mevr. M. Luijkenfractievoorzitter SP

Nee, ik denk dat als je voor je eigen bedrijf wat zonnepanelen wilt plaatsen dat het iets anders is als dat er een commercieel bedrijf van buitenaf komt en daar een groot park wil neerleggen. Ik snap niet waarom dat dan dat particulieren uitsluit zeg maar als je op je eigen bedrijf iets wil.

1:11Dhr. A. Maarsinghraadslid CDA

Voorzitter het is toch volstrekt duidelijk wat dat amendement inhoudt. Op land mogen, en als dit amendement wordt aangenomen, mogen geen zonnepanelen aangelegd worden, op land niet. Al is het ook een halve hectare bij een bedrijf, particulier bedrijf, er mogen geen zonnepanelen neergelegd worden, daar wordt geen vergunning voor verleent. Dat is het amendement. Een verbod tot het leggen van zonnepanelen al is er ook een burger die zegt ik heb een elektrische auto of twee en ik wil mijn stroom zelf opwekken dat mag dan alleen via het dak, maar nooit via zijn erf van 30 are of zo, er ligt een compleet verbod. En landschappelijke ontwikkeling is geeft ruimte om kleine initiatieven om die te beoordelen en daar ruimte voor te geven. Dat wordt dus, dat is toch die witte vlek. Dat is een absolute uitsluiting van het leggen van één zonnepaneel op de grond.

0:28Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Het lijkt mij goed dat voordat we dit amendement in stemming brengen dat we volstrekt helder hebben wat we hier mee besluiten, ik vind dat een wijze vraag, dus ik stel voor dat we, sorry, nog één keer even vijf minuten de tijd nemen om daar volstrekte helderheid over te geven zodat we weten wat we beslissen. Volgens mij vraag ik schorsing.

0:13Dhr. J. Melliesfractievoorzitter Lokaal Betrokken

Ja, nee, dat is prima maar ik had nog een vraag open liggen wil de portefeuille daar eerst op antwoorden dat we dan gaan schorsen voor het amendement of moet ik mijn vraag dan of antwoord afwachten na de schorsing voor het amendement.

0:04Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Doe maar even de vraag nog want dan kunnen we na de schorsing gelijk overgaan tot besluitvorming.

0:18Dhr. J. Melliesfractievoorzitter Lokaal Betrokken

De status van SolarFields, als wij vanavond hier het Solarfieldplan bij de Unikenstraat, als wij hier met beide beslispunten instemmen wat betekend dat voor de status van dat plan. Wordt dat een jaar lang on hold gezet of kunnen de ontwikkelaars ermee aan de slag.

0:24Dhr. G. Borgesiuswethouder VVD

Ik denk dat wij daar duidelijk over geweest zijn in de zin van wij spraken over vier parken, dat was Van Boekerenweg, dat was Vleddermond, dat was Alteveer en Tweede Boerendiep en daarvan hebben wij steeds gezegd die vallen onder het oude regime en alles wat nadien komt valt onder het nieuwe regime. Dus onder het besluit wat u vanavond neemt.

0:06Dhr. J. Melliesfractievoorzitter Lokaal Betrokken

Dus even concreet; dan duurt het dus nog zeker een jaar voordat dat plan verder in ontwikkeling gebracht kan worden.

0:08Dhr. G. Borgesiuswethouder VVD

Wij hebben gezegd wij willen daar graag maximaal een jaar voor, maar inderdaad dan valt dat park onder uw besluit.

0:05Dhr. J. Melliesfractievoorzitter Lokaal Betrokken

Nou dan is het goed dat wij zo schorsen voor het amendement want dan heb ik ook nog wel wat te overleggen denk ik.

0:09Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Vijf minuten, ja. Dus dat is 22.35 uur.

0:02schorsing

0:05Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Ik heropen de vergadering en geef het woord aan de portefeuillehouder.

0:30Dhr. G. Borgesiuswethouder VVD

Ja, dank u wel voorzitter. Dat gaat over het amendement vanzelfsprekend. Wat daar eventueel en dan beperk ik mij op het gebied van het amendement wat daar nog mogelijker of wat daar kan is alles wat vergunning vrij kan worden verleent. Daar zijn voorschriften voor en dat mag daar.

0:18Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Ja, dan breng ik, vergunning vrij en voor eigen gebruik.

0:39Dhr. A. Maarsinghraadslid CDA

En voor eigen gebruik? Ook op het dak? Hoe komt u daar nou bij, dat is dus helemaal niet zo. Is dat vergunning vrij? Dus iemand die op een dak meer panelen legt geldt ook voor een burger, meer dan eigen gebruik. Dat is niet vergunning vrij? Dat is wel vergunning vrij. Dus maar de vraag is even; er moet een vergunning aangevraagd worden voor ieder paneel die op de grond wordt gelegd. Eigen gebruik of geen eigen gebruik.

0:02Dhr. G. Borgesiuswethouder VVD

Eigen gebruik.

0:10Dhr. A. Maarsinghraadslid CDA

Nee, ook voor eigen gebruik moet een vergunning aangevraagd worden, dus mag niet. Op de grond mag niet.

0:05Dhr. G. Borgesiuswethouder VVD

Voor een installatie op de grond moet een bouwvergunning worden aangevraagd.

0:01Dhr. A. Maarsinghraadslid CDA

Precies

0:25Dhr. G. Borgesiuswethouder VVD

En de bouwvergunning geeft aan afhankelijk van de woninggrootte en de perceelgrootte hoeveel vierkante meters er nog vergunning vrij aanwezig is. Dat is per perceel verschillend. En die ruimte die er is voor het vergunning vrij, en of dat nu een bijgebouw is of zonnepanelen, dat maakt in dit geval niks uit, maar die ruimte kan er nog gebruikt worden voor het aanleggen van zonnepanelen.

0:07Dhr. A. Maarsinghraadslid CDA

Ok, dank u wel voorzitter voor deze informatie. Dat gaat dus over twee keukentafels.

1:08Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Ik stel voor dat we het amendement in stemming brengen. Het amendement is toegevoegd aan de besluitvorming als agendapunt 14.3. Wil iemand een stemverklaring afleggen? Zullen we stemmen bij handopsteking, is dat akkoord? Wie is er voor dit amendement. Wie is er tegen. Dan is het amendement aangenomen met 6 stemmen tegen en 13 voor.

0:11Dhr. K. Willemsraadsgriffier

Sorry, 7 voor.

1:04Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Dan is het amendement aangenomen, excuus dan is het amendement aangenomen, dat deel klopte wel, met 12 stemmen voor en 7 tegen. Gaan we door naar het voorgestelde besluit zelf, met als beslispunten; de gewijzigde ruimtelijke visie oplaadzone Stadskanaal vaststellen En het college opdracht geven het thema lokaal eigenaarschap uit te werken en daarvoor een pauze van één jaar, maximaal één jaar, in te lassen voor de nieuw te ontwikkelen zonneparken. Bij handopsteking, wie is er voor dit besluit. De heer Mellies.

0:21Dhr. J. Melliesfractievoorzitter Lokaal Betrokken

Er liggen hier twee beslispunten voor en wij zijn voor beslispunt, ruimtelijke visie oplaadzone Stadskanaal vaststellen en we zijn tegen beslispunt twee. We hebben niks tegen lokaal eigenaarschap, maar dat er dus een jaar lang een heel goed initiatief op de planken blijft liggen terwijl je al een jaar lang met elkaar in gesprek bent vind ik geen stijl. Dus we zijn tegen beslispunt 2.

0:08Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Ik beschouw dit als een stemverklaring. Nog meer behoefte aan een stemverklaringen. De heer Pals, D66.

0:11Dhr. K. Palsfractievoorzitter D66

Ja voorzitter dan wij hebben dezelfde stemverklaring. Wij, zoals ik al in onze bijdrage heb gezegd, we willen absoluut geen vertraging in dat alles. Dus we zijn voor 1 en we zijn tegen 2. Beslispunt.

0:05Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

De heer Remmerts CDA.

0:02Dhr. K. Remmertsfractievoorzitter CDA

Datzelfde geldt voor ons.

1:54Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Dan zijn we met inachtneming van deze drie stemverklaringen breng ik het opnieuw in stemming met handopsteking. Wie is er voor de beide voorstellen? En wie is daartegen? Ik schors even 1 seconde voor overleg. We hebben in ieder geval een bijzondere situatie te pakken, zoveel is duidelijk. Maar het lijkt er op dat artikel 32 lid 2 van de gemeentewet voorschrijft dat u echt moet stemmen en anders dient u….. het pand te verlaten denk ik?

0:22Dhr. K. Willemsraadsgriffier

Ik wil u even artikel 32 lid 2 van de gemeentewet voorlezen. Bij hoofdelijke oproeping "is ieder ter vergadering aanwezig lid dat zich niet van deelneming aan de stemming moet onthouden verplicht zijn stem voor of tegen uit te brengen".

0:03Dhr. J. Melliesfractievoorzitter Lokaal Betrokken

Voorzitter.

0:04Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

De heer Mellies, LB.

0:06Dhr. J. Melliesfractievoorzitter Lokaal Betrokken

Dat klopt, maar daar staat niet bij dat het over een raadsvoorstel gaat, we stemmen hier over beslispunten. Anders heb je geen beslispunten.

0:02Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Nee, we stemmen over een raadsvoorstel.

0:06Dhr. J. Melliesfractievoorzitter Lokaal Betrokken

Dat ben ik niet met u eens dat dat zo is. Want wat is het nut dan van beslispunten.

0:22Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Het nut van beslispunten is om duidelijk te maken wat het raadsvoorstel inhoud over welke elementen je beslist. Maar we stemmen toch niet per beslispunt, daar is een stemverklaring voor en die heeft u afgelegd. En dat leidt dan tot een integrale afweging wat u het zwaarst vindt wegen. De heer Gelling, CDA.

0:04Dhr. P. Gellingraadslid CDA

Mijn opmerking heeft u net beantwoord. Ik dacht dat de nuance zat in de stemverklaring, maar dat klopt.

0:39Dhr. A. Maarsinghraadslid CDA

Het is toch wel heel erg bijzonder dat degenen die een stemverklaring hebben afgelegd niet duidelijk kunnen maken of niet zeg maar op een goede manier kunnen stemmen. Wat hier gezegd wordt is, middels de stemverklaring; wij vinden het allemaal goed, maar wij willen het werk niet stilleggen. Wij willen doorwerken en het andere ook doen. Nou dat is lijkt dan niet mogelijk te zijn om dat te doen. wij willen niet in een stikstof affaire komen, eerst dan stilliggen en dan kijken hoe we verder moeten. Nee, we gaan door met het werk, dat is de stemverklaring.

0:45Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Maar de stemverklaring kan dan leiden tot, met stemverklaring akkoord gaan met het voorstel. Dat lijkt mij de logische volgorde. Dank u wel, dat was het voorstel. We brengen het opnieuw hoofdelijk in stemming, niet stemmen is geen optie. dat weten we dan nu weer. We hebben drie stemverklaringen, van LB de heer Mellies, een stemverklaring van de heer Pals D66 en een stemverklaring van de heer Remmerts namens het CDA. Met inachtneming van die stemverklaringen wie is er voor het raadsvoorstel. Dan is het raadsvoorstel unaniem aangenomen. Dank u wel.

15. Wijziging van de Verordening maatschappelijke ondersteuning Stadskanaal 2015 als gevolg van het wettelijke aangepast abonnementstarief
1:15Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

We hebben nog één agendapunt, één echte, twee agendapunten. En dat betreft de wijziging verordening maatschappelijke ondersteuning Stadskanaal 2015. En dat betreft de motie vreemd aan de orde. Beginnen met de verordening Maatschappelijke ondersteuning Stadskanaal 2015. Hierin wordt voorgesteld om een aantal artikelen in de verordening te wijzigingen. Dat heeft allemaal te maken met het abonnementstarief dat op 1 januari 2020 van kracht wordt. Is een vrij technische wijziging, maar wie kan ik hierover het woord geven. Mevrouw Luijken en mevrouw Schipper. Mevrouw Luijken.

1:00Mevr. M. Luijkenfractievoorzitter SP

Ik zal het heel kort doen. Natuurlijk is dit gewoon wettelijk, dus daar valt niks aan te tornen, maar ik wou toch nog even meegeven dat de mensen vanuit het vangnet huishoudelijke hulp begonnen zijn ooit met nul eigen bijdrage en inmiddels op €19,- per maand zitten. Ik vraag met klem aan het college kijk hoe wij misschien tegemoetkoming voor deze mensen of wat dan ook, maar het kan niet zo zijn dat mensen van 0 naar €19,- per maand, het is heel veel geld, en deze mensen zitten al financieel heel erg slecht, zijn ook nog eens een keertje ongezond, huurtoeslag gaat naar beneden, vanaf januari gaan de premies van de ziektekosten verzekering gaat weer omhoog, deze mensen worden aan alle kanten gepakt, dus met klem alsjeblieft kijk wat we voor deze mensen kunnen doen.

0:07Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Mevrouw Schipper, PvdA.

1:55Mevr. G. Schipperraadslid PvdA

Ja dank u wel voorzitter. In eerste instantie heb ik natuurlijk ook overleg gehad met mevrouw Luijken hierover. Wij zijn degenen de beide partijen die hier constant op hameren, maar we hebben hier inderdaad al heel vaak aandacht aan besteed en ongemerkt door de jaren heen zijn die mensen steeds meer gaan betalen. En ik ben het helemaal met mevrouw Luijken eens, het is wel weer een kleine verhoging van €1,50 wat er nu weer bijkomt, maar het is toch wel weer €19,- in de maand en langzamerhand zijn al die extra tientjes die zijn op. En er zijn heel veel mensen die hier dus daadwerkelijk door in de problemen komen door die nieuwe maatregel wat er nu weer komt. ?????? bekend voorzitter dat dit echt een wettelijk iets is en de gemeente het moet uitvoeren, maar bij sommige mensen die hebben het gewoon niet meer. En hoe los hoe kun je dit oplossen. Is er nog een mogelijkheid, kijk verder is er een de compensatie die er toen is geweest, ik weet niet of dat nou nog doorgaat, dat heb ik nergens terug kunnen vinden, wat gebeurd hier eigenlijk mee, willen ze afbouwen, want er komt dus ook een, en daar heb ik vorige week ook al over gehad, er komt dus ook een steekproef die nodig maakt om te kijken of er die vergoedingen nog allemaal noodzakelijk zijn. Ja je doet een steekproef niet omdat je geld genoeg hebt, een steekproef doe je dus omdat je dus geld wilt bezuinigen en ik vraag het ook, net als mevrouw Luijken, echt ook met klem van is er een ook nog een andere mogelijkheid hiervoor. Om die mensen die het absoluut niet meer kunnen betalen of daar dan een compensatie in zit, misschien in het kader van bijzondere bijstand. Misschien hebt u daar een maatregel voor, ik hoor het graag van u. Dank u wel.

0:03Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Dank u wel. Mevrouw Van der Heide, CU.

0:37Mevr. G. van der Heideraadslid CU

Ik wil hier even op ingaan, want de regeling van €17,50 was dertien keer per jaar, de regeling van €19,- is 12x per jaar, dus al met al wordt het twee kwartjes duurder als het afgelopen jaar. Dus het is maar twee kwartjes op jaarbasis. Plus dat de regeling is als mensen gewoon in financiële nood zijn en het niet kunnen betalen dat de gemeente bijspringt en dat zij gewoon die vergoeding krijgen en geen geld hoeven te betalen. Dus volgens mij ja is dat geen probleem voorzitter.

0:11Mevr. G. Schipperraadslid PvdA

Dat was ook mijn vraag van is er nog steeds die compensatieregeling en nou ik hoor dus van de buurvrouw dat het dus wel geregeld is. Maar dat neemt niet weg

0:13Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Uw vraag was helder. Ik denk dat ik even het woord geef aan, ja waar heb je nog een portefeuillehouder voor nodig als je mevrouw Van der Heide hebt, maar de portefeuillehouder mevrouw Veenstra.

2:00Mevr. L. Veenstrawethouder SP

Dank u wel voorzitter. Ik heb mevrouw Van der Heide toch een klein beetje corrigeren en daardoor kom ik ook tegemoet aan de vraag van mevrouw Schipper want allereerst heeft mevrouw Van der Heide gelijk. Het was €17,50 per vier week en het gaat naar €19,- per maand, dus we gaan inderdaad van 13 naar 12 periodes. Daar heeft mevrouw Van der Heide gelijk aan. Mevrouw Schipper zegt terecht we hebben vorig jaar, begin dit jaar, hebben we de eerste vijf periodes hebben we die laagste eigen bijdrage categorie die wij kenden hebben we gecompenseerd. Voor vijf periodes als een soort van overgang. Daar zijn we daarna, na vijf periodes, mee gestopt. Dat heeft niet geleid tot heel veel grote aanmeldingen bij ons dat mensen er niet mee uit de voeten konden, dat zeg ik er ook bij, ik ben nog niet klaar, dus dat, die regeling is er dus niet meer op dit moment. Wat er wel aan de orde is, is dat nu het nog steeds zo is, is dat als mensen nu in de problemen komen met die bijdrage van €19,- in de maand dat mensen zich bij ons kan melden. Dan gaan wij kijken naar wat er aan de hand is in die specifieke situatie. En dan kan het maar zo zijn dat iemand op basis van de omstandigheden, eigen omstandigheden, maatwerk, bijvoorbeeld in aanmerking komt of beter geholpen is met bijvoorbeeld een collectieve ziekenkostenverzekering, waarin een stuk dekking zit voor kosten van huishoudelijke hulp en dien aart of via de bijzondere bijstand. Dus ook de oproep die ik begin dit jaar gedaan heb ook de oproep die ik eerder gedaan heb, wanneer er iemand als gevolg van deze landelijke maatregel, want daar heeft mevrouw Luijken en mevrouw Schipper hebben daar beide gelijk in, als gevolg van deze landelijke maatregel in de problemen komen dan hoop ik van ganser harte dat zij de weg naar dit huis weten te vinden en dan gaan we met elkaar in dit huis kijken wat de best mogelijke oplossing is voor die meneer, voor die mevrouw of voor dat echtpaar.

0:07Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Dit lijkt me klare taal.

0:04Mevr. G. Schipperraadslid PvdA

Ja hoor heel blij met de toezegging dat er naar gekeken gaat worden. Dank u wel.

0:24Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Kunnen wij overgaan tot stemming? Voorgesteld wordt om de verordening te wijzigen conform het beslispunt. Kan iedereen daarmee instemmen? Ja, unaniem aangenomen. [voorzitter klopt met hamer]

15a. Motie kruispunt Musselkanaal
0:06Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

De heer Mellies, gaan we naar de motie vreemd aan de orde van de dag. Aan u het woord.

1:52Dhr. J. Melliesfractievoorzitter Lokaal Betrokken

Dank u wel, ik heb nog vier minuten. Nou moet lukken. Ja, de motie vreemd aan de orde van de dag voorzitter dat gaat over het beruchte kruispunt aan de Exloërweg/Sluisstraat in Musselkanaal. Daar gebeuren geregeld ongelukken, meer dan dat er geregistreerd wordt. Er is de afgelopen jaren door meerdere fracties in de raad aandacht voor gevraagd. Dat dateert helemaal terug tot 2012 volgens mij als ik het goed heb meneer Gelling. Wij vinden dat er nu echt iets moet gebeuren. Wat er moet gebeuren dat laten we een beetje in het midden, het kan heel simpel want door een aantal borden te plaatsen of wat zigzag strepen op de weg heb je al een hele hoop bereik denk ik. Belangrijkste is gewoon dat er op korte termijn iets moet gebeuren en we willen daarvoor dus een motie vreemd aan de orde van de dag indienen voorzitter. De raad van de gemeente Stadskanaal bijeen op 25 november 2019 overwegende dat de gemeente in het voorjaar ter ondersteuning van het gemeentelijk verkeer en vervoerplan een web-enquête gehouden heeft om informatie te verzamelen over knelpunten en problemen binnen het verkeer in de gemeente Stadskanaal. Overwegende dat uit analyse van de web-enquête blijkt dat zowel automobilisten als fietsers de situatie rondom het kruispunt Exloërweg/Sluisstraat als onveilig ervaren, overwegende dat de afgelopen jaren in de gemeenteraad meermalen door diverse fracties aandacht gevraagd is voor dit onveilig ervaren kruispunt constaterende dat het afgelopen jaar wederom meerdere ongevallen hebben plaatsgevonden en dat er vooralsnog niets is ondernomen verzoekt het college op korte termijn actie te ondernemen om het kruispunt veiliger te maken en gaat over tot de orde van de dag. Deze motie is ingediend door mezelf, de heer Hofstra van de PvdA, de heer Wiersema van het CDA en mevrouw Luijken van de SP. Dank u wel.

0:14Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Dank u wel. Heeft iemand behoefte om hier nog op te reageren. Ik zie de heer Van Beek, ik zie de heer Bieze. De heer Van Beek, CU.

0:33Dhr. B. van Beekfractievoorzitter CU

Ja dank u wel voorzitter. ja het klinkt heel sympathiek deze motie. ik vraag mij wel af kijk u roept het college op tot het veilig maken van deze kruising u zegt net een paar zigzag strepen en een bord en dan zijn we er wel, maar als dat het is dan heb ik daar helemaal geen bezwaar tegen hoor, begrijp mij goed. Maar voor hetzelfde geld is de conclusie dat we er een ongelijkvloerse kruisingen van moeten maken en dan wordt het een ander verhaal. En dat zou dus ook nog onder deze motie kunnen gaan vallen of zie ik dat verkeerd.

0:03Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Mevrouw Luijken, SP.

0:48Mevr. M. Luijkenfractievoorzitter SP

Ik denk dat vanaf de kant van 1e Exloërmond en vanaf de kant van de N366 zo naar langs het kanaal toegaat de ongelukken die er gebeuren die gewoon regelmatig gebeuren ook al worden ze niet geregistreerd door de politie of what ever, die zijn daar gewoon bijna wekelijks wel. en dat komt omdat mensen niet stoppen als ze geen voorrang hebben en gewoon heel simpel, stopborden. Iedereen moet gewoon verplicht stoppen voordat hij zomaar een weg opknalt. Want dat is wat daar mis is. mensen hebben geen geduld, mensen komen aanrijden en denken oh ik zie niks dus ik schuif er maar gewoon tussen. En dat is wat er eigenlijk altijd fout gaat daar.

0:04Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

De heer Bieze.

0:40Dhr. E. Biezefractievoorzitter GBS

Ja voorzitter, het GVP is duidelijk. Die spreekt over een onveilige situatie, die spreekt over een onoverzichtelijke brug, ik vind de motie van de heer Mellies sympathiek, maar ik sluit me aan bij datgene wat de heer Van Beek zegt, het zal toch niet zo zijn dat we de hele kruising gaan aanpakken en daarvoor tonnen moeten gaan investeren die we gewoon niet hebben. Dus bebording, belijning prima, die brug minder onoverzichtelijk maken, ook prima, misschien moet je de reling wel lager maken of zo, maar we gaan niet voor tonnen de kruising aanpakken. Dank u.

0:05Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Portefeuillehouder mevrouw Brongers.

2:32Mevr. G. Brongers-Roffelwethouder CDA

Ja voorzitter. Ik kan natuurlijk ook hoofden tellen en het is 23.30 uur, maar fijn dat ik nog even de gelegenheid krijg om op de motie te reageren. Laat ik zeggen dat ik de motie begrijp. Inderdaad is dit kruispunt al de nodige jaren een punt van discussie, ook een punt van zorgen voor ons, maar we hebben inderdaad ook het GVVP. En zoals wij met u als raad hebben afgesproken, of u met ons heeft afgesproken, willen we met het GVVP ook een kwaliteitsslag maken en ook een risicoanalyse doen op onze verschillende verkeerssituaties. En dit kruispunt is daar een van. En die kwaliteitsslag wil ik niet laten liggen want het GVVP is gemeentelijk breed en dus niet alleen over dit ene gaat niet alleen over dit ene kruispunt, maar ook over al onze kruispunten. Bijvoorbeeld in onze gemeenten. Dus die risicoanalyse zou ik alsnog willen uitvoeren zoals wij dat ook hebben afgesproken. daarnaast zei ik al ik begrijp de motie, ik begrijp ook de emotie in dit verhaal en mijn voorstel zou zijn om op korte termijn inderdaad iets van, ik hou het nog even een beetje ruim, maar bebording te plaatsen, dat is financieel redelijk voordelig zeg maar in ieder geval nog betaalbaar, en dat in de hoop, zeg ik er nadrukkelijk bij, dat dat bijdraagt ook aan het veilige gevoel van de gebruikers want mevrouw Luijken refereert denk ik terecht ook aan het gedrag en het gevoel in deze omstandigheden op deze kruising. Dus op korte termijn bebording, in de verwachting dan wel hoop dat het veiligheidsgevoel toeneemt en dat het helpt om daar rustiger te gaan rijden en op lange termijn toch vast te houden aan de afspraken die wij in het GVVP hebben gemaakt om de risicoanalyse uit te voeren en te kijken wat er daadwerkelijk en feitelijk onveilig is op kruisingen als deze. Tot zover voorzitter.

0:10Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Dank u wel. Begrijp ik het dan goed dat u eigenlijk de motie, dat u kan instemmen met de motie.

0:33Mevr. G. Brongers-Roffelwethouder CDA

Inderdaad ik neem de motie aan, ik zei ook al, ik kan ook hoofden tellen, onder de met de twee voorbeelden die ik net genoemd heb zowel een korte termijn dat is de toezegging in het kader van de uitvoering van de motie. Ik hoop dat dat in december nog gaat lukken, maar dat wij ook vasthouden aan het GVVP als aanvulling wellicht op de motie.

0:05Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

De heer Mellies, waar leidt dat toe.

0:30Dhr. J. Melliesfractievoorzitter Lokaal Betrokken

Nou dat lijkt mij prima voorzitter, dank voor die toezegging. Vergeet ook die witte strepen niet dan kan ook behoorlijk helpen. kijk en natuurlijk dachten wij niet gelijk aan ongelijkvloerse kruispunten of tunnels onder de weg door, onder het kanaal door, ik denk dat hier al heel veel mee gewonnen is, we wachten ook die risicoanalyse straks af, maar deze toezegging om met borden of met strepen in ieder geval iets te gaan doen, ik denk dat een hele hoop mensen daar blij mee zijn dus ik kan daar zeker mee instemmen, dank u wel.

0:20Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Dus dat betekend de motie is overgenomen door het college en hij komt op de toezeggingen lijst dan.

0:01Dhr. J. Melliesfractievoorzitter Lokaal Betrokken

Exact.

0:14Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Ja. Wat is dan precies de toezegging. Ik vraag het even aan de portefeuillehouder. Portefeuillehouder wat is precies uw toezegging.

0:38Mevr. G. Brongers-Roffelwethouder CDA

Ik zal even de motie, staat die inmiddels op onze i-pad, ja. Dat wij toezeggen als college om op korte termijn actie te ondernemen om het genoemde kruispunt Exloërweg/Sluisstraat Musselkanaal veiliger te maken onder die restrictie dat het gaat om, voor zover nu lijkt, in de eerste plaats bebording en geen grootschalige infrastructuur en de maatregelen.

0:05Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

De heer Mellies.

0:04Dhr. J. Melliesfractievoorzitter Lokaal Betrokken

Ik heb vertrouwen in de wethouder dat ze er iets moois van gaat maken, ik begrijp hem.

0:10Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Nou dat lijkt mij een waardige afsluiting van deze gedenkwaardige raadsvergadering. De toezegging is genoteerd.

16. Sluiting
0:14Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Komen we aan de sluiting. Ik sluit deze vergadering en nodig u uit om nog wat te drinken met ons als u dat wilt in de patio. Dank u wel.