Agenda - Raadsvergadering 14 oktober 2019

Raadzaal
19:30 uur

0:00:00
0:00:00
1. Opening
1:13Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Goedenavond, hartelijke welkom iedereen. Hier beneden inclusief de pers maar ook de bezoekers boven en in grote getale inmiddels op de gangen. Ik hoop dat u het allemaal een beetje kunt verstaan trouwens, mooi zo. Diegenen die thuis meeluisteren en binnenkort kijken. Wij gaan beginnen. Wij gaan beginnen, maar wij moeten een aantal mensen missen en dat zijn mevrouw Huizing, mevrouw Schrör en mevrouw Ham en portefeuillehouder Hamster.

2. Mededelingen
0:12Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Zijn er mensen die mededelingen hebben. De heer Van Beek.

4:53Dhr. B. van Beekfractievoorzitter CU

Voorzitter dank u wel. Geachte raadsleden, andere aanwezigen, mensen die thuis meeluisteren en met name de pers, ik had graag dat u even oplet. Ik wil een verklaring afleggen, eigenlijk een statement namens alle partijen hier in de raad, dus namens de volledige raad spreek ik hier. De afgelopen weken hebben de diverse media bol gestaan met betrekking tot de Treant groep, en in het bijzonder ons Refaja ziekenhuis, we zijn van de berichtgeving geschrokken en het heeft ons geraakt. Op een aantal zaken wil ik ingaan. Ten eerste 500 banen weg bij Treant als gevolg van de sluiting spoedpost Refaja en Bethesda, wat eigenlijk pas begin volgend jaar zou gaan plaatsvinden. Ook een reden voor het wegdoen van deze banen zijn de financiën volgens Treant. Wie betreffen deze 500 mensen, Fte zoals het genoemd wordt, zijn dit artsen, verpleegkundigen, ICT'ers, facilitair medewerkers of leidinggevenden, hier is niets over gezegd. Ook niet tijdens een bijeenkomst die wij hebben gehad met Treant in zaal 12 in Vlagtwedde net voor de zomer, het wordt er allemaal niet duidelijker op. Sluiting van de spoedeisende hulp als gevolg van personeelsprobleem. Is de basisspoedzorg welke van 8-2300 uur hiervoor in de plaats zou komen al geregeld? het is ons niet duidelijk. Is door de sluiting van de spoedeisende zorg het ambulancevervoer geregeld? we lezen in de krant 1 extra ambulance in Stadskanaal en in een ander bericht vanuit de ambulance lezen wij; personeel moet nog maanden worden opgeleid. Is de veiligheid van onze inwoners nog wel gegarandeerd vragen wij ons af. Verder lezen wij; snijden in personeel i.v.m. financiën. Terwijl in een ander bericht staat; de Treant krijgt een transitie vergoeding van enkele miljoenen van de zorgverzekeraars. Ook hier wordt het voor ons niet duidelijker op. Ook lezen wij dat er weer een wisseling is in de raad van bestuur bij Treant. Twee artsen treden terug uit de raad van bestuur en gaan weer volledig als arts aan het werk. Wat is hier aan de hand? Wij maken ons als raad reeds jaren hart voor ons Refaja, wij weten dat we slechts weinig invloed hebben, maar willen wel ons geluid laten horen. Wij maken ons zorgen als raad, niet alleen voor onze inwoners, maar ook voor de werknemers in het Refaja. En voor de zorg in de regio in het bijzonder. Wij roepen het college op alles in het werk te stellen om afgesproken zaken rond te krijgen met de zorgverzekeraars, Treant en de andere partners in de zorg. Wij doelen hier op bijvoorbeeld de ouderenzorg, extra bedden hiervoor, oogheelkunde, extra ambulances en ga zo maar door. Ook met betrekking tot de 500 banen kunt u misschien als college invloed uitoefenen dat dit mogelijk beperkt kan worden. Ons is toegezegd door Treant dat 80% van de zorg hier blijft in het Refaja, wij lezen hier echter niets van de afgelopen weken. Tevens verzoeken wij het college, dan wel de portefeuillehouder, om Treant hier tijdens een commissievergadering uit te nodigen. Wij willen graag uitleg van de directie dan wel de raad van bestuur van Treant over hetgeen ik zojuist genoemd en gevraagd heb. En tevens verzoeken wij dat de communicatie vanuit Treant in dit dossier, en dan bedoelen wij de zorg in Zuidoost Groningen, Drenthe, in zijn geheel beter dient te gebeuren. Nu ontstaan vele vragen en tegenstrijdigheden en dit dient voorkomen te worden wat ons betreft. Wij wensen het college veel succes in deze en willen hierbij nogmaals stellen dat wij als raad achter ons Refaja en het personeel staan. Voorzitter tot zover, dank u wel.

0:24Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Dank u wel. Nou de heer Van Beek sprak namens de hele raad als ik het goed begrepen heb, dus ik neem aan dat iedereen hiermee instemt. Dank u wel.

3. Vaststellen agenda
0:38Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Gaan we door naar het vaststellen van de agenda. Voor de volledigheid; vijf raadsleden hebben verzocht om een interpellatie, betreffende de korfbalvereniging, dat volgens het reglement van orde geeft daarvoor dan vervolgens het recht, dus wij zullen dus ook bij het punt interpellatie het interpellatiedebat houden.

1:18Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Daarnaast zijn er schriftelijke vragen gesteld door de fractie van de PvdA, door mevrouw Schipper. En wij stellen voor om, nou wij, ik, stel voor om die schriftelijk te of mondeling te beantwoorden vandaag, maar wij hebben daar inmiddels is ook aanwezig de directie van de ambulancevervoer Groningen, dus het voorstel is om die bij die mondelinge beantwoording ook het woord te geven. Zij krijgen daartoe dan als u daarmee instemt een minuut of vijf, zes de tijd, maar daarna kunt u ook als u dat wilt, nog wat aanvullende vragen stellen. Gaat u daarmee akkoord? dan komt dat dus terug bij agendapunt; schriftelijke vragen die dan nu mondeling aan de orde zullen komen. Verder iedereen akkoord met de agenda zoals die is voorgesteld?

4. Beëdiging voorzitter rekenkamercommissie
2:33Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Dan gaan we naar de beëdiging. We hebben twee beëdigingen. Namelijk één van de voorzitter van de Rekenkamercommissie, we hebben de andere leden van de Rekenkamercommissie al eerder beëdigd, in de raadsvergadering van 24 juni, maar de voorzitter, ja dat moet ook gebeuren, wat toen op vakantie, en dat is inmiddels beëindigd of onderbroken, ik weet niet precies hoe ik dat moet zien, maar in ieder geval is die vandaag in ons midden, dus wij grijpen onze kans en zullen hem onmiddellijk beëdigen. Maar daarnaast is er een vacature bij de fractie van de PvdA, daar is de fractieondersteuner, mevrouw Vijfhuizen die zal daar worden vervangen door de heer Sebastian Bouma. En die wordt vandaag ook beëdigd. Beginnen we met de beëdiging van de voorzitter van de Rekenkamercommissie, de heer Afman. Mag ik iedereen, mag ik u verzoeken om daar te gaan staan en mag ik alle aanwezigen ook de mensen boven vragen om ook te gaan staan. U heeft gekozen voor de belofte? Klopt dat? Ik verklaar dat ik om tot voorzitter van de Rekenkamercommissie benoemd te worden rechtstreeks noch middelijk onder welke naam of welk voorwendsel ook enig gift of gunst heb gegeven of beloofd, ik verklaar en beloof dat ik om iets in dit ambt te doen of te laten rechtstreeks noch middelijk enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen. Ik beloof dat ik getrouw zal zijn aan de grondwet dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als voorzitter van de Rekenkamercommissie na eer en geweten zal vervullen.

0:03inspreker

( dhr. R. Afman) Dat verklaar en beloof ik.

1:54Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Dan bent u hierbij benoemd. [voorzitter klopt met hamer] En daar zijn wij blij mee en dat laten we blijken. Iedereen wil u feliciteren, maar omdat we, even kijken, jullie mogen eigenlijk allemaal weer gaan zitten, dat is heel even, want we hebben dus nog iemand te beëdigen, de heer Bouma, maar daarvoor moeten we een commissie samenstellen. En daar hebben we weer leden voor getrokken dat doen Koen op onnavolgbare wijze, de griffier op onnavolgbare wijze, en het verzoek is om als leden van de onderzoekscommissie geloofsbrieven of de heer Maarsingh, mevrouw Luijken en de heer Pals daartoe bereid zouden zijn. Kan iedereen daarmee instemmen? Dan ga ik er van uit dat de heer Maarsingh voorzitter van de commissie wil worden. Ja, dan schors ik nu even de vergadering en dan kunt u nu de heer Afman feliciteren. De vergadering is geschorst.

0:06schorsing

0:07Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Ik heropen de vergadering en geef het woord aan de voorzitter van de onderzoekscommissie de heer Maarsingh.

1:13Dhr. A. Maarsinghraadslid CDA

Dank u wel mevrouw de voorzitter, geachte leden van de raad. Als voorzitter van de commissie tot onderzoek van de geloofsbrieven breng ik graag verslag uit van de uitgebreide bevindingen van die commissie. We hebben alles goed nagezocht, soms zeg ik even wat meer Koen dan er op staat hoor, de commissie heeft de geloofsbrieven en de andere documenten onderzocht, die zijn ingediend door de heer Sebastiaan Franciscus Hendrikus Bouma, hij wil beëdigd worden als fractieondersteuner. En ik kan u namens de commissie melden; de stukken waren in orde en de ambities groot. Dat staat er niet, maar dat is zo. Dat hebben we nog extra onderzocht. We stellen daarom voor om de heer Sebastiaan Franciscus Hendrikus Bouma als fractieondersteuner en als zodanig te laten beëdigen. En dat is getekend op 14 oktober en ik sprak namens de commissie tot onderzoek geloofsbrieven. Dank u wel.

1:11Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Dank u wel. Kan iedereen daarmee instemmen? Dan wil ik de heer Bouma vragen of die naar voren wil komen en of hij daar plaats wil nemen. Dan verzoek ik iedereen weer te gaan staan. U hebt voor de beëdiging als fractieondersteuner gekozen voor de eed. Ik zweer dat ik om tot fractieondersteuner benoemd te worden rechtstreeks noch middelijk onder welke naam of voorwendsel ook enige gift of gunst heb gegeven of beloofd, ik zweer om iets in het ambt te doen of te laten rechtstreeks noch middelijk enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen. Ik zweer dat ik getrouw zal zijn aan de grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als fractieondersteuner naar eer en geweten zal vervullen.

0:05inspreker

(dhr. S.F.H. Bouma) Zo waarlijk helpe mij God.

1:20Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Gefeliciteerd, u bent de nieuwe fractieondersteuner van de PvdA. Als iedereen weer zit wou ik verder gaan met de agenda.

5. Insprekers
0:04Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Er hebben zich geen insprekers gemeld

6. Vaststellen besluitenlijst van 23 september 2019
0:18Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Dus komen wij bij de besluitenlijst van 23 september jl. Tekst en naar aanleiding van, pagina 1, 2, de heer Mellies, LB.

0:16Dhr. J. Melliesfractievoorzitter Lokaal Betrokken

Het betreft hier punt 7, inlichtingen college, daar heb ik een vraag gesteld over ?????? aanpak jongeren en er is door de wethouder verteld dus dat hij daar op terug zou komen, maar is het misschien niet raadzaam om dat op de toezeggingenlijst te zetten, anders vergeten we dat zo gauw.

0:25Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Dat lijkt mij een goed idee. Dan voegen we dat toe en dan zal de wethouder vast wel een tijdsindicatie daaraan toevoegen. Ja, was dat pagina 2. Pagina 3, ja de heer Hofstra PvdA.

0:16Dhr. E. Hofstrafractievoorzitter PvdA

Bij punt 14, de verklaring van geen bedenkingen, daar staat bij het besluit dat er vijf tegenstemmen waren en 13 stemmen voor. Er waren vier tegenstemmen en ik denk dan veertien voor. Er waren 18 aanwezig dus dan zal dat

0:11Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Dat vind ik nou zo jammer, ja dat had de heer Borgesius namelijk ook al in de gaten en die had dat zo graag willen zeggen, nou bent u hem voor.

0:02Dhr. E. Hofstrafractievoorzitter PvdA

Nou ja beter twee keer dan geen een keer.

0:02Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

De heer Borgesius.

0:04Dhr. G. Borgesiuswethouder VVD

Gedeelde smart is halve smart voorzitter.

0:14Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Wij zullen dit inderdaad aanpassen, en scherp van u beiden. Pagina 4, de heer Hofstra.

0:10Dhr. E. Hofstrafractievoorzitter PvdA

Ja, het viel ons op dat daar bij punt 18 bij de herbenoeming dat daar niet staat welke partijen voor en tegen waren. Terwijl dat wel gebruikelijk is.

0:03Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Dat klopt. Meneer de griffier.

0:21Dhr. K. Willemsraadsgriffier

Dat klopt, omdat stemmingen over personen altijd geheim zijn, dat gaat met briefjes. En in dit geval heeft de voorzitter u tijdens de vergadering verzocht; mag ik de stemming achterwege laten. Maar dat betekend dat we niet die geheimhouding gaan opheffen. Met andere woorden het aantal stemmen voor en tegen dat wordt bekend gemaakt, maar niet wie voor of tegen gestemd heeft.

0:02Dhr. E. Hofstrafractievoorzitter PvdA

Ik weet het wel.

0:13Dhr. K. Willemsraadsgriffier

Dat is de gedachte, ja u weet het, nee dat weten we ook wel, maar het gaat er even om ……. Over nagedacht van ja hoe moet je dat nou vastleggen als je het doet zoals wij het gedaan hebben en dan is dit het meest in overeenstemming met de geest van de gemeentewet.

0:04Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

En u kent de betekenis van het woord geheim.

7. Inlichtingen college
0:18Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Ok, gaan we naar inlichtingen college. Geen last inzichten, nee.

8. Schriftelijke vragen
0:33Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Komen we bij het agendapunt schriftelijke vragen zoals zojuist afgesproken zullen we hier mondeling de vragen beantwoorden die gesteld zijn door de PvdA. Ik denk dat het handig is mevrouw Schipper dat ik u eerst even het woord geef om de vragen even te herhalen? Bent u daar zo ineens toe in staat.

0:03Mevr. G. Schipperraadslid PvdA

Ja, hoor ik heb de vragen hier naast me liggen.

0:46Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Dan geef ik daarna het woord eerst aan mevrouw Veenstra, portefeuillehouder, en daarna aan bestuur ambulance vervoer. Misschien is het wel handig als jullie alvast hier plaatsnemen. Voordat we verdergaan is het misschien goed als u heel even kort uw naam en uw functie zegt dan gaan we daarna over naar mevrouw Schipper voor het voorlezen van de vragen. Ja mevrouw Schipper?

0:05inspreker

Mijn naam is Bert Bertum en ik ben directeur/bestuurder bij ambulancezorg Groningen.

0:09inspreker

Hein van der Werff directiesecretaris bij ambulancezorg Groningen en in de warme fase algemeen commandant geneeskundige zorg en vandaag beziggehouden met de boerenacties.

0:11inspreker

Yvonne Zaagers, manager zorg en bedrijfsvoering ambulancezorg Groningen.

0:05Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Dank u wel. Mevrouw Schipper, PvdA.

0:59Mevr. G. Schipperraadslid PvdA

Ja, dank u wel voorzitter. Op grond van artikel 50 van het reglement van orde de fractie van de PvdA maakt zich zorgen over de ambulance vervoer. Naar aanleiding hiervan stelt de fractie de volgende vragen aan het college. Is het college ervan op de hoogte dat er op het moment in onze regio maar één ambulance beschikbaar is in de avond en in de nachten? Kunnen hierdoor gevaarlijke situaties ontstaan, bijvoorbeeld als een ambulance weggeroepen is en hier of elders ook een ambulance nodig is. Bent u ervan op de hoogte dat er een tekort is aan ambulance chauffeurs en ambulance medewerkers en bent u van mening dat er in de provincie Groningen of onze regio te weinig ambulances beschikbaar zijn. Zo ja wat denkt het college hieraan te gaan doen. Is het college het met ons eens dat deze tekorten gevolgen kunnen hebben voor de veiligheid van onze burgers? Zo ja wat denkt het college hier aan te kunnen gaan doen. Ingediend op 2 oktober namens de fractie van de PvdA. Dank u wel.

0:06Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Dank u wel. Geef ik eerst het woord aan de portefeuillehouder, mevrouw Veenstra.

0:53Mevr. L. Veenstrawethouder SP

Dank want zo kan ik mevrouw Schipper ook zien namelijk, vandaar dat ik hier graag wil staan. Dan zie ik u allen. Ik zal kort antwoorden. En waarom zal ik kort antwoorden, omdat ik denk dat de directeur ambulancezorg dat vele malen beter kan dan ik dat namens het college kan doen, maar u heeft de vragen gesteld aan het college, dus die verdiend ook op zijn minst een kort antwoord van het college hier op. Gezien de actualiteit hebben we ervoor gekozen om de vragen vanavond mondeling te beantwoorden, maar op het moment dat mevrouw Schipper zegt van ik stel toch een schriftelijke beantwoording op prijs dan zal zij die natuurlijk van ons ook gewoon conform de afspraken die wij hebben ontvangen.

0:07Mevr. G. Schipperraadslid PvdA

Ja, dank u wel. Ik kan nu wel gelijk antwoord geven. Ik vind dit in eerste instantie prima, maar zou voor het archief wel mooi zijn dat we ze ook schriftelijk kregen.

4:19Mevr. L. Veenstrawethouder SP

Dan gaan we dat gewoon netjes doen zoals we dat afgesproken hebben met elkaar. Op uw eerste vraag, of wij ervan op de hoogte zijn dat op dit moment één ambulance beschikbaar is in de avond en nacht in onze regio. Er is niet sprake van maar één ambulance voor de gehele regio, de post Stadskanaal/Ter Apel kent twee ambulances en daarnaast kennen we op de post Veendam ook nog een ambulance. Uw burgemeester en ik mochten zelf zien op de meldkamer in Drachten hoe het dan werkt en op het moment gewoon het concrete voorbeeld wat zich daar voordeed was bijvoorbeeld dat de ambulance uit Hoogezand was weggeroepen naar Groningen waardoor er een gat zeg maar ontstond in Hoogezand, dat werd opgevuld toen er een melding kwam met de ambulance uit Veendam die naar Sappemeer ging waar een melding was en dan zag je al op de kaart gebeuren dat er wat bewogen werd met andere ambulances om de gaatjes die dan ontstaan om die kleiner te maken. En dat is het verschil misschien ook wel bijvoorbeeld met een brandweerauto die weer teruggaat naar de kazerne en een vaste plek heeft, dat is met ambulances niet aan de orde. Die rijden gewoon door het hele gebied heen en dekken daarmee ook het hele gebied af. Ik moet eerlijk zeggen dat bezoek aan die meldkamer was voor ons zeer verhelderend, maakte duidelijk hoe het werkte, maakte ook duidelijk hoe kwetsbaar het toch soms is. Dat wil ik er wel eerlijkheidshalve bijzeggen. Maar er wordt ontzettend hard gewerkt om die dekking zo optimaal mogelijk te houden. U vraagt ook van tekort aan ambulance chauffeurs en medewerkers en zijn er te weinig ambulances en wat denken wij ertegen te doen. Ons is duidelijk geworden dat er geen tekorten zijn aan chauffeurs, dat is niet het probleem. Het probleem zit hem in het aantal verpleegkundigen. Ambulanceverpleegkundigen, dat is een ander vak dan een verpleegkundige in een ziekenhuis. Dat vraagt opleiding en volgens mij kan meneer Bentum daar straks hele verstandige dingen over zeggen, over die verpleegkundigen. Ere wie ere toekomt daar in. Zijn er te weinig ambulances? In het regieteam, het regieteam van de zorg is zorg in de regio, is afgesproken dat er wekelijks gemonitord zal worden nu de spoedeisende eerste hulp in Stadskanaal per direct gesloten is, wat d effecten daarvan zijn voor onze regio. Als uit die effecten zal blijken dat de gevolgen groter zijn, dan zal er tot bij plaatsing van een extra ambulance worden overgegaan. Maar zeer actueel is uit recent overleg dus de ambulancezorg Groningen en de zorgverzekeraar besloten om zo spoedig als mogelijk een extra ambulance bij te plaatsen. Wij zijn blij met die extra ambulance, volgens mij hebben zowel wij als gemeente namens u onze zorgen rondom ambulancezorg nadrukkelijk kenbaar gemaakt ook bij het regieteam. Volgens mij hebben we dat in Drachten gedaan met ambulancezorg en is dat geluid in elk geval goed over de bühne gekomen, heeft het geleid tot nu die extra ambulance. Gevolgen voor de veiligheid van onze inwoners, daar zijn zorgen over. en wat denken wij als college daartegen te doen. Alle ontwikkelingen rond het Refaja zijn continue bij ons een punt van zorg en een punt van aandacht, maar om eerlijk te zijn, en dat hebben we al heel vaak tegen elkaar gezegd, meneer Van Beek zei het ook al in zijn woorden eerder vanavond, wij gaan er niet over. Wij kunnen niet anders doen dan continue adresseren en benoemen. En dat zullen we ook blijven doen. Dat doen we bij Treant, dat doen we bij Menzis en als het moet dan doen we dat ook bij de minister, dat hebben we in het verleden ook al gedaan, ook samen met Hoogeveen en met Lelystad bijvoorbeeld, maar wanneer het regionaal overleg acute zorg, het ROAS, als die stelt dat het veilig is dan moeten en kunnen wij niet anders dan daar op vertrouwen. En ondertussen pikken wij de signalen uit de samenleving op, horen we die ook graag en doen we dat wat we steeds doen, benoemen en adresseren bij de eigenaar van degene die het probleem kan oplossen. Dat is wat ik wou meegeven en volgens mij meneer Van Bentum kan nog hele verstandige dingen zeggen over ambulancezorg. Dus met uw welinvinden.

0:05Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Dank je wel, u voert als eerste het woord? mag ik u vragen om dat hier te doen.

0:16inspreker

(dhr. van Bentum) Ik heb vijf minuten gekregen begreep ik, dus ik ga kijken of ik

0:13Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

U mag omstreeks 5 minuten, ik sta een uitloop toe, maar niet al te heftig en daarna is er ruimte voor vragen aan u persoonlijk.

2:15inspreker

( dhr. van Bentum) Het is denk ik goed om even te melden dat ambulancezorg dat dat niet alleen vervoer is. Ambulancezorg is een breed begrip en dat hebben we de laatste jaren ook weer vorm gegeven. Dat betekend ook dat wij als we onze zorg leveren dat we naar patiënten toerijden wij hebben de opdracht om dat binnen 15 minuten te doen als het om spoed gaat en als het niet spoed is dan mogen we er wat meer tijd over doen wat nog geen wettelijke norm is. En ook met dat wij dat die verpleegkundige vindt dat die patiënt ter plekke geholpen is kan die patiënt gewoon thuis blijven, dat is de zorg die wij hebben. Waar wij verantwoordelijk voor zijn en wat wij proberen te doen in de provincie Groningen. Wij hebben de provincie Groningen als werkgebied en daar is de afgelopen 20-25 jaar aan gewerkt om te kijken wat is daar de beste spreiding voor om de posten die we hebben om daarmee de hele provincie zo goed mogelijk gedekt te krijgen. En dat is gebeurd op de basis van de cijfers die we steeds aanleveren centraal, bij het RIVM die de minister er in adviseert wat betekend hoeveel ambulances, hoeveel posten, hoeveel medewerkers heb je dus nodig om de zorg in de provincie Groningen te leveren. Dat betekend dat we eigenlijk de afgelopen jaren de posten, de hoeveelheid die we nu hebben in de hele provincie Groningen, 13 zijn dat er, daarmee dekken we dus de hele provincie af en we rijden dus niet per gemeente maar we rijden voor de hele provincie om te zorgen dat het hele gebied gedekt, dat betekend dat er, laat ik zeggen toevallig in een bepaalde plaats een post staat omdat hij daarmee het grootste dekkingsgebied van die regio pakt. Dus dan overlappen we mekaar allemaal in een cirkel van 12 minuten. Want dat betekend we moeten bij spoed binnen 15 minuten er zijn, de meldkamer krijgt 2 minuten om de melding aan te nemen en het personeel heeft 1 minuut om in de auto te gaan zitten en te vertrekken en dan heb je 12 minuten om ter plekke te zijn. En om te voorkomen dat als een ambulance, want je hebt natuurlijk gelijktijdigheid, dat als een ambulance in één gebied vertrokken is dan is dat gebied ongedekt. En de wethouder zei het al dan ziet de meldkamer dat dat gebied ongedekt is, dan wordt dat gebied rood en dan doet de meldkamer een inschatting is het noodzakelijk dat daar een ambulance van een andere post naar toe gaat, dan gaat daar een andere ambulance naartoe zodat het gebied gedekt blijft, ze probeert het zoveel mogelijk gebied groen te krijgen. is dat altijd het geval? Nee, maar dat is ook niet de opdracht die we hebben, wij moeten namelijk in 97% moeten wij het gebied gedekt hebben dat dat bereikbaar is en dat hebben we in Groningen voor elkaar gekregen.

0:05Mevr. G. Schipperraadslid PvdA

Excuses zei u 97?

4:33inspreker

Ja. Dat is wat de wettelijke opdracht is dat we het gebied 97% gedekt moeten hebben en dan moeten we in 95% daarvan moeten we dan binnen 15 minuten ter plekke zijn bij een spoed situatie. En dat andere wat wij doen is altijd dat op het moment dat het spoed is dan zorgen we ervoor dat altijd de dichtstbijzijnde ambulance wordt ingezet. En om een voorbeeld te geven, het kan een keer zijn dat er een ambulance uit Overijsel een patiënt heeft gebracht naar het Refaja in Stadskanaal. En op dat moment is er een spoedsituatie aan de gang dan wordt de ambulance van Ijselland of van Overijsel wordt dan gewoon ingezet, dat ziet de meldkamer, de meldkamer heeft alle ambulances in zicht en degene die het dichtste bij zit wordt ingezet. Die afspraak hebben we landelijk met elkaar gemaakt. Dat betekend ook dat de ambulance in Groningen die een keer een patiënt naar Maastricht brengt toevallig en daar het dichtstbijzijnde is wordt die ook ??????????????? ingezet. Dus wij proberen op die manier zoveel mogelijk veiligheid voor burgers te garanderen. En dan is de vraag van het aantal ambulances in Stadskanaal, dus nogmaals het gaat niet over Stadskanaal, maar het gaat over het gebied wat we met elkaar proberen te dekken en we hebben al heel lang in Stadskanaal twee ambulances en vanaf 17.00 uur wordt het afgeschaald naar 1 ambulance omdat over het algemeen na 17.00 uur op de ambulancezorg minder is geworden. We hebben ook nog een ambulance in Ter Apel staan die daar ook in principe 24 uur beschikbaar is. Alleen ook daar is in de nacht weinig te doen en dat betekend dat ze daar mogen slapen en als het nodig is worden ze wakker gepiept en dan gaan ze er nog met de ambulance er uit. Dat betekend dat we dus meer ambulances in het gebied beschikbaar hebben. En toch hebben we, want dan is de vraag van waarom moet er ambulances bij, overigens even voor de goede orde, wij zijn in de afgelopen 10 jaar van 32 ambulances naar 41 ambulances gegroeid in Groningen, dus het is ook zo dat wij de zorg aardig hebben ???????????? met de ontwikkelingen die hebben plaatsgevonden in deze regio. Nou is het zo dat voor de spoedzorg, want daar zijn wij voor, al die andere dingen zijn dat doen we in samenspraak, maar wij zijn er voor de spoedzorg, proberen we natuurlijk de ambulances zoveel mogelijk vrij te houden. Dus zo weinig mogelijk eigenlijk, eigenlijk moeten al die ambulances leeg zijn want dat is het mooiste want dan ben je namelijk het snelst beschikbaar. Maar we weten ook op het moment dat ie ingezet wordt is hij niet beschikbaar. En wat je dus krijgt als gevolg van samenklontering van ziekenhuizen is dat de kans bestaat dat de patiënt die je normaal naar het Refaja zou brengen dat die wellicht naar Emmen moet of naar Scheemda moet of naar waarheen. En dat betekend dat die afstand die die auto moet afleggen dat die langer is dan wij gewend zijn en dat betekend dat de beschikbaarheid van de ambulance minder is. En daarom hebben we, maar dat is de inschatting die we nu gedaan hebben, de praktijk moet uitwijzen of dat daadwerkelijk ook het geval is, we gaan het ook, we houden alles bij, ik denk dat wij qua documentatie als ambulancezorg zeg maar één van de beste gedocumenteerde zorginstellingen zijn, want wij hebben alles inzichtelijk, dat houden we weer allemaal bij hoeveel dat er nodig is, maar wij doen de inschatting nu dat gelet op het aantal patiënten wat wij normaal naar het Refaja brengen dat de kans vrij groot is dat er, die ambulance zoveel weg is, dat het verstandig is om er een ambulance bij gaan plaatsen. En dat gaan we dus ook doen. Dat hebben we morgen niet voor mekaar, we zijn nog druk bezig, we zijn al ver van tevoren begonnen met het werven, maar werven betekend een probleem want dat betekend, ik heb SEH verpleegkundigen nodig of verpleegkundigen van de intensive care, als ik die daar weghaal dan heb ik een probleem op de SEH gecreëerd. En dat betekend dat er een SEH gaat sluiten omdat ze geen personeel hebben en dat betekend dat de ambulance weer verder moet rijden. Dus wij hebben besloten als ambulancezorg Groningen, wij proberen eigenlijk geen SEH verpleegkundige of ic verpleegkundige meer aan te nemen, maar we gaan zelf verpleegkundigen opleiden. Dus we zijn vorig jaar begonnen met onze eigen opleiding, dat hadden we liever eerder willen doen maar goed dat kost allemaal tijd om zo'n opleiding allemaal van de grond te krijgen, maar in november zijn we begonnen met een groep waarin we 10 verpleegkundigen opleiden om ambulanceverpleegkundige te gaan worden. En dat is succesvol tot nu toe, ze zitten bijna allemaal nog in de race en we gaan in maart alweer met een nieuwe groep starten. En volgend jaar september weer met een groep, expres om extra meer capaciteit te kunnen realiseren en daarmee proberen we ook ?????????? die extra ambulances zo snel mogelijk van de grond te krijgen. ik denk voorzitter dat ik daarmee het beeld geschetst heb wat ambulancezorg Groningen doet en hoe we dat hebben vorm gegeven. En ik denk dat we in de samenspraak tussen gemeente en, want dit raakt ons ook hè, dus zeg maar de schraalheid van de zorg, maar niet alleen van de zorg maar van de meervoorzieningen in Oost-Groningen, maar in het kader met de contact die we hebben en met de gemeenten maar ook met de regiegroep waarin wij acteren proberen we zeg maar die zorg zo goed mogelijk in de lucht te houden.

0:14Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Dank u wel. Heeft iemand naar aanleiding van deze toelichting vragen? Ik ga even inventariseren.

0:02inspreker

Blijf ik hier staan of ga ik weer zitten.

0:03Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Ja, u bent daar wel goed zichtbaar.

0:03inspreker

Ok, dan blijf ik staan.

0:25Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

De heer Pals, mevrouw Luijken, de heer Mellies, mevrouw Schipper, de heer Klopstra. Ik doe het gewoon in deze volgorde, meneer Pals, D66.

0:06Mevr. G. Schipperraadslid PvdA

Voorzitter, ik denk toch dat het de procedure aangeeft dat

0:10Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Ja, ja, u hebt gelijk, sorry meneer Pals. Ik was van goede wil, maar de procedure. Mevrouw Schipper, sorry, aan u het woord.

0:40Mevr. G. Schipperraadslid PvdA

Ja, dank u wel. Als ik uw verhaal zo hoor dan denk ik dat het allemaal perfect is, dat het prima gaat en dat er helemaal geen problemen zijn. Kijk wij hebben onze vragen natuurlijk niet voor niks gesteld. Gaan niet zo als er iemand bij je komt jongens laten we wat vragen gaan stellen want er is wat mis met de ambulances. Wij hebben dus voorbeelden gekregen en echt niet voorbeelden waar ik van denk nou die hebben ze gewoon uit de duim gezogen, er waren dus wel degelijk problemen met de bemensing van de ambulance en met de beschikbaarheid van de ambulances hier in deze regio.

0:02inspreker

Met de bemensing niet.

1:51Mevr. G. Schipperraadslid PvdA

Ze werd dus heel duidelijk gezegd dat er dus behoorlijke werkdruk lag en dat er dus behoorlijk wat overuren werden gemaakt omdat er dus te weinig mensen zouden werken. U ontkent dat en dat als u dat zal u zeker weten want u heeft per slot van rekening werkt u daar, maar goed wij ik wou even aangeven dat wij dus niet de vragen zomaar stellen zonder dat we dus inhoudelijk hier hebben onderzocht. Het schijnt dus toch wel een bepaalde spanning te zijn tussen wat er dus daadwerkelijk misschien leeft of dat er dus daadwerkelijk aan de hand is, dat zou ook nog een mogelijk zijn, maar goed uw verhaal horende heb ik toch wel de indruk dat het dus eigenlijk allemaal vloeiend gaat, dat er helemaal niks aan de hand is. Dan moet ik dat maar van u aannemen, we hebben ook weinig keus, maar ik wou toch nog wel een paar vragen stellen over de toezegging van een nieuwe ambulance. Ik begrijp dat dat nog wel even kan duren en tot die tijd zullen we dus dan in deze regio helemaal geen problemen zijn omdat er dus altijd wel een ambulance beschikbaar is. Blijft bij mijn altijd de vraag hangen van als dat dan zo is dat het allemaal goed is waarom moet er dan nog een nieuwe ambulance bij komen, maar daar heeft u waarschijnlijk ook wel een antwoord op. Maar goed dat is een vraag van, vinden we alleen maar mooi hoor, daar gaat het niet om, maar prima, en is dat een volwaardige ambulance of wat we ook wel eens horen in de wandelgangen en in de verhalen dat er ook soort ziekentaxi's zijn, ja u kent dat woord misschien niet ik ken het wel, dat er dus zo is van dat je dus een patiënt uit het ziekenhuis haalt weer naar huis brengt en dat het daar eigenlijk helemaal geen volwaardige ambulance voor nodig zou zijn, dat zou ook kunnen, dat er zo'n ambulance bijkomt maar dat zal ik u ongetwijfeld kunnen vertellen als u begrijpt, begrijpt u mijn vraag dat ik heb gesteld

0:02inspreker

Ik begrijp uw vraag, maar het woord ziekentaxi zegt mij niks.

1:25Mevr. G. Schipperraadslid PvdA

Nou ja misschien dat ik het dan een andere naam heb gegeven in mijn verbeelding, maar goed dan, ik bedoelde dus een ambulance die de ene patiënt uit het ziekenhuis haalt en naar huis toebrengt en daar dan alleen maar als vervoer is en dat zou voor een ambulance eigenlijk niet zo moeten zijn. Dat is dus iets, nou misschien heb ik u op een idee gebracht om toch een andere soort ambulance aan te schaffen voor dat soort dingen. Goed dat is wat wij dus horen en dan is dat ook nog dat punt waar ik mij waar wij ons dus ook zorgen over maken is die wat je dan wel weer leest is die time outs die er zijn in ziekenhuizen. Dat je dus, als ze naar het Wilhelmina ziekenhuis gaan bijvoorbeeld, dat er geen ruimte meer is voor de patiënten die onderweg zijn of die binnenkomen met de ambulance en dan denk ik van hoe gaat u dat oplossen en dat heeft misschien niks met de ambulances te maken, maar wel met die patiënt die op dat in de ambulance ligt en die toch wel graag een plekkie wil hebben voor de hulp of wat dan ook nodig is. In zoverre heb ik dus mijn vragen eigenlijk wel gesteld en als ik u en waarom zou ik dat niet zou het allemaal prima zijn en ik hoop ik hoop dat het waar is en dat die ambulance zo spoedig mogelijk komen als ze überhaupt nodig zijn. Dank je wel. Vooralsnog.

0:05Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Ik denk dat het voor u handig is om gelijk antwoord te geven?

1:42inspreker

Ja, ja. Als ik het over ambulance heb dan heb ik het gewoon over een ambulance zoals wij die inzetten en wat u waarschijnlijk bedoeld is de zorgambulance, taxi vind ik namelijk, wij zijn geen taxi bedrijf, wij zijn een zorginstelling en wij proberen goede zorg te leveren, dat doen we op verschillende manieren, o.a. door spoedzorg en door geplande zorg en juist die geplande zorg dat is waar we het meeste werk in hebben, namelijk dat is namelijk een patiënt van het ene ziekenhuis naar het andere ziekenhuis en naar huis te brengen, vandaar dat we daar aparte ambulances voor hebben ingericht zodat de druk op de spoedambulances zo weinig mogelijk wordt. Dat is wat we gedaan hebben. als ik het heb over een ambulance dan heb ik het over een volledige ambulance zoals wij voor spoed nodig hebben. Dus dat is denk ik wel even belangrijk. Het andere, mensen die overwerken en dat soort zaken, ik zou zeggen woensdag middag tussen 12.00 en 14.00 zit ik hier op de post u bent van harte welkom om even met de medewerkers te komen praten en dan kunnen we dat met elkaar kijken van of dat het geval is. dus ik nodig u bij dezen uit om woensdag tussen 12.00 en 14.00 op de post in Stadskanaal aanwezig te zijn om dat met de mensen te gaan bespreken. Time out, ja dat is even het volgende. Kijk wat ik, wij hebben in het regieteam zijn wij een van de partijen die proberen met elkaar de zorg als gevolg van een verandering die heeft plaatsgevonden zo goed mogelijk met elkaar te monitoren. Wat ik uit de vraag een beetje proef en ik probeer het maar zonder meel in de mond te zeggen, ik ben geen gemeenteraadslid dus ik mag daar wat vrij misschien over doen, de ambulance lost niet alle problemen op. en het lijkt nu alsof de ambulance alle problemen moet gaan, als dat zo was dan zou het heel makkelijk zijn dan kunnen we beter meerdere ziekenhuizen sluiten dan kunnen we wat meer ambulances neerzetten en dan is het probleem opgelost. dat is niet aan de orde denk ik.

0:01Mevr. G. Schipperraadslid PvdA

Mag ik hier even op reageren voorzitter?

0:07Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Nou ik wou even meneer Bentum zijn verhaal af laten maken.

1:48inspreker

Maar ik wilde iets zeggen over die time outs, want dat hebben we ook in de regie met elkaar besproken, ja dat is een als die time outs zouden blijven dan hebben we wel een probleem want dat betekend dat we de patiënten niet kwijt kunnen. We hebben dus ook afgesproken in die regiegroep dat de ziekenhuizen als ze op orde zijn dat ze die time outs tot een nul gaan terugbrengen en wij gaan dat wekelijks monitoren of dat het geval is en wat dat voor impact heeft op dat de ambulances dat doen. Ik heb er vooralsnog vertrouwen in dat we met elkaar in staat zijn daar een bijdrage aan te leveren. Sterker nog, we gaan er systemen op toepassen dat in het kader van de openheid met elkaar dat alle ziekenhuizen op de meldkamer er laten aangeven hoeveel bedden wanneer ze vrij hebben waar de ambulances naartoe kunnen rijden. En op het moment dat wij weten waar we met de ambulance naartoe kunnen dan heb ik dat liever dan dat we moeten bellen van kunnen we een patiënt kwijt. En ik denk dat dat systeem, dat heet 224, kom een keer rustig kijken op de meldkamer straks want dan gaat dat operationeel draaien dan hebben we er in ieder geval zicht op en dan kunnen we een ambulance gericht naar een ziekenhuis toe sturen met de patiënt de juiste zorg kunnen bieden. Ik denk dat dat belangrijk is. En maak ik me nou geen zorgen? Natuurlijk maak ik mij zorgen over het totaal van de zorg. Met name in de laten we maar zeggen de randgebieden van Nederland en dus ook Oost-Groningen, Drenthe, want daar zie je namelijk een kaalslag ontstaan. Niet alleen dat de ziekenhuizen verdwijnen, maar er gaan ook huisartsen worden steeds minder, dus met elkaar hebben we een opgave te doen, alleen als er ook geen mensen zijn die dat werk meer kunnen doen of willen doen, ja dan heb je wel een probleem dus moet je met elkaar kijken hoe ga je zoveel mogelijk die binding met elkaar zoeken om dat te organiseren. En daar vinden wij, proberen wij als kleine zorgverlener, want dat zijn we, we werken 350 mensen bij ambulancezorg Groningen, dus laat ik zeggen in de totale ambulancesector Nederland werken 6000 mensen dat is een middelgroot ziekenhuis. Dus met elkaar moeten we dat dan handen en voeten geven. dus ik denk dat je ook moet kijken wat is de verhouding en hoe ga je daar als zorginstelling mee om.

0:08Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Dank u wel. De heer Pals, D66.

0:05Dhr. K. Palsfractievoorzitter D66

Dank u. Ja ik dacht dat mevrouw Schipper nog een vraag had, maar goed u bent de voorzitter.

0:02

Ja, hebben we straks nog een ronde voor dan.

1:27Dhr. K. Palsfractievoorzitter D66

Ok. Meneer Bentum, bedankt voor uw bijdrage. Ja zoals al gezegd wij gaan als raad gaan we hier niet over, maar waar wij als raad wel over gaan is om te zorgen dat de communicatie goed is. En ik denk dat dat wel vanuit deze raad, vooral en u kent de problemen die we met deze regio hebben, dat dat een goed ding zou zijn, want u heeft een prachtig verhaal verteld over hoe het werkt bij u en hoe het gaat bij u en hoe het toe gaat, om daar toch eens een keer t.z.t. of liefst zo snel mogelijk eens een keer, goed communicatie plan es een keer voor te schrijven dat u dat bij deze jongens die daar zitten dat u daar eens wat interviews afdwingt om te zeggen van hoe werkt dat, hoe gaat dat en wat stelt ambulancezorg voor. Want ik ken maar al teveel mensen die denken dat het gewoon een veredelde brancard op wielen is en dat je er ligt en dat je dan een half uur niks met je gebeurd, dat vind ik hele belangrijke ontwikkelingen om zorg en angst bij mensen weg te nemen. Dus ik wil u toch graag verzoeken om daar toch eens een communicatieplan voor te schrijven en zo breed mogelijk in de dagbladen of het liefst huis aan huis bladen, te verspreiden zodat iedereen op de hoogte is en zijn zorgen kan weggenomen worden. Dat is de eerste vraag, of dat is geen vraag, dat is een beetje een opmerking. Mijn tweede vraag is; ik ben jaloers op de uitnodiging die u mevrouw Schipper heeft gedaan

0:04inspreker

(dhr. Bentum) U bent allemaal welkom.

0:43Dhr. K. Palsfractievoorzitter D66

Dus dat zou best leuk zijn dat we dat als raadsbreed, en de man die dat regelt is meneer Willems de griffier, dat we daar misschien eens een keer een tijdje aan besteden want ik denk, ik heb het ook wel eens bij Treant gezegd, de ambulance is zo belangrijk het kan niet goed genoeg tussen onze oren landen wat het is en om dat breed uit te dragen. Dat is het tweede. Dan heb ik nog mijn laatste vraag, maar dat is weer een technische vraag, maar goed dat kan tijdens dat bezoek aan de orde komen, is de invloed van 5G netwerk wat gaat uitgerold worden en in mijn optiek betekend dat best voor de toekomst van ambulancezorg ook best heel veel en dat mag u uitleggen als we bij u op bezoek zijn. Tot zover mijn bijdrage.

0:35inspreker

(dhr. Bentum) Over de communicatie ben ik met u eens, wij hebben dat al eens regelmatig gedaan ook bijvoorbeeld toen Delfzicht dichtging, hebben we daar ook allerlei avonden bij bewoners georganiseerd, dus ik denk dat dit wel goed is om dat ook even met elkaar te kijken van hoe we dat in deze regio kunnen vormgeven. Overigens moet ik wel zeggen dat het, we hebben het al eens een paar keer aangekaart ook bij de krant en dergelijke, maar laat ik zeggen dat is pas nieuws als er dingen omheen gebeuren. Op het moment dat we vertellen wat we doen is het eigenlijk weer wat minder interessant, dus wellicht kunnen we nu gebruik maken van de momenten om daar gebruik van de maken.

0:02Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

De heer Pals, nog kort.

0:11Dhr. K. Palsfractievoorzitter D66

Ik begrijp als geen nieuws is dan schrijven de dames en de heren van de pers niet, maar dan denk ik van u heeft toch wel een soortement budget waar communicatie aangehecht is

0:02inspreker

Nee

0:03Dhr. K. Palsfractievoorzitter D66

Als u dat niet heeft dan vind ik wel dat dat toch wel een punt van zorg

0:41Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Ik wou eigenlijk voorstellen, sorry, ik wou eigenlijk voorstellen mevrouw Veenstra heeft er al gewacht van gemaakt dat wij al nou meermaals zelfs op bezoek zijn geweest bij onze ambulancepost en bij de meldkamer. Ik snap uw nieuwsgierigheid en uw behoefte om een inschatting te maken over de veiligheid van de zorg, ik vat dit eigenlijk op als een opdracht aan de griffier en mijzelf om een werkbezoek te organiseren aan ambulancezorg Groningen op de plek Stadskanaal.

0:02inspreker

Ja en u bent van harte welkom allemaal.

0:03Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Ja. Mevrouw Luijken.

0:03inspreker

Het 5G neem ik mee op die bijeenkomst.

0:25Mevr. M. Luijkenfractievoorzitter SP

Ja, mijn vraag is eigenlijk al beantwoord door wat mevrouw Schipper net allemaal heeft gezegd. Dan blijft nog wel eventjes de vraag bij mij hangen; u zegt van er moet een ambulance bij met het oog op het sluiten van de spoedeisende hulp in het Refaja ziekenhuis, maar is het niet al veel drukker sinds daar niet meer bevallen kan worden. Heeft u dat al gemerkt?

0:02inspreker

Ja, dat hebben we nog niet gemerkt dat het drukker geworden is.

0:45Mevr. M. Luijkenfractievoorzitter SP

Ok, want wij horen natuurlijk wel in de pers allerlei wildwest verhalen van kinderen die half geboren in een ambulance van hier hot naar her gereden worden en zo. Ja, dat is toch wel interessant en toevallig was ik van iemand anders een bevalling aan het volgen vorige week en die was in één week tijd in drie verschillende ziekenhuizen geweest en weer naar huis gestuurd omdat er nergens plek was, zowel Scheemda niet, Assen niet en uiteindelijk diezelfde week eigenlijk was met die meneer aan het Appen en toen zei hij; mijn vrouw moet bevallen, wij gaan nu weg en toen kwamen ze uiteindelijk in Martini terecht. Ja, ik maak me daar wel zorgen over. Hoe valt dat bij jullie in de dienst.

1:10inspreker

(dhr. Bentum) Tot nu toe laat ik zeggen zien we nog niet, we hebben dat vanavond nog even bekeken, een verandering opmerk, dat kunnen we nog niet zeggen, maar dat houden we wel bij uiteraard. We zijn sinds juni houden we natuurlijk allemaal de ontwikkelingen bij die er plaatsvinden en als er veranderingen plaatsvinden brengen we dat ook in dat regieteam. Wat u zegt over wanneer iemand waar naartoe kan, dat heeft weer te maken met die time out zeg maar. En nou daar is de opdracht die de ziekenhuizen nu zichzelf ook hebben gesteld om die time outs, en ik hoop dat die uitbreiding in Scheemda en in het Martini en bij WZA in Assen dat die binnenkort gerealiseerd kunnen worden, dan heb je daar al een belangrijke bijdrage aan geleverd. Ja, dus we blijven het in de gaten houden. het is niet zo dat we zeggen alles komt goed en als we niks doen, nee we moeten wel alert blijven en zorgen dat te doen. En die extra ambulance erbij is alleen maar preventief want het kost mensen opleiden, kost tijd, kost energie dus dat doen we alvast nu van tevoren of die echt nodig is, ja dat zien we wel, maar we hebben hem nu in ieder geval gereserveerd en ook de zorgverzekeraar met ondersteuning van de gemeente zeg maar toch wat druk op uitgeoefend. Die hebben gezegd jullie kunnen hem maar vast in de boeken meenemen. ja.

0:07Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Dank u wel. De heer Mellies, LB.

0:34Dhr. J. Melliesfractievoorzitter Lokaal Betrokken

Ja, dank u wel voorzitter. Ik had een vraag over de time out, maar die vraag is al gesteld door collega Schipper en u heeft daar afdoende op geantwoord. Communicatie is natuurlijk een heel belangrijk ding. U had het nog even over het verschil tussen spoedambulances en zorgambulances. Ging taxi, maar zorgambulances. Nou is het dus zo dat u nu met alle spoed een nieuwe ambulance inricht voor deze regio, ik had toch even een vraag richting het bestelvervoer en dan kom ik waarschijnlijk toch bij die zorgtaxi dan terecht.

0:02inspreker

Nee, geen zorgtaxi.

0:13Dhr. J. Melliesfractievoorzitter Lokaal Betrokken

Want het bestelt vervoer dat hebben we natuurlijk ook nog, gaat u daar ook iets van merken dat er dus bij het sluiten van de spoedeisende hulp ook de besteltaxi of bestel ja ambulances dat dat nog een toename gaat nemen.

1:08inspreker

Nee, we hebben het dus over, we hebben spoedambulances en zorgambulances. Wij gebruiken geen taxi, we zijn geen taxibedrijf, dus het woord taxi komt in onze organisatie niet voor. Dus als er mensen zeg maar waar wel een medische noodzaak voor is, maar waar geen spoed bij is, dan gebruiken we de zorgambulance zeg om bijvoorbeeld een patiënt die voor bestraling moet of voor dat soort zaken dat die naar het ziekenhuis gebracht kunnen worden. En overplaatsing van het ene ziekenhuis naar het andere ziekenhuis. Wat de consequenties daarvan is voor de sluiting van Refaja omdat in principe de spoedzorg, daar is de spoedambulance zeg maar aan gekoppeld, de andere patiënten liggen en Refaja heeft gezegd of Treant heeft gezegd hoeveel er nog in Stadskanaal blijft dus we gaan ervanuit dat daar niet zo heel veel beweging tussen die ziekenhuizen onderling dan plaatsvinden, maar ook dat zullen we blijven volgen want we zien elke beweging die we doen wordt vastgelegd en zien we wat er gebeurd. Dus daar zullen we naar gaan kijken, maar inmiddels hebben we ook al zes zorgambulances al in provincie Groningen rijden. Dus dat geeft wel aan dat er zeg maar verkeer tussen de een en het andere ziekenhuis dat wel aan het toenemen is, ja.

0:02Dhr. J. Melliesfractievoorzitter Lokaal Betrokken

Dank u wel.

0:04Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Dan de heer Klopstra, VVD.

0:30Dhr. H. Klopstrafractievoorzitter VVD

Dank u wel voorzitter. Meneer Bentum heel fijn dat u hier ons dit bent komen vertellen, wat u al zei u heeft niet zo heel veel met de raad van doen althans formeel niet, toch fijn dat u er bent. Ik heb twee vragen. U heeft het over regio en de ene keer hoor ik u zeggen Groningen is onze regio en de andere keer hoor ik u zeggen dit is onze regio en dan met dit bedoel ik de regio Stadskanaal. Even voor mijn duidelijkheid en ik vermoed dat ik het antwoord wel weet, maar laat het me duidelijk zijn, waar komt nou precies die extra ambulance te staan in de regio.

0:01inspreker

Stadskanaal.

0:25Dhr. H. Klopstrafractievoorzitter VVD

Ok, dank u wel. Dan is dat me helder. Ja dan de sluiting van het Refaja, de spoed afdeling. Ik kan me nauwelijks anders voorstellen dan dat dat ook voor u gevolgen heeft en daarmee voor de patiënten die u in spoedsituaties moet gaan vervoeren. Zijn daar risico's, wat voor risico's zijn dat, al was het alleen al om tijd kan ik me voorstellen.

2:02inspreker

Ja, Stadskanaal heb ik beantwoord en natuurlijk ben ik hier graag om uit te leggen wie we zijn en wat we doen, want ik denk dat we een hele goeie bijdrage leveren aan de zorg. Dus daar ben ik trots op ons bedrijf en dus vandaar dat ik hier graag kom vertellen wat we doen. Als het gaat om de spoed dat is die spoedzorg of die SEH zeg maar en er werd al eerder een collega mee opgemerkt, kijk op het moment dat het spoed is wordt de ambulance door de meldkamer naar de patiënt toegestuurd. Wij hebben, onze verpleegkundigen zijn de hoogst opgeleide verpleegkundigen die we in Nederland kennen. En die krijgen ook alle ruimte en bevoegdheden om de patiënt ter plekke zo goed mogelijk te helpen en de opdracht die ze hebben is die patiënt zo stabiel mogelijk te maken. En eigenlijk stabiel te krijgen. en als dat een half uur duurt dan duurt dat een half uur, duurt het een uur dan duurt het een uur. En niet eerder dan dat de patiënt stabiel is wordt die patiënt naar het ziekenhuis gebracht. En omdat hij al zo stabiel is maakt het feitelijk niet zo heel veel uit naar welk ziekenhuis hij gebracht wordt. Ik zeg het er wel even bij met een nuance want er kunnen natuurlijk ook heel ernstige situaties zijn waardoor het wel belangrijk is dat het zo dicht mogelijk bij is, maar dan hebben wij zelfs de beschikking over een mobiel medisch team. Dat is de helikopter, de trauma helikopter, dus op het moment dat een verpleegkundige met de patiënt om wat voor reden er niet goed uitkomt en het is toch al complexer dan het is dan wordt die helikopter ingevlogen om bij te staan. En dan is het weer het doel die patiënt zo stabiel mogelijk te krijgen en te houden en dan vervolgens wordt de tocht naar het ziekenhuis aanvaard. En dat maakt het, als je heel eerlijk bent, ja natuurlijk is het altijd spannend met een patiënt die wat heeft voor het personeel, dus dan wil je eigenlijk dat die zo dicht mogelijk die patiënt naar het ziekenhuis kan brengen, maar als je weet dat je ergens welkom bent in het ziekenhuis is nog weer belangrijker dan dat die perse het dichtstbijzijnde is. Dus op die manier hebben we het gewoon gezegd en ik wens nog te benadrukken en dat is ook de kracht van de ambulancezorg, die levert gewoonlijk maar in heel Nederland dat we zeg maar die verpleegkundige hebben die zo goed opgeleid zijn dat die in staat zijn om die patiënt stabiel te krijgen. voldoende? ja.

0:06Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Mevrouw Schipper, nog een afsluitende vraag.

0:24Mevr. G. Schipperraadslid PvdA

Ik had nog even ter aansluiting op wat de heer Klopstra over de opleiding of u gaf het zelf aan, wie zijn dat en u zegt we gaan het zelf doen en dat wie zijn dit en is dat zijn dat allemaal HBO'ers of hoe moet ik het zien of verpleegkundigen of vooropleiding acute zorg, wat is het.

1:46inspreker

Normaal gesproken is het zo dat als je verpleegkunde, ambulance verpleegkundige wilt worden dan moet je een vooropleiding SJH, spoedeisende hulp of intensive care of cardiologie hebben gehad, dan kom je bij ons in dienst en dan moet je nog 7 tot 9 maanden een opleiding volgen bij de ambulanceacademie. Alleen die weg, heb ik al gezegd, want als wij de SJH gaan want als ik vacatures stel dan reageren SJH verpleegkundigen, ja dat wil ik liever eigenlijk nu niet want ja dan schiet ik in mijn eigen voet als organisatie dus wij hebben gezegd laten we, en we is ambulancezorg Groningen, die zijn in 2017 al begonnen met het voorbereiden van de opleiding voor ambulance verpleegkundige nieuwe stijl. Dat hebben we uiteindelijk die hebben we in november 2018 zijn we gestart en hij is inmiddels geaccrediteerd door het college zorgopleiding dus hij is een volwaardig ambulance verpleegkundige opleiding. En de doelgroep die we daarmee binnenhalen zijn; HBO-V verpleegkundigen met 2 of 3 jaar werkervaring en in alle sectoren van de zorg. Dus dat betekend dat we mensen hebben uit de wijk, mensen van een andere afdeling van ziekenhuizen van de thuiszorg, van de verpleeg- en verzorgingshuizen die eigenlijk altijd al een keer de ambitie hadden om ambulanceverpleegkundige te worden, maar de normale weg niet kunnen doen want dan moet je eerst een paar jaar op de SJH werken en dan moet je met deze opleiding die overigens 18 maanden duurt, dus vandaar dat je daar wel moet investeren, deze opleiding kunnen volgen. En inmiddels is het zo dat deze opleiding niet alleen in Groningen wordt gegeven, maar ook Friesland en Drenthe doen nu mee en ook Brabant doet deze opleiding, die wij voor hen die wij gemaakt hebben doen wij ook daar. Zo betekend dat we de instroom op die manier veel beter zelf kunnen organiseren. Voldoende antwoord?

0:08Mevr. G. Schipperraadslid PvdA

Prima antwoord. Ik wil u alleen nog even bedanken dat u zo helder uw verhaal heeft verteld deze avond. Dank u wel.

0:02inspreker

Graag gedaan, dank u.

0:11Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Nou mevrouw Schipper haalt me de woorden uit de mond. Ik kijk nog even rond, hij is er nu, dus. Ja nou dat was niet heel erg uitnodigend bedoelt, maar

0:04inspreker

Nou vooruit dan maar.

0:04Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Vooruit dan maar, de heer Wiersema, CDA. Dit is wel echt de laatste vraag.

0:10Dhr. M. Wiersemaraadslid CDA

Als ik dan toch maar even de kans heb om een vraag te stellen. Als er wat heel ernstigs gebeurd is het dan wel goed geregeld dat ook bijvoorbeeld specialistische arts meegaan met een ambulance of met een traumahelikopter

0:43inspreker

Ja dat bedoelde ik met traumahelikopter, dan gaat er een, een mobiel medisch team bestaat uit een aantal voornamelijk anesthesiologen die dan meegaan op de helikopter zodat er in ieder geval de patiënt geholpen kan worden. ja. En ik maak dus even, als ik mag afsluiten, van de uitnodiging of ik nodig jullie graag uit om dan, ik had u al voor woensdag uitgenodigd, maar ik neem aan dat u aansluit bij de rest, maar u mag woensdagochtend al komen, om dat werkbezoek te doen en dan zullen we ook even met alles laten zien wat er allemaal op de ambulance gebeurd ook de 5G al dat soort zaken en nieuwe ontwikkelingen op afstand met VRbrillen, we zijn al heel technisch aan het worden, maar dat laten we allemaal dan zien ook om te laten zien hoe de zorg goed vorm kan geven. Ja u mag, nee niet rijden, maar je mag wel

0:49Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Ok, nou ik denk dat ik namens de raad u en uw collega's van harte mag bedanken voor deze inderdaad uitgebreide en ik hoop verhelderende toelichting. We houden er een toegezegd werkbezoek aan over en ik wil toch ook niet onbenoemd laten dat vorige week duidelijk werd dat er een extra ambulance in Stadskanaal komt en dat is toch wel iets waar wij inderdaad samen met de ambulancezorg ernstig voor gelobbyd hebben dus wij zijn daar wel heel blij mee. Hartelijk dank.

0:02inspreker

Graag gedaan.

0:23Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

U mag blijven zitten, dat is wel ongebruikelijk, maar u mag ook vertrekken. Gaan wij verder.

9. Lijst met ingekomen stukken
0:15Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Agendapunt 9 is de lijst van ingekomen stukken, maar daarvan is er niet één aangetekend dus komen we bij de

10. Lijst met openstaande toezeggingen en moties
0:43Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Toezeggingen en moties. Daar heb ik één verzoek bij ten aanzien van het punt evaluatie integrale, beleidsplan integrale schuldhulpverlening, heeft de portefeuillehouder aangegeven dat zij als u daarmee instemt de evaluatie in de raadscommissie van oktober 2020 wil laten plaatsvinden als u daarmee akkoord gaat dan stel ik voor dit als een afspraak te noteren en dit dus af te voeren van de lijst van toezeggingen. Is dat akkoord? De heer Pals, D66.

0:17Dhr. K. Palsfractievoorzitter D66

Ja ik het is al weer een tijdje geleden dat we dit stuk hebben behandeld, maar wij moeten een inhoudelijke evaluatie beleidsplan schrijven daar staat waarschijnlijk ook in de contacten die we hebben met schuldhulpverleners en de gemeente?

0:12Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

U bedoeld dat dat punt geëvalueerd wordt, dat beleidsvoornemen? Ja dat maakt onderdeel van de beleidsvoornemens dus dat zal wel geëvalueerd worden.

0:03Dhr. K. Palsfractievoorzitter D66

Maar ik vind oktober 20 dan wel een beetje laat eerlijk gezegd.

0:03Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Nou dat is over een jaar.

0:08Dhr. K. Palsfractievoorzitter D66

Kijk we hebben daar best wel een punt van gemaakt toen en ja ik en dan moeten we nog een jaar wachten dat vind ik wel lang.

0:04Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Mevrouw Veenstra, portefeuillehouder, heeft u een reactie.

0:14Mevr. L. Veenstrawethouder SP

Ja ik wil wel even reageren want wat wij voorstellen is dat wij een inhoudelijke evaluatie van het beleidsplan wat u afgelopen juni heeft vastgesteld om dat dan zeg maar volgend jaar rond deze tijd doen en ik ben even kwijt wat u nu extra vroeg.

0:36Dhr. K. Palsfractievoorzitter D66

Ja ik, wat ik extra vroeg, nee wat in dat plan moet, wij hebben toen u gevraagd om in dat plan op te nemen een actieplan met hoe gaat u om met plaatselijke schuldhulpverleningsbedrijven, noem dat maar even, daar zou een evaluatie over plaatsvinden, maar dan bent u weer een jaar verder en dan denk ik van hoe is dat nu opgestart en is dat nu überhaupt opgestart en als ik een jaar moet wachten dan vind ik dat eerlijk gezegd wat te lang. U mag van mij betreft dat punt eruit halen, ook goed, maar ik ben wel heel erg nieuwsgierig hoe is dit nu opgepakt.

0:17Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Ik begrijp dat u op dit punt zegt; hier zou ik eerder een stand van zaken willen horen. De heer Tamsma, CU.

0:12Dhr. A. Tamsmaraadslid CU

Misschien wat verwarring, maar is meneer Pals in de war met punt 141, wat eronder staat. En dat blijft gewoon staan.

0:03Mevr. I. Sterenborg-Kooij (voorz.)voorzitter

Ja

0:14Dhr. K. Palsfractievoorzitter D66

Dan is het ook prima.

0:09Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Het was een retorische vraag van meneer Tamsma volgens mij.

0:05Dhr. K. Palsfractievoorzitter D66

Nee, nee, nee dat laat niet onverlet dat de vraag nog bij ons nog ontzettend leeft, dus vandaar.

0:08Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Nou ik denk dat de portefeuillehouder dat helemaal door heeft, dus neemt u hier dan vervolgens genoegen mee. Dank u wel.

11. Vragenuur
0:08Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Gaan we door naar het vragenuur waarvoor geen punten zijn aangekondigd.

12. Interpellaties
0:36Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Dat is wel het geval voor agendapunt 12, de interpellatie. Ik stel voor dat we even de benen strekken 5 minuten en daarna gaan we door met de vergadering. 7 minuten. Praat even veel met elkaar dan hoeft u dat straks niet meer tijdens de vergadering te doen. Dank u wel.

0:03schorsing

0:41Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Ik heropen de vergadering, dank u wel voor de aandacht. We beginnen met de interpellatie. De raadsleden Bieze, Bieze-Norder, Schipper, Pals en Mellies hebben verzocht een interpellatie te mogen houden over het onderwerp; de korfbalvereniging. En ik begrijp dat de heer Bieze daar het woord over voert, in ieder geval in eerste instantie. De heer Bieze.

10:53Dhr. E. Biezefractievoorzitter GBS

Ja, dank u wel voorzitter. Dank voor de mogelijkheid om een interpellatie te houden omtrent de korfbalvereniging, de huisvesting daarvan. Wij hebben als partijen, GBS, D66, LB en de PvdA al iets op papier gezet, maar het lijkt mij goed gezien de publieke belangstellig vooral vanuit de korfbalclub om dat stuk en de vragen hier in het openbaar maar te gaan vertellen. en dan is het belangrijk om te beginnen bij de historie en de historie die gaat terug tot juni 2012, waarin de gemeenteraad besloot om in te stemmen met de realisatie van een gezamenlijke club/kleed accommodatie in de nieuwe multifunctionele accommodatie met het Noorderpoort. Betreffende de terrein inrichting werd gekozen voor model B, het doel was om een multifunctionele sportaccommodatie te realiseren in het sportgebied het Pagedal en om drie verouderde en onderhouds-intensieve club/kleed accommodaties af te stoten. Het ging hierbij om de atletiek vereniging Jahn II, de hockeyvereniging HCSO en de korfbalvereniging Stadskanaal '74. Ook de Runners en de Pageboelers waren bij de plannen betrokken. De sportclub Stadskanaal was ook over de plannen geïnformeerd, maar het bestuur van die voetbalclub had ervoor gekozen om niet mee te doen met de ontwikkeling van een gezamenlijke accommodatie. Reden hiervoor was dat de vereniging en de gemeente vrij recent fors in de eigen club/kleed accommodatie had geïnvesteerd. Behalve de korfbalvereniging konden alle verenigingen zich in het voorstel vinden en de gemaakte afspraken onderschrijven. Middels bevestigings- en ondersteuningsverklaringen staat dit ook op papier. De korfbalclub kon de afspraak niet onderschrijven vanaf het begin van het proces heeft de vereniging aangegeven dat het behoud van de eigen identiteit erg belangrijk is. over het toekomstig gebruik van de nieuwe kleedkamers is geen verschil van mening. Voor wat betreft de terrein inrichting werd besloten op het alternatieve model B te realiseren, belangrijkste reden hiervoor waren de hoge afschrijvingskosten van het hockeyveld, dat vier jaar eerder in 2008 was vernieuwd. Door te kiezen voor model B hielden we het totale project voor ogen en in de toekomst konden we dan naar het ideale model A gaan. Gedurende het gehele proces heeft de hockeyvereniging aangegeven de nabijheid van een kantine als voornaamste voorwaarde voor deelname aan het proces te zien. Aan die voorwaarde is de gemeente tegemoet gekomen. Besloten werd om gedurende de afschrijvingstermijn van het veld, circa 12 jaar, de hockeyclub een tijdelijke kleine ruimte direct naast het veld te geven. voor het realiseren van deze tijdelijke voorziening droeg de gemeente 70.000 euro bij. de vereniging maakt wel gebruik van de kleedkamers in het MFA, bij vervanging van het hockeyveld zal er volgens afspraak naar de nieuwe locatie worden verhuisd. Onze vraag is; in welk jaar gaat de voorgenomen verhuizing van de hockeyclub plaatsvinden. En de tweede vraag is; ligt er een verzoek van de hockeyclub om definitief op de huidige locatie te mogen blijven. Vervolgens hebben wij een vraag over de status van die tijdelijke ruimte van de hockeyclub. Hierover bestaat bij ons onduidelijkheid. In de eerste plaats staat in het toenmalige raadsvoorstel dat de hockeyclub de nabijheid van een kantine als voornaamste voorwaarde van deelname ziet. Daar zijn wij als gemeente mee akkoord gegaan. In een brief van 15 januari 2013 spreekt u over een semipermanente accommodatie die word gedoogd en die alleen gebruikt mag worden als kantine voor verenigingsverbonden activiteiten. In een brief van 30 oktober 2015 wordt melding gemaakt van een semipermanente kantine/clubgebouw. In enkele recente nieuwsbrieven van de hockeyvereniging wordt gesproken over een clubhuis, dat clubhuis wordt verbouwd, er is een kleedruimte met zitbanken gecreëerd, van de entree wordt een materialen hok gemaakt, de entree gaat verhuizen, het sanitair wordt aangepakt, toiletten zijn opgeknapt, boven het terras komt een overkapping enzovoort, enzovoort. Onze vraag is dan ook; is hier nu sprake van een tijdelijke kantineruimte of betreft dit het creëren van een compleet toekomstig toekomstbestendig club/kleed gebouw. Voor wat betreft de hockeyclub ons laatste punt. Dat betreft hetgeen wat er in de brief van 30 oktober staat, gericht aan de hockeyclub over het gebruik en de betaling van de kleedkamers in het Noorderpoort. Er wordt meegedeeld dat de vereniging gebruik kan maken van de kleedkamers van het nieuwe Noorderpoort, u leest het goed, kan maken. Of de vereniging dat ook daadwerkelijk doet is aan de vereniging zegt u en heeft geen invloed op de te betalen huurvergoeding. Uit navraag is ons gebleken dat de hockeyclub vanaf januari 2015 tot en met nu eenmaal van de kleedkamers in het Noorderpoort gebruik heeft gemaakt, de hockeyclub betaald elk jaar voor het niet of minimaal gebruik maken van de kleedkamers het Noorderpoort €1528,- per jaar aan huur. De vraag is van hoe kijkt u hier nu tegenaan wat is uw mening hierover. De gang van zaken rond de huisvesting van de korfbalclub staat in onze ogen in een schril contrast met al het eerder genoemde. Ruim zes jaar lang met in totaliteit ongeveer 30 overleggen blijkt het niet mogelijk te zijn geweest om tot een gezamenlijke oplossing voor de huisvesting van de korfbalclub te komen. O.a. naar aanleiding van diverse brieven en mails in deze kwestie, ook in deze raad, zijn ook in deze raad aan de orde geweest. De oproep richting het college was duidelijk, namelijk los dit probleem zo snel mogelijk op. Tijdens de raadsvergadering van 15 oktober vorig jaar, meldt het college dat, en wij citeren, waar het mij, en dat is dan onze wethouder, ons college, vooral op dit moment om gaat is dat we tot oplossingen moeten zien te komen en ik, dus weer de wethouder, college, heb dan ook met de korfbalvereniging de afspraak gemaakt op 1 oktober laten wij een harde afspraak maken dat wij elkaar rondom 1 november weer spreken en dat wij in de tussentijd in elk geval in dit huis als college gaan toewerken naar een oplossingsrichting waarmee we hopelijk ook dit dossier als het aan mij ligt nog dit jaar, 2018, afronden, maar in elk geval zo snel mogelijk afronden. Met echt de intentie ook om na bijna zes jaar tot een afronding te komen in dit dossier. In de raadsvergadering van 17 december vorig jaar meldt het college, en wij citeren weer, we hadden graag voor het eind van het jaar met elkaar er een klap op willen geven, maar wij hebben ook met elkaar de ruimte genomen om als voor de zorgvuldigheid van het proces het handig was, om het na de jaarwisseling met elkaar verder te bespreken dat we daar die keuze voor zouden maken en dat is de keuze die we gemaakt hebben vrij kort na de jaarwisseling zitten wij weer met elkaar om tafel. De uitspraak van het college. Voorgaande voorzitter wekt bij ons sterk de indruk dat de gemeente en de vereniging elkaar toch wel erg dicht waren genaderd. De finale klap was bijna gevallen, maar dat er voor de zorgvuldigheid van de afronding nog wat tijd werd genomen, dat bleek dus niet het geval. De zaak sleepte zich in 2019 maand na maand voort, inmiddels zijn we bijna een jaar verder en er is ondanks een door de korfbalvereniging ingediend compromisvoorstel geen overeenstemming. Het college heeft op 10 september een eenzijdig besluit genomen die in een brief van 16 september j.l. aan de raad wordt toegelicht. U geeft daarin o.a. aan dat een zelfstandig accommodatie ook zonder financiële bijdrage van de gemeente effect zou hebben op het gebruik van, en de exploitatie, van het Noorderpoort en dus niet wordt toegestaan. Onze vraag is dan; welk bedrag verliest het Noorderpoort per jaar als de korfbalclub geen gebruik meer zou maken van de kantine, want zij hebben aangegeven in het compromisvoorstel dat zij de kleedkamers van het Noorderpoort gewoon willen blijven gebruiken. Dus om hoeveel geld dat gaat die huur van die kantine kosten per jaar. En de vraag die wij ook hebben; waar, wanneer en door wie is het in dit proces nu fout gegaan. In deze materie willen wij niet met een beschuldigende vinger naar de hockeyvereniging wijzen. De club is zelf verantwoordelijk voor haar doen en laten. Wij gaan ervanuit dat er naar eer en geweten is en wordt gehandeld en dat de gemeente eventueel benodigde toestemming, of toestemmingen, heeft verleent. Wij wensen de hockey vereniging dan ook alle goeds toe. Waar het ons in deze zaak om gaat is het feit of wij de korfbalclub ook iets gunnen, wij verwijzen daarbij naar het compromisvoorstel dat door de korfbalvereniging is ingediend, namelijk het blijven gebruiken en betalen van de kleedkamers in het Noorderpoort en om een onderkomen met kantine en sanitair voor eigen rekening neer te zetten. Een voorstel dat op basis van al het voorgaande in onze ogen alleszins redelijk is. Dat was het voorzitter.

0:27Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Dank u wel. Ik geef nu eerst het woord voor een eerste reactie aan de portefeuillehouder mevrouw Veenstra namens het college, daarna mag de heer Bieze in eerste instantie weer reageren, daarop weer een korte reactie door portefeuillehouder indien gewenst en de rest van de raad kan reageren. Mevrouw Veenstra, namens het college.

4:33Mevr. L. Veenstrawethouder SP

Dank u wel voorzitter. Ik zal overgaan tot het beantwoorden van de concrete vragen die gesteld zijn door de indieners van dit interpellatie verzoek debat. Vraag 1 behelst wanneer gaat de voorgenomen verhuizing van de hockeyclub plaatsvinden. En dat zal zijn bij einde van levensduur van het hockeyveld. En een nieuw hockeyveld heeft een financiële afschrijvingstermijn van 20 jaar en dat zou dus betekenen dat rond 2026 aan de orde is. Ik heb tot nu toe steeds met u gesproken over onze verwachting is dat dat moment ongeveer 2023 aan de orde zal zijn. Zolang als het veld gekeurd bespeelbaar is vervangen we het veld nog niet. Al ligt er een verzoek van de hockeyclub om definitief op de huidige locatie te mogen blijven, wij hebben weet van een notitie binnen de hockeyclub met daarin de wens inderdaad om op de huidige plek de clubaccommodatie te mogen handhaven, ook op het moment dat er sprake zou zijn van een nieuw veld dat dat daar geplaatst zal worden. De afspraken die wij gemaakt hebben met de hockeyclub zijn dat op het moment dat de levensduur van het veld verstreken is dat er dan een nieuw hockeyveld gelegd zal worden aan de andere zijde van het Noorderpoort aanpalend aan het huidige hockeyveld. En dat men dan ook gebruik gaat maken van de Noorderpoort zowel kleed- als kantinefunctie. Vraag 3, is hier nu sprake van een tijdelijke kantineruimte of betreft dit het creëren van een compleet toekomstbestendig club/kleed gebouw. Wat ons betreft is er nog steeds sprake van een semipermanente voorziening. Dus een tijdelijke voorziening gedurende de levensduur van het hockeyveld. Ik heb in voorgaande bijeenkomsten ook al gezegd; alle werkzaamheden die de hockeyvereniging op dit moment uitvoert zijn ook voor hun eigen rekening, doen zij ook met de wetenschap dat bij einde levensduur veld er alsnog verplaatsing zal plaatsvinden naar de andere kant van het Noorderpoort complex. Vraag 4, dan gaat het over dat de hockeyclub betaald voor niet of minimaal gebruik van de kleedkamers. Wat onze mening daarover is als college. Onze mening is dat die huurbetaling conform de gemaakte afspraken met de hockeyvereniging is en dat zij dus haar verplichtingen ten aanzien van de huurbetaling nakomt. Vraag 5 heeft betrekking op welk bedrag het Noorderpoort per jaar verliest als de korfbalclub geen gebruik meer zou maken van de kantine. De korfbalvereniging huurt via de gemeente en de gemeente huurt weer van het Noorderpoort. Wanneer de korfbal niet meer voor de huur gebruik zou betalen dan betekend dat dat wij als gemeente meer zullen moeten bijdragen in de huur die wij betalen aan het Noorderpoort. Vraag 6, waar, wanneer en door wie is het in dit proces fout gegaan. Ik denk dat we met elkaar kunnen stellen dat het grote tijdsverloop sinds 2012 dit proces geen goed heeft gedaan en als we het hebben over schoonheidsprijzen uitdelen dan denk ik niet dat dat hier aan de orde is. Dat ben ik roerend met een ieder eens die dat zou willen stellen. En wij hadden in het najaar van 2018, de heer Bieze citeert mij ook twee keer toe, we hadden in het najaar van 2018 ook heel graag, heel snel dit vlot willen oplossen met elkaar, maar dat vraagt ook wel dat je elkaar als beide spelers in het proces begrijpt. En wij hebben in elk geval in de persoon van mij met nieuwe ogen naar de zaak willen kijken, er serieus naar willen kijken, we hebben opties en varianten met elkaar willen bespreken, dat vraagt tijd en alleen helaas bleek het niet haalbaar, niet mogelijk om het tot een oplossing te brengen die voor beide partijen tot tevredenheid zou leiden. En dat heeft ertoe geleid dat wij op 10 september, ons als college in elk geval, vonden het wordt nu tijd om een besluit te nemen en daarmee ook duidelijkheid en helderheid te verschaffen. Dat in eerste reactie mevrouw de voorzitter.

0:13Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Dank u wel. De heer Bieze, GBS.

4:02Dhr. E. Biezefractievoorzitter GBS

Ja voorzitter, dank u wel. Dank voor de beantwoording en ja ik moet en wij moeten toch wel kwijt dat de flexibiliteit die je in dit soort dingen verwacht van een college dat die flexibiliteit in onze ogen er tot op dit moment helemaal niet is. En dat bevreemd mij zeer. Want ik heb een heel verhaal, samen met de andere partijen, gehouden over hoe flexibel de hockeyclub, en ik wil dus inderdaad niks zeggen over de hockeyclub zelf, maar de flexibiliteit die plaatsvind richting de hockeyclub de afgelopen jaren versus hetgeen wat we dus ten opzichte van de korfbalclub doen, ik begrijp dat verschil niet. Dat u dus in deze ook vasthoud aan hetgeen wat u in de brief ook richting ons en ook richting de korfbalclub hebt aangegeven. En ik begrijpt dat al helemaal niet als we in het raadsstuk van 2012 hebben geconstateerd dat het om circa 12 jaar gaat, dan zitten we, met dat nieuwe veld van 2008 op 2020, dat vervolgens er wordt opgerekt naar 2023, wat hier ook genoemd is in het openbaar en dat er nu al opgerekt wordt naar 2026. Daar begrijp ik echt helemaal niks van voorzitter. Het is goed dat het college nu toegeeft dat er een notitie van de hockeyclub ligt om op dezelfde plek te mogen blijven en nu begrijpen wij ook wel waarom er van dit soort bouwactiviteiten plaatsvinden, want het lijkt er wel een beetje op alsof de hockeyclub voorsorteert op het definitief blijven van de club op de huidige locatie. En dan kunt u wel zeggen van ja wij houden vast aan ons standpunt en aan onze overeenkomst, maar daar hebt u inmiddels dus al 8 jaar voor uitgetrokken. En daarvan zeg ik dus ook van waarom komt u nu in deze met het nieuwe jaar weer 3 jaar later gewoon niet met een tussenoplossing voor de korfbalclub. Ja voorzitter ik heb een vraag gesteld over de huurbetaling en ik heb om een bedrag gevraagd, wat betaald die hockey of de korfbalclub nu voor de kantine per jaar aan de gemeente. En volgens mij is dat dan ook de schade die de gemeente gaat ondervinden, dus ik wil gewoon van u klip en klare bedrag horen wat u als schade oploopt als gemeente. En volgens mij zijn dat geen tienduizenden euro's. Nou we kunnen van mening verschillen over de overeenkomst of de toestemming omtrent de huur van de kleedkamers door de hockeyclub die dus niet gebruikt worden, ik vind dat heel raar. Want volgens mij krijgt de hockeyclub ook wel subsidie van de gemeente om bepaalde activiteiten op bepaalde momenten uit te voeren en die geven nu dus geld uit zonder dat ze gebruik maken van de kleedkamers. En daar bent u dus ook heel flexibel in. Want ook daar zegt u van nou wij vinden dat prima, als de hockeyclub maar betaald dan vinden wij dat prima. En als we dan weer kijken naar de korfbalclub dan houdt u dus gewoon de ???????????? vast aan dit hebben wij besloten, zo gaan we het doen en nou volgens mij krijgt u de korfbalclub, als u dit vasthoud, nooit meer aan uw kant.

0:09Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Meneer Bieze u hebt al zeer uitgebreid de introductie op de interpellatie gedaan, mag ik u vragen om tot een afronding te komen.

0:03Dhr. E. Biezefractievoorzitter GBS

Ja, ik was bij de laatste vraag voorzitter.

0:03Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Dat zeggen ze altijd ja, fijn.

0:06Dhr. E. Biezefractievoorzitter GBS

Maar we hebben natuurlijk wel een interpellatie debat waarvan u zelf gezegd hebt; daar hebben we alle ruimte om erover te discussiëren.

0:02Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

En die ruimte heeft u genomen.

1:12Dhr. E. Biezefractievoorzitter GBS

Ja, dat doe ik meestal. Voorzitter, je hebt dus twee partijen nodig zegt het college om tot een goede oplossing te komen. nou die ene partij die hebt u dus door deze eenzijdige beslissing van u als college gewoon aan de kant geschoven en ik vind, ik ben nu al lang genoeg aan het woord geweest daar hebt u misschien wel een beetje gelijk in, maar ik vind, samen met de andere partijen die het interpellatie debat ondersteunen, en ik hoor ook wel geluiden vanuit andere partijen die dit interpellatie debat ook ondersteunen dat het gevoerd kan worden, dat er iets moet gebeuren. En ik vraag nu u en ik roep u ook op als college om daar waar ik net gezegd heb los het op en waarin wij ettelijke malen gezegd hebben tegen u als college los het op dat dit deze manier niet de oplossing is die in ieder geval de vier partijen die dit mede hebben ondertekend dat dit niet de oplossing is die wij willen. Tot zover voorzitter.

0:52Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Dank u wel. Wethouder vindt u het prettig om gelijk te reageren of zal ik eerst de andere raadsleden de gelegenheid geven. Wie heeft in aanvulling nog opmerkingen of vragen. De heer Van der Heide, Klopstra, Schipper, Mellies, Luijken en Pals. Dan begin ik met de heer Van der Heide, CU.

0:11Dhr. F. van der Heideraadslid CU

Ja ik heb een vraag aan de heer Bieze over de term flexibiliteit die hij noemt alsof het een soort rechtsongelijkheid is, welke flexibiliteit wordt er toegepast bij de hockeyvereniging.

0:04Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

De heer Bieze.

1:19Dhr. E. Biezefractievoorzitter GBS

Ja voorzitter, dat is nou een vraag, meneer Van der Heide heeft dat stuk gekregen, hij kan daarin lezen wat de hockeyclub aan flexibiliteit vanuit de gemeente heeft gekregen en ik zeg niet dat dat niet terecht is, maar er zit een flexibiliteit in richting de hockeyclub en die vrijheid hebben zij ook gepakt, misschien ook wel terecht. Ik heb niet het hele verhaal voorgelezen, dus tot twee keer toe hebt u kunnen horen en lezen hoe die flexibiliteit richting die hockeyclub in elkaar zit. Nou ja ik heb het bijvoorbeeld over het vraagstuk in 2012 gehad waar niet wordt gesproken over 2026. Daar gaat het over circa 12 jaar en dat kan dan circa 13 of 14 jaar zijn, maar niet tot en met 2026. Dus nou ja dat is een voorbeeld en ik heb u net een aantal brieven genoemd waarin ook een aantal zaken staan, de kleedkamers die dus niet gebruikt worden, maar wel betaald worden. Daar kan je zwart/wit van zeggen dat is een overeenkomst en daar houdt de hockeyclub zich aan, maar daar zit volgens mij ook een moreel component aan, dus volgens mij ben ik duidelijk geweest voorzitter, dank u.

0:02Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Dank u wel , de heer Van der Heide.

0:24Dhr. F. van der Heideraadslid CU

Ja voorzitter, ik begrijp helemaal dat dat aan de hockeyvereniging is, wat zij doen met die betalingen richting Noorderpoort en gebruik van kleedkamers, dus dat heeft niks met de flexibiliteit van de gemeente te maken. En volgens mij gaat het dan alleen, als ik de heer Bieze goed begrijp, over de flexibiliteit die gebruikt wordt om dat er gekeken wordt naar de duurzaamheid van het kunstgrasveld. En dat valt nu eenmaal gunstiger uit. Dan begrijp ik de flexibiliteit goed?

0:03Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

De heer Bieze, kort antwoord alstublieft.

0:11Dhr. E. Biezefractievoorzitter GBS

Ja, nog één keer voorzitter, in het raadsvoorstel staat; levensduur circa 12 jaar. Vanaf, geteld vanaf 2008. Nou als u 12 jaar

0:08Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

U begrijpt elkaar, dat betekend niet noodzakelijkerwijs dat u het met elkaar eens bent denk ik. Meneer Van der Heide

0:03Dhr. F. van der Heideraadslid CU

Ik begrijp dat het daarom gaat.

0:02Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

De heer Klopstra, VVD.

5:11Dhr. H. Klopstrafractievoorzitter VVD

Dank u wel voorzitter. Ja de VVD vindt het een goed ding dat we dit debat hier voeren want dat brengt misschien wat meer duidelijkheid na 6- 6,5 jaar en ik heb eigenlijk ook een reeks van vragen. En mijn startpunt is de brief van 15 januari 2013. Dat is een brief van de gemeente aan de hockeyclub, aan een mevrouw Schrik-Boekholt. En daarin wordt over de semipermanente accommodatie het volgende gezegd; boven de brief staat overeenkomst, maar het is bij een brief gebleven want er staat geen handtekening van de hockeyclub op, maar veronderstellende dat men dit al sindsdien zo doet mag je aannemen dat men over en weer wel stilzwijgend tegen elkaar gezegd heeft zo gaan we het doen. En in die brief staat het volgende; de periode waarin de semipermanente accommodatie wordt gedoogd is overeenkomstig de rest levensduur van het kunstgrasveld. Na deze periode wordt in overleg met HCSO besproken wat de bestemming van deze accommodatie zal zijn. Dat is dus het vertrekpunt. En daar wordt dus niets gezegd over een periode van 12 jaar, dat zal in het raadsvoorstel zo geweest zijn, dat wil ik wel aannemen, dat voorstel ken ik niet, is ook ver voor mijn tijd, maar dit staat er in elk geval in die brief aan de hockeyclub. En dat is ondertekend door de burgemeester en de secretaris dus daarmee ook gewoon richting de hockeyclub denk ik heel helder. Naar aanleiding daarvan heb ik dan de volgende vraag mevrouw de voorzitter. Wat was destijds de reden voor het college, voor de gemeente, om de hockeyclub wel en alle andere verenigingen, waaronder de korfbalclub, niet een dergelijke semipermanente ja laat ik maar zeggen bouwwerkaccommodatie te gunnen. Daar zal ongetwijfeld een argument voor zijn geweest. En in het verlengde daarvan; wat is dan nu nog steeds niet een reden om daar alsnog toe over te gaan. Derde vraag; welke clubs werden destijds getroffen door het besluit, om het maar even zo uit te drukken, oftewel deze besluitvorming, om dat allemaal rondom het Noorderpoort om te zetten raakte een aantal clubs, volgens mij de jeu de boules vereniging nog en een hardloopvereniging, maar dat hoor ik dan graag van de wethouder, en stel je zou nu in het kader van precedentwerking want daar moet je natuurlijk wel rekening mee houden als je het A gunt moet je het B ook gunnen tenzij A en B van elkaar afwijken, maar dan moet je het kunnen motiveren. Stel je zou het nu de korfbalclub wel gunnen, wat zou dan de precedentwerking kunnen zijn en naar welke vereniging zou dat dan formeel kunnen uitwerken en krijgt dat dan ook een praktische precedentwerking. Oftewel hoe groot is de verwachting van het college dat andere clubs in navolging van de korfbalclub zullen zeggen; daar willen wij ook bouwen tijdelijk. Dan zou de VVD graag willen weten hoe hard, wat het college betreft, want ik heb de wethouder zojuist horen zeggen; ja dat is de afspraak, maar hoe hard is wat het college betreft op dit moment die afspraak. Zeker nu ik hoor dat er binnen de hockeyclub een notitie leeft waarin toch wat meer permanent karakter aan deze accommodatie lijkt te worden toegedicht. U moet op basis van de brief van 15 januari 2013 daarover gaan overleggen met de hockeyclub, wat is de hardheid van de stelling dat straks als het veld af is die accommodatie moet worden afgebroken door de hockeyclub. En dat de hockeyclub dus gelijke monniken gelijke kappen ziet gebeuren ten opzichte van bijvoorbeeld de korfbalvereniging. En inderdaad wat meneer Bieze ook graag wil weten; wat kost dat nou de gemeente als we de korfbalclub zouden vergunnen een tijdelijke accommodatie te plaatsen die er nog net zolang staat als dat de hockeyclub er ook mag blijven zitten en staan met hun accommodatie. Wat kost ons dat als gemeente. En wat kost het ons als de hockeyclub of de korfbalclub niet de huur deels of geheel afdraagt. Wat kost ons dat op jaarbasis. Dan de vraag; is het college bereid om voor eenzelfde periode als de hockeyclub de korfbalclub te gedogen op een vergelijkbare wijze zoals de hockeyclub nu gedoogd wordt als dat de gemeenschap verder niets kost en de korfbalclub toezegt dat zodra de hockeyclub moet verdwijnen dat korfbalclub ook weer moet verdwijnen. Om het maar even onsympathiek uit te drukken. En als we dat zouden afspreken als gemeente met de korfbalclub lopen we dan het risico dezelfde afspraken met andere verenigingen te moeten maken, welke verenigingen zijn dat en wat gaat er dan naar inschatting van het college gebeuren. Tot zover voorzitter.

0:04Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Dank u wel. Mevrouw Schipper, PvdA.

0:45Mevr. G. Schipperraadslid PvdA

Ja, dank u wel. Naar aanleiding van de vorige gesprekken kan ik het kort houden. Mijn vraag was eigenlijk waar wringt nou eigenlijk de schoen, waarom moet dit zo'n vreselijk groot probleem zijn. Ik bedoel we begrijpen allemaal dit speelt al jaren en de korfbalclub is bereid om zelf een accommodatie neer te zetten en dat zelf allemaal gaat betalen, dan denk ik van waar is nou eigenlijk het probleem. En mijn tweede vraag was, was precies wat meneer Klopstra net zei, van misschien kun je het oplossen door te zeggen van; zolang als de hockeyvereniging daar nog mag zitten dan mag de korfbalvereniging daar ook iets plaatsen. En dan zeggen van als dat afgelopen is dan gaan jullie allemaal terug. Dat zou het eerlijkste zijn. Dank u wel.

0:04Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Dank u wel. De heer Mellies, LB.

0:59Dhr. J. Melliesfractievoorzitter Lokaal Betrokken

Ja dank u wel voorzitter. Nou wat onze fractie betreft is het duidelijk, hier wordt duidelijk met twee maten gemeten wat ons betreft. We vinden het bezwaarlijk dat dus een hockeyvereniging wel gewoon mag verbouwen dat het allemaal gedogen wordt ook voor de komende 6-7 jaar als ik dat zo lees, terwijl dat niet afgesproken is. Waarom zou je nou niet de korfbalvereniging dat gunnen. Ik bedoel waar hebben we het over. ze willen zelf op eigen kosten bouwen, het kost ons niks en waarom zou je die vereniging dat niet gunnen. Ik snap het niet. Voorzitter een vraag betreffende de afspraak die gemaakt is met de korfbalvereniging over een onafhankelijke bemiddelingscommissie. Kunt u uitweiden wat daar nou precies de bedoeling van is, wat daar besproken gaat worden en op welke termijn u hiermee aan de slag gaat. Tot zover voorzitter.

0:03Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Dank u wel. Mevrouw Luijken, SP.

0:44Mevr. M. Luijkenfractievoorzitter SP

Ja, eigenlijk heeft de heer Klopstra hele goeie vragen gesteld en ik ben nieuwsgierig naar de antwoorden daarvan. Ik heb wel iets anders, er wordt constant gezegd het is al jaren aan de gang. En dat is ook zo. Er wordt nu heel erg druk gezet op dit college om het nu maar eens een keertje af te handelen. En ik heb eigenlijk toch een vraag; tot voor twee jaar terug zat de PvdA en GBS in het college, jarenlang, waarom hebben zij dit nooit opgelost, want dit is gewoon wat wij nu moeten opruimen omdat zij dat jarenlang niet gedaan hebben. En het spijt me, maar ik moest het even kwijt.

0:14Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

De heer Bieze, de heer Hofstra, u wordt beide geadresseerd. Wilt u reageren? Mevrouw Schipper.

1:09Mevr. G. Schipperraadslid PvdA

Ja mee eens we zaten toen in het college en eens we zijn er toen allemaal, alle partijen zijn we er geweest en hebben we dit allemaal besproken, dat was in de periode van 2014-2018, daar waren alle partijen aanwezig. We gingen er toen ook vanuit dat het allemaal goed opgelost was en eigenlijk om heel eerlijk te zijn heb ik toen die periode niet alles meegekregen dat ze dus toen zoveel problemen hadden, er zal waarschijnlijk wel een briefwisseling zijn geweest, alleen die was niet zo werd niet zo mee naar buiten getreden als dat het de laatste twee jaar is gebeurd. En het is een beetje een opmerking van we gaan dus een besluit nemen, wat er toen is geweest, waar alle partijen hebben achter gestaan, waar alle verenigingen achter zijn gaan staan toentertijd, de korfbalvereniging had toen gelijk al wel een beetje problemen, maar het was niet zo actueel als dat het de laatste twee jaren is en u kan, ben het niet met u eens dat we nu dus moeten zeggen van ja jullie hebben niks gedaan, ik weet wel zeker als ik toen had geweten wat ik nu weet had ik er zeker wat aan gedaan.

0:03Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Dank u wel, de heer Bieze.

1:00Dhr. E. Biezefractievoorzitter GBS

Ja, voorzitter daar sluit ik mij wel bij aan. Kijk het is natuurlijk zo, we hebben in 2012 een besluit genomen, dat hebben wij met ons volle verstand gedaan als raad. Maar inmiddels zijn we 7 jaar verder. Zes van onderhandelen met de korfbalclub, want volgens mij als ik mij goed herinner is er toentertijd door het college gezegd van wij stellen iedereen tevreden. Ik heb wel eens gezegd van dat de toenmalige wethouder heeft gezegd van ik kom met een volle tas bij jullie. Wij hebben die besluiten genomen, op basis van de informatie die wij toen hadden. Even als voorbeeld, de hockeyclub mocht een tijdelijke kantine neerzetten. Nou en dan zie je dus dat in de jaren die daarna volgen dat er dingen gebeuren waarvan je dan niet kan zeggen van ja dat hebben we toentertijd besloten. Als we zo in dit land moeten besturen dan komen we echt volgens mij nergens meer.

0:08Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Dank u wel. Mevrouw Luijken.

0:28Mevr. M. Luijkenfractievoorzitter SP

Ja ik begrijp de reactie, maar er word ook constant gezegd eigenlijk dat de hockeyclub vanaf het begin af aan heeft aangegeven dat ze het er niet mee eens waren, dus u wist het wel als college. En ik denk dat het college ook wel eens wat meer weet dan de raadsleden. En ja ik weet niet, maar ik wou het gewoon even gezegd hebben vanavond, dat het dus niet perse aan dit college ligt, maar dat het al veel eerder aan de gang was.

0:01Mevr. G. Schipperraadslid PvdA

Voorzitter.

0:02Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Mevrouw Schipper, PvdA.

0:23Mevr. G. Schipperraadslid PvdA

Ja, ik wou toch even opmerken dat als je een college overneemt van een andere, dat je van, een taak overneemt van de ander ben je verantwoordelijk vanaf dit moment. En dan kan je niet terug gaan pakken van wat het vorige college heeft gedaan. Je neemt de taken over en dan had je maar een dan ben je daar ook verantwoordelijk voor. het is een beetje vervelend als je dan gaat natrappen over iets waar we ons ook nog niet van bewust waren.

0:09Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Waarvan akte mevrouw Luijken? De heer Pals, D66.

2:35Dhr. K. Palsfractievoorzitter D66

Ja, dank u voorzitter. Om even met het laatste te beginnen naar mevrouw Luijken. Ik ben zeer verheugd van de bijdrage van mevrouw Luijken want dat schept mogelijkheden. Want u zegt PvdA, GBS hebben het vorige collegeperiode niet opgelost en nou willen we het oplossen, dus ik roep u echt op om mee te stemmen als we met een motie komen om het te stemmen. En als u nu, als u nu als wij een motie in gaan dienen, stel er komt een motie voor deze avond om het op te lossen voor die korfbalclub en u stemt tegen dan krijgt u dat verwijt volgende collegeperiode weer voor uw ??????? Van zover akte, want zo werkt dat namelijk in de politiek dus u heeft nu alle kansen, graag. Voorzitter, ik, ja er is veel gezegd over de situatie zoals die nu is, maar ik wou nog even een ander beeld schetsen. En dat is niet zozeer een vraag, maar wel een beeld, het is een beeld, een stip op de horizon in 2023. In 2023 is het misschien het einde van het hockeyveld. En het einde van het hockeyveld betekend voor deze raad een investering denk ik 2-3 ton, ik weet echt niet bij benadering wat een hockeyveld kost, misschien kan iemand daar een antwoord op geven, maar ik geef de verzekering aan het college dat we dan weer in ellende bij elkaar zitten want dit college, of deze raad, in deze periode doet niets anders dan bezuinigen, bezuinigen, bezuinigen en nog eens bezuinigen. En ik voorzie niet, we hebben nu de begroting hebben we nu is nu ingediend en ik heb de begroting nog niet helemaal doorgenomen, maar de cijfers voor 23 zijn niet zo dermate denk ik dat we dan tonnen en tonnen aan dat hockeyveld kunnen besteden. Dus dat is het scenario wat echt gaat opdoen. Wat voor situatie krijg je dan, dan krijg je de situatie hockeyveld blijft zitten, het veld wordt opgelapt en de korfbal dames en heren blijven in deze situatie zitten. Daarom onze, ik heb veel sprekers voor mij gehad, dus ik ga het allemaal niet herhalen, maar daarom denk ik van haak nu gewoon aan op de situatie van het hockeyveld dat duurt nog wel 20 jaar voor dat hockeyveld helemaal is afgeschreven. Want wij stellen dat uit, wij stellen dat uit omdat we gewoon de centen niet hebben. Dan denk ik gewoon geef die mensen nu alsjeblieft de ruimte, ze willen onder rekening, nou meneer Bieze heeft het vaak herhaald, voor eigen rekening en verantwoording willen ze iets bouwen, laat ze gewoon meeliften met het hockeyveld en ze blijven daar nog 15 jaar hartstikke gelukkig. Tot zover mijn bijdrage.

0:04Dhr. A. Tamsmaraadslid CU

Voorzitter, mag ik een vraag stellen aan de heer

0:01Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

De heer Tamsma, CU.

0:15Dhr. A. Tamsmaraadslid CU

Mag ik een vraag stellen aan de heer Pals. De heer Pals zegt heel makkelijk van dat hockeyveld wordt opgelapt en dat kan dan wel weer 15 jaar mee. Kunt u aangeven waar u dat op baseert dat dat kan, kan dat technisch? Hebt u dat uitgezocht?

0:03Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

De heer Pals, D66.

0:31Dhr. K. Palsfractievoorzitter D66

Meneer Tamsma, dat is het mooiste denk ik, die vraag die u mij stelt ben ik heel blij mee, want dat is namelijk het zetten van een stip op de horizon. Want mijn verwachting is dat we het niet kunnen betalen dus dan zit je gewoon in een oplap periode, en hoe een hockeyveld opgelapt moet worden ik zou het niet weten, want ik ben geen deskundige, maar ik kom wel even terug op mijn bijdrage dat we waarschijnlijk het geld in 23 niet hebben om een compleet hockeyveld voor tonnen aan geld op te lappen. En als u dan nog in de raad zit meneer Tamsma dan spreken we elkaar

0:04Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

De heer Tamsma, CU.

0:14Dhr. A. Tamsmaraadslid CU

Kijk los van het kost, ik vraag u of het technisch kan een hockeyveld oplappen, want als het niet kan dan kunnen we wel zeggen van het zou eventueel moeten, maar als het niet kan dan houdt het gewoon op. In het uiterste geval is er helemaal geen hockeyveld.

0:03Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

De heer Pals.

0:23Dhr. K. Palsfractievoorzitter D66

Voorzitter, ik denk, dit is een technische vraag, ik heb geen verstand van hockeyvelden, meneer Tamsma ook niet, maar ik denk toch dat kunnen dan we samen dan als vraag stellen aan het college, er zit vast wel iemand die verstand heeft van hockeyvelden, maar nogmaals meneer Tamsma dat is niet de issue. De issue is; als het vervangen moet worden zijn we zo arm als luizen.

0:28Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

We nemen de oplap mogelijkheden van een hockeyveld als vraag mee. Ik kijk even naar de portefeuillehouder, ik denk dat we even moeten schorsen om deze berg aan vragen een beetje te ordenen. Hoe lang denkt u nodig te hebben? tien minuten. Het is nu 21.35 uur, dat betekend dat we om 21.45 hier weer terug zijn.

0:03schorsing

0:13Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Ik heropen de vergadering en geef het woord aan portefeuillehouder mevrouw Veenstra.

3:12Mevr. L. Veenstrawethouder SP

Dank, die ervoor kiezen het vanaf deze plek te doen nogmaals omdat ik dan iedereen kan zien. Bovenaan mijn pagina beginnend en dan door de vragen heenlopend, nogmaals mocht ik een vraag missen dan hoor ik dat graag van u en dan alsnog. Geen flexibiliteit waarom wel ten opzichte van de hockey, waarom niet ten opzichte van de korfbal, ik snap het verschil niet. Er zijn meerdere mensen die dat gevraagd hebben van waarom de hockey wel en anderen niet. Dat heeft alles te maken met het besluit wat destijds genomen is. Toen dit besluit genomen is was het hockeyveld was nog maar vier jaar oud en dat zou een enorm economische onhandige beslissing zijn om dan te zeggen ik haal dat veld er weer uit en ik ga het ergens anders neerleggen. Dat is de reden waarom er gezegd is, en er zijn afspraken gemaakt met de hockeyvereniging van okay de levensduur van het veld die bepaalt hoe lang jullie hier op deze locatie mogen zitten en jullie mogen daar een semipermanent accommodatie bijzetten en daarvoor geven wij u ook nog €70.000,- mee om dat te realiseren. Dat heeft alles te maken met de economische waarde die het toenmalige en het huidige korfbal op dat moment nog vertegenwoordigde. Dat was niet aan de orde bijvoorbeeld bij de korfbalvereniging ten aanzien van het clubhuis wat zij destijds hadden. Ten aanzien van bijvoorbeeld de Sportclub Stadskanaal, de voetbalvereniging, waarom zit die bijvoorbeeld niet in de constructie omdat ook de voetbalvereniging Sportclub Stadskanaal destijds nog de nodige investeringen recent had gedaan in hun accommodatie. Dus ook daar zou het economisch niet handig zijn om die daarin mee te nemen. De atletiek vereniging JAHN II, daarvan was de accommodatie dusdanig slecht, er is mij verteld, ik ken de accommodatie van toen niet, maar dat dat gewoon geen waarde meer had en daardoor ook makkelijker over kon gaan naar de constructie van het Noorderpoort. Dat toont het verschil of dat beargumenteerd het verschil waarom wij in dit geval met de hockeyvereniging en de Sportclub Stadskanaal zou je ook nog kunnen benoemen anders omgegaan zijn dan met de andere verenigingen. Maar wel met heldere afspraken dat bij einde levensduur veld, en iemand heeft mij gevraagd wat kost dan een nieuw veld en wanneer is het dan precies einde levensduur veld, het heeft te maken ook met de ondergrond van het veld, er zit een levensduur van 30 jaar op, boven de toplaag zit een levensduur van 15 jaar op, maar we hebben steeds gezegd van, en dat heb ik in eerste termijn ook gezegd van, zo lang als het veld nog goedgekeurd wordt en blijft, zolang blijven wij daar op dat hockeyveld hockeyen. Wordt dat veld afgekeurd dan komt het moment dus nabij om het veld te gaan vervangen. En ik heb de woorden van de heer Pals heel goed gehoord, onze financiële situatie is mij ook bekend, maar vooralsnog wordt er nog wel voor dit soort vervangingsinvesteringen gereserveerd in deze gemeente of het helemaal toereikend is daar moet ik u nu het exacte antwoord op schuldig blijven, maar dan is het dan aan de orde.

0:14Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

De heer Pals, D66.

0:54Dhr. K. Palsfractievoorzitter D66

Ja, wat de portefeuillehouder zegt dat is een oud verhaal, dat is een bekend verhaal, ik bedoel meneer Bieze heeft dat in zijn bijdrage ook uit in den treuren na heeft hij dat gezegd. En ik begrijp nog steeds niet, eigenlijk, en dat is een vraag aan de portefeuille, zegt u eigenlijk van wij hebben toen dat besluit genomen, dat besluit kan onmogelijk teruggedraaid worden in een situatie wat wenselijk is, zoals wij ook hebben neergezet in interpellatie, dat kunnen we dus onmogelijk terugdraaien. Is dat zo vast gebeiteld dat wij van de toenmalige beslissing van de raad, begrijp ik, hebben we respecteren, maar we hebben nu een nieuwe werkelijkheid, is dat dan echt zo vast gebeiteld dat u daar aan vasthoud. Want eigenlijk wat u nu verteld hebben wij al verteld in onze bijdrage.

0:11Dhr. A. Maarsinghraadslid CDA

Mag ik ook interpelleren aan de inbreng voorzitter. Mag dat? Dualisme, staat u dat toe?

0:26Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Ik vind die laatste vraag iets heel anders dan de eerste. Ik sta u, meneer Maarsingh heb ik nog nauwelijks gehoord, dus ik sta het u toe. Ik wil daarna wel de portefeuillehouder de gelegenheid geven, volgens mij was ze een redenatie aan het opbouwen, om die even af te maken. dus

1:09Dhr. A. Maarsinghraadslid CDA

Ja, maar ik zal de portefeuillehouder niet voor de voeten lopen en het college ook niet, maar ik vind wel een beetje dat de portefeuillehouder heel veel vragen krijgt, dat is allemaal voor haar tijd gebeurd en de besluiten die genomen zijn die verdedigd zij en dat is ook heel erg goed dat u dat doet, maar het is nog beter dat dat hockeyveld nog 20 jaar blijft liggen en die niet vervangen moet worden. En er is gezegd 2020 verdwijnt dat hockeyveld dan is ie gewoon versleten en nou wordt het al 2023, nee 2026 gezegd, daar hoeft u zich niet schuldig over te voelen, dat is alleen maar goed. En als er nog 10 jaar bijkomt is het nog beter. Maar goed dan blijft het gevoel van verschil natuurlijk ook, dus misschien is er wel een win/win situatie te bedenken, maar ik wilde graag zeggen voorzitter dat de portefeuillehouder zich niet schuldig hoeft te voelen.

0:09Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Nou dat vind ik een mooie basis om de portefeuillehouder nu even haar verhaal te laten afhouden en dan kom ik onmiddellijk bij u meneer Pals en bij de heer Mellies terug.

6:09Mevr. L. Veenstrawethouder SP

En laat natuurlijk onverlet even de discussie rondom hoe lang bestaat dat veld nu nog, hoeveel jaren heeft het nog. Wij plegen natuurlijk gewoon onderhoud aan dat veld. Recent heeft u ook gemerkt dat wij ook bijvoorbeeld de veldverlichting gewoon vervangen hebben. Is dat raar? Nee, want er moet gewoon goede veldverlichting op het hockeyveld staan anders mag je er niet op hockeyen. Maar het is wel dusdanige veldverlichting dat op het moment dat het veld wel af is en het veld wordt verplaatst dan kan die verlichting gewoon mee naar de nieuwe plek. Als we anticiperen, mooi woord, wel op dat soort besluiten die in de toekomst uiteindelijk uitgevoerd moeten worden en met goed onderhoud proberen we inderdaad het veld zo lang mogelijk in de benen te houden, inderdaad meneer Pals omdat het geld ons niet op de rug groeit. Maar goed conform de afspraken die destijds gemaakt zijn met de hockeyclub. Dan de notitie van de hockeyclub heb ik weet van, dat is exact wat ik gezegd heb. ik heb weet van een notitie die bij de hockeyclub aanwezig is, doe ik ook niet geheimzinnig over, maar ik heb hem niet formeel aangeboden gekregen of het college heeft hem niet formeel aangeboden gekregen, ik heb alleen weet dat die er is en ik weet wat er in staat, daar heb ik aan willen referen dat ik hun wensen wel ken. De hockey betaald de kleedkamers, gebruikt ze niet. Nee, dat klopt, dat is hun keuze en dat is ook conform de afspraak die we met hen gemaakt hebben, is nog wel een bijkomstig voordeel op het moment dat ze de huur van de hockey de huur van de kleedkamers betalen, de hockeyvereniging, dat ze dus wel gewoon kleedaccommodatie kunnen aanbieden aan gasten die van buiten Stadskanaal bij hun komen. dat zou ook voor de hockeyvereniging een argument kunnen zijn om die huurbetaling in stand te houden, maar het is conform de afspraken die we met de hockeyvereniging gemaakt hebben. Dan de huurbetaling van de korfbal, kantine, kleedkamer, de uitsplitsing moet ik u op dit moment schuldig blijven, maar we praten op jaarbasis over een bedrag van €2880,- wat er aan huur betaald moet worden door de korfbal aan de gemeente en wat wij dan weer betalen in ons bedrag aan het Noorderpoort. De heer Klopstra; wie was er onderdeel van het besluit, nou ja goed ??????? de verenigingen genoemd volgens mij, de hockeyvereniging onderdeel van het besluit, de Runners, Jahn II en de korfbalvereniging. En de jeu de boule vereniging maakte ook gebruik, maar die maken inmiddels gebruik van de kantine faciliteiten van Sportclub Stadskanaal omdat dat voor hun beter toegankelijk is, maar goed dat zijn afspraken die ze onder mekaar gemaakt hebben. Wat is het precedent en bij wie wanneer wij tijdelijk toestemming zouden verlenen aan de korfbalvereniging. Ja mijn gevoelen, maar goed daar heeft u niet zoveel aan, een precedent is ook altijd een lastig ding, wordt het wel of wordt het niet gepakt of gebruikt, maar op het moment dat wij nu zeg maar de afspraken die we gemaakt hebben met de korfbalvereniging los zouden laten, ja wat zijn dan de afspraken met de hockeyvereniging waard in de nabije toekomst. Dat zou een argument kunnen zijn om vast te houden aan, maar misschien een andere vereniging ook nog wel. Hoe hard is de afspraak met de hockeyvereniging, volgens mij is die duidelijk. Zowel voor de hockeyvereniging als voor ons. Tijdelijke accommodatie korfbal toetsen, nou ik heb u verteld net wat het huurbedrag is op jaarbasis van de hockeyvereniging. Ja mevrouw Schipper waar knelt de schoen, meneer Mellies met twee maten meten waarom niet net al de vraag van de heer Pals van is dit nou echt niet terugdraaibaar, ja we hebben als college uiteindelijk in september een besluit genomen ook om de langlopende discussie eindelijk te beslechten en om helderheid gewoon te geven van nou we hebben lang met elkaar gepraat, we hebben veel geprobeerd met elkaar, we zijn er niet uitgekomen nu moet er gewoon een besluit genomen zodat het duidelijk is voor iedereen. En terugdraaibaarheid van dat besluit, waarom vinden wij dat onwenselijk. Nogmaals omdat het ook de afspraken met de hockey weer onder druk kan zetten, maar het ondermijnt de genomen besluiten die we met elkaar genomen hebben. Eén van die onderdelen van die besluiten was o.a. dat wij met de centrale vestiging in het Noorderpoort af wilden van allerlei kleine gebouwtjes op velden en dergelijke ja en als we dat nu toe gaan staan dan krijgen we dus op een tweede veld weer een gebouwtje terwijl we juist ervoor gekozen hebben voor een groot sportpark waarin de sportfaciliteiten liggen, de velden, de atletiekbaan en zo min mogelijk kleine gebouwtjes en dergelijke. Dat is mede de basis geweest voor dit besluit, zouden we het terugdraaien dan gaan we daar weer van afwijken. Even kijken, volgens mij ben ik een heel eind zo. Oh nee de onafhankelijke bemiddelingscommissie, meneer Mellies, die staat op zich los van waar het nu met elkaar vanavond over hebben, de locatie en de accommodatie en dergelijke. Die onafhankelijke bemiddelingscommissie die is aan de orde om de discussie rondom het wel of niet de gederfde inkomsten die de vereniging claimt te hebben als gevolg van het besluit om te moeten in te verhuizen in het Noorderpoort. Daar zijn we het niet over eens met elkaar, dat geleid heeft tot een x bedrag aan gederfde inkomsten. Nou en daarvan heeft het college, toenmalig college, gezegd van als we er niet uitkomen dan is er sprake van onafhankelijke bemiddelingscommissie. Eén uit de geledingen van de korfbalvereniging, één uit de geledingen van dit huis met een notaris en uiteindelijk zal de uitspraak van de notaris daarin bindend zijn. Waar het initiatief ligt, volgens mij moeten we dat samen oplossen. Afspraak is afspraak, ook in dit geval.

0:24

Dank u wel. De heer Pals, de heer Mellies en de heer Klopstra. En de heer Bieze. Dan doe ik eerst even u drieën en dan als laatste de heer Klopstra, is dat goed? De heer Pals.

0:38Dhr. K. Palsfractievoorzitter D66

Ja, voorzitter dank u. Ik wil, ja even een paar zinnetjes ten aanzien van de portefeuillehouder. Ja u heeft inderdaad het besluit genomen die onomroepelijk was, maar dat wil niet zeggen dat het een sympathiek besluit was waar de korfbalvereniging mee kan leven en ik denk altijd in het hele leven is het zo als je een besluit neemt kun je hem altijd terugdraaien en je kunt altijd opnieuw beginnen. Dat is ook eigenlijk mijn antwoord op de bijdragen van meneer Maarsingh. Wel bekend binnen het CDA is dat ze niet van oude koeien houden. En dat is ook een hele goeie, je moet nooit

0:06Dhr. A. Maarsinghraadslid CDA

Kunt u dat even goed uitleggen, wat bedoeld u daarmee. Dat er de helft van de koeien weg moet ofzo?

0:05Dhr. K. Palsfractievoorzitter D66

Nee, oude koeien

0:01Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

We houden het even bij korfbal.

1:06Dhr. K. Palsfractievoorzitter D66

Ja vind ik ook, we houden het bij korfbal, maar in de vorige raadsvergadering had u het duidelijk over ouden koeien die mocht je niet uit de sloot halen. En inderdaad, ik refereer even aan oude koeien ten aanzien van uw opmerking aan de portefeuillehouder, dat inderdaad de portefeuillehouder is niet verantwoordelijk voor de genomen beslissingen van het verleden. Stel je voor zeg, want dan zou je never nooit weer in de politiek gaan want dan blijft het je je hele leven achtervolgen. Maar wat ik wel meneer Maarsingh zou oproepen en ik zie daar eigenlijk een opening meneer Maarsingh. Als u zegt nou wij schrappen het verleden en we gaan gewoon een nieuwe toekomst tegemoet dan daag ik u uit en dan roep ik u ook op om gebruik te maken van de bijdrage van meneer Bieze om te zeggen korfbalclub jij linkt aan aan de hockeyclub en net zolang als jullie daar zitten mogen wij ook een eigen kantine hebben. Dat is het nieuwe begin en daar roep ik u toe op om daarvoor te kiezen. Hetzelfde als oproep ik heb gedaan aan de SP trouwens, dus ik verwacht van u een hele positieve bijdrage in deze beslissing.

0:02Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Dank u wel.

0:02Dhr. A. Maarsinghraadslid CDA

Er wordt mij een vraag gesteld.

0:04

U wordt geadresseerd u mag antwoorden, meneer Maarsingh.

0:41Dhr. A. Maarsinghraadslid CDA

Meneer Pals wij kunnen zelf wel even goed nadenken. Wat ik heb geprobeerd te zeggen is dat de huidige portefeuillehouder niks verweten mag worden, dat betekend niet dat ik andere portefeuillehouders van vroeger dat ik daar met de vinger naar wil wijzen, want je neemt altijd besluiten op de kennis van het moment, maar wat ik ook een beetje onderhuids heb gezegd, dat de toen genomen besluiten wel genomen zijn, maar dat de uitwerking, c.q. de uitvoering heel anders is uitgepakt dan iedereen had gedacht. En meer heb ik niet gezegd.

0:06Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Dank u wel. Kort meneer Pals.

0:19Dhr. K. Palsfractievoorzitter D66

Mag ik dan meneer Maarsingh uitdagen om te zeggen van dat ik al heb gezegd ga dan een nieuwe start maken, ik bedoel u heeft nu zelf uw eigen woorden even onderstrepen van de uitwerking was niet te best, dan daag ik u nu uit om te zeggen van als wij met een goed voorstel komen wat een heel mooi voorstel is voor de korfbalvereniging dan daag ik u uit om mee te stemmen.

0:06Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

De heer Bieze, GBS.

0:04Dhr. E. Biezefractievoorzitter GBS

Ja voorzitter voor een groot gedeelte is het een herhaling van zetten

0:02Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Nou dat hoeft niet

2:22Dhr. E. Biezefractievoorzitter GBS

Nee, voor een groot gedeelte zeg ik. Die huurprijs die hier het college noemt, dat is de totale huurprijs die de korfbalvereniging betaald. Maar de korfbalvereniging heeft zelf in een compromis gezegd; wij blijven de kleedkamers gewoon gebruiken. En als ik naar de nieuwe tarieven kijk dan praten we volgens mij voor de kantine, want daar gaat het om, dan betalen zij nog geen €1.000,-- per jaar voor de kantinehuur. Dan denk ik we hebben het niet over €2.851,-. We hebben het over €983,- per jaar en dat is het verlies van de gemeente. Ik ben blij dat de wethouder iets of het college iets heeft gezegd over de bemiddelingscommissie als dat is afgesproken en dat is afgesproken, dat weten wij ook , dan en u als college zegt ook van afspraak is afspraak, dan moet die bemiddelingscommissie maar haar oordeel gaan vellen. En wat mij ook opvalt voorzitter, en dat moet me toch echt nog een keer van het hart, het ging om ca. 12 jaar in het raadsvoorstel, het ging toen richting 2023, het gaat nu richting 2026 en ik hoor het college nu zeggen; wij proberen het veld zo lang mogelijk in de benen te houden. Dus wat we ook in dit zien is het steeds het opschuiven van termijnen waarvan we dus nu op basis van deze uitspraak al niet meer weten wanneer het gaat eindigen. En daarmee komt volgens mij het punt aan de horizon van de heer Pals aan de orde, waarom schuiven wij dan niet richting die korfbalclub om een eigen accommodatietje te bouwen met stukje sanitair en als de hockeyclub dus echt gaat verhuizen, waar ik grote twijfel aan heb of dat gaat gebeuren, ook gezien de opmerkingen die gemaakt zijn over de financiën van de gemeente, terecht denk ik, waarom schuiven we dan niet richting die korfbalclub. En precedentwerking, ja weet je overal wordt over precedentwerking gesproken, dat is volgens mij maar een holle frase, dank u.

0:03Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Dank u wel, de heer Mellies, LB.

0:44Dhr. J. Melliesfractievoorzitter Lokaal Betrokken

Ja dank u wel voorzitter. Goed over de vraag wat de Noorderpoort nou verliest aan de korfbalvereniging, er worden bedragen genoemd door de portefeuillehouder, €2880,- ik hoor de heer Bieze hier naast me zitten nog geen €1000,- , ik heb uit zeer betrouwbare bron dat het nog geen €500,- is. Dus waar praten we eigenlijk over. Voorzitter wat de heer Aike Maarsingh zie over het levensduur van een veld, dat dat nog misschien wel 15 of 10 of misschien nog wel 20 jaar waar op hij hoopt dat het zou duren, nou dat hoop ik ook, maar waarom zou je dan niet in die tussentijd gewoon ook de korfbalvereniging hun eigen onderkomen gunnen. Waar hebben we het over. En hier wil ik het bij laten voorzitter.

0:04Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Dank u wel. De heer Klopstra, VVD.

0:08Dhr. H. Klopstrafractievoorzitter VVD

Voorzitter, dank u wel. Ja meneer Maarsingh een tip dat als dan toch de helft van de koeien weg moeten dat u dan de oude koeien weg doet.

0:18Dhr. A. Maarsinghraadslid CDA

U zegt dat nou omdat u ervoor geleerd hebt, maar ik heb dit nooit genoemd.

0:02Dhr. H. Klopstrafractievoorzitter VVD

U heeft meer van koeien geleerd dan ik vrees ik.

0:05Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Ik blijf u even herinneren aan het feit dat we het over korfbal hebben.

2:43Dhr. H. Klopstrafractievoorzitter VVD

Nu u het zegt mevrouw de voorzitter, ja. Twee vragen van mijn zijn in die zin niet beantwoord, één is niet beantwoord en één is naar mijn inschatting onjuist beantwoord. Daar ga ik een opmerking zo meteen over maken. De vraag van mij hoe hard is het dat de hockeyclub over 3,4,5 of welke termijn dan ook, daadwerkelijk moet vertrekken. Ik heb de wethouder in eerste termijn horen zeggen ja die afspraak ligt er en ik weet van een notitie. Maar dat wetende hoe hard is het op dit moment wat het college betreft dat ook de hockeyclub op dat moment verdwijnt tenzij de hele wereld in die omgeving op zijn kop komt te staan. Dus met andere woorden; hoe hard is dat eigenlijk. Of wordt er nagedacht over omstandigheden waaronder daar een andere gedachte over zou kunnen ontstaan. Dan het woord precedentwerking. Ja dat heeft wel degelijk een inhoud. Zowel politiek denk ik als juridisch. En dat principe is eigenlijk heel simpel, gelijke monniken gelijke kappen. Je moet mensen en instituten en verenigingen en stichtingen gelijk behandelen naar mate van hun gelijkheid. En ongelijk behandelen naar mate van hun ongelijkheid. En dat is eigenlijk de hele discussie waar het hier over gaat. Ik heb heel bewust de vraag gesteld over het verleden en het ontstaan hiervan, daar zaten grote ongelijkheid in tussen de korfbalvereniging en een aantal andere verenigingen en de hockeyclub, dat is goed te verdedigingen, goed verklaarbaar. Maar ik heb ook de vraag gesteld; is dat nu nog wel steeds zo. En zou je daar nu niet heel anders naar kunnen en moeten kijken. Nou hoor ik als argument van de portefeuillehouder; ja als ik nu ga tornen aan de afspraken met de korfbalclub ja dan moet ik dat ook weer gaan doen bij de hockeyclub. Nou nee dat lijkt met niet want wat u gaat doen, het beeld wat ik op dit moment althans heb, en daar zou ik graag opheldering over hebben of ik me daarin vergis, wat u gaat doen als u de korfbalclub gunt wat de hockeyclub nu ook heeft, net zolang totdat de hockeyclub ook moet veranderen en van plaats veranderen en verdwijnen van die plek, als u dat de korfbalclub gunt heb ik op dit moment het beeld dat u de korfbalclub nu juist op dezelfde manier gaat behandelen met de inzichten van dit moment als dat u de hockeyclub behandeld. Dus u trekt eigenlijk de boel gelijk. Dat is het beeld wat ik op dit moment heb. En het argument dat dan opnieuw met de hockeyclub moet worden onderhandeld omdat u de korfbalclub naar hetzelfde niveau omhoog trekt qua accommodaties is ik denk politiek maar ook juridisch gewoon onjuist.

0:28Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Portefeuillehouder, wilt u antwoord geven of wilt u even schorsen. Zullen we even 5 minuten schorsen? Meneer Klopstra kunt u uw laatste vraag nog even verduidelijken.

0:05Dhr. H. Klopstrafractievoorzitter VVD

Ja als de portefeuillehouder even aangeeft wat niet helemaal duidelijk is dan doe ik mijn best.

0:02Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Nou de laatste vraag.

1:04Dhr. H. Klopstrafractievoorzitter VVD

De laatste vraag daar heeft de wethouder van gezegd in haar antwoord ja als ik nu de korfbalclub de ruimte biedt schep ik een precedent richting de hockeyclub, moet ik daar misschien ook wel weer nieuwe afspraken mee maken. Nou dat is zowel politiek als juridisch niet juist. Want je trekt de hockeyclub die houdt je op dezelfde positie, maar je trekt de korfbalclub naar dat niveau. Je maakt in wezen nu dezelfde afspraken, lijkt mij, althans op dit moment met de beantwoording die ik tot dusver heb gehoord, met de korfbalclub die je ook met de hockeyclub maakt, omdat de omstandigheden waaronder je destijds het verschil maakte, in 2013/2012, die zijn er nu niet meer. Dus wat is nu de reden om niet nu alsnog die hockeyclub dat te gunnen. En het argument dan moet ik weer met de hockeyclub om tafel, de korfbalclub te ??????, dan moet ik weer met de hockeyclub om tafel, dat is niet juist, dat hoeft niet, want u gaat dan juist beide clubs gelijk behandelen. Ik hoop dat ik het zo duidelijk heb kunnen maken, anders wil ik het wel opschrijven.

0:07Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Nou ja volgens mij gaf de wethouder aan dat er een ongelijke startsituatie was en dat dat de reden was waarom de uitzondering is gemaakt.

0:11Dhr. H. Klopstrafractievoorzitter VVD

Ja, maar dat heb ik ook gezegd in mijn inleiding tot deze vraag. In 2012 was de situatie wezenlijk anders, maar met de beantwoording van de wethouder over de situatie van nu zie ik geen verschil op dit moment.

0:05Dhr. J. Melliesfractievoorzitter Lokaal Betrokken

Voorzitter.

0:03Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

De heer Mellies, LB.

0:16Dhr. J. Melliesfractievoorzitter Lokaal Betrokken

Ik ben niet juridisch onderlegt, maar ik wil toch even op zijn Jan Boerenfluitjes een net antwoord hebben. Dus u zegt nu eigenlijk meneer Klopstra dat zou nu tegemoetkomen aan de wens van de korfbalvereniging en het gelijk trekken met de hockeyvereniging dat dat niet juist, politiek en juridisch niet juist zou zijn.

0:35Dhr. H. Klopstrafractievoorzitter VVD

Juist wel. Dat is het beeld wat ik op dit moment met de huidige beantwoording van de wethouder heb. Dus daar zou ik graag meer duidelijkheid over willen waarom dat nu ineens nog steeds niet zou kunnen omdat die situatie er wel op lijkt dat je daar in wezen de korfbalclub en het hockeyclub met de kennis van nu en de situatie van nu gelijk trekt. Dus gelijk behandeld. En dan blijft alleen het argument van de gebouwtjes staan die je niet wilt hebben en daarvan kan ik op voorhand wel zeggen nou dan staan die er maar een tijdje. Ze moeten er uiteindelijk in 2023, 24 of 25 toch weg. Ook bij de hockeyclub.

0:17Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Ik stel voor dat we even vijf minuten, tien minuten, mik maar op tien minuten schorsen. Dat wil zeggen tot 22.25 uur.

0:03schorsing

0:06Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Ik heropen de vergadering en geef het woord aan de portefeuillehouder mevrouw Veenstra namens het college.

1:00Mevr. L. Veenstrawethouder SP

Dank voorzitter. Als college vinden wij dat wij in 2012 goede heldere en duidelijk afspraken gemaakt hebben. Zowel in financieel opzicht waar het gaat om de Noorderpoort constructie, maar ook als het gaat om sportvoorzieningen rondom het Noorderpoort complex. Op dat besluit destijds was de uitzondering de hockey want zij hadden een bestaand veld wat nog relatief nieuw was en we hebben met hun afspraken gemaakt rondom een tijdelijke semipermanente accommodatie. De korfbalvereniging moest dan wel haar clubhuis inleveren conform de afspraken en gebruik gaan maken van het Noorderpoortcollege, maar kreeg wel haar nieuwe veld destijds op de locatie waar het nu nog ligt. Conform de afspraak zat daarmee de korfbal in de bedoelde en beoogde constructie en de hockey nog niet helemaal.

0:04Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Sorry, mag ik even de publieke tribune om stilte vragen.

0:29Mevr. L. Veenstrawethouder SP

Het doel toen was en is dat iedereen uiteindelijk onderdeel zou gaan uitmaken van de Noorderpoort constructie. De korfbal maakt onderdeel van de Noorderpoort constructie. Het zou raar zijn om haar nu uit die constructie te halen. Als college vonden we destijds dat we een goed besluit namen en we vinden dat vandaag de dag nog steeds. Dank u wel voorzitter.

0:10Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Dank u wel. De heer Bieze.

0:13Dhr. E. Biezefractievoorzitter GBS

Ja voorzitter nu wil ik graag even schorsen, dat begrijpt u natuurlijk wel. Dus ik vraag u om de vergadering 7 minuten te schorsen.

0:02Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

7 minuten?

0:02Dhr. E. Biezefractievoorzitter GBS

Ik wil ook wel terug naar 5 hoor.

0:05Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Ok, dan is het tot 23.37 uur geschorst.

0:03Dhr. E. Biezefractievoorzitter GBS

Dank u.

0:03schorsing

0:03Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Het woord aan de heer Bieze, GBS.

0:15Dhr. E. Biezefractievoorzitter GBS

Ja dank u wel voorzitter, het heeft even wat langer geduurd dan wij hadden verwacht maar ik zei al het internet werkte niet goed op de kamer. Wij willen graag een motie indienen en die wil ik graag voorlezen als u dat goed vindt.

0:09Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Ja, leest u hem vooral voor.

2:24Dhr. E. Biezefractievoorzitter GBS

Dank u wel. De raad van de gemeente Stadskanaal, in vergadering bijeen op 14 oktober 2019. Constaterend dat er na ongeveer 6 jaar van overleg met ongeveer 30 bijeenkomsten door het college op 10 september jl. rond de huisvestings- en financiële perikelen van de Korfbalvereniging Stadskanaal '74 eenzijdig een besluit is genomen, dat het college niet instemt met de realisering van een eigen clubaccommodatie voor de Korfbalvereniging Stadskanaal. Dat het college de korfbalvereniging eenmalig de openstaande huur groot € 5.699,79 voor het gebruik van het Noorderpoort kwijt heeft gescholden; dat het college instemt met de nieuwe huurtarieven en het nadelig effect hiervan in de begroting van 2020 gaat verwerken. Dat de raad en de korfbalvereniging hierover middels een brief zijn geïnformeerd. Overwegend dat het ledental van de vereniging door o.a. het ontbreken van een eigen kleine accommodatie terugloopt, dat een meerderheid van de sportverenigingen binnen onze gemeente over een eigen clubhuis beschikt en dat dit ook geldt en waarschijnlijk nog jaren zal gelden voor de hockeyvereniging die volgens het raadsbesluit uit 2012 zo rond 2020 naar het Noorderpoort zou moeten verhuizen, dat het op 20 juni jl. door de korfbalvereniging ingediende compromisvoorstel om de kleedkamers in het Noorderpoort te blijven gebruiken en een klein onderkomen met sanitair voor eigen rekening op het korfbalveld neer te mogen zetten alleszins redelijk is. Van mening zijnde dat de korfbalvereniging het door haar op 20 juni jl. ingediende compromisvoorstel ten uitvoer mag brengen. Dit met dien verstande dat op het moment dat de hockeyvereniging volgens het raadsbesluit van 2012 en gemaakte afspraken van haar huidige locatie naar het Noorderpoort complex verhuist het eigen onderkomen door de korfbalvereniging zal worden verwijderd. Draagt het college op om voor 1 december 2019 de korfbalvereniging toestemming te verlenen om het door haar ingediende compromisvoorstel ten uitvoer te brengen. En gaat over tot de orde van de dag. Ondertekend door; Erik Bieze GBS, Klaas Pals D66, Grietje Schipper PvdA, Jur Mellies LB. Dank u.

0:09Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Dank u wel. Ik begrijp dat de tekst van de motie op uw i-pad zal verschijnen onder nummer 12.2

0:08Dhr. M. Wiersemaraadslid CDA

Mevrouw de voorzitter.

0:05Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

De heer Wiersema, CDA.

0:06Dhr. M. Wiersemaraadslid CDA

Ik merk zelf ook dat de WiFi niet helemaal optimaal werkt, zouden we hem ook op papier kunnen krijgen als het niet lukt.

0:03Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Meneer de griffier.

0:14Dhr. K. Willemsraadsgriffier

U mag ook inloggen op mijn hotspot en het wachtwoord is; vergeten. Dat staat nou op de radio dus dat moet ik morgen veranderen.

0:25Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Dan hebben we de tekst van de motie en binnenkort hebben we hem ook vast in beeld, digitaal of hardcopie. Wil iemand hierover het woord voeren? De heer Klopstra, VVD.

0:10Dhr. H. Klopstrafractievoorzitter VVD

Ik zou graag even willen schorsen om de motie goed tot ons te kunnen nemen en ik voel dat ik ongeveer 7 minuten en 45 seconden nodig ben.

0:12Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Zal ik tien minuten schorsen? Ik schors voor tien minuten.

0:16schorsing

0:05Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Ik heropen de vergadering en geef het woord aan de heer Klopstra, VVD.

3:46Dhr. H. Klopstrafractievoorzitter VVD

Dank u wel voorzitter. laat ik beginnen met vast te stellen dat een jaar of zes zeven geleden een beleid is ingezet door het toenmalig college, van het huidig college in de persoon van de portefeuillehouder, op enorm goede wijze de discussie is aangegaan met zowel de raad als met de korfbalclub. En de coalitie, ikzelf hebben geconstateerd dat er heel veel verschil in beleving lijkt te zijn tussen wat wel of niet wel of niet bedoelt en wat wel of niet waar is. En ik weet uit eigen ervaring, beroepsmatig, dat de beleving van waarheid heel veel verschillende gezichten kent. Dat gezegd hebbende is ook de coalitie van mening dat het oorspronkelijke beleid, zoals dat is vastgesteld namelijk de Noorderpoort constructie die ik verder niet behoef te herhalen, gehandhaafd moet worden en ook in de toekomst gehandhaafd blijft. Dat betekend dus heel concreet dat wat de coalitie betreft de hockeyclub vanuit het college reeds nu helder moet worden gemaakt dat het indienen van voornemens en plannen en draaiboeken, werkboeken en wat dies zij over de huidige positie om daar langer te blijven dan oorspronkelijk bij brief van 2013 is bericht, wat de coalitie betreft op dit moment niet behoeven te worden ingediend omdat dat gewoon een hele duidelijke afspraak is. het beleid rondom het Noorderpoort is, faciliteiten van het Noorderpoort, geen hockeyers meer op of om het terrein en daar blijft het bij. Dat beleid ondersteund de coalitie in volle omvang. Evenwel ziet de coalitie niet waarom er op dit moment niet aan de korfbalclub de ruimte zou moeten worden geboden om een faciliteit aan te leggen van tijdelijke aard en vooral niet langer dan dat de hockeyclub die faciliteit die ze nu heeft mag gebruiken maar dan op basis van de oorspronkelijke overeenkomst. Waarom zeg ik dit zo duidelijk, als je de overeenkomst bekijkt dan is die gekoppeld, althans de brief uit 2013, dan is die gekoppeld aan de levensduur van het veld. Dat kunstgrasveld. En dat kunstgrasveld heeft een einde en dat wordt die of vervangen of hij moet echt stevig gerepareerd worden. Maar dat betekend ook al wordt hij stevig gerepareerd dat je dan nog steeds wel spreekt van het einde van het kunstgrasveld, ook al ga je hem stevig repareren. Dus dat betekend dat met die gedachte ook de korfbalclub net als de hockeyclub er rekening mee moet houden dat ergens zo rond 2023, 24, 25, 26 het wel eindigt. En dan is het aan de korfbalclub zelf om daar te overwegen of het hun de investering waard is. want die investering, wat men daar wil gaan bouwen, dat moet wel aan eisen voldoen. Eisen van hygiëne, eisen van brandveiligheid, eisen van horeca en al dat soort zaken meer. En dat is iets wat de coalitie vindt aan de korfbalclub is. Met die gedachtegang, en kijk even mijn coalitiegenoten aan of ik iets heb gemist, met die gedachtegang is de coalitie voornemens de motie te steunen. Ik dank u wel.

0:20Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Dank u wel. Ik ben even niet helemaal zeker of de tekst van de motie aansluit bij de verklaring die u nu aflegt. Ik kijk even naar de heer Bieze, is dat met elkaar in overeenstemming.

1:37Dhr. E. Biezefractievoorzitter GBS

Nou ja kijk voorzitter die motie die is die hebben we bewust breed opgezet om even het totale beeld te laten zien, volgens mij, zoals ik het begrijp, en daar ben ik dankbaar voor dat de coalitie dat ook ondersteund, is dat de korfbalclub zijn accommodatie, kleine accommodatie mag realiseren voor de periode dat ook de hockeyclub nog gebruik maakt van het veld en ook van de tijdelijke accommodatie zoals die nu aanwezig is. En zo gauw er sprake is van verhuizing, concrete verhuizing, naar de hockeyclub ja dan is, naar het Noorderpoort, concrete verhuizing naar het Noorderpoort dat dan ook stante pede de tijdelijke accommodaties, zowel van de hockeyclub als van korfbalvereniging, verdwijnen. En dat volgens mij is dat het belangrijkste wat er in de motie staat. Het is dus een kwestie van tijdelijkheid, wat de heer Klopstra ook zegt, en wanneer dat zal zijn dat moeten we zien, daar moeten plannen voor komen, dat zijn concrete afspraken zijn er gemaakt, dat er verhuizing zal plaatsvinden. Nou u geeft ook aan richting het college van maakt dat inzichtelijk wanneer dat eventueel zal gaan gebeuren. dus ja ik weet niet of de motie gewijzigd moet worden voorzitter.

0:02Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Mevrouw Luijken, SP.

0:46Mevr. M. Luijkenfractievoorzitter SP

Ja ik hoor de heer Klopstra toch duidelijk zeggen, maar zeg maar even als het niet zo is, als het kunstgrasveld wat er nu ligt gerepareerd moet worden of what ever waardoor het langer ligt dat het ligt, dat het dan een nieuw veld is en dat zou betekenen dat je dan eigenlijk zegt en dat moet je dan wel in de motie opnemen, zodra het kunstgrasveld gerepareerd wordt omdat het eigenlijk versleten is maar er geen geld is om het te vervangen de hockeyclub en de korfbalclub hun accommodatie weghalen. Toch? zo heb ik het begrepen en dat staat niet in de motie.

0:30Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Het is natuurlijk aan de heer Klopstra, maar ik hoor in zijn ondersteuning ook aangeven de voorziening moet voldoen aan alle wettelijke eisen en nadrukkelijke onderstreping van het algemene beleid. Dat hoor ik u zeggen, het is aan u of de motie zoals die nu geformuleerd is die tekst voldoende in zich heeft.

0:06Dhr. H. Klopstrafractievoorzitter VVD

Ik zou me kunnen voorstellen dat meneer Bieze zijn motie op dat punt nog enigszins aanscherpt.

0:11Dhr. E. Biezefractievoorzitter GBS

Dat wil ik wel doen voorzitter, maar dan moeten we dus even weer schorsen.

0:23Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Ik voelde hem al aankomen ja. Dit is het moment voor een krokettenmotie geloof ik in vroegere tijden. Ik neem aan dat we hier met 10 minuten uit zijn. Ik schors voor 10 minuten en dan hebben we de aangepaste motie op onze i-pad.

0:05schorsing

0:06Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Ik heropen de vergadering en geef het woord aan de heer Bieze.

1:13Dhr. E. Biezefractievoorzitter GBS

Ja, dank u wel voorzitter. De bitterballen kunnen zo het vet in denk ik. Ik ga niet de hele motie meer voorlezen, maar alleen het deel "overwegend" waarin de wijzigingen hebben plaatsgevonden. Met uw goedvinden. Overwegend dat het oorspronkelijke beleid rondom het Noorderpoort zoals destijds afgesproken onverkort gehandhaafd blijft. Hetgeen dus betekend dat zowel de hockeyvereniging als de korfbalvereniging onder meer moeten overgaan tot verwijdering van aangebrachte accommodaties op het moment dat het kunstgrasveld voor de hockeyvereniging ofwel dient te worden vervangen ofwel zodanig dient te worden hersteld dat feitelijk van een vervanging sprake is. Even kijken, volgens mij is dat het enige wat daarin gewijzigd is. Ja, dat klopt. Ik kijk even naar mijn collegae, ja dat klopt. Deze motie is ondertekend door alle fractievoorzitters c.q. één raadslid, dus één fractievoorzitter heeft niet getekend. Dank u.

0:53Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Dank u wel. Hebben we al een nummer. Komt op nummer 12.3 op uw i-pad. Ik kijk even naar het college, is er behoefte om de motie te lezen, is er behoefte om even te schorsen voor een reactie. Het woord is aan, namens het college, de wethouder.

0:15Mevr. L. Veenstrawethouder SP

Dank u wel mevrouw de voorzitter. Ja gehoord hebbende de beraadslagingen rondom in elk geval de motie zoals die in twee etappes tot stand gekomen is, is volgens mij duidelijk wat de uitkomst van de stemming daarover zal zijn en ja u gaat daar over.

0:25Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Dan stel ik voor dat we bij handopsteking stemmen over deze motie. Wie is er voor deze motie? Wie is er tegen? Dan is ie unaniem aangenomen. [voorzitter klopt met hamer]

13. Rondvraag
0:40Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Dan gaan wij met gezwinde spoed over tot de rest van de agenda. Dat is ten eerste de rondvraag. Heeft er iemand nu nog iets voor rondvraag. Mooi zo dank u wel.

14. Wijziging verordening rechtsbescherming
1:06Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Gaan we naar besluitvorming met debat, aan de orde is de wijziging verordening rechtsbescherming gemeente Stadskanaal. Dat heeft betrekking op twee artikelen. Op artikel 14 en artikel 20a van de verordening. Wie wil hierover discussie voeren. Wie wil hierover stemming of is deze wijziging unaniem aangenomen. Aldus besloten. [voorzitter klopt met hamer]

15. Vaststellen vergaderschema 2020
0:05Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Gaan we naar het vaststellen vergaderschema, daarvoor geef ik even de griffier het woord.

0:24Dhr. K. Willemsraadsgriffier

Met dank aan diegene die het al geconstateerd hadden en ons er op gewezen hadden. Er staat een reservering gepland op 2 juni, maar dat kan helemaal niet want op die avond zijn er ook fractievergaderingen. Dus wij stellen voor, de griffie, om daarvan 30 juni te maken, nogmaals als reservering, als reservedatum.

0:04Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Met deze wijziging. De heer Wiersema, CDA.

0:10Dhr. M. Wiersemaraadslid CDA

Ja ik had gewoon even een vraag. Hebben wij eerder gehad dat wij fractievergaderingen gepland waren in de vakanties, ik zit er natuurlijk nog niet zo lang in, maar.

0:02Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Griffier.

0:14Dhr. K. Willemsraadsgriffier

Ja dat is eerder gebeurd en uiteindelijk is het aan u of u dan ook vergadering houdt en de ene fractie ja dat hangt er een beetje vanaf wie er dan is. Als u zegt we willen een week eerder vergaderen dat staat u vrij natuurlijk.

0:04Dhr. M. Wiersemaraadslid CDA

Dank u wel, dat was gewoon een vraag uit interesse.

0:13Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Met deze wijziging is het vergaderschema zoals aan u voorgelegd akkoord. dan is het bij deze vastgesteld.

16. Sluiting
0:03Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

En dan sluit ik deze vergadering. Dank u wel.