Agenda - Raadsvergadering 23 september 2019

Raadzaal
19:30 uur

0:00:00
0:00:00
1. Opening
0:30Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Goedenavond dames en heren, aanwezigen, bezoekers, leden van de pers, luisteraars thuis, de mensen die de koffie uitdelen, hartelijk welkom.

2. Mededelingen
5:51Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Ik ga gelijk maar even door naar de mededelingen, want misschien valt het op dat we in een uitgedund gezelschap ons bevinden. Daar zitten allemaal individuele redenen achter kan ik u vertellen, dus zoek daar niks achter, maar afwezig zijn; mevrouw Huizing, de heer Van Beek, mevrouw Luijken en de heer Lesman en de heer Klinkhamer. Dus dat zijn er nogal wat. In het kader van de mededelingen wou ik bij het begin van deze vergadering even stilstaan bij twee verdrietige zaken. De eerste is dat u ongetwijfeld allemaal hebt gezien en gelezen en wellicht ook heeft ervaren dat we de afgelopen 2,5 week zijn getroffen in onze regio, of het nou Borger Odoorn was of Stadskanaal, door toch wel een enorm groot aantal verkeersongevallen met dodelijke slachtoffers. Het gaat om één oudere dame en vier jonge mensen, alle in de leeftijd tussen de 17 en de 23. Overigens alle vier ook leerling van het Noorderpoort Ubbo Emmius. Nou ik moet eerlijk zeggen het is ons hier allemaal niet in de koude kleren gaan zitten. Grote bewondering voor de hulpdiensten, waarvoor dit toch ook wel een ingrijpende ervaring is geweest. Of het nou de brandweermensen, de politiemensen of de ambulancepersoneel was, maar ook de mensen van ons gemeentehuis die ter plekke zijn geweest. Wij proberen zo goed mogelijk te zorgen en om onze mensen ?????????????????? er heen te gaan staan, maar het hakt er natuurlijk echt stevig in. Ik dacht dat het toch goed was om daar even met elkaar bij stil te staan. Van een iets andere orde, maar ook verdrietig, is het overlijden van Luuk Drenthe. En hoewel het ongebruikelijk is wil ik daar toch even bij stilstaan, want het is toch wel een heel speciale man die ook wel een speciale behandeling verdiend. De schriever, zoals hij zich noemde, overleed op 90jarige leeftijd na een kort ziekbed op 15 juli. Hij was de nestor van de Groningse journalistiek en een graag geziene gast bij onze vergaderingen. Gedreven, altijd op zoek naar nieuws, altijd op zoek naar de waarheid. En vooral de politiek in onze gemeente en Westerwolde had zijn waarneembaar grote belangstelling. Hij werd pas op latere leeftijd journalist, na een hele hoop banen in het hele land en na 30 jaar voor Philips te hebben gewerkt. Als journalist werkte hij voor diverse kranten en hij begon daarna zijn eigen persbureau. Dat hij tot zijn dood bleef voortzetten. Luuk was van het persoonlijk contact en hij was een groot voorvechter van het persuur van de gemeente. En zijn hoge leeftijd, dat hebben we allemaal kunnen zien, belette hem niet om overal naar toe te gaan. Zelfs toen zijn gezondheid minder werd en Jan Hendrik Adems hem met liefde overal naartoe reed. Vlak na mijn komst hier maakte ik kennis met Luuk en ik zei het al het was een speciale man. Waar maak je dit nog mee? Zijn bevlogenheid was jaloersmakend en hij hield onmiddellijk een sterk pleidooi voor goed contact met de gemeente en met mij in het bijzonder en volgens mij hebben we daar het afgelopen jaar nog wat moois van gemaakt. En helaas heeft dat niet lang kunnen duren. Wat mij eerlijk gezegd het meeste zal bijblijven is, net als velen van u, gaf je hem altijd een hand bij het begin en bij het einde van de vergadering en dat was die enorme broze hand die je dan van hem kreeg en dan een man die nog op die leeftijd nog zoveel energie uitstraalde, ik vond dat iets heel bijzonders en vele van u vonden dat iets heel bijzonders. En ten slotte ben ik benieuwd naar die duizenden foto's die hij van ons gemaakt moet hebben. Ik mis hem nu al en we zullen hem denk ik nog lang missen. Ik stel voor dat we even gaan staan om hem, en de slachtoffers van de verkeersongevallen, even te herdenken.

0:59Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

( 1 minuut stilte) Dank u wel. Zijn er nog andere mededelingen? nee.

3. Vaststellen agenda
0:14Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Dan gaan we naar de agenda. U heeft een agenda ontvangen. Mist daar iets op? Kunt u hiermee instemmen. Nee. Dan gaan we deze agenda zo behandelen.

4. Insprekers
0:04Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

We hebben geen insprekers.

5. Vaststellen besluitenlijst van 24 juni 2019
1:02Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Dus we gaan gelijk naar de besluitenlijst van 24 juni. Tekst en naar aanleiding van, pagina 1, 2, ja daar heb ik zelf wat op, een verzuim. Ik zou u per mail op de hoogte stellen of er beleid is voor honden op festivals. Ik heb dat, de vakantieperiode nekt mij hier, ik ben dat vergeten, maar ik beloof u in het evenementenbeleid zullen we er aandacht aan besteden. 3, 4, 5. Dan zijn de notulen bij deze vastgesteld.

6. Vaststellen besluitenlijst van 8 juli 2019
0:16Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Besluitenlijst van 8 juli. 1, 2, 3, 4. Mevrouw Sterenborg.

0:23Mevr. I. Sterenborg-Kooijraadslid CU

Ja dank u wel voorzitter. Bij pagina 4, bij 13.8, bij de motie van tekort in jeugdzorg, daar staat; besluit aangenomen. En graag hadden wij daar gezien; besluit unaniem aangenomen. Want ook de CU heeft voor gestemd.

0:09Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Ik hoor de griffier mompelen; dat is goed. Dus nou ja wie ben ik dan

0:04Mevr. I. Sterenborg-Kooijraadslid CU

Dan is het goed, bedankt.

0:06Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Pagina 5, de heer Hofstra.

0:40Dhr. E. Hofstrafractievoorzitter PvdA

Ja, dank u wel voorzitter. Dat gaat m.b.t. onze stemverklaring en bij herlezing kan daar wat verwarring ontstaan. Er staat met uitzondering van de punten waar de partij geacht wordt tegen te stemmen genoemd in de ambitienota. En die punten zijn, om precies te zijn, waar wij amendement over ingediend en die niet aangenomen zijn, dus dat gaat over €50.000,- voor een extern onderzoek. €780.000,- als richtgevend bedrag, bezuinigingsbedrag, voor het minimabeleid wilden wij op p.m. hebben, is niet doorgegaan. En idem dito €420.000,- voor het groen. Volgens mij maakt het dat een stuk duidelijker.

0:14Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Dat voegen we toe, neem ik aan. ja? akkoord. Mevrouw Ham.

0:15Mevr. J.M. Hamraadslid SP

Bij de besluit van de ambitienota staat bij de stemverklaring; de SP is niet tegen verbouw van de raadzaal, maar niet zolang de gemeente rode cijfers heeft. Volgens mij zou het beter kunnen staan; maar wel zolang de gemeente rode cijfers heeft. Anders komt er iets niet helemaal goed.

0:16Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Ik vind dat wel een stuk helderder ja, dus ben ik mee eens. Ok, passen we aan. Met deze drie aanvullingen, wijzigingen, vastgesteld? Ja, ok.

7. Inlichtingen college
0:31Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Dan gaan we over naar de inlichtingen college. Nou we hebben wel hard gewerkt toch, u hebt hartstikke veel gekregen. Ik begrijp dat er over twee stukken vragen zijn; jaarverslag sluitende aanpak jongeren schooljaar 2016-2017, 2017-2018. De heer Mellies u wou daarover het woord.

1:31Dhr. J. Melliesfractievoorzitter Lokaal Betrokken

Ja dank u wel voorzitter. Ja, kort. Wij krijgen om de twee jaar deze reportage, of rapportage met cijfers. Qua cijfers zijn we natuurlijk blij dat we ten opzichte van de overige Oost-Groninger gemeenten het nog relatief goed doen. Toch vinden wij wel, als je bijvoorbeeld kijkt naar de vroegtijdig schoolverlaters dan is het een getal van 49, we vinden dat toch behoorlijk pad, over vijf jaar heb je er 250 mensen rondlopen met zonder een startkwalificatie en dat is toch best wel hoog. Nou hebben wij dus een sluitende aanpak jongeren, dus niet één aanpak, maar echt een sluitende aanpak, en als we onderzoeken wat daar nu over bekend is qua beleid dan komen we terecht bij het beleidsplan jeugdzorg of jeugdhulp Stadskanaal met een summiere paragraaf waar het hier over gaat en een kadernota talent centraal staat er ook heel summier iets over geschreven. Nou zal er ongetwijfeld beleid op zijn, maar welk beleid nou precies en of we het ook kunnen evalueren dat vind ik nergens. Zou het dan toch mogelijk zijn dat wij toch eens een keer daar inzage in krijgen in het beleid en een evaluatie daarvan. Dus specifiek voor de sluitende aanpak jongeren. En dan nog een vraag, we krijgen dit tweejaarlijks, terwijl toch in de wet staat dat we hier jaarlijks over geïnformeerd worden, zou het toch kunnen dat wij hierover jaarlijks een rapportage krijgen. Tot zover voorzitter.

0:04Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Portefeuillehouder, de heer Hamster.

1:05Dhr. H.J. Hamsterwethouder CU

Dank u wel voorzitter. Volgens mij moet het mogelijk zijn dat u geïnformeerd wordt over het achterliggend beleid. Inderdaad we hebben onze eigen jeugdbeleid ook volgens mij eigen VSV beleid en dat vindt ook plaats in de regio. Maar daar kunnen we u over informeren. En dat zal ik zorgen dat dat digitaal bij u beschikbaar komt, zal ik het zo organiseren. Tweede vraag is; kunnen we alsjeblieft jaarlijks dit verslag krijgen. Inderdaad in de wet staat dat wij jaarlijks verslag moeten doen. Dit heeft niet de hoogste prioriteit gehad de afgelopen tijd. Laat ik ook zo eerlijk zijn, het zijn dezelfde medewerkers als die zich dagelijks bezighouden met inderdaad de implementatie van de jeugdhulp in samenwerking met het onderwijs. Dat is de reden geweest dat we hier hebben geprobeerd efficiënt te zijn. Inderdaad we hebben die wettelijke verplichting, we proberen er aan te voldoen, maar nogmaals wij proberen de prioriteiten hier scherp te stellen en ik ga dus niet hard de belofte doen dat er over het schooljaar 18/19 separaat heel snel een leerplichtjaarverslag komt.

0:03Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

De heer Mellies.

0:06Dhr. J. Melliesfractievoorzitter Lokaal Betrokken

Nou ja in ieder geval dan blij dat we toch digitaal toegang krijgen tot wat meer informatie. Dank u wel.

0:19Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Afdoende? Dan begrijp ik dat omtrent de brief huurprijs gebruik Noorderpoort, de heer Bieze graag het woord wil. Aan u het woord.

0:39Dhr. E. Biezefractievoorzitter GBS

Ja, dank u wel voorzitter. Ik zit wel even met het probleem van is dat nou een agendapunt, dat is het niet. Het is inlichtingen van het college, maar het dossier is zes jaar oud, dus er is wel het een en ander gebeurd dus ik wil daar graag wel iets even over zeggen. En daar zitten ook vragen bij. Het is nog geen anderhalf A4tje dus ik hoop dat u mij toestaat om dat even naar voren te brengen. Ja en anders dan moet ik bijvoorbeeld een initiatief voorstel of een vragenuur ding gaan doen en ja misschien is dat niet nodig als u heel snel antwoord kunt geven op datgene wat ik vraag.

0:11Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Volgens mij hebben wij geen afspraken, we hebben afspraken dat het kort en bondig is, zo kort en bondig als mogelijk, ik begrijp het nu even zo dat het niet korter kan dan

0:03Dhr. E. Biezefractievoorzitter GBS

Nee, na zes jaar is dat moeilijk.

0:15Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Ja, maar we gaan er niet nu een hele discussie van maken, dus ik sta toe dat u voorleest wat u heeft voorbereid, mocht dat een vraag en antwoord gedoetje worden dan moeten we het gewoon apart agenderen lijkt mij.

0:01Dhr. E. Biezefractievoorzitter GBS

Prima.

0:01Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Ja.

3:12Dhr. E. Biezefractievoorzitter GBS

Dat is prima, dank u wel voorzitter. Zoals u zelf in uw brief schrijft vindt er al geruime tijd overleg plaats tussen de korfbalvereniging en de gemeente. Gelukkig ligt er na een lange periode van zes jaar met veel overleg nu een collegebesluit. In de eerste plaats stemt u niet in met de realisering van het eigen club accommodatie, ten tweede stemt u in met het nieuwe huurtarieven voor de diverse Noorderpoort verenigingen en verwerkt u het nadelig effect hiervan in de begroting 2020. En als laatste scheld u de korfbalvereniging éénmalig de openstaande huur van €5.699,79 voor het gebruik van het Noorderpoort kwijt. Wij zijn vooral niet tevreden met een belangrijk deel van het besluit zijnde het niet mogen realiseren van een eigen clubaccommodatie. Het lijkt er namelijk op dat het gehele besluit, en dus ook dit onderdeel, een eenzijdig besluit van het college is en dus niet door de betreffende vereniging wordt gedragen. Dat vinden wij erg vreemd omdat zowel tijdens de raadsvergadering van 15 oktober 2018 als op die van 17 december 2018, beide partijen dichterbij overeenstemming waren. Waar is het in dit proces fout gelopen. Verder gaat u in op de renovatie en overige kosten van het veldje Noorderpoort. Een veldje dat volgens ons op dit moment een openbaar karakter heeft. Tijdens het overleg met de vereniging op 12 april jongstleden is het gebruik van dit veldje als onderdeel van een totaal aanbod door het college ingebracht. Op 12 juni jongstleden, meld het college daar aan in overleg met de vereniging dat het Noorderpoort accommodatie als afdoende wordt beschouwd en dat het aanbod dat op 12 april jongstleden aan de vereniging is gedaan wat u betreft onverkort van kracht bleef. Er is geen overeenstemming. Wel heeft dit gesprek nog geleid tot een nader te onderzoeken alternatief waarvan u op dat moment de haalbaarheid niet kon inschatten en mede afhankelijk was van externe partijen. Welke alternatieven het hier betrof is ons en ook de vereniging onbekend. Om welk alternatief ging het hier. Voorzitter, zoals u weet denken wij als fracties, en de raad ook, met u mee. Zou het bijvoorbeeld mogelijk zijn om de korfbalvereniging tot het moment van eventuele verhuizing van de gehele hockeyclub naar het Noorderpoort, dat de vereniging de kleedruimtes van het Noorderpoort blijft gebruiken en betalen. De vereniging toestemming krijgt om een klein onderkomen met kantine en sanitair voor eigen rekening neer te zetten en op het moment dat de hockeyvereniging van haar huidige locatie naar het Noorderpoort complex verhuist het eigen onderkomen door de korfbalvereniging wordt verwijderd. Als afsluiting nog drie vragen; wat is nu de concrete positie van de korfbalvereniging. Diezelfde vraag geldt ook voor de hockeyvereniging. En wat worden de concrete posities in de komende periode voor zowel de korfbalvereniging als de hockeyvereniging. Dank u wel, dat was het in eerste termijn.

0:17Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Ik weet even niet wie de termijnen hier bepaalt, maar het waren snelle anderhalve pagina meneer Bieze. Complimenten. Portefeuillehouder, mevrouw Veenstra.

0:07Mevr. L. Veenstrawethouder SP

Dank u wel. Mevrouw de voorzitter mag ik meneer Bieze vragen om zijn laatste concrete vraag te herhalen want die heb ik niet helemaal meegekregen.

0:02Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

De heer Bieze.

0:14Dhr. E. Biezefractievoorzitter GBS

Dat mag natuurlijk. De laatste concrete vraag was; wat worden de concrete posities in de komende periode voor zowel de korfbalvereniging als de hockeyvereniging.

0:05Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Portefeuillehouder.

2:33Mevr. L. Veenstrawethouder SP

Dank, dank voorzitter. In de drie concrete vragen aan het eind en in het stuk ervoor en af van de heer Bieze een paar opmerkingen naar aanleiding daarvan. Ten eerste vraagt de heer Bieze wat het alternatief is geweest wat door in het laatste overleg ten tafel is gekomen, wat niet bij de vereniging bekend zou zijn en wat niet bij uw raad bekend is. Het is wel bij de vereniging bekend want een van de laatste overleggen die ik gevoerd heb met de korfbalvereniging was in aanwezigheid van de Koninklijke Nederlandse Korfbalvereniging en daar is het alternatief op tafel gekomen van een kunstgrasveld. Daarvan konden wij op dat moment de financiële bedragen niet overzien alleen we hebben toen wel aangegeven van dat lijkt ons een brug te ver en inderdaad zijn de bedragen van een kunstgrasveld ook van dusdanige orde en grootte dat het niet haalbaar is. Dat is dat. U verzoekt om voor de korfbalvereniging een soortgelijke constructie neer te zetten als zijnde nu met de hockeyvereniging aan de hand is en dan voor eigen rekening dat de korfbalvereniging de accommodatie daar mag realiseren. Ja dat is onderdeel geweest van de constante gesprekken van de afgelopen periode en daarvan hebben wij steeds gezegd van dat is niet aan de orde, wij handhaven het besluit zoals we dat genomen hebben bij het aangaan van de Noorderpoort constructie en dat betekend dat de korfbalvereniging gebruik maakt van de kantine en de kleedruimtes binnen het Noorderpoort en inderdaad is er sprake van, want dan komen we op het huidige concrete posities van de verschillende verenigingen uit. Dat betekend dus voor de korfbal dat zij gebruik maken van kantine en kleedruimtes in het Noorderpoort. Dat de hockeyvereniging conform de afspraken die er gemaakt zijn in 2015 zolang als er levensduur is van het huidige hockeyveld, en dan praat je ongeveer 2023, daar mag zijn, daar ook een accommodatie heeft en huur betaald voor de kleedruimtes van het Noorderpoort. Wat zij ook netjes doet. Einde levensduur veld betekend ook een verplaatsing van een nieuw veld naar de locatie nabij het Noorderpoort en dan eindigt ook de accommodatievoorziening van de hockeyvereniging. En dan heb ik volgens mij daarmee ook de laatste vraag die ik u liet herhalen wat worden de komende periode de posities, nou dat zoals ik zonet genoemd heb.

0:09Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

De heer Bieze.

3:27Dhr. E. Biezefractievoorzitter GBS

Ja, voorzitter dat zijn duidelijke antwoorden. Maar volgens mij, ja nee dat geef ik gewoon toe, dat is zo, maar het is natuurlijk wel zo dat wij in 2012 een besluit hebben genomen en ik ken het raadsvoorstel van toen heel goed, dat wij toen een besluit hebben genomen, dat de hockeyclub na de afschrijving van het veld, van het nieuw aangelegde veld in 2008, naar circa 12 jaar zou gaan verhuizen. En nu is het, als ik vanaf 2008 reken, dan is dat 2020, daar trekken we dus nog een drie jaar bij, minimaal. En ik kan me ook herinneren dat wij gezegd hebben, of dat u richting de korfbalclub hebt gezegd van de gemeente heeft geen geld. Nou als u een nieuw kunstgrasveld aan wil leggen dan bent u bijna 2 ton kwijt volgens mij, dus op dit moment is dat ook niet aan de orde en is het maar zeer de vraag of het dan ook aan de orde is. Dus vandaar ook mijn vraag van kunnen wij niet komen tot een tijdelijke overgangsperiode waarin de korfbalclub na zo lang in gesprek met u te zijn geweest, waarin veel overleg heeft plaatsgevonden, ik hoorde 30 maal in 6 jaar, waarin u in 2018 oktober en december 2018 hier in deze raad zei dat er bijna een klap op was gegeven en dat het nu zo is dat u vasthoud aan de keiharde lijn van de korfbalclub mag geen eigen accommodatie, mag geen kantine faciliteiten en mag geen sanitair bouwen op haar eigen terrein, op haar terrein zeg maar. Terwijl als we die discussie nog even verder doorvoeren dan ik u nog wel een aantal voorbeelden geven van de hockeyclub waarvan we gezegd hebben van nou we komen u tegemoet. Ik zie ook allerlei activiteiten bij de hockeyclub waarin het complex wordt gemoderniseerd. Waarvan ik mij dan afvraag als u zegt van dat in 2023 gaat de hockeyclub in zijn geheel verhuizen, wat dus veel geld gaat kosten, ik mij dus afvraag waarom ga je dan verbouwen en ik snap, ik begrijp, dat de hockeyclub dat wil en dat ook kan doen op dit moment, maar ik begrijp het niet op basis van de visie die wij en het besluit die wij toentertijd, in 2012, hebben genomen. En als je aan de ene kant dus ruimte biedt aan de ene partij, aan de sportvereniging, de hockeyclub, en aan de andere kant zegt van ja maar wij houden keihard vast aan onze lijn die we met elkaar hebben afgesproken, nou ik ga het hier nu niet zeggen, maar ik kan u voorbeelden geven dat dat dus gebeurd. En dat vind ik dus gewoon niet kloppen in deze hele discussie. Dank u wel. En vandaar dat ik u, sorry hoor, maar dat ik nogmaals vraag van wilt u alstublieft nadenken over een tijdelijke overgangsperiode en ik ben ook heel benieuwd natuurlijk wat de andere raadsfracties hierover denken. Dank u.

0:19Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Ik geef het woord aan de portefeuillehouder voor antwoord op deze laatste vraag. Als dat de aanleiding geeft voor verdere debat dan moeten we dat agenderen. Portefeuillehouder.

1:13Mevr. L. Veenstrawethouder SP

Dank. Het hockeyveld en we hebben volgens mij steeds gesproken over de levensduur van het hockeyveld en dat is nu bepaald op ongeveer 2023 en we hoeven hem ook dus nu nog niet aan te leggen dus ik hoef nu ook nog geen zak met geld op het bureau te hebben, maar wij weten dat de investering er aankomt dus daar zullen wij in onze ja in onze financiële overzichten zullen wij daar rekening mee moeten gaan houden, maar er is altijd gesproken over levensduur van het veld en op basis daarvan zijn ook de afspraken gemaakt en is het dus niet zo dat we de ene vereniging meer ruimte geven dan de andere vereniging, nee dit zijn de afspraken die destijds met de hockeyvereniging gemaakt zijn. En ja u mag daarvan alles van vinden natuurlijk, u refereert ook aan wat daar gebeurd bij mijn weten gebeurd er rondom het hockeyveld en rondom de accommodatie van de hockeyvereniging niets wat daar niet mag gebeuren conform die afspraken die daar toen gemaakt zijn. Ja en u herhaalt uw verzoek om een overgangsperiode voor de korfbalvereniging en daar heb ik volgens mij in de eerste ronde al antwoord op gegeven.

0:10Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

De heer Bieze. Niet voor een nieuw, voor een conclusie

0:19Dhr. E. Biezefractievoorzitter GBS

Nee, dat is duidelijk. Ja, kijk u houdt als college uw lijn vast en daarom vroeg ik ook even aan mijn collega's van hoe zitten die er nu in, kijk want als ik alleen sta ja dan hoef ik verder geen dingen te doen lijkt mij. Dus mijn verzoek blijft even staan van hoe denken de andere fracties daar over.

0:22Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Maar als u, met alle respect, maar als u dat wil weten moet u uw rechtsmiddelen gebruiken en uw raadsmiddelen gebruiken om het te agenderen. Mevrouw Schipper.

0:10Mevr. G. Schipperraadslid PvdA

Voorzitter ik zou graag willen voorstellen of we dit inderdaad op de agenda kunnen zetten en dan het debat kunnen voeren, indien mogelijk is. Dat zal het prettigste zijn.

0:06Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Volgens mij heeft u daar de middelen toe dus niets staat u in de weg.

0:07Dhr. E. Biezefractievoorzitter GBS

Nee, ook prima. Dus dat gaan we dan agenderen voor 14 oktober of zo geloof ik.

0:16Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

We wachten uw verdere acties af. Binnen de grenzen van de wet.

0:07Dhr. E. Biezefractievoorzitter GBS

Ja nou dat is natuurlijk vanzelfsprekend. Nee, we komen er op terug. Dank u.

8. Schriftelijke vragen
0:25Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Gaan we door naar de schriftelijke vragen. De heer Pals heeft antwoord gehad op zijn vragen, ik weet niet of dat nog aanleiding geeft tot een verdere reactie.

0:14Dhr. K. Palsfractievoorzitter D66

Dank u voorzitter. Nee, op dit moment, vragen waren duidelijk uiteengezet en is op dit moment laten we het er nog bij, maar we komen er best nog wel weer op terug, maar niet in dit stadium. Dank u.

0:03Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Ok, dank u wel.

9. Lijst met ingekomen stukken
0:23Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Dan is van de lijst van ingekomen stukken zijn drie zeer nauw samenhangende documenten geagendeerd door de heer Mellies. En die gaan allen over het G5 netwerk als ik het goed heb. De heer Mellies.

0:53Dhr. J. Melliesfractievoorzitter Lokaal Betrokken

Ja, dank u wel voorzitter. Ja het 5G opvolger van 4G, supersnel internet, dat gaat de komende jaren uitgerold worden hier in Nederland, Europees zijn er richtlijnen voor vastgesteld. Een aantal steden, Maastricht volgens mij en Amsterdam die zijn als eerste aan de beurt en die hebben ook al beide richting het ministerie geklaagd over a; bezorgdheid rondom mogelijke gezondheidsklachten en de andere gemeente die had iets over het straatbeeld. Want er moet waarschijnlijk om elke hoek moet er een antenne komen te staan. Nou ben ik geen wetenschapper en ik weet ook niet of dat 5G nou schadelijk is of niet, dus daar ga ik nu verder ook niet op in, maar ik zou wel graag willen weten wat de stand van zaken is rondom 5G in onze gemeente.

0:06Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Portefeuillehouder, mevrouw Brongers.

0:30Mevr. G. Brongers-Roffelwethouder CDA

Ja, dank u wel voorzitter. Wij zijn recentelijk benaderd inderdaad door de Rijksoverheid en door de VNG om over dit proces mee te denken. Er wordt een gesprekstafel ingericht in onze provincie waar wij als gemeente ook aan deelnemen en tijdens die gesprekken zullen we kijken hoe en op welke manier wij 5G hier kunnen uitrollen in onze gemeente. Dat is op dit moment de stand van zaken.

0:05Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

De heer Mellies, LB.

0:27Dhr. J. Melliesfractievoorzitter Lokaal Betrokken

Ja, dank je wel voorzitter. Goed er staat ons nog wat te wachten dus, maar klopt het ook dat het zo is dat in de telecomwet, die wordt daarom gewijzigd, dat daarin komt te staan dat de telecom aanbieders zonder tussenkomst van gemeente hun netwerk mogen uitrollen. Want dat zou ik wel een hele vreemde vinden dat wij daar als gemeente zelf niet over gaan. Klopt dat?

0:04Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Portefeuillehouder, mevrouw Brongers.

0:40Mevr. G. Brongers-Roffelwethouder CDA

Het is mij bekend dat in de najaar de nieuwe telecomwet bekend zal worden zeg maar. Dus in die zin is het voor mij wel een beetje glazen bol wat daar precies in komt te staan, dat vind ik wat lastig te beoordelen. Het gaat er wel om, dat is wel een belangrijk punt, dat wat er dan ook in de wet komt te staan dat dat moet voldoen aan de internationale normen die daarover zijn afgesproken en binnen die kaders zullen wij ook verplicht zijn de 5G uit te rollen zodat er voldoende bescherming is voor de gezondheid. Dat is wat mij op dit moment bekend is.

0:06Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

De heer Mellies, ter afronding.

0:14Dhr. J. Melliesfractievoorzitter Lokaal Betrokken

Ja, ik wist natuurlijk dat, het is nog toekomstmuziek, maar goed voordat we het weten is het zover, maar ik neem aan dat wij t.z.t. als het deze kant op komt dat wij daarover, uitvoerig, over geïnformeerd worden. dank u wel.

0:05Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Nou daar ga ik van uit, hè portefeuillehouder.

0:03Mevr. G. Brongers-Roffelwethouder CDA

Dat is een aanname hoor ik, ja.

10. Lijst met openstaande toezeggingen en moties
1:57Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Gaan we naar de lijst van openstaande toezeggingen en moties. Ik stel u voor om van deze lijst te verwijderen de afspraak dat we de begrotingswijziging en afspraken rond financiële solidariteit rond de RIGG er afhalen want die zijn geagendeerd. Die gaan we bij de raadscommissie van 4 november bespreken. Verder stel ik voor dat we 138, dat gaat over de gevaarlijke verkeerssituatie op de Onstwedderweg, afvoeren want daar is de locatie is bezocht door de portefeuillehouder en daar zijn aanpassingen aangebracht conform verzoek. Akkoord. Beleidsplan integrale schuldhulpverlening, daar heeft u brief over gekregen die kunnen we ook afvoeren. En dan staat er bij de moties nog het evenementenbeleid opgevoerd, dat valt onder mijn verantwoordelijkheid, dat hadden we bedacht voor 4 november, ik verzoek uw toestemming om dat te verdagen naar februari 2020. Waarom? Omdat we voor een andere procesgang gekozen hebben. we hebben besloten om aan de voorkant partijen die veel te maken hebben met het evenementenbeleid te raadplegen over de vraag hoe zij het graag zouden willen zien in plaats van eerst een stuk te maken en dat dan voor te leggen. En dat kost aan de voorkant iets meer tijd. De heer Idema, SP.

0:08Dhr. E. Idemaraadslid SP

Voorzitter voor die festivals en in februari is het dan niet te laat voor de organisatoren om nog iets te kunnen organiseren in april of zo.

0:27Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Nou wij doen het al decennia zonder evenementen beleid als ik het goed heb en toch gebeurd er nogal wat dus dat gaat gewoon door en wellicht kunnen we de ervaringen nog even meepikken in definitieve evenementenbeleid. Nee dit heeft geen opschortende werking voor activiteiten integendeel. Maar bent u daarmee akkoord want daarmee verplaatsen we het naar ?????? Dank u wel.

11. Vragenuur
12. Interpellaties
13. Rondvraag
0:11Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Dan gaan we naar de rondvraag. Gegeven het feit dat er geen vragenuur of interpellaties zijn.

0:15Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Ik wil even alle vragen inventariseren die dringend van aard zijn en kort gesteld kunnen worden. De heer Van der Heide heeft een vraag. De heer Van der Heide.

0:29Dhr. F. van der Heideraadslid CU

Dank u wel voorzitter. Ja in die zin is het dringend omdat we vooruit moeten kijken naar volgend jaar en we dit jaar hebben gemerkt dat eikenprocessierups ook volop in onze gemeente aanwezig was en de lasten daarvan ook te ondervinden waren. Mijn vraag is hoe gaat de gemeente hiermee om en wat is het landelijk beleid. Wordt dit uitgezet in alle gemeenten of is het iedere gemeente voor zich. Want ik zie ook oplossingen op milieuvriendelijk gebied van aanpak. Ja hoe wordt hiermee omgegaan.

0:07Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Dank u wel. Het is wel een enorme oprekking van het begrip dringend wat mij betreft.

0:05Dhr. F. van der Heideraadslid CU

Ja, het jeukte mij dus.

0:08Dhr. F. van der Heideraadslid CU

Nou over wat u allemaal wel of niet jeukt daar ga in niet over in discussie dus

0:01Dhr. F. van der Heideraadslid CU

Dat was het wel voorzitter.

0:07Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Zijn er nog meer vragen voor de rondvraag. De heer Pals, D66.

1:23Dhr. K. Palsfractievoorzitter D66

Ja voorzitter we hebben twee vragen. En de eerste is; dat gaat even over de Stationslaan. Daar is men of is het college druk bezig om de laan en de straat te vernieuwen et cetera, maar afgelopen 12 september is er toch weer een knoeperd van een tak van de boon gevallen en dat heeft wel indruk gemaakt bij de bewoners en die vroegen zich toch wel werkelijk af om wat haast te maken met in ieder geval wat loszittende takken te verwijderen. Want deze die nu van de boom is gevallen was niet misselijk en ik wijs u er nog even op dat volgende week zaterdag vindt daar een heel groot evenement plaats zoals u weet, het zoveel jarig bestaan van het Ubbo Emmius dus je moet er niet aan denken dat deze tak eerder was gevallen. Dat is ten eerste. En mijn tweede is ja nou ja heel Nederland is daar toch mee bezig en ik hoor binnen onze gemeente een beetje weinig, is het programma aanpak stikstof en ik vraag me werkelijk af welke hoeveel objecten et cetera staan er in onze gemeente on hold. En het allerbelangrijkste, en dat zingt toch echt wel een beetje in de gemeenschap is loopt ook de aanleg met de spoorlijn Veendam-Stadskanaal, loopt die ook gevaar c.q. vertraging. Dat zijn de vragen.

0:17Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Dank u wel. Voor de eerste vraag de eikenprocessierups denk ik dat ik naar mevrouw Brongers moet en datzelfde geldt denk ik voor de Stationslaan onderhoud bomen. Portefeuillehouder mevrouw Brongers.

1:45Mevr. G. Brongers-Roffelwethouder CDA

Ja, dank u wel voorzitter. Ik begin maar bij de vraag van meneer Van der Heide over de eikenprocessierups. Wij hopen inderdaad dat wij zeg maar de uitbreiding voor volgend jaar behoorlijk de kop hebben ingedrukt door alle nesten te verwijderen. Op dit moment werken wij samen met de provincie om te kijken welke kennis hebben wij omtrent dit soort beesten en hoe wij daarmee om moeten gaan. Alsook met het kennisplatform en het landschapsbeheer. Dus wij delen elkaars kennis. Het landschapsbeheer heeft bijvoorbeeld ook speciale vallen geplaatst die wij gaan monitoren dus het heeft behoorlijk de aandacht, maar een hele zeg maar concrete oplossing hebben wij niet want we hebben ook de ervaring dat we de natuur niet in alle goede standen kunnen bewegen wat ons betreft. Dat voor wat betreft de vraag over de eikenprocessierupsen. De stand van zaken aan de Stationslaan met afvallende takken. Nou ik hoop in de eerste plaats dat de bewoners daar dan zelf melding van hebben gemaakt, ik dacht dat u de datum van 12 september noemde, dat is al even geleden. Maar in het kader van de op handen zijnde reünie en de feestelijkheden daaromtrent daarover zijn met het Ubbo Emmius afspraken gemaakt over hoe de omgeving eruit ziet en daar hebben wij speciale aandacht voor. Dat waren mijn vragen voorzitter dacht ik.

0:10Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Dank u wel. Dan de vraag; invloed stikstof uitspraak. Portefeuillehouder de heer Borgesius.

1:10Dhr. G. Borgesiuswethouder VVD

Ja, dank u wel voorzitter. Vanzelfsprekend wat de heer Pals inbrengt is dat hier in dit huis ook bekend. Daarop zijn we verschillende lijsten nagelopen, maar ze hebben ook de lijsten nagelopen die de provincie heeft gepubliceerd. En tot op heden zijn er binnen onze gemeente nog geen projecten waarvan wij nu zouden kunnen zeggen vanwege de pasuitspraak dat die on hold zijn gezet. Voor wat betreft uw andere vraag ten aanzien van de spoorlijn. We weten met zijn allen die staat gepland voor 2024-2025, en voor zover nu ons op dit moment bekend zit dat in het projectenboek als ik het zo mag formuleren van ProRail en uit dat projectenboek van voorgenoemde instantie zal moeten blijken of de lijn Veendam-Stadskanaal daar ook onder de passenregeling valt de ja of de nee. Maar dat signaal hebben wij tot op dit moment nog niet ontvangen en dat is, dat signaal is in feite tot en met vanmiddag.

0:11Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

De heer Pals, D66.

0:54Dhr. K. Palsfractievoorzitter D66

Dank voor het antwoord over de pas aanpak. Het verheugd me dat er in ieder geval dat wij in ieder geval in Stadskanaal daar niet zo ernstig mee geconfronteerd worden of wat heet ernstig. Het is gewoon het nakomen van je beloftes. Dat is wat anders. Maar heeft u ook enig idee wanneer die uitspraak dan wel komt, morgen komt commissie Remkes met zijn tussenrapportage en dat zal ook wel weer invloed hebben op de projecten, maar goed een project duurt lang zoals u weet, morgen ligt die spoorlijn er ook nog niet. heeft u enig idee wanneer daar een uitspraak over te verwachten valt dan. Want ik neem aan dat u heel druk bezig bent met de voorbereidingen van het geheel et cetera en ook de provincie en wat u zei de ProRail, dus het zal toch wel duidelijkheid moeten zijn denk ik. Daar kun je toch geen half jaar mee wachten.

0:04Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

De heer Borgesius.

1:06Dhr. G. Borgesiuswethouder VVD

Kijk wat voor tijdsperiode dat zal zijn heer Pals dat is denk ik op dit moment nog onbekend. En ik denk u weet net zo goed dan ondergetekende en meerdere zelfs in deze zaal, dat met name ook van invloed is op het on hold zetten van bepaalde projecten de ja of de nee mede wat morgen dan officieel en misschien later door de regering wordt geaccordeerd van de voorstellen die nu circuleren, die hebben natuurlijk ook een enorme verlaging op het stikstofgehalte in zijn algemeenheid. En mogen die ruimte, als ik het zo mag formuleren, dan gebruikt worden weer om andere projecten daarmee op te starten. Dat is punt 1. En punt 2 voor wat betreft, en daar richt u zich denk ik ook specifiek op, de spoorlijn Veendam-Stadskanaal daar speelt natuurlijk een essentiële rol of in de directe nabijheid van de te ontwikkelende lijn natuurgebieden aanwezig zijn de ja of de nee. Nou en die inventarisatie die zal nog gemaakt moeten worden. Dat is denk ik wat ik op dit moment ervan kan zeggen voorzitter.

0:04Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Dank u wel. Hier moeten we het dus met zijn allen even mee doen.

14. Verklaring van geen bedenkingen zonnepark Barkelazwet Alteveer
1:37Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Ok, dan gaan we over tot besluitvorming met debat. Ik stel voor dat we agendapunt 14, Zonnepark Alteveer, bespreken en na de besluitvorming daaromtrent even een pauze inlassen. Is dat akkoord? Gaan we naar agendapunt 14, de verklaring van geen bedenkingen Zonnepark Alteveer. In de vergadering van 27 mei hebben we het ontwerpverklaring van geen bedenkingen vastgesteld. Daar zijn verschillende zienswijzen op ingediend. U heeft de indieners ook gehoord. De verslagen daarvan zijn op de website te vinden. Het college heeft als reactie een nota van zienswijze aan u gestuurd en stelt nu voor om de definitieve verklaring van geen bedenkingen vast te stellen. Dat is wat nu voorligt. Wie mag ik hierover het woord geven. De heer Remmers, de heer Bieze, mevrouw Ham, de heer Klopstra en mevrouw Sterenborg en de heer Mellies. Ik begin gewoon met de heer Remmerts, CDA.

0:06Dhr. K. Willemsraadsgriffier

De heer Hofstra.

0:09Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

De heer Hofstra, ik had al besloten dat het ongeveer iedereen was en ik begin toch gewoon bij de heer Remmerts CDA.

2:05Dhr. K. Remmertsfractievoorzitter CDA

Dank u wel voorzitter. Ons wordt gevraagd om in te stemmen met de nota zienswijzen en om als raad een definitieve verklaring van geen bedenkingen af te geven voor het zonnepark Barkelazwet Alteveer. Als CDA fractie zijn wij van mening dat hier een goed plan ligt en dat er zorgvuldig gewerkt is om dit plan ten uitvoer te brengen. Het park is van de oorspronkelijke 11 hectare teruggebracht naar 7,5 hectare. Dit om de landschappelijke inpassing te optimaliseren en het draagvlak te verbeteren. Het te rooien bos wat elders opnieuw geplant en komt uiteindelijk weer terug. er wordt een wandelbos aangelegd voor de bewoners in Alteveer. Er wordt beplanting aangebracht waarvan de hoogte en de soorten zelfs omschreven zijn. In de voorwaarden is vastgesteld dat in ieder geval 30% van het park in handen komt van de plaatselijke corporatie. En verder kunnen ook de inwoners hier in participeren. Wij zijn van mening dat de initiatiefnemers hun best hebben gedaan om zoveel mogelijk maatschappelijk draagvlak te verwerven. U bent als college van mening dat een draagvlak van 100% vrijwel nooit gehaald wordt en wij zijn dat met u eens. Het verheugd ons in de nota te kunnen lezen dat u als college op basis van de ingediende zienswijze het plan daar waar het mogelijk was nog weer hebt aangepast. O.a. het verleggen van een wandelpad langs een woning, beplanting en regels voor het vrachtverkeer. Er zijn twee hoorzittingen geweest om de indieners voluit de gelegenheid te geven hun bezwaren en wensen toe te lichten. Een aantal hebben daar gebruik van gemaakt. Wel vinden wij het jammer dat er niemand was van degenen die de 105 inzien 105 zienswijzen met eenzelfde tekst hebben opgesteld. Voorzitter als CDA fractie vinden wij dat er een goed plan ligt en dat er door alle partijen zorgvuldig is gewerkt om het plan Zonnepart Barkelazwet Alteveer op een goede manier te kunnen realiseren en wij stemmen dan ook in met de nota zienswijzen en we zijn voor het afgeven van een definitieve verklaring van geen bedenking. Dank u wel.

0:06Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Dank u wel. De heer Bieze, GBS.

0:49Dhr. E. Biezefractievoorzitter GBS

Ja voorzitter dank u wel. Wij hebben indertijd tegen gestemd op 27 mei omdat wij tegen dit zonnepark zijn, omdat dit volgens ons tegen de visie ingaat zoals we die als gemeenteraad van Stadskanaal hebben vastgesteld. Daarin, als ik mij herinner, hebben we het gehad over het eigen gebruik van de inwoners van Alteveer. Nou dat vinden wij heel erg zwaarwegend, het park is veel groter geworden dan de bedoeling was en volgens mij is de volgorde ook niet goed aangehouden, om eerst de daken te beleggen en daarna eens te kijken naar andere mogelijkheden. Dus dat is de reden dat wij tegen blijven stemmen. Dank u.

0:05Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Dank u wel. Mevrouw Ham, SP.

0:32Mevr. J.M. Hamraadslid SP

Wij van de SP hebben de stukken over het zonnepark in Alteveer gelezen. Het plan dat nu voorligt lijkt ons beter dan het oorspronkelijke plan. We zijn blij dat er geluisterd is naar de inwoners. Wel vinden wij het ook jammer dat er weinig opkomst was bij de hoorzitting. We hebben nog één vraag over het stuk. Er worden ontheffingsvergunningen van 30 jaar afgegeven voor het zonnepark, maar in het volgende stuk staat dat er na 25 jaar het bos moet worden herplant. Hoe ziet u dit gebeuren.

0:07Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Dank u wel. De heer Mellies.

0:38Dhr. J. Melliesfractievoorzitter Lokaal Betrokken

Ja voorzitter ik kan heel kort zijn. We vinden het een fantastisch plan, er is door de initiatiefnemer van het park hard gewerkt, de mensen zijn maximaal meegenomen en wat ons betreft kunnen we instemmen met de nota zienswijze en ook met de definitieve verklaring van geen bedenkingen, het afgeven daarvan. Wel nog een vraag. Dat betreft de storting in het gebiedsfonds. Daar staat verder hier niets over in. Komt er een storting in het gebiedsfonds en in algemene zin; hoe staat het eigenlijk met het gebiedsfonds. Want daar horen we ook vrij weinig over. Dank u wel.

0:06Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Dank u wel. De heer Hofstra, PvdA.

4:04Dhr. E. Hofstrafractievoorzitter PvdA

Ja, dank u wel voorzitter. Ja dat klopt inderdaad, ik zie het ook op mijn bordje staan. Voorzitter nee we kunnen we hebben het hier natuurlijk al uitgebreid over gehad voor het reces, voor de grote vakantie. Samenvattend denk ik dat wij moeten zeggen dat wij dezelfde conclusie hebben als meneer Bieze, maar ik wil daar wel wat dieper ingaan op de argumentatie van ons. Draagvlak wordt in onze visie Stadskanaal op zon uitgebreid genoemd. Nou u geeft ook aan van 100% draagvlak lijkt ons haast onmogelijk. Dat denk ik ook. Maar wat betreft dit geval is het denk ik wel een gemiste kans dat het college niet een zin althans heeft gewijd aan het feit dat drie omwonenden een geldbedrag van €15.000,- is geboden om van bezwaar en beroepsmogelijkheden af te zien. Ik denk dat het heel belangrijk is dat wij wel dat signaal hadden afgegeven dat wij dat in het vervolg niet zien, niet willen zien, dat draagvlak in die zin dus ook niet te koop is. Dus wat dat betreft is dat wat ons betreft is dat een gemiste kans. Past niet in de visie Stadskanaal op zon, dat hebben wij voor het reces ook al aangehaald. Dat vinden wij nu nog steeds, waarbij we overigens wel blij zijn met de aanpassingen die nog door de aan de hand van de zienswijzen gedaan zijn. Wat ons daarbij ook opvalt is dat wij afgelopen 9 september hier het nieuwe beleid rondom de laatste oplaadzone hebben besproken en dat dat neigt naar een strenger beleid voor de oplaadzone, maar daarentegen zien we hierin eigenlijk een afwijking van de visie Stadskanaal op zon. Dus eigenlijk een soepeler toepassing van ons eigen kader. Dat vinden we tegenstrijdige signalen, dat vinden we niet goed, dus wat ons betreft blijft ook de conclusie dat het niet past in onze visie Stadskanaal op zon. En dan loopt dat ook nog doorelkaar, de argumentatie loopt doorelkaar. Vanuit het college en ik zie het hier in de raad ook gebeuren. En wel om deze reden wordt gevraagd om een verklaring van geen bedenkingen, maar sec wat wij daar mogen doen is kijken of een initiatief voldoet aan de eisen van goede ruimtelijke ordening. Nou dan kunnen we met dit initiatief misschien best nog wel een eindje komen. Maar wij hebben natuurlijk ook onze eigen visie Stadskanaal op zon vastgesteld. Dat is dan onze eigen kader. Maar juridisch, en dat is een denk ik interessante vraag die nog wel uitdieping behoeft, denk ik niet hier, maar ik denk dat op de hogere politiek en juridisch niveau juridisch telt alleen of er sprake is van goede ruimtelijke ordening, dus juridisch geldt ons eigen kader niet, dat loopt wel doorelkaar heen, dat zie ik ook in de argumentatie van het college, het college noemt bijvoorbeeld over het stukje van draagvlak dat het draagvlak niet 100% is, doet er niets aan af, omdat het punt op zichzelf geen weigeringsgrond oplevert voor een VWGB. Ja dat klopt, maar dat is lokaal eigenaarschap ook niet en toch neemt het college het lokaal eigenaarschap argument mee als positief argument. Dus het loopt allemaal wat doorelkaar. Samenvattend zijn wij nog steeds van mening dat het plan niet voldoet aan de visie Stadskanaal op zon. Dat van ons niet alleen gevraagd kan worden of het voldoet aan goede eisen van ruimtelijke ordening, maar dat wij ook daarna moeten kijken naar dat kader van visie Stadskanaal op zon en dat wij dus daarom ook geen definitieve verklaring van geen bedenkingen af willen geven. Dank u wel voorzitter.

0:05Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Dank u wel. De heer Klopstra, VVD.

2:04Dhr. H. Klopstrafractievoorzitter VVD

Dank u wel voorzitter. Ja de VVD is op zich voorstander van het afgeven van die verklaring. Ik heb een aantal argumenten gehoord die ik onderschrijf, die de VVD onderschrijft om daar voor te zijn. ik zal ze niet herhalen. Ik wil wel een puntje van zorg uitspreken en ik heb mijn collega meneer Hofstra net horen zeggen ja juridisch hebben we niet zo heel veel speelruimte want is het wel of niet inpasbaar en daar liggen de criteria. Dat is in belangrijke mate wel juist, maar we hebben natuurlijk ook een politieke vrijheid van besturen en dat staat los van de juridische al dan niet inpasbaarheid van dit verzoek. Wat mij zorgt is het gegeven dat er in de reactie van het college nu wordt gesteld dat 30% van zeg maar de eigendom, even zakelijk weergegeven, komt te liggen bij de coöperatie in Alteveer die zou moeten worden opgericht. En ja daar loopt mijn achtergrond wat voor de voeten dat zie ik nog niet zo. Waarom zie ik dat niet? Omdat er kennelijk de bedoeling is dat de initiator van het park uiteindelijk na een jaar ongeveer de zaak gaat overdragen aan een besloten vennootschap en die besloten vennootschap die kent aandelen en 30% van die aandelen gaan dan in die coöperatie. En de aandeelhoudersvergadering heeft twee hele belangrijke bevoegdheden, dat is het bestuur benoemen en bepalen waar de winst naar toe gaat. Maar de bestuurder bepaalt hoeveel kosten hij maakt. Dus als er heel veel kosten worden gemaakt en dus geen winst is er geen winst te verdelen. En als de aandeelhoudersvergadering besluit bij meerderheid van 70% de winsten in de besloten vennootschap te houden als reserve ja dan kunnen de 30% van de coöperatie stemmen wat ze willen, maar dan blijft het geld gewoon in die B.V. zitten. Als de bestuurder met goedkeuring van de aandeelhoudersvergadering besluit dat hij of zij of iemand anders een enorm salaris mag gaan verdienen omdat er genoeg geld binnenkomt dan wordt er weer geen winst gemaakt en krijgt de coöperatie dus niets. En vraag is aan het college; hoe denkt het college dat risico en die gegevens te ondervangen. Dank u wel voorzitter.

0:06Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Dank u wel. Mevrouw Sterenborg, CU.

0:25Mevr. I. Sterenborg-Kooijraadslid CU

Ja dank u wel voorzitter. 27 mei hebben we hier ook al uitgebreid over gesproken daarom wou ik het hier kort houden. We hebben toen aangegeven dat als de hoorcommissie dan de eventuele zienswijze gehoord hebben en dat we dan een definitief standpunt innemen. Inmiddels is dat gebeurd en naar onze mening is er geen aanleiding om de verklaring van geen bedenkingen niet af te geven. We gaan dus akkoord met het voorstel.

0:16Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Dank u wel. Aantal vragen, drie in totaal als ik goed tel. Voor de portefeuillehouder de heer Borgesius. Bent u zover? De heer Borgesius.

3:51Dhr. G. Borgesiuswethouder VVD

Ik denk dat het zal lukken voorzitter. Ja de eerste vraag is volgens mij de vraag die mevrouw Ham stelde namens de SP. Voor wat betreft ontheffing 25 jaar/30 jaar, ik geef toe dat u die antwoorden laat heeft gekregen, laat ik dat even duidelijk vooropstellen, maar de antwoorden die u nog heeft gekregen naar aanleiding van die hoorzittingen en ook van naar aanleiding van de vragen die commissieleden hebben gesteld, wordt daar denk ik op geantwoord. Wij hebben contact gehad met de provincie en de provincie heeft duidelijk gezegd van ; ok die 25 jaar die staat er, maar voor ons is dat geen harde eis. 30 jaar is voor ons ook goed en niet veel langer. En die antwoorden heeft u gehad, allen dacht ik. Dus dat even richting mevrouw Ham. De heer Mellies vroeg specifiek naar het gebiedsfonds. Daar kan ik in die zin kort over zijn, getekende verklaring van de exploitant naar de stichting gebiedsfonds is vandaag getekend. En u weet ook, en dat kunnen we hier ook rustig zeggen, want dat is hier de revue wel eens gepasseerd, dat dan spreken wij over €75.000,-. Dus dat is achter de rug. U vroeg ook namelijk in zijn algemeenheid, nou ja dat gaat er natuurlijk om op het moment dat men gaat bouwen dat is afhankelijk van de gesprekken die ook de stichting gebiedsfonds voert met de exploitanten. Wanneer exact de storingen worden verricht in het gebiedsfonds. Maar deze oefening komt wat ik u net zei is vandaag getekend. Ja dan kom ik denk ik terecht bij de heer Klopstra. De heer Klopstra zijn betoog is mij vanzelfsprekend niet onbekend en daarover worden ook ongetwijfeld tussen de eventueel beoogde coöperatie die ook tijdens de zienswijze of de hoorcommissie moet ik zeggen op 27 augustus jongstleden Gronings Groen heeft ingesproken. De woorden die de ik denk beoogde voorzitter van die coöperatie toen heeft uitgesproken richting de hoorcommissie zijn alom bekend en op dit moment wat ik richting de heer Klopstra kan zeggen dat wij vanzelfsprekend onze uiterste best zullen doen om daar ook in de voortgaande gesprekken die plaats zullen vinden, de desbetreffende coöperatie in oprichting daaraan te houden. Maar daarmee, en zo eerlijk moeten we denk ik ook zijn, daarmee houdt ook onze macht een beetje op. Van het gaat dan op dit moment op het moment dat wij met de exploitant de huidige exploitant daar goede afspraken over kunnen maken en die worden eventueel, want dat moet dus ook nog gebeuren, laten we ook zo nuchter zijn en helder daarover zijn, dat die dan worden overgedragen naar wanneer dat eventueel zal plaatsvinden naar een toekomstige coöperatie dat dat goed wordt vastgelegd. En daar zullen wij dus nog uitdrukkelijk over gaan gesprekken gaan voeren met de huidige exploitant. Maar dat risico is latent aanwezig, dat zal ik niet ontkennen.

0:09Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Dank u wel. Ik zag in ieder geval dat de heer Mellies nog wil reageren. De heer Mellies, LB.

0:54Dhr. J. Melliesfractievoorzitter Lokaal Betrokken

Ja dank u wel voorzitter. Toch nog even over het gebiedsfonds. Nou is het zo dat wanneer nu hebben we een aantal initiatieven gehad, er zijn een aantal parken gerealiseerd, de eerste twee parken zijn de Deense firma's achter de Rode Loper en op het Philips terrein, ik weet niet eens of het eerste park überhaupt wel iets gestort heeft in het gebiedsfonds, maar wat mij dus opvalt is dat dus de een die doet het een jaar of een eenmalige storting de ander doet een jaarlijkse bijdrage, wat is ik ben toch even benieuwd wat nou eigenlijk de leidraad is vanuit de gemeente van om over dat gebiedsfonds, ik bedoel het lijkt het een beetje alsof het een beetje nou wild west die term heeft mijn buurman al in gebruik, maar het is niet echt dat er beleid op gevoerd wordt lijkt het wel op het gebiedsfonds. Kunt u daar misschien toch nog iets meer over kwijt.

0:05Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

De heer Borgesius.

1:03Dhr. G. Borgesiuswethouder VVD

Dat kan vanzelfsprekend heer Mellies. De eerste twee parken waar u over sprak, Vleddermond en laten we dan het andere parkje dan ook of parkje of park wat u wilt van 7,5 hectare op het Mercurius Business plein noemen, dat zijn twee parken die hebben zich gevestigd op industriegrond. En daarop zijn industriële activiteiten mogelijk. En dat is in die zin gebeurd door deze twee zonneparken. En daarop heffen wij geen storting en kunnen wij ook geen heffing doen voor wat betreft een storting in het gebiedsfonds want het is namelijk industriebestemming. Op het moment dat er sprake is van een zonnepark in de landschappelijke zone of eventueel de zone waar we binnenkort over gaan spreken en wij moeten het bestemmingsplan aanpassen voor een ontheffing van 30 jaar dan wordt er gesproken over een storting in het gebiedsfonds.

0:23Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Is er behoefte aan een tweede termijn? ik kijk even rond. We hebben één vraag voor de tweede termijn en nog een reactie van de heer Maarsingh CDA en de heer Mellies. De heer Maarsingh, CDA.

1:22Dhr. A. Maarsinghraadslid CDA

Ja voorzitter dank u wel. ik wil geen ingewikkelde vragen stellen, maar wij hebben in onze begroting hebben wij ook gelden ingeboekt voor de onroerende zaakbelasting. En het is ons nog steeds niet helemaal duidelijk of daar al tarieven voor zijn vastgesteld, het zijn industriële bouwwerken volgens de formules en nu dat er toch want ik ga ervanuit dat of wij gaan ervanuit dat natuurlijk ja dan in zo'n gebiedsfonds niks wordt gestort maar dat heeft niks te maken met de OZB, daar hebben wij één lijn voor welk gebouw of bouwwerk dan ook, maar wilt u zich daar eens op voorbereiden college om dat ook even duidelijk te maken want dan het is allemaal later dan verwacht denken wij misschien wel later dan ingeboekt, maar het is toch een belangrijk onderdeel want het levert natuurlijk toch veel meer op dan een gebiedsfonds en met name voor ons als gemeente dan is dat een behoorlijk bedrag denken wij. Maar goed u komt met een voorstel dat is de vraag.

0:07Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Nou u komt met een voorstel is een opdracht, maar u bedoelt; komt u met een voorstel.

0:12Dhr. A. Maarsinghraadslid CDA

Nee, maar goed het hoeft nou allemaal niet, maar misschien de heer Borgesius weet heel veel, maar om hem niet al teveel te belasten willen we toch in de toekomst dat

0:06Dhr. E. Hofstrafractievoorzitter PvdA

Voorzitter ik wil graag een vraag stellen aan meneer Maarsingh.

0:03Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

De heer Hofstra, PvdA.

0:09Dhr. E. Hofstrafractievoorzitter PvdA

Of het vooruitzicht van hogere OZB opbrengst voor onze gemeente een invloed heeft gespeeld bij besluitvorming van het CDA fractie om een VVGB af te geven ja of nee.

0:33Dhr. A. Maarsinghraadslid CDA

Nee, dat heeft absoluut geen rol gespeeld, maar er is natuurlijk wel een besluit genomen dat zonneparken OZB plichtig zijn en ik denk dat wij, als die mogelijkheid er is, er ook gebruik van moeten maken. Want wij laten, nee wij laten dat natuurlijk nooit een doorslag geven, dat zal niemand doen denken wij, maar het is wel mooi om te weten of er nou ook werkelijk geld binnenkomt straks.

0:07Dhr. E. Hofstrafractievoorzitter PvdA

Ja ik vind de timing toch een beetje ongelukkig meneer Maarsingh, maar goed.

0:03Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

De heer Mellies, LB.

0:08Dhr. J. Melliesfractievoorzitter Lokaal Betrokken

Voorzitter ik trek hem in. Ik heb net iets gehoord over de OZB en dat was ook een vraag van mijn kant dus het is behandeld.

0:10Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Dank u wel. Ik kijk even, moet ik nou portefeuillehouder financiën of portefeuillehouder zonneparken hebben. De heer Borgesius.

1:06Dhr. G. Borgesiuswethouder VVD

Voor wat betreft, kijk het gebiedsfonds en daar sprak de heer Mellies vanzelfsprekend ook over en de heer Maarsingh ook, gebiedsfonds en OZB staat volledig los van elkaar. in de zin van de parken zullen ook OZB gaan betalen. En volgens mij hebben wij in de begroting van afgelopen jaar, als ik mij goed herinner, ook al heel voorzichtig melding van gemaakt dat er een opbrengst stond vermeld en nu heb ik niet helemaal paraat of het nu €100.000,- was, is dacht ik al meegenomen in de begroting waar ook achter stond OZB zonneparken. Dus die worden meegenomen. En naar mate er meer zonneparken komen dan vanzelfsprekend komt er ook meer OZB binnen van zonneparken. Alleen, en dat wil ik hier ook rustig nu wel al zeggen, die zal natuurlijk ook meegaan met de economische waarde van het zonnepark.

0:06Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Ik krijg de indruk dat de portefeuillehouder financiën nog de puntjes op de i wil zetten.

0:13Dhr. H.J. Hamsterwethouder CU

Ja, kleine aanvulling. We hebben inderdaad volgens mij voor vorig jaar of dit jaar hebben we 1 ton ingeboekt en structureel hebben we al 2 ton ingeboekt over 2 of 3 jaar. Gewoon op basis van de ???????????? uitbreiding die wij verwachten. En als wij OZB inboeken dan behalen we die.

0:37Dhr. A. Maarsinghraadslid CDA

Voorzitter ik wil niet vervelend doen, maar de vraag was nu ???????????? denk er even over na, want wij hebben natuurlijk allemaal de tarieven voor gebouwen enzovoort enzovoort en wij kunnen ook wel op internet vinden wat nou de bouw van 1 hectare kost, dus wij kunnen dat zelf wel uitrekenen, maar het is veel beter dat het college ons dat even voorlegt en uitrekent want dan komen wij niet met bijzondere getallen. En dat was gewoon de vraag. Dus bij de volgende ronde van al die cijfers dan verwachten wij dat.

1:09Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Ok, daar nemen wij kennis van. Volgens mij hebben we dan nu de tweede ronde gehad en kunnen we overgaan tot stemming. Voorgesteld wordt dus om in te stemmen met de nota van zienswijze en de definitieve verklaring van geen bedenkingen af te geven. Wie is er voor, met handopsteking, wie is er voor dat voorstel. Dat is de fractie van het CDA, de fractie van de SP, de fractie van LB, de fractie van de VVD en de fractie van de CU en van D66. Wie is tegen dat voorstel, de fractie van GBS en de PvdA. Dan is het voorstel aangenomen. Dan schors ik nu even de vergadering en gaan we over een minuut of 10 verder.

0:04schorsing

15. Vaststellen Startdocument Regionale Energiestrategie Groningen
1:29Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Ik heropen de vergadering, dank u wel voor de aandacht. Ik stel voor dat we verdergaan met agendapunt 15. En dat betreft het vaststellen van het startdocument Regionale Energiestrategie Groningen. Om de opwarming van de aarde te beteugelen zijn maatregelen nodig en dit najaar vindt besluitvorming plaats over het nationaal klimaat akkoord en veel van de afspraken uit dit klimaatakkoord moeten in de regio's, de 30 regio's, worden waargemaakt. In ons geval is de provincie een regio en in het startdocument wordt u het proces waar langs gewerkt gaat worden voorgelegd. Uiterst relevant onderwerp zou ik denken. Wie van u wil hierover het woord. Is dat, op de SP na en de VVD, na iedereen? Klopt dat. Ok. Dan, wie voert het woord namens de CU? Mevrouw Sterenborg CU aan u het woord.

2:21Mevr. I. Sterenborg-Kooijraadslid CU

Ja dank u wel voorzitter. We zijn kort geleden bij gepraat door de gedeputeerden, oftewel technisch bijgepraat, over het RES. Vooropgesteld wij zijn ons ervan bewust dat er wat betreft energie transitie iets moet gebeuren. voor ons gevoel komt er veel over ons heen en we hebben er maar beperkte invloed op. Zoals de beslispunten zijn verwoord daar kunnen we ons in vinden. Wel hebben we onze zorgen. Het startdocument als basis lijkt ons in beginsel goed. We helpen elkaar en daarbij moeten we ieder onze eigen verantwoordelijkheid nemen en evenwichtig de lusten en lasten verdelen. Het zal af en toe best lastig zijn om alle betrokkenen op één lijn te houden. Draagvlak en kwaliteit is voor ons van wezenlijk belang, hoe informeren we de inwoners en hoe betrekken we de inwoners en de belanghebbenden erbij. En wie zijn eigenlijk die belanghebbenden. Hoe vind de communicatie plaats. Het lijkt ons heel verstandig dat we goed worden betrokken, dat we weten wat we kunnen verwachten en wat er van ons verwacht wordt. Het kan niet zo zijn dat het alleen over ons gaat. We hebben er ook een rol in en hoe wordt dat ingevuld. Nog een ander punt; als we kijken over de randen van onze gemeente dan kijken we binnenkort uit op meerdere grote windmolens. Dit zal niet meetellen voor onze doelstelling als gemeente, maar we hebben de lasten er wel van. Hoe wordt hiermee omgegaan? Dan de laatste zin van het raadsvoorstel. Daar staat; er wordt in korte tijd voor het vervaardigen van het RES 1.0 een aanzienlijke tijdsbeslag gelegd op onze ambtelijke organisatie. Bovendien kiest Stadskanaal een ambitieuze positie binnen de regio. in het bestuurlijk overleg RES zal de bestuurder namens het college een helder signaal afgeven dat dat tot enige frictie kan leiden. Vooralsnog wordt de noodzakelijke personele inzet binnen de huidige formatie opgelost. Graag nadere toelichting hierover van de portefeuillehouder. We kiezen voor een ambitieuze positie, kunt u die ambitie formuleren en wat levert het ons op als we voorop lopen. En de tweede vraag is; kan de huidige organisatie deze extra werkzaamheden erbij doen. Tot zover onze eerste termijn.

0:10Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Dank u wel. De heer Hofstra, PvdA.

2:48Dhr. E. Hofstrafractievoorzitter PvdA

Ja, dank u wel voorzitter. Ja we blijven een beetje in de duurzame sfeer vanavond. Startnotitie RES, ja het is nog maar een startnotitie, dus in die zin valt er nog niet zo heel veel over te zeggen, meer over het proces. Wel wat dingen die ons opvielen en die denk ik van tevoren voor de start van het proces gezegd moeten worden. Mijn collega van de CU mevrouw Sterenborg had het er net ook al over, dat is de provinciegrens, er komt zeg maar een soort nulmeting, een soort wat de provincies, wat de regio's moet ik zeggen , wat die al leveren aan duurzame energie. Nou officieel zal inderdaad bij het RES Groningen niet de opbrengst van het windmolenpark Drentse Monden Oostermoer bij in zitten, maar wij hebben inderdaad wel de lusten en de lasten ervan. Dus ook wel benieuwd hoe daarmee wordt omgegaan. En daarmee samenhangend hangt ook dat wij dat de overheden, laat ik het zo maar zeggen, vooral de landelijke overheid denk ik, ook wel wat steken heeft laten vallen in het proces van Drentse Monden Oostermoer, druk ik mij zacht uit. En ik denk dat het ook heel belangrijk is dat we een signaal afgeven dat we die fouten die in het verleden zijn gemaakt dat die bij de rest niet worden herhaald. Want ik denk dat de meeste mensen in Nederland helemaal achter staan achter de energietransitie, maar als je ze daarin niet meeneemt en als je de lusten en lasten niet eerlijk verdeeld dan keren ze zich niet alleen van individuele plan af maar ook van het bredere doel als geheel namelijk het maken van een duurzame economie. En dat betekend dat ook extremere politieke posities worden ingenomen. Wat mij ook nog van het hart moet is dat wij eigenlijk, we hebben het hier vaak over dat het aan marktpartijen wordt overgelaten, aan private partijen, we zien het ook bij het zonnepark Alteveer dat er private investeringen zijn en dat zien we ook in Drentse Monden gebied. Natuurlijk is de energiemarkt geprivatiseerd, maar wat mij daarbij wel heel erg opvalt is dat bijvoorbeeld een bedrijf als Nuon wat inmiddels overgenomen is door het Zweedse Vattenfall dat dat een hele actieve speler is op de Nederlandse elektriciteitsmarkt , energiemarkt, en die speler die is voor 100% eigendom van jawel de Zweedse staat. Daar zit natuurlijk wel een beetje een hypocriete situatie en dus wat mij betreft mogen ook overheden zelf een meer actieve rol gaan spelen in het investeren direct, niet alleen met subsidies, maar investeren direct in energieprojecten. Tot zover onze bijdrage.

0:04Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Dank u wel. De heer Mellies, LB.

3:42Dhr. J. Melliesfractievoorzitter Lokaal Betrokken

Ja dank u wel voorzitter. Ja de RES, 30 regio's in Nederland moeten de komende 10 jaar 35 terra watt uur, elektriciteit duurzaam opwekken en er moeten 1,5 miljoen gebouwen aardgas loos zijn tegen die tijd. Een hele opgave. 30 regio's, wij zitten in de regio Groningen, we hebben voor juni volgend jaar moeten wij een bod uitbrengen en dan zal bekeken worden of al die boden van al die 30 regio's of die voldoende zijn. Ja we maken ons toch nog wel zorgen want dat staat daar wel mooi dat we gezamenlijk tot een regionale strategie moeten komen. Echter we weten dat wij een hele hoop ruimte hebben en een hele hoop gebieden hier in Nederland hebben geen ruimte en dan weet je wel dat dat gezamenlijk dat dat betekend dat dat op ons slaat. En ja dan kom je toch op het lasten en lusten verhaal want dragen wij straks alleen de lasten of hebben we ook nog wat lusten daar tegenover staan. Dus ik denk dat het heel belangrijk is dat wij vanaf dit moment na het vaststellen van het startdocument behoorlijk erbovenop zitten en ons niet met een kluitje het riet laten insturen. Voorzitter wat wij heel erg belangrijk vinden toch wel in dit hele verhaal is dat onze inwoners en onze belanghebbenden gelijk vanaf het begin af aan optimaal meegenomen worden in dit proces. Ik zou dan ook graag zien, want juni 2020 is bijna zover, dat gaat sneller dan we denken, dat we zo gauw mogelijk gewoon ook laten weten hoe wij als gemeente de komende maanden onze inwoners gaan meenemen in dat hele verhaal. Dan nog een aantal vragen. We zijn met hier in deze regio met 12 gemeenten, 1 provincie en 2 waterschappen gaan we dit traject in. Nou is het zo dat de 12 gemeenten de grondeigenaren zijn, wij moeten dus onze grond gaan aanbieden voor duurzame energie, we vragen ons af in onze regio wat is nu precies de inbreng van de provincie in die twee waterschappen. Hoe gaan wij met hun om en hoe gaan zij met ons om en wat ook belangrijk is, meer nog dan dat, wij hebben dus straks, gaan wij een bod doen richting Den Haag, dan zal blijken of het genoeg is, maar gaan wij hier in onze regio nog mekaar de les lezen of mekaar er op aankijken van wie bied wat en zit daar ook een soort van verstandhouding en een ja wie bepaalt straks binnen onze regio of ons bod genoeg is, daar ben ik ook heel erg benieuwd naar. Wat ook belangrijk is, is natuurlijk het lokaal eigenaarschap. We streven naar 50% lokaal eigenaarschap we zien graag toch ook dat dat dit ook al voor juni, we hebben natuurlijk vorige week gezegd van goed we gaan er een jaar voor nemen om dat lokaal eigenaarschap uit te werken, maar misschien is het toch goed dat we daar een beetje vaart achter zetten dat we dus al voor dat wij in juni 2020 dit aanbod moeten doen dat wij ook zicht hebben op hoe wij dit lokaal eigenaarschap gaan invullen. Voorzitter, even kijken hoor, nou volgens mij was dit het wel. Momentje hoor. Ja. Dit was het voor mij in eerste termijn, dank u wel voorzitter.

0:07Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

U bent er zeker van? mooi. De heer Bieze, GBS.

2:55Dhr. E. Biezefractievoorzitter GBS

Ja dank u wel voorzitter. We behandelen het startdocument Regionale Energietransitie Groningen en nou ik wilde maar aangeven dat ik wel warm wordt van de zin; we helpen elkaar met als resultaat een strategie die in de hele regio op zoveel mogelijk draagvlak kan leven. En ik denk voorzitter dat daar een leerpunt ligt voor deze regio. Want als ik als voorbeeld neem de bijeenkomst zoals die in Scheemda plaatsvond wat een technische voorlichting was en er op bepaalde momenten een politieke discussie ontstond waarvan twee dames in diezelfde vergadering zeiden van heren wilt u nu eens ophouden politieke discussie te voeren hier en zich gewoon eens even tot de techniek beperkt. En wij hebben natuurlijk in deze regio ervaring met bestuurders die rollebollend met elkaar over straat gaan. Ik noem bijvoorbeeld maar even het akkoord van Westerlee. Waar we niet in staat waren om één beleid te ontwikkelen dus ik denk dat hier ook een opgave ligt voor de hele regio Oost-Groningen ook om, nou ik zeg het niet graag, maar ik zeg het toch maar, om nu eindelijk ook op dit gebied eens over hun eigen schaduw heen te gaan stappen. Voorzitter het is ook al aangehaald het is vreemd dat hoorden wij ook dat ze de Drentse molens niet worden meegeteld voor de provincie Groningen. Verder denk ik dat 20 juni het document opgeleverd krijgen dat dat een hele grote uitdaging wordt dus ik hoop dat we dat met elkaar gaan halen ook met de achtergrond van wat ik nu net gezegd heb. Dus er moet ook daadkracht komen, ook in het zetten van forse stappen. Wij zijn ook van mening dat raadsleden goed moeten worden meegenomen in dit proces, dus ook goed moeten worden voorgelicht en ook op technisch vlak want er gebeurd op technisch vlak natuurlijk ook heel veel vernieuwing om die ook duidelijk met de raad te bespreken. Hier is ook aangegeven, en dat staat ook in het stuk, inspraak en participatie van inwoners is belangrijker. Als wij geen draagvlak krijgen van inwoners ja dan krijgen we bijzondere taferelen denk ik. Nou dat waren onze opmerkingen, dus wat het startdocument akkoord, maar er ligt inderdaad een hele grote uitdaging voor deze regio om nu eens eenheid uit te gaan stralen. Dank u.

0:05Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Dank u wel. De heer Pals, D66.

3:49Dhr. K. Palsfractievoorzitter D66

Ja voorzitter, dank u. Regionale Energiestrategie Groningen. Het is een prachtig initiatief, prachtig document, ik hoop ook dat de uitkomst van het document ook antwoord zal geven op al onze vragen ten aanzien van investeringen, het doen van maatregelen waardoor we een hele prachtige energierijke gemeente in de provincie gaan worden. Alhoewel ik heb daar een maar bij want ik ben 3 september ben ik met een paar andere collega raadsleden ben ik bij de bijeenkomst in Scheemda geweest en ik ben daar wel ik ben nog steeds niet achter ben ik nou op een Poolse landdag geweest of ben ik bij een serieuze voordracht geweest van de provincie waarin de provinciebeambte ons het project uitleggen hoe dat gaat. En ik denk wij als bestuurder, meneer Bieze refereert er ook al op, als wij niet verder komen dan alleen maar ageren, ageren, ageren, ageren dan denk ik dat het een Poolse landdag blijft en ik doe ook een oproep aan het college om zich daar nog eens goed over te beraden hoe kan ik daar anders vorm van geven. want ik neem aan dat, ik weet niet meer wie de presentatie gaf van de provincie, maar de naam is uiteraard terug te halen, ik denk ook dat de beste meneer nog niet bijgekomen is van de Poolse landdag in Scheemda, dus waarschijnlijk kan die nog input leveren van hoe het anders moet. en waarom zeg ik dat ook? omdat inderdaad wat mevrouw Sterenborg ook al zei; wij kiezen, Stadskanaal kiest een ambitieuze positie binnen de regio. Nou ik zou zeggen pak je kans, ik ben wat dat betreft met mijn voorganger eens, pak je kans en maak er ook wat van, maar als we op deze manier onze kansen moeten pakken dan zie ik het al helemaal verzanden in een enorme berg van tegenstellingen, van het niet willen, het precies weten waarom we niet willen, politiek tegenstellingen et cetera en eigenlijk is dit document helemaal niet geschikt om in gemeenteraden en in overheidsland te worden behandeld. Ik denk dat dit document moet worden behandeld gewoon in burgerfora en dat soort toestanden waar veel meer experimenten worden mee gedaan van wat wil de bevolking. Want eigenlijk gaat het de bevolking aan wat wij willen of wat voorgesteld wordt in dit document. Dus ik hoop dat daar nog eens wat reflectie en wat overleg over plaatsvindt hoe je aan moet pakken want ik geloof niet in Poolse landdagen dat Poolse landdagen tot resultaten zullen leiden. Als laatste zou ik een oproep willen doen, en ik heb meneer Bieze daarin ook wel gezegd, dat er moet ook echt boven dit moet er een technische commissie komen die raadsleden en iedereen die daar een zegje over zogenaamd moet zeggen die daar een technische commissie moet komen die uitlegt geeft wat het is. want ik denk zeker sinds de Poolse landdag dat er mensen bij zijn die nog niet eens verschil weten tussen een windmolen en een zonnepaneel, ik chargeer maar even, maar ik denk dat het heel belangrijk is dat die technische commissie er komt waar raden in de provincie zich kunnen beraden en tekst en uitleg geven aan een technische en de technische vragen die dit document ongetwijfeld in zich draagt. Want dit document gaat natuurlijk niet alleen over zonne-energie en gaat niet alleen over windmolens, maar het gaat ook over bio-vergisters en het gaat over waterstofcentrales het gaat over veel meer zaken dan alleen dit soort zaken en dat vereist een goede technische aanpak en een goede technische begeleiding. Tot zover mijn bijdrage.

0:05Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Dank u wel. De heer Remmerts, CDA.

2:36Dhr. K. Remmertsfractievoorzitter CDA

Dank u wel voorzitter. Inzake de RES lijkt het ons een goede aanpak om in de provincie de handen ineen te slaan m te komen tot een gezamenlijk startdocument. Dit met als doel om de afspraken die binnen het klimaatakkoord zijn gemaakt te kunnen realiseren. We begrijpen dat dat geen eenvoudige zaak is want om onze doelstellingen te kunnen behalen zal er nog veel werk verzet moeten worden. Een CO2 reductie van 49% in 2030 ten opzichte van 1990 is geen geringe opgave en een CO2 reductie van 95% in 2050 ten opzichte van 1990 kan niet gerealiseerd worden zonder de inzet van veel nieuwe technieken en innovaties. Daar komt nog bij dat de ambities die wij zelf hebben afgesproken ook niet gering zijn. In 2018 7% duurzame energie, 2022 28% en in 2050 100%. Rustig achterover leunen en er van uitgaan dat het allemaal wel goed zal komen is dus geen optie. De koepelorganisaties VNG, IPO en UVW hebben op 14 februari 2018 afspraken gemaakt met het rijk over de aanpak en de samenwerking met betrekking tot de energie strategie waarbij iedere provincie als één regio wordt gezien. En verder dat er voor de aanpak een breed maatschappelijk draagvlak moet zijn, een goede samenwerking tussen de overheden, het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en een goede communicatie met onze inwoners zijn daarbij van het grootste belang. Voorzitter het is door een tweetal voorgangers van GBS en D66 al genoemd, ook wij als fractie van het CDA zijn geschrokken van de felheid van de politieke discussies tijdens recentelijk gehouden informatieve bijeenkomst m.b.t. het RES in Scheemda. Ook wij vonden dat bij veel aanwezige raadsleden van de ons omringende gemeenten geen of weinig vertrouwen te bespeuren was in de afspraken die door portefeuillehouders m.b.t. de RES zijn gemaakt of misschien nog moeten worden gemaakt. De fractie van het CDA wil nadrukkelijk afstand nemen van dat wantrouwen. Wij willen ook hier vanavond in deze vergadering ons vertrouwen uitspreken in de portefeuillehouders van de desbetreffende en van de diverse dossiers. En wij doen dat in de wetenschap dat de uiteindelijke besluitvorming omtrent de Regionale Energie Strategie bij de raad ligt. En ten slotte willen we graag geïnformeerd blijven over de voortgang en de verdere gang van zaken. Dank u wel.

0:10Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Dank u wel. Portefeuillehouder mag ik u het woord geven, de heer Borgesius.

6:59Dhr. G. Borgesiuswethouder VVD

Ja, dank u wel voorzitter. Ja er zijn denk ik door mevrouw Sterenborg een specifieke vraag gesteld ten aanzien van de tekst. Kunnen we dat allemaal aan en dan bedoel ik dan even hier intern in dit huis waar u over sprak. Dat is vanzelfsprekend over gesproken en dan praten we, en dat staat ook in dat stuk genoemd dacht ik, over het opdrachtgevers overleg en ik kan hier ook rustig vertellen dat het in den beginne lag dat nogal moeilijk van men dacht uitsluitend in die setting aan gemeentesecretarissen waarop toch meerdere gemeenten en ook uw gemeente ingebracht hebben ja maar dat is toch wel heel beperkt wij wensen toch daar meer uitwisselbaarheid van toepassing kan zijn voor de personen die op dat moment naar die vergadering gaan. en dat is dus ook gelukt. Dus wij wisselen dat af met een beleidsambtenaar en indien nodig met onze gemeentesecretaris. En op basis daarvan zeggen wij, hoewel ambitieus, durven wij deze stap te nemen. Dat is een reactie denk ik op de specifieke vraag die u daarover stelde. Ja, in heel specifiek door meerdere partijen werd er ook gesproken over de windmolens hier, ik meende dat een raadslid zei over de rand, maar laten we dan even houden in de provincie Drenthe, ja het is u allen bekend dat wij in gezamenlijkheid, dat heeft het vorige college al besloten, met onze twee buurgemeenten alsook de gemeente Stadskanaal tot en met de Raad van State zijn gegaan voor wat betreft deze molens. Dus vanaf dat begin liggen er al verbindingen ook met onze twee buurgemeentes en de gemeente Stadskanaal. En die verbindingen zijn er op dit moment nog steeds. Dat betekend dus ook dat wij aan tafel zitten wanneer het over problematiek gaat die betrekking hebben op de windmolens zoals door u genoemd. en dat gaat enerzijds, en dat is door velen van u gezegd, het lusten en het lasten verhaal, laat ik het zo formuleren en daarin trekken de voorzitter van uw raad en ondergetekende voor wat betreft de lusten en de lasten misschien minder gezamenlijk op, maar er komen ook, en dat is u ook bekend, gezondheidsaspecten en eventuele veiligheidsrisico's aspecten komen ook aan de orde en met name voor wat betreft de twee laatste aspecten trekken de voorzitter van uw raad en ondergetekende in gezamenlijkheid op. en het lusten en lasten verhaal is nog niet uitgediscussieerd, laat ik het zo maar heel voorzichtig formuleren. Wij beschikken over kaarten waarin wij aangeven dat wij toch binnen bepaalde afstanden op een afstand van 1000 meter, 1250 meter, 1500 meter en het is maar net waar je de cirkel trekt, maar dan vallen er ook woningen van onze gemeente vallen in die cirkels. En wij leggen ons nog niet zomaar zonder slag of staat bij neer dat wij dan niet in aanmerking zouden kunnen komen voor eventueel lusten. Dat in zijn algemeenheid van veel meer partijen hebben daarover gesproken. Ja en dan draagvlak, ja dat is ook binnen uw college een hot item als ik dat zo mag formuleren in de zin van, daar staat en valt natuurlijk alles mee. Sommigen van u wezen ook op de regio, daarvan zijn wij ons zeer bewust, wij hebben ook al het idee geopperd moeten we misschien daar in gezamenlijkheid op gaan treden. Daarop is nog geen eensluidend antwoord, maar dat alles staat en valt met draagvlak daarvan zijn wij ons zeer wel bewust. Dat was ook aanleiding voor uw college om in den beginne van, dat heb ik dacht ik hier ook wel eens een keer gezegd, misschien niet in dit grote verband, maar in eerste ontwerp wat voorlag werd ook expliciet gesproken komt u er niet uit dan komt de RCR, de Rijks Coördinatie Regeling, om de hoek kijken. Nou daarvan heeft, op voorstel van uw gemeente trouwens, hebben ook de andere 11 gemeenten gezegd van inderdaad daar zijn wij het niet mee eens. En dat is dus in het document zoals hij nu aan u voorligt is dat er ook uit geschrapt. Wat natuurlijk niet wil zeggen dat het nooit zal gebeuren want volgens mij staat het wel in het klimaatakkoord en uiteindelijk moeten wij ons bod richting Den Haag doen als 30 regio's. Maar dat laat onverlet dat wij ons nog beraden als college vanzelfsprekend ja hoe kunnen we nu op een optimale wijze proberen onze bevolking in dit proces mee te krijgen. Maar op dit moment hebben wij natuurlijk, en dat hebben sommigen van u ook wel gezegd, heel weinig concrete dingen. En op het moment dat je heel weinig concrete dingen hebt wat eventueel de plannen zijn dan is het ook heel moeilijk om iets naar buiten te brengen. En dat is natuurlijk een dilemma waar je continue mee worstelt, dan geldt niet alleen voor ons, maar dat geldt ook voor u. Maar dat wij ons daarvan bewust zullen zijn dat zullen we ons zeer ter harte nemen omdat nagenoeg alle partijen dat richting uw college heeft uitgesproken. En mocht er tussentijds, en met tussentijds bedoel ik dan ook bij de vaststelling van de visie eind november dit jaar, mochten wij van mening zijn uw college dat we tussentijds toch nog eens een keer bij elkaar moeten gaan zitten dan zullen wij ons niet schromen om dat ook te gaan doen. Maar dat alles valt met het draagvlak, staat en valt moet ik zeggen, dat is ook voor ons evident. Ik denk dat ik nu alles wel heb meegenomen wat denk ik specifiek is ingebracht voorzitter.

0:26Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

De tweede termijn. Ik zie de heer Mellies, ik zie de CU, ik zie de PvdA, ik zie D66. Mevrouw Sterenborg, CU.

1:12Mevr. I. Sterenborg-Kooijraadslid CU

Ja, dank u wel. Bedankt voor zover de beantwoording. Een vraag die nog is blijven liggen in mijn ogen is; wie kiezen voor een ambitieuze positie. Wat stel ik me daarbij voor, wat is dat precies, kunt u dat onder woorden brengen. En wat levert ons dat op als we voorop lopen. We hoorden net ook al negatieve geluiden vanuit andere gemeenten eigenlijk, dan denk ik van ja je steekt je nek uit en dan. Dat is eigenlijk wel de hoofdvraag die bij mij blijft hangen van hoe zit dat nou eigenlijk. En we hebben we het ook gehad over de inwoners en de belanghebbenden informeren. U zegt zelf ook van we hebben nog niet echt iets om mee de boer op te gaan, laat ik het zo maar zeggen. Dat geldt voor ons nu eigenlijk ook, wij hebben ook nog niet concreet in handen wat we nu gaan doen en wat het precies is. Dus u zegt van bijpraten dat lijkt me heel verstandig en dat we goed geïnformeerd zijn zodat we allemaal weten waar we het over hebben. Tot zover.

0:05Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Dank u wel. De heer Hofstra, PvdA.

0:49Dhr. E. Hofstrafractievoorzitter PvdA

Ja dank u wel voorzitter. Nog even terugkomend op het verhaal van de provinciegrens en wat dan meetelt voor onze regio en wat meetelt voor de regio Drenthe. Dat heb ik vooral gezegd natuurlijk ook met dat lusten en lasten verhaal in het achterhoofd, maar ook omdat wij bij die nulmeting dan officieel hebben wij dan als gemeente geen windmolens in onze op ons grondgebied, maar in de praktijk eigenlijk wel. dus om een lang verhaal kort te maken, wat mij betreft houdt dat in om dan toch maar een concreet te maken dat we aan de oostkant van Stadskanaal/Musselkanaal niet ook nog een hele rij windmolens willen van 220 meter hoog. Laat ik het dan toch maar even concreet maken.

0:06Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Dank u wel. De heer Mellies, LB.

0:34Dhr. J. Melliesfractievoorzitter Lokaal Betrokken

Ja dank u wel voorzitter. Ja toch nog de vraag; wie bepaalt nu in onze regio of het genoeg is, ieders inbreng. Daar ben ik heel erg benieuwd naar. En in die zin ook, nou hebben wij bijvoorbeeld zelf een hele ambitieuze visie Stadskanaal op zon liggen, is dat genoeg, mogen we dat aanbieden en daarmee klaar. Want er zit ook wel een behoorlijke ambitie in, dus ben ik wel benieuwd wie bepaalt nu binnen onze regio of ons bord straks voldoende is.

0:06Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Dank u wel. De heer Pals, D66.

2:12Dhr. K. Palsfractievoorzitter D66

Ja voorzitter ik wens in ieder geval de portefeuillehouder in ieder geval veel succes want ik heb even de Poolse landdag geschetst en ik hoop dat ie dat never nooit hoeft mee te maken dat ie constructieve mensen tegenkomt die constructief meedenken, die constructief gaan voor behoud van milieu et cetera en die een constructieve bijdrage zullen leveren aan onze plannen, maar ik vrees het ergste. Maar goed wij willen niet doemdenken want wij staan achter dit plan. En ik haal toch even in op twee dingen, nou ja mevrouw Sterenborg heeft nogmaals gevraagd over de ambitieuze positie die we willen innemen, ook wij zijn hartstikke nieuwsgierig daarover, en haak nog even in op uw zin, van alles mee of we hebben nog niks om de boer mee op te gaan, maar dan denk ik beste college u leest alle dagen kranten en ik denk dat we heel veel hebben om mee de boer op te gaan. Toevallig vandaag in New York is er weer een bijeenkomst over energie et cetera. We hebben alles om mee de boer op te gaan, ik bedoel als we het momento op dit moment is nu echt aanwezig om de boer op te gaan om veranderingen voor het klimaat en veranderingen door te brengen. Als dit nog niet genoeg is dan denk ik dat u inderdaad uw ambitieuze positie die u wilt innemen dat u die plaats aan iemand anders moet afstaan die het wel gesignaleerd hebben waar je mee de boer op moet gaan. Vervolgens heb ik nog geen antwoord op de technische commissie, ik had een voorstel gedaan van maak een technische commissie waarin mensen die het verschil, nou ik chargeer weer, verschil tussen zonnepaneel en de windmolen niet eens kennen, dat die daarin dat een begeleiding krijgen. Als u niet van plan bent om een bijvoorbeeld een burgerforum et cetera in het leven te roepen, maar blijkbaar is dit al een gepasseerd station en laten we het weer over aan politici en aan beleidsmedewerkers. Hetgeen ik erg of wij ten diepste betreuren.

0:05Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Dank u wel. De heer Borgesius.

4:27Dhr. G. Borgesiuswethouder VVD

Ja, dank u wel voorzitter. Om met mevrouw Sterenborg te beginnen. Kijk ik denk dat wij met zijn allen en daarmee bedoelde ik laat ik ook maar even gelijk richting mij tot de heer Pals richten voor wat betreft de opmerking; de boer opgaan. Ik denk dat wij als gemeente Stadskanaal een uitermate ambitieus plan hebben. Wij hebben een plan 2050, die spreekt over 600 hectare zonneparken. We hebben ook een melding dat wanneer wij, en dat komt aan de orde, op de helft van dat volume zullen zijn, dan zullen we daarover weer met u in gesprek gaan. Nou daar hebben we het allemaal over gehad en dat zien we dus ook in de discussie die denk ik nu gaande is, meneer Pals spreekt dan over New York, nou ik blijf maar even bij Appingedam, maar daar hebben we dus een initiatief voor de zonnepark kunnen vernemen dat die gewoon niet doorgaat omdat de des genoemde gemeente nog geen visie heeft vastgesteld. En zo zijn er binnen onze provincie meerdere gemeentes die nog geen visie hebben vastgesteld. En wat dat betreft hebben wij dus een uiterst ambitieus plan. En dan kom ik misschien ook nog wel even richting de heer Pals voor wat betreft de technische commissie. Wij zullen natuurlijk tussen nu en een niet al te lange tijd een inventarisatie moeten gaan maken welke plannen heeft wie en hoeveel mega watt, laten we maar even bij mega watt blijven, en hoeveel plannen zijn er. Nou dan zullen we dat moeten om gaan rekenen en al dergelijke dingen meer, van een windmolen draait zoveel uur, een zonnepark die krijgt gemiddeld 850 uur zon per jaar. En dan kom je tot een gezamenlijke inventarisatie wat zijn onze plannen, hoeveel hebben we nu op dit moment te bieden. En op dat moment zou je natuurlijk ook kunnen vaststellen of wij voor of achter lopen. Maar ik ken de plannen van Delfzijl op dit moment ken ik in concreto niet. maar op het moment dat wij die wel hebben, en die zullen op enig moment boven water moeten komen, en dat bedoelde ik ook eigenlijk met de boer opgaan en daar zullen wij ons als college tezamen met u ook vanzelfsprekend over gaan beraden dan, dan kunnen wij ook concreet zeggen ja is die 300 hectare van ons is dat voldoende of gaan wij versneld naar 600 hectare, want laat daar ook geen misverstand over bestaan die visie Stadskanaal op zon 26 maart 2018 jongstleden door u als raad, vele raadsleden trouwens, want dat was nog de laatste vergadering van de oude raad, is dat natuurlijk ook mede vastgesteld om te proberen windmolens buiten onze gemeentegrenzen te houden. Maar dat is iets wat velen van u wel weten. Dus du moment als wij beschikken over gegevens ook van onze 11 andere gemeentes en iemand vroeg nog ook voor wat betreft waterschappen. Kijk het waterschap beschikt ook over dijken waar misschien wel zonnepanelen op geplaatst zouden kunnen worden of misschien, en dat hebben we recent ook kunnen zien, is al een bedrijf die zegt van ja ik kan een dusdanige fundering onder een dijk aanleggen waarop een molen eventueel zou geplaatst kunnen worden, maar dat is allemaal informatie die wij op dit moment nog niet kunnen concretiseren, die mogelijkerwijze van invloed zijn op het bod die wel of niet word gericht in het conceptnota RES. En ik denk dat ik daarmee de specifieke vraag van mevrouw Sterenborg, nou de nulmeting voor wat betreft de heer Hofstra denk ik dat ik daar ook duidelijk genoeg ben over geweest voor wat betreft dat wij nog continue in gesprek zijn met onze buren. En dan moet nog maar blijken of dat wel of niet meegaat in de nulmeting. We hebben duidelijk aangegeven dat wij toch binnen een bepaalde straal bevinden van bepaalde molens die heel dichtbij de gemeentegrens komen. Ik denk dat ik daarmee alles gehad heb voorzitter.

0:18Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Ik dacht misschien de vraag over het informeren van onze inwoners en het betrekken van onze inwoners en meer specifiek de vraag telt Drentse Monden Oostermoer mee met onze opgave.

1:20Dhr. G. Borgesiuswethouder VVD

Dat is, ik heb dat proberen te beantwoorden in de zin van wij zijn nog zowel binnen de provincie Groningen alsook met de provincie Drenthe als met onze twee buurgemeentes daarover druk in gesprek en stel, maar dat is een, stel dat is een aanname, stel dat wij wel mee zouden gaan delen in de lusten ja dan zou het toch wel heel vreemd zijn als je dan ook niet mee wordt genomen in de nulmeting. Maar dit is een stel iets, maar dat zijn gesprekken die zullen ook dit half jaar gevoerd gaan worden. De inwoners, ja, dat zei ik dus ook richting de raad c.q. met de raad bedoel ik misschien ook wel gelijktijdig de inwoners, op het moment dat wij in staat zijn om die inventarisatie te maken dan denk ik dat wij dan in gezamenlijkheid moeten bepalen, u inwoners, om te kijken van nou dit zijn de plannen wat is het draagvlak daarvoor, wat zijn onze alternatieven, de heer Pals noemde ook al waterstof, aardwarmte wordt over gesproken al dergelijke dingen meer, maar dat beeld hebben wij op dit moment nog niet compleet.

0:09Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Derde en laatste termijn, wie wil nog reageren. De heer Maarsingh en de heer Mellies. De heer Maarsingh, CDA.

0:48Dhr. A. Maarsinghraadslid CDA

Ja voorzitter, nog even voor alle duidelijkheid want de heer Pals heeft steeds over die Poolse landdag gesproken, nou dat is eigenlijk het juiste woord. Het was nou helemaal niet de bedoeling in Scheemda want wij hadden daar geen gedeputeerde die het uitlegde, we hadden geen bestuurder die het uitlegde, maar het was de heer Mark Jager, die vroeger gedeputeerde was, en nu procesbegeleider is van de RES en werkt voor Haskoning, dus het was een compleet technische verhaal. En misschien is het gewoon een goeie suggestie als u wat verder bent dat hij dat ook eens komt toelichten in onze raad wat er moet gebeuren, wat er van ons wordt verwacht en zo voort.

0:06Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

De heer Mellies, LB.

0:49Dhr. J. Melliesfractievoorzitter Lokaal Betrokken

Ja dank u wel voorzitter. Ja het is me nog niet duidelijk wie nou hier in deze regio straks bepaald of ieders inbreng nu genoeg is de ja of de nee. Want, kijk wij kunnen onze ambitie op zon straks ????? een voorbeeld, gaan indienen nou dit is ons bod en de rest Groningen en klaar of wat gaat er nou straks gebeuren, gaat de provincie ingrijpen en zeggen van ja ho ho Stadskanaal veel te weinig, veel te weinig, er moet zeker nog een keer zoveel bij en wie gaat ons de wacht aanzeggen. En gaan we onderling mekaar de wacht aanzeggen dat we bijvoorbeeld zeggen van wacht even Delfzijl waar jullie nou mee komen dat is vele malen minder dan onze ambitie, laten wij onze ambitie dan ook maar even naar beneden toe bijstellen, wie gaat mekaar daar op aanspreken, daar ben ik toch wel heel erg benieuwd naar.

0:11Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Volgens mij heeft de wethouder al een poging gedaan om dat aan te geven, probeert u het nog een keer en een concrete suggestie van de heer Maarsingh.

2:06Dhr. G. Borgesiuswethouder VVD

Ja nou richting de heer Maarsingh kunnen we denk ik heel kort zijn, van wat u zei hebben wij voorafgaand voordat deze vergadering begon, u wel bekend, we zitten een half uur van tevoren tezamen, is dat al binnen uw college al over de tafel gegaan. Eén ding wil ik daar misschien nog wel op reageren voor wat de heer Maarsingh betreft. In de zin van de aanwezigheid van de mensen. De uitnodiging was specifiek gericht aan raadsleden en dat was ook de reden dat uw collegelid die dit in portefeuille heeft daar niet aanwezig was. maar ik heb achteraf wel begrepen dat er wel andere bestuurders geweest zijn of een bestuurder. Dus ik denk dat daar in de uitnodiging een fout is gemaakt. Maar u hoort mijn opmerking; daar hadden wij dus voorafgaand aan deze vergadering al over gesproken heer Maarsingh en wij zullen dat ter harte nemen. Ja en dan richting de heer Mellies, ja ik heb dacht ik geprobeerd om aan te geven we zitten daar met 12 gemeentes, 2 waterschappen, 1 provincie en ook verschillende stakeholders, dat weet u, waterbedrijf, Nuon, Tenet of Nuon niet, sorry, Tenet, Enexis en nog meerdere partijen. Het zou best eens kunnen zijn dat het misschien intern tussen die 12 gemeentes met de 2 waterschappen dat de één de ander verwijt ja je doet niet genoeg. Ik sluit dat niet uit. Maar ik zeg ook niet dat het zo gaat worden. En wat ik natuurlijk u wel toe kan zeggen dat is datgene wat wij op papier hebben staan, onze visie van Stadskanaal op zon, dat ik die namens u en ook vanzelfsprekend namens het college, daar natuurlijk zal gaan verdedigen. Maar dat is denk ik op dit moment ook het enige wat ik u daaromtrent kan toezeggen.

0:41Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Ik wou het voorstel eigenlijk in stemming brengen. Ik stel voor dat u uw vraag stelt aan de nog te organiseren bijeenkomst met de heer Mark Jager die ongetwijfeld precies er antwoord op kan geven. Voor ligt het voorstel om het startdocument RES Groningen vast te stellen. Wie is voor dit voorstel. Dan stel ik vast dat het voorstel unaniem is aangenomen. [voorzitter klopt met hamer]

16. Vervangen van ondergrondse afvalcontainers
1:05Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Ondertussen gaan we door naar agendapunt 16, het vervangen van de ondergrondse afvalcontainers. Het is wel uw avond meneer Borgesius. De ondergrondse afvalcontainers moeten vervangen worden, nou dat kost geld, €182.000,-. Het goede is dat we daar al rekening mee gehouden hadden. De vraag is of u hiermee kan instemmen, om het krediet van dat bedrag beschikbaar te stellen. Wie wil bespreking van dit voorstel. De heer Idema, de heer Idema, SP.

0:01Dhr. E. Idemaraadslid SP

Ben ik de enige?

0:03Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Grijp uw kans.

0:39Dhr. E. Idemaraadslid SP

Uiteraard kunnen we instemmen met het geld waar u het over heeft, alleen we vinden het jammer, we hebben dat ook al een keer in de commissie een keer gezegd, dat mensen die in een appartement wonen die met die afvalcontainers te maken hebben, geen mogelijkheid hebben om hun groenafval of de afval wat hoe heet dat afval nou afval wat vergaat zeg maar, gft hoor ik net, dat is jammer dat die mensen niet die mogelijkheid krijgen om dat gescheiden ook weg te brengen.

0:07Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

De heer Borgesius verlicht ons.

0:59Dhr. G. Borgesiuswethouder VVD

Ja het is eigenlijk meer een opmerking dacht ik voorzitter die de heer Idema plaatst, maar inderdaad dat is zo. En in dit huis wordt daar natuurlijk ook af en toe over gesproken, het zal ook ongetwijfeld nog voordat het jaar afgelopen is nog wel een keer aan de orde komen met de afvalstoffenheffing, maar de kosten van het extra plaatsen van ondergrondse containers voor bijvoorbeeld gft en dan de andere ondergrondse containers voor restafval die wegen op dit moment nog niet op om dit eventueel aan u voor te stellen c.q. om daarover na te denken. En dat is het dilemma waar wij mee worstelen. Ik ben het volledig met de heer Idema eens, maar het zij zo.

0:27Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Dank u wel. Gaan wij gelijk over tot de stemming rond het voorstel om een krediet van €182.000,- beschikbaar te stellen voor het vervangen van de afvalcontainers. Wie is voor dit voorstel? Dan is het unaniem aangenomen. [voorzitter klopt met hamer]

17. Aanbevelingen rapport raadscommissie openbaar onderwijs
0:37Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Gaan we over naar agendapunt 17. Het is een bijzonderheid; de aanbevelingen van het rapport raadscommissie openbaar onderwijs. Dit agendapunt gaat over het advies wat de raadscommissie op basis van gesprekken geeft. Een commissie waarin de alle partijen van deze raad vertegenwoordigd waren. De voorzitter van die commissie is de heer Klopstra en ik wil hem graag als eerste het woord geven.

2:50Dhr. H. Klopstrafractievoorzitter VVD

Dank u wel voorzitter. Ja ik wil beginnen met een woord van dank aan alle leden van de commissie voor hun bijdrage. Wat de commissie heeft gedaan is indachtig de motie van de raad van, voor mij een raadsperiode zelfs, gesprekken te voeren met de geledingen binnen OPRON om te kijken of binnen OPRON de situatie rondom het openbaar onderwijs in onze gemeente is wat de gemeente zich erbij voorstelt en wat de raad zich erbij voorstelt. In dat kader hebben we gesproken met de bestuurder van OPRON, die stond op het punt om afscheid te nemen van OPRON, dat gebeurde twee of drie dagen later geloof ik, dus we waren net op tijd met hem. We hebben gesproken met onze wethouder, we hebben gesproken met de raad van toezicht en we hebben gesproken met de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. Ik moet u zeggen dat over het algemeen en zeker voor wat betreft de instituten binnen OPRON die er op dit moment ook nog steeds zitten, de medewerking voor de gesprekken aan de gesprekken uitermate uitstekend waren, ook de wethouder heeft uitstekend van antwoord voorzien. En of de wethouder en de visie van de raad overeenstemmen nou dat kunt u halen uit het rapport en wellicht dat daar straks nog een woord over gezegd wordt. maar over het algemeen hebben we goede medewerking gehad en ook met de voormalig bestuurder van OPRON is toch wel goed en diepgaand gesproken kunnen worden. In brede lijn is het beeld goed verwoord in het rapport. De conclusie is dat op een gegeven moment binnen OPRON niet zo ging zoals het moest met het vertrek van twee bestuurders en te vervangen door een interimbestuurder werd het roer omgegooid, maar dan ook meteen zodanig dat er van zeg maar verbindend communiceren met iedereen die betrokken is bij het openbaar onderwijs in Stadskanaal op dat moment even iets minder misschien wel helemaal geen sprake meer was. En dat na afloop van dat traject en ook de gesprekken die wij als commissie met het instituut en de personen hebben gevoerd de indruk is dat iedereen zich daar heel goed van heeft overtuigd dat dat voortaan anders moet. Vandaar ook de aanbevelingen die de commissie heeft gedaan en die zijn in een tweetal verwoord en ja op zich is dat denk ik ook wel helder. We trekken ons als raad er ook iets van aan want ook als raad hebben we als commissie gezegd, tenminste ik naam aan dat de raad daar straks iets over gaat zeggen, maar als commissie hebben we gezegd het zou voor de raad ook goed zijn om die rol die men heeft naar dat openbaar onderwijs beter vorm te geven door toch één of twee keer per jaar met de bestuurder en de raad van toezicht om tafel te gaan, wellicht in commissievorm, en dat we ook binnen de raad en het college afspraken, werkafspraken maken over op welk moment en over welke onderwerpen wanneer wordt gecommuniceerd en dat zijn de aanbevelingen die hier liggen. Daar wou ik het op dit moment bij laten voorzitter.

0:18Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Dank u wel. Wie van de raad wil over dit onderwerp het woord voeren. De heer Pals, mevrouw Schipper. De heer Pals, D66.

6:43Dhr. K. Palsfractievoorzitter D66

Ja voorzitter dank u. Voor ons liggen de bevindingen van de commissie over de ontwikkelingen van OPRON en met name de Westerschool. Ik moet u zeggen dit is een rapport die heel veel die voortkomt uit heel veel narigheid, verdriet en ellende die eigenlijk in de Westerschool is toegebracht in Stadskanaal Noord en waar wij van de gevolgen eigenlijk nog ter op heden dage eigenlijk, althans de inwoners van Stadskanaal Noord, daar nog steeds de gevolgen van dragen. We zijn ook blij met de bevindingen van de commissie en hebben we daar toch nog wel wat vragen over en in ieder geval nog wat opmerkingen als u het toestaat. Ik ben blij dat men de dat de commissie heeft gezegd dat men de hand in eigen boezem heeft gestoken dat door te zeggen doordat bijvoorbeeld rondom de sluiting van de openbare Westerschool schade is toegebracht aan het vertrouwen van ouders en kinderen in OPRON en ik ben blij dat dat genoteerd is en het blijft een notitie die voor ons nog steeds waardevol blijft omdat denk ik ook nog steeds, en ik merk nu dit weer op de agenda staat, met gesprekken die ik heb met sommige mensen vanuit Stadskanaal Noord, nog steeds dat vertrouwen er niet aanwezig is en men zich kortom gewoon een beetje in de hoek gezet door een paar bestuurders. En ik ben blij dat dit is opgeschreven en ???????? dan ook een goede les zijn voor de toekomst. Een mooie conclusie, wat de commissie ook zegt, dat is door een onjuist procedureel handelen van de bestuurders van OPRON is het vertrek van de leerlingen van de openbare Westerschool naar de overtuiging van de commissie versneld. En zo is het ook precies gegaan. Ik bedoel door, ik hoef niet alles te herhalen wat in het rapport staat, maar door een bestuurder die het niet helemaal het draagvlak had en niet helemaal doorhad hoe hij moest besturen denk ik is dat gewoon dat hele procedure, het procedureel handelen is gewoon versneld waardoor ook afscheid is genomen van een prachtige school. Dit had misschien anders kunnen zijn, er had misschien wel als men de weg van de draagvlak en participatie had bewandeld dan was dit waarschijnlijk een heel ander proces geweest. Ik ben blij dat dit ook in de bevindingen van de commissie is genoteerd waarmee wij ook denk ik als raad met OPRON verder kunnen denk ik. Wat wij betreuren is eigenlijk dat men ook in de rapportage staat de sluiting van de openbare Westerschool mankeert echter ook een significant leermoment. We vinden het dieptreurenswaardig dat dat zo wordt genoteerd want het gaat verdikke wel om een school waarachter 50 leerlingen hun heil ergens anders moeten hebben moeten zoeken en we mogen toch aannemen en we mogen verwachten van een professioneel of we mochten verwachten van een professionele organisatie als OPRON dat men daar beter sturing aan had gegeven en ik vind het ook jammer we vinden het ook een hele jammerlijke opmerking dat een significant leermoment was. Ik wil gewoon aantekenen dat een school is niet bedoeld voor een experiment en is ook geen leerschool voor bestuurders. Een school is een leerschool om dingen te leren waar leerlingen iets aan hebben en niet waar bestuurders iets aan hebben. We vinden het ook heel jammer dat dat zo mooi dat het zo genoteerd is maar wel even onze opmerking daarover dat we daar niet blij mee zijn. Een hele tricky vond ik eigenlijk en dan de gemeente, ik bedoel de gemeente heeft ook zijn positie binnen dat hele OPRON gebeuren gehad. En wij vinden het dan ook, en dat is ook tevens de vraag aan de verantwoordelijke portefeuillehouder, maar aan het college in de eerste plaats, er staat genoteerd; zo nodig vond er alleen nog overleg, dat ging even over hoe de overleg lijnen waren et cetera, heen en weer, OPRON kwam niet al te vaak, OPRON kwam helemaal niet meer in de raad, blijkbaar hadden wij onze raad onze sturing waren we ook een beetje kwijt dus ja in die zin wij krijgen ook nog een beetje de schuld als raad zo vat ik dat op, maar wat er staat is vind ik wel heel tricky, er staat; zo nodig komt er alleen nog overleg tussen de bestuurders en de verantwoordelijke portefeuillehouder plaats. En dat vind ik toch wel een droevige constatering van de commissie om dat zo neer te zetten want ik denk dan en dat vraag ik dan aan het college; kunt u het moment dan blijkbaar zoals ik dit lees, was u al veel eerder op de hoogte van het reilen en zeilen van OPRON dat het slecht ging voordat wij, de raad, via allerlei zijkanalen, via ouders en participatieraad et cetera, maar niet via de officiële weg, bericht kregen jongens het gaat niet goed met OPRON. Dus mijn vraag aan het college is; hoeveel tijd heeft daar tussen gezeten, tussen dat u wel lekker overlegde met de OPRON en de situatie helemaal ontspoorde bij de Westerschool, voordat deze raad op de hoogte was. Wij vinden dat een ernstige constatering en we willen graag van het college weten hoe dat is, want wij moeten met diezelfde OPRON weer verder. het is niet zo wij kunnen geen, helaas zeg ik dan direct maar, wij kunnen geen konden geen afscheid nemen van OPRON en we nemen geen afscheid van OPRON dan krijgen we denk ik de handel niet voorelkaar, maar we moeten wel verder. En dan denk ik van die constatering van wel praten en de raad niet informeren vind ik een vinden wij althans een hele jammerlijke constatering van de commissie. En afsluitend is dan; wij maken sluitend afspraken met college over de rolverdeling tussen raad en college op vlak van openbaar onderwijs. Geeft de commissie opdracht om deze afspraak namens de raad te maken. nou ja goed onze vraag is dan; wanneer wordt het dan afgerond. Want ik denk toch wel dat binnen onze gemeente het openbaar onderwijs een knauw heeft gekregen. En ik denk dat we niet genoeg, en dat verbaasd me ook dat daar ook het is een aanbeveling van de commissie en ik vind het dan ook jammer dat dat eigenlijk niet zo in dat stuk staat, dan had ik het van het college verwacht dat ze daar direct boter bij de vis zouden doen. Zeg jongens het is mooi verkeerd gegaan met het openbaar onderwijs en we maken nu ook een sluitend afspraak met het college en de rolverdeling tussen raad en college en dan wel zo gauw mogelijk. Want ik bedoel het openbaar onderwijs is een liefdevol soort onderwijs wat bij onze gemeente kennen en die moeten we koesteren. Tot zover onze bijdrage voorzitter.

0:05Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Dank u wel. Mevrouw Schipper, PvdA.

2:13Mevr. G. Schipperraadslid PvdA

Ja, dank u wel. Beetje moeilijk na deze verhalen om er nog wat aan toe te voegen, maar ik ga toch even proberen. Wij hebben natuurlijk het rapport ook gelezen en ook het is zeer jammer dat er nu achteraf deze conclusies moeten worden getrokken. Ook eerder gemaakte opmerkingen over sluiting van de school, meneer Pals refereerde er ook al naar, dat heeft het niet geholpen dat de kinderen hier in Stadskanaal bleven. Het was natuurlijk als je tegen een ouder zegt van een jaar over volgend jaar gaat de school dicht nou dan gaan de kinderen heus wel naar een andere school. Ik denk dat het achteraf en dat wordt nu ook wel toegegeven, dat het achteraf toch helemaal niet had gehoeven. En misschien als je een klein beetje andere beleid was gevoerd dan had de Westerschool misschien nog bestaan en hadden ze hun 100 jarig bestaan wel meegemaakt. Maar dat is helaas niet gebeurd en dat is achteraf en daar koop je dus niks voor, helaas. En voor de rest een terechte conclusie dat de gemeenteraad ook daar te weinig info heeft gekregen, maar één opmerking triggerde mij wel heel persoonlijk en ook onze fractie; dat er gezegd werd dat er geen voeling, ja geen feeling, maar voeling staat er, dus ik ken het woord niet, meer had met het openbaar onderwijs, kan de fractie van de PvdA zich in elk geval totaal niet in vinden. Wij hebben constant wel hierop gehamerd op het openbaar onderwijs, we hebben ook constant wel met de voorganger van onze huidige burgemeester contacten gezocht over bijvoorbeeld Parkwijkschool en over de Westerschool, we hebben bezoeken gebracht, we hebben ouders uitgenodigd, dus die conclusie wat gezegd wordt kunnen wij ons als PvdA helemaal niet in vinden. En de laatste opmerking die ik wil maken is over beslispunt 3, ik denk dat de commissie eerst alles maar goed moet afhandelen voordat je hem gaat opheven. Voor zover ben ik het ook helemaal eens met meneer Pals heeft gebracht en voor de rest mijn bijdrage erbij, dank u wel.

0:13Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Dank u wel. Aantal vragen voor de commissievoorzitter namens de commissie de heer Klopstra mag ik u als eerste het woord geven.

0:51Dhr. H. Klopstrafractievoorzitter VVD

Ja voorzitter dank u wel. Eigenlijk zie ik één vraag vanuit de PvdA gesteld, namelijk dat de conclusie van de commissie is dat de raad geen voeling, en dat zal het Nederlandse of Groningse vertaling van feeling zijn denk ik dan maar, met OPRON zou hebben. Ja de commissie constateert iets wat de raad vindt en dat daar een fractie in de raad zich in die conclusie niet herkend voor zover het die fractie betreft, dat zal zo zijn, dat is ook alleen maar te waarderen denk ik, maar als je het raadsbreed bekijkt heeft de commissie geconstateerd dat die voeling er toch wat minder was dan eigenlijk had moeten zijn. Dat leek ons wel helder. Dan zit ik even na te denken welke vragen nog meer aan mij zouden zijn voorgelegd want volgens mij waren een heleboel vragen aan de wethouder.

0:11Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Zeker, maar ik beschouw de vraag over het smart maken van beslispunt 2 als een vraag die werd wel aan het college gesteld, maar ik neem ook aan aan de commissie zelf.

0:22Dhr. H. Klopstrafractievoorzitter VVD

Ja, ik denk dat mevrouw Schipper daar gelijk heeft. Ik had hem hier voor mezelf ook al opgeschreven, dat als de raad zou concluderen dat we inderdaad werkafspraken met de wethouder moeten gaan maken als commissie dat we als commissie nog even niet kunnen worden ontbonden, dus dan moeten we nog even wachten. Dus dan kan dat, dat voorstel op dat punt dan worden ingetrokken. Maar dan moet de raad inderdaad eerst vinden dat wij als commissie die afspraken met de wethouder moeten gaan maken.

0:15Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Nou ik vind het een beetje aan de heer Pals of dit voldoende antwoord is. Ik stel voor dat we eerst nu de wethouder de gelegenheid geven om op de twee andere vragen antwoord te geven.

1:01Dhr. H.J. Hamsterwethouder CU

Voorzitter, wat is wijsheid. Die vraag stel ik mij af en toe en dit is zo'n moment, ik denk niet dat het wijs is om volledig terug te gaan zoomen op het proces rond de sluiting van de Westerschool, de aanleiding en de gevolgen. Daar hebben wij twee of drie debatten uitgebreid over gesproken en inclusief de vraag die de heer Pals als eerste vraag aan mij stelde. De tweede vraag ging dat hij, of het was meer een opmerking, dat hij had verwacht dat het college direct boter bij de vis zou doen. Als college hebben wij via deze raadsagenda kennis kunnen nemen van het rapport. We hebben er zelf nog niet over gesproken behalve dan dat wij met zijn vijven concluderen dat wij de aanbevelingen kunnen volgen en dat ik uiteraard binnenkort graag een kopje koffie ga doen met de commissie om het te gaan hebben over de wederzijdse verwachtingen van de communicatie rondom OPRON. Tot zover voorzitter.

0:15Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Dank u wel. De heer Wiersema, heeft u een aanvullende vraag. De heer Wiersema, CDA.

0:42Dhr. M. Wiersemaraadslid CDA

Nou ik moet eigenlijk wel zeggen dat ik zoals het college ook al zei van dat het, het wordt een beetje een oude koe uit de sloot halen. Ik denk we zijn als commissie, iedereen elke fractie had één iemand die heeft meegedaan aan nou deze commissie en al die bijeenkomsten en gesprekken. En ja dan vind ik het eigenlijk een beetje vervelend om te horen dat we ja weer de oude koeien uit de sloot gaan halen, terwijl we hebben een paar aanbevelingen gedaan en ik denk dat daarmee wel een goeie brug is geslagen voor de toekomst en ik had eigenlijk gehoopt dat het daar meer over zou gaan. Maar het gaat telkens weer over wat er gebeurd is, wat er gebeurd is en ja die opmerking wilde ik eigenlijk wel even maken. Want ik vind het ja ik vind het vervelend.

0:11Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Dank u wel. De heer Pals, D66 en mevrouw Schipper na de heer Pals.

1:00Dhr. K. Palsfractievoorzitter D66

Ja voorzitter ik wil even reageren op meneer Wiersema. Als u werkelijk vindt dat dit een oude koe is dan stelt me dat zeer teleur u als raadslid. En zeker ook als commissielid. Dit is, wel uiteraard het is een oude koe en de wethouder vliegt er ook al een beetje aan want u neemt in feite zijn woorden over, dit is een oude koe. Tuurlijk is, het is geen oude koe, het is een gesloten zaak die heel veel treurnis heeft opgebracht, ook binnen deze raad, ik bedoel de portefeuillehouder heeft al gememoreerd aan drie vergaderingen die ertoe deden, maar er is ook een hele gemeenschap uit elkaar gerukt daar in Stadskanaal Noord en als u dit werkelijk vindt, als u dit aanvliegt als een oude koe, dan denk ik dat het openbaarwijs denk ik met uw opmerking niet gebaat is. dat we denk ik nog meer ons best moeten doen om het openbaar onderwijs in stand te houden. Treurnis wekkende opmerking, sorry.

0:04Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

De heer Wiersema, CDA.

0:23Dhr. M. Wiersemaraadslid CDA

Nou kijk het ging mij meer om, we zijn dan de hele tijd bezig met dat verleden, verleden, verleden, terwijl we hebben tijdens de gesprekken goed gereflecteerd met alle personen, er zijn nieuwe personen ingekomen en vanuit het verleden gaan we vanuit dat iedereen daarvan geleerd heeft en dan lijkt het mij belangrijker om het over dat soort punten te hebben dan over maar weer wat er allemaal gebeurd is, daar ging het mij eigenlijk om.

0:11Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Ik zag mevrouw Schipper, maar de heer Klopstra wilt u reageren op deze discussie. De heer Klopstra, VVD.

1:36Dhr. H. Klopstrafractievoorzitter VVD

Dank u wel voorzitter. Ja ik begrijp de opmerkingen heel goed als we hier in deze raad zouden zeggen moeten we nog langer achteromkijken want de toekomst is dat wat ons moet gaan brengen wat het onderwijs betreft. Aan de andere kant, de commissie is natuurlijk ingesteld om iets te onderzoeken uit dat verleden, om daar voor de toekomst van te leren. En dat hoort ook bij scholen; leren. Ook voor raadsleden, bestuurders en wie dan ook. Je kunt niet goed de toekomst in als je niet achterom hebt gekeken. Dat is eigenlijk een beetje de boodschap die de commissie probeert in haar rapport vast te leggen. Dus dat betekend dat je eerst moet constateren wat je vindt als commissie wat daar goed is gegaan en wat voor verbetering vatbaar is. Daarbij merk ik op dat het onderzoek van de commissie zich niet heeft gericht op de Westerschool, maar dat de Westerschool wel aanleiding is geweest voor stevige gesprekken met de betrokkenen van OPRON. Maar niet alleen dat, het is eigenlijk een heroriëntatie van hoe zit de raad in de verhouding richting OPRON en wat zou daar beter en anders kunnen. dus ik begrijp dat er teruggekeken wordt, ik begrijp echter nog veel beter dat we met elkaar wel verder moeten. En ik denk, maar dan spreek ik misschien een beetje voor mijn beurt, maar dat de commissie, maar ik hoor graag de individuele commissieleden de reden als ik dat niet juist zie, dat de commissieleden wel hebben geconstateerd dat de huidige functionarissen binnen OPRON een zich goed vertrouwensbeeld schetsen en dat dat bij de commissie in elk geval zeer positief is overgekomen.

0:03Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

mevrouw Schipper, PvdA.

1:11Mevr. G. Schipperraadslid PvdA

Dank u wel voorzitter. Ja ik vind die opmerking van het CDA, ik begrijp hem niet helemaal, ik snap best dat je denkt van nou zitten ze weer te zeuren, maar het je zat toen nog niet in de raad, dat mag je misschien als excuus zien, maar net wat de heer Klopstra zei je kan niet verder als je niet iets hebt afgesloten. En het heeft zoveel impact gehad in die gedeelte van Stadskanaal dat ik het heel erg jammer vind dat het niet heel duidelijk is overgekomen want er staat niet voor niks is niet voor niks een commissie samengesteld om uit te zoeken wat er al gebeurd is. En als je dan alleen maar tegen met dit zou pakken en je zou alleen maar zeggen van nou jongens dat hebben jullie goed gedaan, goed je best gedaan, verder maar. Zo werkt het dus niet. En ik denk ook dat je dus even goed moet nadenken voordat je dus mensen gaat berispen dat is dus oude koeien uit de sloot halen. Dank u wel.

0:07Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

De heer Wiersema, CDA.

0:46Dhr. M. Wiersemaraadslid CDA

Nou kijk dat je even de oude koe uit de sloot haalt, laat ik het zo zeggen dat je erover begint, maar het ging alleen maar weer over de sluiting van dit en wat er allemaal negatief is gegaan. Maar wat ik wel, in ieder geval mijn verwachting ook was van de commissie, en volgens mij heb je dat ook wel uitgesproken, is van hoe gaan we in de toekomst verder, hoe ligt het vertrouwen, wat is er wel goed gegaan, wat is slecht gegaan, hoe gaan we dat verbeteren en ik had dan wel meer verwacht want dit geeft mij en misschien ook wel anderen het gevoel van of het alleen maar over de negatieve dingen gaan hebben. Maar ik denk we kunnen toch veel beter kijken naar wat ging goed, hoe kunnen we daar of dat blijven vasthouden en wat ging slecht en hoe kunnen we dat verbeteren. Maar dat is mijn mening.

0:45Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Dank u wel. Ik herinner er even aan dat dat ook precies is wat er eerlijk gezegd voorligt. Dus de vraag kennis te nemen van het rapport en de aanbevelingen over te nemen en vervolgens, dus dat lees ik dan maar als dat allemaal gebeurd is, de commissie te ontbinden. Dat is volgens mij wat er nu voorligt. Vraag is of over dit besluit nog opmerkingen te maken zijn richting de commissievoorzitter of richting een ander. Ik zie de heer Pals, ik zie mevrouw Schipper. De heer Pals, D66.

0:12Dhr. K. Palsfractievoorzitter D66

Ja voorzitter dat wat voor ons ligt om de commissie te ontbinden, maar volgens mij heeft de voorzitter dat zelf ook gezegd wij gaan de commissie niet ontbinden, niet eerder dan, althans dat is ons voorstel, niet eerder dan, dat er

0:02Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Ja, zo interpreteer ik het woord "vervolgens", ja.

0:02Dhr. K. Palsfractievoorzitter D66

Ok, goed, dan is het prima.

0:02Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Mevrouw Schipper, PvdA.

0:13Mevr. G. Schipperraadslid PvdA

Ja, ik had verwacht dat er nog een tweede termijn zou zijn, maar waarschijnlijk heeft u de interruptie van de heer Wiersema gekenmerkt als tweede termijn. Is dat zo? want dan stel ik mijn vraag

0:04Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Ik ben daar misschien een beetje te losjes in, ik dacht dat dit tweede termijn was, maar

0:22Mevr. G. Schipperraadslid PvdA

Ik wou nog wel graag even een opmerking maken. Het is niet echt een vraag, het is stelt het misschien, kijk het heeft zoveel impact gehad in het afgelopen jaar, vorig jaar, dat ik dus niet begrijp dat ik dus van andere fracties daar helemaal niks hoor over dit rapport en dat vind ik wel een beetje jammer dat wil ik nog graag even meenemen.

0:22Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Volgens mij adresseert ze u niet meneer Pals, u laat toch al van zich horen. Ik zie geen andere reacties. De heer Pals heeft u nog een nieuw element wat u wilt toevoegen.

0:44Dhr. K. Palsfractievoorzitter D66

Nou ja zitten we in ja even zitten we nu in de tweede termijn want ik heb nog steeds ik heb nog steeds een vraag aan de portefeuillehouder. De portefeuillehouder wenst ook geen oude koeien uit de sloot te halen. Hij heeft het wel niet zo gezegd, maar de portefeuillehouder wenst vooruit te kijken en dat is ook prima, want ik denk ook dat je vooruit moet kijken, dat is dan ook de mooie conclusie van de commissie, maar de commissie heeft wel zaken neergeschreven waarvan ik denk van daar zou ik toch wel een antwoord op willen hebben en één van die vragen die ik heb is; herkent de portefeuillehouder, die toen de portefeuillehouder was, dat er alleen nog overleg was tussen de bestuurder en de verantwoordelijke portefeuillehouder voordat de raad werd geïnformeerd. Dat is de vraag die ik aan de portefeuillehouder stel.

0:06Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Portefeuillehouder

1:26Dhr. H.J. Hamsterwethouder CU

Ja in uw eerste termijn ging de vraagstelling van het algemene communicatie tussen OPRON, portefeuillehouder c.q. raad, schoot in op het dossier, laat ik het zo maar noemen, de casus Westerschool, en vroeg u bijna een tijdlijn van de gebeurtenissen in april 2017 vermoed ik dat wij zaten. Als we over het algemene spreken is het volgens mijn de normale gang van zaken en daar ga ik dan met de commissie en naar aanleiding van de tweede aanbeveling wellicht over spreken, dat de eerste controleur van de commissie van bestuur de raad van toezicht is en dat bij dringende ontwikkelingen er contact is tussen bestuurder van de OPRON en het college daar waar dat nodig, we hebben ook regulier overleg hoeft niet altijd alleen dringende ontwikkelingen te zijn, daar waar het nodig is informeert OPRON zelf u of doe ik dat. daarnaast hebben wij de reguliere momenten van de begroting en de jaarrekening waarover u geïnformeerd moet worden en over wat de verdere verwachtingen zijn. Volgens mij hebben we die procedure de afgelopen jaren gehad en wat de verdere verwachtingen zijn en over de afspraken voor de toekomst ga ik dus het gesprek aan met uw werkgroep.

0:19Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Is dit toereikend meneer Pals? Ja. Ik kijk even naar de voorzitter van de commissie. Tenminste waar u werkgroep bedoelt hebben we het over dezelfde commissie toch?

0:04Dhr. H.J. Hamsterwethouder CU

ja

0:06Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Ik kijk even naar de heer Klopstra. Kunnen we overgaan tot stemming?

0:10Dhr. H. Klopstrafractievoorzitter VVD

Ja wat mij betreft, maar niet nadat ik nog heb geconstateerd dat de wethouder in elk geval vind dat de commissie ook werkt in een werkgroep, maar het is een commissie. Dank u wel.

0:38Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Dan gaan we naar het besluit. Bestaande uit drie onderdelen. Voor de goede orde; kennis te nemen van het rapport, de aanbevelingen over te nemen en daar uitvoering aan te geven en daarna de commissie op te heffen. Zullen we gewoon maar even stemmen over dit rapport. Wie is er voor dit besluit. Dat is unaniem aangenomen. Dank u wel.

18. Voordracht herbenoeming leden Raad van Toezicht Scholengroep OPRON
0:27Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Gaan we naar, we blijven in de sfeer, de voordracht voor de herbenoeming van de leden van de raad van toezicht van OPRON. Voorgesteld wordt om mevrouw De Visser, mevrouw Thalens en de heer Schuur te herbenoemen als leden van de raad van toezicht. Wil iemand dit bespreken of zullen we dit met een hamerslag, nee de heer Pals D66.

0:22Dhr. K. Palsfractievoorzitter D66

Ja voorzitter als fractie D66, wij vinden het een beetje een ongemakkelijk moment om na zo'n OPRON rapport, mevrouw Schipper heeft ook al wat over onze gevoelens daarover gehad, maar je mag niet over gevoelens praten dus laten we het maar zakelijk houden voordat we weer met oude koeien beginnen, we vinden het heel

0:02Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Nou dat hebt u het toch wel over gevoelens.

1:03Dhr. K. Palsfractievoorzitter D66

Ja, koeien hebben ook gevoelens. Koeien knuffelen zijn hele. Ik vind het een beetje ongemakkelijk dat het juist vanavond dat we het moeten hebben over herbenoeming van drie bestuurders die ten tijde van de ontwikkelingen van de OPRON in onze raadsperiode ook bestuurder waren. En ik ben daar ook, ik zal ook absoluut tegenstemmen, tegen deze bestuurder, ik vind ook dat we in die zin een beter beeld hadden moeten hebben van die bestuurders ook in alle openheid. Want als ik bijvoorbeeld naar de website kijk van de OPRON, daar staan deze drie bestuurders op, maar er staan geen antecedenten op, er staat helemaal niets wat ze doen, waar ze vandaan komen, wat er in hun ??????????? leven is, ik vind dat heel niet transparant zoals deze voordracht gebeurd. De enige transparantie was we konden dan naar de kast lopen hier binnen het gemeentehuis om het dossier in te kijken, dus onze fractie stemt sowieso tegen herbenoeming van deze drie bestuurders. Met als reden zoals al genoemd.

0:06Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

De heer Mellies, LB. J

0:29Dhr. J. Melliesfractievoorzitter Lokaal Betrokken

Ja toch nog even in aanvulling op wat de heer Pals net noemde. Hij stemt dan tegen de benoeming van deze drie, voor mij zijn het geen bestuurders, maar leden van toezicht, maar goed wat vindt de heer Pals dan van de zinsnede dat de oudere geledingen hiermee akkoord zijn. Want die heeft dus een procedure doorlopen en die hebben een voordracht gedaan om ze dus weer te herbenoemen.

1:25Dhr. H. Klopstrafractievoorzitter VVD

Hiermee verband houdend, ja. Voorzitter de leden van de raad van toezicht treden van rechtswege af per, ik dacht november van dit jaar of oktober, ik heb de exacte datum niet voor de geest, maar het staat in de stukken. Probleem is als wij nu niet gaan benoemen er geen raad van toezicht meer is. Ja er geen raad van toezicht meer is en daarmee in wezen de rechtspersoon niet meer kan functioneren. En ik heb mij vanmiddag nog even verstaan met de voorzitter van de raad van toezicht omdat bij mij ook de vraag rees zijn deze voordrachten omdat het een herbenoeming is ook langs de medezeggenschapskanalen gegaan. Want ook al is het een herbenoeming dan nog moet hetzelfde traject worden bewandelt want men stopt en wordt meteen weer herbenoemd, dus benoemd, dus medezeggenschap als er een bindend voordracht lid zit, dat moet een derde zijn, 2 van de 5, en de voorzitter van de raad van toezicht heeft mij gegarandeerd dat dat medezeggenschapstraject is doorlopen, dus daar ga ik dan van uit. Dus wat mij betreft en zeg ik nu als fractievoorzitter van de VVD, niet als voorzitter van de commissie, laat dat helder zijn, wat mij betreft een dringende aanbeveling aan deze raad om deze raad van toezicht leden wel te benoemen want anders is er gewoon geen raad van toezicht meer. En het is kennelijk binnen OPRON voldoende draagvlak.

0:05Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

De heer Hofstra, PvdA.

0:05Dhr. E. Hofstrafractievoorzitter PvdA

Dank u wel voorzitter. Wij zouden graag een korte schorsing willen, vijf minuten.

0:06Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Maar ik wil graag, want de heer Pals werd geadresseerd dus ik denk dat hij wel even in de gelegenheid moet zijn om antwoord te geven.

0:25Dhr. K. Palsfractievoorzitter D66

Ja, nou ja, kijk u bedoelt op de van meneer Klopstra, dat is prima, ik denk ook wel dat je de juiste weg moet, tenminste heel mooi dat u dat even geverifieerd heeft, maar dat laat niet verlet dat wij gewoon tegen blijven. Ik bedoel je kunt wel via de koning gaan, maar daar zijn we het dus niet mee eens, dus wij zijn het niet eens met de herbenoeming van raad van toezicht. Dat is even juist gezegd.

0:07Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Ok, de heer Hofstra vraagt een schorsing van 5 minuten, begreep ik dat goed. Dan schorsen we de vergadering vijf minuten.

0:03schorsing

0:05Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Ik heropen de vergadering en geef het woord aan de heer Hofstra, PvdA.

1:01Dhr. E. Hofstrafractievoorzitter PvdA

Dank u wel voorzitter. Wij kunnen ons heel goed voorstellen in de emotie van de heer Pals dat dit een ongelukkig tijdstip is om leden van de raad van toezicht her te benoemen, dat snappen wij. En tegelijkertijd denken wij wel dat gelet op de conclusies uit het rapport dat de raad van toezicht heus wel wat heeft meegekregen c.q. geleerd van deze hele geschiedenis. Dit is ook weer een nieuw agendapunt in die zin en ik denk dan ook dat het goed is dat wij de raad van toezicht dat die hernieuwd met hernieuwde inzichten denk ik ook fris weer aan de slag gaat en dat wij als raad daarvoor het vertrouwen geven, maar het blijft erbij het tijdstip, datum, is ongelukkig. Dank u wel voorzitter.

0:12Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Dank u wel. De heer Bieze GBS, de heer Klopstra VVD. Eerst de heer Bieze, GBS.

1:06Dhr. E. Biezefractievoorzitter GBS

Ja dank u wel voorzitter, even als fractievoorzitter. Ik sluip aan bij het feit dat het tijdstip inderdaad ongelukkig is. ik hoor ook dat we eigenlijk niet anders kunnen dan voor stemmen. Ja, we kunnen tegen stemmen, maar wat dat weer voor turbulentie teweeg brengt dat weet ik ook niet. Maar ik wil eigenlijk een voorstel doen. Dat als wij dus in meerderheid dit agendapunt goedkeuren of het niet verstandig zou zijn na deze goedkeuring om bijvoorbeeld via de commissie, want die wordt toch niet eerder opgeheven dan wij dat vaststellen met elkaar, om de commissie de nieuwe raad van toezicht die dus nu herbenoemd zijn om daar nog even een nagesprek mee te hebben, het rapport te evalueren en om de raad van toezicht te vragen van wat hebt u nu van dit rapport geleerd en wat gaat u anders doen. Misschien is dat een suggestie om mee te nemen. Ik hoor dat graag dank u.

0:04Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

De heer Klopstra, VVD.

1:39Dhr. H. Klopstrafractievoorzitter VVD

Voorzitter dank u wel. Ja ik heb in de pauze nog even gebruik gemaakt van de gelegenheid om het verslag te lezen van het gesprek met de raad van toezicht en als ik die goed heb gelezen en zoals die ook door alle leden van de commissie van iedere partij vertegenwoordigd is goedgekeurd zie je daar duidelijk in dat de raad van toezicht eigenlijk tot zijn eigen grote schrik constateert dat de bestuurder zijns weegs is gegaan. En dat men daar eigenlijk pas op het moment dat het al te laat was kennis van kreeg dat er opmerkingen waren over sluiting van de Westerschool. En dat men toen als de wiedeweerga heeft gezegd dat kan zo niet en dat moet anders. Dus ook heeft geïntervenieerd, dat zie je terug in het rapport, dat zie je terug in de aanbevelingen die we hebben gedaan en vandaar dus ook dat ik in mijn voordracht bij het vorige agendapunt heb gezegd volgens mij spreek ik voor de commissie als ik zeg dat wij in alle organen van OPRON zoals deze nu bemenst zijn en de ideeën en de ervaringen die ze hebben goede vertrouwen hebben ik heb daar ook geen opmerking over gehoord dat dat anders ligt bij een van de leden van de commissie dus daar ga ik van uit. Ik heb ook de statuten nog even gekeken samen met meneer Tamsma nog even net gefilosofeerd, heel formeel als we niet zouden benoemen blijft de raad van toezicht wel functioneren maar ja dan zouden wij ons afsluiten van andere gemeentes die de raden van toezicht wel al als zodanig wat hun betreft hebben benoemd. En ik weet niet of we die positie willen. mijn aanbeveling blijft het, lees goed het verslag, het rapport van bevindingen daar staat in dat de raad van toezicht heel goed weet waar het mis is gegaan en ook adequaat destijds heeft ingegrepen dus wat mij betreft, wat de VVD betreft, is er geen aanleiding om te zeggen deze toezichthouders kunnen niet herbenoemd worden. Dank u wel.

0:49Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Dank u wel. Als we gaan stemmen dan gaat het over personen dan zullen we dat schriftelijk moeten doen, met een stemcommissie. Als ik het gevoelen van de raad goed beluister zouden we ook kunnen concluderen dat we met 17 tegen 1 instemmen met het voorliggende voorstel. Kunt u met die conclusie instemmen? Wilt u wat zeggen of bent u het ermee eens. Dat is mooi. Dan concludeer ik af dat we met 17 om 1 instemmen met het voorliggende voorstel en die 1 is dan D66. [voorzitter klopt met hamer] Aldus besloten.

19. Sluiting
0:31Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Dan zijn we hiermee volgens mij aan het einde gekomen van deze vergadering. Als te doen gebruikelijk, er is iemand heel teleurgesteld over deze uitkomst, we gaan het nog goedmaken een keer. Desalniettemin nemen wij een drankje voor wie dat wil en ik wens u een veilige thuiskomst.