Raadsvergadering

11. Opening
22. Mededelingen
55. Vaststellen besluitenlijst van 27 mei 2019
88. Lijst met ingekomen stukken
1010. Vragenuur
1111. Interpellaties
1212. Rondvraag
2221a. Benoeming leden en ambtelijk secretaris rekenkamercommissie
2321b. Motie evenementenbeleid
2422. Sluiting