Agenda - Raadsvergadering 24 juni 2019

Locatie: raadzaal gemeentehuis
Aanvang: 19:30 uur

0:00:00
0:00:00
1. Opening
1:39Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Goedenavond dames en heren. We hebben heel even gewacht tot Maarten van der Weijden binnen was en dat is inmiddels het geval. Mijn tweede opmerking helemaal vooraf is dat we, dat is u vast ook niet ontgaan, wij hebben een storing op het 112 netwerk. Dat betekend dat we een grip2 situatie hebben in ieder geval in deze regio dus dat ik mijn telefoon aan laat staan. Desalniettemin heet ik u allen van harte welkom, ook de mensen boven. Als jullie het echt niet meer houden ga even ja wapperen of zo, maar doe iets, en dan gaan wij ook iets doen. Maar we weten nog niet precies wat. We zullen in ieder geval, zijn er instructies gegeven om qua vochthuishouding wat extra goed op u te letten vandaag. Doet u dat ook als u thuis meeluistert met ons en doet u dat vooral ook op de publieke tribune.

2. Mededelingen
0:25Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Er zijn een drietal leden helaas afwezig vandaag om uiteenlopende redenen, dat is de heer Klopstra en de heer Klinkhamer en mevrouw Schrör. Zijn er bij u nog klemmende mededelingen vooraf? Nee.

3. Vaststellen agenda
0:31Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Dan gaan we de agenda vaststellen. Wou je die vooraf doen, ik dacht bij inlichtingen college, daar had ik hem genoteerd. Vaststellen agenda. U heeft een aangepaste agenda gekregen. Aangepast in die zin dat de benoeming van de leden van de rekenkamercommissie en de ambtelijke secretaris vandaag aan de orde is. die zijn aanwezig dus dat onderdeel kan doorgaan.

0:01Dhr. F. van der Heideraadslid CU

Voorzitter.

0:05Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

De heer Van der Heide.

0:03Dhr. F. van der Heideraadslid CU

Ik zou nog graag een punt willen toevoegen aan de agenda, motie vreemd aan de orde.

0:03Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Zegt u het maar.

0:03Dhr. F. van der Heideraadslid CU

Mag wel aan het eind van de agendapunten.

0:03Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Verklappen we al waar die over gaat? of doen we dat nog niet.

0:08Dhr. F. van der Heideraadslid CU

Ja dat kan zeker, dat gaat over een wijziging van het evenementenbeleid in het najaar en daar vast een aanvulling aan om het mee te nemen in het evenementenbeleid.

0:17Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Prima, die voegen we toe aan de agenda als agendapunt 21b. De heer Maarsingh.

0:07Dhr. A. Maarsinghraadslid CDA

Voorzitter zou het ook praktisch zijn als punt 16 en 17 in een keer behandeld worden?

0:33Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

De jaarrekening en de begroting in een keer van Wedeka. Bent u het daar mee eens? Ik zie her en der knikken. Iemand het ermee oneens? Nee, dan voegen we die twee samen, maar niet in de nummertjes want dan ontstaan er grote administratieve problemen heb ik begrepen. Dus dat zouden we niet willen.

0:02Dhr. A. Maarsinghraadslid CDA

Dat hoeft ook niet, u moet het zichzelf niet moeilijk maken.

4. Insprekers
0:32Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Ik heropen de vergadering en we zijn toe aan het, gezien het feit dat er zich geen insprekers hebben gemeld,

5. Vaststellen besluitenlijst van 27 mei 2019
1:00Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

zijn we toe aan de besluitenlijst van 25 mei, nee 27 mei, tekst en naar aanleiding van pagina 1, pagina 2, pagina 3, pagina 4, pagina 5. Nou ja, u bent toch niet al door de hitte bevangen hè, oh dat is het, hebben we het lek boven, maar hij is wel te laat, hij is vastgesteld.

6. Inlichtingen college
0:17Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Ok, gaan we door naar agendapunt 6, inlichtingen college. En daarbij wil ik graag het woord geven aan wethouder Veenstra.

0:34Mevr. L. Veenstrawethouder SP

Dank u wel voorzitter. Dat is dan naar aanleiding van motie gemeenteraad compensatie abonnementstarief, daar is een brief aan jullie verzonden waarin vermeld, ???????????? de compensatie van de Wmo, daar had moeten staan in die brief dat die motie unaniem is aangenomen. Want de fractie van de heer Mellies, LB, was dan wel geen mede indiener, maar zij was wel mede ondersteuner. En ik denk dat het heel terecht is om die omissie in de brief hier te corrigeren. Bij deze meneer Mellies.

0:03Dhr. J. Melliesfractievoorzitter Lokaal Betrokken

Dank u wel.

0:04Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Mevrouw Schipper, PvdA.

0:50Mevr. G. Schipperraadslid PvdA

Mag ik naar aanleiding van deze motie een paar vragen stellen over de aanleiding van deze motie. Er is toentertijd hebben wij een brief gekregen met die tariefverhoging en dat was een aanzienlijke verhoging. Dat ging dan voor iedereen, was €17,50 ongeacht wat voor inkomen het was en dat was een hele verandering. Wij hebben ons toen afgevraagd van hoe valt dit, komt dit allemaal wel goed met de mensen die dit aangaat en vooral die mensen die dus het geld er niet voor hebben om deze €17,50 te betalen. Het is een behoorlijke stijging geweest voor sommige mensen. Ik ben heel nieuwsgierig of de wethouder hier ook rekenschap mee heeft gehouden en of daar al wat meer over te vertellen is, of dat er al klachten binnen zijn gekomen. Dank u wel.

0:03Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Mevrouw Veenstra

1:25Mevr. L. Veenstrawethouder SP

Dank u wel voorzitter. Wij kunnen op dit moment, want wij hebben de eerste vijf periodes hebben wij dat, dat gat wat ontstond tussen wat men eerder betaalde en wat men moest gaan betalen als gevolg van de invoering van het abonnementstarief, hebben wij gecompenseerd. Dat stopte na vijf termijnen, dan praat je ongeveer over nou pak hem beet 1 mei, rondom 1 mei, wij hebben op dit moment geen signalen, maar ook nog geen inzicht nou ja wat dat of dat effecten heeft gehad voor die groep, op het moment dat de compensatie stopte. Ik denk dat wij in de loop van het najaar als dat zich gaat uiten daar wel inzicht in kunnen geven en daar zal ik u ook van op de hoogte houden, maar wij hebben ook gezegd van die compensatie doen we voor de eerste vijf termijnen, mocht het nou zo zijn dat mensen echt financieel in de knel komen omdat ze van het allerlaagste tarief naar het abonnementstarief gegaan zijn dan is mijn advies aan die mensen echt nadrukkelijk, en volgens mij hebben we dat ook zo gecommuniceerd naar deze mensen, meldt u dan gaan we met u bekijken of u in aanmerking komt voor een compensatie middels de bijzondere bijstand. En die oproep die wil ik raak herhalen, dat zal duidelijk zijn en het inzicht hoop ik in het najaar te kunnen geven of er daadwerkelijk klachten zijn, mensen die in de problemen gekomen zijn en misschien ook wel inzicht of veel of weinig mensen beroep gedaan hebben op nou ja eventueel bijzondere bijstand.

0:05Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Mevrouw Schipper

0:10Mevr. G. Schipperraadslid PvdA

Dank u wel, dat is een helder antwoord. Ik hoop dat het allemaal meevalt en dat wij in het najaar in elk geval wat positieve berichten krijgen. Dank u wel.

0:10Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Dan geef ik graag het woord aan wethouder Hamster.

0:18Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Nou gefeliciteerd namens ons allen zou ik eigenlijk zo zeggen, zullen ze hard voor gewerkt hebben. Mevrouw Schipper, PvdA.

0:07Mevr. G. Schipperraadslid PvdA

Ik wou even zeggen dat ik hier ongelofelijk blij mee ben dat ook deze school weer positief eruit komt, dank u wel.

0:11Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Nog andere reacties? Iedereen sluit zich daar bij aan neem ik aan. Mooi zo. Mevrouw Luijken.

0:03Mevr. M. Luijkenfractievoorzitter SP

Ja voorzitter ik denk dat het voor iedereen wel een beetje een feestje is inderdaad.

0:13Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Ok, de griffier fluistert mij in het oor of het aardig is om een bos bloemen naar de school te sturen.

0:04Dhr. H.J. Hamsterwethouder CU

Die hebben zij afgelopen vrijdag gehad namens het college van burgemeester en wethouders.

0:22Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Dus ja wie is er nou sneller. Ok ik denk dat ze genoeg door hebben dat we er allemaal blij mee zijn. de andere brieven hebben geen aanleiding tot bespreking gegeven.

7. Schriftelijke vragen
0:30Dhr. H.J. Hamsterwethouder CU

Ja dank u wel. Mevrouw Schipper vraagt om positieve berichten. Even over een ander onderwerp een positief bericht, ik ben afgelopen vrijdag gebeld door de bestuurder van OPRON, Marieke André, dat OBS De Oleander een positief inspectie oordeel heeft gehad. Er is veel gesproken over het openbaar onderwijs in Stadskanaal Noord en over de kwaliteit daarvan en voor het eerst sinds 9 jaar staat OBS De Oleander weer onder het reguliere toezichtsregime.

0:15Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Dus wij gaan naar schriftelijke vragen. nou die zijn de afgelopen periode niet beantwoord en ook niet gesteld dus dat scheelt. Nee we hadden net een nieuwe strategie bedacht, we geven gewoon nergens meer antwoord op.

8. Lijst met ingekomen stukken
0:10Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Komen we bij de lijst van ingekomen stukken. Die zijn er wel geweest, maar ook daar heeft u geen bespreking aangevraagd.

9. Lijst met openstaande toezeggingen
0:35Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Komen we bij de lijst van openstaande toezeggingen en moties. De motie; compensatie financieel nadeel is afgedaan. Moest daar nog iets aan toegevoegd worden? Nee. Dus de motie kan hier dan volgens mij worden afgevoerd en de andere staan nog.

10. Vragenuur
0:11Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Dus volgens mij kunnen we bij deze constatering door naar het vragenuur.

11. Interpellaties
0:11Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

En de interpellatie, die we allebei overslaan want ook daar zijn geen aanvragen voor geweest.

12. Rondvraag
0:14Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Komen we bij de rondvraag. Wie van u heeft een punt voor de rondvraag. Ok, ik begin even met mevrouw Ham, SP.

0:30Mevr. J.M. Hamraadslid SP

Ik heb twee vragen. Eerste vraag de bomen aan de Spoorstraat, gaan geruchten dat die bomen er ook af gaan, wat is hiervoor de reden. En als tweede het beleid ten aanziende van huisdieren en dan voornamelijk honden op festivals. Het valt mij op dat veel honden vrij rondlopen op festivals. Daarnaast is het afgelopen weekend was natuurlijk hartstikke warm, die honden kunnen geen kant op als ze aan een riempje zitten, wat is daarvan het beleid van de gemeente.

0:22Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Ik denk dat ik voor de eerste vraag naar mevrouw Brongers moet. Wethouder Brongers.

0:36Mevr. G. Brongers-Roffelwethouder CDA

Ja, dank u wel voorzitter. Mevrouw Ham vraagt naar de kapvergunning die is aangevraagd ten aanzien van de bomen in de Spoorstraat. Dat klopt, wij hebben een groot aantal vergunningen in één keer aangevraagd en daar hoort de Spoorstraat ook bij. En de exacte reden voor de bomen aan de Spoorstraat moet ik op dit moment even schuldig blijven. De bomen aan de Stationslaan hebben daar een onderdeel van uitgemaakt en nog zo een aantal meer straten die aan vernieuwing, zeg maar op herbeplanting, toe zijn.

0:04Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Mevrouw Ham.

0:04Mevr. J.M. Hamraadslid SP

Kunnen we het antwoord dan per post via de mail krijgen?

0:03Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Mevrouw Brongers.

0:05Mevr. G. Brongers-Roffelwethouder CDA

Ik wil u het antwoord, de reactie, wel even per mail doen toekomen.

0:08Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Is dat een toezegging of is dit voor u voldoende.

0:05Mevr. J.M. Hamraadslid SP

Als ik het antwoord per mail tegemoet zie komen dan is het voldoende.

0:54Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Ok. Dan de vraag over de honden. Dat is volgens mij mijn portefeuille, weet ik vrij zeker. En ik weet ook vrij zeker dat er honden waren, uit eerste hand. Ik heb daar zelf viel het mij ook op, ik heb wel gevraagd van goh, eerlijk gezegd zei ik wat leuk dat er hier ook honden mogen komen, dat bleek niet de bedoeling. Dat was ook gecommuniceerd heb ik begrepen, maar dit is gewoon eigenlijk een niet burgemeesters antwoord zullen we maar zeggen, want het formele antwoord moet ik u verschuldigd blijven. Ik weet niet wat er was afgesproken en hoe dit is geregeld en waarom er niet is gehandhaafd en of dat erg is, dus ik zal dat voor u nagaan ook dit krijgt u zonder toezegging toch gewoon per mail. De heer Idema.

0:16Dhr. E. Idemaraadslid SP

Ik weet ook dat er artiesten zijn die daar met de camper zijn of met een caravan die de hond daar meenemen denk ik, dus in die zin. Ja er lopen ook wel, maar ook artiesten en zo, dus misschien is daar niet duidelijk doorgecommuniceerd.

0:20Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Ja dit bedoel ik met dat ik alleen wat oppervlakkige observaties heb en niet precies weet wat er aan de hand is, maar ik zal het voor u navragen, het viel mij ook op. Dan volgens mij de heer Pals.

1:03Dhr. K. Palsfractievoorzitter D66

Ja voorzitter dank u. Afgelopen zaterdag had de SP zijn evaluatie dag, over verkiezingen en schetst mijn verbazing dat de wethouder 's avonds op het journaal verscheen en de volgende woorden sprak. Dat na haar toespraak aan het congres dat de hele kwestie over SP et cetera, goed dat doet haar zeer ter harte, maar dat ook haar dagelijkse functioneren onder druk staat. En dat vond ik een nogal boute uitspraak, of een harde uitspraak, want ik denk altijd verdorie mevrouw Veenstra is ook onze wethouder, namens de gezamenlijke raad en als haar functioneren onder druk staat zou ik nu of zou ik graag van willen weten waarin staat dat functioneren dan onder druk, wat belemmerd u en waarin kunnen wij u corrigeren of ja en ja zakt u nu dan niet door de hoeven. Dat is eigenlijk een beetje mijn vier vragen.

0:26Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Dank u wel. laat ik nou een hele andere constatering gedaan hebben toen ik het journaal aandeed en als allereerste "mijn" wethouder zien die een vlammend betoog hing waar haar hele partij van kippenvel kreeg als ik, ik was apetrots. Dus zo zie je hetzelfde kan heel anders beleefd worden.

0:01Mevr. M. Luijkenfractievoorzitter SP

Voorzitter

0:03Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Mevrouw Luijken

0:22Mevr. M. Luijkenfractievoorzitter SP

Ik wil er ook nog graag even op reageren. Ik ben niet zo blij met de laatste uitdrukking van meneer Pals, dat doe je niet in een raadsvergadering. Hij heeft het ook niet zelf bedacht, dat heeft een ondersteuner van hem op facebook vroeg dat al aan mij en heb ik ook uitleg aan gegeven, ik vind het een klein beetje kinderachtig altijd. Beetje vergezocht.

0:08Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Ik heb er ontzettend veel vertrouwen in dat onze energieke wethouder Veenstra hier heel goed antwoord op kan geven. Mevrouw Veenstra.

0:30Mevr. L. Veenstrawethouder SP

Dank u wel voorzitter, dank ook voor de mooie woorden trouwens. Meneer Pals, fractie D66, u heeft terecht geconstateerd dat ik aanwezig was op de partijraad van mijn partij in Amersfoort, en dat ik tijdens die partijraad van mijn partij gesproken heb en daar moet u die woorden ook plaatsen. U zou zich pas echt zorgen om mij moeten maken als ik die woorden hier in deze zaal vanaf deze plek zal gebruiken.

0:03Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Dank u wel.

0:02Dhr. K. Palsfractievoorzitter D66

Voorzitter

0:02Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Weet u het zeker?

0:34Dhr. K. Palsfractievoorzitter D66

Ja ik weet het heel zeker. Want kijk de wethouder bedankt voor de bijdrage en voor haar antwoord. Maar laten we wel zijn als het echt zo is, want ik ben een lezer, geen SP lid, maar ik ben een lezer, functioneer onder druk en u heeft dat niet zomaar neergezet. En nogmaals ik denk u bent wethouder voor de hele raad van Stadskanaal en nogmaals ik wil het positief afsluiten als dat echt uw functioneren in de weg staat roep dan onze raad en dan gaan we u ook steunen daarin. Dat wou ik dan even zeggen.

0:15Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Het was een steunbetuiging, nou dat lijkt mij een hele mooie conclusie. De rondvraag, de heer Mellies.

1:05Dhr. J. Melliesfractievoorzitter Lokaal Betrokken

Ja voorzitter, dankjewel, er was afgelopen week of nog steeds ook te doen rond arrestaties rond de actievoerders tegen de windmolens en er zitten nog twee mensen vast, waaronder iemand die zeer bekend is in deze streek, nou stond er vorige week donderdag volgens mij, ja donderdag, een stuk in het dagblad van het Noorden en mijn vraag, daar is een vraag over, daar werd u geciteerd en dat viel niet helemaal goed bij sommige mensen. En ik vraag me dan ook af of dit wel goed neergeschreven is of dat het anders bedoelt was. Het ging om het citaat dat de burgemeester, De Jonge, van Stadskanaal laat weten dat de boosdoeners nu een gezicht krijgen. En dan komt de parafrase, in kleine hechte gemeenschappen heeft altijd enorme impact, mensen waarvan je het nooit verwacht had, blijken dit soort dingen te doen. En volgens mij is dat een beetje, beetje, te voorbarig, want het is nog in behandeling en voor hetzelfde geld heeft ie niks gedaan. Ja goed die informatie hebben wij nog niet, dus mijn vraag is eigenlijk is dit ook zo gezegd of is het anders bedoelt of is het gewoon verkeerd neergeschreven.

1:18Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Het was een nogal druk bezochte persconferentie, waarin we talloze interviews hebben gegeven en waarin ik vanwege de terechte constatering dat het hier gaat om verdachten en verdachte van een misdrijf en niet meer en niet minder en dat het niet aan mij is om te bepalen of verdachte in dit geval ook betekend dat je dader bent, dat ik dat ook helemaal niet kan bepalen, heb ik in ieder geval consequent die benaming ook gebruikt. Dus ik denk wat er hier niet helemaal klopt is de relatie tussen wat ik ook gezegd heb, namelijk dat men de Nederlandse pers daar aanwezig zich moet voorstellen dat het iets heel anders is om te horen over bedreigingen die gedaan worden, asbest et cetera et cetera, dat dat op zich al aanleiding is ja tot verontrusting in een gemeenschap, maar dat wanneer je elkaar kent en het krijgt een gezicht dat dat echt een heel andere impact heeft. Ik heb niet meer en niet minder dan dat willen zeggen.

0:06Dhr. A. Maarsinghraadslid CDA

Voorzitter mag ik daar even op reageren. Ik denk wij lezen natuurlijk allemaal

0:03Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Als ik u het woord gegeven heb. Meneer Maarsingh.

1:16Dhr. A. Maarsinghraadslid CDA

Ja voorzitter dank u wel. Kijk wij lezen natuurlijk allemaal de krant en het is altijd zo als iemand die verdacht wordt bij de rechter is dan zwijgt iedereen. dat is ook verstandig, dan zijn zaken onder de rechter of onder het Open Ministerie. Je verbaasd je toch wel heel erg sterk, en dat had de heer Mellies ook kunnen zeggen, dat er zoveel mensen in onze samenleving, mensen die er echt voor geleerd hebben overigens ook, zelfs een burgemeester vanmorgen, die allerlei oordelen uitspreekt over wat er nu gebeurd. Dat verwonderd mij ten zeerste, dat mensen die beter kunnen weten, en ik heb het niet over u, ik heb het over wat wij dagelijks lezen. Dan zou het toch verstandiger zijn om maar te zwijgen. Maar goed. Ik heb mij niet gestoord aan wat ik gelezen heb van onze burgemeester, want er hoeft maar één woord veranderd te worden door een journalist of het word al heel anders beleeft door anderen, maar ik denk dat het gewoon verstandig is om er niks meer over te zeggen totdat daar helderheid over komt. Gelukkig meneer Mellies, u zit hier nog.

0:12

Ontbreekt iets van de opname

0:15Dhr. A. Maarsinghraadslid CDA

Voorzitter nou valt mijn linkerbuurman mij in de rede en die vraagt mij, ik bedoel daar helemaal niks mee, daar zeg ik ook niks over dus ik bedoel er helemaal niks mee. Ik zeg gewoon laten wij daar nu over zwijgen en laten wij aan het OM overlaten wat hier gebeurd.

0:06Dhr. E. Hofstrafractievoorzitter PvdA

Voorzitter, even kort. Volgens mij bewijst meneer Maarsingh nu net zelf de waarde van zijn woorden.

0:07Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Ik geloof dat de hitte iets doet met ons allemaal. Meneer Mellies.

0:11Dhr. J. Melliesfractievoorzitter Lokaal Betrokken

Ja, er wordt hier van alles bijgehaald voorzitter. Het ging mij even om een nuancering van het verhaal en u was daar duidelijk in, dus laten we het daar ook maar gewoon bij laten, ik ben blij met het antwoord, dank u wel.

0:08Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Dank u wel. De rondvraag, afgerond, ja.

13. Vaststellen Beleidsplan Integrale Schuldhulpverlening 2019-2022
1:41Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Dan, kunnen we nog het eerste agendapunt aan voordat we pauze gaan houden? ja? lukt. Dan gaan we naar agendapunt 13, dat is het doorgeschoven beleidsplan Integraal schuldhulpverlening 2019-2022. Conform uw verzoek de vorige keer doorgeschoven omdat mevrouw Veenstra toen ziek was. Er ligt een conceptplan, eerder besproken, opiniërend besproken, op 8 april. Naar aanleiding van die bespreking en de reactie van de participatieraad is het plan op een aantal punten aangepast en ligt het nu voor ter bespreking en mogelijk besluitvorming. Wie kan ik hierover het woord geven. Mevrouw Wubs, de heer Pals, de heer Bieze, mevrouw Luijken, nou er begint zich een patroon af te tekenen, meneer Mellies, mevrouw Schipper, mevrouw Huizing en de heer Van der Heide. Begin ik met mevrouw Wubs, CDA.

4:51Mevr. A. Wubs-Kramerraadslid CDAPortret van Agnes Wubs, lid van de gemeenteraad van Stadskanaal voor het CDA

Voorzitter, dank u voor het maken van dit plan. In de opiniërende vergadering hebben we een aantal vragen/opmerkingen geplaatst. Deze zien we echter niet allemaal terug in de definitieve versie. Ik kom daar straks nog op terug. Als christen democraten willen we benadrukken dat we vinden dat iedereen in onze samenleving volwaardig mee moet kunnen doen. Als er sprake is van schulden of tekort schiet het budgetbeheer moet er vroegtijdig hulp zijn, recidive moet voorkomen worden. Zelfs het bestuursakkoord beschrijft willen we krachtige preventie om schulden problematiek te voorkomen en waar bewindvoering noodzakelijk is sturen op kwaliteit en kosten. Hier zou continue aandacht voor moeten blijven, want voorkomen is beter dan genezen. Belangrijk is dat er goed gekeken wordt naar de oorzaken en wat hieraan gedaan kan worden. waarbij kwaliteit en vroegtijdige signalering van de problemen voor het CDA van belang zijn. Het gaat om een groot aantal huishoudens in onze gemeente. en dat is niet niks. Binnen de gemeente Stadskanaal hebben we helaas maar liefst 565 huishoudens, oftewel gezinnen, mee te maken die gebruik maken van de schuldhulpverlening. Als gemeente hebben we geen zorgtaak, maar een zorgplicht. Daarom is dit een belangrijk dossier. Waar we met grote zorg naar moeten blijven kijken, niet alleen vanwege de problematiek van de mensen waar het om gaat, maar ook vanwege de hoge kosten voor de gemeente. die per inwoner €17,- bedragen en ook de hoge uitvoeringskosten. Het gaat hier om heel veel geld. In totaal bedraagt de jaarlijkse kosten voor bijzondere bijstand €877.000,-. Van het rijk ontvangen we de komende 2 jaar slechts €60.000,-. Als CDA willen wij dat hier graag naar gekeken wordt. In het kader is een goede samenwerking met nutsbedrijven, woningcorporaties en zorgverzekeraars van groot belang. Hierbij zijn al goede afspraken gemaakt. Het CA heeft in de opiniërende vergadering gevraagd om met meer zorgverzekeraars contact op te nemen. Wie zien dit echter nog niet terug in het huidige plan. Wij verzoeken u om met meer zorgverzekeraars contact te zoeken over betalingsachterstanden. Kunt u dit nog eens bekijken, of er ook meer bedrijven en zorgverzekeraars kunt benaderen en wilt u ook hier de raad van op de hoogte houden. Daarbij is in het plan niet duidelijk wanneer door deze organisaties aan de bel getrokken wordt. Is dat na een maand of pas veel later. Hier zouden wij graag een duidelijk antwoord op willen, aangezien het bedrag al hoog is per maand, dus snel oploopt en daardoor het risico om in de schuldhulpverlening terecht te komen groter wordt. In het plan staat dat het inloopspreekuur zo mogelijk uitgebreid wordt naar Musselkanaal. Wij willen graag dat er op dorpsniveau gekeken wordt waar de noodzaak ligt omdat het toch al een hele stap is om hulp te zoeken. De stap wordt nog groter als je uit andere kernen naar Stadskanaal of Musselkanaal moet. wij zouden graag zien dat het inloopspreekuur voor alle bewoners, ook in de andere kernen, toegankelijk wordt. bereikbaarheid en toegankelijkheid mogen niet een hindernis vormen. Als CDA vragen wij daarom of het college wil onderzoeken wat er voor nodig is om in de andere kernen een inloopspreekuur mogelijk te maken. In het plan is de mooie doelstelling opgenomen dat het aantal mensen die gebruik maakt van de schuldhulpverlening met tenminste 20 per jaar te verlagen. Zou het niet lukken om deze ambitie iets hoger te krijgen. Dit is voor ons het minimale. We gaan ervanuit dat u zich hier uiterst voor inspant met het oog op de huidige economische situatie en de werkgelegenheid hebben we de tijd mee. We hopen dat u ons volgend jaar kunt vertellen wat uw doelstellingen ruimschoots heeft overtroffen. Wij vragen u dan ook om dit jaarlijks te evalueren en de raad hiervan in kennis te stellen. Wij hopen dat u als college alert blijft dat mensen bij noodzakelijke schuldhulpverlening bij de gemeentelijke kredietbank terechtkomen en niet bij andere commerciële bewindvoerders. Het volgende hebben wij nog uit de pers vernomen dat misschien ook in onze gemeente kan helpen. Namelijk de gemeente Groningen hoeft geen bijzondere bijstand te geven aan twee bewoners uit de stad die hun beschermingsbewind hebben laten uitvoeren door een particuliere bewindvoering. Dit is door de rechtbank beoordeelt. De gemeente Groningen wil dat inwoners die een schuldhulptraject volgen alleen door het GKB worden geholpen. Kan deze uitspraak onze inwoners ook een voordeel bieden? De rechtbank oordeelt dat het GKB een gelijkwaardig alternatief is voor een particuliere bewindvoering. Hier zou onze gemeente ook kritisch naar kunnen kijken om de kosten zo laag mogelijk te houden. Wij zouden graag antwoord willen op de volgende vragen. Lukt het u om met zorgverzekeraars en bedrijven contact op te nemen om de betalingsachterstanden eerder in kaart te krijgen? Wanneer wordt de gemeenten een signaal afgegeven als er betalingsachterstand is en lukt het u om het inloopspreekuur uit te breiden naar de overige kernen en toegankelijkheid en bereikbaarheid te vergroten. En wilt u onderzoeken of er binnen onze gemeente ook een kostenbesparing mogelijk is door meer gebruik te maken van het GKB. Tot zover.

0:22Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Dank u wel mevrouw Wubs. Voor wie het nog niet in de gaten had, dit was mevrouw Wubs haar maidenspeech. En veelbelovend zou ik zeggen. De heer Pals, D66.

5:46Dhr. K. Palsfractievoorzitter D66

Ja voorzitter, dank u. Schuldhulpverlening, of schuldhulpbewind. Ja ik moet zeggen dat dat hele stuk onder een zeer negatieve gesternte is geboren door uitspraken die onze wethouder heeft gedaan, en dat is al lang geleden, 16 november jongstleden, door te stellen dat zij haar uitgangspunt zou zijn dat ze er alles aan gaat doen om partijen buiten de deur te werken en alles naar één bureau te brengen om daarmee een besparing te bewerkstelligen. De fractie van D66 is dan ook erg teleurgesteld in de uitspraak daarover dat de wethouder eigenlijk voorbij gaat aan werkgelegenheid in Stadskanaal. Expertise en know how van plaatselijke bureaus die niets anders doen schuldhulpverlening verbind, bureaus waar al twee jaar geen contact meer is geweest vanuit de gemeente, dan vind ik het nogal wat dat de wethouder zo hard van stapel of zo hard van leer trekt ten aanzien van plaatselijke werkgelegenheid en plaatselijke bureaus die qua know how en qua kennis eigenlijk op hetzelfde niveau zullen en moeten kunnen staan als dus onze schuldhulpverlening waar wij mee een contract willen gaan afsluiten. We hebben daar zoals u weet op 21 januari hebben we daar 10 schriftelijke vragen over gesteld, er zijn maar een paar van de schriftelijke vragen zijn daar op beantwoord, zouden zijn verwerkt in dat rapport. We vinden het niet echt terug, maar ok het voert te lang om denk ik alle schriftelijke vragen nogmaals weer eens een keer te herhalen en daar een antwoord van de wethouder van te verwachten. Ik concentreer me dan ook even op het puntenplan, dat 16 puntenplan, dat is eigenlijk de uitkomst van de inspraakavond en van het opnieuw bekijken van dat dossier. Kijk als we kijken naar resultaat 12, daar wordt verwacht, het realiseren van de afname van tenminste 20 dossiers scheelt het bewind bij commerciële bewindvoerders. Ja dat is denk ik in onze optiek een heel mooi streven, maar als je er 20 af hebt komen er weer 20 bij dus dat vind ik nou niet echt een streven waarvan ik denk nou dat is nogal een verandering en het realiseren van de jaarlijkse afname. We vinden het ook een hele zwakke afname en wij willen dan ook graag weten van wat is dan de uitspraak waard van buiten de deur zetten. Want als je commerciële bureaus buiten de deur wilt zetten dan zul je eigenlijk van je interne markt in Stadskanaal, helaas van onze interne arbeidsmarkt zou je meer dan 20 dossiers moeten binnen zien te harken. En dit leidt tot niet en het leidt niet tot enige verbetering. Als we kijken naar resultaat 13, met het GKB onderzoeken we de mogelijkheid om als gemeente uitvoering te geven aan de nieuw te vormen Wet Adviesrecht gemeente bij schuldenbewind. Ja, onze vraag is wat is dat nou als de wet op zich laat wachten, ik denk dat ook in de Tweede Kamer deze wet niet in een goeie gesternte is gelanceerd, niet geboren, en komt nog lang niet eigenlijk aan bod ook binnen de Tweede Kamer deze wet. Dus onze vraag is dan; heeft de wethouder daar meer en ander nieuws over dan Tweede Kamerleden, laat staan eenvoudige raadsleden in Stadskanaal. Ik zou dat graag willen weten hoe dat adviesrecht bij gemeente bij schuldbewind wat op dit moment de status daarvan is. Dan hebben we over punt 14, tweemaal per jaar hebben wij met de zes grootste bewindvoerders een bestuurlijk overleg over kwaliteit van dienstverlening en samenwerking. Ja ik denk als je paar jaar niets van je hebt laten horen en je hebt het nu in je beleidsstuk gezet dat je dat echt twee maal per jaar wil je met de zes grote bewindvoerders wil je om tafel, prima plan, prima plan, maar maakt dan ook een plan. Ik bedoel zet dat niet alleen neer in dat zwarte kadertje dat u een resultaat wilt behalen daarin, maar maak dan ook een plan. En ik ben ook heel nieuwsgierig van wat voor plan ligt er nu op tafel en hoe wordt dat plan dan uitgewerkt, want nogmaals ik begon mijn betoog met het teleurstellende constatering dat plaatselijke ondernemers die alle dagen met dit dossier aan het werk zijn gewoon buiten de deur worden gezet, althans u zet ze het liefst buiten de deur. Dus wij zouden graag willen weten hoe ziet dat plan eruit, hoe vaak wilt u en in hoever wilt u dan gaan samenwerken met onze plaatselijke ondernemers, laat staan hoe wilt u dan samenwerken met een MBPB organisatie die ons een prachtige brief heeft gestuurd in januari over schuldhulpverlening die helder en duidelijk was en dan doe daar ook dan wat mee. Laatste vraag die we daar hebben want anders wordt het dossier wel erg lang, is u bent waarschijnlijk best op de hoogte met de wettelijke schuldsanering en ik denk van ja monitor heeft daar een prachtige uitzending van gemaakt, ik heb volgens mij al mijn collega raadsleden heb ik dat ook rondgestuurd van kijk eens naar dat filmpje. En dan denk ik van ja dat is ook een manier, ik weet het is niet verbonden aan dit, maar ik zou het heel graag willen zien als raad, of tenminste als D66 fractie, besteed daar aandacht aan er verwerk dat in uw dossier en geef daar eens een commentaar op hoe u dat nu ziet. Of dat nu ingekaderd moet worden. Want als rechters voorstander zijn van de WSNP, van de wettelijke schuldsanering, dan denk ik wie zijn wij dan om dit niet te vermelden in dit rapport. En graag zouden we dit het antwoord willen hebben van kan dit worden nog verwerkt in dit stuk voordat we er een klap op geven en het naar Assen delegeren. Tot zover mijn bijdrage.

0:07Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Dank u wel meneer Pals. Meneer Bieze, GBS.

5:15Dhr. E. Biezefractievoorzitter GBS

Ja dank u wel voorzitter. De hele discussie is zoals de heer Pals heeft gezegd ook begonnen met de 8 ton aan kosten die we betalen aan commerciële bureaus waarvan de wethouder inderdaad op 16 november richting RTV Noord heeft gezegd, want het is heel bizar dat we 540 cliënten bij commerciële bewindvoerders hebben om hun schulden te reduceren, maar 40 bij de gemeentelijke kredietbank, dat willen we anders. De GKB is vele malen goedkoper. Ik wil graag van de wethouder horen hoe zij hierop nu, met de stand van zaken zoals die nu is, een aantal maanden later reflecteert. Want als we naar dit plan kijken, en anderen hebben het er ook al over gehad, dan ligt de ambitie bij tenminste 20 dossiers daling per op jaarbasis, en ik heb het ook in de raadscommissie gezegd, dat moet volgens ons gewoon hoger kunnen. Dus graag reflectie daarop. Voorzitter het gaat om mensen, voorzitter maar waar het om gaat is dat is over de mensen die fors in de schulden zitten. Het Nibud heeft berekend dat hun gemiddelde schuldpositie €42.000,- bedraagt en dat de maatschappelijke kosten in 10 jaar tijd oplopen naar €104.000,- per schuldpositie. Dat zijn natuurlijk forse cijfers en ik wil niet zeggen dat mensen hier in Stadskanaal dat allemaal hebben, maar als dat een gemiddeld bedrag is en de gemiddelde maatschappelijke kosten dan moeten we echt ook gaan ingrijpen. En ik denk dat dat ingrijpen moet gebeuren in samenwerking met het GKB want dat is onze partner, maar het moet zeker ook gebeuren met de commerciële bureaus. En ik wil graag dat u eens antwoord geeft op de vraag van wat voor soort overleg u nu straks ingaat. Gaan wij nu straks bijvoorbeeld een convenant met commerciële bureaus afsluiten, gaan wij commerciële bureaus waarmee wij willen samenwerken gaan we die certificeren bijvoorbeeld. Zodat er een wisselwerking gaat ontstaan tussen het probleem, tussen aanhalingstekens, en tussen het verminderen van de schulden bij mensen. Voorzitter de WSNP is ook al genoemd en dat mis ik toch ook wel een beetje in dat stuk, want de WSNP is een erg goed middel om snel tot oplossing van problemen te kunnen komen. Mensen worden de WSNP in gemanoeuvreerd en zijn na drie jaar schuldenvrij. En ik hoor van gevallen, en de heer Pals zegt dat ook over monitor, ik hoor gevallen dat mensen dus jarenlang in het minnelijke proces zitten, jarenlang in de stress zitten, terwijl we met elkaar een middel hebben om mensen via die wetsanering natuurlijke personen om die mensen na drie jaar schuldenvrij te krijgen. In dat kader voorzitter ben ik ook wel benieuwd hoe de wethouder denkt over het item, wat had ik nou nog meer, oh ja het invoeren van het schulden paton, daar wordt over gesproken, dat is nog niet rond, maar ik ben wel benieuwd hoe de wethouder hierover denkt om hier eens goed naar te gaan kijken. Maar het is ook al genoemd; het wetsvoorstel, adviesrecht gemeentelijke schuldenbewind. Zo spoedig mogelijk invoeren, nou die wordt die wet die is uitgesteld, omdat allerlei partijen, o.a. de VNG en NVVK daar opmerkingen over hebben, dus ik ben wel erg benieuwd hoe de voortgang van dit proces nu plaatsvind, ik weet zo even niet de datum die men in Den Haag nu voor ogen heeft, maar waarschijnlijk weet de wethouder dat wel. Voorzitter ik heb nog twee vragen. Even over vroegsignalering, wij hebben natuurlijk tegenwoordig te maken met een strenge privacy regelgeving, schuurt nou, want ik hoorde er al wat signalen over, schuurt nou die vroegsignalering niet met de privacy wetgeving. Mag bijvoorbeeld Lefier in zo'n vroeg stadium gegevens verstrekken richting de gemeente. En ik had nog een praktische vraag; wij hebben gelukkig nog veel nieuwe inwoners die in Stadskanaal komen wonen of in onze gemeente kome wonen, lichten wij die nu ook voor tijdens onze voorlichtingsbijeenkomst over schuldhulpverlening. Want er zitten vast mensen tussen die ook schuld meenemen naar onze gemeente en het lijkt ons wel een goed idee om die mensen ook gewoon voor te lichten over wat de mogelijkheden zijn of de onmogelijkheden zijn om met schulden in Stadskanaal te kunnen wonen. Dat was het voorzitter, dank u.

0:04Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Dank u wel meneer Bieze. Mevrouw Luijken, SP.

0:18Mevr. M. Luijkenfractievoorzitter SP

Ja, voorzitter er is al een hoop gezegd en het CDA gaf aan de uitspraak van de rechter. Ik heb begrepen dat wij dan moeten voldoen als gemeente zoals model Groningen en dan heb ik eigenlijk alleen nog maar de vraag; hoe worden wij model Groningen.

0:17Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Dank u wel. De heer Mellies, LB.

4:05Dhr. J. Melliesfractievoorzitter Lokaal Betrokken

Dank u wel voorzitter. Schulden, we hebben het hebben van problematische schulden werkt verlammend, het heeft zijn weerslag op relaties, het verhoogd de kans op langdurige uitkeringsafhankelijkheid en dat is er de oorzaak van dat mensen niet optimaal mee kunnen doen in het dagelijkse leven. En dan heb ik het er nog niet eens over dat het ook slecht is voor de gezondheid. Er is ons alles aan gelegen om mensen met problematische schulden adequaat te ondersteunen. En het voorliggende beleidsplan, integrale schuldhulpverlening, moet hieraan bijdragen. 22 maart jongstleden hebben wij het beleidsplan opiniërend besproken in een commissievergadering aan de hand van een zestiental beoogde resultaten, maar gaat het om resultaten gericht op het voorkomen van schulden, het oplossen van schulden, hoe vat te krijgen op bewindvoering en hoe we afspraken kunnen maken met partners over de kwaliteit van de schuldhulpverlening. Over die kwaliteit, we lezen dat u duidelijke afspraken wil maken met het GKB over de kwaliteit van de te leveren diensten. Als wij dan in staat zijn en deze afspraken en de kwaliteit van de dienstverlening goed te definiëren of te beschrijven en we kunnen hier ook op en het is ook mogelijk om hier op te sturen of te controleren, kunnen we dan die kwaliteit afspraken die we maken met het GKB dan ook niet maken met bonafide, private, bureaus. Ja voorzitter het blijkt toch dat er nog steeds sprake is dan mensen onterecht worden rondgepompt in de schuldindustrie. Vooral in het minnelijk traject schijnt het dat het toch nog mogelijk is om mensen daar uitzichtloos en langdurig in vast te houden zonder dat ze ook maar in aanmerking komen voor een WSNP traject. En dat is vreemd want die regeling is er namelijk wel voor om te voorkomen dat mensen te lang worden achtervolgd door hun schulden. Over die WSNP, de wet schuldsanering natuurlijke personen, we hebben daar ook al aandacht in gevraagd in een commissie en de VVD ook toen over de toegang tot de WSNP. Er stond niets over in beschreven in het hele concept beleidsplan in het voorliggende definitieve plan is er een summier alineaatje over geschreven, aan gewijd, wat ons betreft te summier. We hadden graag gezien dat in het beleidsplan toch meer had gestaan over juist die toeleiding naar WSNP. Voorts valt er met onze partners afspraken te maken over een versnelde toegang tot de WSNP. In het geval van uitzichtloze gevallen en in het geval van weigerende schuldeisers. Want als je op een in een vroeg tijdstip op een vroeg moment door hebben dat schulden gewoon niet terugbetaald kunnen worden of dat schuldeisers weigeren mee te werken, waarom ze dan nog langer in het minnelijk traject te houden. Waarom niet gewoon gelijk de WSNP in. Tot zover de WSNP. We vinden het een goede zaak dat in het plan extra aandacht is voor gezinnen met jonge kinderen. Kinderen mogen niet de dupe worden voor de ellende van hun ouders en u mag wat ons betreft en dat heb ik ook wel in de commissievergadering benoemd, maximaal op inzetten. Voor wat betreft de evaluatie. In het stuk gaat u ons via de planning en control cyclus bijpraten, ik geloof niet dat dat de beste plek is om het beleid te evalueren voor wat betreft de afwijkingen en dan heb ik het over de financiële afwijkingen, prima, maar kwalitatieve beoordeling van het gevoerde beleid, in de 16 beschreven resultaten, hadden we toch graag in een aparte reportage gezien. Dus ik wil toch het college toch nog even op het hart drukken alsjeblieft kom gewoon met een kwalitatieve reportage. Dus naast de financiële reportage in de P&C cyclus. Tot zover voorzitter.

0:06Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Dank u wel meneer Mellies. Mevrouw Schipper, PvdA.

2:31Mevr. G. Schipperraadslid PvdA

Ja, dank u wel voorzitter. Ja schulden we zijn er al jaren mee bezig als gemeente Stadskanaal. Ik heb zelf ook wel eens in commissies gezeten in ?????????????????????? en het komt heel vaak voor hier en het is een heel groot probleem. En we hebben al, onze voorgangers hebben er allemaal al woorden aan over gehad en een mening daarover gegeven, maar wat ik wel een beetje mis in het totaalplaatje wat ze allemaal geven, is dus van het gaat over dit stuk en wat vinden we van dit stuk. Ik vind dit stuk op zichzelf is het een prima stuk, we hebben bepaalde doelstellingen en die zullen ongetwijfeld niet allemaal gehaald worden, maar we zijn dus ergens mee bezig. En ik denk dat dat ook het belangrijkste is van dat je dus als college of als raad dus je bewust wordt dat je dus met een groot schuld probleem zit bij heel veel mensen en dat het een heel groot probleem is. en als je dan kijkt van je kunt allerlei juridische dingen er op, en dat heb ik echt, geef ik ook eerlijk toe, geen kaas van gegeten, maar ik weet wel hoe het probleem is bij de mensen thuis, want daar weet ik wel wat van. Ik vind die doelstelling die hier bij staan vind ik eigenlijk heel goed, het is een goede samenwerking met de woningbouw en met de zorg en om te hopen dat je vroeg alles kunt nagaan, ook bij die mensen aanpakken dat ze dus dat vroeg gesignaleerd wordt dat er mensen in de problemen zitten. Dat was ook één van mijn opmerkingen dat van al die doelstellingen vind ik dit een hele belangrijke dus goed kijken naar de vroegsignalering van wat de belangrijkste punten dat die mensen weer gelukkig worden en dat je dus aandacht aan hun besteed wordt, ik denk dat dat een hele belangrijke is. En aangezien ik dus een totaal ander verhaal heb als de rest ga ik het ook maar houd ik het maar bij één vraag en dat is dus de recidive. Ik weet niet of ik het goed heb begrepen in het stuk, maar wat gaat er mee gebeuren. Laten we die los, krijgen ze geen hulp meer, dat lijkt mij toch niet de juiste oplossing voor als mensen al zover in de schulden zitten en iedere keer weer opnieuw beginnen, dus daar wil ik wel graag een antwoord op en ik hoop echt dat het stuk zoals het er nu bijligt dat het een succes gaat worden en dat we eindelijk eens een keertje van het probleem afkomen van al die mensen die in de schulden zitten in de gemeente Stadskanaal. Dank u wel.

0:10Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Dank u wel mevrouw Schipper. Mevrouw Luijken, SP, u wilt reageren op mevrouw Schipper?

0:11Mevr. M. Luijkenfractievoorzitter SP

Ja, zei zegt ze is de enige met een ander verhaal. Nou ik heb helemaal nog geen verhaal gehouden, maar ik sluit me vol bij mevrouw Schipper aan. Dus u bent niet meer de enige nu.

0:02Mevr. G. Schipperraadslid PvdA

Nou daar ben ik heel blij om, dankjewel.

0:13Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Ja, wat moet ik hier nog aan toevoegen. Mevrouw Huizing, VVD.

3:01Mevr. L. Huizingraadslid VVD

Dank u wel voorzitter. College u vraagt aan ons om het beleidsplan integrale schuldhulpverlening 2019-2022 vast te stellen. En om eerlijk te zijn, dit verbaasd ons een beetje. Het beleidsplan is namelijk niet klaar, u heeft namelijk helemaal niks met de inbreng van de VVD gedaan. Tijdens de raadscommissie van maandag 8 april 2019, vandaag alweer 11 weken geleden, heeft de VVD fractie aangegeven dat wat ons betreft de WSNP als verplicht traject voor schuldenbewind zou moeten worden opgenomen. De wethouder heeft destijds aangegeven dit te laten onderzoeken. In juni heeft de VVD fractie twee keer contact gezocht met de wethouder, hierbij hebben wij aangegeven dat het beleidsplan op dit onderdeel niet is aangepast. Het woord WSNP komt niet eens in het document voor. De wethouder heeft vrijdag 21 juni inhoudelijk gereageerd op ons voorstel. De VVD is het echter niet eens met de inhoudelijke reactie van de wethouder. De wethouder stelt dat zij onze mening deelt, maar dat wij als gemeente niet de bevoegdheid hebben om aan bewindvoerders de verplichting op te leggen om een traject over te dragen aan een WSNP bewindvoerder. De VVD is er stellig van overtuigd dat de gemeente wel op indirecte wijze een verplichting kan opleggen. De gemeente kan aan de ontvanger van de bijzondere bijstand de voorwaarden, voor het verkrijgen van deze bijzondere bijstand, stellen dat hij of zij zich z.s.m. richting het WSNP traject begeeft. Hiermee ontstaat op indirecte wijze de verplichting voor de commerciële bewindvoerder om dit te realiseren. Daarnaast wordt een schuldhulpverleningstraject nooit overgedragen aan een WSNP bewindvoerder. Sterker nog, bij aanvang van de WSNP stopt automatisch de schuldhulpverlening omdat je vanaf dan niet meer mag aflossen. Civiel schulden bewind is dus vanaf dat moment overbodig. Afhankelijk van de persoon in kwestie kan het verstandig zijn de beschermingsbewindvoerder gedurende de WSNP periode het civiele bewind te laten blijven uitvoeren. Deze laatste wordt dan budgethouder. U vraagt zich misschien af waarom wij als coalitie partij hier zo vel op zijn, dat zal ik u toelichten. Door deze mogelijkheden niet als beleid op te nemen doen we de burgers van onze gemeente fors tekort. We ontnemen nu mensen in onze samenleving de kans om na een periode van 3 jaar WSNP geheel schuldenvrij te zijn. Dit zou veel partijen hier moeten aanspreken. Daarnaast hebben we op dit moment de commerciële bureaus op dit moment geen enkel belang om het WSNP traject aan te vragen omdat de schuldhulpverlening, en daarmee hun opbrengsten, met onmiddellijke ingang stopt. En om dit even in perspectief te zetten; hiervoor draagt de gemeente Stadskanaal circa €800.000,- per jaar in bij. Om maar eens een voorbeeld aan te reiken om kosten te kunnen besparen en onze inwoners daadwerkelijk te kunnen helpen. Voor zover.

0:08

Dank u wel. De heer Van der Heide, CU.

2:30Dhr. F. van der Heideraadslid CU

Voorzitter dank u wel. Voor ons ligt het beleidsplan integrale schuldhulpverlening, het is het vervolg op de beleidsnotitie. Het is een plan op hoofdzaken, twee hoofdzaken; integrale schuldhulpverlening en voorkomen van schulden. En zoals in het stuk staat integrale schuldhulpverlening dient bij te dragen aan het bereiken van de beleidsdoelen op het terrein van armoedebestrijding, participatie, re-integratie, welzijn, zorg en openbare orde. Ja voorzitter en wij vinden dit terug in het stuk. Het is een goed stuk, om direct even aan te sluiten bij het CDA en LB, het evaluatiepunt nemen wij ook mee, daar gaan we in mee, willen we graag ook terug horen van de portefeuillehouder. We zien ook dat er een aantal punten overgenomen zijn van de participatieraad. Die heeft hier uitvoerig advies over gegeven en daar zijn we ook dankbaar voor. 8 april, zoals ook al genoemd hebben we in de raadscommissie uitgebreid besproken en ook daar zijn punten meegenomen. We hebben nog wel een vraag die wij daar genoemd hebben en die we niet terugzien. Dat is het punt over de laaggeletterdheid. Het is algemeen bekend dat heel veel stukken van schuldeisers en ook van overheden moeilijk te lezen zijn. we vinden hier even niets over terug of we lezen het niet goed. We horen het graag. Ja, het verbaasd ons ook dat GBS zelfs meegaat in het Bijbelse jubelja, ja hoe noemen ze dat een beetje anders, maar schulden pardon, kwijtschelding, dat speelt inderdaad op landelijk niveau, ook de heer Pals heeft er wel iets over gezegd, dus dat noem ik hier niet, dat speelt landelijk. Maar inderdaad er zijn hoge kosten voor de maatschappij voor soms in verhouding een lager bedrag aan schuld. Wel positief is om te noemen het recidive cijfer, tegenover het landelijk gemiddelde, is in Stadskanaal laag. Voorzitter, de bijbel geeft goede economische principes waarvan we graag gebruik maken, schuldhulp verlening sluit aan bij het Bijbels idee dat iedereen recht heeft op een tweede kans. Het zorgt ervoor dat nieuwe generaties ook weer nieuwe kansen krijgen. Mensen met schulden verdienen een nieuwe kans, niet om nieuwere en hogere schulden te maken, maar juist om die schulden weg te kunnen werken. Voorzitter tot zover en ik hoor graag de antwoord op de vraag die ik gesteld heb.

0:41Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Dank u wel meneer Van der Heide. Ik kijk even naar de wethouder, maar ik denk dat het goed is dat we even schorsen nu dan kunt u even ademhalen en dan kan het college zijn antwoord voorbereiden. Want even het valt me op dat een flink aantal van u zich telkens adresseert aan de wethouder, maar het is natuurlijk het college wat dit stuk voorlegt. En ook het college wat antwoord zal geven door een van haar wethouders. Ik schors even de vergadering voor 10 minuten? 10 minuten ja? Voor 10 minuten.

0:08schorsing

0:08Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Ik heropen de vergadering en ik wil graag namens het college mevrouw Veenstra het woord geven.

3:15Mevr. L. Veenstrawethouder SP

Dank u wel voorzitter. En mevrouw Veenstra kiest er namens het college voor om u vanaf deze plek toe te spreken. En dat heeft er alles mee te maken dat ik dan ook de fractie van het CU en de VVD gewoon recht kan aankijken en dat kan ik vanaf daar niet. En dat vind ik vervelend, als ik mensen niet kan aankijken als ik wel op hun vragen een reactie mag geven namens dit college. Deels in volgorde, deels willekeurig ik hoop dat ik alle punten kan raken die u gemaakt heeft en anders dan hoor ik dat graag in een tweede ronde. Vanuit de fractie van het CDA door mevrouw Wubs gesteld, de complimenten overbrengen voor haar maidenspeech, maakt u nou niet alleen afspraken met de grote zorgverzekeraars, maar doet u dat nou ook met anderen en eventueel met bedrijven en organisaties. Wij maken inderdaad op dit moment, we hebben afspraken met de groteren zeg maar, ik denk dat het inderdaad goed is om ook in dat overleg met elkaar nog weer eens een keer te gaan afstemmen van hoe hebben wij de afspraken met elkaar gemaakt, zitten daar hiaten in, missen er dingen. Tot op dit moment zijn we tevreden over de afspraken die we bijvoorbeeld hebben met de woningbouw coöperaties op de momenten dat zij aan de bel trekken. Maar ik kan mij ook voorstellen dat we erachter komen dat partij x, want ik mag geen reclame maken, ook een redelijk marktaandeel heeft als zorgverzekeraar, nou dan is het misschien verstandig om ook die partij aan te laten haken op onze afspraken. Geen gesloten deuren, het liefst zo dicht mogelijk vangnet om iedereen ja vroegtijdig te kunnen grijpen in positieve zin van het woord. De inloopspreekuren refereert u aan, dat klopt. Wij zijn met de uitbreiding ook begonnen. Vanuit Stadskanaal gaan we ook op dit moment een spreekuur inrichten in Musselkanaal en wij doen het eigenlijk een beetje stapje voor stapje. Want we merken ook dat als we daarmee starten dan heeft het echt wel even een aanlooptijd nodig voordat mensen daar naar toe komen en voordat er een beetje wortel geschoten heeft. Dus we doen nu eerst Musselkanaal dan gaan we weer evalueren hoe Musselkanaal gevallen is en moeten we maar eens kijken of er ook binnen Alteveer/Onstwedde of op wijkniveau in Stadskanaal behoefte aan is. Het is continue aandacht van evaluatie, maar we maken wel stapjes vooruit. Dan met u hebben anderen ook gevraagd naar de doelstelling van 20 dossiers minder per jaar. Iemand zei terecht ja maar er komen ok weer nieuwe bij dus. Wij hebben gezegd inderdaad minstens 20 dossiers minder per jaar. Dat klinkt als een hele smalle voorzichtige doelstelling, dat kan ik mij voorstellen, maar heel veel van die dossiers zitten op dit moment vast bij de commerciële bewindvoerders kantoren dus daar kunnen we al bijna niet aankomen en om die dus het zou heel ja heel groot zijn om te zeggen van we willen halveren of zo. Ja het liefst wel, maar dat zou betekenen dat heel veel mensen uit de schulden zijn. Maar je moet er ook gewoon realistisch in zijn. Laten we nou beginnen met 20 en als halverwege het jaar blijkt het worden er 30, nou vind ik het fantastisch, worden het er nog meer dan gaat de vlag uit. Dus 20 is geen maximalisatie, minimaal 20 met het doel om het zoveel mogelijk te laten zijn of worden. En dan de positie Groningen

0:02Dhr. K. Palsfractievoorzitter D66

Voorzitter

0:05Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

De heer Pals, D66.

1:08Dhr. K. Palsfractievoorzitter D66

Ja die 20 die u noemt is natuurlijk een mooi streven en ik heb ook in mijn bijdrage gezegd als er 20 bijkomen gaan er weer 20 af, daar reageert u ook juist op en uw streven is ook 30, maar ik vind dat eigenlijk geen streven. Ik vind het eigenlijk u bent met me eens 20 erbij, 20 ervan af dan is het resultaat weer 0. En mijn vraag is; als u er eens een, want u zegt ook van ik zit vast aan de commerciële schuldhulp bewindvoerders, ik heb al een hekel aan het woord commercieel want dat zijn ook gewoon mensen die hun werk doen en niet commercieel, dan denk ik van maak dan afspraken met die bewindvoerders, de plaatselijke, van hoe kun je dat nou regelen. Als u dat echt wil. En anders denk ik van maak het nou niet zo smart en laat het zoals het is en denk ik van want anders zitten we volgend jaar weer en dan is het resultaat nul en dan heeft u weer dan heeft u uw resultaat niet bereikt en dat zou heel jammer zijn als u geen afspraken maakt met de plaatselijke schuldhulpverleners daarover.

0:03Mevr. L. Veenstrawethouder SP

De bewindvoerders kantoren, oh sorry

0:05Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

De wethouder.

2:12Mevr. L. Veenstrawethouder SP

Dank u wel voorzitter. De afspraken met de bewindvoerderskantoren daar kom ik zo meteen op terug. 20 is het minimale wat wij willen bereiken, dat is de doelstelling, je moet realistisch zijn in je doelstellingen, alles wat het meer wordt hangen we de vlag uit en ik vind 20 een redelijk smart getal ondanks dat het misschien laag is. De positie Groningen of het model Groningen, het CDA vraagt er naar, maar ook de SP. Het is een klein beetje een technisch verhaal. De gemeente Groningen heeft ooit een aantal jaren geleden al besloten om de schuldhulpverlening onder de wet Markt en Overheid te scharen en u moet mij nu niet vragen om de technische verhandeling op de wet Markt en Overheid, dan houdt het op, maar daardoor komen zij nu in de positie dat zij bijvoorbeeld zo'n uitspraak van de rechter die zegt van ja de eigen dienst van de gemeente Groningen is een gelijkwaardig product dan wat de markt aanlevert en dan mag u als gemeente de voorrang geven aan uw eigen product. Wij hebben als Stadskanaal de schuldhulpverlening niet onder de Wet Markt en Overheid geschaard dus wij zitten niet in datzelfde schuitje als Groningen. Maar de oproep die u eigenlijk doet, het CDA, maar ook de SP, is van wilt u nu onderzoeken of het tot de mogelijkheden behoort om toe te werken naar een soortgelijk of misschien wel hetzelfde model, of misschien wel een ander model dan Groningen daar zeg ik volmondig ja tegen. Kijken wat er mogelijk is en wat ons daar in de weg zit, dat gaan we doen, daarnaast, en dat mag ik ook wel zeggen, de heer Tingen directeur van de GKB zit hier op de publieke tribune, wij hebben vorige week uitgebreid gesproken een soort van benen op tafel sessie met zijn tweeën zo van wat is nu die wereld van de schuldhulpverlening en ja wat kunnen we daarbinnen wel en niet doen. Nou ook daar zit de gedachtegangen in van hoe zorgen we er nou voor of hoe zouden we ervoor kunnen zorgen dat we die schuldhulpverlening meer naar ons toe halen en minder afhankelijk laten worden, minder invloed op vanuit de markt, maar wel met als doel nog steeds de allerbeste schuldhulpverlening weer leveren aan die mensen waar het om gaat, waar een aantal van u ook aan gerefereerd heeft. Dus een ja, maar het is niet gezegd dat we alleen uitkomen op het model van de stad Groningen.

0:03Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

De heer Pals had een vraag. De heer Pals, D66.

0:36Dhr. K. Palsfractievoorzitter D66

Voorzitter begrijp ik aan de wethouder dat ze haar energie wil gaan verspillen aan een wet Markt en Overheid waar we niet zo'n goede ervaring mee hebben en de markt en overheid die heeft namelijk, die is er niet voor niks en die zegt namelijk de overheid moet op afstand staan van commerciële, u noemt het dan commercieel, maar de overheid moet op afstand staan van de markt en die is er niet voor niks. dus ik mag toch werkelijk hopen dat u daar ook niet enige minuut aan besteed om te kijken van hoe gaan we nu wet markt en overheid integreren in dit schuldhulpverleningsplan.

0:04Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

wethouder

2:32Mevr. L. Veenstrawethouder SP

Mevrouw de voorzitter volgens mij heb ik net heel duidelijk gezegd dat de variant Groningen een mogelijkheid zou kunnen zijn, maar ik heb ook gezegd, gerefereerd aan de "benen op tafel" sessie die ik met de heer Tingen heb gehad, dus volgens mij ga ik echt niet alleen mijn energie steken in de Wet Markt en Overheid, maar ga ik vooral mijn energie steken in hoe kunnen wij zo veel mogelijk grip krijgen op de schuldhulpverlening en de kwaliteit van die schuldhulpverlening. Met als uiteindelijke doel nogmaals de mensen waar aan gerefereerd wordt en als tweede doel ook absoluut de kosten die gepaard gaan met de schuldhulpverlening. Daar gaat mijn energie heen meneer Pals. Dan verder, de wet waar wij met waaraan gerefereerd wordt, advies ?????? gemeente bij schuldbewind. Meneer Pals vraagt van ja wat als die wet er nog niet komt wat dan. Ja mijn informatie op dit moment is dat die wet nog steeds gepland staat op 01-01-2020. Als het anders wordt dan is dat niet mijn fout, dan is dat iets wat men in Den Haag bedenkt en wat daar in, ja zand in de molen of iets dergelijks zit. De bijdrage van de heer Pals brengt mij ook bij het overleg met de bewindvoerders kantoren, er is in twee jaar geen overleg geweest. Dat klopt, er is al langere tijd geen overleg tussen de gemeenten en de bewindvoerderskantoren. Waarom is dat er niet? Ja helemaal op het verleden teruggaan heb ik kan ik niet. wat ik wel uit overlevering weet is dat de overleggen in elk geval voor beide partijen niet, nou laat ik het maar voorzichtig zeggen, tot ja tevredenheid of toegevoegde waarde leidde. Laat ik het dan daar maar even op scharen. Want ik vind het lastig om te praten over iets waar ik niet bij ben geweest. Nou ik heb gezegd van, wij hebben gezegd, excuus, wij hebben gezegd van als deze nota vastgesteld is dan willen wij weer fors gaan investeren om dat overleg in ieder geval op te starten met elkaar dus de gemeente en de bewindvoerders kantoren en te kijken hoe wij met elkaar afspraken kunnen maken over kwaliteit, over doorlooptijden, over doorverwijzingen, over samenwerking met de GB, je kunt het zo gek niet bedenken, daar afspraken over maken en ook hoe we met elkaar eventueel kennis die wij hebben, die zij hebben, over onze mensen, over onze inwoners, ook met ons zouden kunnen delen zodat wij elkaar nog beter op weg kunnen helpen. Want het blijven bewindvoerders kantoren, maar voor hetzelfde geld zit er in die dossiers bijvoorbeeld grote zorgvragen. Of hele andere items. Nou dat wil ik dan ook wel weten. Dus dat overleg dat gaan wij starten en op die manier gaan we de gesprekken met elkaar, wat mij betreft, aan. Wat ons betreft, excuus.

0:02Dhr. K. Palsfractievoorzitter D66

voorzitter

0:04Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

De heer Pals, D66.

0:40Dhr. K. Palsfractievoorzitter D66

Voorzitter, mag ik er dan vanuit gaan dat u uw woorden terugneemt eerlijk gezegd. Want u zei wij gaan er alles aan doen om deze partijen buiten de deur te werken, dat waren uw moedige woorden nog in januari of ergens in november, gaat u dat dan terugtrekken. Ik bedoel wordt uw insteek dan wat anders, dat u zegt van nou door de bijdrages van in de raad, van meneer Pals, van wij zullen wij willen de schuldhulpverlening willen we echt de plek geven die ze verdienen, plaatselijke ondernemers, plaatselijke kantoren, plaatselijke know how, daar willen we gebruik van maken. Hoor ik u dat nu zeggen? en hoor ik u nou ook zeggen van we gaan ze niet buiten de deur zetten.

0:05Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

mevrouw de wethouder

1:09Mevr. L. Veenstrawethouder SP

Nee, dat hoort u me niet zeggen meneer Pals. Een aantal dingen van die u zegt die hoort u mij niet zeggen. ???????????? Nee, en ik neem ook mijn woorden van destijds niet terug. Want ik ben nog steeds de mening, wij zijn nog steeds de mening toegedaan dat het eigenlijk bizar is dat van 540 dossiers liggen bij bewindvoerderskantoren waar wij geen zicht op hebben, waar wij geen grip op hebben, waar wij geen zeggenschap over hebben, waar wij de voortgang van die dossiers niet kunnen bewaken en niet kunnen monitoren in tegenstelling tot de 40 die we bij onze eigen gemeentelijke krediet bank hebben liggen en waar wij afspraken over kunnen maken. Ik blijf erbij dat dat een onwenselijke situatie is en ook dat middels die nou beslag wat dat legt op onze bijzondere bijstand dat dat ook absoluut een negatief effect heeft. dus ik blijf erbij dat wij nog steeds er naar toe willen werken als Stadskanaal dat wij zo veel mogelijk zeggenschap en regie krijgen op die dossiers op die mensen die in schulden zitten waarvan wij vinden dat ze goed vooruit geholpen moeten worden, de goede daargelaten. Heb ik op later moment ook gezegd, er zijn ook goede bewindvoerderskantoren. En daar willen we ook afspraken mee maken. En de hele slechte bewindvoerderskantoren daar willen we heel graag heel snel afscheid van nemen.

0:04Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

De heer Bieze, GBS.

0:24Dhr. E. Biezefractievoorzitter GBS

Ja dank u wel voorzitter. ja ik kan uw laatste woorden dus helemaal niet rijmen met dat u dan 20 dossiers per jaar wilt gaan oplossen. Dus dat u wilt 20 per jaar wilt dalen. Terwijl u zegt van eigenlijk wil ik ze allemaal naar mij toehalen, naar het GKB. Dus dan denk ik van waarom hebt u die ambitie, en dat heb ik ook in de raadscommissie gezegd, waarom hebt u die ambitie zo laag staan.

0:04Mevr. L. Veenstrawethouder SP

Wij hebben op dit moment 540

0:02Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Wethouder

0:21Mevr. L. Veenstrawethouder SP

Sorry mevrouw de voorzitter, excuus. Wij hebben op dit moment ruim 500, bijna 600, dossiers, daarvan hebben wij met elkaar gezegd in dit stuk daar willen wij minimaal 20 per jaar van afhalen. Het moet minimaal per jaar met 20 gaan dalen. Dat is een taak die we onszelf gesteld hebben, dat is een opdracht die we onszelf opgelegd hebben, die ga ik met volle overtuiging aan. En u mag mij daar over een jaar op afrekenen.

0:05Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

de heer Pals, D66.

0:51Dhr. K. Palsfractievoorzitter D66

Voorzitter, u zegt in uw bijdrage, die 540 dossiers daar hebben we geen zicht op, dat denk ik ook, maar heeft u dat ook niet zelf gecreëerd want u heeft gezegd we hebben twee jaar buiten allerlei oorzaken zijn niet echt helder te benoemen, maar twee jaar geen contact gehad met die bureaus. Ja dan raken die 540 dossiers ook aardig uit het zicht. Als u zich meer had ingezet voor plaatselijke samenwerking met die bureaus had u misschien van die 540 dossiers had u misschien de helft beter inzicht gehad, waar nou de problematiek zit et cetera, maar u heeft gewoon twee jaar gewoon niks gedaan en nu zegt u van wij hebben 540 dossiers, we hebben er geen inzicht in en die willen we allemaal naar het GKB doen, dat vind ik toch wel een beetje kort door de bocht eerlijk gezegd. Eigenlijk vind ik dat het college dan daarin gefaald heeft afgelopen twee jaar.

0:03Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

het college

3:03Mevr. L. Veenstrawethouder SP

Dank. Ik heb net rondom de overleggen met de bewindvoeringskantoren gezegd dat het mij te ver gaat om vanaf deze plek van waarom het wel of niet gefunctioneerd heeft en dergelijke om daar op in te gaan. Ook omdat ik er zelf niet bij betrokken ??? zijn of we slagen en dat soort dingen, marginaal, ga ik niet doen, ga ik niet doen. Mijn moeder zei; wat gebeurd is is gebeurd, nu zit in dit stuk en in de persoon van dit college de ambitie om dat overleg na vaststelling van dit stuk heel snel op te starten met in eerste instantie de grote bewindvoerderskantoren en zo nodig daarna ook met de kleinere bewindvoerderskantoren om met hen tot afspraken te komen om op die manier meer zeggenschap, meer regie, meer inzicht te krijgen in die dossiers, daar gaat het om op dit moment. En nogmaals mijn grootmoeder zei altijd; as is verbrande turf. Ik kan het niet veranderen meneer Pals. Dus WSNP kom ik straks nog even op terug. Dan, het schuldenpardon is door een drietal van u ook genoemd, ja een beetje flauw misschien, maar daar gaan wij echt in Stadskanaal niet over, net zoals die wet Adviesrecht, ik adviseer u dan wel via partijlijnen dan wel via lobbywerk en als ik daar een rol in kan spelen nou dan gaan we op een andere manier misschien een keer het gesprek aan, maar ik zou voor die route in dit geval kiezen. Ik kan het niets doen. De vroegsignalering, privacy, meneer Bieze vroeg daar naar van zit ons daar de privacy wetgeving niet in de weg. Op het moment dat je afspraken maakt tussen partijen, dan is er heel veel mogelijk ondanks de sterke nieuwe privacywetgeving en op dit moment hebben wij al een dergelijke overeenkomst in afstemming met bijvoorbeeld Lefier, die ook informatie met ons deelt. Maar klopt, nieuwe privacywetgeving moet je dingen gewoon goed regelen en goed afspreken met elkaar. Dan kan er best heel veel. En helemaal in mijn wereld als het in het belang is van de huurder dan wel de verzekerde. Voorlichting bij nieuwe inwoners. Nou bij mijn weten niet, maar het is misschien ook niet handig als wij nieuwe inwoners hebben, binnenkort hebben we volgens mij een bijeenkomst met nieuwe inwoners, om ze echt stapels informatie mee te geven, maar ik deel wel met u dat het misschien goed is om toch nog eens wat scherper na te denken van hoe zorgen wij er nou voor dat de informatie over bijvoorbeeld de GKB als zijnde de partner van de gemeente als het gaat om schuldhulpverlening, waar leggen we dat nou strategisch neer. Op welke manier brengen we dat goed onder de aandacht van de bevolking. Die aandacht daarvoor dat ben ik met u eens meneer Bieze, helemaal. Hetzelfde geldt met de laaggeletterdheid, het wordt niet genoemd in het stuk meneer Van der Heide, dat klopt, maar dat komt omdat laaggeletterdheid inmiddels, nou ik wil er geen flauwe opmerking over maken, maar er gaat volgens mij geen dag voorbij in dit huis dat wij het met elkaar niet over laaggeletterdheid hebben. en ik denk als wij een goed jaar verder zijn nou dan moeten we hele mooie stappen gemaakt hebben met elkaar, ook in de uitingen die we in verschillende organisaties doen en dergelijke. Het heeft echt continue aandacht de laaggeletterdheid, het is een groot probleem, eens.

0:02Dhr. K. Palsfractievoorzitter D66

doet me goed

1:38Mevr. L. Veenstrawethouder SP

Kijk. Mevrouw Luijken ik heb u meegenomen in het antwoord rondom het CDA van het model Groningen en wat we daar wel en niet afspraken maken. WCNP komt zo. Ja, meneer Mellies, maar ook mevrouw Schipper van de PvdA benoemen beide wat schulden met mensen doen en ik zeg niet dat de anderen dat niet vinden, maar ik vind het wel goed om dat ook bij zo'n saai stoffig stuk wel altijd goed te blijven realiseren van dat daar mensen achter zitten en dat scheelt ontzettend veel doen met mensen en dat we inderdaad moeten voorkomen dat er met mensen rondgepompt wordt en dat soort dingen meer. Daarom moeten de lijnen waar mensen terecht kunnen, waar ze heel snel tot oplossingen kunnen komen moeten duidelijk zijn. De aandacht voor kinderen, ja meneer Mellies u kunt mij niet sneller aan uw zijde vinden. De evaluatie, ook een aantal van u refereert daar aan. wij stellen voor om dat via Planning & Control cyclus te laten lopen. Nou voor het financiële deel, dat ben ik met u eens, laten we dat vooral daar doen, maar het inhoudelijke deel daar zijn wij als college van mening ja daar moeten we een moment voor zoeken in het jaar dat we met elkaar ook kunnen spreken over van waar staan we nu met deze 16 resultaatpunten. Misschien kunnen we dat combineren met de jaar evaluatie of de jaarstukken, hoe heet het, van het GKB bijvoorbeeld. Dat we één avond nou GKB schuldhulpverlening, noem maar op, daar gaan we een model voor zoeken, maar we nemen u roept daarom serieus en ik vind ook dat uw betrokkenheid bij de stukken op die manier ook een goede plek krijgt.

0:03Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

de heer Mellies, LB.

0:26Dhr. J. Melliesfractievoorzitter Lokaal Betrokken

Ja, dank u wel voorzitter. Nou ik ben blij met de toezegging dat u één keer per jaar het rapport gaat evalueren, beleidsplan. Want we hebben natuurlijk niet voor niets 16 resultaten gaan we straks vaststellen, dus wat heb je aan die 16 resultaten als we dan ook niet uitgebreid gewoon jaarlijks even de tijd voor nemen om die te gaan evalueren. Dus ik ben blij met de toezegging dat wij dus één keer per jaar die 16 resultaten gaan evalueren. Dank u wel.

0:05Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Ik hoorde geen vraag. Maar meneer Pals, D66.

0:34Dhr. K. Palsfractievoorzitter D66

Ja even aanvullend, we zijn natuurlijk ook wel blij met de resultaten maar goed we zullen toch wel echt extra aandacht willen hebben over hoe staat het met de 6 grootste bewindvoerderskantoren in Stadskanaal. En ik mag toch verzoeken dat we daar geen half jaar over doen want ook de mensen van de plaatselijke bewindvoerderskantoren luisteren mee waarschijnlijk vanavond, of in ieder geval hebben daar wel oor naar gekregen. Dus ik hoop ook wel dat dat wel heel gauw wordt opgepakt en dat we daar resultaten over hebben, wat er is afgesproken en wat het doel is. En dat we geen jaar wachten.

0:04Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

wethouder

6:39Mevr. L. Veenstrawethouder SP

Ik heb de heer Pals gehoord. Wat mij betreft maakt het overleg met de bewindvoerderskantoren op dit moment onderdeel uit van deze nota en gaan wij na vaststelling van deze nota aan de slag met de gehele nota inclusief de bewindvoerderskantoren en het staat u ten allen tijde vrij om mij welke vraag dan ook te stellen meneer Pals. Recidive, wat als het misgaat en iemand komt terug, dat is eigenlijk de kern van de vraag die mevrouw Schipper stelde. Laten we ze los, bieden we dan geen hulp meer, recidive het cijfer is inderdaad laag, gelukkig. Mocht het toch misgaan, het is maatwerk of iemand wel of niet weer geholpen wordt en ik ja ik heb de voorwaarden niet direct helemaal scherp, maar het zijn hele zware uitsluitings?????? waar je aan moet voldoen wil je niet meer binnenkomen. Het is echt maatwerk. En ik ben het eens, ik weet niet, volgens mij was dat meneer Van der Heide die dat zei, soms zitten dingen in het leven tegen en heb je een tweede of een derde kans nodig. En volgens mij moeten we daar in deze samenleving te allen tijde voor open staan. En dat is ook de houding die ik proef bij de GKB, dus ik denk dat het mee gaat vallen mevrouw Schipper. Dat gezegd hebbende kom ik volgens mij nu toe bij de VVD, want ik zou het jammer vinden als de VVD fractie tegen deze nota schuldhulpverlening stemt, want volgens mij zijn we het op de inhoud en het doel van deze nota zijn we het roerend eens met elkaar. Hebben we alleen één onderwerp wat ons nou ja op dit moment in de weg staat, laten we het zo zeggen. En een aantal van u anderen heeft er ook vragen over gesteld, dat is die WSNP. En mij bekroop op een gegeven moment een klein beetje het gevoel van dat die WSNP misschien wel de oplossing zou kunnen zijn voor heel veel zo niet alles. Maar volgens mij moeten we ook onthouden dat die WSNP echt een fors middel is. Een fors middel wat opgelegd wordt door de rechter, een fors middel wat ook nog vrij hard is in de uitvoering. Op het moment dat je binnen de WSNP als cliënt zeg maar één keer een fout maakt is de kans heel groot dat je buiten staat. En op het moment dat je buiten staat dan kom je gewoon heel lang niet meer binnen in zo'n traject. Ik zie echt die WSNP als een soort van ja laatste redmiddel of het is echt maatwerk en het is noodzakelijk in die omstandigheden. Want aan de andere kant, en dat is ook waarom wij ervoor kiezen om veel meer met die, met de, sorry niet "die" dat klinkt heel negatief, met de GKB daarin samen te werken en als alternatief ook om want die GKB die kan ook binnen twee tot drie, nou vier maanden laat ik het dan zo doen, kan die ook de schuld in kaart brengen en kan die ook de afspraken maken met de schuldeisers, saneringsvoorstellen met die schuldeisers, kan betalingsregelingen treffen met de schuldeisers, het GKB kan ook saneringskrediet/lening verstrekken aan dus de schuldenaar in dit geval, daarnaast heeft het GKB nog een aantal andere opties die zij doen, een dwangakkoord, bijvoorbeeld vragen aan de rechter op het moment dat een schuldeiser niet mee wil werken. Nou ja uiteindelijk kan ook de GKB de rechter verzoeken om toch over te gaan tot WSNP, maar het voordeel is ook en dat is o.a. waar ik ruim over gesproken heb met de GKB directeur, is ook op het moment dat je daar een keer in de fout gaat, dat die GKB jou belt van hé mevrouw x, ik ga geen namen noemen dan voelt misschien iemand zich aangesproken, er gaat iets niet goed, wat is er aan de hand. Want zij hebben ook in onze afspraken hebben zij een beetje toch wel, nee niet een beetje, de taak ook om voor die mensen te zorgen om de mensen weer naar de toekomst toe te leiden. Waarom gaat het mis? Is er een reden voor, gaan we het oplossen. Dus de uitkomst is hetzelfde, maar de vorm middels de GKB is gewoon minder hard als er iets misgaat. En daarom gaat mijn voorkeur uit om ons vooral te focussen op de middelen en de regelingen die wij kennen binnen de GKB, waar we alle afspraken mee kunnen maken die we willen en ja die WSNP, nogmaals, het kan een goed middel zijn, maar het zou niet mijn eerste keuze zijn. Dan kom ik ook gelijk op het punt wat door de VVD gemaakt wordt ten aanzien van de bepaling opnemen bij de bijzondere bijstand dat op het moment dat die aangevraagd wordt die bijzondere bijstand voor de kosten om dan op voorhand te zeggen van ja u krijgt die vergoeding wel vanuit de bijzondere bijstand, maar u moet er binnen twee jaar naar toe werken dat iemand in de WSNP terechtkomt. Nou ten eerste wij kunnen die bepaling opnemen, daar heeft uw fractie gelijk in, dat klopt, dus in mijn antwoord stond iets anders maar daar heeft u gelijk en als ik ernaast zit dan geef ik dat ook ruiterlijk toe mevrouw Huizing, bij deze, maar het is niet direct dwingend. Ja als dat bewindvoerderskantoor dat niet doet dan hebben we een discussie met elkaar en dat kan vervelend worden en dat zou ook best wel juridische consequenties aan kunnen zitten, maar het is niet direct dwingend. Daarnaast vind ik het ook en dan kom ik een beetje op het pad misschien van meneer Pals, en ik daag hem daar niet mee uit, maar we hebben heel lang geen gesprek gevoerd met de bewindvoerderskantoren. Ik vind het eigenlijk wel netjes om nu als deze nota vastgesteld is om eerst het gesprek aan te gaan met de bewindvoerderskantoren. Van hoe gaat dat, wat is de doorlooptermijn van de cliënten bij jullie, hoe verlopen die trajecten. Kijk als dat op zich goed gaat dat zou best uitkomst kunnen zijn, waarom moet ik dan een bepaling opnemen rondom die bijzondere bijstand. Als blijkt dat het niet goed gaat dan kan ik altijd nog die bepaling opnemen. Dus het gaat mij te ver om hem op voorhand al te stellen, ik wil eerst het gesprek voeren met de bewindvoerderskantoren, gewoon open aan tafel van hoe gaat het met onze mensen die bij jullie onder dak zitten. Hoe gaat het daarmee. Nou en als dan de uitkomst mij niet past, of ons niet past, kunnen we altijd nog met maatregelen komen. Dat zou mijn voorstel zijn en ik hoop, ik kijk mevrouw Huizing aan, ik geef u dat mee te overwegen, laat ik het zo afronden. Ik ben lang aan het woord geweest mevrouw de voorzitter.

0:05Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

De heer Pals, D66.

1:21Dhr. K. Palsfractievoorzitter D66

Ja ik vind het streven goed wat u zegt, we gaan eerst met de bewindvoerderskantoren om tafel, ik u neemt nog steeds een slag om de arm, maar dat is ook goed, want als je twee jaar niet met elkaar praat dan heb je ook totaal geen idee hoe goed die kantoren zijn et cetera die achterstand die heb je dan al. Maar ik vind wel dat, of wij denken dan wel waarom neem ik dan toch niet, want kijk die WSNP, ik heb, het is een wettelijke schuldsanering en ik bedoel een rechter kan er ook toe overgaan. Ik bedoel het is zelfs de rechters eigenlijk die daar groot voorstander van zijn, tenminste, misschien niet alle rechters, maar er zijn rechters die zijn dus voorstanders, tenminste gezien de uitzending van monitor waarin dan de zeer geleerde heer dan dus waarom zou je nou eerst een rondje willen doen met die kantoren om ze daarover, want blijkbaar gaat u dan eerst het rondje met die kantoren doen u kijkt even naar de stand van de kwaliteit van die kantoren en u zegt van het staat ons niet aan ze doen hun werk niet goed, ik chargeer maar een beetje. Dan gaan we nog eens denken ook aan die WSNP en ik vind dat toch wel een beetje een omgekeerde volgorde. Ten minste zo begrijp ik nu uw beantwoording dat u die route wilt gaan volgen en dat vind ik toch een beetje omgekeerd.

0:02Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Wethouder

1:41Mevr. L. Veenstrawethouder SP

Nee, ik heb gezegd of wij hebben gezegd dat wij het gesprek aan willen gaan met de bewindvoerderskantoren om inzicht te krijgen in hoe het met onze mensen gaat die daar zijn zeg maar, daar hulp krijgen en als er aanleiding toe is om daar zorgen over te hebben of voorwaarden bij te willen stellen dan gaan we die overwegen. Maar nogmaals ik wil eerst het gesprek aangaan hoe gaat het met onze mensen wiens dossier bij de bewindvoerderskantoren ligt. Daar wil ik het eerst over hebben en ik heb er op voorhand geen oordeel over, dat heet namelijk een gesprek ingaan en een gesprek is altijd praten en luisteren over en weer. Indien nodig kunnen we altijd nog maatregelen, of aan deze orde die voorgesteld wordt door de VVD, alsnog invoeren. Dan de rechters waar u aan refereert, ik kom ook dat soort voorbeelden tegen, ik kom ook bij lezingen rondom rechters, ik weet dat er op dit moment heel veel gebeurd in de wereld van de schuldhulpverlening en ja er zijn rechters die zeggen van doe maar alles in de WSNP, er zijn ook rechters die zeggen van voer maar gewoon het faillissementsrecht door en laten we dat doen en de rest allemaal afschaffen. Alle ontwikkelingen zijn gaande, maar één van de dingen die voor mij cruciaal is, is dat we zicht hebben op welke mensen het betreft. Wat is er met die mensen aan de hand zodat we ook, een van uw collega's zei dat ook, dat we voor die mensen ook op alle facetten van hun leven kunnen komen van tot één gezin, één plan, één regisseur. En niet alleen maar pleisters plakken, ik zeg niet dat het zo is, maar dat we in zijn totaliteit kunnen aanpakken. En daarvoor heb ik zicht nodig op de mensen die het betreft en dat is het gesprek wat ik wil voeren met de bewindvoerderskantoren. Voorzitter dat was afrondend, als ik nog wat heb laten liggen, ik ben lang aan het woord geweest, dan hoor ik het wel.

0:13Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Daar reken ik op. We doen het even het rondje weer dezelfde kant op. Mevrouw Wubs, CDA.

0:12Mevr. A. Wubs-Kramerraadslid CDAPortret van Agnes Wubs, lid van de gemeenteraad van Stadskanaal voor het CDA

Bedankt voor de antwoorden en toezeggingen. Ik heb op één vraag geen antwoord gekregen; wanneer wordt er bij de gemeente een signaal afgegeven als er een betalingsachterstand is. Hoe lang duurt dat.

0:03Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Wethouder

0:19Mevr. L. Veenstrawethouder SP

Volgens mij, en ik kijk met een schuin oog naar boven, want dat wisselt volgens mij. De woningbouw volgens mij na twee maanden of drie, nee dit mag niet, ik vraag het antwoord op, dit gaan we niet doen. Ik vraag het antwoord op en ik kom er in tweede termijn wat mij betreft op terug. En als het niet in tweede termijn is en anders krijgt mevrouw Wubs hem van mij op papier.

0:13Mevr. A. Wubs-Kramerraadslid CDAPortret van Agnes Wubs, lid van de gemeenteraad van Stadskanaal voor het CDA

Akkoord, ik heb nog één vraag daarbij. De inloopspreekuren gaf u een antwoord op, maar heeft u ook enig idee van een tijds, zo van u gaat naar Musselkanaal straks en hoe lang gaat u erover doen en wanneer houdt u ons op de hoogte daarvan hoe dat loopt.

0:09Mevr. L. Veenstrawethouder SP

Musselkanaal staat volgens mij na de zomer. En u wilt geïnformeerd worden over hoe het verloopt of hoe het animo is en dergelijke.

0:08Mevr. A. Wubs-Kramerraadslid CDAPortret van Agnes Wubs, lid van de gemeenteraad van Stadskanaal voor het CDA

Ja en wanneer de uitbreiding daarin kan plaatsvinden naar de andere kernen. En wat voor traject, denkt u in jaar of half jaar.

0:32Mevr. L. Veenstrawethouder SP

Nou vind ik echt heel lastig om antwoord op te geven. we hebben in Stadskanaal gezien dat het best een lange aanlooptijd heeft en dat verwacht ik ook van Musselkanaal wel dat het best een lange aanlooptijd heeft voordat mensen weten dat het er is en dat men ook daadwerkelijk heengaat. Dus ik verwacht, nou ja ik vind het lastig om termijnen te noemen, maar dit jaar, maar ook niet voor de zomer van volgend jaar verwacht ik geen uitweiding richting Onstwedde dan wel Alteveer of andere kernen. Het is echt aanlooptermijn. Het heeft ook met bezetting van andere organisaties te maken, we doen het niet alleen. We doen het samen met Humanitas, met Welstad dus ook daar ligt het aan.

0:07Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Ja? De heer Bieze, GBS.

0:02Dhr. E. Biezefractievoorzitter GBS

Tweede termijn voorzitter, of niet. Of is het nog

0:03Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Dit is eerste termijn vergeten vragen.

0:03Dhr. E. Biezefractievoorzitter GBS

Ok, nou dan hoef ik misschien geen tweede termijn meer.

0:04Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Had u een vergeten vraag? Want anders is het voor de tweede termijn.

0:03Dhr. E. Biezefractievoorzitter GBS

Ja, nee, doe maar in de tweede termijn.

0:05Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Ok, dank u wel. De heer Mellies, de heer Van Beek.

0:06Dhr. B. van Beekfractievoorzitter CU

Ja dank u wel voorzitter. Ik heb nog helemaal geen termijn gehad dus ik kan rustig mijn gang gaan.

0:06Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Nou ja maar we doen het een klein beetje per fractie en ik vond de heer Van der Heide heel overtuigend.

1:08Dhr. B. van Beekfractievoorzitter CU

Ik begrijp dat u het een en ander weer wil corrigeren, maar ik wou toch even van de gelegenheid gebruik maken. Kijk ik hoor de wethouder, ze zegt het zelf, een heel verhaal houden en ik hoor een heleboel collega's hier die toch zo links en rechts wat op- en aanmerkingen hebben, waar de portefeuillehouder ook keurig antwoord op geeft en gedachten, maar ik wou eigenlijk eventjes een samenvatting maken of ik het nou goed begrepen heb en er komt een evaluatie moment. Kijk het is een stuk dat is naar mijn idee ook niet in beton gegoten, dus alles wat hier gezegd wordt daar kunnen wij in een later tijdstip altijd op terugkomen. Kijk en u zei net, volgens mij hadden we het over de WSNP, waarvan u zei nou er zitten toch best wel goede dingen in die je zo mogelijk zou kunnen gebruiken, kijk en dat is eventjes richting de VVD die daar dan wat scherp op is, dan denk ik van ja daar kunnen we dus in een later termijn altijd nog op terugkomen. Het is niet zo dat als wij nu dingen besluiten hier om dit stuk nu voor akkoord te geven dat er geen weg meer terug is om andere middelen dan wel maatregelen toe te voegen dan wel er af te halen. Dat is eigenlijk eventjes nog mijn vraag die ik specifiek zou willen stellen.

0:03Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Dank u wel. Wethouder.

0:04Mevr. L. Veenstrawethouder SP

Dank. Alle alerts gaan weer af?

0:28Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Volgens mij is het nl.alert dat alles het weer doet dus inclusief onze wethouder dus graag antwoord op de afrondende eerste termijn.

0:48Mevr. L. Veenstrawethouder SP

Nee, ik denk dat de heer Van Beek van de CU terecht constateert wat hij volgens mij altijd heeft, namelijk het recht als raad, als hoogste orgaan om dan wel ergens op terug te komen, dan wel in een evaluatie nog eens op terug te grijpen. En als we ook gewoon naar het stuk kijken, het is geen heel diklijvig document. We hebben lang niet alles in beton gegoten hier in, juist omdat we nou o.a. met die bewindvoerderskantoren ook gewoon afspraken willen kunnen maken. Er zit best heel veel ruimte in dit stuk om ja op een goede manier de komende jaren, het liefst met elkaar, een goede invulling te geven aan de schuldhulpverlening met als doel echt die afname van die schulden problematiek in de breedste zin des woords. En ja ik zal nooit tornen aan het recht van de gemeenteraad meneer Van Beek, dus alle ruimte wat mij betreft.

0:20Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Dank u wel. Na deze uitgebreide eerste termijn is er nog behoefte aan een tweede termijn. ik kijk even rond. Dan begin ik dit keer met de heer Mellies. LB. Ik stel voor dat we even alle vragen doen zodat de wethouder in een keer de tweede termijn kan afronden.

0:02Mevr. L. Huizingraadslid VVD

Voorzitter, zouden we ook even kunnen schorsen? (mevr. Huizing)

0:14Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Nu of na de tweede termijn? U wilt nu. Ok, 10 minuten.

0:07schorsing

0:06Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Schorsing is aangevraagd door raadslid mevrouw Huizing, VVD. Ik geef u even het woord.

0:59Mevr. L. Huizingraadslid VVD

Dank u wel voorzitter. Ik wil beginnen met het benoemen dat ik het ontzettend jammer vind dat de VVD 11 weken heeft moeten wachten op een reactie van het college en dat deze reactie inhoudelijk niet juist blijkt. Ik ga heel schoorvoetend een beetje uw kant op, maar ik heb wel mijn bedenkingen. Ik wil graag dat u de mogelijkheden van de WSNP meeneemt in de verdere uitwerking naar het gesprek met de verschillende bewindvoerders. Ik zou hier graag niet later dan november dit jaar een antwoord op krijgen. Daarnaast ben ik wel blij dat de mogelijkheid bestaat om eventuele wijzigingen op late termijn ook nog door te voeren in het beleidsplan. Dank u wel.

0:14Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Dank u wel mevrouw Huizing. Wethouder wilt u daar nu op reageren of doen we eerst even de tweede termijn. We doen even de tweede termijn, dit was nog eerste termijn neem ik aan.

0:03Dhr. K. Willemsraadsgriffier

Nee, tweede termijn.

0:25Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Tweede termijn, het loopt naadloos in elkaar over. Ja tweede termijn, wie had ook alweer tweede termijn. Tweede termijn, wie heeft een bijdrage in de tweede termijn. De heer Mellies, de heer Bieze, de heer Pals. Vergeet ik iemand? Nee. De heer Mellies, LB.

1:15Dhr. J. Melliesfractievoorzitter Lokaal Betrokken

Voorzitter, ik wil toch nog even inhaken op de relatie met de GKB, we kunnen horen dat van het college dat die goed is. Het GKB is een gemeenschappelijke regeling, daar zitten we trouwens niet in, maar we hebben wel afspraken met hun. En een convenant, of een ik weet niet, of hier sprake is van een dienstverleningsovereenkomst, maar we hebben afspraken met hun en de GKB legt ook maandelijks verantwoording af aan ons. Over de instroom, doorlooptijd, uitval, uitstroom, recidive, financieel en klachten, bezwaar en beroep. Mijn vraag is eigenlijk kunnen we die afspraken, die wij dus vastgelegd hebben met het GKB, niet ook één op één met private partijen afspreken. Dat is even één vraag. En de tweede vraag gaat over de klachten, bezwaar en beroep daar zijn ook afspraken over gemaakt bij het GKB en we vroegen ons af of dit niet een gevalletje is waar je van wc eend, adviseert als wc eend, ik bedoel is het zo dat klachten, bezwaar en beroep moet dat geen onafhankelijk iets zijn. Is het wel helemaal correct dat dat bij het GKB ligt. Dat waren eigenlijk mijn vragen nog voorzitter.

0:06Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Dank u wel. We zouden eerst alle vragen inventariseren dus de heer Bieze, GBS.

1:22Dhr. E. Biezefractievoorzitter GBS

Nou voorzitter wij hebben geen vragen, die zijn duidelijk beantwoord waarvoor dank. Maar wij zitten hier wel met een dubbel gevoel. Dat dubbele gevoel bestaat eruit dat het college zegt; aan de ene kant houden wij vast aan datgene wat wij in november hebben gezegd via RTV Noord. We gaan alle commerciële bedrijven er uitwerken en aan de andere kant wordt er gezegd wij gaan in overleg met die commerciële bedrijven. En dan denk ik van nou dit is volgens mij geen goed signaal die wij richting onze commerciële bedrijven uiten, dus ja ik vraag mij af met welke instelling deze bedrijven met ons in gesprek te gaan. Ik heb ook gevraagd aan het college van hoe kijkt u nu tegen dat bericht aan wat u in november hebt uit doen laten gaan. Ik hoor daar bijvoorbeeld geen enkel excuus over of zo. Het zou het college sieren om daar toch eens op in te gaan van hoe u nu met de stand van zaken nu tegen dit bericht van RTV Noord aankijkt. En u houdt dus u zegt dus wij houden vast aan deze lijn en dat verbaasd mij zeer. Dat wilde ik even zeggen voorzitter. dank u.

0:05Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Dank u wel meneer Bieze. De heer Pals, D66.

1:36Dhr. K. Palsfractievoorzitter D66

Ja voorzitter, wij hebben het in eerste termijn hebben we ook de beruchte zin; we gaan er alles aan doen om deze partij buiten de deur te werken, volgens, en dan moet ik toch echt niet het college aankijken, maar mevrouw Veenstra, want haar naam wordt genoemd dus dan mag het wel denk ik, in navolg wat meneer Bieze ook zegt, ik vind dit toch wel een hele lastige start. U weet wij zijn echt voor commerciële bedrijven, dat we werkgelegenheid in Stadskanaal willen houden op dat gebied en dan denk ik dat het een hele valse start is en mevrouw Veenstra heeft ook in haar beantwoording in mijn vraag daarin gezegd van dat neem ik niet terug. En ik wil haar toch verzoeken om daar nog eens even dus de paar minuten die nu even tussen nu en de beantwoording zit om er even over na te denken om te zeggen ik neem dat wel terug. Want een valsere start met commerciële partijen kun je niet maken en het zal u sieren als u zegt van ik neem dat terug. En dan kun je denk ik na afloop als u een inventarisatie gemaakt heeft dat is allemaal niks al die plaatselijke bedrijven dan kunt u misschien nog uw zin herhalen, maar nu niet. Mijn tweede vraag is, en ik zou u willen verzoeken neem dat terug, mijn tweede vraag is stel dat de plaatselijke bedrijven worden meegenomen of die worden meegenomen u heeft toegezegd in uw beleidsplan worden die dan ook onderdeel van de ketenpartners. Want in de ketenpartners wordt wel GKB genoemd, maar worden ze dan ook meegenomen, één woordvoerder waarvan hoe je dat dan ook doet, maar worden ze dan in de plaatselijke ketenpartners overleg meegenomen. Tot zover mijn vraag.

0:05Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Het woord is aan de wethouder.

1:42Mevr. L. Veenstrawethouder SP

Dank u wel voorzitter. laat ik allereerst reageren op de bijdrage van GBS en D66. Dan hebben we dat, ik heb in eerste termijn gezegd van ik blijf staan achter hetgene ik destijds gezegd heb. Laat onverlet daarvan dat we dat gesprek met die bewindvoerderskantoren aan willen gaan. En in dat gesprek zal ik dan ook wel merken hoe die uitspraken van november bij hun gevallen zijn en voeren wij daar dan ook wel het gesprek over. Die uitspraken zijn ook bedoelt geweest destijds om de urgentie van een goed gesprek over die bewindvoering met elkaar te voeren en soms moet je dingen wat scherp neerzetten om ook gewoon helder te krijgen waar gewoon het probleem ligt. En we hebben gewoon een probleem, we hebben geen zeggenschap, we hebben geen regie, we hebben geen controle over deze dossiers en aan de andere kant, dus we weten niet wat er met onze mensen gebeurd, dat vind ik ook cruciaal, en aan de andere kant hebben we ook geen zeggenschap en regie over onze financiën op dit onderdeel. Nogmaals, we zullen zien hoe dat gesprek met de bewindvoerderskantoren op dit onderdeel zal gaan verlopen. Wanneer wij afspraken met hun kunnen maken worden zij dan ook ketenpartner? Nou ik denk als wij inderdaad goede afspraken kunnen maken waarom zouden zij dan geen ketenpartner kunnen zijn, juist in het belang van één plan, één gezin, één regisseur. Absoluut waarom niet, maar het zal ook moeten blijken uit welke afspraken wij kunnen maken met deze kantoren.

0:14Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

De heer Pals. Kort en krachtig. Van D66 voordat daar misverstanden over ontstaan.

0:21Dhr. K. Palsfractievoorzitter D66

Nou laten we het dan kort en krachtig zeggen; het spijt ons bijzonder dat de wethouder nu niet de koninklijke weg bewandeld om te zeggen van ik neem mijn woorden terug en ik ga met open vizier met de partijen in gesprek. En dat neem ik u, vind ik een hele kwalijke zaak. En dat kort en krachtig gezegd; heel jammer.

0:03Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Wethouder

1:07Mevr. L. Veenstrawethouder SP

De wethouder die namens het college met open vizier het gesprek zal aangaan met de bewindvoerderskantoren. Nog één puntje, plaatselijke bedrijven, deze grote bewindvoerderskantoren, maar het zijn er heel veel als je alle kleintjes meetelt, dat zijn lang niet allemaal, echt lang niet allemaal plaatselijke bedrijven. De meeste bevinden zich juist buiten Stadskanaal, tot in Zeeland aan toe. Dat gezegd hebbende. Even kijken, bezwaar en beroep, meneer Mellies ik moet u daar echt op dit moment het antwoord op schuldig blijven. Ik kan mij niet voorstellen dat het een kwestie is van de slager gaat zijn eigen vlees keuren, bij de GKB. Ik ga ervanuit, en daar heb ik vertrouwen in dat het netjes en goed onafhankelijk georganiseerd is, maar op dit moment weet ik het gewoon niet exact. Dat moet ik echt voor u uitzoeken. Wanneer u dat op schrift wilt dan zeg ik u dat toe bij deze, als u zegt van nou we komen er op een later moment nog wel eens een keer weer over te spreken vind ik het ook, dat laat ik even aan u. Dat is een uitnodiging van mijn kant naar heer Mellies om daar antwoord op te geven mevrouw de voorzitter, excuus.

0:02Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

De heer Mellies.

0:02Dhr. J. Melliesfractievoorzitter Lokaal Betrokken

Nou die toezegging die neem ik.

2:33Mevr. L. Veenstrawethouder SP

Dan krijgt u van mij schriftelijk op papier antwoord hoe de bezwaar en beroep georganiseerd is binnen de GKB. Gaan we doen meneer Mellies. Dan in de richting, nee ik heb nog een vraag open staan over de termijnen bij mevrouw Wubs van het CDA. De grootste zorgverzekeraar, ik ga nou nog geen namen noemen, die geeft ons elke maand achterstandslijsten, dus van cliënten die een achterstand in betalingen hebben en wij, als daar een viermaandentermijn is dan gaan wij ook bellen met die verzekerde, wij gaan dat doen van wat is er aan de hand. We kunnen met elkaar een discussie voeren inderdaad of vier maanden lang of kort is. Maar dat wordt onderdeel ook van de uitwerking weer van afspraken die we ook met hun weer verder willen maken. alles wat beter kan gaan we ook beter maken wat mij betreft. Lefier, de woningcorporatie heeft het in eigen beheer georganiseerd. Als daar achterstanden ontstaan gaat de woningcorporatie zelf het contact opzoeken met haar huurders en op het moment dat er een dreigende uitzetting aanstaande is dan nemen zij contact op met ons uitgebreide zorgnetwerk, OGGZ netwerk. En dan komt die dus bij ons ook aan terecht. En de nutsbedrijven die nemen contact met ons op bij dreigende afsluitingen en dan nemen wij weer contact op met die en ook daarvan zou ik me kunnen voorstellen dat we met de nutsbedrijven gaan proberen tot afspraken te komen dat ze zich melden als er achterstand ontstaat en niet pas bij dreigende afsluiting. Dus dat is wat ik daar kan zeggen. Dan richting mevrouw Huizing van de VVD. In de VVD in het algemeen natuurlijk, niet aan mevrouw Huizing. Laat ik voorop stellen dat ik blij ben met uw uitspraken dat u schoorvoetend, met bedenkingen, maar wel akkoord gaat. Want volgens mij delen we ook met de VVD dat het van belang is dat wij het juiste doen voor de mensen die ofwel in schulden dreigen te komen ofwel al in schulden zitten. Volgens mij delen we dat met elkaar. en ik denk dat we met dit plan stappen kunnen maken daarin. Dus dank daarvoor. U wilt, als ik het goed heb gehoord, maar corrigeer me als ik ernaast zit mevrouw Huizing, u wilt dat wij de variant WSNP met of zonder voorwaarden van de bepaling rondom de bijzondere bijstand, dat we dat meenemen in de gesprekken die we gaan voeren met de bewindvoerderskantoren. En u wilt daar uiterlijk november over geïnformeerd worden wat dat betekend. Die toezegging die doe ik u bij deze. Dat was hem.

0:24Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Deze wordt als toezegging genoteerd, namelijk dat u uiterlijk november aan de raad laat weten op welke wijze de bewindvoerders hebben gereageerd op de vraag hoe zij omgaan met de WSNP in het totale arsenaal van middelen.

0:02Mevr. L. Veenstrawethouder SP

Ja

0:04Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Ok. Mevrouw Schipper, PvdA.

0:04Mevr. G. Schipperraadslid PvdA

Is dat dan op dezelfde tijd een ijkingsmoment?

0:02Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Wethouder

0:43Mevr. L. Veenstrawethouder SP

Het evaluatie moment? Nee, ik denk, kijk wij stellen nu vanavond deze nota vast, ik denk dat we ons ook daarmee aan het werk moeten laten gaan, dan zou in november te vroeg zijn denk ik om al deze nota te gaan evalueren, want dan zijn we goed drie maanden exclusief zomervakantie onderweg met elkaar. Ik denk dat we even ook samen afstemmen met Lefier. Ik denk ergens in de loop van volgend jaar een moment moeten zoeken om de nota, het beleidsplan, met elkaar te gaan evalueren. En dat we in november de toezegging die ik net gedaan heb aan de VVD dat we die dan met elkaar

0:22Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Dank u wel. Ik ga er van uit dat we toe zijn aan besluitvorming. De wethouder liep daar net al een tikje op vooruit. Meneer Bieze heeft u nog een punt alvorens we tot stemming over kunnen gaan?

0:03Dhr. E. Biezefractievoorzitter GBS

Nou ik wou graag een stemverklaring afgeven voorzitter.

0:07Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Oh ja. Zijn er nog meer die stemverklaringen willen afleggen, de heer Mellies.

0:02Dhr. J. Melliesfractievoorzitter Lokaal Betrokken

Ook wij willen graag een stemverklaring afgeven.

0:29Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Ja, ok. Dan doen we eerst de stemverklaringen. De heer Mellies, LB.

0:18Dhr. J. Melliesfractievoorzitter Lokaal Betrokken

Ja dank u wel voorzitter. Ja we hebben vanavond gemerkt dat lang nog niet alles in beton gegoten is. Wij stemmen voor dit voorstel, de resultaten, de 16 die benoemd zijn in het stuk, zijn voor ons voldoende aanknopingspunten om van tijd tot tijd te gaan evalueren. Dus bij dezen.

0:05Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Dank u wel. De heer Bieze, GBS.

0:38Dhr. E. Biezefractievoorzitter GBS

Ja voorzitter dank u wel. U hebt duidelijk gemerkt waar onze reserve ligt, daar hebben wij opmerkingen over gemaakt, dat aan de ene kant. We vinden het jammer dat de wethouder daar niet dieper op ingaat op datgene wat er indertijd is gezegd. Aan de andere kant hebben we de nota liggen en in die nota staan goede maatregelen. Wij zullen dat gaan bewaken, het ambitie niveau voor het aantal dossiers vinden wij te laag, maar al deze redenen zijn voor ons geen redenen om tegen te stemmen. Maar we zullen de zaak wel goed blijven volgen. Dank u.

0:03Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Dank u wel. De heer Pals, D66.

0:32Dhr. K. Palsfractievoorzitter D66

Ja voorzitter, wij gaan tegen stemmen om de volgende reden. Wij vinden het heel jammer dat het college de zin van we gaan er alles doen om deze partijen buiten de deur te werken dat ze daar niet op willen terugkomen vinden we heel treurig en we vinden toch dat de samenwerking met de plaatselijke bedrijven te onderbelicht is om nu een voorstem te krijgen. En we willen eerst afwachten de evaluatie om dan eens te kijken van wat zijn de resultaten om dan verder te gaan en in te stemmen met het plan.

0:28Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Dank u wel. Dan breng ik nu het voorliggende voorstel, beleidsplan integrale schuldhulpverlening 2019-2022 in stemming met handopsteking. Wie is daar voor? Wie is daar tegen? Dan is het bij deze aangenomen. [voorzitter klopt met hamer]

14. Vaststellen bestemmingsplan "Musselkanaal, Sluisstrat 137 en 138"
0:50Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Gaan we door naar bestemmingsplan Musselkanaal, Sluisstraat. Voor u ligt het voorstel om het bestemmingsplan Musselkanaal Sluisstraat 137/138 vast te stellen om de bouw van twee woningen mogelijk te maken. Is er iemand van u die bespreking wil van dit voorstel. De heer Maarsingh, de heer Hofstra en mevrouw Sterenborg. Mevrouw Sterenborg, CU.

0:20Mevr. I. Sterenborg-Kooijraadslid CU

Ja, dank u wel voorzitter. Wij kunnen akkoord gaan met dit voorstel. Tijdens de ter inzage legging zijn er geen zienswijzen ingediend en we vinden het een goede oplossing om de lintbebouwing te behouden en te versterken. Eventuele kosten voor planschade zijn voor de eigenaar en zijn er geen kosten verbonden aan ons als gemeente. Dank u wel.

0:06Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Dank u wel, de heer Hofstra, PvdA.

0:37Dhr. E. Hofstrafractievoorzitter PvdA

Ja dank u wel voorzitter. In aanvulling daarop volgens ons is het ook een goede oplossing voor de situatie hier het voormalig garagegebouw bij de sluis in Musselkanaal. Ziet er nu niet zo fraai uit en we hebben hier volgens mij in een goed instrument om die situatie op te lossen waarbij wij detailhandel uit de bestemming halen en daarvoor woningen terugplaatsen. Zoals ook de woonvisie in het regionaal woon- en leefbaarheidsplan mogelijk maakt. Dus wat ons betreft akkoord op dit voorstel.

0:04Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Dank u wel, de heer Maarsingh, CDA.

0:34Dhr. A. Maarsinghraadslid CDA

Voorzitter, dank u wel. Het CDA sluit zich helemaal aan bij de PvdA en de Cu en ook de argumenten. Dit is nou echt een mooi voorbeeld waar je dus een rotte kies, die er eigenlijk al jaren ligt, dat je dit probleem oplost en het aanzien van de omgeving en 137 en 138 een stuk verbeterd. Zonder dat het geld kost, alleen door faciliteren van de wensen die er zijn. Compliment, dank u wel.

0:22Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Dank u wel. Voor ligt het voorstel om het bestemmingsplan Musselkanaal Sluisstraat 137/138 vast te stellen en geen grondexploitatieplan vast te stellen. ik heb het gevoel dat we per acclamatie kunnen besluiten. Is dat zo? dan is het hiermee vastgesteld. [voorzitter klopt met hamer]

15. Fusie Stichting Openbare Bibliotheken Stadskanaal en Biblionet
0:21Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Gaan we naar stuk nummer, onder nummer 15, de fusie stichting Openbare Bibliotheek Stadskanaal en Biblionet Groningen. Wie wil hierover het woord voeren? Mevrouw Wubs, de heer Mellies, mevrouw Schipper en mevrouw Van der Heide. Mevrouw Van der Heide, CU.

1:09Mevr. G. van der Heideraadslid CU

Dank u wel voorzitter. De CU staat achter het besluit dat stichting Openbare Bibliotheek Stadskanaal een fusie aangaat met Biblionet. In feite is Biblionet al tijden het aanspreekpunt van de gemeente en levert de producten en diensten. Het enige probleem is de huisvesting en daarover is de gemeente een regeling overeengekomen dat zij de eerste 10 jaar een buitengewone huisvestingssubsidie doet toekomen aan Biblionet ter grote van €146.000,-. Wij stemmen daarmee in. De gemeente verstrekt in 2019 een subsidie van €634.155,- voor af te nemen producten en diensten en de daarbij genormeerde huisvestingslasten voor locaties in Stadskanaal, Onstwedde en Musselkanaal. De subsidie voor producten en diensten is jaarlijks onderhandelbaar en te beïnvloeden naar gelang het aantal diensten en producten. Wat betekend dat voor onze gemeente.

0:08Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Dank u wel. Mevrouw Schipper, PvdA.

0:40Mevr. G. Schipperraadslid PvdA

Ja, dank u wel voorzitter. Onze fractie kan ook akkoord gaan met deze fusie. We hebben nog wel een vraag over de niet benutte ruimtes, zijn er nog veel ruimtes en waar zou u die dat eventueel voor kunnen gaan gebruiken, zou je die kunnen verhuren, heeft u al daar al ideen over of zijn er misschien al kandidaten. En even een vraag over die 10 jaar plicht van voor het geld te geven, is dat ook zo van het is een huisvestingplicht maar dat hoeft toch niet perse op die plek te zijn of wel. Dank u wel dat was het.

0:04Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Dank u wel. De heer Mellies, LB.

1:52Dhr. J. Melliesfractievoorzitter Lokaal Betrokken

Dank u wel voorzitter. De stichting Openbare Bibliotheek in Stadskanaal en Biblionet Groningen die willen dus fuseren, nou doen we met Biblionet al wat langer zaken. De bibliotheek is een belangrijke voorziening in onze gemeente, een plek waar niet alleen boeken worden uitgeleend, maar ook een plek waar gratis internet aangeboden wordt voor mensen die dat niet kunnen betalen. Een plek waar mensen kunnen leren omgaan met internet en computers, een plek waar laaggeletterdheid aangepakt wordt middels het taalhuis en een plek met een ruime selectie dagbladen en tijdschriften die je gratis kunt lezen. Daarnaast is het zo dat de bibliotheek ook een sociale functie heeft in de samenleving, een plek waar mensen een praatje kunnen maken, waar moeders een praatgroep hebben en waar voorgelezen wordt door vrijwilligers. De huidige bibliotheek die exploiteert nu thans 2000m² aan oppervlakte en op termijn zou met 1000 meter kunnen worden volstaan, zo lezen we in het voorstel. En dat vormt een risico voor Biblionet en daar worden afspraken over gemaakt. De gemeente verstrekt gedurende 10 jaar een buitengewoon huisvestingssubsidie van €146.000,- aan Biblionet. Nou is het zo dat in den lande een trend gaande is dat bibliotheken meer en meer de samenwerking gaan opzoeken met culturele instellingen en dat alles onder één dak. En wij zouden dat ook een prima ontwikkeling vinden hier in Stadskanaal en nou is het zo dat we een streek historisch centrum hebben die aangegeven heeft naar het centrum te willen verhuizen. En onze vraag is eigenlijk kunnen we die niet gelijk onderbrengen in het gebouw, want we hebben nog 1000m² en daar nu afspraken over te maken met Biblionet, dat zou fantastisch zijn. Voor de rest zou ik nog graag willen weten van het college of de fusie nog financiële consequenties heeft voor de huidige begroting 2019. Dank u wel.

0:04Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Dank u wel. Mevrouw Wubs, CDA.

0:56Mevr. A. Wubs-Kramerraadslid CDAPortret van Agnes Wubs, lid van de gemeenteraad van Stadskanaal voor het CDA

Voorzitter, het voorstel waar u vraagt naar de mening van de raad is volgens het CDA een stap in de goede richting. Namelijk een fusie tussen Biblionet en de Stichting Openbare Bibliotheken met daarbij financiële afspraken. Er wordt een vaste bijdrage afgesproken voor de huisvesting voor 10 jaar. Wij lezen dat Biblionet risico's voorziet in relatie tot de vele vierkante meters in het gebouw in het Kofschip. Goed dat er samen gekeken gaat worden naar de mogelijke invulling om ruimte te verhuren. Wij horen graag een reactie of hier al ideen over zijn en hoe u dit gaat aanpakken. Wij vinden het belangrijk dat de bibliotheek ook de locaties in Musselkanaal en Onstwedde een noodzakelijke voorziening blijft in onze gemeente. Wij zijn er ook voorstander van dat de mogelijkheid er is om jaarlijks via de producten- en dienstencatalogus afspraken te maken met bijbehorende kosten over de activiteiten die Biblionet voor ons uit gaat voeren. Daarmee kunnen we adequaat inspelen op ontwikkelingen en slim financieel inkopen.

0:08Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Dank u wel. De heer Hamster.

2:52Dhr. H.J. Hamsterwethouder CU

Dank u wel voorzitter en dank u wel voor uw bijdrage. Focussen met name op de vraag van heeft u al ideen over de ruimte die wellicht vrij komt als de bibliotheek inderdaad minder vierkante meters plaats gaat nemen, en dan wordt er zelfs een concreet voorbeeld genoemd, nou over dat laatste concrete voorbeeld kan ik zeggen dat er gesprekken plaatsvinden. En daarmee beantwoord ik volgens mij ook de andere vragen. Dat wordt gewoon onderzocht of dat mogelijk is of niet. Het risico daarvoor hebben wij gemaximeerd op de €146.000,- en we hebben een inspanningsverplichting inderdaad om te kijken of we de extra vierkante meters in gaan vullen en daar hebben we dus allebei baad bij dus nou ja dat zullen wij proberen te gaan doen. Want inderdaad wat de heer Mellies opmerkt de samenwerking met andere partners wat bibliotheken in den lande gaan doen dat zien wij ook graag en wij denken dat we daar een prachtige locatie op dit moment voor hebben. De laatste vraag die gesteld werd, heeft de fusie nog consequenties voor de huidige begroting 2019. Nee wij hebben een structureel bedrag in onze begroting en meerjarenraming staan waar dit allemaal mooi in kan worden opgelost, sterker nog we hebben nog een €50.000,- speling, ook dit jaar nog. En waar de bieb een voorstel voor heeft gedaan om de bibliotheek om te bouwen naar de 3.0 en daar ligt binnenkort een voorstel voor in het college om daarmee de laatste middelen wellicht te gaan besteden of wij dat een goed idee vinden of niet. Maar dan blijven we dus keurig binnen de begroting voor het huidige producten- en diensten catalogus voor de garantstelling voor de middelen en dan deze investering. Wat betekend het voor onze gemeenten? De producten- en diensten catalogus en de wijzigingen daarop. Volgens mij was dat de vraag van mevrouw Van der Heide. Wij hebben met de bieb afspraken over welk pakket we van ze afnemen, op dit moment hebben we het maximale pakket, de raadsleden die op bezoek waren in de bieb die hebben dat ook gehoord van de bieb, wij hebben de mogelijkheid om op basis van de fusie die wij hebben op de uitvoering van bibliotheekwerk daar keuzes in te maken en dat zou dus kunnen betekenen dat wij tegen de bieb zeggen wij willen graag een aantal producten niet meer van u afnemen en dat zal de bieb wat inkomsten schelen en het zou ons wat kosten schelen, maar dus ook minder producten en diensten aan ons verleent. Dat is de ruimte die er is, dat zijn inhoudelijke keuzes op basis van beleid dat wij willen bereiken. Volgens mij was dat het voorzitter.

0:10Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Ik kijk even rond. Zijn alle vragen beantwoord? Mevrouw Schipper, PvdA.

0:06Mevr. G. Schipperraadslid PvdA

Nou ik heb, de enige vraag die ik niet gehoord heb is die huisvestingsplicht of dat perse ook daar moet.

0:07Dhr. H.J. Hamsterwethouder CU

Ja

0:11Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Ik stel voor dat we overgaan tot stemming over dit voorstel

0:05Dhr. H.J. Hamsterwethouder CU

Voorzitter terwijl ik erover nadenk, die garantstelling voorzitter

0:03Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Wethouder aan u het woord.

0:27Dhr. H.J. Hamsterwethouder CU

Dank u wel voorzitter. Voordat ik verkeer geïnterpreteerd wordt die garantstelling geldt voor die plek, wij hebben op onze producten en diensten die afgenomen worden een standaard bedrag voor huisvesting, dus mocht een bieb verhuizen dan zijn ze de garantstelling kwijt, van die €146.000,-, maar krijgen ze voor een eventuele nieuwe locatie gewoon weer binnen de producten- dienstencatalogus de opslag voor een huisvesting. Dus de 146.000 is gebonden aan die locatie.

0:12Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Is dit voldoende mevrouw Schipper. Mooi. U nog een na?????

0:02Dhr. H.J. Hamsterwethouder CU

Zullen we het hierbij laten?

0:33Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Ja, ok. Dan breng ik het voorstel in stemming, het voorstel zoals u hebt aangetroffen namelijk om in te stemmen met het aangaan van een 10jarige subsidieverplichting aan Biblionet Groningen onder voorwaarde dat eerst gefuseerd wordt met de Stichting Openbare Bibliotheken Stadskanaal. Wie is daarvoor? Dus niemand tegen. Dan is het met algemene stemmen aangenomen. Dank u wel.

16. Concept jaarrekening 2018 Wedeka Bedrijven
0:42Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Gaan we naar agendapunt 16, daar hebben we eerder van besloten om die te combineren met agendapunt 17, dus aan de orden is nu; jaarrekening 2018 Wedeka en de begroting 2020 Wedeka. Wie wil daarover het woord voeren. De heer Idema, de heer Hofstra, mevrouw Huizing, de heer Tamsma, de heer Maarsingh. Begin ik met de heer Idema, SP.

0:34Dhr. E. Idemaraadslid SP

Fijn, dank je wel voorzitter. We hebben de conceptjaarrekening van Wedeka hebben we gelezen en wat ons gelukkig stemt dat er minder verlies is gedraaid dan verwacht. Verder hebben wij ook kunnen constateren dat de beschutte werkplekken in ieder geval nagenoeg zijn ingevuld, dat stemt ons ook tot tevredenheid. En, nou ik maak er niet zo'n lang verhaal van, we kunnen akkoord gaan met de zienswijze die wordt voorgesteld. Dank u wel voorzitter.

0:04Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Dank u wel. De heer Hofstra, PvdA.

0:45Dhr. E. Hofstrafractievoorzitter PvdA

Ja, dank u wel voorzitter. Inderdaad voor onze gemeente betekend het in de jaarrekening een meevaller van een dikke kwart miljoen. Dat hebben we wel eens vaker ook gezien bij jaarrekeningen van Wedeka, gelukkig zou ik zo zeggen, blijft natuurlijk wel de zorg, ook door het college geuit in de zienswijze en in de conceptzienswijze, die wij ook herkennen en die zorg blijft eigenlijk staan, minder mensen komen er in, de rijksbijdrage wordt lager, de overhead wordt dan relatief groter en dat levert wrijving op voor de financiën. Ik denk dat dat door het college goed is weergegeven in hun conceptbrief dus wat ons betreft wordt de conceptbrief van het college ook die van de raad. Dank u wel voorzitter.

0:03Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Dank u wel, mevrouw Huizing, VVD.

2:42Mevr. L. Huizingraadslid VVD

Dank u wel voorzitter. De VVD wil haar waardering uitspreken over het feit dat 2018 voor Wedeka bedrijven boven verwachting is verlopen. We hebben kennis genomen van de jaarrekening 2018 van Wedeka en van het bijbehorende accountantsverslag van HZG Accountants & Adviseurs. Wedeka heeft het boekjaar 2018 afgesloten met een verlies van 2,8 miljoen euro. Voor de komende jaren is eveneens een fors tekort begroot. In dit licht hebben we dan ook een tweetal vragen naar aanleiding van het bijbehorende accountantsverslag. HZG Accountants & Adviseurs adviseert om niet alleen te kijken naar versterking in eigen huis, maar ook na te gaan of alle functies zelf moeten worden uitgevoerd of deels ook kunnen worden uitbesteed of in samenwerking met collega SW bedrijven zouden kunnen worden ingericht en eventueel met deelnemende gemeenten. HZG denkt dan aan taken op gebied van IT-beheer, salaris administratie en vervoer. Naast continuïteit, specifieke kennis, kwaliteit en het creëren van werkplekken in eigen huis zijn ook de kosten daarbij een afweging. Is het college bekend of Wedeka voornemens is om iets met dit advies te gaan doen. En dan paragraaf 4.1 van het accountantsverslag, deze gaat over de tussentijdse informatievoorziening. Het advies dat hier wordt gegeven is voornamelijk gericht aan het Algemeen Bestuur en dus ook mede ons college. Zoals ik het interpreteer is het advies aan het Algemeen Bestuur om bewust een keuze te maken welke informatie noodzakelijk is voor het uitvoeren van de controlerende taak, daarnaast adviseert HZG ook dat het van belang is om tijdig geïnformeerd te worden over essentiële wijzigingen in beleid en de verwachte verandering in baten en lasten. Ook dit is noodzakelijk voor het uitoefenen van een controlerende en beleidsbepalende taak. In het licht van het negatieve resultaat 2018, de forse tekorten zoals opgenomen in de meerjarenbegroting en de financiële positie van de gemeente Stadskanaal, die immers voor 42,4% bijdraagt in de exploitatie van Wedeka, vind de VVD dit een zeer belangrijk advies. Is het college bekend in hoe verre in het Algemeen Bestuur nog eens kritisch naar de tussentijdse informatievoorziening van Wedeka gaat kijken. En dan de begroting van 2020 die we dus nu ook gaan behandelen. De VVD kan zich vinden in de stevige zienswijze die u voorstelt te sturen naar Wedeka, we hebben wel een vraag over de laatste zin. U geeft aan dat wij niet in staat zijn tegenvallers op te vangen en extra investeringen te doen, maar voor Wedeka geldt toch een open einde financiering. Tot zover.

0:04Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Dank u wel, de heer Tamsma, CU.

4:13Dhr. A. Tamsmaraadslid CU

Dank u wel voorzitter. Ik ben blij met de suggestie van meneer Maarsingh om beide in een keer te behandelen, jaarrekening en begroting. Want als je gewoon het beeld ziet, die twee sluiten gewoon op elkaar aan. De jaarrekening sluit uiteindelijk met een kleiner tekort dan begroot, uiteraard positief, maar ja wel een tekort. Een tekort wat verklaarbaar is. Ik bedoel er is een lagere rijksbijdrage, aan de andere kant is dat wel iets wat wij zouden kunnen begroten. En waar we ook wel enigszins op zouden kunnen inspelen wellicht. Alleen waar de begroting toch eigenlijk een beeld schetst van ja gelatenheid zou ik het bijna zeggen. Het wordt als een gegeven ervaren en er wordt niet echt op ingegaan. Wedeka is bezig, ook volgens de begroting komt dat weer terug, met de wijziging naar een leerwerkbedrijf. Nou wij beseffen dat dat tijd kost en dat het te vroeg is om daar echt resultaten nu al van te zien. alleen is daar inderdaad nu al meer over te zeggen. Er wordt gesproken over 24 deelnemers aan een aantal pilots, waar 48 waren begroot, er zijn minder mensen aangemeld door de deelnemende gemeenten, kunt u zeggen wat daarvan de oorzaak is. Ligt dat aan Wedeka of ligt dat aan de gemeenten. In de begroting, werd net ook al opgemerkt, Wedeka heeft eigenlijk geen eigen vermogen meer. Het risico van verliezen komt volledig voor rekening van de gemeenten. In de begroting van de Veiligheidsregio die straks nog aan de orde komt is daar een zinsnede over opgenomen van ja dat tekorten niet te makkelijk moeten worden afgewimpeld op de gemeenten. Kan het college uitleggen waarom die zinsnede daar is opgenomen en eigenlijk ja hier bij Wedeka en wellicht ook bij de andere begrotingen die nog op het programma staan, niet. Verder nog een aantal opmerkingen over de begroting. Er wordt gesproken over het resultaat op groepsdetachering, eigenlijk simpel gezegd groepsdetachering levert een kleinere bijdrage aan het resultaat dan het intern inzetten van mensen is dan gewoon het detacheringstarief niet gewoon te laag. En tot slot een opmerking over, in de begroting komt een aantal keren wordt er gesproken over de kasgeldleningen, op een aantal plekken komen verschillende bedragen voor voor die kasgeld lening. En wij willen toch opmerken van hoewel het plausibel is verklaart en het binnen de regels is, laat ik dat ook voorop stellen, dat met het toenemen van die kasgeld leningen ook het rente risico voor Wedeka toeneemt. En voor ons gevoel wordt daar in de begroting wel heel gemakkelijk overheen gestapt. Wij kunnen met de gemaakte opmerkingen instemmen met de begroting en ook met de jaarrekening voor de duidelijkheid, wel zouden wij graag zien dat op een relatief korte termijn toch meer inzicht komt in de resultaten van met name de pilots tot nu toe. En ook inderdaad het bedrijfsplan wat zou komen voor de wijziging naar een leerwerkbedrijf, wat inderdaad ongeveer rond deze tijd er zou moeten zijn. Wellicht kunt u aangeven of dat bij u al is, maar. Tot zover.

0:05Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Dank u wel. De heer Maarsingh, CDA.

6:41Dhr. A. Maarsinghraadslid CDA

Ja voorzitter er zijn al heel verstandige woorden gebruikt dus die hoef ik niet te herhalen. En het is toch wel heel opmerkelijk voorzitter dat wij hier 27 mei ook zaten en toen werd er ook gesproken over een zienswijze en toen was de raad het met het college eens dat er wel opmerkingen gemaakt moesten worden en dat er wel zorg uitgesproken moest worden en dat Wedeka zich aan de afspraken moest houden, maar er nog geen reden was voor een zienswijze. En dat wij nu 1 maand later een brief hebben, een voorstel hebben, waar het college voorstelt een zienswijze op te schrijven. Te zeggen wat we wel en niet vinden, daar gaat het dan om. Voorzitter dat, ????????????????, en dat bedoel ik met die wijze woorden dat de fracties die hier zitten daar ook het mee eens zijn. Voorzitter de concept jaarrekening 2018 daar zijn wij het ook mee eens, het viel mee. En dat gebeurde ook in het verleden wel eens, het viel mee. En dan heb je het maar zo over een miljoen en dat is heel veel geld en vooral als dat het voor Stadskanaal een bijdrage is van 42,5%. En dat is wij zijn het dus eens met de jaarrekening, maar wij zijn ook heel erg geschrokken van de voorstellen om de begrotingen, die wij al vastgesteld hadden, om die weer aan te passen. Want kijk als de Wedeka als daar het tekort verdubbelt dan betalen wij ook maar zo een miljoen meer en wij hebben ook geen geld meer. Om het maar simpel te zeggen. Voorzitter wij zijn er van geschrokken want als de begrotingen die nu voorgesteld worden gerealiseerd zouden worden dan betekend dat voor ons dus maar zo een bijdrage in 2020 van 3 miljoen euro. En dat is dus gewoon heel veel geld. En u hoeft die getallen niet allemaal te onthouden, maar het was nu 1,2 miljoen. dus dat is wel heel veel geld. En daarom zijn wij gewoon blij dat u die zienswijze voorstelt en wij weten in deze heel raad voorzitter dat is niet alleen het CDA maar de hele raad wij hebben heeft een warm hart voor Wedeka, maar het moet wel goed en betaalbaar blijven. En kijk dalende rijkssubsidies, stijgende loonlasten, daling aantal medewerkers, investeringen in leerwerkbedrijf, meer ambtelijk personeel, meer ambtelijk personeel, minder mensen en ja goed er moet heel wat gebeuren voor die certificering kwaliteit en milieu, men verzint ook wat in dit land zeg ik maar even persoonlijk, om mensen hun werk te laten doen. Soms nou ja goed. Het is en daarom is het goed voorzitter dat wij dat u voorstelt dat wij vast willen houden aan eerdere begrotingsafspraken en dat leverde ons ook al een fors hogere bijdrage op voor de komende jaren. Voorzitter als we even kijken wat er nu wordt voorgesteld dan betekend dat voor de gemeente Stadskanaal in de komende vier jaar €435.000,- meer ten opzichte van de bestaande begrotingen. En dan denken wij dat is dus ruim €100.000,- per jaar, dan is natuurlijk voor alle participanten is dat €225.000,- afwijkend van de vastgestelde begrotingen. Dan denken wij als je zo'n bedrijf hebt met zo'n omzet dan doe je even een paar dingen niet, je schildert even een jaar later en zo, dat is al €200.000,-, want het is een groot bedrijf, dus je kunt zomaar dat geld bezuinigen, waarom kom je met dit voorstel. Dus dat is voor u nog eens een argument om vast te houden aan afspraken die gemaakt zijn, want er is helemaal niks op de hele begroting van Wedeka, dan doe je een paar dingen niks. Je stelt je auto aankoop ook wel eens een keer uit als past niet schilderwerk ook even en het ziet er allemaal keurig uit, dus ik ben het eigenlijk eens met de heer Tamsma die zegt ja kijk als men denkt dat daar alles moet en het is allemaal vanzelfsprekend en de tekorten worden wel ???????? dat is niet in het belang van de werkenden van Wedeka. En dan even gewoon een technische vraag, maar goed wij zitten niet in het bestuur, wij hoeven de tegels daar niet te leggen, de vorige keer hadden wij het over ja dat is ook weer €115.000,- minder rijkssubsidie, dan worden er mensen die worden gedetacheerd en die worden geschat op een loonwaarde van 30% in de praktijk hebben ze een waarde van 38%, dat is mooi, dat is een betere prestatie, daar mag iedereen blij mee zijn, alleen omdat eerder gezegd is dus 30% krijg je ook een ????? die 70% subsidie niet omdat het 38 is dan krijg je 62, kost ook weer 1,5 ton. Hebben wij daar dan geen beter systeem voor? Kunnen wij dat allemaal niet wat praktischer doen, maar goed u zit in de DB dus u kunt dat misschien meenemen. Voorzitter wij vinden dat u een goed voorstel doet, we zijn het daarmee eens en wij hopen dat het ook heel goed gaat. want wij horen ook dat er de laatste tijd wel een aantal mensen, ervaren mensen, uit het management verdwijnen of vertrekken en er meer verloop is van leidinggevenden dan in de afgelopen periode. En dat is nooit goed voor het bedrijf als je ervaring kwijt wordt, wij horen die geruchten, geruchten misschien kunt u die bevestigen, wij vragen er geen discussie over, maar je zou je wel af kunnen vragen wat is daar nou van de reden. Maar dat vragen wij u niet, alleen een ja of nee. want het is heel belangrijk dat het management met ervaring daar is en er zijn, laten we eerlijk zijn, voor het meest eenvoudige werk wat het allerbelangrijkste is bij Wedeka, er zijn heel langdurige contracten afgesloten en dat moet behouden blijven.

0:05Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Dank u wel meneer Maarsingh. De wethouder, meneer Hamster.

9:01Dhr. H.J. Hamsterwethouder CU

Dank u wel voorzitter. Een diversiteit aan vragen. En om dan de structuur er maar in te houden en te voorkomen dat ik net als zojuist een vraag zou vergeten lijkt het mij eens interessant om voor de verandering ze eens op volgorde te gaan proberen te beantwoorden. Dat bent u niet van mij gewend, ik ook niet, dus we gaan kijken hoe dat gaat. Dank voor de instemming van de SP en de PvdA van veel andere partijen, inderdaad ietsje minder verlies, het is goed dat u het op die manier ook duidt. Niet van er is wat winst geboekt, nee er is minder verlies geboekt. Zo zitten we ook al in de race inmiddels van de middelen die Wedeka krijgt dat zijn gewoon gemeenschapsmiddelen die we uit inmiddels eigen geld bijdragen omdat wij niet meer uitkomen met de rijksmiddelen al enige tijd. Nu heb ik toch al bijna de neiging om vooruit te lopen naar een vraag van Tamsma, ik ga eerst naar de VVD. Een aantal vragen naar aanleiding van het accountantsrapport. Wij hebben vandaag de accountant in het DB ook gehad om een aantal van die zaken door te spreken, ook over de aanbevelingen die hij doet rondom de fraude preventie en integriteitsbeleid, dus daar gaan we ongetwijfeld in het AB even op terugkoppelen hoe dat gesprek verlopen is. Maar volgens mij heb ik daar ongeveer de helft van uw vragen behandelt. Advies is om na te gaan of alle functies in eigen huis moeten, dat hebben wij eerder ook als Stadskanaal bij bestuur of bij directie aangegeven dat dat wat ons betreft een onderzoeksoptie zou kunnen zijn ook richting het nieuwe bedrijfsplan. En de andere drie inderdaad. De laatste vraag; zienswijze. Zeggen we inderdaad dat er geen ruimte meer is om investeringen te doen, maar u heeft helemaal gelijk Wedeka is een open einde financiering. Het is meer een heenwijzing allereerst richting de uitdijing van de begroting en de meerjarenraming, die ons ertoe brengt van ja maar dat kan maar niet zomaar. Wedeka wees alsjeblieft erg scherp op wat je hebt en probeer binnen de al gevraagde middelen te blijven bij beleidswijzigingen, inderdaad wat de heer Maarsingh zegt van een kwart miljoen dat is binnen de Wedeka zou je dat moeten kunnen oplossen op een begroting van 60 miljoen en dus ook een heenwijzing naar hoe wij eigenlijk in de discussie rondom het bedrijfsplan staan. Wij kunnen niet zo een investering doen als er geen structurele besparing oplevert. Want wij hebben op dit moment gewoon geen ruimte meer om makkelijk zaken op te plussen. Daarmee kom ik wat mij betreft al redelijk soepel ook aan de vraag van de CU. Rondom de tekorten die te makkelijk op de gemeente worden afgewenteld in uw beleving. Ja het is een feit dat de tekorten die Wedeka heeft gewoon door ons opgebracht moeten worden. Wij hebben het bestuur steeds meer het besef volgens mij en hier in de gemeenteraad is dat al wat langer dat we niet lichtzinnig om moeten gaan met het uitgeven van het geld bij Wedeka, nu zeg ik het redelijk vriendelijk, omdat het inderdaad gewoon betaald moet worden vanuit de middelen van de gemeente zelf. En de voorspelbaarheid van de subsidie, daar begon u mee, ja die is wat ingewikkeld. Wij hebben heel vroeg, u heeft de begroting van Wedeka dus al gehad, en die is voor het volgende jaar en dat is meer dan een half jaar voordat het jaar begint. Dan maken wij een inschatting van wat de subsidie zou kunnen worden, daar krijgen wij een ??????????????? van in de mei circulaire en vervolgens wordt die nog een keer weer bijgesteld en uiteindelijk weten we pas achteraf wat de werkelijke realisatie van die subsidie is. dus dat is heel onzeker, niet zozeer hoeveel mensen we hebben en wat de subsidie korting is, maar die wordt macro toegepast. En uiteindelijk wordt ie teruggerekend naar de micro, naar onze eigen lokale situatie. En dat maakt het soms vervelend. Mijn circulaire is nu al weer wat positiever uitgevallen voor Wedeka, maar ja er zijn ook nog steeds CAO onderhandelingen bezig, dus voor hetzelfde geld strepen we die net zo hard weer weg. Dat zijn continue processen van afwachten wat het ministerie nu weer voor ons in petto heeft. Het leerwerkbedrijf. Is er al meer te zeggen over de doorontwikkeling naar het leerwerkbedrijf, we hebben een koers vastgesteld als bestuur, algemeen bestuur, op 18 november vorig jaar. Daarbij heeft de directeur de opdracht gekregen om te komen tot een bedrijfsplan, de datum die genoemd werd was 1 juli. We hebben vandaag als DB moeten constateren dat die nog niet beslisrijp is en ik kan met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid zeggen dat die niet voor de zomer beslisrijp gaat zijn, dus dat duurt nog iets langer. En dat heeft er wel mee te maken dat er echt wel fundamentele inrichtingsvraagstukken nu spelen, die o.a. gaan, ik ga nu toch een klein sprongetje maken, over bijvoorbeeld hoe het bedrijf geordend wordt, de management structuur is teruggebracht naar hoe die oorspronkelijk op papier stond, van een structuur met meer dan 10 managers terug naar 3 divisiemanagers. Dus dan inderdaad betekend het dat mensen andere functies krijgen, ook binnen het bedrijf, ook ervaren mensen. En de ene werknemer gaat makkelijker mee in de beweging naar een andere bedrijfsstructuur dan de andere medewerker. Dus op dat niveau zullen de gesprekken ook met medewerkers gevoerd van kun je je vinden in de kant de richting die het bestuur op wil met dit bedrijf. Dus dat kan personeel hier en daar ook wat betekenen. De pilots vraagt u naar. We hadden vier pilots bedacht, zijn uiteindelijk twee gevuld, spreek ik nog in de richting van de heer Tamsma, hoe kan dat nou. Nou eigenlijk ligt het, u stelt de vraag, ligt het aan Wedeka of ligt het aan de gemeente. Nou dit ligt eigenlijk aan de arbeidsmarkt, want de mensen waarvan wij aan de voorkant dachten van wellicht dat die op een pilot rondom bouw of hout zou kunnen, die waren allemaal redelijk makkelijk bemiddelbaar naar werk op dit moment. De markt vraagt op dit moment om zoveel personeel dat ook mensen die in het verleden heel moeilijk aan een baan kwamen nu makkelijker ook gewoon opgenomen worden in een reguliere bedrijfssituatie. Dus onze werkzoekenden die maar enigszins voeling hebben met die kant, die komen of bijvoorbeeld in een traject met Doc4 terecht waar ze opgeleid worden of gaan redelijk vlot naar de arbeidsmarkt toe. De twee pilots die wel lopen zijn er al opbrengsten van? Nou die hebben we verder nog niet gedeeld. De eerste tussenopbrengsten die zijn er en die lijken wel positief te zijn. we hebben de pilots ook gestart om te leren van nou is Wedeka in hoeverre is Wedeka in staat om die slag te gaan maken. Nou dat wegen wij met het totale bedrijfsplan. Het detacheringstarief, is het niet te laag als het verlieslatend is. Wedeka is verlieslatend. Waarom? Omdat de subsidie niet dekt de loonkosten en nee ik moet zeggen je hebt de loonkosten en daar haal je de kosten van het bedrijf Wedeka moet je erbij optellen en daar haal je dus subsidie van af en dan blijft over wat eigenlijk de mensen zouden moeten verdienen. Er zijn een paar onderdelen binnen Wedeka die winstgevend zijn, maar de meeste zijn door de hoge loonkosten en de te weinig subsidie gewoon verlieslatend. Wij hebben nu de afspraak gemaakt als gemeenten dat waar wij groepsdetacheringen hebben dat we in ieder geval het kostendekkende tarief betalen om andere gemeenten niet met extra tekorten op te zadelen, maar over heel veel commerciële activiteiten is het niet mogelijk om het kostendekkende tarief te vragen. Dus uw analyse is juist, de prijs die wij moeten berekenen is voor alle andere partners behalve gemeenten niet kostendekkend op heel veel groepsdetacheringen. Ik ga naar het CDA toe. Hebben we geen beter systeem voor de bepaling van arbeidsvermogen. Ik vraag me dat wel vaker af, hebben we geen beter systeem voor heel veel dingen die spelen rondom de subsidie toekenningen en alles wat ermee samenhangt. Het houdt soms niet over, dit gaat te diep de techniek in, u stelde zelf al een het begin het is een technische vraag, om te gaan beschouwen in hoeverre dit nu een wenselijk of een niet wenselijke manier is. Het is goed dat we kijken naar wat mensen kunnen, het maakt wel weer inderdaad onzeker verhaal over wat uiteindelijk de subsidie is. Wat Wedeka de afgelopen jaren wel goed gedaan heeft altijd is mensen op waarde inschatten want vaak levert het meer subsidie op. dat mensen toch net iets minder bleken te kunnen wat weer meer subsidie opleverde. Dus door het goed bij te houden wat de capaciteit van mensen is heeft Wedeka de afgelopen eigenlijk afgelopen decennium geen windeieren gelegd. Volgens mij voorzitter, ik durf het bijna niet te zeggen, heb ik ze redelijk op volgorde allemaal gehad.

0:09Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Volgens mij ook. Mevrouw Huizing, VVD.

0:25Mevr. L. Huizingraadslid VVD

Ja, dank u wel voorzitter. Bedankt voor uw reactie. Misschien is het, komt bij mij de warmte, maar ik heb niet helemaal meegekregen wat u nou precies heeft gezegd over of het college bekend is en in hoe verre het algemeen bestuur nog kritisch naar de tussentijdse informatievoorziening gaan kijken. Ik hoor u wel over fraude en integriteit, maar ik bedoel het echt over de ja de tussentijdse financiële rapportages.

0:08Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Dank u wel. Zijn er anderen die nog aanvullende vragen hebben. De heer Mellies, LB.

0:42Dhr. J. Melliesfractievoorzitter Lokaal Betrokken

Voorzitter. Ja het schoot me net even in het zin, bladzijde 7 van de begroting, spreekt de directeur bij de inleiding over de transitie naar een werkleerbedrijf. Dan zal er een tijdelijke extra investering nodig zijn schrijft ze om voor gemeente de arbeidsmarkt instrument van betekenis te worden. Voorwaarde is een naadloze samenwerking met de TDC's van de deelnemende gemeente. De investeringen voor de transitie worden in het nieuwe bedrijfsplan dat voor de zomer gereed is opgenomen. En dan komt het, en dat triggerde mij even, voor een extra impuls hopen we een beroep te kunnen doen op de Westerlee middelen. Maar naar mijn idee waren we daar toch uitgestapt. Kunt u dat misschien nog even nader verklaren.

0:06Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Dank u wel. De heer Maarsingh.

1:17Dhr. A. Maarsinghraadslid CDA

Voorzitter, dank u wel aan het college voor de beantwoording van de vragen. Wat natuurlijk op dit moment voor ons, kijk wij hoeven de tegels niet te leggen en wij hoeven het merk tractoren niet uit te zoeken voor Wedeka. Alhoewel, niet iedereen rijd op in een Mercedes, ja er zijn er die het wel doen, maar goed, daarmee bedoel ik de investeringen en daar doe je de mensen nog niet mee tekort, gewoon het praktische werk. Wij hoeven dat niet te doen. Maar wat natuurlijk nu wel heel erg belangrijk is en wat ons wat natuurlijk ook ja voor deze raad maar voor u ook als college heel belangrijk is dat wij nu er zulke bedragen voorliggen is het heel belangrijk dat wij wel actuele informatie krijgen. Dus dat is ook wat mevrouw Huizing natuurlijk toch zegt allereerst het algemeen bestuur, maar wij als raad ook, dat wij indien mogelijk geen extra mensen om alles op te schrijven enzovoort, maar gewoon de praktische informatie. Hou ons een beetje bij de ontwikkelingen want dat is toch wel heel erg belangrijk. Want stel je nou voor dat goed beter gaat en dat er meevallers zijn dat willen we ook graag horen.

0:02Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Volgens mij is uw punt helder.

0:01Dhr. A. Maarsinghraadslid CDA

Ok, dank u wel.

0:01Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Wethouder

3:06Dhr. H.J. Hamsterwethouder CU

Ja, die was helder voorzitter. dank u wel. Hou ons bij met ontwikkelingen en die hangt inderdaad ook samen met de vraag van de VVD over de tussentijdse rapportages. Ik heb u in eerste termijn geantwoord inderdaad dat wij gesproken hebben met de accountant over een aantal onderwerpen en dat ik daar terugkoppeling over zou doen. Ik heb deze inderdaad niet expliciet genoemd dus u hoeft zich geen zorgen te maken over uw gemoedstoestand in deze warmte. De vraag is of het college bekend is of het AB hier aandacht aan gaat besteden. Nee, zo scherp niet. de terugkoppeling over de accountant zal met name gaan over de rollen van de bestuurderen, wij zijn gewend om in het dagelijks bestuur en het algemeen bestuur up dates te geven over de stand van de begroting, vandaag hebben we rapportage gehad over de eerste vier maanden bijvoorbeeld en die krijgt het algemeen bestuur over twee weken ook. wellicht wel over de eerste drie of vier maanden op dat of vijf of zes maanden op dat moment dus in die zin proberen we wel bij te houden op de resultaten tot een zo recent mogelijk moment en daarnaast inderdaad worden er gewoon rapportages gegeven en ik kan mij voorstellen dat naar aanleiding van uw vraag een van de AB leden de vraag gaat stellen of daar nog een aanpassing op moet komen. En de heer Maarsingh vraagt om ook de raad aangehaakt houden op de ontwikkelingen bij Wedeka en die oproep neem ik ter harte. Wij hebben uiteraard onze P&C cyclus waarin wij zoveel mogelijk proberen op te nemen en waar we ons baseren op de meest recente documenten die vastgesteld zijn door de bestuurder van Wedeka en zover het om de begrotingspositie gaat bent u zelf als raad altijd aan zet. Maar ik begrijp dat de informatie behoefte nog breder geldt om u inderdaad op de hoogte te houden. Ik zal kijken of we daar een modus in kunnen vinden. En dan de laatste vraag; de Westerlee middelen. Ik dacht we gaan het er niet over hebben, maar ze staan er toch op. Nee, wij, laat ik eerst u corrigeren. Wij zijn nooit uit Westerlee gestapt. Het is on the record wel even heel belangrijk, de staatssecretaris heeft geconstateerd dat Veendam en Stadskanaal voorwaarden stelden die in haar beleving niet te combineren waren met een invulling van het akkoord van Westerlee zoals zij en in vijf andere gemeenten die op dat moment wel zag. Drie van die gemeenten die nog wel door de staatssecretaris aan boord zijn gehouden, zijn ook onderdeel van de Wedeka. Te weten; tegenwoordig Midden-Groningen, Westerwolde en Borger Odoorn. Voor die drie gemeenten staat er nog een bedrag van 1,6 miljoen ergens gereserveerd om te gaan investeren in een eventuele ombouw van Wedeka, punt.

0:26Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Ok, is er behoefte aan een tweede termijn? oh, nee, ok, de heer Tamsma CU, houdt het alstublieft beknopt want we zitten hier allemaal te smelten.

0:31Dhr. A. Tamsmaraadslid CU

Nou toch een korte aanvullende vraag over die pilots. De wethouder noemde inderdaad twee pilots die niet doorgingen vanwege de arbeidsmarkt. In hoeverre lopen wij nu het risico dat dit een blijvend verschijnsel zal zijn, namelijk dat wij een pilot gaan draaien op het moment in de laagconjunctuur en dan de mensen waarschijnlijk niet kunnen plaatsen in het bedrijfsleven. En aan de andere kant de situatie zoals die nu is, zoals u hem net beschreven hebt.

0:05Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Dank u wel. De heer Mellies, LB.

0:29Dhr. J. Melliesfractievoorzitter Lokaal Betrokken

Nou even een constatering eigenlijk. Wij hebben best wel een hele hoop technische vragen over dit onderwerp en nou is het zo dat wij elk jaar natuurlijk deze conceptbegroting krijgen met daarbij een begeleidende brief waarin gewoon ook netjes aangeboden wordt indien gewenst de voorliggende conceptbegroting nader toe te lichten, maar moeten we daar misschien wat meer gebruik van maken. dat het nu eens gewoon dit bespreken in die bijeenkomst en dat we dat technische daar bespreken en niet in de raadsvergadering. Het is maar even een constatering.

0:03Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Dank u wel. Wethouder.

0:25Dhr. H.J. Hamsterwethouder CU

Ja, dat laatste spreekt u uzelf aan. En de vraag van de heer Tamsma, wij hopen zaken te leren vanuit de pilots en wij proberen een realistische inschatting te maken van waar Wedeka toe in staat is en dat proberen we op dit moment te doen op basis van de twee lopende pilots. En de andere pilots ja de weging daarvan heeft nog niet helemaal plaats gevonden.

17. Concept begroting 2020 Wedeka Bedrijven
0:42Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Kunnen we over naar besluitvorming? Dan is aan de orde de conceptjaarrekening, daar wordt u verzocht kennis van te nemen en akkoord te gaan met de uitgaande brief en voor de begroting geldt dat u ook verzocht wordt daarvan kennis te nemen en akkoord te gaan met de zienswijze, zoals geformuleerd. Bij handopsteking, wie is voor dit voorstel. Dan is het hierbij unaniem aangenomen. [voorzitter klopt met hamer] Dank u wel.

18. Jaarverslag en jaarrekening 2018 en Ontwerpbegroting 2020 van de Gemeenschappelijke Regeling Publieke Gezondheid en Zorg (GRPG&Z)
0:52Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Het is echt warm en we hebben nog 5 agendapunten te gaan, inclusief de motie die aan het einde nog is toegevoegd en we hebben nog drie kwartier. Wilt u nog even pauzeren of u zegt; kom op we gaan door. We gaan door, we gaan strak door, ja aan mij zal het niet liggen. Gaan we door met agendapunt 18, jaarverslag en jaarrekening 2018 en ontwerpbegroting 2020 voor de gemeenschappelijke regeling Publieke Gezondheid en Zorg. Wie wil hierover het woord. Mevrouw Van der Heide, de heer Wiersma. De heer Wiersma, CDA.

1:00Dhr. M. Wiersemaraadslid CDA

Dank u wel voorzitter. Ik zal het kort houden door gewoon even de vragen te stellen die wij ten aanzien van het stuk hadden. De eerste vraag, de totale kosten voor programma gezondheid in RIGG gaat voor 2020 voor onze gemeente nog weer stijgen. Voor ons als Christen democraten is het een punt van zorg immers alle maatregelen om te bezuinigen komen niet tot hun recht. Wat gaat het college hieraan doen. De tweede vraag, voor de verzelfstandiging van de GGD wordt voorgesteld de inzet vast te leggen in dienstverleningsovereenkomst dus kortweg; DVO. Zo kunnen er goede afspraken gemaakt worden m.b.t. planning, verantwoording en monitoring op gemeentelijk specifieke taken en basispakket. Wij vragen u als CDA met de verzelfstandiging van de GGD er op toe te zien dat het niet leidt tot meer kosten. graag een reactie hier op. Tot zover voorzitter.

0:03Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Dank u wel. Mevrouw Van der Heide, CU.

1:18Mevr. G. van der Heideraadslid CU

Ja dank u wel voorzitter. Voor ons ligt het jaarverslag en de jaarrekening 2018 en de ontwerpbegroting 2020 van de gemeenschappelijke regeling Publieke Gezondheid en Zorg. Daarover mogen wij een zienswijze indienen en over de ontwerpbegroting 2020. Binnen de PG&Z regeling zijn twee uitvoeringsorganisaties die beide nog een onzeker verloop hebben. Enerzijds door de verzelfstandiging van de GGD per 1 januari 2020 en anderzijds de RIGG waarbij de jeugdzorg ook nog enkele financiële onzekerheden in zich heeft. Met ingang van 2018 worden jaarlijks dienstverleningsovereenkomsten gesloten met de gemeenten, waardoor de kwaliteit en de kwantiteit van de dienstverlening continue onderwerp van gesprek blijft en ook de gemeenten lokale accenten kunnen aanbrengen. We werden als gemeente gevraagd om voor 7 juni 2019 onze zienswijze in te dienen, maar de bespreking van de financiële stukken kwam bij ons op de 24e juni ter sprake en zodoende heeft het college even een slag om de arm gehouden voor het doorsturen van de zienswijze. De CU kan instemmen met de zienswijze verwoord in de conceptnota die gestuurd wordt aan de AB. Dank u wel.

0:07Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Dank u wel. Dan geef ik het woord aan de wethouder voor de beantwoording van de vragen van de heer Wiersma.

1:08Dhr. H.J. Hamsterwethouder CU

Ja inderdaad, twee vragen. Wat gaat het college doen aan het halen van de bezuinigingen. Dat is een interessante, het is een GR dus de besturen van de GR moeten daar op toezien, dat hebben ze gedaan en dat leest u ook terug ergens op pagina zoveel van de begroting, dat wij inderdaad de begroting 2020 extra op hebben ingezet. Dus via onze algemene en dagelijkse bestuursrol zien wij daarop toe en we hebben ook kunnen constateren dat het bestuur ook heeft geconstateerd dat 2019 niet goed is verlopen en 2020 een extra zetje nodig heeft. En u stelt de vraag graag toezien dat het niet leidt tot meer kosten. In principe worden de kosten van meeste producten verdeelt naar inwoners, dus met onze krimpende bevolking zullen die kosten niet heel snel oplopen. Daar waar wij kiezen voor extra producten zullen wij dat inderdaad heel bewust moeten doen want extra of uitgebreidere dienstverlening vraagt natuurlijk ook meer kosten, dat is juist wat we met deze hele wijziging proberen te bewerkstelligen dat gemeenten gaan betalen naar rato van de specifieke extra wensen die zij al dan niet hebben.

0:59Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Dank u wel. Volgens mij kunnen we overgaan tot besluitvorming. En dat is in dit geval besluitvorming over, om kennis te nemen van het jaarverslag en de jaarrekening. Zienswijze in te dienen bij de begroting en de financiële consequenties te verwerken in de najaarsnota en de begroting 2020. Bij handopsteking, wie is voor dit voorstel. Het duurt even maar we hebben alle stemmen te pakken. Ik moet er bijzetten voor de luisteraars thuis, 20 tegen 0, unaniem. [voorzitter klopt met hamer] Aldus besloten.

19. Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Publieke Gezondheid en Zorg
0:23Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

19 houdt daarbij verband, "wijziging gemeenschappelijke regeling publieke gezondheid en zorg". Waarbij een wijziging wordt voorgesteld om wat los te komen van de gemeente Groningen. Wie wil hierover het woord voeren? Mevrouw Van der Heide, CU. Aan u het woord.

0:30Mevr. G. van der Heideraadslid CU

Dank u wel voorzitter. Wij worden als raad gevraagd het college toestemming te geven tot het wijzigen van de gemeenschappelijke regeling Publieke Gezondheid en Zorg. Wijzigingen worden verwoord in het document en hoef ik hier niet te herhalen en we zien dat de argumenten allemaal een positieve bijdrage geven aan de uitvoering van de wijziging. Zodoende kan de CU instemmen met de wijziging en het college mandaat geven tot de wijziging. Dank u wel.

0:27Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Dank u wel. Besluitvorming zou ik zeggen. Het voorstel is om de wijziging door te geven zoals voorgesteld bij dit agendapunt. Wie is daarvoor? Iedereen, 20 tegen 0, unaniem. Dank u wel.

20. Jaarrekening 2018 en ontwerpbegroting 2020 Omgevingsdienst Groningen
0:29Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Gaan we door naar de jaarrekening 2018 en ontwerpbegroting 2020 van de ODG. Was u allemaal zo overtuigd door de toelichting die de directeur onlangs gaf. Nee, er zijn toch een paar vragen. Mevrouw Sterenborg, CU. De heer Mellies, LB en de heer Maarsingh, CDA. Mevrouw Sterenborg, CU.

0:56Mevr. I. Sterenborg-Kooijraadslid CU

Ja, dank u wel voorzitter. In de raadscommissie jl. zijn wij bijgepraat door het ODG en dat vonden wij erg waardevol. Het was een goede uiteenzetting waarom bepaalde zaken lopen zoals ze lopen. Wel heb ik nog enkele opmerkingen. Voor het implementeren van een nieuw financieringsmodel om de inzet van de afzonderlijke gemeenten beter in evenwicht te brengen wordt incidenteel €100.000,- gevraagd voor 2020 en in 2021 €50.000,-. Dat vinden wij fors. Wij als gemeente Stadskanaal dragen behoorlijk mee aan de kosten. We zien ook dat de exploitatie steeds hoger wordt en dat wij als gemeente steeds meer moeten bijdragen. Hier hebben we onze zorgen over. Daarnaast zien we dat de Omgevingswet er aan komt en wat dan? Moeten onze financiële bijdragen dan weer omhoog? Ik hoop dat het college ons hierover duidelijkheid kan verschaffen. Dank u wel.

0:04Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Dank u wel, de heer Mellies, LB.

0:15Dhr. J. Melliesfractievoorzitter Lokaal Betrokken

Voorzitter, korte vraag. Het viel ons op dat bij de stukken geen accountsverklaring zat. En mijn vraag is; is die al afgegeven en wat was het oordeel van de accountant. Zou die nog nagestuurd kunnen worden eventueel. Dank u wel.

0:03Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Dank u wel. De heer Maarsingh, CDA.

3:45Dhr. A. Maarsinghraadslid CDA

Ja, voorzitter het is wel een beetje warm maar goed dat zijn wij wel gewend. Dat is vaker zo geweest en dit zijn toch wel hele belangrijke stukken want hier zijn wij dus ook een grote speler bij de ODG, met 12% van het totale bedrag, anders gezegd 1,2 miljoen euro per jaar. Voorzitter wij zijn het eens met de CU dat die voorlichting dat is toch en die uiteenzetting die wij gehad hebben dat is toch wel een goeie aanpak om ook de achtergronden wat te begrijpen. En daarom hebben wij er ook behoefte aan om iets te zeggen over het verloop want wij zijn ook als CDA altijd heel erg kritisch geweest over het functioneren van de ODG en er is natuurlijk ook heel wat gebeurd, maar wij zien nu ook dat het beter gaat met de Omgevingsdienst. Dat resultaat van ruim 1 miljoen, daar wordt er al een voorstel gedaan om €400.000,- te besteden aan primaire processen, verbeteringen en verbeterpunten, optimalisering, werkwijze en organisatie dat is toch iets anders dan de jaren daarvoor waar ieder jaar gevraagd werd om een extra bijdrage omdat het tegenviel. En als wij zeggen het gaat beter dan bedoelen wij ook dat het niet alleen beter gaat maar ook de kwaliteit en de werkwijze verbeterd. En het geeft meer rust in de organisatie, minder spanningen en het ziekteverzuim is gedaald naar 5,31%. Dat kan voorzitter nog wel iets lager. Ik kijk ook even naar de portefeuillehouder, naar het college bedoel ik, maar voorzitter wij zijn het eens, wij stemmen in met het voorstel om het positieve resultaat alsnog de bestemming te geven die wordt voorgesteld. Dat had eerder ingezet kunnen worden, maar dat zegt ook iets over de nieuwe aanpak bij de ODG, men wilde niet nog weer komen met een tekort en eerst even kijken hoe het afliep. Voorzitter wij zien dus ook, en dat is een vraag, het is een eenmalige vergoeding van bijna 3 ton voor de verwachting van dalende inkomsten. Is dat dan de afkoop voor het afnemen van minder diensten? En wordt het dan ook niet duurder voor de overblijvers? Dus bijvoorbeeld voor Stadskanaal. En wij zien dus ook in het voorstel dat in 2020, en dan kijken we naar die begroting, met 5,5% ineens die deelnemersbijdrage omhoog gaat en daarna 2,3 naar 3,1. Nou snappen wij dat de salarissen omhoog gaan, dat zaken duurder worden, maar als je kleiner wordt en je wordt tegelijk ook duurder dan ja dan is en je groeit ook van 160 naar 170 Fte hoe zit het dan met de efficiëntie. Voorzitter wij gaan akkoord met wat er voor ligt, maar wij willen u als college vragen heel scherp te blijven en de vinger aan de pols te houden in het kader van deze ontwikkelingen. Ja en dan kunnen wij ook toch niet meer of minder vragen dan ons te blijven informeren over de ontwikkelingen want dit is ook heel erg belangrijk voor onze gemeente. Zowel het functioneren, de diensten, alsook de financiën. Dank u wel.

0:08Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Dank u wel. Namens het college, wethouder Borgesius.

3:16Dhr. G. Borgesiuswethouder VVD

Ja, dank u wel voorzitter. Om maar bij de eerste inspreekster, mevrouw Sterenborg, te beginnen, de heer Maarsingh haakte daar dacht ik ook op aan, voor wat betreft de bijeenkomst die dacht ik 20 mei jl. is gehouden, waarbij dus vanuit de ODG richting u ook inzicht is gegeven voor wat betreft het resultaat 2018 alsook een vooruitblik naar 2020. U maakte dus een opmerking, in dit geval bedoel ik mevrouw Sterenborg, voor wat betreft de implementatie voor die kosten van die 100.000 en die 50.000, dat is met name opgenomen omdat het nog steeds het beoogde doel is om met ingang van 1 januari 2021 naar een financieringssysteem te gaan die zeg maar gebaseerd is op de in- en output gebeuren wat binnen de ODG gebeurd. En niet zoals nu op voorhand worden daar werkafspraken gemaakt en dan moet je achteraf dat aantal werkuren wordt dan in overleg besproken en kijken of dat allemaal klopt en dat we dat dus dat systeem gaan wijzigen. Daarvoor is dat opgenomen. En dat ziet u in feite ook en ik dacht ook dat daar over is gesproken, voor wat betreft de implementatie van de Omgevingswet waar u over begon. Ook daarvoor met name ook voor het totale ICT gebeuren vraagt ook bij de ODG een uitbreiding. De heer Mellies vroeg naar de accountantsverklaring. Dat is dacht ik ook al eerder aan de orde geweest, de ODG is op de vingers getikt voor wat betreft de inhuur van externe medewerkers en daarvoor wilde men over 2017 alsook, en dat is dacht ik hier ook wel eens een keer aan de orde geweest, over 2018 geen goedkeurende verklaring geven. Maar wij verwachten de accountantsverklaring binnenkort en du moment dat die er is zullen wij u daarover dan ook laten weten, maar dat kan ik u op voorhand wel al zeggen dat ten aanzien van dit aspect, het inhuren van, een afkeurende verklaring daarover komt. Nou de heer Maarsingh vroeg; kritisch, vinger aan de pols, u wees ook op de verhoging, dat waren denk ik allemaal vaststellingen. U had een specifieke vraag voor wat betreft de mindere opbrengst voor wat betreft die €300.000,-, daar ligt een directe link, ook met ingang van 1 januari jl., dat we dus minder gemeentes hebben en twee grotere gemeentes, te weten Het Hogeland en Westerkwartier, die hebben op voorhand besloten toch wat minder diensten af te nemen wat in de loop van dit jaar c.q. volgend jaar zich dan nog maar uitkristalliseren moet of men daar ook bij blijft, maar op dit moment heeft men dat aangegeven. En daar ligt de link met die mindere opbrengst van dat bedrag waar u over sprak. Tot zover voorzitter.

0:09Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Dank u wel. Zijn de vragen toereikend beantwoord. Ik kijk even rond. De heer Maarsingh, CDA.

0:26Dhr. A. Maarsinghraadslid CDA

Voorzitter, ik had gevraagd, wij zijn blij dat het beter gaat dan het ging, want zo is het gewoon, dat moeten we ook gewoon zeggen en dat mogen ze ook weten dat we dat vinden, maar ik heb nog niet gehoord dat u nou ook uitspreekt, college, dat u de vinger aan de pols houdt, dat u die zorg ook wel een beetje met ons deelt.

0:03Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Dank u wel, wethouder.

0:41Dhr. G. Borgesiuswethouder VVD

Daar hebben wij als, in het Algemeen Bestuur, en vanzelfsprekend ook in het Dagelijks Bestuur, is dat al onderwerp van gesprek geweest, laat ik het zo formuleren, en een van de besluiten die daar is voortgevloeid dat wij toch als bestuur hebben gezegd dat ook de ODG zich moet gaan confirmeren aan ten minste een kwartaal rapportage. En dat gaan ze dus ook doen en ik denk dat u daarmee ook doelt met name op een vinger aan de pols en dat we niet achteraf ermee geconfronteerd worden dat er een wel of geen tekort is. Dus dat is al aan de orde geweest.

0:47Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Volgens mij is de vraagsteller tevreden. Kunnen wij overgaan tot stemming over deze jaarrekening 2018 en ontwerpbegroting 2020 ODG, waarbij u wordt voorgesteld kennis te nemen van beide stukken en op de ontwerpbegroting geen zienswijze in te dienen. Bij handopsteking, wie is het hier mee eens. Dan besluiten we aldus unaniem, dus met 20 tegen 0. [voorzitter klopt met hamer]

21. Jaarstukken 2018, actualisatie begroting 2019 en concept beleidsbegroting 2020 Veiligheidsregio Groningen
0:32Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

De laatste voor de motie. Agendapunt 21, jaarstukken 2018 en actualisatie begroting 2019 en meerjarenbeleidsbegroting 2020 Veiligheidsregio Groningen. Wie wil hierover het woord voeren? De heer Remmerts. De heer Remmerts, CDA.

1:55Dhr. K. Remmertsfractievoorzitter CDA

Voorzitter ik zal het kort houden. We hebben een opmerking over de actualisatie van de begroting 2019. De VNG stelt voor de begroting 2019 met €277.000,- uit te zetten en deze stijging te dekken uit de verhoging van de gemeentelijke exploitatie bijdrage. Dat betekend voor onze gemeente 2019 een hogere exploitatie bijdrage van €18.000,- en voor 2020 een bedrag van €59.300,-. Nu is het in veel gemeenschappelijke regelingen zo dat een indexering normaal is voor lonen en prijzen, maar dat geldt niet voor overige zaken en aanpassingen binnen organisaties. Daarbij komt nog eens het feit dat ook het rijk dergelijke kosten via het acres niet compenseert. De VNG wil nu voor het sluitend maken van de meerjarenbegroting 2021-2023 een verhoging van de gemeentelijke bijdrage doorvoeren. Voor zover het de loon en prijsindexatie betreft is dit correct. De VNG gaat er echter van uit de overige te maken extra kosten gedeclareerd kunnen worden bij de gemeente. En het is dan ook goed te lezen dat het college deze gedachtegang te gemakkelijk vindt en daarom de zienswijze hanteert dat wij als gemeente Stadskanaal geen geld hebben voor extra te maken kosten. En moeten deze kosten toch gemaakt worden dan zal de VNG intern moeten zoeken naar dekking en anders zal ze de kosten niet moeten maken of zullen de kosten uitgesteld moeten worden. De CDA fractie is het dan ook volledig eens met de zienswijze van het college. Iedereen moet op de kleintjes letten. Dat geldt voor individuele gemeenten, dat geldt ook voor de VRG. Want anders krijgen we ook hier de zeer ongewenste situatie dat we gaan dweilen met de kraan open en dat kan geenszins de bedoeling zijn.

0:42Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Dank u wel. ik ben het helemaal met u eens. Is de rest van de raad dat ook? voor ligt het besluit om kennis te nemen van de jaarstukken, kennis te nemen van de actualisatie begroting 2019 en kennis te nemen van de reactie van het college zoals zojuist verwoord door de heer Remmerts. Bij handopsteking, wie is daarmee akkoord. Dat is unaniem, dat betekend 20 tegen 0. [voorzitter klopt met hamer] Aldus besloten. Dank u wel.

21a. Benoeming leden en ambtelijk secretaris rekenkamercommissie
4:17Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Nee, dat zouden we niet willen. Ok, dank u wel. Dan stel ik voor dat we gelijk overgaan tot de beëdiging van leden van de rekenkamercommissie. En na de beëdiging houden we even een korte schorsing want tenslotte zijn dit leden van een commissie die door u zeer gewild is, waar u al drie jaar lang voor vecht, dus ik wil u na de benoeming de kans geven om ze even te feliciteren. Mag ik u uitnodigen. Want voordat we gaan beëdigingen, moeten we eerst benoemen. Er zit een soort logische volgorde in die ik niet gelijk door had, geef ik eerlijk toe. Benoemen, volgens mij, sorry, er ligt een voorstel voor benoeming van de volgende personen; de heer Afman tot voorzitter van de rekenkamercommissie, de heer Afman is wegens vakantie afwezig vandaag, maar dat staat zijn benoeming niet in de weg. Mevrouw Seinen, de heer De Boer beide tot lid van de rekenkamercommissie en mevrouw Goedhart tot ambtelijk secretaris van de rekenkamercommissie. Het voorstel is om hen te benoemen met de aanstellingsomvang van 4 uur per week en alle benoemingen gaan in per 1 juli 2019. Wilt u stemming hierover of kan ik ervan uitgaan dat u geen stemming wenst en dat u met de voorgedragen personen conform voorstel dat u die wenst te benoemen. Aldus besloten? [voorzitter klopt met hamer] Aldus besloten. Dan bent u benoemd, dan kunnen we u nu beëdigen. Dan wil ik u verzoeken hier te gaan staan. Mag ik u allen vragen te gaan staan. Ik heb begrepen mevrouw Seinen dat u de eed wil afleggen en dat de anderen de belofte willen afleggen. Ik doe de tekst voor de eed en belofte in één keer en u weet wat u dan te doen staat? Ok, mooi. Ik verklaar, ik zweer of verklaar dat ik om tot lid of ambtelijk secretaris van de rekenkamercommissie benoemd te worden, rechtstreeks noch middelijk onder welke naam of welk voorwendsel ook enige gift of gunst heb gegeven of beloofd. Ik zweer of verklaar en beloof dat ik om iets in dit ambt te doen of te laten rechtstreeks noch middelijk enig geschenk of enig belofte heb aangenomen of zal aannemen. Ik zweer of geloof dat ik getrouw zal zijn aan de grondwet en dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als lid of ambtelijk secretaris van de rekenkamer naar eer en geweten zal vervullen. Wat is daarop uw antwoord mevrouw Seinen.

0:03

(mevrouw Seinen) Zo waarlijk helpe mij God almachtig.

0:02Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

De heer De Boer.

0:01

(men. De Boer.) Dat verklaar en beloof ik.

0:01Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Mevrouw Goedhart

0:02

(mevrouw Goedhart) Dat verklaar en beloof ik.

0:58Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Dan bent u bij deze beëdigd tot lid dan wel ambtelijk secretaris van de rekenkamercommissie. Gefeliciteerd. En dan aan mij de eer u daarmee te feliciteren en met een ????????????. Gefeliciteerd. Dan schors ik even de vergadering om u in de gelegenheid te stellen de nieuwe leden te feliciteren.

0:08schorsing

21b. Motie evenementenbeleid
0:14Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Gaan we naar het laatste agendapunt. En dat is de motie zoals aangekondigd door de heer Van der Heide van de CU. Mag ik u het woord geven meneer Van der Heide.

1:13Dhr. F. van der Heideraadslid CU

Ja, dank u wel voorzitter. Wij zijn ons bewust van het feit dat in het najaar het evenementen beleid wordt herzien. We willen alvast wel iets meegeven omdat we vanuit burgers en vrijwilligers en organisaties vaker de vraag hebben gekregen van waarom de papieren rompslomp, zoals ook in de motie verwoord, voor een vergunning, voor een klein evenement. Ik wil graag de motie voorlezen en dan hoop ik dat die voor zich spreekt. De raad van de gemeente Stadskanaal in vergadering bijeen op 24 juni 2019 overwegende dat het op grond van artikel 222 van de APV, verboden is om zonder vergunning van de burgemeester een evenement te organiseren voorts overwegende dat dat verbod niet geldt voor kleine evenementen indien o.a. het aantal bezoekers niet meer dan 50 personen bedraagt, constaterende dat in buurgemeenten op dit punt maxima van 100 tot 250 personen wordt gehanteerd. En aangezien organisatoren van kleinschalige lokale evenementen in onze gemeente met extra kosten en administratieve rompslomp worden geconfronteerd verzoekt het college om de raad in het najaar van 2019 in het kader van het opstellen van nieuw evenementen beleid een voorstel tot verhoging van dit maximum van 50 personen te doen en gaat over tot de orde van de dag.

2:03Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Dank u wel. Als het goed is heeft u inmiddels allemaal de tekst van de motie op uw i-pad aangetroffen. Wie wil reageren op deze motie. Wat betekend dat? dat u het er allemaal mee eens bent? Dan wil ik graag reageren als portefeuillehouder. Ik begrijp heel goed de achtergrond van het verzoek. Ik moet u eerlijk zeggen dat ik pas heel recent kennis heb genomen van deze gedachte, dus ik ben ook niet in de gelegenheid geweest om na te gaan wat precies de impact is van dit voorstel. Dus als ik het zo mag lezen dat u ons als raad, want daar lijkt het op, meegeeft om te proberen de administratieve lastendruk bij kleinere evenementen zo klein mogelijk te houden en daartoe een aanpassing in de evenementenverordening, het evenementenbeleid, nou aanpassing, bij het op te stellen evenementbeleid rekening te houden dan vind ik het prima. Maar het kan dus wel zijn dat ik nog met redenen omkleed tot een minder ruimhartige regeling kom dan hier eigenlijk wordt voorgesteld. Als ik het zo mag begrijpen dan wil ik de motie eigenlijk ondersteunen.

0:13Dhr. F. van der Heideraadslid CU

Ja, daar zijn wij zelf ook nog bij, bij het evenementenbeleid uiteraard, maar we willen alvast wel meegeven; kijk hier goed naar en dit ligt er aan ten grondslag. Waarom het verhoogt moet worden.

0:22Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Ja, dat begrijp ik. Dat zullen wij zeker doen. Zullen we de motie in stemming brengen? Wie is het eens met het verzoek wat hier in vervat is aan het college. Oh, de PvdA stemt verdeeld. Altijd leuk.

0:12Dhr. E. Hofstrafractievoorzitter PvdA

Wij zijn een beetje overvallen door deze motie. We hebben de tekst nog niet eerder in ons bezit, maar met de uitleg die u geeft, vooruit, gaan onze handen maar omhoog buurvrouw, of niet.

0:14Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

Het publieke fractieberaad van de PvdA is hiermee afgerond. Dat betekend dat de motie unaniem wordt aangenomen en het college deze boodschap meeneemt in het evenementen beleid. [voorzitter klopt met hamer] Aldus besloten.

22. Sluiting
0:13Mevr. F.T. de Jonge (voorz.)voorzitter

En dan zijn we hiermee aan het eind van deze vergadering. Ik dank u voor uw discipline en ik nodig u uit om nog wat te komen drinken beneden in de patio.