Commissies

De gemeenteraad kan commissies instellen voor ondersteuning en advisering.

Algemene raadscommissie

In de algemene raadscommissie praten de raadsleden over zaken, waarover pas later besluiten worden genomen. Bijvoorbeeld als het college van burgemeester en wethouders bij het voorbereiden van een voorstel wil weten hoe de raadsleden ergens over denken. Ook worden raadsleden regelmatig tijdens vergaderingen van de algemene raadscommissie geïnformeerd of bijgepraat over bepaalde onderwerpen.
Alle raadsleden mogen aan de vergaderingen van de algemene raadscommissie meedoen. De vergaderingen van de algemene raadscommissie zijn openbaar.

Agendacommissie

De agendacommissie bereidt de vergaderingen van de gemeenteraad voor en stelt de voorlopige agenda op. Ook is de agendacommissie verantwoordelijk voor de planning van de gemeenteraad. De vergaderingen van deze commissie zijn niet openbaar.
De agendacommissie bestaat uit:

Werkgeverscommissie

De gemeenteraad is werkgever van de griffier en de medewerkers van de griffie. Om praktische redenen zijn de werkgeverstaken overgedragen aan de werkgeverscommissie. Die commissie vervult namens de gemeenteraad de werkgeversrol voor de griffie.
De werkgeverscommissie bestaat uit de volgende raadsleden:

Rekeningcommissie

De rekeningcommissie doet onderzoek naar de jaarrekening van de gemeente en geeft hierover advies aan de gemeenteraad. Hierbij heeft de rekeningcommissie overleg met de accountant. Daarnaast brengt de rekeningcommissie advies uit over de inrichting en inhoud van financiële stukken.
De rekeningcommissie bestaat uit de volgende raadsleden:

Commissie zienswijzen ontwerp bestemmingsplannen

Deze commissie is bedoeld om indieners van zienswijzen tegen ontwerp bestemmingsplannen in de gelegenheid te stellen een nadere toelichting op, of onderbouwing van, een zienswijze te geven. De werkwijze van de commissie is in deze verordening geregeld.
De commissie wordt ook wel de hoorcommissie genoemd en bestaat uit: