Griffie

De griffie ondersteunt en adviseert de raadsleden bij de uitoefening in hun functie als volksvertegenwoordiger en als kaderstellend en controlerend bestuursorgaan. De griffie stimuleert daarnaast de duale werkwijze van de gemeenteraad.

Wat doet de griffie voor de gemeenteraad?

  • Secretariële ondersteuning (voorbereiding raadsagenda, verspreiding raadsstukken, verslaglegging, afdoening van brieven e.d.)
  • Coaching, wegwijs maken in werkwijzen, procedures
  • Informatieverstrekking (verzamelen en verwerken van informatie, het verlenen van hulp bij redactionele vormgeving)
  • Technische bijstand (bijstand bij het formuleren van moties, amendementen en initiatiefvoorstellen, voorbereiden van interpellaties en vragen)
  • Organisatorische voorbereiding van de raads- en commissievergaderingen
  • Raadscommunicatie

Samenstelling griffie

Koen Willems is de griffier. Hij is de strategisch adviseur van de gemeenteraad en is verantwoordelijk voor de inhoudelijke en procedurele ondersteuning aan de gemeenteraad.
Telefoon: 0599 - 631 631
E-mail: k.willems@stadskanaal.nl

Esther Wierenga is medewerker griffie
Telefoon: 0599 - 631 631
E-mail: griffie@stadskanaal.nl

Leonieke Wubs is medewerker griffie
Telefoon: 0599 - 631 631
E-mail: griffie@stadskanaal.nl

Jacqueline Drenth is transcribent